MPŚ.IX /2014 Usługi przeglądów, konserwacji i utrzymania systemów alarmowych SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPŚ.IX.23.230-31/2014 Usługi przeglądów, konserwacji i utrzymania systemów alarmowych SIWZ"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KWARTALNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KWARTALNEJ KONSERWACJI ORAZ UTRZYMANIA W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO ORAZ SYSTEMU ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO Z MONITORINGIEM WIZYJNYM W BUDYNKACH MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU (MPŚ.IX /2014) - postępowanie o wartości poniżej progów kwotowych określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Postępowanie o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tys. Euro, art. 4 pkt. 8 ustawy z dn r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą PZP w oparciu o wewnętrzne regulacje Zamawiającego. 2. Do postępowania nie stosuje się ustawy PZP. 3. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. Wszystkie załączniki oraz ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie postępowania do SIWZ stanowią jej integralną część. 4. Zamawiający Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9; Słupsk tel /82 ; fax: Opis przedmiotu zamówienia 5.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kwartalnych przeglądów technicznych i kwartalnej konserwacji systemów alarmowych wraz z monitoringiem wizyjnym oraz utrzymania ich w stałej sprawności eksploatacyjnej w budynkach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, w Oddziale Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku oraz Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach w następującym zakresie : systemu alarmu pożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej i systemu jednego klucza Master Key w obiektach przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku- Zamku Książąt Pomorskich, Młynie Zamkowym, Spichlerzu Richtera, Dworku i Bramie Młyńskiej, systemu alarmu pożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Oddziału Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku, tj.: budynku Zabytkowej Chałupy, budynku Gospody, budynku Administracyjnym (Bramnym), budynku Obory, budynku Stodoły, budynku Kuźni, budynku Obory, budynku Chałupy Zagrodnika, budynku Stodoły Pomorskiej, budynku Stodoły Zagrodnika, budynku Gospodarczego z Lodownią, budynku Gospodarczego z Piecem Chlebowym, budynku Domu Chlebowego; systemu alarmu pożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej w Oddziale Muzeum Wsi Sowińskiej w Klukach, tj. budynku Karczmy u 1

2 . Dargoscha, budynku Administracyjnym, budynku Chałupy Reimanna, zewnętrzny teren Oddziału Wsi Słowińskiej w Klukach. 5.2 Dane techniczne obiektów oraz dane techniczne dotyczące systemów alarmowych, objętych niniejszym zamówieniem zawarte są w załącznikach Nr 1, 2, 9 do SIWZ tj. Programie techniczno-użytkowymi. Aktualne projekty instalacji zostaną udostępnione wykonawcy zamówienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane techniczne obiektów i znane zawarte w w/w załącznikach oraz pozostałe dokumenty zostaną udostępnione wyłącznie Wykonawcy, który : - przedłoży aktualną (ważną ) koncesję wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 stycznia 1997 roku, Dz. U. nr 114, poz. 740 z późn. zm) oraz - aktualne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) stwierdzającego, że Wykonawca posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, a także - złoży oświadczenie o zabezpieczeniu przedłożonych (uzyskanych od zamawiającego) informacji przed dostępem osób trzecich oraz dokona po zakończeniu postępowania zwrotu wszystkich dokumentów uzyskanych od zamawiającego wraz ze wszystkim kopiami lub informacjami przetworzonymi. 5.3 Wykonawcy mogą dokonać oględzin obiektów, w których zainstalowane są systemy alarmowe objęte niniejszym zamówieniem. Wizja lokalna możliwa jest codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym jeżeli spełnią wymogi określone w punkcie poprzednim. 5.4 Do niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dn r. o ochronie osób i mienia dnia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 180, poz. 1112). b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z 2008r. Nr 229, poz. 1528), c) ustawy z dn r. Prawo atomowe (tekst pierwotny: Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 18 z późn. zmianami, tekst jednolity: Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 276). d) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) 6. Kod CPV zamówienia: systemy przeciwpożarowe, 2

3 systemy antywłamaniowe, usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń telewizyjnych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. 9. Termin realizacji zamówienia: 36 m-cy od daty podpisania umowy. 10. Sposób realizacji zamówienia. Zamówienie dla każdego z systemu alarmowego (tj. systemu alarmu pożarowego oraz systemu sygnalizacji i włamania oraz monitoringu telewizji przemysłowej oraz systemu jednego klucza Master Key) realizowane będzie w następujący sposób: 10.1 Częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji systemu: 1 raz na kwartał w okresie 36 m-cy trwania umowy Z wykonania przeglądów technicznych i konserwacji systemu - wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół, stwierdzający sprawdzenie systemu i przekazać go zamawiającemu razem z fakturą. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu usługi dokonać wpisu w książce przeglądów, znajdującej się w recepcji budynku Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarcza na swój koszt wykonawca Usuwanie wad i usterek powodujących niesprawność systemów lub ich części: niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 8 godzin od zawiadomienia Wymiana niesprawnych lub zużytych części eksploatacyjnych: niezwłocznie, jednak po uprzednim, uzgodnieniu kosztu wymienianej części z zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby wykonawca użył jedynie fabrycznie nowych części eksploatacyjnych i zamiennych. W przypadku, gdy konieczna jest naprawa wykraczająca poza rutynowe czynności konserwacyjne, wykonawca zobowiązany jest do opiniowania i szacowania kosztów ewentualnych napraw w uzgodnieniu z Zamawiającym. 11. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz oświadczenia i dokumenty, jakie należy dostarczyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 11.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne W ZAKRESIE SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO muszą wykazać, że spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności wykażą, że posiadają zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności źródeł izotopowych czujek dymu, wydane na podstawie ustawy Prawo atomowe, 3

4 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, świadczyli (w przypadku usług okresowych lub ciągłych świadczą) co najmniej jedną usługę konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu pożarowego w co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej lub w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych, dysponują co najmniej jednym pracownikiem z uprawnieniami do konserwacji czujek izotopowych dymu, wydanymi przez Państwową Agencję Atomistyki, 11.2 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne W ZAKRESIE SYSTEMU ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO Z MONITORINGIEM WIZYJNYM muszą wykazać, że spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadają aktualną koncesję wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 stycznia 1997 roku, Dz. U. nr 114, poz. 740 z późn. zm) posiadają aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) stwierdzającego, że Wykonawca posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wykażą, że: w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, świadczyli (w przypadku usług okresowych lub ciągłych świadczą) co najmniej jedną usługę konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu antywłamaniowego oraz monitoringu telewizji przemysłowej w co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej lub w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych; dysponują co najmniej dwoma pracownikami posiadającym licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, dysponują co najmniej jednym pracownikiem posiadającym zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Publicznych, 11.3 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach. 4

5 11.4 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności źródeł izotopowych czujek dymu, wydane na podstawie ustawy Prawo atomowe, koncesję wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 stycznia 1997 roku, Dz. U. nr 114, poz. 740 z późn. zm), świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) stwierdzającego, że Wykonawca posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, uprawnienia pracowników do konserwacji czujek izotopowych dymu, zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Publicznych, licencje pracowników zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usłudze konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu antywłamaniowego z monitoringiem wizyjnym w co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej lub w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych. 5

6 zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Publicznych. 12. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu. 13. Sposób przygotowania oferty 13.1 Wykonawca składa jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia, w prowadzonym postępowaniu, o którym mowa w p. 8 SIWZ Oferta musi mieć formę pisemną. Każda strona oferty powinna być ponumerowana Oferta musi być kompletna, tj. musi obejmować pełen zakres w przedmiocie zamówienia oraz wymagane dokumenty określone w SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zawartość oferty: Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony wg dołączonego do niniejszej specyfikacji wzoru (Załącznik nr 3) Wykaz wykonanych usług (Załącznik 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik 5) Pozostałe dokumenty wymagane w p. 9.4 i/lub 9.5 SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Cena oferty musi objąć wszystkie koszty mogące powstać w terminie realizacji zamówienia oraz zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług oraz inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu na dzień wszczęcia postępowania. Dla celów kalkulacji ceny oferty należy określić kwartalną cenę usługi (wartość netto i brutto) oraz cenę za całość przedmiotu zamówienia w okresie 36 m-cy od daty podpisania umowy Ofertę należy składać w zamkniętym opakowaniu z nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: Usługi przeglądu, konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w MPŚ w Słupsku. Nie otwierać przed r. godz. 10: Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w oryginale Miejsce składania ofert: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, Słupsk, sekretariat, pok. Nr Termin składania ofert: do dnia r. do godz. 10: Miejsce i termin otwarcia ofert Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, sekretariat pok. Nr 7, do dnia r. o godz. 10: Termin związania ofertą: 30 dni. 16. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena - 100%. 17. Podpisanie umowy 6

7 17.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek podpisać umowę uwzględniającą istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz wszelkie wymagania w zakresie realizacji usługi zawarte w SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego Fakturowanie wykonanych usług odbywać się będzie na koniec każdego kwartału z tym zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy obejmować będzie czas od dnia zawarcia umowy do r. Należność za wykonaną usługę będzie proporcjonalna do okresu jej świadczenia. 18. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje - zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym na żądanie drugiej strony każda ze stron potwierdza otrzymanie korespondencji faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną ( ową). 19. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Ewa Pawlukiewicz Kierownik Działu Administracyjnego w MPŚ w Słupsku, tel /82 wew. 320, fax oraz Tadeusz Minta Specjalista ds. inwestycji. 20. Załącznikami do niniejszej specyfikacji, stanowiącymi jej nierozerwalną część są: 20.1 Program techniczno- użytkowy Słupsk (Załącznik nr 1) 20.2 Program techniczno użytkowy Swołowo (Załącznik Nr 2) 20.3 Formularz ofertowy (Załącznik Nr 3) 20.4 Wykaz wykonanych usług (Załącznik 4) 20.5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik 5) 20.6 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 6) 20.7 Program techniczno-użytkowy Kluki (Załącznik Nr 9) Sporządził:. ZATWIERDZAM.. 7

8 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Wykonawca: Nazwa Adres... tel.... fax NIP... Regon... Zamawiający: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, Słupsk 20.8 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro na świadczenie 1. Cena oferty: L.p. usług kwartalnych przeglądów technicznych, kwartalnej konserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu pożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej i systemu jednego klucza Master Key w obiektach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, w Oddziale Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku oraz Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, składamy ofertę o następującej treści: Przedmiot zamówienia 1* Usługi przeglądu, konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu pożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej i systemu jednego klucza Master Key w obiektach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5-9,Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku. oraz w Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach RAZEM (poz. 1) Cena kwartalna netto [zł] Liczba kwartałów 12 Wartość netto [zł] VAT [%] Wartość brutto [zł] 8

9 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia MPŚ.IX /2014 wraz z załącznikami do niej, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, akceptujemy jej zapisy oraz że zdobyliśmy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 3. Akceptujemy bez zastrzeżeń istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz wszelkie wymagania w zakresie realizacji usługi zawarte w SIWZ. 4. Oświadczamy, że nasza oferta jest ważna w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, że : a. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia, b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/* przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia/*, c. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej nierozerwalną część są: 1. Wykaz wykonanych usług (Załącznik 4) 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik 5) 3. KRS/ewidencja działalności gospodarczej Pozostałe: podpis przedstawiciela wraz z pieczątką imienną pieczęć firmowa wykonawcy... data sporządzenia oferty 9

10 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH USŁUG potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawca: Oświadczamy, że w okresie ostatnich w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonaliśmy następujące usługi konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu pożarowego / sytemu alarmu antywłamaniowego z monitoringiem wizyjnym*: L.p Opis przedmiotu zamówienia Wartość zamówienia brutto [zł] Termin realizacji Zamawiający *Zaznaczyć odpowiednie Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w usług podpis przedstawiciela wykonawcy wraz z pieczątką imienną pieczęć firmowa wykonawcy 10

11 Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawca: Oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywać następujące osoby: L.p. 1 Imię, nazwisko Posiadane kwalifikacje uprawnienia, licencje Uwaga: 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie uprawnień i licencji pracowników. 2. Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi nie dysponuje, ale będzie dysponował podpis przedstawiciela wykonawcy wraz z pieczątką imienną pieczęć firmowa wykonawcy 11

12 Załącznik nr 6 do siwz ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR.. zawarta w dniu 2014r. w Słupsku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr MPŚ.IX /2014 na usługi kwartalnych przeglądów, kwartalnej konserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu pożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej w obiektach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, w Oddziale Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku oraz Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, pomiędzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (MPŚ) z siedzibą główną przy ul. Dominikańskiej 5/9, Słupsk, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Pomorskiego pod nr 2/99, NIP , REGON reprezentowanym przez: 1. Marzennę Mazur - Dyrektora, 2 Mariolę Wrześniak Główną Księgową, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a Firmą.z siedzibą przy ul., posiadającą wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nr, Sąd Rejonowy, NIP, REGON reprezentowaną przez: 1., zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ o następującej treści: Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MPŚ.IX /2014 w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) na usługi kwartalnych przeglądów, kwartalnej konserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu pożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej i systemu jednego klucza Master Key w obiektach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Oddziale Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku oraz Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. 1 PRZEDMIOT UMOWY SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO 1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności źródeł izotopowych czujek dymu. 20. Do obowiązków wykonawcy w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu pożarowego w budynkach przy ul. Dominikańskiej 5-9, 12

13 Oddziale Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku oraz Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach należy: a. Przeprowadzenie raz na kwartał przeglądu i ogólnego sprawdzenia stanu instalacji oraz wykonanie następujących zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych: - przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji, - kontrola skomunikowania systemu alarmowego z portiernią, - sprawdzenie, regulacja i kontrola działania czujek i przycisków, - sprawdzenie stanu akumulatorów i poprawności ładowania akumulatorów, - przegląd pamięci zdarzeń zarejestrowanych przez centralkę, - sprawdzenie działania urządzeń powiadamiania o alarmie, - testowanie całego systemu łącznie z przeprowadzeniem próbnego alarmu. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarcza na swój koszt WYKONAWCA. b. Delegowanie do wykonania konserwacji pracownika posiadającego konieczne uprawnienia i pisemne upoważnienie WYKONAWCY do wykonywania czynności konserwacyjnych (do okazania upoważnionym osobom ZAMAWIAJĄCEGO). c. Przejęcia do zagospodarowania lub złomowania we właściwym zakładzie unieszkodliwiania substancji promieniotwórczych zdemontowanych, nie nadających się do użytkowania czujek izotopowych. d. Prowadzenie dokumentacji wykonanych czynności, dokonywania wpisów w książce przeglądów, znajdującej się w recepcji budynku o przeprowadzonych konserwacjach. e. Aktualizowanie i nanoszenie zmian w projektach technicznych konserwowanej instalacji, jeżeli wykonane czynności takie zmiany spowodują. f. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wykonania konserwacji. g. Przeprowadzanie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO grupowych, okresowych szkoleń personelu obsługującego i osób dozoru. h. Kontrola znajomości zasad obsługi urządzeń i postępowania w przypadku alarmu oraz niezbędny okresowy instruktaż. i. Reagowanie na wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu systemów, zgłaszane przez ZAMAWIAJĄCEGO. j. Usuwanie wad i usterek powodujących niesprawność całych systemów lub ich części w czasie nie dłuższym niż 8 godz. od chwili zgłoszenia. k. Opiniowanie i szacowanie kosztu usunięcia stwierdzonych wad w systemie w przypadkach wykraczających poza rutynowe czynności konserwacyjne. l. Wymiana niesprawnych lub zużytych części eksploatacyjnych może nastąpić tylko po uprzednim uzgodnieniu kosztu wymienianej części z ZAMAWIAJĄCYM. WYKONAWCA zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych części eksploatacyjnych i zamiennych. 13

14 m. Wykonywanie na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO opinii i propozycji modernizacji, unowocześnienia lub rozbudowy konserwowanych systemów; 2 PRZEDMIOT UMOWY SYSTEM ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ I SYSTEMU JEDNEGO KLUCZA MASTER KEY 1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 stycznia 1997 roku, Dz. U. nr 114, poz. 740 z późn. zm) oraz świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) stwierdzającego, że Wykonawca posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych. 2. Do obowiązków WYKONAWCY w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej i systemu jednego klucza Master Key należy: a. Przeprowadzenie raz na kwartał przeglądu i ogólnego sprawdzenia stanu instalacji oraz wykonanie następujących zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych: - sprawdzenie działania kamer, monitorów, manipulatorów, central alarmowych oraz systemu rejestracji obrazu i odczytu, - kontrola skomunikowania systemu alarmowego z portiernią, - sprawdzenie jakości obrazu na monitorach, - sprawdzenie systemu odtwarzania zarchiwizowanych obrazów, - przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji, w tym układu sabotażowego, - sprawdzenie, regulacja i kontrola działania czujek i przycisków, - sprawdzenie stanu akumulatorów i poprawności ładowania akumulatorów, - przegląd pamięci zdarzeń zarejestrowanych przez centralkę, - sprawdzenie działania urządzeń powiadamiania o alarmie, - testowanie całego systemu łącznie z przeprowadzeniem próbnego alarmu. Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarcza na swój koszt WYKONAWCA b. Delegowanie do wykonania konserwacji pracownika posiadającego konieczne uprawnienia i pisemne upoważnienie WYKONAWCY do wykonywania czynności konserwacyjnych (do okazania upoważnionym osobom ZAMAWIAJĄCEGO). c. Prowadzenie dokumentacji wykonanych czynności, dokonywania wpisów w książce przeglądów, znajdującej się w recepcji budynku o przeprowadzonych konserwacjach. d. Aktualizowanie i nanoszenie zmian w projektach technicznych konserwowanej instalacji, jeżeli 14

15 wykonane czynności takie zmiany spowodują. e. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wykonania konserwacji. f. Przeprowadzanie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO grupowych, okresowych szkoleń personelu obsługującego i osób dozoru. g. Kontrola znajomości zasad obsługi urządzeń i postępowania w przypadku alarmu oraz niezbędny okresowy instruktaż. h. Reagowanie na wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu systemów, zgłaszane przez ZAMAWIAJĄCEGO. i. Usuwanie wad i usterek powodujących niesprawność całych systemów lub ich części w czasie nie dłuższym niż 8 godz. od chwili zgłoszenia. j. Opiniowanie i szacowanie kosztu usunięcia stwierdzonych wad w systemie w przypadkach wykraczających poza rutynowe czynności konserwacyjne. k. Wymiana niesprawnych lub zużytych części eksploatacyjnych może nastąpić tylko po uprzednim uzgodnieniu kosztu wymienianej części z ZAMAWIAJĄCYM. WYKONAWCA zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych części eksploatacyjnych i zamiennych. l. Wykonywanie na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO opinii i propozycji modernizacji, unowocześnienia lub rozbudowy konserwowanych systemów. m. Sporządzenie na koniec roku kalendarzowego inwentaryzacji zainstalowanego sprzętu CCTV, SSWiN, SSP. n. Koszt roboczogodziny wynosi: rg/zł za wykonanie dodatkowych napraw remontowych nie objętych umową. 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących realizacji niniejszej umowy należy: 1. Zapłata należności za wykonaną konserwację wynikającą z niniejszej umowy. 2. Zapłata należności za wymienione części zamienne. 3. Potwierdzanie, w oparciu o wpisy do książki przeglądów, wykonania konserwacji i napraw. 4. Potwierdzanie wymiany urządzeń dokonywanych podczas konserwacji i napraw. 5. Zgłaszanie uszkodzeń i awarii systemów oraz uwag co do pracy instalacji. 6. Udostępnianie WYKONAWCY pomieszczeń, celem przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub naprawczych. 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Za wykonanie czynności określonych w 1 i 2 niniejszej umowy WYKONAWCA otrzymywać będzie wynagrodzenie ryczałtowe kwartalne w kwocie: netto:. zł, tj. brutto:. zł. 15

16 Łączne wynagrodzenie za okres obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy - za wykonanie czynności określonych w 1 i 2, wynosi: netto:. PLN (słownie:.. złotych 00/100). brutto:. PLN (słownie:.. złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy WYKONAWCY, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest: a) przeprowadzenie usługi w ustalonym w umowie terminie i zakresie, b) dokonanie stosownego wpisu w książce przeglądów, c) uzyskanie potwierdzenia od ZAMAWIAJĄCEGO wykonania usługi. 3. Wynagrodzenie określone w p. 1 może być waloryzowane raz w roku, na pisemny wniosek WYKONAWCY, do wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok miniony, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie wcześniej jednak niż w drugim roku obowiązywania umowy. 4. Usuwanie drobnych awarii (np. resetowanie urządzeń, konfiguracja urządzeń, wymiana baterii, wymiana bezpieczników, czyszczenie itp.) ujęte jest w wynagrodzeniu ryczałtowym wskazanym w punkcie 1 i nie będzie podstawą do dodatkowego rozliczenia (dodatkowej zapłaty). 5. Wynagrodzenie za roboczogodziny za naprawy awaryjne i inne pozostałe naprawy jest zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowych, o którym mowa w punkcie 1 i nie będzie podstawą do dodatkowego rozliczenia (dodatkowej zapłaty). 6. Koszty dojazdów Wykonawcy do miejsca usunięcia awarii lub dokonania naprawy lub konserwacji ujęte są ujęte jest w wynagrodzeniu ryczałtowym wskazanym w punkcie 1 i nie będzie podstawą do dodatkowego rozliczenia (dodatkowej zapłaty). 7. Wszelkie dane konfiguracyjne (w tym kody serwisowe, inżyniera, hasła itp.) muszą być uzgadniane i przekazywane Zamawiającemu bezpłatnie. 8. Koszty wymienionych części, z wyłączeniem punktu 4, pokrywa Zamawiający zgodnie z kosztorysem naprawy, przy czym Wykonawca nie będzie naliczał marży na zakupione części i podzespoły zamienne oraz materiały niezbędne do dokonania naprawy, a nadto winien przedstawić kserokopie faktur z zakupu tych części. Wykonawca ma obowiązek ustalić koszt części przed jej montażem pod rygorem jej zdemontowania. 9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić bezpłatnej, co najmniej 12-miesięczną gwarancję na wykonaną usługę i co najmniej 12-miesięczną gwarancję na wymienione w czasie naprawy części. 5 16

17 KARY UMOWNE WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku: 1. Nie dotrzymania terminów na usuwanie wad i usterek, w wysokości 1% wynagrodzenia kwartalnego netto wskazanego w 4 punkt 1 umowy za każdą godzinę zwłoki. 2. Nie dotrzymania terminów na wykonanie kwartalnych przeglądów, w wysokości 1% wynagrodzenia kwartalnego netto wskazanego w 4 punkt 1, za każdy dzień zwłoki. 3. Odstąpienia lub rozwiązania od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 300 % wynagrodzenia kwartalnego netto wskazanego w 4 punkt 1 4. Kara umowna jest należna bez względu na poniesiona szkodę. 5. Niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r. 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. Umowa może być rozwiązana przez ZMAWIAJĄCEGO bez wypowiedzenia w przypadku, gdy WYKONAWCA w sposób rażący narusza postanowienia umowy i mimo wcześniejszego wezwania dalej realizuje umowę niezgodnie z jej treścią. 5. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ oraz oferta WYKONAWCY. 2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla WYKONAWCY oraz dwóch dla ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl; http://www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy: Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul. prof. Stanisława Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy MPŚ.III.23.230/17/2013. - Projekt umowy

Nr sprawy MPŚ.III.23.230/17/2013. - Projekt umowy - Projekt umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. w Słupsku, pomiędzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

mgr. Grażyna Szymczyk Kanclerz UP w Lublinie, Zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

mgr. Grażyna Szymczyk Kanclerz UP w Lublinie, Zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, UMOWA NR WZÓR zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, mieszczącym się przy ul. Akademickiej 13, 00-950 Lublin NIP: 712-010-37-75, Regon : 000001896 zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie: Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a...,... ul..., wpisanym do..., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: ,

a...,... ul..., wpisanym do..., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: , Znak sprawy ZP 01/2007 DRUK WZP-88 UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! UMOWA DOSTAWY - wzór W dniu... w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR Umowa na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz bębnów do faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Lubelską

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu r. w Ruścu, pomiędzy: Gminą Rusiec z siedzibą 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35, reprezentowaną przez: Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na : Dostawy jabłek deserowych i kompotowych dla Domu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr.../fin/2017 a na przegląd i konserwację bram garażowych, hangarowych zawarta w dniu. 2017 r. w Łasku pomiędzy: 1. Skarbem Państwa 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku 98

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

( d a t a ) (podpis Wykonawcy)

( d a t a ) (podpis Wykonawcy) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące oferenta Nazwa... Siedziba. Nr telefonu/faksu... E-mail. NIP. REGON. Dane dotyczące zamawiającego Zespół Szkół w Leoncinie Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...

FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.01.2015 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą) Znak sprawy: PT.2370/02/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr (Projekt) Zawarta w dniu r. pomiędzy : Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z siedzibą w: 05-800 Pruszków, ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10 UMOWA nr /S/10 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę przy ul. Sanitariuszek nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo