Projekt Program rozwoju Collegium Medicum UMK współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Program rozwoju Collegium Medicum UMK współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Rektora UMK nr 125 z dnia 24 listopada 2008 r. Projekt Program rozwoju Collegium Medicum UMK współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w ramach projektu Program rozwoju Collegium Medicum UMK Regulamin określa zasady przyznawania, wypłacania oraz rozliczania stypendiów dla doktorantów, przyznawanych w ramach projektu Program rozwoju Collegium Medicum UMK realizowanego w latach przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, działania 4.1, poddziałania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Postanowienia ogólne 1 1. Stypendia przyznawane i przekazywane są uczestnikom studiów doktoranckich z zakresu nauk medycznych (1-ego i/lub 2-ego roku), prowadzonych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie realizacji projektu Program rozwoju Collegium Medicum UMK, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, działania 4.1, poddziałania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 2. Realizację programu stypendialnego powierza się Komisji ds. studiów doktoranckich i Dziekanatowi Wydziału Lekarskiego Collegium Medium im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpracującymi w tym zakresie z kadrą zarządzającą projektu Program rozwoju Collegium Medicum UMK. 3. Nadzór nad prawidłową realizacją doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS sprawuje Samodzielna Sekcja Zarządzania Funduszami Strukturalnymi O stypendium moŝna ubiegać się w trzech edycjach ogłaszanych w latach akademickich 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/ W przypadku przyznania stypendium w jednej z edycji, stypendysta nie moŝe ubiegać 1

2 się o jego przyznanie w kolejnych edycjach. 3. Stypendia będą przyznawane w wysokości zł w dwóch opcjach: a) OPCJA 1: jednorazowo w kwocie zł na okres 12 miesięcy b) OPCJA 2: w dwóch transzach po zł na dowolne 2 lata studiów doktoranckich - pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem studiów. Ostatnia transza nie moŝe być przyznana później niŝ w roku akademickim 2010/2011. O wyborze opcji przyznanego stypendium decyduje doktorant, wskazując stosowną opcję w treści Wniosku o przyznanie doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS. 4. Doktoranckie stypendia rozwojowe EFS mają charakter naukowy i przyznawane są doktorantom w celu wspierania pracy badawczej, poprzez zaliczkę na pokrycie kosztów ponoszonych w toku studiów doktoranckich pomiędzy 1 października 2008r. a 30 listopada 2011r., przekazaną przelewem na wskazany przez doktoranta rachunek bankowy Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są doktoranci spełniający następujące kryteria: 1) posiadają obywatelstwo polskie, 2) posiadają status studenta pierwszego bądź drugiego roku studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci, kaŝdy uczestnik studiów doktoranckich, bez względu na płeć będzie mógł ubiegać się o stypendium na tych samych zasadach. II. Środki na stypendia 4 Stypendium współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. III. Formy pomocy 5 1. Stypendium przekazywane jest: a) OPCJA 1: w kwocie zł jednorazowo na okres 12 miesięcy; b) OPCJA 2: w dwóch oddzielnych transzach po zł, kaŝda wypłacana na okres 12 miesięcy. Warunkiem otrzymania drugiej transzy jest rozliczenie 2

3 pierwszej. 2. Z uwagi na fakt, Ŝe realizacja projektu trwa do grudnia 2011r., stypendia przyznane na rok akademicki 2010/2011 będą wypłacane tylko jednorazowo w kwocie zł. IV. Zasady i warunki przyznawania stypendium 6 1. Stypendium przyznaje się na podstawie Wniosku o przyznanie doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, złoŝonego przez doktoranta wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminie wyznaczonym przez Komisję ds. studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Status oraz tryb pracy Komisji określa Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Załącznikami do wniosku są: a) Opis podstawowych zagadnień pracy doktorskiej, b) Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający plan wydatków, jakie doktorant zamierza zrefundować w ramach przyznanego stypendium, c) Opinia promotora lub opiekuna naukowego na temat składanego Wniosku o przyznanie doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS i Harmonogramu rzeczowo-finansowego, d) Opinia promotora lub opiekuna naukowego na temat doktoranta, jego dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz etapu powstawania pracy doktorskiej, e) Oświadczenie o prawidłowości danych złoŝonych we Wniosku o przyznanie doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, f) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS. 3. Komplet dokumentów (wniosek z załącznikami) naleŝy złoŝyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. 4. Wnioski niekompletne, nie odpowiadające wymogom oraz złoŝone po terminie, nie będą rozpatrywane. 5. Komisja ds. studiów doktoranckich wraz z Samodzielną Sekcją Zarządzania Funduszami Strukturalnymi sprawdzi wniosek pod względem formalnym i merytorycznym oraz oceni zasadność wydatków zaplanowanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w odniesieniu do realizowanej pracy badawczej doktoranta. Po wstępnej (formalnej) akceptacji Komisja przekaŝe kompletny wniosek do oceny przez 3

4 recenzentów. 6. Komisja ds. studiów doktoranckich współpracować będzie z recenzentami, których wybierze spośród samodzielnych pracowników naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzent nie moŝe być członkiem Komisji ds. studiów doktoranckich ani opiekunem naukowym lub promotorem doktoranta, którego wniosek podlega ocenie. 7. KaŜdy wniosek będzie podlegał anonimowej ocenie 5 recenzentów, którzy będą przyznawać punktację w skali od 0-5 pkt, oceniając osobno kaŝde z kryteriów opisanych w 6 punkt 8 ust Dodatkowo doktorant otrzymuje punkty wynikające z kryteriów opisanych w 6 punkt 8 ust Kryteria oceny przez recenzentów Wniosku o przyznanie doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS: 1) Opis dotyczący podstawowych zagadnień pracy doktorskiej przygotowany przez doktoranta; 2) Nowatorstwo i istotność pracy doktorskiej w stosunku do istniejącego zasobu wiedzy; 3) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 4) Publikacje doktoranta, których jest on pierwszym autorem lub współautorem a) za publikacje, których doktorant jest pierwszym autorem 1 punkt, b) za publikacje, których doktorant jest współautorem 0,5 punkta 5) Wyniki w nauce za poprzedni rok studiów (średnia z ocen), a dla studentów I roku wyniki postępowania kwalifikacyjnego. 9. Na podstawie średniej z sumy punktów przyznanych przez kaŝdego z recenzentów, Komisja ds. studiów doktoranckich sporządza protokół z posiedzenia i listę rankingową szeregującą wnioski według otrzymanej punktacji. 10. Lista rankingowa ocenionych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni roboczych licząc od ostatecznej daty składania wniosków. 11. Na podstawie sporządzonej listy rankingowej, Komisja ds. studiów doktoranckich wyda Decyzje o przyznaniu doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS dla następującej liczby doktorantów: 1) w roku akademickim 2008/09: a) 10 stypendystów z pierwszego roku studiów b) 15 stypendystów z drugiego roku studiów 2) w roku akademickim 2009/10: a) 10 stypendystów z pierwszego roku studiów b) 10 stypendystów z drugiego roku studiów 4

5 3) w roku akademickim 2010/11: a) 15 stypendystów z pierwszego roku studiów b) 10 stypendystów z drugiego roku studiów 12. Decyzja o przyznaniu doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 13. Pisemną informację (doręczoną za potwierdzeniem odbioru) o przyznaniu stypendium otrzymują: doktoranci i promotorzy/opiekunowie naukowi nie później niŝ w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników. 14. Doktorant zobowiązany jest do podpisania Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia Decyzji o przyznaniu doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS. 15. W przypadku nie podpisania w wyznaczonym terminie Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, prawo do otrzymania stypendium nabywa kolejna osoba z listy rankingowej. V. Wypłata stypendium 7 1. Stypendium wypłacane będzie zgodnie z zapisami 5 niniejszego regulaminu. 2. Stypendium wypłacane będzie na podstawie Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS zawartej pomiędzy doktorantem a uczelnią, reprezentowaną przez Prorektora ds. Collegium Medicum. 3. Umowa na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS zawierać będzie: 1) Dane personalne doktoranta, 2) Okres na jaki zostało przyznane stypendium, 3) Wybraną przez doktoranta opcję przyznania stypendium, 4) Sposób oraz okres rozliczenia stypendium (poszczególnych jego transz i całości), 5) Obowiązki i prawa doktoranta. 4. Załącznikami do Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, są: 1) Wzór opisu dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu materiałów, sprzętu i usług, 2) Wzór kwartalnego/końcowego rozliczenia finansowego doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, 3) Zaakceptowany przez Komisję ds. studiów doktoranckich Harmonogram rzeczowo-finansowy, 5

6 4) Oświadczenie o przeznaczeniu i rozliczeniu przyznanego stypendium, 5) Karta uczestnika projektu, 6) Oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu, a takŝe w celu ewaluacji projektu Program rozwoju Collegium Medicum UMK, 7) Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 8) Oświadczenie o kwalifikowalności wydatków. 5. Zmiany dotyczące przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków oraz wprowadzające nowe kategorie wydatków do harmonogramu rzeczowo finansowego, wynikające bezpośrednio z potrzeb prowadzonej przez doktoranta pracy badawczej: 1) przekraczające 50% całkowitej wartości przyznanego doktorantowi stypendium, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Komisji ds. studiów doktoranckich oraz Samodzielnej Sekcji Zarządzania Funduszami Strukturalnymi. Zmiany te wymagają formy aneksu do Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS. 2) nie przekraczające 50% całkowitej wartości przyznanego doktorantowi stypendium, nie wymagają formy aneksu do umowy, natomiast doktorant jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Komisji ds. studiów doktoranckich o planowanych zmianach. W ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia doktorant oraz promotor/opiekun naukowy doktoranta otrzymują pisemną decyzję Komisji ds. studiów doktoranckich (doręczoną za potwierdzeniem odbioru) o przyjęciu lub odrzuceniu proponowanych zmian. 6. Wszelkie zmiany dotyczące przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków oraz wprowadzające nowe kategorie wydatków do Harmonogramu rzeczowo finansowego wymagają złoŝenia uaktualnionego harmonogramu w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego przed dokonaniem w/w wydatków Stypendium moŝna przeznaczyć tylko i wyłącznie na cele i zadania bezpośrednio związane z prowadzoną przez doktoranta pracą badawczą, m. in. na pokrycie kosztów: 1) zakupu sprzętu laboratoryjnego, 2) zakupu odczynników chemicznych i biologicznych, 3) zakupu sprzętu komputerowego (zakup komputera, laptopa, drukarki, skanera, kamery internetowej itp.) maksymalnie do łącznej wartości 4.000zł brutto, 4) zakupu specjalistycznego oprogramowania komputerowego, 6

7 5) zakupu podręczników, 6) zakupu publikacji i czasopism naukowych, 7) dokształcania doktoranta opłaty za udział w sympozjach, konferencjach, kursach i szkoleniach oraz związane z tym koszty dojazdu i noclegu, 8) innych uzasadnionych wydatków W ramach projektu w szczególności nie mogą być refundowane następujące wydatki: 1) nie ujęte przez doktoranta we wniosku o przyznanie stypendium, 2) na zakup sprzętu fotograficznego o ile nie jest on ściśle powiązany z realizacją pracy doktorskiej, 3) na zakup kamery o ile nie jest on ściśle powiązany z realizacją pracy doktorskiej, 4) na zakup wyposaŝenia biurowego, 5) na zakup mebli, ubrań, telefonów komórkowych itp. 2. Wydatki wymienione w ust. 1 mają charakter katalogu otwartego i Komisja ds. studiów doktoranckich oraz Samodzielna Sekcja Zarządzania Funduszami Strukturalnymi zastrzegają sobie moŝliwość nie zrefundowania wydatków w sposób oczywisty nie związanych ze studiami doktoranckimi. VI. Rozliczenie stypendium Rozliczenie stypendium w ramach OPCJI 1 : 1) Doktorant zobowiązany jest do składania kwartalnych rozliczeń finansowych doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału. 2) Doktorant zobowiązany jest do złoŝenia końcowego rozliczenia finansowego stypendium (wraz z rozliczeniem IV kwartału), do dnia 15 grudnia po upływie 12 miesięcy od daty wydania Decyzji o przyznaniu doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS. 3) Kwartalne i końcowe rozliczenia finansowe zatwierdza Kierownik studiów doktoranckich oraz Samodzielna Sekcja Zarządzania Funduszami Strukturalnymi. 4) Naliczanie kwartałów rozpoczyna się od dnia 1 stycznia kaŝdego roku. 2. Rozliczenie stypendium w ramach OPCJI 2 : 1) Doktorant zobowiązany jest do rozliczenia pierwszej transzy stypendium (wraz z rozliczeniem IV kwartału) do dnia 15 grudnia po upływie 12 miesięcy od daty wydania Decyzji o przyznaniu doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS. 7

8 Doktorant zobowiązany jest do rozliczenia drugiej transzy stypendium (wraz z rozliczeniem IV kwartału) do dnia 15 grudnia po upływie 12 miesięcy od daty wydania Zgody na uruchomienie drugiej transzy. 2) Zgoda na uruchomienie drugiej transzy wydawana jest po zatwierdzeniu przez Kierownika studiów doktoranckich rozliczenia pierwszej transzy stypendium. 3) Doktorant zobowiązany jest do składania kwartalnych rozliczeń finansowych doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS (I i II transzy), w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału. 4) Doktorant zobowiązany jest do złoŝenia końcowego rozliczenia finansowego stypendium (I i II transzy), do dnia 15 grudnia po upływie 12 miesięcy od daty wydania Decyzji o przyznaniu doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS lub Zgody na uruchomienie drugiej transzy. 5) Kwartalne i końcowe rozliczenia finansowe I i II transzy zatwierdza Kierownik studiów doktoranckich oraz Samodzielna Sekcja Zarządzania Funduszami Strukturalnymi. 6) Naliczanie kwartałów rozpoczyna się od dnia 1 stycznia kaŝdego roku. 3. Doktorant zobowiązany jest rozliczyć stypendium wypłacone w całości lub jako druga transza w roku akademickim 2010/2011, do dnia 30 listopada 2011r. 4. Poniesiony i udokumentowany przez doktoranta wydatek przedstawiony w rozliczeniu kwartalnym/końcowym będzie podlegał ocenie i zatwierdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym promotora/ opiekuna naukowego doktoranta, Komisji ds. studiów doktoranckich oraz Samodzielnej Sekcji Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, pod względem: 1) zgodności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 2) efektywności i konkurencyjności (czy wydatek nie jest zawyŝony w stosunku do cen i stawek rynkowych), 3) faktycznego poniesienia (w tym weryfikacja czy wydatek nie został jednocześnie zrefundowany z jakichkolwiek innych źródeł), 4) uzasadnionego poniesienia wydatku na konkretnym etapie prowadzonej pracy badawczej. 5. Do rozliczenia kwartalnego/końcowego stypendium doktorant zobowiązany jest załączyć oświadczenie o kwalifikowalności wydatków w ramach przyznanego stypendium. 6. W przypadku przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich, wynikającej z odbywania urlopu macierzyńskiego lub z niezdolności do pracy trwającej dłuŝej niŝ 182 dni, okres rozliczenia stypendium wydłuŝa się odpowiednio, jednak nie dłuŝej niŝ do dnia 8

9 30 listopada 2011r. 7. W przypadku, o którym mowa wyŝej doktorant będzie zobowiązany do przedłoŝenia dokumentów poświadczających odbywanie urlopu macierzyńskiego lub niezdolności do pracy. 8. Doktorant zobowiązany jest do zwrotu środków przyznanego stypendium, niewydatkowanych w terminie określonym w umowie z doktorantem, na wyznaczone konto uczelni, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ostatecznego rozliczenia środków. W przypadku stypendiów wykorzystywanych w 2011 roku, niewydatkowane środki podlegają zwrotowi do dnia r. 9. W celu udokumentowania poniesionego kosztu, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finansowym doktorant przedłoŝy Komisji ds. studiów doktoranckich oryginały: 1) Imiennych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu materiałów, sprzętu i usług (z wyłączeniem paragonów), 2) Dokumentów potwierdzających koszty dojazdu i noclegu wraz z certyfikatem uczestnictwa w sympozjum, konferencji, kursie, szkoleniu. 3) Oświadczenie o kwalifikowalności wydatków. 10. Do w/w dokumentów naleŝy załączyć oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu). VII. Warunki odstąpienia od Umowy Obie strony mogą odstąpić od Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS: 1) Uniwersytet Mikołaja Kopernika odstępuje od Umowy w przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich. Odstąpienie następuje w momencie doręczenia decyzji o skreśleniu. 2) Uniwersytet Mikołaja Kopernika odstępuje od umowy w przypadku wydatkowania stypendium przez doktoranta niezgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 3) Uniwersytet Mikołaja Kopernika odstępuje od Umowy w przypadku rozwiązania umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na realizację projektu Program rozwoju Collegium Medicum UMK. 4) Doktorant odstępuje od Umowy składając Komisji ds. studiów doktoranckich pisemne oświadczenie o odstąpieniu. 2. Umowa moŝe zostać rozwiązana na wniosek kaŝdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemoŝliwiają dalsze wykonanie postanowień 9

10 zawartych w umowie. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS przez jedną ze stron, środki nie wydatkowane podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uznanie rachunku Uczelni), w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji o odstąpieniu od Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS przez Komisję ds. studiów doktoranckich. 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika zastrzega sobie prawo do ubiegania się o zwrot całości wypłaconego stypendium w przypadku wydatkowania lub zuŝytkowania stypendium niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym lub wydatkowania go po odstąpieniu przez Uczelnię od Umowy. VIII. Postanowienia końcowe Komisja ds. studiów doktoranckich podejmuje decyzję o utracie stypendium w następujących przypadkach: 1) Ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podjętej na podstawie 14 Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2) Wydatkowania stypendium niezgodnie z podpisaną umową i Regulaminem, 3) PrzedłoŜenia przez doktoranta sfałszowanych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 2. W przypadku decyzji o utracie stypendium, doktorant dokona zwrotu całości wypłaconego stypendium wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania stypendium doktorantowi (obciąŝenie rachunku Uczelni ) do dnia zwrotu na wskazany rachunek bankowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uznanie rachunku Uczelni), w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji przez Komisję ds. studiów doktoranckich o utracie całości stypendium Doktorant zobowiązany jest do: a) oznakowania zakupionego sprzętu, materiałów, publikacji, wyników prac (tam gdzie jest to faktycznie moŝliwe) naklejką z informacją o współfinansowaniu, wydawaną w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego; b) opisu dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu materiałów, sprzętu i usług według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS. 10

11 2. Doktorant zobowiązany jest do: a) kontynuowania pracy badawczej w okresie pobierania stypendium, b) składania kwartalnych rozliczeń finansowych doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, zgodnie z w 10 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, c) składania końcowego rozliczenia finansowego doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, zgodnie z w 10 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, d) udzielania odpowiedzi ankieterom w procesie monitorowania i ewaluacji przebiegu projektu, e) przechowywania dokumentacji dotyczącej wykorzystania doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS, przez okres 5 lat od dnia ostatecznego rozliczenia stypendium. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Uchwała nr 25 Senatu UMK z dnia r. Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z uchwałą nr 36 Senatu UMK z dnia r. w sprawie zmian Regulaminu Studiów Doktoranckich. 15 Regulamin (z ewentualnymi późniejszymi zmianami) jest integralnym elementem Umowy na realizację doktoranckiego stypendium rozwojowego EFS. 16 Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 24 listopada 2008 r. 11

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego CHEMO-KOP Rozwój nowoczesnych studiów CHEMicznych

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc)

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc) Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc) w ramach Projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny (MOL-MED), współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyznawania i rozliczania grantów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Załącznik do zarządzenia Nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi projektu konkursowego Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne Program Stypendialny realizowany w ramach projektu pn. Pielęgniarstwo przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Plac Teatralny 2, Toruń

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Plac Teatralny 2, Toruń Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/403/2009 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. REGULAMIN rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów Doktorantom Studiów Doktoranckich Life Science and Mathematics Interdyscyplinary Doctoral Studies w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ DLA BIZNESU NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2009/2010 Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyznawania i rozliczania grantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów Młodym Doktorom w ramach projektu Kształcimy najlepszych kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością I. Definicje 1 Pojęcia przyjęte w niniejszym regulaminie: Projekt projekt Energetyka z przyszłością realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA MŁODYCH DOKTORÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA MŁODYCH DOKTORÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU OD STUDENTA DO EKSPERTA OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 65 15-365 Białystok Tel. +48 85 745 7140, Fax. +48 85 747 0114 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. Utrzymanie potencjału badawczego

I. Utrzymanie potencjału badawczego Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2012 Rektora UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2012 r ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych

Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO w ramach projektu pt. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

6) VI edycja termin składania wniosków upływa 15 lutego 2015.

6) VI edycja termin składania wniosków upływa 15 lutego 2015. Regulamin przyznawania środków na pokrycie kosztów udziału uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych w konferencjach i szkoleniach Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA STYPENDIALNA w ramach projektu Doctus Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów nr umowy:

UMOWA STYPENDIALNA w ramach projektu Doctus Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów nr umowy: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Komisji Stypendialnej w ramach projektu Doctus Małopolski fundusz stypendialny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO w ramach projektu pt. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 3 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2901 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 6 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 66 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 6 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 66 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów stażowych w ramach Programu Stypendialnego dla młodych doktorów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 25 z dnia 14 kwietnia 2015 r. ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu IMPULS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 1 Cel konkursu

Regulamin konkursu IMPULS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 1 Cel konkursu Regulamin konkursu IMPULS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1 Cel konkursu Celem konkursu IMPULS (zwanego dalej Konkursem) jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 1 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenie Nr 21/2011 Zarządzenie Nr 21/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

UMOWA STYPENDIALNA w ramach projektu DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

UMOWA STYPENDIALNA w ramach projektu DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska Strona1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3411/212/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. UMOWA STYPENDIALNA w ramach projektu DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA STYPENDIALNA w ramach projektu DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

UMOWA STYPENDIALNA w ramach projektu DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska Strona1 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2814/300/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. UMOWA STYPENDIALNA w ramach projektu DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy -

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu Program Rozwoju Sopockiej Szkoły Wyższej w obszarze architektury 1 Zagadnienia ogólne 1. Stypendia na staże zagraniczne dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WSP MHB z dnia 18 lipca 2017 r.

Załącznik 1 do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WSP MHB z dnia 18 lipca 2017 r. Załącznik 1 do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WSP.6101.1.2017.3 MHB z dnia 18 lipca 2017 r. Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE na realizację zadań projakościowych 1. Stypendium i jego podstawy prawne 1. Niniejszy Regulamin określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dn REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH STUDENTOM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH STUDENTOM REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH STUDENTOM Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uczestniczącym w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 2/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 lutego 2009 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 2/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 lutego 2009 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 2/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki

Bardziej szczegółowo

Tryb i zasady przyznawania Stypendium Wypłata Stypendium Postanowienia ko cowe

Tryb i zasady przyznawania Stypendium Wypłata Stypendium Postanowienia ko cowe Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych uczestnikom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 26/2016 Rektora PWSZ w Elblagu z dnia 2 listopada 2016r. Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uczestniczącym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

2 Komisje Kwalifikacyjne

2 Komisje Kwalifikacyjne REGULAMIN ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II 1 Przepisy ogólne 1. Uczestnicy stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013)

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013) Załącznik do zarządzenia nr 68/2012 Rektora PO Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzone przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzono na RWFH 16.XI.2016 r.)

(zatwierdzono na RWFH 16.XI.2016 r.) Regulamin przyznawania, podziału i rozliczania środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Działając na podstawie 17 ust. 3 i 7 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012

Zarządzenie Nr 23/2012 Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie

Bardziej szczegółowo