PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA"

Transkrypt

1 PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata z uwzgldnieniem perspektywy na lata Konin, 2004 r.

2 SPIS TRECI WPROWADZENIE Podstawy formalne wykonania Programu Zakres pracy i przyjta metodyka Podstawowe zadania i cele w polityce ochrony rodowiska Wnioski ze Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego CHARAKTERYSTYKA MIASTA I REJONU KONISKIEGO Połoenie geograficzne Dane ogólne n t. Konina Morfologia i hydrografia Charakterystyka elementów przyrody nieoywionej Budowa geologiczna rejonu konisko-tureckiego Bogactwa kopalne Charakterystyka klimatyczna rejonu Konina STAN RODOWISKA NA TERENIE KONINA rodowisko przyrodnicze Tereny i obiekty chronione. Propozycja uytków ekologicznych Ziele miejska Wody podziemne Warunki hydrogeologiczne Zbiorniki wód podziemnych Jako wód podziemnych Wody powierzchniowe Układ wód powierzchniowych w obrbie miasta Rzeka Warta i dopływy Kanał lesiski (Warta-Gopło) Jeziora Gosławskie i Ptnowskie Zbiorniki sztuczne Jako wód powierzchniowych Gospodarka wodna w miecie Koninie Zaopatrzenie miasta w wod do picia Wody geotermalne Ochrona przeciwpowodziowa Melioracje wodne Gospodarka ciekowa cieki komunalne i przemysłowe Wody opadowe Powietrze Jednostki organizacyjne korzystajce ze rodowiska Emisja zanieczyszcze - stan istniejcy Ochrona powierzchni ziemi Struktura zagospodarowania ziemi Stan i tendencje przeobrae gleb Gospodarka odpadami komunalnymi Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Dzikie wysypiska Klimat akustyczny i promieniowanie niejonizujce Klimat akustyczny Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujce EDUKACJA EKOLOGICZNA Str

3 ZADANIA I CELE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA. PRZEWIDYWANE NAKŁADY FINANSOWE Infrastruktura ochrony rodowiska w Miecie Zaopatrzenie w wod i gospodarka ciekowa Ochrona powietrza Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym Gospodarka odpadami Ochrona przyrody Edukacja ekologiczna Kwoty niezbdne dla wdroenia Programu ochrony rodowiska ZADANIA POWIATU I GMINY MONITORING RODOWISKA MOLIWOCI POZYSKIWANIA RODKÓW FINANSOWYCH PODSUMOWANIE. WNIOSKI. WYKAZ WANIEJSZYCH WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

4 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawy formalne wykonania Programu W 2000 r. Sejm przyjł do ogóln Polityk ekologiczna pastwa. Wejcie w ycie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póniejszymi zmianami) oraz planowane wejcie Polski do Unii Europejskiej wymusiło dalsze działania pod ktem dostosowywania polskiego prawa w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej do wymogów unijnych. Midzy innymi w art ww. ustawa Prawo ochrony rodowiska wprowadziła obowizek przygotowywania i aktualizowania, co 4 lata polityki ekologicznej pastwa. Majc na uwadze uszczegółowienie i skonkretyzowanie zapisów w w/w Polityce w 2001 r. opracowany został kolejny dokument II Polityka ekologiczna pastwa na lata z uwzgldnieniem perspektywy na lata , który midzy innymi nakrela nowe zadania w zwizku z przystpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dokument ten, przyjty przez Sejm 8 maja 2003 r. (M.P. Nr 33 p.433) wpisuje si równie w funkcjonujc w tej dziedzinie praktyk Unii Europejskiej, w której redniookresowe programy działa na rzecz ochrony rodowiska s sporzdzane od wielu lat. Aktualny szósty program obowizuje włanie do 2010 roku. Jest to tym bardziej warte podkrelenia, e znaczna cz objtych Polityk działa, w szczególnoci te, które zaplanowane s na lata , Polska bdzie realizowała ju jako członek Unii. Obowizujca II Polityka ekologiczna pastwa wytycza kierunki działa i priorytety midzy innymi w zakresie; ochrony przyrody, gospodarki wodno-ciekowej, gospodarki odpadami, zaopatrzenia ludnoci w wod, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem i niejonizujcym promieniowaniem elektromagnetycznym. We wspomnianym akcie prawnym wymieniono wiele kierunków działa m.in. w zakresie; mechanizmów finansowania, edukacji ekologicznej, rozwoju bada i postpu technicznego, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony wód podziemnych, ochrony zdrowia człowieka Dla poszczególnych kierunków wytyczone zostały zadania na lata oraz cele redniookresowe do 2010 roku. Podane zapisy wzorowane na dokumentach unijnych maj odniesienie zarówno do jednostek odpowiedzialnych za tworzenie prawa jak i do jednostek zobligowanych do jego przestrzegania. 4

5 Ze wzgldu na nowe przepisy i nowe wymagania zwizane m.in. z planami integracji Polski z Uni Europejsk istniejce dotychczas dla województw i niektórych powiatów programy ochrony rodowiska w znacznym stopniu zdezaktualizowały si. W tej sytuacji opracowanie nowych programów wraz z planami gospodarki odpadami stało si koniecznoci, co znalazło odbicie w przepisach polskiego prawa. Otó zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), zarzdy województw, powiatów i gmin i organy wykonawcze zobowizane s do sporzdzenia odpowiednio; wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony rodowiska. W kolejnym akcie prawnym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) w art. 10 ust 4 nałoone zostały terminy wykonania wymienionego obowizku, który dla województw okrelony został do 30 czerwca 2003 r., dla powiatów do 31 grudnia 2003 r., i dla gmin do dnia 30 czerwca 2004 r. Zgodnie z załoeniami niniejsze opracowanie naley postrzega jako dokument strategiczny, który bdzie wykorzystany przez władze miasta przy zarzdzaniu rodowiskiem Zakres pracy i przyjta metodyka Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska w art. 14, art. 17 i art. 18 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) i wytyczne Ministra rodowiska w sprawie sporzdzania programów ochrony rodowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym podaj, e Powiatowy program ochrony rodowiska winien okrela; A) Cele ekologiczne. B) Priorytety ekologiczne. C) Rodzaj i harmonogram działa proekologicznych. D) rodki niezbdne do osignicia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i rodki finansowe. Przygotowane opracowanie składa si z dwóch zasadniczych czci; z opisu stanu aktualnego i ze strategii działa na lata najblisze. Program ochrony rodowiska dla Miasta Konina opracowano na podstawie istniejcych dokumentów i opracowa merytorycznych wykonanych, przez róne jednostki, dla Wielkopolski, miasta Konina i powiatu koniskiego. Wykorzystano i inne 5

6 udostpnione przez Miasto materiały, na które powołano si w odpowiednich miejscach w tekcie. W opracowaniu uwzgldniono załoenia polityki ekologicznej pastwa i strategi rozwoju województwa wielkopolskiego oraz wnioski i sugestie przedstawicieli władz lokalnych oraz przedstawicieli miejscowej ludnoci zebrane w trakcie wizji lokalnych. Poza II Polityk ekologiczn pastwa z dokumentów nadrzdnych wytyczajcych cele i kierunki działa w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i ochrony rodowiska uwzgldniono; - opracowan w 2000 r. przez Akademi Ekonomiczn w Poznaniu (pod kierunkiem prof. L. Wojtasiewicz) i przyjt przez Urzd Marszałkowski w Poznaniu uchwał nr XXVI/386/2000 Strategi rozwoju województwa wielkopolskiego", - Program ochrony rodowiska dla województwa wielkopolskiego opracowany przez ARCADIS EKOKONREM Wrocław i przyjty w 2003 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, - opracowany przez ARCADIS-EKOKONREM Wrocław i przyjty 29 wrzenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego Podstawowe zadania i cele w polityce ochrony rodowiska Przy wdraaniu polityki ekorozwoju na terenie poszczególnych powiatów i gmin zgodnie z II Polityk ekologiczn pastwa priorytet bdzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarzdzania rodowiskowego. Pozwalaj one bowiem kojarzy efekty gospodarcze z ekologicznymi, a w szczególnoci: w przemyle i energetyce m.in. wdraanie metod czystszej produkcji, poprawa efektywnoci energetycznej, a take stosowanie alternatywnych surowców oraz alternatywnych i odnawialnych ródeł energii; zmniejszenie wodochłonnoci produkcji i rezygnacja z uytkowania wód podziemnych do celów przemysłowych (z nielicznymi, cile reglamentowanymi wyjtkami); stosowanie BAT w odniesieniu do instalacji stwarzajcych najwiksze zagroenie dla rodowiska i inne, wzrost produkcji wyrobów spełniajcych standardy ekologiczne (ekoznakowanie); 6

7 w transporcie - sterowanie zapotrzebowaniem na transport poprzez; - zmniejszenie transportochłonnoci gospodarki, - szerokie wprowadzanie "czystszych" paliw (w tym biopaliw) i "czystszych" pojazdów (mniej zanieczyszczajcych powietrze i mniej hałaliwych) z jednoczesn popraw ich parametrów uytkowych i ekonomicznych; - racjonalizacja przewozów, dziki której, mona uzyska zarówno zmniejszenie kosztów przewozu jak i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza; - budowa obwodnic wokół miast; - wprowadzenie proekologicznego systemu taryf; w rolnictwie - stosowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych, zapewniajcych lepsze wykorzystanie potencjału biologicznego gleb przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na rodowisko nawozów i rodków ochrony rolin; stworzenie systemu atestowania ywnoci; wspieranie takich form i sposobów zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które sprzyjaj zachowaniu i wzrostowi rónorodnoci biologicznej (w tym wprowadzanie na szersz ni dotd skal rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza na objtych ochron obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych oraz w bezporednim ssiedztwie tych obszarów); rekultywacja gruntów oraz wspieranie programów wykorzystania gleb silnie zanieczyszczonych substancjami toksycznymi do produkcji rolin przeznaczonych na cele nie ywnociowe (przede wszystkim rolin przemysłowych i energetycznych) oraz pod zalesienia; wprowadzanie mechanizmów zachcajcych do wykorzystania pod zalesienie gruntów rolnych o słabych glebach, gruntów podatnych na erozj, w ssiedztwie cieków i zbiorników wodnych; w lenictwie - wzrost lesistoci kraju i rozszerzenie renaturalizacji obszarów lenych, w tym renaturalizacji znajdujcych si na terenach lenych obszarów wodno-błotnych i obiektów cennych przyrodniczo; doskonalenie metod prowadzenia zrównowaonej gospodarki lenej; poprawa stanu zdrowotnego lasów; ochrona przed poarami; w budownictwie i gospodarce komunalnej - unowoczenienie systemów grzewczych z wykorzystaniem lokalnych zasobów energii odnawialnej, termomodernizacj zasobów budowlanych, modernizacj sieci cieplnych i wodocigowych, racjonalizacj zuycia wody, segregacj odpadów i odzysk 7

8 surowców, wykorzystanie ciepła odpadowego i stosowanie szeregu innych nowoczesnych rozwiza w infrastrukturze technicznej miast i osiedli, które nie tylko zmniejszy presj tej infrastruktury na rodowisko, ale take ograniczy koszty jej eksploatacji; ochrona krajobrazu przy planowaniu osiedli miejskich, podmiejskich i wiejskich oraz rozmieszczaniu obiektów produkcyjnych w strefach urbanizujcych si; w zagospodarowaniu przestrzennym - korzystne dla rodowiska kształtowanie przestrzenne w osadnictwie i poszczególnych dziedzinach działalnoci, a take zabezpieczenie ochrony wartoci przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz funkcji ekologicznych poszczególnych obszarów poprzez uwzgldnianie warunków ich zachowania w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w zwizanych z tymi planami decyzjach, programach, ocenach, studiach i ekspertyzach; w turystyce - zmniejszenie natenia ruchu turystycznego w miejscowociach i na terenach najbardziej uczszczanych przy równoczesnej promocji rejonów i miejsc dotychczas mniej popularnych, a równie atrakcyjnych, wspieranie rozwoju zrónicowanych form turystyki; w ochronie zdrowia - wprowadzenie klasyfikacji i systemu identyfikacji chorób kompleksów chorobowych uwarunkowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników rodowiskowych; wprowadzanie nowoczesnych systemów zagospodarowania niebezpiecznych odpadów medycznych (segregacja, unieszkodliwianie, monitoring i kontrola); w handlu - ulepszanie systemu informacji o proekologicznych walorach produktów i wyrobów poprzez rozwój systemu ekoetykietowania oraz poprzez wprowadzanie, bd upowszechnianie i uczytelnianie, dołczanych do przedmiotów sprzeday informacji o uciliwoci dla rodowiska ich produkcji i eksploatacji (zuycie energii, wody itp.). We wszelkich powiatowych lub gminnych programach ochrony rodowiska przy opracowywaniu strategii ekorozwoju naley kierowa si zasadami ochrony rodowiska, które szczegółowo omówione zostały w II Polityce ekologicznej pastwa. Wród wymienionych zasad wiodc jest zasada zrównowaonego rozwoju, której podstawowym załoeniem jest takie prowadzenie polityki i działa w poszczególnych sektorach gospodarki i ycia społecznego, aby zachowa zasoby i 8

9 walory rodowiska w stanie zapewniajcym trwałe, nie doznajce uszczerbku, moliwoci korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, co oznacza konieczno integrowania zagadnie ochrony rodowiska z polityk w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada zrównowaonego rozwoju powinna by przy realizacji polityki ekologicznej pastwa uzupełniona szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujcych, które znalazły zastosowanie w rozwinitych demokracjach. Zostały one równie szczegółowo omówione w II Polityce ekologicznej pastwa. Najwaniejsze z nich to: - zasada przezornoci, - zasada wysokiego poziomu ochrony rodowiska, - zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, - zasada skutecznoci ekologicznej i efektywnoci ekonomicznej, - zasada "zanieczyszczajcy płaci", Głównym zagroeniem dla rodowiska nadal pozostaje zbyt dua emisja, a take nadmierna koncentracja lub natenie, zanieczyszcze i innych uciliwoci w niektórych rejonach kraju. Strategia przeciwdziałania tej sytuacji bdzie oparta o zasad prewencji, która zakłada, e przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla rodowiska powinno by podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsiwzi w oparciu o posiadan wiedz, wdroone procedury ocen oddziaływania na rodowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsiwzi. Oznacza to take, e przy wyborze rodków zapobiegawczych oraz sposobów likwidacji skutków okrelonych procesów lub zdarze, a take przy podziale dostpnych rodków na ochron rodowiska, preferencje bd uzyskiwały działania usytuowane wyej w nastpujcym porzdku hierarchicznym: - zapobieganie powstawaniu zanieczyszcze i innych uciliwoci, tj. działanie na rzecz przebudowy modelu produkcji i konsumpcji w kierunku zmniejszania presji na rodowisko - w szczególnoci poprzez stosowanie tzw. najlepszych dostpnych technik (BAT); - recykling, tj. zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody i surowców ze cieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania; - zintegrowane podejcie do ograniczania i likwidacji zanieczyszcze i zagroe, zgodne z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie 9

10 zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC); - wprowadzanie prorodowiskowych systemów zarzdzania procesami produkcji i usługami, polegajce na systematycznej identyfikacji, a nastpnie konsekwentnej realizacji celów rodowiskowych prowadzcych do ograniczania oddziaływa na rodowisko i zuywania jego zasobów proporcjonalnie do wielkoci produkcji, zgodnie z ogólnowiatowymi i europejskimi wymaganiami w tym zakresie, wyraonymi m.in. w standardach ISO i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care, itp. W Unii Europejskiej obowizuj i inne zasady, z których treci zapozna si mona w ogólnie dostpnych dyrektywach. Podawane zapisy maj charakter bardzo ogólny a tre jest bezdyskusyjna. Przykładowo zasada skutecznoci ekologicznej i efektywnoci ekonomicznej ma zastosowanie do wyboru planowanych przedsiwzi wymagajcych nakładów finansowych, a nastpnie, w trakcie i po zakoczeniu ich realizacji - do oceny osignitych wyników. W praktyce oznacza ona potrzeb minimalizacji nakładów na jednostk uzyskanego efektu. Z przytoczonych wyej ogólnych zapisów dotyczcych polityki ekologicznej pastwa wynika, e jedn z podstawowych zasad rozwoju zrównowaonego jest dostosowanie form zagospodarowania do predyspozycji rodowiska przyrodniczego tak, aby nie naruszy równowagi przyrodniczej Wnioski ze Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego Z opracowanego przez Zespół pod kierunkiem L. Wojtusiewicz z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przy współpracy z Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego wynika, e województwo to jest systemem złoonym i wewntrznie zrónicowanym. Ocena warunków przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, istniejcych tu aktywów i pasywów (analiza SWOT), uwzgldnienie struktury przestrzenno-funkcjonalnej, szacunek przyszłych potrzeb społecznych, wnioski z dotychczasowego przebiegu procesu transformacji społeczno-gospodarczej daj podstaw do sformułowania wielu celów rozwoju. Opracowana strategia realizowana jest poprzez Program ochrony rodowiska dla woj. wielkopolskiego, który został przyjty przez Sejmik Województwa w połowie 2003 r. Pozwala ona na wycignicie szeregu wniosków w odniesieniu do rejonu Konin 10

11 - Turek. Zaprezentowane zostały w niej ogólne cele rozwoju, w ramach których sformułowane cele generalne oraz cele szczegółowe pod ktem: - zapewnienia mieszkacom Wielkopolski moliwie najlepszego poziomu ycia, - osignicia moliwie najwyszego poziomu gospodarki, - wzrostu wewntrznej integracji i istotnej poprawy jakoci przestrzeni, oraz - dostosowania potencjału, struktury i organizacji województwa do wyzwa XXI wieku i wymaga jednoczcej si Europy. Cytowana Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego zakłada zrónicowanie powiatów pod wzgldem liczby mieszkaców w czasie, przewiduje ona wzrost ludnoci w duych miastach i w powiatach o wzgldnie dobrych obecnie wskanikach gospodarczych. Zgodnie z cytowanym przyjtym przez Władze Województwa opracowaniem nadrzdnym celem w zakresie gospodarki zasobami i ochrony przyrody jest skierowanie Wielkopolski na ciek zrównowaonego rozwoju. Za jego konkretyzacj uznano zapewnienie mieszkacom trwałego bezpieczestwa ekologicznego, czyli przyczynienie si do trwałego podnoszenia jakoci ycia obecnego i przyszłych pokole. W ww. opracowaniu zaproponowanych zostało osiem celów działowych i słucym im przedsiwzi. Z uwagi na ich aktualno dla rejonu koni skiego wikszo z nich przytoczono w całoci: CEL 1. Minimalizacja wpływu na rodowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach najwikszego oddziaływania na rodowisko w skali województwa, w tzw. gorcych miejscach (hot spots). Do najwaniejszych tzw. gorcych punktów w województwie zaliczono; - Zespól Elektrowni Ptnów-Adamów-Konin, traktowany jako grupa emitorów wprowadzajcych najwiksz ilo zanieczyszcze do powietrza i jako obiekty silnie przekształcajce stosunki wodne oraz grupa najwikszych wytwórców odpadów. - Kopalnie wgla brunatnego w rejonie Konina i Turku stanowice przyczyn przekształce powierzchni ziemi, ogromnych przerzutów wód podziemnych do wód powierzchniowych (zwłaszcza jezior) oraz powstawania wielkoprzestrzennych lejów depresyjnych. CEL 2. Racjonalizacja zuycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych. CEL 3. Zapewnienie odpowiedniej jakoci uytkowej wód, racjonalizacja zuycia wody, zwikszenie zasobów wody w zlewniach oraz ochrona przed powodzi. 11

12 W zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej wystpuje dua rónorodno problemów, a w konsekwencji potrzeba szczególnie szerokiej palety działa. Z tych powodów problematyk t ujto w grupy: Zaopatrzenie w wod: Niewystarczajca jako wody pitnej, wysokie jej zuycie, nadmierna eksploatacja wód podziemnych w rejonie niektórych orodków miejskich, brak zbiorczych uj wody i wodocigów w wielu wsiach. Kierunki działa to: modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodocigowych (minimalizacja strat na przesyle), budowa nowych uj wiejskich, maksymalne ograniczenie poboru wód podziemnych do celów przemysłowych, uwzgldnienie w cenie wody jej realnej wartoci, a w tym potrzeb ochrony jej zasobów. Woda w ekosystemach: Wystpuje rosncy niedobór wody w ekosystemach w wyniku melioracji odwodnieniowych i intensywnej produkcji rolnej. Niedobór wody jest jednym z głównych czynników ograniczajcych produkcj roln. Duy udział powierzchni uszczelnionej wywołuje zaburzenia odpływu wody w miastach. Ronie niebezpieczestwo powodzi. Zmniejsza si udział ekosystemów wilgotnych i podmokłych w krajobrazie. Kierunki działa to: modernizacja układów melioracyjnych i ich eksploatacja całkowicie eliminujca jednostronne odwodnienia, upowszechnienie lokalnych rozwiza odbioru wód deszczowych na terenach o mniej zwartej zabudowie oraz rozwijanie małej retencji, zwłaszcza na wysoczyznach i w celu budowy deszczowni na terenach o intensywnej produkcji rolinnej, z uwzgldnieniem wymogów ochrony biotopów wilgotnych i podmokłych. W zakresie przedsiwzi przeciwpowodziowych niezbdne s działania prewencyjne obejmujce zwikszenie pojemnoci retencyjnej zlewni oraz opónienie odpływu. Wród przedsiwzi zapobiegawczych najistotniejsze powinno by to wyznaczenie terenów dolinnych, przeznaczonych do zalania w sytuacji zagroenia skupisk ludzkich oraz budowa zbiorników retencyjnych. Ochrona wód: Brak dostatecznie uporzdkowanej gospodarki ciekowej w Poznaniu i innych miastach, ywiołowe pozbywanie si cieków w dominujcej czci wsi, brak systemu racjonalnego wykorzystania gnojowicy jako nawozu, rolnicze zanieczyszczenia obszarowe. Kierunki działa to: stworzenie i realizacja programów porzdkowania gospodarki ciekowej w miastach z uwzgldnieniem racjonalizacji zuycia wody, minimalizowania dopływu wód gruntowych i włczenia rejonów peryferyjnych i ssiednich miejscowoci, wprowadzenie systemu opłat za cieki w zalenoci od wprowadzanego ładunku zanieczyszcze. Budowa oczyszczalni o wielkoci powyej

13 RLM (równowana liczba mieszkaców) oraz kanalizacji. Przy zabudowie rozproszonej stosowanie rozwiza indywidualnych. Racjonalizacja dawek gnojowicy poprzez budow odpowiednio duych zbiorników naziemnych, stosowanie maszyn rozprowadzajcych i skuteczny nadzór administracyjny. Upowszechnienie w krajobrazie rolniczym barier biogeochemicznych, upowszechnienie stosowania kodeksu dobrej praktyki rolniczej (KDPR), w tym upowszechnienie nowoczesnych systemów nawoenia. CEL 4. Zapewnienie wysokiej jakoci powietrza, redukcja emisji tzw. gazów cieplarnianych i niszczcych warstw ozonow, zminimalizowanie uciliwego hałasu w rodowisku i ochrona przed polem elektro-magnetycznym. Główne problemy w zakresie jakoci powietrza to: emisja zanieczyszcze z zespołu elektrowni: Ptnów-Adamów-Konin oraz innych duych emitorów energetycznych, emisja z niskich emitorów na terenach o intensywnej zabudowie, uciliwa emisja spalin i hałasu komunikacyjnego. Wród podstawowych kierunków działa słucych realizacji celu naley uwzgldni nastpujce: modernizacj duych instalacji energetycznych, w tym budow i właciw eksploatacj instalacji odsiarczania oraz odpylania, wykorzystywanie w rosncym stopniu niekonwencjonalnych ródeł energii i zasobów odnawialnych do produkcji energii, upowszechnienie paliw niskoemisyjnych, denie do zintegrowania gospodarki energetycznej w miastach poprzez szerokie wykorzystywanie do celów komunalnych i w instytucjach publicznych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych, uatrakcyjnienie komunikacji zbiorowej, eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gstej zabudowie, egzekwowanie reimów emisji spalin przez pojazdy, budowa ekranów akustycznych. CEL 5. Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed degradacj. Podstawowe problemy wi si z eksploatacj kopalin, wpływem rolnictwa, rosncym udziałem powierzchni uszczelnionej w wyniku inwestycji budowlanych i drogowych oraz gromadzeniem odpadów bez właciwego zabezpieczenia. Wród najwaniejszych przejawów przekształcenia i degradacji powierzchni ziemi mona wymieni: - kopalnictwo wgla brunatnego odkrywki, zwałowiska zewntrzne, obnienia kocowe, eksploatacj kopalin pospolitych rosnca presja na udostpnianie coraz to nowych złó i słaby postp prac rekultywacyjnych; - gleby - erozja wietrzna i wodna, spadek zawartoci próchnicy, kontaminacja, zakwaszenie; 13

14 - tereny zurbanizowane rosncy udział powierzchni uszczelnionej, kontaminacja, przemieszczanie mas ziemnych, przekształcenia powierzchni; gromadzenie odpadów bez naleytych zabezpiecze. CEL 6. Zminimalizowanie iloci wytwarzanych odpadów oraz wdroenie nowoczesnego systemu ich wykorzystania i unieszkodliwiania. CEL 7. Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzgldnieniem georónorodnoci i biorónorodnoci oraz rozwoju zasobów lenych. CEL 8. Ochrona przed nadzwyczajnymi zagroeniami rodowiska oraz sprostanie nowym wyzwaniom tj. zapewnienie bezpieczestwa chemicznego i biologicznego. Z obiektów infrastruktury w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego preferowana jest budowa autostrady A-2, w pierwszym okresie na odcinku wiecko - Konin z obwodnic Poznania. O interesujcym powiaty Koło i Turek odcinku autostrady Konin Stryków w wym. opracowaniu nie ma mowy. Nie mniej prace studialne i poprzedzajce projekt s w trakcie wykonywania. Proponowana jest te modernizacja lotniska Ławica oraz budowa w rejonie Poznania Stacji Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych. W Programie ochrony rodowiska uwzgldniono ponadto najnowsze dokumenty dotyczce ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, które wydane zostały w II połowie 2003 r. i w 2004 r., midzy innymi: Krajowy Program Oczyszczania cieków Komunalnych (Ministerstwo rodowiska, 18 grudzie 2003 r.). 14

15 2. CHARAKTERYSTYKA MIASTA I REJONU KONISKIEGO 2.1. Połoenie geograficzne Miasto Konin ley we wschodniej czci Wielkopolski nad rzek Wart. Odległo od Poznania ok. 101 km, od Kalisza 57 km i od Warszawy 208 km. Obecnie Konin jest wanym wzłem drogowym (na skrzyowaniu dróg Pozna - Warszawa i Kalisz - Bydgoszcz) oraz kolejowym (Pozna - Warszawa). O komunikacyjna w kierunku wschód - zachód stanowi fragment europejskiego systemu drogowego i kolejowego. Znaczenie stracił natomiast szlak wodny (kanał lesiski łczcy od Konina Wart z Noteci). Współrzdne geograficzne omawianego terenu odczytane z map topograficznych w skali 1 : , arkusze: Słupca pas 39 słup 26, Sompolno pas 39 słup 27 wynosz; - 52 o szerokoci geograf. północnej i 18 o długoci geograf. wschodniej. Konin ley w granicach 3 jednostek / wg. B. Krygowskiego 1961/: - Pradolina Warszawsko Berliska (na odcinku koniskim obejmujcym dolin Warty); - Wysoczyzna Gnienieska z Równin Kleczewsk stanowic jej subregion; - Wysoczyzna Turecka z Równin Rychwalsk i Pagórkami Złotogórskimi. Ze wszystkich stron ssiaduje z gminami powiatu koniskiego. Połoenie Miasta w stosunku do poszczególnych gmin powiatu przedstawiono powyej na wycinku planu. Rys.1. Usytuowanie miasta Konina i gmin powiatu koniskiego 15

16 2.2. Dane ogólne nt. Konina Konin posiada prawa miejskie od 1292 r. Pierwsze wzmianki o Koninie jako o miecie pochodz z 1293 r. Najnowsza, powojenna historia rozwoju miasta zwizana jest z eksploatacj, zlokalizowanych jeszcze w latach midzywojennych, bogatych złó wgla brunatnego. Wydobycie wgla brunatnego rozpoczto na szersz skal w latach 50- tych, dajc pocztek rozwojowi Koniskiego Okrgu Przemysłowego. W cigu niespełna 15-tu lat na północnych peryferiach miasta rozwinł si przemysł wydobywczy wgla brunatnego (odkrywki Niesłusz i Gosławice Kopalni Wgla Brunatnego Konin), powstały dwie elektrownie opalane wglem brunatnym: ZE PAK S.A. Elektrownia Konin w Gosławicach (o mocy 583 MW, czynna od 1958 r.) oraz ZE PAK S.A. Elektrownia Ptnów w Ptnowie o mocy 1600 MW, czynna od 1967r.), energochłonna huta Aluminium Konin Impexmetal S.A. w Malicu ( ) z walcowni wyrobów aluminiowych ( ). Ponadto wybudowano szereg zakładów towarzyszcych, z których najwaniejsze to: nieczynna ju Brykietownia Marantów i Fabryka Urzdze Górnictwa Odkrywkowego FUGO S.A. w Marantowie. Rozwinł si te przemysł lekki i spoywczy (Cukrownia Gniezno S.A. Zakład Gosławice, Gorzelnia Gosławice, ZBR "Polmos"). Szybki rozwój przemysłowy i urbanizacyjny oraz rosnce znaczenie miasta pozwoliły uzyska mu, w podziale administracyjnym kraju z 1975r., rang miasta wojewódzkiego. Poszerzone zostały równie granice Konina (w styczniu 1976r. i w styczniu 1986r.) o północne, przemysłowe dzielnice (Łyn, Gaj, Ptnów, Janów, Gosławice, Maliniec, Midzylesie, Laskówiec, Grójec, Nowy Dwór). Obecnie miasto rozciga si wzdłu osi północ - południe i składa si z dwóch czci o odmiennym charakterze, rozdzielonych dolin rz. Warty. W granicach Konina szeroko doliny wynosi ok. 2 km, stanowic jeden z ładniejszych krajobrazowo fragmentów Pradoliny Warszawsko Berliskiej. Sama Pradolina nie mogła by wykorzystana pod budownictwo mieszkaniowe ze wzgldu na wysoki poziom wód gruntowych, znaczcy udział gruntów organicznych, a ponadto z powodu regularnych, corocznych wylewów powodziowych Warty. Ta ostatnia przeszkoda została usunita w latach 60-tych, dziki wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczajcych dobytek mieszkaców miasta na niskich, nadrzecznych terenach. 16

17 Na lewym brzegu Warty połoony jest tzw. Stary Konin, w którym zachował si układ urbanistyczny miasta redniowiecznego z centrum wokół rynku, usytuowanym przy historycznym trakcie Kalisz - Toru. Natomiast na prawym, wysokim brzegu Warty (na terenie wysoczyzny morenowej) funkcjonuje tzw. Nowy Konin z osiedlami mieszkaniowymi, budowanymi równolegle z wielkimi zakładami przemysłowymi. Osi północnej czci miasta jest ulica Przemysłowa (wylot w kierunku Bydgoszczy), wzdłu której połoone s dzielnice o charakterze przemysłowym, włczone w granice Konina w 1976 r. W konsekwencji w obrbie miasta znalazły si tereny po wyeksploatowanych odkrywkach wgla brunatnego (wyrobiska pokopalniane i zrekultywowane zwałowiska), due wyej wymienione zakłady przemysłowe. Północna cz miasta ze wzgldu na ograniczenia ze strony przemysłu ma niewielkie moliwoci rozwoju urbanistycznego, jedynie w kierunku zachodnim - aktualnie realizuje si tam osiedle Chorze i w kierunku południowym. W latach 80-tych przesdzono o dalszym rozwoju Konina w jego lewobrzenej czci, przywracajc centralne znaczenie Starówce. Nowa, projektowana zabudowa osiedlowa otacza Starówk od południa. Po ostatniej reformie samorzdowej (stycze 1999r.) Konin jest miastem grodzkim, siedzib powiatu koniskiego i Delegatury Wielkopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Poznaniu. O dalszym rozwoju miasta i regionu koniskiego (według wczeniejszych planów zagospodarowania przestrzennego województwa koniskiego) ma w dalszym cigu decydowa sektor paliwowo energetyczny, zatrudniajcy ok. 14 tys. ludzi. Miasto i powiat tworz jednolity organizm gospodarczy. Poniej w Tabeli 2.1 podano ogólne dane dot. liczby mieszkaców Konina i poszczególnych cicych do Konina gmin powiatu koniskiego. Tabela 2.1. Ludno miasta Konina i gmin powiatu koniskiego.. Powiat/Miasto/Gmina 31.XII.2001 r. 30.VI.2002 r.*) 31.XII 2002 r. Ogółem miasto Wie ogółem miasto Wie Ogółem Miasto Konin Powiat Koni ski Miasto i Gmina Golina Miasto i Gmina Kleczew Miasto i Gmina.Rychwał Miasto i Gmina Sompolno

18 Miasto i Gmina lesin Gmina Grodziec Gmina Kazimierz Biskupi Gmina Kramsk Gmina Krzymów Gmina Rzgów Gmina Skulsk Gmina Stare Miasto Gmina Wierzbinek Gmina Wilczyn * wg danych Urzdu Statystycznego w Poznaniu 2.3. Morfologia i hydrografia Morfologia miasta Konina wykazuje układ stopniowy, w którym najniej połoone jest dno doliny Warty, w granicach m npm. Na północy na terenie Wysoczyzny Kleczewskiej wartoci te wzrastaj do około 120 m npm (w południowej czci Jeziora Gosławskiego), a maksimum osigaj na południu w rejonie Pagórków Złotogórskich około 187 m npm. Wysoczyzna Kleczewska bdca subregionem Wysoczyzny Gnienieskiej, leca na północ od pradoliny, posiada urozmaicon rzeb, ukształtowan przez zlodowacenie bałtyckie. Nałoyły si tutaj na siebie formy zwizane z faz leszczysk i poznask. Generalnie jest to wysoczyzna płaska o deniwelacjach 3 5m, przechodzca niekiedy w wysoczyzn morenow falist. Wyniesiona ona jest do rzdnych m npm. W rejonie Jeziora Gosławskiego wystpuj pagórki czołowo morenowe o charakterze akumulacyjnym, których wysokoci wahaj si w granicach m i wyniesienie do rzdnych około 120 m npm. Charakterystyczn cech wysoczyzny s liczne rynny zajte czciowo przez jeziora. Wg T. Bartkowskiego (1964) wystpuj tutaj dwa kierunki przebiegu rynien: równolenikowy i południkowy. Kierunek równolenikowy reprezentuj rynny zajte współczenie przez jeziora: Gosławskie i Ptnowskie, a południkowy czciowo rynny jezior Ptnowskiego i Wsowsko lesiskiego, rynna Kanału Morzysławskiego i rynna Wieruszew Niesłusz. Obrzea wyej wymienionych rynien zajmuj rozległe równiny jeziorne w znacznej czci zatorfione. Rynnom glacjalnym zazwyczaj towarzysz utwory piaszczyste. Due zmiany w morfologii terenu odegrała działalno górnictwa odkrywkowego i elektrowni. Wida to przede wszystkim w Koninie Morzysławiu, Malicu, Gosławicach i w Ptnowie. Odmienny charakter rzeby wida na południe od pradoliny. Jest to Równina Rychwalska bdca subregionem Wysoczyzny Tureckiej, ukształtowana głównie przez 18

19 zlodowacenie rodkowo polskie. Jest to wysoczyzna płaska, której urozmaicenie wywołuje dolina rzeki Powy z jej licznymi dolinami bocznymi, wykorzystywanymi przez drobne cieki. Cech charakterystyczn wysoczyzny jest zupełny brak jezior nie liczc drobnych oczek i torfianek. W południowo zachodniej czci omawianego terenu w morfologii uwidaczniaj si wzgórza pochodzenia głównie eoloicznego. Wysoczyzna Turecka wyniesiona jest w czci krawdziowej pradoliny do około 95,0 m npm, a sw kulminacj osiga w południowo wschodniej czci badanego terenu około 130 m npm. W czci tej zaczynaj si bowiem wzgórza morenowe noszce nazw Pagórków Złotogórskich. Jest to forma o znacznej wysokoci około 100 m ponad dno doliny rzeki Warty, a jej najwyszy punkt Złota Góra 187 m npm. Rzeka Powa której ródła znajduj si na Wysoczynie Kaliskiej, płynie prawie południkowo w kierunku północnym i jest lewym dopływem Warty. Na omawianym terenie rzeka Powa przyjmuje drobne cieki tak lewobrzene jak i prawobrzene. Dolina Powy posiada dno o szerokoci m, a jej zbocza s asymetryczne. Rzeka Powa to rzeka meandrujca z licznymi zakolami i starorzeczami. Cech charakterystyczn tarasu zalewowego rzeki s płaskie do rozległe powierzchnie dna doliny okrelone jako równiny torfowe. Rzeka Warta na omawianym terenie wykorzystuje odcinek pradoliny, wije si na jej dnie przy jej północnej krawdzi (na wschodnim kracu omawianego terenu). Nastpnie łukiem w kierunku północnym wciska si w rynn kanału Warta Gopło. Po ominiciu osiedla Glinka oddala si od krawdzi wysoczyzny w kierunku południowym tworzc due zakole, aby w rejonie osiedla Chorze na krótkim odcinku zbliy si w kierunku krawdzi wysoczyzny. Na zachodnim kracu rzeka Warta przybiera kierunek południowo zachodni i na wysokoci wsi Rumin płynie ju przy południowej krawdzi pradoliny. Konsekwencj tego meandrowania s wyrane starorzecza. Najniszy taras I zalewowy stanowi rozległe dno pradoliny wyniesione do rzdnych m npm. Jego powierzchnia nie jest równa, gdy znajduj si tutaj obnienia o deniwelacjach 1 2 m, rowy oraz kanały prowadzce rzeki /Kanał Powa Topiec/. Koryto Warty, szczególnie od południowej strony oddzielone jest system wałów przeciwpowodziwych. Charakterystyczn czci tej doliny jest sztucznie stworzony Kanał Ulgi. Taras I jest holoceskim tarasem akumulacyjnym. Taras II wyszy od poprzedniego o około 2 5 m, zaobserwowa mona przede wszystkim od południowej stronie pradoliny. Ten sam poziom stanowi dno doliny Powy, która wznosi si o kilka metrów 19

20 ponad obecne dno doliny Warty. Ostatnim elementem krajobrazu pradoliny s jej zbocza o wysokoci wzgldnej m z wyszymi poziomami tarasowymi. S one typu erozyjnego. 2.4 Charakterystyka elementów przyrody nieoywionej Budowa geologiczna rejonu koni sko-tureckiego Tereny Konina i powiatu koniskiego a take powiatu tureckiego znajduj si w obrbie synklinorium szczecisko łódzko miechowskiego, a konkretnie północnej czci synklinorium łódzkiego w pobliu skłonu monokliny przedsudeckiej. Kreda górna. Utwory kredy górnej zwizane s genetycznie z wielk trangresj morsk, która rozpoczła si w połowie albu i trwała do schyłku mastrychtu i paleocenu dolnego. Miszo osadów kredy górnej, monotonnie wykształconych pod wzgldem litologicznym, jest trudna do rozpoziomowania stratygraficznego. Wystpuj najczciej w postaci jasnoszarych margli przechodzcych niekiedy w białe wapienie i margle kredowe oraz opoki i gezy. W czci stropowej wystpuj czasami wkładki piaszczyste o niewielkiej miszoci (poniej 1 m). Strop kredy zalega raczej płasko na rzdnych m npm na obszarze pradoliny, podnoszc si nieco w kierunku południowym do przeszło 80 m npm a take na obszarze wysoczyznowym południowej czci Konina prawobrzenego i w rejonie ujcia Kurów i bariery zachodniej, gdzie zaznacza si niewielkie wyniesienie powierzchni kredowej o przebiegu równolenikowym (rzdne m npm). Prawie na całym obszarze na północ od wyej wymienionych uj a do Gosławic, strop kredy zalega na takich samych rzdnych jak w obrbie pradoliny z tym, e zaznacza si wyranie - o duej rozcigłoci - obnienie powierzchni przebiegajce po wschodniej stronie szosy Konin Gosławice i dalej poprzez ujcie Kurów i ujcie Zalesie i wypłyca si. Rzdne stropu znajduj si poniej 65 m npm. Rozcigło struktury wskazuje raczej na załoenia tektoniczne. W rejonie Ptnowa i Cukrowni Gosławice strop powierzchni kredowej gwałtownie opada osigajc rzdne poniej 35 m npm. Trzeciorzd. Osady trzeciorzdu nie wystpuj na całym obszarze objtym programem. Zostały one całkowicie wyerodowane zarówno w obrbie pradoliny jak i obnieniach zwizanych zapewne z istnieniem głbokich rynien glacjalnych, a take w dolinie rzeki Powy. Osady te wystpuj w podłou obydwu wysoczyzn, chocia tutaj nie tworz cigłej pokrywy a wystpuj raczej w postaci Wysp o miszociach dochodzcych do 30,0 m, 20

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH Załcznik do Uchwały Nr 98/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE UDRONIENIA

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu-

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu- Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN - tekst planu- czerwiec 2012 1 PLAN Autorska Pracownia Urbanistyczna ul. Powstaców lskich 6 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. 2012 WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Ochrony Środowiska PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. Warszawa, listopad 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

POWIATU JAROCIŃSKIEGO

POWIATU JAROCIŃSKIEGO POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2002-2011 - 2 - Spis treści I. Wstęp...4 II. Ludność powiatu jarocińskiego...6 II.1. Demografia...6 II.2. Migracje...10 III. Położenie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO...

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 7 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 7 2.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POWIATU... 12 2.3 GOSPODARKA ODPADAMI... 14 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA....

Bardziej szczegółowo