MONITOR POLSKI. DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. (-) Bolesław Bierut 838.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI. DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. (-) Bolesław Bierut 838."

Transkrypt

1 ,Cena numeru - zł 30. Opłatapoczłowa nis'zczona r~czałt('nt. N_,_1_3_5 Warszawa, 8 listopada 1947 roku Rek X X V MONITOR POLSKI DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ Redakcja l Administracja: Warszawa, ul. Młodz. Jugoslow. 11. Telefony: Redakcja , Administracja Prenumeratę "Monitora Polskiego" oraz ogłoszenia przyjmują Oddziały PAP: Łódź. P.iotrkowska 183, Kraków Rynek Kleparski 4, Katowice, Jana 11. Poznań Mlelżyńskiego B. Bydgoszcz, Libelta 4, Lublin, Krakowskie Przedmieście 41, Szczecin. ul. 5 lipca 9. Sopot, ul. Grunwaldzka 4/6. Wrocław, Traugutta 35, Olsztyn, Marsz. Stalina 32, Białystok, Grott gera 2, Częstochowa. Al Najśw Marii Panny 61. Konto czekowe P.K.O. Warszawa Nr k. ol TRE~~ PJZIAEU LRZĘDOWEGO ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI Zarządzenia Władz Naczelnycb Poz Postanowienie o odznaczeniu za zasługi położone przy usprawnieniu administracji państwowej. Poz Postanowienie o odznaczeniu za zasługi położone przy organi.zacji szkolnictwa morskiego. R. 1016/47 Poz Postanowienie o odznaczeniu za zasługi położone ' w pracy społeczno - lekarskiej. Poz Postanowienie o odznaczeniu w uznaniu wybitnych zasług, położonych dla Demokracji Polskiej w dziedzinie publicystyki oraz pracy nad odbud<lwą powojennego dziennikarstwa. Poz Postanowienie o odznaczeniu za zasługi położone w walec konspiracyjnej z okupantem. Poz Postanowienie o odznaczeniu za ofiarm), pełną inicjatywy pracę w przemyśle włókiel... ~czym. Poz Postanowienie o odznaczeniu za ofiar.~ą, pełną inicjatywy pracę w przemyś le włókie ~.:l : <;.,.:Im. DZIAL URZF;DOWY ~arża..dzenia Władz Naczelnych Poz Postanowienie o odznaczeniu za zaslu~i po przy odbudowie radiostacji w Toruniu. łożone R. 897/47 POSTANO\'lrJIENIE o ODZNACZENIU z dnia 21 marca 1947 r.). Dnia 14 paździe irnika 1947 r. Warszawa Na wniosek Ministra AFrowizacji za zasługi położone przy ~sprawnieniu administracji państwowej - odznaczeni wstają: KRZYŻEM KA \YlALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. GUl"owski Bernard. ZŁOTYM KRZYżEM ZASŁUGI 2. Brojdes Michał, 3. Gutcrman Miecz y sław, 4. dr Kleszczycki Antoni, 5. dr Mandecki Stefan, 6. Schweitzer Henryk, 7. dr Kalinowski Maurycy Rom~~. SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 8. Bakszt Marian - Morduch, 9. Dobrzań s,ki Sranisław, 10. Duda Stefan, 11. Fularski Jan, 12. Iwanicki Aleksander Kazimierz, 13. Lisik Eugeni.a, 14. PrGtas Stanisław, 15. Piot:1"orws,ki Józef, 16. Janicki Stanisła~, 17. Piwarska Izabela. BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI ts. Jarosz Maria, 19. Kozak Ant,onina, 20. Soszyński Kazimierz, 21. DmuCQowski Stefan. R.. 900/47 PREZYDENT RZECZYPOSPULITEJ (-) Bolesław Bierut 837. POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU z dnia 27 marca 1947 r.). Dnia 15 paźdz r. Wa.rszawa Na wniosek Ministra 2egh~ g i - za zasługi poloż o.de przy organizacji szkolnictwa morskiego - odzna (;zony zostaje: M i c h a ł o w s k i Józef Bolesław. (-) Bolesław Bierut 838. POSTANOWIENIE O ODZNACf.ENIU z dnia 21 marca 1947 r.).juia 18 paź dz r. Warszawa Na wniosek 'Ministra Zdrowia - za zasługi w pra. cy społeczno - lekarskiej - odz11aczeni zostają: SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. dr Januszewski Marian, 2. dr Pieczul Stanis!aw.. (-) Bolesław Bierlit 839. R. 1025/'17 POST ANOWIENIE O ODZNAClIi::f\J1U z dnia 21 marca 1947 r.) Dnia 24 paźdz r. Warszawa W uznaniu wybitnych zasług,. położonych dla Demokracji Polskiej w dzied:zjnie publicystyki oraz pracy nad odbudową r owo;ennego d,ziennika.-stwa - odznaczony zo~taje:... KRZYżEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Prof. Józd Wasowski. Pośmiertnie PREZYDENT RZECZYPOSP')l.lTEJ (-) Bolesław Bierni I 840. R. 1022/ 47 POS ranowienie O ODZNAC:lEN!U z dnia 21 marca 1941 r.) Dnia 24 pażdz r. Warszawa Na wniosek Zarządu Głównego Zw i ązku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokracjęza zasługi położone w walce ko,nspiracyjncj z okupantem - odznaczeni zostają: KRZYŻEM GRUNWALDU III KL. 1. Bujnowicz Ludwik, 2. Duracz Jerzy Teodi()!l', 3. Mierzwa Franciszek. P o Ś ni i e. r t n i e 4. Kozyra Feliks, 5. Paleń Antoni, 6. Skrz)'pek Br", nisław, 7. Skrzypek Wł a dy's ław. ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 8. Dura-:z Anna. R (-) Bolesław Bierut POSTANOWIENm O ODZNACŻENIU z dnia 27 marca 1947 r.). Dnia 24 paźdz r. Warszawa I Na wniosek lv'unistra Przemysłu - za ofiarną, peł : ną inicjatywy pracę w przemyśle włókienniczym, l odznaczeni zostają: 1. Gałkowski Stefan, 2. Zawiślak Władysław. SREBRNYM KRZYżEM ZASŁUGI 3. Gałkowska Helena, 4. Stwo,ra Władysław. R. 1011/47111 (-) Bolesław Bierut 842. POSTANOWIENIE O ODZNACZE!' nu z dnia 27 marca 1941 r.) I Dnia 24 paidz. '1947 r. ',' Warszawa Na wniosek Ministra Przemysłu - za ofiarną, pełną inicjatywy p.racę w przemyśle włókienniczym - odznaczone zostają:. BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. M.achaj Zofi,a, 2. Olejarczyk Julia, 3. Śliwkówna Zofia, 4. Świda W,aleITtyna.., R. 1007/ 47 (-) Bolesław. Bierut 843. POSTANOV/IENlE O ODZNAC~ENIU. z dnia 27 marca 1941 r.) Dnia 24 paźdz r. Warszawa Na wniosek Prezesa Rady Ministrów - za zasługi polożane przy odbudowie radiostacji w Toruniu - odznaczeni zostają: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. Syrocki Hemyk, 2. GrzelSiak Kazimierz. SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 3. Donimirski Ignacy. 4. Gac,kowski Wl.:\dysław, 5. Hinz Ludwik, 6. Jablczyński Bolesław, 7. Jackowiak I Henryk, 8. Kalinowski Józef, 9. Kozierkiewicz Stani, sł aw, 10. Lubiszewski Bene,dykt, 11. Pyr.zewski Jan, Ra :~:::~;~r~;z~:e:;~:~:~~dmwtd. 14. Anioł Roman, 15. Brzusz.kow&ki Henryk, 16. Kiełbasiewicz Zygmunt, 17. Kilanows,ka Marila, 18. Ma ci'k owski Hen.ryk, 19. Sejdak W ikt>o!t, 20. Senkow ~ki Romuald, 21. Szałucki Franciszek, 22. SzafarczYk Edmund. (-) Bolesław Bierut OD ADMINISTRACJI Stosownie do rozporzqdzenia Rady Ministr6w o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorzqdu i insłyłucii prawa publicznego z dn r. (Dz. U. R. P. Nr 13 poz. 92) i z dn. 12.IX 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4.4 poz. 254) z a wi a d o m i e n i a o przetargach kierowan e. do Monitora Polskiego winny, być ogłaszane conaimniei no 10 dni przed. terminem otwarcia ofert. W zwiqzku z powy.it~"m uprasza się o dor-ęczanie AdministraCji wyżei okreś w lonych ogłoszeń naip6iniej na 3 ł Y g o d n i e p r z e d t Y m t e l'" m i n e m.

2 ~_~ ~~~A.~'.~~~e~4~ ~~~ 2 ~ ~~.. "MONITOR POLSKI" -- 8 listo'pą.da 1947 r.. Nr 135 Ogłoszenia \ wladz administracyjnych REJESTR STOWARZYSZEN URZĄD WOJEWÓDZKI KRAKOWSKI Na zasadzie postanowienia Wojewody Krakowskiego z dnia 14 sierpnia 1946 r. ' L-S P. Ptz. V/2/ krrn/58/46 wpisano do rejestru s 'towarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego pod Nr 232 stowarzyszenie pod nazwą: "Koło Rodzicielskie przy X Państw. Gimnazjum i Lk:eum im. KróL Wandy w Krakowie". Teren działalności: m. Kraków.. Cel stowarzyszenia: Współdziałanie ze Szkołą nad moralnym, kulturalnym i fizycznym wychowaniem uczennic na wartościowych i twórczych obywateli Państwa Polskiego. Srodki działania: l) Współdziałanie z Dyrekcją Zakładu, Radą Pedagogiczną i Opiekunami klasowymi 2) Rozwijanie ujednostajnionej akcji wychowania. 3) Poznawanie potrzeb i wymagań Szkoły oraz warunków życia i pracy uczennic. 4) Zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim objawom szkodliwym dla osiągnięć celów wychowania. Imiona i nazwiska założycieli: l) Barta Zy,gmunt, 2) Grzywacz, Tadeusz, 3) Dębska Antonina, 4) Kijowska Jadwiga, 5) Dr Styrna F'ranciszek, 6) StarLyck.i Jerrz.y, 7) Lttwinowa Ja'nina, 8) Bruzda ''''ładysław, 9) Mgr Niedzi.ałkowski Alton, 10) Dr Moroz Józef, 11) Jaworek El.?Jbieta, 12) Klłt. Jaglarz Franciszek, 13) Głowicka Antonina, 14) Wierzbicka Anna, 15) Duda Aleksander. Czas trwaillia.eto<wa.r:z.yseenia: nieograniczony. M URZĄD WOJEWÓDZKI. POMORSKI Stowarzyszenie pod nazwą "Towarzystwo Ogródków Działkowych we Włocławku ", zarejestrowane pr.)!:ez Urząd Wojewódz:ki Warszawski, w dniu 27 marca 1933 r. pod Nr l, jest uprawnione do wznowienia działalności i jako takie zostało wpisane w nowym rejestrze stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w dniu 13 października 1947 r. pod Nr M14260 URZĄD WOJEW. SLĄSKO-DĄBROWSKI ~a zasadzie postanowienia WOjewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 21 sierpnia 1947 r. Nr SP. II 49/70/47 wciągnięto w dniu 19 września 1947 r. do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-D ąbrows kiego. pod nr 241 Stowarzyszenie pod nazwą: Robotniczy Klub Sportowy "Liniarnia" w Bytomiu (skrót RKS Liniarnia) stowarzyszenie zarejestrowane z siedzibą w Bobrku-Karbil\l. Teren działalności: jest Bobr~-Karb. c. Cel stowarrz,yszenia i środki' -di\.aiania: Celem Klubu' sportowego jest roz'w'ój firz.yczny i budzenie życia sportowego wśl'ód młodzieży i społeczeństwa, oraz propagowanie sportu przez uruchomianie sekcji sportowych. Imiona i nazwiska założycieli: Kowalczyk Jerzy, Wójcik Stefan, TJppe Zbigniew, Dragon Stanisław, Serpyke Janina, Joworoki Tadeusz, Tusik Józef, Klanet Franciszek, Skóra Adolf, Zlze Karol, Boreński Eugeniusz, Dębicki Edlward, Skowron Józef, Szmidt Dominik, Truchta Marian. Czas trwania stowarzyszenia: Nieogran,iczony. M14302 arząd WOJEWÓDZKI WROCŁAWSKI Na zasadzie postanowienia WOjewody Wrocławskiego. z dnia 6 sierpnia SPP. II/2f26f47 wydanego na podstawie art. 21 prawa o sto.warzyszeniach z dnia r. (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 8(0), wpisano w dniu 5 września 1947 r. do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Wrocław I:dtiego pod Nr '46 stowarzyszenie pod nazwą Robotniczy Klub Sportowy - P. Ł. S. z siedzibą w Świdnicy. reren działalności: m. Świdnica. Cel stowarzyszenia: to wsrz.echstronne uprawianie i popieranie wszystkich dziedzin sportu, przestrzeganie zachowania za~d przyjętych w międzynarodowym amatorskim ~pol' eie tak w sprawach orrganizacyjnych jak i technicznych, oraz koordynowanie prac w kierunku podnoszenia poziomu i rozszerzenia podstaw sportu. Środki działania: a) przestrzeganie postanowień ogólnych instrukcji normuj ących sposób uprawiania danej gałęzi. sportu, w myśl p o s tanowień p o1sk.ich władz sportowych, wzgl. Międzynarodowej Federacji Sportu Amatorskiego, b) szerzenie zrozum:enia znaczenia sportu wśród społeczeństwa. e) kształcenie zawodników przez angażowanie trenerów wzgl. instruktorów, d) czuwan ie nad zachowaniem z'łsad amatorskich i utrzymaniem należnych stosunków sportowych i towarzyskich, e) organizowanie zawodów treningowych, p,:,opagandowych, międzynarodowych itp., f) popula ry:wwanie sportu przy pomocy prasy, radia, wydawnictw propaę;andowych, odqytów, pokazów, zawodów i,tp., g) stosowanie wszp,lkich innych środk ów zgodnych z prawdą i ni!iliejszym s t.a tutem, jakie okażą się pótrzebne dla osiągnięcia celów Klubu. Imiona i naz,wiska założyc, i eli : 1) Józef Celejewski, 2) Bronis ław Wolski, 3) Mieczy sław Kowalski, 4) Marian Ratyński, 5) Zdzisław Orz :chowski, 6) Jerzy Fryś, 7) Jan Tałas ie wlcz, 8) Wacław Si emi ński, 9) Eugeniusz Wiśniewski, 10) Leon Kafek, 11) Władysław Gruzla, 12) Eugeniusz Grygielski, 13) C zesław Serzysiki, 14) Czesław Gwi~ zda, 15) Józef Dobrowolski. Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony. M14258 Na zasadzie postanowienia Wojewody Wrocław ski e g o z dnia 12 sierpnia 47. SPP. II./2/28/47 wydanego na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia r. (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 808), wpisano w dniu 6 wr z e ś nia 1947 r. do rejestru stowarzyszeń i ~wiązków Urzędu Wojewód zkiego Wrocławskiego pod Nr 48 stowarzyszenie pod nazwą: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą we Wrocławiu. Teren działalngści: obszar Państwa Polskiego. Celem stowarzyszenia jest popieranie ro~oju nauki polskiej i ruchu naukowego we wszystkich gałęz iach 'wiedzy. Środki działania: Dla urzeczywistnienia celu Towarzystwo: a) wspiera prace naukowe, przez udzielanie zasiłków, ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagróti, organizowanie zespołowe pracy naukowej, urządzanie warsztatów pracy najukowej (bibliotek, czy telń, archiwów, muzeów, pracowni badawczych itd. oraz innymi stosownymi sposobami, b) urządza posiedzenia naukowe i zebrania dysk u ::yjne, c) ogłasza drukiem prace naukowe (czasopisma, sprawozdania, rozprawy i działa w wydaniu książkowym itd., d) utrzymuje łączność z innymi towarzystwami naukowymi w kraju i zagranicą. Imiona 1 nazwiska założycieli: Prof. Dr Karol Maleczyński, Prof. Dr. Teofil Modelski, Prof. Dr Tadeusz Bigo, Prof. Dr Kazimierz Sembrat, Prof. Dr Jerzy Kowalski, Prof. Dr Kazimierz Majewski, Prof. Dr Stanisław Kulczyń ski, Prof. Dr Wincenty Styś, Prof. Dr Antoni ;Knot, Prof. Dr Kamil Stefko, Prof. Dr Stanisław Rospond, Prof. Dr Tadeusz Mikulsk i, Prof. Dr Eugeniusz Rybka, Prof. Dr Gustaw Paluszyński, Prof. Dr. Hugo Steinhaus. Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony. M14259 UZNANIE ZA ZAGINIONEGO ~ S,P R A W I E Z A O? A T R Z E N 1 A INWALIDZKi'EGO OBWODOWY URZĄD INWALIDZKI W BIAŁYMSTOKU Paluszewicz Mikołaj, ur r. w Parcey.rie, pow. Bie1sk Podl. wojew. Białostockie, syn Nikorona i Kseni z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkały w ParcewIe, pow. Bielsk Podl., w mie siącu maju 1941 r., został powołany do służby wojskowej i wcielony do Armii Czerwonej i wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej w iadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żona Paluszew.icz Anna. zamieszkała w Parce wie, gm. Orla, pow. Bielsk Podl. o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Białym s toiku ' w ci ą gu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołan i em s ię na Nr 2/ M14271 Grygoruk Filip, ur r. w Rosj!, syn Fi~ipa i Marii, z zawodu rolnik, ostatnio Z8.1T'ieszkały w Rajsku, gm i pow. Bie1sk Pod!. w 194f r. został pbwołarly doslużby- :wojsków~~j" '1'>'Wcielony do Armii,'CzerWonej -.L wyruszył, " na'. wojnę ",;,przećiwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła matka Grygoruk Mar,ia, zamieszkała w Rajsku, gm i' pow. Bielsk Podlaski. W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, pos.iadające o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołaniem si~ na Nr 2/ M14272 Murawski Stanisław, ur. dnia r. w Kramkowie, gm. Nur, syn Feliksa i Karoliny, z zawodu robotnik, ostatnio zamieszkały w Czyżewie, pow. Wys. Mazowiecki, w miesiącu czerwcu 1939 r., został powołany do służby wojskowej i wcielony do 80 pułku piechoty Armii Polskiej i wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim ża dnej wiadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła źona Murawska Marianna, zamieszkała w Czyżewie, pow. Wys. Mazowieckie. o tym Obw')dowy Urząd Inwalidzki w Bi ałymstoku w ciągu trzech miesięcy 'od. daty niniejszego ogło s zenia, z powołaniem się na Nr 2/ M14273 Sobolewski Antoni, ur. dnia r. w PopłR vlr: ach, pow. Sokólski, wojew. Białostockie, syn Wincentego i Marii, z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkały w Popławcach, p ow. Sokólski, w 1939 r. został powołany do s łużby wojskowej i wcielony do 76 pułku piechoty Armii Polskiej i wyruszy ł na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim ż a dnej wiadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żona Sobolewska Leontyna, zamieszkała w Popławcach, gm. Kuźnica, pow. Sokólski. W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, posia!łające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby zawiadomiły o tym Obwodowy Urz ą d Inwalid7Jd w B in łym s toku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego og ło s zen i a, ~ powołaniem si ę na Nr 2/269-4? M14274 Ostapczuk 'Mikołaj, ur. dnia 9. :,0.1iJ14 r., w ie ś Socze, pow. Bielsk Pod!., woj ew. Białos tockie,syn Orl:5entego i Zofii, z Z3. wodu rolnik, o ~ t a ln i o zamie s z ka ły w ieh Socz~, gm. Narew, pow. Bielsk Pod!. w 1941 r. zosta ł powoł any do s łu żb y wojskowe j i wciei:my do piechoty /\.rmii Czerwonej i wy rus z ył na wojn ę przeciw ko Niemcom i od tego czasu nic ma o n im ż adn e j w ia d o mo śc i. Roszczenie o zaopatrzenie po z8 g: n :onym zg l o s iła m.. tka Ostapc7.uk M:nia, z a mi es zk ał a ' w Soczach, gm. Na rew, pow. E i el ~ k Podla ski. W zwią:lku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, posiadające o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołanie1ll się na Nr 2/ M1427' Jerozolimski Aleksander, ur. dnia r., w Białymstoku, syn Temateusza i Apolonii, ostat.nio zamieszkały w Białym s toku, w 1939 r. został powołany do służby wojskowej wcielony do Armii Polskiej i wyruszył na wojnę przeciwko Roszczenie o zaopatrzenie po za,ginionym zgłosiła matka Je- Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości.. rozolimska Apolonia, zamieszkała w Białymstoku. ul. Koszykowa Nr 26, pow. Białostocki. o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszen i a, z powołaniem się na nr 2/ Ml4276 Wołański Michał, ur. dnia r. w Rosji, syn Grzegorza i Paraskiewy, z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkały w Parcewie, gm. Orla, pow. Bie1sk PocUa.. ki, w miesiącu styczniu 1941 r. został powołany do służby wojskowej i wcielony do Armii Czerwonej i wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła matka Wo1ańska Paraskiewa, zamieszkała w Parcewie, gm.,orla pow. Bie1sk Podlaski. o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w BiałymstOku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia; powołaniem się na Nr 2/ M14271 Kicel Jan, ur. dnia r., w Czyżykach, pow. Bielsk Podlaski, woj ew. Białastockie, syn Jana i 'Aleksandry, z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkały w, Czyżykach, pow. Bielsk Podlaski, w mie s iącu maju 1941 r. został powołany do służby wojskowej i wcielony do Armii Czerwonej i wyruszył n.. wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żad. nej wiadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żona Kicel Nina, zami e szkała w Czyżykach, gm. Hajnówka, pow. Bie1sk Podlaski. W zwi ązku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, posiadające o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Białymstoku w ci ągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołaniem się na Nr 2;' M bl'ynie\ąi'icki -Grzegorz, ' ur ' r. w Ogródnikach. pow, Bielsk,Fodlaski,_wojew., BiałostOckie, syn Michała i Marii, z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkały w Ogrodnikach. pow. Bie1sk Podlaski, w 1940 r. został powołany do służby wojskowej i wcielony do Armii Czerwonej i wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wi a domości. Roszczenie o zaopatrzenie po 'zaginionym zgłosiła matka Gryniewieka Maria, zamieszkała w Ogrodnikach, gm. Narew, pow. Bielsk Podlaski. - W zw i ązku z powyźszym wzywa się wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby Zawiado miły o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołani em się na Nr 2/ M14331 l' I Puciłowski Aleksander, ur r. w, Krynkach, pow. Sokólski, wojew: Białostockie, syn Jana i Anny, z zawodu murarz, ostatnio zamieszkały w Krynkach, pow. Sokólski, w 1939 I roku został powołany do służby wojskowej i wcielony do piechoty Armii Polskiej i wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom j od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła matka Puciłowska Anna, zamieszkała w Krynkach, ul. Nadrzeczna, pow. Sokólski. W związku z powyżs zym wzywa się wszystkie osoby, posiad a jące o tym, Obwodowy Urząd Inwalidzki w BiałymstokIl w cią g u trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z p o wołan iem si ę na Nr 2/ M14332 Bakunowicz Stanisław, ur. dnia 29, r. w Wojnowcach, gm.odelsk, syn M i chała i Antoniny, z zawodu rolnik, ostatnio zamiesz.kały w Wojn0wcach, gm. Odc1~k w miesiącu sierpniu 1939 r. zostal powoł a ny do sh żby WOjskowej i wcielony do 8i pułku strzelców Armii PoJeld ej i wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomośoi. ' Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żona Bakunowicz Monika, zamieszkała w os. Hajnówka, gm. Babiki, pow. Bielsk Podlaski. 'IN zw i ą z,k u z powyższym wzywa się wszystkie osoby, posiad a ją c e jakiek olwiek w i ad omo ś ci o laginionym, aby' zawiado-,. m iły o tym Obwodowy Urz ą d Inwalidzki w Białymstoku.. w c iągu tr zech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, I z p owołaniem się na Nr 2/ M1433:.' Bor owsk i Do:n in ik, ur r. w Zalesi a,nach, pow. Bi a ło!;tocki, wojew. Biało s tockie, syn Adama i Antoniny, z zawodu r obot n Ik, ostatnio zamieszkały w Zalesianach, pow. B i ałostock i, w m i::!s i ą cu sierpniu 1939 r. został powolany do służ by,-,,'ojsk owei i wcielony do 42 pułku piechoty, drugiej komp

3 Nr 135 "M:ONITOR POLSKI" - 8 lisicpada 1947 r. Armii Polskiej i wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma ' o nim żadnej wiadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żona Borowska Leokadia, zamieszkała w Zalesiana ch, gm. Barszcze WO, pow. Białostocki. W związku z powyż szym wzywa się wszystkie osoby. poójadające ' o tym Obwodowy Urząd Inwalidz.ki w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogło s zenia, z powołaniem się na Nr 2/ M14334 OBW. URZĄD INWALIDZKI W BYDGOSZCZY. Obwodowy Urząd Inwalidzki w Bydgoszczy o:głasza, że Mechlińsk.i (Machliński) Franciszek, syn Józefa i Elżbiety, ur. dnia r. w Dąbrówce, pow. Chojnice, z zawodu robotnik rolny, zamieszkały ostatnio w Jeleńczu, pow. Tuchola, został powołany do służby wojskowej w stopniu szeregowca dnia r. i wcielony do 7 komp. 3 bau. 66 p. p. w Chehnnie. Z pułkiem tym wyruszył na front w kierunk~ Prus Wschodnich i od tego czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiadomo-ści. Zona wymienionego, Mechlińska (Machli ńsk a) Bronisława, zamieszkała obecnie w J 'eleńczu, pow. Tuchola, w.niosła podanie o uznanie go za zaginionego bez własnej winy na tereni~ l w czasie działań wojennych i o przyznanie jej zaopatrzenia po nim. W związku z powy ższym w zywa się wszystkie osoby, posiadające o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Bydgoszczy w przeciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego, po '\fołując się na Nr sprawy 2-62/46. M14531 OBW. URZĄD INWALIDZKI W ŁODZI Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi na wniosek Piwowarczyka Jana o uznanie za zaginionego bez wła s nej winy na terenie i wczasie działań wojennych ojca jego Jana Piwowarczyka, ur w Kielcach, syna Jana i Walerli, ostatnio zamieszkałego w Łowiczu, ul. Legionów!jO, który pplp.ił służbę w Policji Państwowej - ogłasza o zaginięciu wymieluonej osoby. Wzywa się wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby w terminie 3-ch m iesięcy zuwiadomiły o nich Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi z powołaniem się na Nr Ob. II, 3i160-P. M14266 Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi na wniosek Grzelki Genowefy o uznanie za zaginionego bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych męża jej Grzellca Stanisława, ur r. w Książ, pow. Śrem, woj. Poznań ski e, syna - brak danych, O'statnio zamieszkałego w Ksi ąż, pow. Śrem, pobranego' zawodowo przez RKU do Wojska Polskiegl) - ogłasza o zaginięciu wymienionej osoby. Wzywa się wszystkie osoby, po sia daj ą ce jakiekolwiek Wiadomości o zaginionym, aby w terminie 3-ch miesięcy zawiaao": z powoła miły? nich Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi niem się na Nr~ Ob. II, 3/126-G. M14267 Obwodowy Urząd Inwali~zki w Łodzi na wniosek Marynowskiej Władysławy o uznanie za zaginionego bez własnej winy na te;enie i w czasie działań wojennych męża jej Michała Marynowskiego, ur r. w Złoczewie, pow. sieradzki, syna Stanisława i Marianny, ostatnio zamieszkałego w Łodzi-Chojny, ul. SmoJna 6, pobranego dnia r. przez RKU. Łódź-Miasto do Wojska Poiskiego-ogłasza o zaginięciu wymienionej osoby.. Wzywa się wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby w terminie 3-ch miesięcy zawiado z powoła miły o nich Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodz i niem się na Nr Ob. II 3/195-M. M14268 Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi na. wniosek 'rampy Heleny o uznanie za zaginionego bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych męża jej Tompy.JÓzefa, ur r. w Racz.kowie, gm. Bartochów, pow. si e radz.kł, syna Tomasza i Marii, ostatnio zami eszkałego w Raczkowie, gm. Ba:rtochów, pow. sieradzki, pobran~go dnh r. przez RKU Sieradz do Wojska pols.l{iego - ogłasza o zaginięciu wymienionej osoby. Wzywa się wszystkie OSODY, po sia dające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby w terminie 3-ch miesięcy zawiadomlly o nich Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi z powołaniem się na Nr Ob. II, 3/51-T. M -1426!l Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi na wniosek Wojciechow'..cz Janiny o uznanie za zaginionego bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych męża jej Edwarda Wojciechowicza, ur w Stalarowszczyżn ie, pow. Brasławsld, syna Wincentego 1 Agaty, ostatnio zamiesz.kałego w Horodyszczach, pow. Brasławski, pobranego w sierpniu 1939 r. przez RKU Miory do Wojska Polskiego - ogłasza o zaginięciu wymienionej osohy.. Wzywa się wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby w terminie 3-ch miesięcy zawiadomlly o nich Obwodowy Urząd Inwalid..zki w Łodzi z powołaniem się na Nr Ob, II, 3/111-W. M'." 270 OBW. URZĄD INW. W MIĘDZYRZECZU May Stefan, chemik, syn Wojciecha i Jadwigi, ur r. Kościani e, ostatnio zam. w Poznaniu, pełnił w 1939 r. służbę wojskową w Wojsku Polskim i zaginął. Roszczenie do zaopatrzenia po zaginionym?głosiła żona.joanna Mayowa. jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby zawiadorńuy o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Mi ę cj~rzeczu w ciągu trzech miesięcy od daty.ogłoszenia obwieszczenia z powołaniem się na Nr II. 2/296/47. M14530 NADANIE NAZWISKA ZARZĄD MIEJSKI WYDZ. ADM. OGOL. W BYDGOSZCZY Na zasadzie art. 2 ust. 1 i 5 i art. 13 dekretu z dn roku' o zhlianie i ustaleniu imion i nazwisk (Dz. U. R P. Nr 56, poz. 310), oraz art. 63, dekretu z dnia r. o aktach stanu cyw.ilnego (Dz. U. R P. Nr 48, poz. 272), nadano dziecku płci męskiej, niewiadomego pochodzenia nazwisko i imię Og ińsk i Tadeusz, ustalono jako datę i miejsce urodzenia r. Bydgoszcz, a jako imiona rodziców Bronisław i Helena z Klementowiczów - Ogińscy. Akt urodzenia s,porządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy. Dziecko zostalo znalezione w korytarzu domu przy ul. Libelta nr 2 w Bydgoszczy. Zarząd Miejski na skutek zawiadomienia wszczął postępowanie wyjaśnia jące, które jednak nie doprowad7.. Bo do us~lenia tożsamości dziecka. Pieczę nad dzieckiem objęli małżonkowie )g ińs cy w Toruniu ulica Jagiel10ńska nr 9. M- 14" ST AROST A POWIATOWY WŁOCŁAWSKI Starosta Powiatowy Wlocławski ogłasza, że w dniu 28 czerwa 1938 ob. Sabina Wanda Kulińska z Leopoldowa, gm. Wieiec, pow. Włocław ski ego znalazła w lesie obok st. kol. Brzeie dziecko płci żeń s kiej, liczące około 10 dni życia. Dochodzenia w k ierunku odsz.ukania matki dziecka nie dały pożądanych wyników. Dziecku nadane zost,ało imię Maria. Wojewoda Pomorsl1 dec yzj ą z dn r. naóał dziecku nazwjs.ko.,kuli ń s ka", Akt urodzenia spisany zo sta ł w Urz ę dz i e Stanu CYWilnego gm. Wieniec w dn.iu r.za L. 50. Dziecko znajduje się na wychowaniu u ob. Sabiny Wandy Kuliński e j w Leopoldowie, gm. Wieniec. M14242 Starosta Powiatowy Włocławski podaje do wiadomości, że w sierpniu 1933 r. we w si Kubłowo, gm. Przedecz, pow. Włocław skiego znalezione zos tało dziecko płci żeńskiej, liczące około 4 tygodni. Przy dziecku nie znaleziono żadnych dowodów ani znaków. Również nie dały pożądanego wyniku poszukiwania w kierunku odnalezienia matki dziecka. Wojewoda Pomorski d e cyzją z dnia 11 listopada 1946 r. LOA 5/580;46 nadał dziecku nazwisko " Jagodziń ska". Staro:ta Powiatowy nadał dziecku imię "Zofia". Akt urodzenia sporządzony został w dniu r. za L. 7/47 przez Urząd Stanu Cywilnego na gminę wiejską Przedecz. Dziecko oddano na wychowanie ob. Mariannie Jagodzińkiej we wsi Trzeszczon gm. Przedecz. 1\1: Obwieszczenia 'sqdowe p o S T Ę P o W A NI E ' 'S p AoK ó W E SĄD OKRĘGOWY W KALISZU Wydz ia ł Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu niniejszym bwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po marłych : 1. Stanisławie i Mariannie małżonkach Wąsik, współwłaścicielach działki ziemi o przestrzeni 7 morgów 150 prętów, zapisanej pod Nr 2 działu drugiego majątku Trzebienie Nowe, część II, powiatu kaliskiego, Nr repert. hipotecz. 1362, 2. Mariem vel Marcie Szmerkowicz, współwłaścicielce nieruchomości kaliskich, oznaczonych wg. repert. hipotecz. NN 400, 583 B (ros.), 400 A, 281, 282 i 213, jak również wierzycielce sumy złotych w złocie, zabezpieczonej na powyższych nieruchomościach, 3. Chairilie Tondowskim, współwłaścicielu nieruchomości "Cegielnia Piwonice, pow.iatu kaeskiego", Nr repert. hipotecz. 936, 4. Ryfce. Zalc, współwłaścicielce nieruchomosci w Błaszkach, powiecie kaliskim. q.znaczonej wg. repert. hipotecz. N 24, 5. Józefie i Agnieszce Szcześniakach, właścicielach działki ziemi oz!1aczonej Nr 7 o przest.17..eni 5523 metrów, zapisanej i)od m ' 5 działu 2-go nierucllomości, pod nazwą "Kolonia Majków Nr 3, powiatu kaliskiego', oznaczonej wg reper t. hip. Nr Bronisławie Szymanowskiej, właścidelce nieruchomości w St&.wiszynie, powiecie kaliskim, oznaczonej Nr hipotecz. 167, 7. Grzegorzu Michałkiew icz u, właścici e lu nieruchomości kaliskiej, oznaczonej według repert. hipotecz. Nr. 536 Ż (ros.). Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 2. marca 1948 r., w którym to terminie OSOby zainteresowane winny zgłosić się do kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego celem ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. KS218 SĄD GRODZKI W KŁOBUCKU. Na podstawie art Dekretu z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkowym, Sąd Grodzki w Kłobucku, jako Sąd spadku na wniosek Icka Szperlinga wzywa spadkobierców Eliasza vel Ali Frydmana, ostatnio zamieszkałego w Kłobucku, zmarłego dnia 15 maja 1942 roku w Częstochowf.e., współwłaścici e la nieruchomości, położonej w Kłobucku przy ul. Strażackiej Nr 8, aby w ciągu sżeściu miesięcy 'od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie praw do spadku. Sp. 24/47. M Sąd Grodzki' w Kłobucku w sprawie Sp. 33/47 ogłasza, że toczy się postępowanie o stwierdzenie praw Chaima Szwarca, zam. w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 84 do spadku po Lewku Słowiku, s. Mendla i Hanńy, właścicielu: l) murów z domu' mieszkalnego wraz z placem i polem. oraz 2) d omu z drzewa we wsi i gm,inie Miedzno, pow. czc;stochgwskiego. Lewek Słowilc, ostatnio zam. we wsi i gminie Miedzno, zmarł dnia r. w Częstochowie. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu sześci u n1!esięcy, licz ąc od 3 dnia po ogłoszeniu zgłosili i udowod\:lli sv/oje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym r az.ie m oel by':: P:lmini ęoi w postanowieniu o stwierdzenie praw do spc1cl:m. Sp. 33/.47. M-14297,'" l " SĄD GRODZKI W KOLE S ąd Grodzki na mocy art. 71 Dekretu z dnia S lis(o;::lda roku o postępowaniu s padkowym (D z.' U. H.. P. Nr 63, Po.z. 346) podaje do publicznej wiadomości, że J a kub Rajchman, zamieszkały w K aliszu, ul. Piskorzewska Nr 3 wniós ł do tutejszego Sądu podanie o stwierdzenie praw do spadku po Esterze Rajchman z domu Ryczke, córce J akuba i Cnl'lwy z domu Frajman, ur. w 1880 r. w Kole, zmarłej r. w Kole i po Icku Ryczke, synu Jakuba i Chawy z domu Frajman, ur r. w Kole, zmarłym r., k tóry o spadek po obu wyżej wymienionych osobach s'kłoda się z nieruchomo ś c i położonej w Kole, przy Placu Woln ości Nr 4. stanowiącej frontowy dom, of i cy n ę i podwórze. Ostatnim stałym miejscem zamieszkania spadkod awców było m. Koło, Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ci'lsu 6 m iesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. w Mon i torze Polskim zgłos ili się w Sądzie Grodzkim w Kole i udo. wodnili swe pr~wa do wymienionego spadku, g dyż w przeciwnym razie mogą być pomini ę ci w postanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku. M-145H~ SĄD GRODZKI W OTWOCKU Sąd Grodzki w Otwocku, na zasadzie art Dekretu o postępowaniu spadkowym z dnia 8 listopada 1946 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 346) podaje do wiadomości publicznej, że po zmarłych dnia 12 maja 1942 roku EdedJu vel Dydiu Zysmanie dnia 19 sierpnia 1942 roku Frajdze Zysman, właścicielach nieruchom oś ci położon e j w Otwocku, przy ul. Kupieckiej Nr 23 o powierzchni 91,96 sąż. kw. pod nazwą hip. "Willa La sówka''.. pow. warszawskiego, toczy s.ię postępowanie spadkowe w związku z czym wzywa si ę wszystkich spaakobierców do zgłoszenia swych praw do powyższego spadku w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Polskim. Sp. 374L47. M ~.. ZATWIERDZENIS j J tł. TE ST AMENró.~ SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU Sąd Okręgowy w Biał y m s toku, Wydział Cywilny runiejzym obwieszcza, że postanowieniem Sądu Okręgowego dnia 24 lipca 1947 r. testament notarialny Konstantego Wińskiego,syna Jana, sporządzony w dniu 29 sierpnia' 1938 r. został zatwierdzony do wykonania. Ns. 1/47. M-1263fl Sąd Okręg owy w Bia łym s toku, Wydział Cywilny, niniejszym obwieszcza, że postanowieniem S ą du Okręgowego z dnia 25 wrz e śnia 1947 r. testament prywatny Wmcentego }ryniewickiego, syńa Borysa, sporządzony. w dniu 19 lipca 946 r. został zatwierdzony do wykonania. Nr sprawy NS. 247/.46. ' \, " M-1444!l I UZNANIE ZA STWIERDZENIE ZMARŁEGO SĄD GRODZKI W BOCHNI. FAKTU SMIERCI Na wniosek Stanisława Maslaka w Barczkowic, wszczyna się post ępowanie o uznanie za zmarłego jego syna Jana Maślaka, urodzonego w Popędzynie 5 grudnia 1922 r., syna Stalisława i Anny z Garusów Maslaków, żołnierza pełniącego służbę w jednostce wojskowej Nr 17Jl8 Kraków. Wymieniony zaginął w czasie działań wojennych w r Wzywa się zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy zgłosił się w tut. Sądzie, gdyż w przecl\vnym razie moż e być uznany za zmarłego. Wszystkich, którzy mają wiadomosć o zaginionym wzywa się, aby w terminie powyższym donie ś li o tym Sądowi. Zg. 33/47. M SĄD GRODZKI W BYSTRZYCY W Sądzie Grodzkim w Bystrzycy toczy się po st~pow3n:p. na skutek wniosku Pauliny C ieś lowskiej, rolni czki, zarn. w Gorzanowie, o uznanie za zmarłego Józefa Cieś!o wskic go, urodzonego w Mariampolu, pow. Stanisławów, dnia r., syna.jana i Katarzyny z Siedleckich małż. C ie ~l o\\:skich, który w r oku 1941 wcielony został do armii rosyjs.kiej i o!;tatnia w ia domoś(: by~a w pa ź dzierniku Wzywa się J ózefa Cieślow skiego, aby w terminie do 3 mies ięcy od daty ogł osz enia zgłosił się, g dyż w przeciwnym wypadku m oż e być uznany za zmarłego. Wzywa się każdego ; ktoby miał windomość o J ózefie SieśloWskim, by doniósł o niin Są do wi. Sygn. Zg. 27/,47 r. M ' SĄD GRODZKI W GDYNI Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek żony Zofii BO'rkowsklej wf'zczął postępowanie o uznanie za. zm<u'łego męża Feliksa Borkowskiego, urodz. dnia 15 sierpnia 1902 r. w PeJplinl~ syna Jana i Franciszki z d. Laskowskiej, ostatnio zamieszkałego w Gdyni, któq w <in. 24,3.~S 7:. Wl':sz.edł.szy z dom" w G~nizagin~L.I. ' v. " ~ "' ~ - - ' --, '.'

4 "J\mmTOR POLSKI" - 8 listop ada 1947 r. Nr 133 V i;:ywa się z:-gin~on('go, by w terminie 3 miesięcy od daty e głoozenia zzio s ił się w p owy ższym S ądze, ~dyż w razie n "iezglo~, zl~ n i a si~, rilo i'~ by ć uz.nany za zmarlego. W ZY"Nn się wszys:,kie o ~oby, k:ó1'e mogą udzielić wiademeści ') " Jlnior:ym, aby w PO\vyższym terni.iniedoniosły o nich S<1dowi. l Zg. 3431'17. M SL\D GI:ODZKI W CHRZANOWlE Zg. 85/47. S ą d Grodzki w Chrzanowie ogłasza o wszczęciu p ostępowan i-a o u,znanie za zma r łe go Zdzisla,wa Wiczkowski ego, zamieszkał ego ostatnio w Chrzanowie przy ul. Mydlanej Nr 17a, ldóry zosta ł przez Niemców wzięty do wojska niemieckiego i wy sła n y na front Prus WschodnicQ, a nas t ępnie na front warszawski i do tej pory nie daje znaku życia o sobie. Wzywa się zaginionego Zdzi,~ława Wiczkowskiego, aby w terminie trz e chmie s i ęcznym zgłosił się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mc że być uznany za zmarłego.. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą ud zielić wiadomości o z'aginionym, aby w terminie pawyższym doniosły o nim Sądowi. M Leona i Matyldy z',cto!11u Bartocha, ostat.'1.io zam. w K atow.icach, ul. Miarki 3;4, klory w lutym 1945 roku zaginął. 5) Mari,a Gołąbek z domu Ba rańska, zam. VI Nowej Wsi,..11. BieisZ0wi;:ka 15, wniosła o uznan ie za zmar'l'go jej m ęż a Franciszka Gołąbka, urodz. 7, r. VI Orzegowic, syna Flor iana i Franciszki z domu 'G010r, o.statn lo zam. w Nowej Wsi, ul B.ie1szowicka 15, który w 1939 roku jako pol ic:! cmt ewakuowany zosta.! na wschód i od grudnia 1939 roku nie daje znaku życia o sobie. 6) Łucja Szczyrba z domu Breitkopf, zam. w }Towej Wsi, Zg. 78/47. S ąd Grodzki' w Chrzanowie ogłasza o, w szczęciu postępowmlia o uznanie za zmarłego Remana Gregorczyka, zali~ies.l.ka}ego ostatnio w Zarkach, który aresztowany Ul. Starowiejska 23, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża prze;: Nic'r.,ców w marcu 1944 r. przewieziony został do więzien ia w Mysłowica~ h, a n astępnie do obozu koncentracyjna Jana i Marii z domu Panus, ostatnio zam. w Nowej Wsi, Ernesta Józefa Szczyrby, urodz. 5.!J.l!Jll r. w Nowej W.:, syn ego 'w GrossHosen i Mauthausen, s kąd do tej pory nie daje ui. Starewiejska 23, który powołany został do wojska niemieckiego i od stycznia 1945 roku wszelki ślad po nim za znaku życ :-a o sobie. Wzywa się zó\ginior:ego Rornana Gregorczyka, aby w term inie tr z~ehmie się cznym zg łosi! się w tut. Sądzie, gdyż 7) Gertruda Myśliwczyk z domu Skorupa, za.m. w Nowej ginął. Ostatnio prżebywał w Szprotawie. w przed wnym razie mo że być UZnany za znlarłego. Wzywa Wsi, ul. l-go Maja 83, wniosła o uznani za zmarłego jej męża R.yszarda Pawła Myśliwczyka, urodz r. w Nowej si c: wszyst'kie osoby, które mogą ud:delić wiadomości o zaginicnym, aby w terminie powyższym doniosły o nim Sądowi. Wsi, syna Józefa i Tekli z domu Szuraj, ostatnio zam. w Nowej Wsi, ul. l-go Maja 83, który powołany do wojska nie M mieckiego, wysłany został na frent de Francji i tam wrześniu ' 1944 r. zaginął. Z g, 1011'17. S ą d Groc1zki w Chrzanowie ogłasza o w~zczęciu postc;powania o uznanie za zm arłego Stefana Pero ńcz...,ka, zamic;;zkalcgo os tatnio w Chrzanowie, który został przez Niemców aresztowany w listopadzie 1943 r. i przewieziony do nika 5, wniosła o uznanie za zmarłego jej m ęż a Jana Nyla, 8) Ema Nyl z domu Kajda, zam. w Wełnowcu, ul. Koper ooozu ken"entracyjnego w O św i ęc imiu, a nas tępnie do.obozu w Mauthausen, i od tego czasu s łur. h o nim zaginął. urodz r. w Twardawie, syna Karola i Marii z domu SzarIa, ostatnio zam. w Wełnowcu, ul. Kopern ~ka 5, który Wzywa s.i ę Zctgini a ll(~;ro s tefana PeroilC'zyka, aby w terminie o sobie. powołany do wqjska niemieckiet:o w roku 1!J45 zaginął. nie dając znaku życia trz e chmi esięcznym zgł os ił s ię w tut. Sąd7ie, gdyż w przeciwnym razic m o;:e by ć uznany za zmarłe.go. Wzywa 9) Stefania Siwczyk z demu Janosz, zam. w Wełnowcu, się wszystkie osoby, Jd C:re m ogą udz ie l ić wiadomości e zaginionym, aby w terminie pow yższy m doniosły o nim Są Konrada M~kołaja Siwczyka, urodz r. w Ła,ben i ul. Dobra Myśl 35, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża dowi. M dach, powiat GUwice, syna Józefa i Franciszki z domu Cyr on, statnio zam. w Wełnowcu, ul. Dobra Myśl 35, który przez okup'anta aresztowany i osadzony w wię z ieniu w Rybniku,.ostał na st.ępnie odstawiony do Zakładu dla Umysłowo Chorych w Rybniku i tam zaginął. :SĄD GRODZKI W,T ANOWTE LUB. 10) Gertruda Kalemba z domu Gąsior,?.am. w Kłodnicy, un Nowowiejska 21, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Otona Kalemby, urodz r. w Chor:wwie, syna Józefa Anny z domu Mutz, ostatnio zam. w Kłodnicy, ul. Nowowiejska 21, który ar~ztowany w 1944 roh"u przez gestapo odstawiony został w styczruu 1945 r. do więzienia w Mikołowie, a nastf;pnie wszelki ślad po nim zaginął. Wzywa się wymienionych, aby w terminie trzechmiesięcz,nym, licząc od dnia ukazania ' się ogłoszenia zgłoshi się w Sądzie tutejszym, gdyż w przeciwnym razle mogą być uznani za zmarłych. Równocześnie wzywa się osoby posiadające jakiekolwiek wiadomeści o zaginionych, aby w po Na wniosek Jana Tylusa, syna J ózefa, zam. we wsi Biała wyż.szym terminie donios-ły o tym tutejszemu Sądowi. V. Zg. Ordynacka cz. I, gminy Kalh, ręc-zy n. p.gwiatu kraśnickiego, S ą d I 708/47, V Zg , V Zg. 843/47, V Zg. 910/47, V Zg. 850/47, Grodzki w Janowie Lubelskim wzywa n iewiadomego z miejsca pob ytu.'~' JÓzefa Tylus.a ;.,,'syna ~ Stanisława,i Małgorzaty ~: V Zg. 849,j47,V: Zg. 618 ;'4q,:Y~,Zg. 851ł/.~7f,.N fi.g.!!45/47, yzg. 721/47. '. ';'-/ '. '.,,:.:. '.v '.,'.i>, r..~, :,. '.1YI:-::J4488 z Pituchów, urodzonego w dniu 7 stycznia 1884 roku, ostatnio zamieszl~ałeg.o we Francji, aby w terminie trzech miesięcy od daty wydniliowania niniejszego obwieszczenia zgło sił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu może być uznany za z marłego oraz wzywa si ę wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomo ś ci o zaginionym, aby w terminie powy ż szym doniosły o nim Sądowi. (Zg. 34/47 r.) M SĄD GRODZKI W KALWARII Sąd Grodzki w Kalwari,i na wniosek Ewy Worytko z Łęka- ' w.i.cy ad Wadowice ogła sza że wszcz ęte zostało postępowanie celem uznania za zmarłeg o jej syna Józefa Worytko, urodzonego w Łękawicy 26 czerwca 1914 r., ostatnio w Kalwarii Zebrzydowskiej zamieszkałe go, z zawodu szewca Wymieniony zosta ł jeszcze przed wybuchem wojny powołany do służby wojskowej do Gvodna, odbył kampanię wojenną przeciwko Niemcom w czasie której w walkach koło Pilicy zaginął i od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. Zaginionego Józefa. Wory tkę wzywa się aby w ciągu 6 mies ięcy od daty n iniejszego ogłosz e nia zgłosił się w tut. Sądzie, względnie dał znak życia o sobie, zaś wszystk ie osoby, któreby mogły udzieli ć jakichkolwiek wi a domości o zaginionym wzywa się aby zgłosiły o tym tut. S ą dowi w powyższym czasgkr esie. Po upływie powyższego terminu Sąd orzeknie o wniosku. Zg. 28/47. M SĄD GRODZKI W KATOWICACH S ą d Grodzki w Katowicach zawiadamia, że : l) Jadwiga P otrawa, zam. w Katowicach-Dębie, ul. Dębowa 35, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Józefa Potrawy, urodz r. w Katowicach-Dębie, syna Wilhelma i F ranciszki z domu Bieniek, ostatnio zam. w Katowicach-D ę bie, ul. D ębowa 39, który powołany do wojska niemieckiego, wysłany zost ał na front wschodni i tam w rejon ie Beresino Mińsk w lipcu 1944 roku zaginął. 2) Anna Pajonkowa, Zan'l. w Katowicach-Begucicach, ulica Waj&j 7, wniosł a o uznanie za zmarłego jej męża Alfreda Pajenka, urodz '4 r. w Bogucicach, syna.józefa i Albmy z domu Czog iel, ostatnto zam. w Katowicach, ul. Stefana 7, kt.óry powołany do wojska niemieckiego, wysłany został na front wschodni i tam w okelicy Warszawa - Modlin w 1944 roku zagin ął. 3) Jadwiga. Opolka, Zan'l. w Katowkach-Ligocie, ul. Zgody 12, wnuosla e. uznanie za zmarłego jej męża Edmunda Opolki, urodz r. w Katowicach-Ligocie, syna Jana i Anny z domu Sko'wron, zam. ostatnio w Katowicach-Ligocie, ul. Zgody 12, który powołany do wojska niemieckiego dnia 7 sderpnia 1943 r. zagin ął w okolicy Bielgorodu. 4) Agnieszka Fuchs z domu Galusch, zam. w Katowicach II, ul. Krakowska 15, wnio sł a o uznanie za zm a rłego j~i m ~ża Teofila Józefa Fuchsa, urodz. 8.4,1900 r. w Zawodziu, syna SĄD GRODZKI WKĘTRZYNrB' Sąd Grodzki w Kętrzynie podaje do wiadomości, że Wełodkiewicz Antoni, zam. w Czernikach, gm. Róż.ana, pow. Kętrzyń sk iego w dniu 25 października 1947 roku zło ży ł do S ąd u wniosek o uznanie żony jego Salomei Wołodkiel'licz z domu Lewickiej, uredzonej w 1902 roku we wsi Stańczyki, pow. ŚWięciany, ostatnio zamieszkałej w osadzie Nadbrzeżno, pow. Święc.iany - za zaginioną. Wzywa się wyżej wymienioną, aby w t~rm i nie sześciomiesięcznym od dnia ogłoszenia zgłosiła ~ię w Sądzie Grodzkim w K ę trzynie, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą. Jednocze~nie Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zagilionej, aby w terminie powyższym doniosły Sądowi. Zg 41/47. M SĄD GRODZKI W KIELCACH Sąd Grodzki w Kielcach na wniosek St.efanii Kawcewicz, zam ieszkałej w K ielcach przy ul. Wiejskiej Nr 10, wszczął postępewanie o uznanie za znlarłegs jej męża Konstantego Kawcewicza, syna,jana i Emilii z Kawcewiczów, urodzonego w miejscowości Lubcza, tejże gminy, powiatu' Nowogródek, ostatnio zamieszkałego' w Kielcach, przy ul. Wiejskiej Nr 10. Zagtniony Konstanty Kawcewicz w dniu 3 września 1939 r. został 'ewakuowany z Kielc jako funkcjonarjusz polskiej policji państwowej i do chwili obecnej de kraju nie powrócił, jak również nie daje o sobie żadnej wiadomości. Według wszelkiego prawdopodobieństwa Konstanty K awcewicz nie żyje albowiem przebywał na obszarze objętym działaniami wojennymi. W związku z tym wzywa się zaginionego Konstantego Kawcewioza, aby w terminie trzymiesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Kielcach. gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jednocześ:1. 1e wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyżs zym doniosły o tym Sądowi do sprawy Co. 655/47. M SĄD GRODZKI W KONINIE Sąd Grodzki w Koninie podaje dq publicznej wiadomości, że Tekla Gmachowska, zamiesrzkała we wsi i gminie Rzgów, pow. konińskiego, wniosła do Sądu Grodzk;ego w Koninie wniosek 0 uznanie za zmarłe'go jej męża Stanisława Gmachowskiego, urodzonego 3 lutego 1902 roku w Osieckiej Górce, gminy Rzgów, pow. konińskiego, syna Adama i Anieli ze Sztubów ' małż. Gmachowskich, ostatnio zamie szkałego we wsi i gminie Rzgów, który 12 lutego 1942 roku zosta ł zaaresztowany przez niemiecką żandarmer i ę i osadwny w karnym o'bozie pracy w Funftuchen koło vvrocla\via, w styczniu 1945 r. został ewakuowany do Mauthaust)n. gdzie p1'awdopo- dobnie zcsta.1 zarru;>rdowany i dotychczas nie powrócił i nie daje znaku żyda o sobie. Vi I.ywa s i ę zaginionego, aby w tenninie trzechmiesdęcznym, liczą G od unia ogłoszenia zg l :>sił się w tutejszym Sądzie, gdyż w pl;'f.:ciwnym razie może D:\i ć uzna.ny za zmarłego. Wzywa i ę wszyst:;::c osoby, które mogą udz ieli ć wiadomości o zagi nionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 60/47 r. M SĄD GRODZKI W LIMANOW~ Zg, 58/47. Maria Za.skwarowa z Sieki"rczyny wniosła o u z.na nie za zmarłego jej męża Józefa Zas-kwary, ur. 17 lipca 1&97 r. 'w Pisarzowej, syna Jakuba i Katarzyny z Królów,. tóry w 1926 r. wyjechał na roboty do Francji i od jesieni 1927 r. nie daje o sobie żadnej wiadomości, za.f; wedle wyn.ików dochodzeń w 1928 r. wyszedl \III' nocy z domu i wif;cej nie wrócił i prawdopodobnie wy;echał do Hiszpanii w celu wzięcia udziału w wojnie domowej. Wzywa się wymienionego Józefa Zaskwarę, by do 4 mie sięcy od daty tego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Limanowej, gdyż w przeciwnym razie zostarue uznany za zmarłego. Wszystkie osoby. które by o wginionym miały jakieś wiadomeści - wzywa się, by w powyższym terminie podały e nich Sądewi w Limanowej. M SĄD GRODZKI W ŁODZI Sąd Grodzki w Łodzi, Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 341/47 ogłasza, że na wniosek S~lwii Sabmy Kruszyńskiej, zam. w Łodzi przy ul. Bandurskiego Nr 33 m. 12 wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego Ryszarda Kruszyńskiego, syna Władysławn i Marii. urodzonego w Wilnie dnia 31 października 1908 roku, męża petentki. Zagtniony w 1939 r. zamieszkiwał w Wilnie, w 1939 r. zostaj owolany do wejska, ostat.nią wiadomość o sobie nadesłał v dniu 17 lutego 1940 r. W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział Cywilny, gdyż w przeciwnym razie może być U7Jnany za zmadego. Jed nocześnie wzywa się wszystkde osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, a,by w term-inie powyższym doniosł,. o nich Sądowi. M3875 SĄD GRODZKI W MARGONINm S ąd Grodzki w Marg~nie wszczął ~anie o uzna..ue za zmarłego z wn,iosku: l) Stanisławy Fryske z Szamocina, powia tu ehodzieskdego, odnośnie jej męża Marcina Fryske, urodzonego 2 paź&ierni}:a 1888 r. w Kaliszanach, powiat Wągrowiec. 2) Józef Y.. Ochałek z Szampcina, povr.iatu chod.zieslciego, od nośn ię ' j~j męż~.. Anqrzeja.Qchałek, urodzonego 10 listopada 1907 r. w Jaśle, pow. Kraków... ~ 3) Anny Kaszyńskiej z Szamocina odnośnie jej męża P'ran. iszka Kaszyńskiego, urodzonego 30 listopada 1912 r. w Szamocinie, powiatu chodzieskiego. Wzywa się wyżej wymienionych, aby w terminie 3-mie ięcznym ed dnia ogłoszenia zgłosili się przed powyższym urzędem, gdyż w przeciwnym raz.ie mogą być uznani za zmarłych. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, by w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. Zg. 29, 34/47, ' 32/47. M Sąd Grodzki w Margenin.ie ogłasza, że na wniosek Anieli Traczewskiej, zamieszkałej w Raczynie, powiatu chodzieskiego, wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego męża je~ Stefana Traczewskiego, urodzonego dnia r., syna, Emila i W.iktorii z Bałaszów, ostatnio zamies7.ikałego w Czortkowie przy ulicy' Majowej 18, województwa tarnopolskiego. Wzywa się wyżej wymienionego, aby w terminie trzymte. ' ięcznym ed dnia ogłoszenia zgłosił się przez powyżnym Sądem, gdyż w przeciwnym razie może być. uznany za zmar łego. Wzywa się wszystkie osoby, które mog" udzielić. wia domości o zaginionym, aby w tel minie powy~ym doiliosł3 e tym SądowL Zg. 30/47. M SĄD GRODZKI W MIELCU Na wniosek Michaliny Gra.bowskiej z Mielca wszczęto postępowanie e uznanie za znlarłego męża Celestyna Franciszka 2-ga im. Grabowskiego, ur r. w Kniażem, ostatnie zamiesllkałego w Złoczowie" syna Jana i Stefanii, który miał zginąć w roku 1941 na wschodzie. Wzywa się zaginionego do zjawienia się w Sądzie, zaś osoby mające wiadomość o powyższym by doniosły SądowI w ciągu trzech miesięcy, albowiem po upływie tego czasokresu Sąd orzeknie ostatecznie o wniosk'j. Zg. 54/47. M SĄD GRODZKI W MŁAWIE Sąd Grodzki w Mławie, na zasadzie art. 6 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uznanie za 'zmarłego (Dz. U. R. P. Nr 40/45) podaje do publicznej wiadomości, iż ob. Stefania Jaros, zamieszkała we wsi Rydzyń Włościański, gminy Strzegowo, powiatu mławskiego, wniosła do Sądu Grodzkiego wniosek o uznanie za zmarłego męża jej Stanisława Jarosa, syna Władys4łwa i Stefanii z Jakubowskich, urodzonego dnia 8 maja 1904 roku we wsi D ą browa, gminy Kowalewko, powiatu mławskiego, ostatnio zami eszkałeg o we Francji. Wobec tego Sąd Grodzki w Mławie wzywa Stanisława.Jarosa, gdziekolwiek on się zna ~ duje, aby w terminie n il' d łuższym niż 3 m iesią ce od daty o głoszenia zgłosił się VI' Sądzie Grod zl~im w Mławie" gdyż w przeciwnym razie może b yć uznar.y za zmarłego. Ponadto Sąd Grodzki w MławiE>

5 Nr 135 "MONITOR POLSKI" - 8 listopada 1947 r. 5 wzywa wszystkie osoby, które mogą ud zie lić wiadomości o zaginionym, aby w. terminie powyższym doniosły o nich Sądowi Zg. 40/47. M SĄD GRODZKI W MYSŁOWICACH Sąd Grodzki w Mysłowicach o<bwi~cza, że wszczął postępowanie o uznan ie następujących osób za zm a rłe : 1) Z wniosku Marii Zarmutek z domu Kłooek, 7..amiesZlkałej w Szopienicach, ul. Krakowska 29 - Antoniego Tomasza Zarmutka (Zarmutek), lat 37, palacza, ootatnio zamieszkałego w Szopienicach, byłe go żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 1 lipca 1943 r. (Zg. 161/47). 2) Z wniosku Gertrudy Lichota z domu StolorL, zamieszk. w Mysłowicach, ul. Boliny 8 - Franciszka Lichoty, lat 47, górnika, ostatnio zam ieszkałego w Mysłowicach, przebywającego w roku 1944 w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. (Zg. 269/47). 3) Z wniosku Antoniny Hannig z domu Czypionka, zam ieszkałej w Szopienica ch, ul. 3-go Maja 14 - Karola Hanniga, lat 36, malarza, ostatnio zamieszkałego w Szopienicach, byłego żołni erza armii niemieckiej, zaginionego po dniu r. (Zg. 455/47). 4) Z wnio&ku Heleny Wilisz z domu Gilmeister, zamieszko w J anowie Sl., ul. WQlno ś ci 56 - Gerarda Wilisza, lat 37, mistrza piekarskiego, ostatnio zamieszkałego w Szopienicach, byłego żołnierza armii n iemieckiej, zaginionego po dniu r. (Zg. 458/47). 5) Z wniosku Marty G ałuszka z domu Krzoska, zamieszk. w Janowie SI., ul. Mikołowska 22 - HenrYka Gałuszki., lat 32, blacharza, ostatnio zamieszkałego w Janowie Śl., pow. Katowice, byłego żołni erza armii niemieckiej, zaginionego po dniu r. (Zg. 460/47). 6) Zwniosku Rozalii Kaczmarek z domu Dy1Jko, zamieszko w Mysłowicach, ul. Szabelnia 12 - Józefa Kaczmarka, lat 46, kowala, ostatnio zamieszkałego w Mysłowicach, byłego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu r. (Zg. 462/47). 7) Z wniosku JadWiigi Wybraniec z domu Loga, zamieszk. w Biotrowicach Śl., ul. Sienkiewicza 26 - Leona Wybrańca, lat 4S, urzędnika sądowego, ostatnio e;amieszkałego w Mysłowicach, zaginionego po dniu r. na froncie węgierskim. (Zg. 466/47). 6) Z wniosku Rozalii Kaczmarek z domu Dytko, zamieszk. w Nikiszowcu, pow. Katowice, ul. Górna 7 - Edmunda Józefa Kuszki (Kuszka), lat 36, robotnika kopalnianego, ostatnio zamieszkałego w Nikiszowcu, pow. Katowice, byłego żołnierza armii.niemieckiej, zaginionego po dniu r. na froncie wschodnim. (Zg. 467/ 47). 9l Z wniosku Gertrudy Stole z domu Kwiecień, zamieszk. w Nikiszowcu, pow. Katowice, ul. Dolna 10 - Ewa1da Ryszarda. Stolca, lat 37, robetnika kopalnianego, ostatnio zamieszkałego w Nikiszowcu, pow. Katowice, byłego żełnierza armllnierilie'ckie'j; ' Za:gińióhE!itd'~ipO : cfuiu " U j 945 ' r:'(zg. 468/47). 10) Z ~ &iń'r~fiskit;f'i '~d&rrtti " StoKłOsa, Uinueszk. w Brzezince, ul Leśna Nr Wilhelma Jasińskiego, lat 34, robotnika kopalnia'nego, ostatnio zamieszkałego w Brzez,ince, byłego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu r. na froncie w Budapeszcie. (Zg. 470/47). 11) Z wniosku Marii Foltyn z domu Topała, zamieszko w Dziec!kowac,ach, pow. Pszczyna, ul. 3-ge Maja 5 - Augustyna Foltyna, lat 36, dozorcy majątku. ostatnio zamieszkałego w DzieokO'Wicach, byłego żołnierza armii niemieckiej, 28- el"inionego po dniu r. (Zg. 471/47). 12) Z WIIliiosku Genowefy Masnej rz: domu Ledwoń, zamieszk. w Dzieckowicach, pow. Pszczyna, ul. Główna 5 - Maksymiliana Masnego (MClJSny), lat 34, rolnika, ostatnio zamiesilkałego w Dzieckowicach, byłego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu r. (Zg. 472/47). 13) Z wniosku Łucji Wojtala z domu Karafioł, zamiesrzk. w S:ropienicach, ul. Rejtana 23 - Joachima Wojtali (Wojtala), lat 28, robotnika, ostatnio zami~ałego w Janowie Śl., byłego żołnierza armii niemieckiej, zagini onego po dniu r. (Zg. 473/47). 14) Z wniosku Klary Wiedeman z domu Brzoza, zamieszk. w Szorpienicach, ul. Oświęcimska 48 - Leona Wiedemana, lat 37, kaflama, ostatnio zamieszkałego w Swpienicach, byłego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu l 9~4 r. na froncie' wschodnim. (Zg. 474/47). 15) Z wniosku Anny Kotas z domu Chrobok, zamieszko w Janowie Śl., ul. Mikołowska Nr 26 - Pawła Kotasa, lat 36,. robotnika kopalnianego, ostatnio zam i eszkałego w Janowie MieJskim, byłego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu r. na terenie Warszawy. (Zg. 475/47). Są d wzywa wymienilqnych zagin ionych, aby w terminie 3 m.i esięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do' S ą du, gdyż w przeciwnym razie b ę dą uważani za zmarłych; zaś osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w terminie powy ższym donimly o tym S ą dowi M SĄD GRODZKI W NIEPOŁOMICACH Na w~osek El żbiety Darmochwał, zamieszkałej w Woli Bator 9k iej, wszczyna się po stępowanie celem uzna nia za zmarł ego jej m ęża Kazimierza Darmochw a ła, urodzonego dnia 20 stycznia 1911 r. w Siedliszczkach, syna Józefa i Antoniny z Łobo dzi llsk i ch, zam i es Zkałego przed wojną w Stydyniu Wielkim, pow. K osiopolski, który jako oficer rezerwy. 45 p. p. w Równym przydzielony do strażnicy K. O. P.. w Ludwipolu, za gin ą ł. Zag.inionego Kazim ier za Darmochwała wzywa si ę, aby w cza;jqk resie 3 mi '~ s i. ęcy z głos ił si ę w t,lt, Sądz.: e, gd y ż w przeciwnym razie mo że być uznanym za zmarlego. Ws.zyst.kie oso by, k tóre w ie d z ą c oś o zaginionym, wzywa się, aby w pow y ż szym terminie doni osły o tym S <.jrlowi. Zg. 30/47. M SĄD GRODZKI W OTWOCKU Na wniosek J~d\\; igi PuchaIskiej, zam. w Aninie pod War- 5Za\)v ą, ul. Beliny 2, wszczyna s i ę postępowanie, celem uznania za zmarłego jej męża Daniela Puchaiskiego, urodzonego dnia 15 stycznia 1905 roku, syna Jana i Marianny z Tysz:kowskich, wywiezionego w ' dniu 26 sierpnia 1944 roku przez Niemców. Wzywa się Daniela PuchaIsk iego, aby w terminie 3-miesięcznym od daty niniejszego ogłosz e n i a zgłosił się do Sądu Grodzkiego w Otwocku, gdy ż w przeciwnym razie b ę dzie uznany za zmarłego. Wzywa się również wszystkie o.soby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniooły o tym wymienionemu Sądowi. Zg. 1261/47. M SĄD GRODZKI W PUŁAWACH Natalia Skrzyńska, zam. w Puławach, złożyła wniosek o uznanie za zmarłeg-:> męża jej Zygmunta Skrzyńskiego, syna.jana i Tekli ze Słabodyńskich, urodzonego w miejscowości Chersoń, ostatnio.-:amieszkałego w Puławach, który w dniu 13 maja 1941 r. został aresztowany, osadzony na Zamku w Lublinie, n,astępnie wywieziony do Oświęcimta, gdzie zmarł w dniu 24 lipca 1941 r. ' Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w terniniemiesięeznym licząc od dnia ukazania się niniejszego zgłosił ąię, gdyż w przeciwnym razie' może być uznany za zmarłego; wzywa się wszystki.e osoby posi,adające w~domości o zaginionym, aby w powyższym terminie zawiadomiły Sąd, do sprawy Zg, 84/47.. M Aleksandra Piwowarek, zamieszkała we wsi Borysów, gminy Żyrzyti, złożyła wniosek o uznanie za zmarłego męża jej Anton,iego Piwowarka, syna Józefa i Zofii z Szewczyków, ur. 23 maja 1909 r. w Oblasach, ostatnio zami~ałege w Borysowie, który w dniu 27 kwietnia 1947 r. został zabrany do lasu przeż bandę i tam prawdopodobnie' zginął. Sąd Grodzki w Puławach wzywa Zaginionego, aby w terminie 3 miesięcznym licząc od dnia ukazania się ' niniejszego zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego; wzywa się ponadto wszystkie osoby posiadając"l... riadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie zawiajemiły Sąd do sprawy Zg. 95/47. M _ Kołodyńska Rozalia, zarn. w Kazimierzu DOlnym, złożyła wnioseok o uznanie za zmarłego Stanisława Kołodyńskiego, yna Józefa i Marianny z Kołodyńskich, urodzonego w Kazinierzu w dniu 4 kwietnia 1912 r. i tamże ostatn~ z;l.mieszkałego, który we wrześniu 1939 r. został powołany do wojska prawdopodobnie zginął w bitwie pod Bzurą. Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w terninie 3 miesięcznym licząc od dnia ukazania się niniejszego głosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za!llarłego; wzywa m.ę 'Ponadfó' wszy~ tkie ~ib ob:y iro " jśd-a;jące viadomości. o zaginiony m, aby w powyższym termi.nie zawriadomily Sąd de sprawy Zg. 125/47. M Maria Grasińska, zam. w Kazimierzu Dolnym, złożyła wniosek o uznanie za zmarłego męża jej Zygmunta Gl'a s ińskiego, syna Bronisława I Julianny z Daszkiewiczów, urodzenego 11 wrześni. a 1898 r. w Kazimierzu Dolnym i tamże ostatnio zamieszkałego, który w dniu 25 ~aja 1941 r. został aresztowany przez wła&e niemieckie i osadzony w Oświęcimiu, gdzde zmarł. Sąd Grodzki w Puławach WZ ~""Na 7.aginionego, aby' w terninie miesięcznym licząc od dnia ukazania się n i;niejszego głosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego; wzywa się ponadto wszystkie osoby posi.adające wiadomośd o zaginionym, aby w powyższym terminie zawi'aiomiły Sąd. do sprawy Zg. 128{47. M -144['\3 Emilia Wojewoda, zam. we wsi Nowy Dęblin, gm. Irena, złożyła wniosek o uznanie za zmarłego męża jej Antoniego, Wojewody, syna Andrzeja i Marianny z Filipków, urodzonego w Nowym Dęblinie w dniu 16 stycznia 1888 r., który we wr7.eśniu 1939 r.jako policjant, zostiił aresztowany przez Niemców we Włodawie i osadzony w więzieniu w Brześciu n /B. i od tego czasu nie daje o sobie żadnej wiadomości. Sąd Grodzki w Puławach wzywa 7..aginionego, aby w terminie 3 miesięcznym licząc od dnia uka,zania ' się n iniejszego zgrosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego; wzywa się ponadto wszystkie osoby posiadające w iadomości o zaginionym, aby w powyższ)'m termi!1jie zciwiadomuy Sąd. do sprawy Zg. 119/47. M Adela Kobyłkowa, zam. w Toruniu, złożyła ''łll io~ek o uznanie za zmarłego męża jej Antoniego Kobyłko, urodzonego 5 maja 1901 r. w Polajewie, pow. Oborniki, woj. Poznań s kie, syna Wojciecha i Wiktorii z Garsteckich, ostatnio zam. w DębHlIlie, z zawodu pilot porucznik, który VI 1939 r. w czasie wojny miał zaginąć. Sąd Grodzki w Puławach wzywa zagini0nego, ' aby w terminie 3 miesięcznym licząc od dnia ukazania si ę n iniejszego zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego; wzywa s i ę ponadt.o wszystkie o 90by p()siadające wiado:rno ści o zag ~ n i onym, aby w powyższym terminie zawiadomiły S ąd. do sprawy Zg. 114/47. M SĄD GRODZKI W SANDOMIERZU Sąd Grodzki w Sandomierzu wzywa Józefa T lede, urod.,.onege 16 pazdziernika 18!l9 r oku, sy na Wilhelma i Anny, ostatrito za mieszka ł ego w Sandom ierzu, a wywiezionego przez Niemców w dniu 2 lutego 1943 r. do obozu koncentracyjnego w O św ięcimi u, aby w terminie jednom iesię czn ym od dnia o głosz en i a w Monitorze Polsk im stawi ł si ę do S ą du, gd yż po tym terminie Sąd uzna go zmarłego, oraz wzywa wszystk ie osoby, 'które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości {) zaginionym, aby w powyższym terminie don.i.osły o. nim Sądowi Dd SĄD GRODZKI W SIERADZU Sąd Grodzki ogłasza, że na wniosek Katarzyny Zadoń, zostało wszczęte postępowanie {) uznanie za zmarłego Bolesława ZadorJa, urodzonego 21 stycznia 1895 roku w Piersku. syna Hilarego i Józef y z domu Hampel. Bolesław Zadoń przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Warcie i w czasie ewakuacji szpitala w wrześniu 1939 roku zaginął. W związku z powyższym wzywa się Bolesława Zadonia., aby stawił się w Sądzie Grodzkim w Sieradzu w ciągu trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłego. Wzywa się również wszystkich, którzy mają wiadomości o zaginionym, aby o znanych im faktach donieśli Sądowi Grodzkiemu w Sieradzu w powyższym terminie. Akta Nr Zg. 46/47. M-1332& SĄD GRODZKI W STARYM SĄCZU Na wniosek. Marii Ciuła w Krakowie, ul, Dojazdowa I... 5, wszczyna się. postępowanie, celem uznania za zmarłego Michała C iuły, ur. dnia r. w Mokrej Wsi i tam ostatnio zam., syna Józefa i Katarzyny ze Sutorów. Powyższy wyemigrował w r do Ameryki i ~ tego czasu, nie dajf o sobie żadnej, wiadomości. Wzywa się zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Monitorze Polskim zgłos,ił się, ' gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie OSOby, które mogą udziel1ć wiadoffi{)ści o zaginionym, aby w terminie powyżs:zym doliosły o nim SądO'Wi Zg. 33/47. nil -144!ł. SĄD GRODZKI W STOPNICY Sąd Gro<4ki w Stopnicy, na skutek W1li.O<Sku Marii Lewickiej, zam. w Stopnicy, wszczął postępowanie o uznanie za znlarłego Władysława Lewickiego, syna Andrzeja i Ewy Ru tkowskich, urodzonego w Piotrkowieach, gminie Maleszowa, powiecie stopnickim, dnia 3 grudnia 1892 roku, ostatnio zamieszkałego w Stopnicy, który w roku 1939 w miesiącu wrześniu jako policjant z posterunku P. P. w Stopnicy, ;zaginął. S ą d wzywa zaginionego, by w terminie trzymiesięcznym, stawił s i ę do tutejszego Sądu, lub w inny sposób doniósl o robie, oraz wzywa wszystkie inne osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nim Sąd.owi, w przeciwnym bowiem razie zaginiony Władysław Lew.icki moż e być uznany za zmarłego. Zg. 34/47. Dd-14439,sĄD GRODZKI W STRZELCACH OPOLSKICH Wskutęk. wniesionego wniosku Wiktorii Kalus w Barucie, ostało wszczęte w powy ższym Sądzie pqlsltępowanie o uznalie za zmarłego Wiktora Kalusa, męża Wiktorii, urodzonego listnpada 1907 r., biorącego udział w dzia.ł.atniach wojennych w okolicy Galdaf (Prusy Wschodnie). Sąd wzywa zaginionego, ażeby do trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia, stawił się w Sądzie, w przeciwnym razie uznanym zostanie za zmarłego. Wzywa się rów ni e ż wszystkie osoby, któreby mogły udzielić wiadomośc i o zagi,nionym, aby w powyższym terminie doniosły o tym Sądowi. (Zg. 29/46). M SĄD GRODZKI W STRZELNIE Antoni Twęrdowski w Sukowach, powiat Inowrocławski. wyst ą pił z wnioskiem, by Romana Nowaka, urodizonego dnia 8 sierpnia 1915 r. w Polanowicach, powiat Inowrocławski, syna Piotra i F ranciszki z domu Wiśniewska, wyznania rzymsko-katolickiego, rolnika, ostatnio zamieszkałego w Dobskach, powi1at Mo gileński, który został powołany we wrześ. niu 1939 r. pod broń jako żołnierz polski i zaginął na froncie pod Modlinem, uznać za zmarłego. Zaginienego wzywa si ę, by w terminie wymaczonym na dzień 10 lutego 1948 r. o godz. 10, stawił.się w wyżej OZil1aczonym Sądzi e, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby, które by miały jaką w iadomoś6 o życiu lub śmie rci zaginionego, winny o tym donieść Sądowi w terminie wyżej oznaczonym. Zg. 36,'47. M SĄD GRODZKI W TARNOWIE Na wniosek Stefanii Bibro, zamieszkałej w Mikołajowic<lch. wszczyna się postępowanie, celem uznania za zmarłego Józefa Ptaka, urodzonego dnia 24 stycznia 1868 r. w Mikołajowieach, syna Wojciecha i Marii, rolnika, zamieszkałego ostatnio w Mikołajowicach, który przed 40-stu laty wyemigrował do Sta.nów Zjednoczonych Ameryki pói.nocnej i od tego czasu nie daje znaku życia o sobie. Zaginionego wzywa się, by w terminie trzech miesięcy zgłosił się w tutejszym S ą dzie w przeciwnym razie. może być uznanym za zmarłego. Wszystkie osoby, którel-y mi,ałv wiadomości o zaginionym wzywa si ę, aby w terminie powyższym doniosły o nich S ą dowi. 1 Zg. 355/47. M Na wniosek Chaima Lesera Siedliskera, zamieszkałego w Tarnowie, ul. Lwowoka Nr 9, wszczyna się postępowanie celem stwierdzenia zgonu: Nechy z Ginzbiirgó~v Siedlisker, llrodzcmej dnia 27 maja 1897 r. córki Herscha i Sa'biny z Bern~ steinów, żo ny Chaima Lesera SiedHskera, ostatnio zamieszmłej w Tarnowie, która w czerwcu 1942 r. wywieziona z0- stał a do obozu stracenia w Bełzcu, gdzie miała życie utracić. Wyże j wy mienioną wzywa się, by w terminie jedn!'!go miesi ąca zg łosił a się w tutejszym S ą dzie, gdyż w przeciwnym i wypadku Sąd orzeknie o wniosku. Wszystkie osoby. które-

6 "MONITOR POLSKI" - 8 listopada 1947 r. Nr 135 by miały jakąkolwiek wiadomość o zaginionej wzywa sig, aby W termin ie powyższym doniosly o tym Sądowi. l. zg. 318/47. M SĄD GRODZKI W WIELICZCE Na wniosek AnieH Warcholkowej, zamiesz.kałej w Zakrzowie ad Zakrzowiec Nr 107, wszczyna się postępowanie celem uznania za zmarłego Augustyna Warcholka. urodzonego r. w Staniątkach, syna Wojciecha i Katarzy'ny z Michalców, ostatnio zam i eszkałego w Zakrzowie ad Z<lkrzowiec, który w dniu 9 grudnia 1939 r. został wywieziony na przymusowe roooty do Niemiec, a od roku 1944 nie daje żadnego znaku życia. Zagillionego wzywa się, aby w czasakresie sześciu miesięcy zgł osi ł się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie moze być UZl1,any za zmarłego. Wszystkie osoby, które mogą udzi e lić wiadomości o zaginionym wzywa się, aby w termiui.(; powyższym doniosły o tym Sądowi. Zg. 63/47. M PIEItWIASTKOWA REGULACJA HIPOTEf:I SĄD GRODZKI W CHMIELNIKU Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w. Chmielniku ogłasza, że na dzień 5 lutego 1948 r. wyznaczony je ~ t termin picrwiastkowej regulacji hipoteki dla nieruchomoki w mieście Chmielniku, przy ul. Kieleckiej (Al. l Maja) Nr 6, składającej się z placu niczabudowanego, pozostałego po zmarłej Icje-Basi Kaufman, należącego do jej SiJadkobiercy Abrama Joska Kaufmana. Osoby zainteresowane winny zgło sić swe prawa w kancelarii hipotecznej" tegoż Sądu w powyższym terminie, pod skutkami wyłączenia. M SĄD GRODZKI W KIELCACH Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kielcach obwieszcza, że na dzień 25 lutego 1948 roku wyzna.:zony został t::!rmin pierwiastkowej regulacji hipoteki,dla:' 1. Osady włościańskiej we wsi Masłów, gm. Dąbrowa, pow. kieleckim, zapisanej w tab. likw. pod Nr 3, o obszarze 3 ha 4759 metr. kw adr. z budynkami, nabytej przez Jana i Zofię z Łakomców małżon. Samiczak od Pawła Samiczaka vel Samczaka. 2. Nieruchomości w Włoszczowie przy ul. Długiej pow. włos z czowskim, zapisanej w tab. likw. pod Nr 180/161 o powierzchni 569 metr. kwadr. z 'budynkami, należącej do S-ców Bajli-Sury z Dawidowiczów Grabarz, córki Lejzora-Lipmana i Bruchy, Dawida-Gerszona. Dawidowicza, syna Lejzora Lipmana i Bruchy, Chaima-Szymona Grabarza, syna Szlamy i BajU-Sury, oraz Illi-Ziaty Nidzil'lskiej, córki Jakuba i Marii-Dwojry. 3. Nieruchomości w osadzie i gminie Łopuszno, przy ulicy Przedborskiej Nr 27, pow. kieleckim, zapisanej w tabel. likw. pod Nr 39, o powierzchni 600 metr. kwadr. z budynkami, należącej do s-ców Mośka Aleksandra, syna Lejby i Rojzy. 4. Nieruchomości w Włoszczowie, ul. Czarneckiego Nr 11 pow. włos~czowskim. zapisanej w tab. likw. pod Nr 189/168 o powierzchni 410 metr. kwadr. z budynkami, należącej do 8-CÓW Rywki z Rembichowskich GOldbergowej. córki Abrama, Perli Go1dbergowej, córki Abrama-Uszera, oraz Chila Chmielewskiego, syna Lejby-Wólfa i RuchU. 5. Nieruchomości w Włoszczowie przy ul. Kurzelowskiej, rx;w. wło szczowsltim,zapisanej w tab. likw. pod Nr 66 o powierzchni 7875 metr. kw. z budynkami, należącej do s-ców Sobli Gwiazda, córki Kahny Topora. 6. Nieruchomości w WłoszcZJowie, przy ul. Kilińsld ego, pow. włoszczowskim, składającej się z placu i budynków, na1e, żącej do s-ców Dawida Lej busia, syna Zajnw1a i Bajli Krajndli i Rywki-Ruchli z Apelewiczów, córki Moszka-Lejbusia małżon. Grinb1at. 7. Nieruchomości w Włoszezowie w miejscowości "za Rz e źnią" pow. włoszczowskim, zapisanej w tabel. likw. pod Nr 113/63, składającej się z placu i budynków, należącej do s-c6w Abrama-Isera Chmielewskiego, syna Joska-Hersza i Chai-Nachy. 8. N i E-rl1chomości w Włoszczowie, przy drodze OleS7.nowsklej, pow. włoszczowskim, zapisanej w tab. likw. pod Nr 13, c obszarze 523 metr. kwadr. z budynkami, należącej do s-ców Dyny z Czaryskich Duńskiej, córki Majera i Rajzli Idesy, oraz Sury-Pesli z Goldmanów Dunica vel Dancygier, r.órki Joachima-Dawida i Debry. W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w kanc;elarii tegoż Oddziału Hipotecznego, pod skutkami prelduzjl. M Oddzi ał Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kielcach obwie-. 8zcza, że na dzień 10 stycznia 1948 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla: l. Nieruchomości, położonej w mieście Włoszczowie, przy ulicy dawniej Kolejowej, obecnie Partyzantów, pow. wło Ezczowskim, zapisanej w tab. likw. pod. Nr 13/235, zawiera Jącej powierzchni 410 metr. kwadr. z budynkami, należącej do s-ców Majera i Rajzli z Hofmanów małż. Czaryskich. 2. Nieruchomości w mieście Włoszczowfe, przy ul. I'::ościelnej Nr. 26, obecnie Miekiewicza Nr. 15, pow. włoszczowskim, zawierającej powierzchni 1012 metr. kwadr. z budynkami, należącej do s-ców Moszka-Mordki i Ruchli ze Szwarcfeld6w małż. Frojmowicz. 3. Nieruchomości w mie ś c ie ' Włoszczowie, przy ulicy K o ściuszki Nr. 12, po,w. włoszczowskim, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 279/183, zawierającej powierzchni 746 metr. kwadr. :& budynkami, naleźllcej do s-ców Icka i MirU z Wajntraubów ~l, 4. Nieruchomości w osadzie 1 gminie SuchednIow, pow. kie- tynów D powiatu Warszawskiego, położonej we wsi Zamlądz, ]f:~kim, <;kladającej się: z placu przy ulicy. Handlowej Nr. 11 gmina L~Lllisko Falenica, powiatu Warszawskiego, przy ulio powierzchni 300 metr. kwadr. i placu przy ul. Handlow~j cach Majowej i. Rycickiej (Marszałkowskiej), o powierzchni Nr. 13 () powierzchni 306 metr. kwadr. z budynkami, nabytej l ha 5659 m' stanowiącej działkę Nr 5, która w sierpniu przez Hannę-Eugenię Lekston i Stefanię Lekston od Szpryn r. była własnością i co do której obecnie przypisuje cy Boremztajn i Hersza-Majera Kaca vel Jakubowicza. sobie prawo własności Dawid Sołowiej, syn Szmula i Bajti W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgło- z Blacharów. slć swoje prawa w kancelarii t e boż O d działu H ipole;:zncgo, Wzywa się wszystkich, kt6rzyby rościli sobie jakiellolwiek pod skutkami prekluzji. M-129::1 Pl'awo do powyższej nieruchomości, ażeby w terminie po- wyższym zgłosili swoje prawa, składając potrzebne dowody, pod rygorem DOminiecia ich praw w nowozakładanej księ p O N b W N E Z A Ł O Z E N I E Z A G I N lon Y C H K S l Ą G H I P O T E C Z N YC H SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny!lbwi~szcza, że n!ł dzień 16 stycznia 1948 roku wyznaczony został tennin założenia księgi wieczystej KW; nr. 218 w miejsce zniszczonej częściowo ' księgi nieruchomości "Osada Młynarska Przę s ławice", powiatu Grójeckiego, polclżonej we w?i Przęsławice, gminy Konie, powiatu Grójeckiego o powier.lchni 18 ha, stanowiącej ziemię orną, nieużytki, łąki dwukośne, staw, podwórze gospodarcze oraz zabudowania, która w sierpniu 1939 r. była włąsnością : Rubina Frydmana w 2/10 częściach, Icka i Sary małż. Fryd.man w równych częściach w 2/10 częściach, Izraela Lęga w 1/10 'czę ś ci, Szlamy Flint w 2/10 częściach, Majlicha ł'linta w 2/10 częściach, Azrieia Griinberga w l/lo częściach, do której obecnie przypisuje sobie prawo własności Jakub Mielnik, syn Zelmana i Gołdy z Bogatych zamie szkały w Warszawie, ulica Czeska 12. Wzywa się wszystkich, którzyby rościli sobie jakiekolwiek prawa do powyższej nieruchom o ści, ażeby w terminie powyższym zgłosili w tymże Wydziale Hipotecznym swoje prawa, składając potrzebne dowody pod rygorem pominięcia ich praw w nowo zakładanej księd ze. :M Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydz i ał H ipoteczny oświadcza, ż e na dzień l lutego 1948 r.. wyznaczony zostal termin założen i a księgi w i eczyst~j w miejsce zaginionej księgi nie-: ruchomości "Osada Albinów Nr 24, pow. Warszawski", położonej w Otwocku, przy ulicy Samorządowej Nr. 29 róg Lelewela, o. powierzchni 16 ar m. kw., st a nowiącej działkę zabudowaną, kt.óra w sierpniu 1939 r. była własnością. Antoniego Jaro sińskiego, Kielmana i Złoty małżonków Posesorskich, wskutek śmierci małżonków Pósesorskich część ich przeszła na rzecz Rajzli 'te re bil er, a obecnie przypisuje sobie prawo własności Mieczy s ław Kozieł, l'yn Jana i Marianny z Maślaków oraz żona jego Marianna Kozieł, córka Józefa i Marianny z Majków odno ś nie połowy i Antoniego Jaros i ńsk'iego odn08nie drugiej połowy. Wzywa się wszystkich, którzy by rościli sobie jakiekolwiek prawo do powyższej niei'\.lchomości, ażeby,w Jenninie P:o~yższym zgłosili w tymże Wydziale Hipotecznym swoje prawa, składając potrzebne dowody pod rygorem pominięcia ich praw w nowo-zakładanej księdze. M Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział HiPoteczny obwieszcza, że na dzień l lutego 1948 r. wyznaczony został termin Żałożenia księgi wieczystej w miejsce zaginionej księgi hipotecznej Willa Walerianów W., powiatu warszawskiego dla Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny obwieszcza, że na dzień l lutego 1948 r. w yznaczony został terplin założenia księgi wieczystej w miejsce zaginionej księgi nie, ruchomości "Kolonia Julianów - Jadwisin", pow. błollskie, go, polożonej w Julianowie, gm. Helenów, pow. Błoński, o powierzchni 2 ha 12 ar. 83 m. kw., stanowiącej bocznicę kolejową, kt.óra w sierpniu 1939 r. należała do Leonarda Więcka, a do której obecnie przypisuje sobie prawo wła s ności Tadeusz Kwiatkowski, syn Jana i Marii z domu Chrzanowskiej. Wzywa się wszystkich, którzy rościliby sobie jakiekolwiek prawo do powyż s zej nieruchom oś.::i, a żeby w terminie powy ż szym zgłosili swoje prawa, składając potrzebne dowody. pod rygorem pominięcia ich praw w nowo-zakładan e j ~oiędze. ~ Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny oświadcza, że na dzień l lutego 1948 r. wyznaczony zo s tał termin założenia księgi w ieczystej w miejsce zaginionej k,; ięgl wieczystej nieruchomości: "Kolonia Choszczówka - Przylcsic" położonej w Osiedlu Choszczówka, gm. Jabłonna, pow. Warszawskiego, o powierzchni 2 ha 18 ar. 96 m. kw., stanowiącej parcele zabudowane, która w sierpniu 1939 r. należała i do której obecnie przypisuje sobie prawo własności Eugeniusz Andrzej Pietrusil1ski, syn Jana i Edmundy z Lasikiewiczów. Wzywa się wszystkich, którzy rościliby sobie jakiekolwiek prawo do powyższej nieruchomości, ażeby w terminie powyżsźym zgłosili W tymże Wydtiale Hipotecznym swoje prawa, składając potrzebne dowody pod rygorem pominięcia ich praw w nowo-zakładanej ks ię dze. ~--12EO!l Sąd Okręgowy w Warszawie, Wy dział H ipoteczny, obwiesz ; cza, ż e na dzień 15 lutego 1948 roku wyznaczony zo s tał teri min założenia księgi Wieczystej ks. nr 363, w miejsce cz ę i:- 1 ciowo zniszczonej ksie>,gi nieruchomości Folwark Konstan- dze. ~ Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział H ipoteczny, obwieszcza, że na dz ień l marca 1948 r. wyznaczo.ny zo s tał L0rmin założenia księgi wieczystej w miejsce zniszczonej ksi ę gi Boguszówek 3jXXII dlanieruchorności, poło żonej w Czechowicach, przy ul. Legjonów 10, gminie Skorosze, o powierzchni 886,20 mtr.!, stanowiqcej w sierpniu 1939 r. własność Janiny Duczmalewskiej do której obecnie pr zyp is ują sobie prawo własności Karol i Stanisława.małżonkowie Wi ś niewscy. Wzywa się wszystkich, którzyby rościli sobie jakiekol. wiek prawa do pow)i'iszej nieruchomości, aby w terminie powyższym zgłosili te prawa w Wydziale Hipotecznym wraz z dowodami, pod rygorem pominięcia ich w nowozakład:mej ks i ędze. M Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny, obwieszcza, że na dzień 15 lutego 1948 r. wyznaczony został termin zalożenia księgi wieczystej Kw. Nr w miejsce zaginionej księgi nieruchomości "Osada Tworki Nr 40" powiatu Warszawskiego, położonej w Pruszkowie, przy ulicy Suchej Nr 15, o powierzchni 800 m 2, stanowiącej plac niezabudowany, do której obecnie przypisuje sobie prawo własności Stanisława Nędzi, córka Franci$z.ka i Heleny z Kornackich, małżonków Roguiskich. Wzywa się wszystkich którzyby rościli sobie jakiekolwiek prawo do powyższej nieruchomości, ażeby w terminie powyższym zgłosili w tymże Wydziale Hipotecznym woje prawa, składając potrzebne dowody, pod rygorem pominięcia ich praw w nowozakładanej księdze. M Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny, obwieszcza, że na dzie ń 15 lutego 1948 r. wyznaczony został termin założenia księgi wieczystej Kw. Nr w miejsce zagullonej księgi nieruchomości "Dobra Ziemskie Tworki lit. AU powiatu Warszawskiego, jedynie odnośnie działki Nr 108, położonej w Tworkach, ulica Twarda Nr 9, o powierzchni 7 li 96,,43 m 2 stanowiącej niezabudowally plac, co do którego obecnie przypisują sobie prawo własności Teofil Nędzi, syn Józefa i Zofii z Łodygowskich, oraz Stanisława Nędzi, córka Franciszka i Heleny z Kornackich małżonkowie Regulscy. Wzywa się wszystkich, którzy by rościli sobie jakiekolwiek praw~ do powyższej nieruchomości, ażeby w terminie powyższym zgłosili w tymże Wydziale Hipotecznym swoje prawa, składając potrzebne dowody, pod rygorem pominięcia ich praw w nowozakładanej księdze. M SĄD GRODZKI W W ARSZA WIE Sąd Grodzki w Warszawie, Wydział Hipoteczny, obwieszcza, że na dzień 15 marca 1948 r. wyznaczony został termin nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wars7..awie, Służew, działki Nr. Nr. 425, 427, 428 i 429 o pow. 66fl8,5 m. kw., założenia księgi wieczystej w miejsce zniszczonej księgi hip. która w sierpniu 1939 r. była własnością Walerii Weisenzang,Nr Rep. 279 dawny 2970 pow m. kw. dla nieruchomości położonej a do której obecnie przypisuje sobie prawo własności Waleria Weisenzang. I Jabłonna, stanowiącej w sierpniu 1939 r. własność Józefa w Brzezinach przy ul. Willowej 5, gminie Malickiego, do której obecnie przypisują sobie prawo własności Józef i Zofia małżonkowie MaJdccy. Wzywa się wszystkich, którzy rościliby sobie jakiekolwiek I prawa własności do powyższej nieruchomości, ażeby w terminie powyższym zgłosili w tymże Wydziale Hipotecznym Wzywa się wszystkich, którzyby rościli sobie jakiekolwiek swoje prawa, składając potrzebne dowody pod rygorem pominięcia ich praw w nowo zakładanej księdze. M prawa do powyższej nieruchomości, aby w tenninie powyżzym,głosili te prawa w Wydziale Hipotecznym wraz z dowodami, pod rygorem pominięcia ich w nowozakładanej księdze Kw. Nr 2. M SĄD GRODZKI W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Aleksandrowie Kujawskim obwieszcza, że zostało wszczęte postępowanie w celu założenia księgi wieczystej dla nieruchomości p01ożonej w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy Roli-Żymier~ skiego pod Nr. 19, składającej się z placu o po'wierzchni 306,90 metrów kwadratowych i zabudowań, należącej da Ignacego, syna Wincentego i Józef y i Stanisławy z lvlroczkowskich, córki Wojciecha i Magdaleny małżonków Paczkowskich, zam i eszkałych w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy ROli-Zymierskiego pod Nr. 19., Osoby zainteresowane, które by rośc.iły sobie prawą własności lub prawa rzeczowe ograniczone, albo prawa ograniczające możność rozporządzania w/w nieruchomością, winny się zgłosić w terminie 3 miesięczn :rm od daty ogłoszenia w Monitorze Polskim, do Wydziału Hipotecznego w Aleksandrowie Kujawskim (pokój Nr. 7) pod rygorem pominięcia :ch praw w założol'lej księdze. M SĄD GRODZKI W KOLE Sąd Grodzki w Kole, Oddział Hipoteczny niniejszym obwieszcza, że Władysław, syn Stanisława i Józef y z domu Kuna, oraz ż ona jego Zuzanna z Bartłomiejczaków, córka r'awla.i Julii z domu Modrzejewska małżonkowie Biskupscy, zamieszkali w mieście Kole, przy ul. Plac Wolności Nr. 2, jako właściciele złożyli wniosek o założenie księgi wieczystej na nieruchomość położoną w mieście Kole, przy ulicy Plac Wolo ności Nr. 6. Nieruchomość ta składa się: z doml! frontowego piętrowego murowanego, ąwu oficyn piętrowych, z których jedna mu rowana, a drus drewniana, komórek drewnianych i ustę-;

7 Nr 132 "l\lonitor POLSKI" - 8 listopada 1947 r. :1 pów, oraz placu mtr. kw. pod tymi budynkami powierzchni 645 Óddziału Ksiąg Wieczystych Sądu Grodzkiego w Pabianicach (pokój 5) i - złożyli potrzebne dowody pod i-ygorempomini_ęcia rycznej w Otwocku, należy składać w WydZiale Wojew6dz, kim do dnia 18 listopada 1947 r. do godziny li-ej. Sąd Grodzki w Kole wzywa wszystkich, którzyb.y rościli ich praw w założonej księdze wieczystej. _(Wn. Nr. dz. KW. Do oferty należy dołączyć: sobie prawo własności, lub prawa rzeczowe ogramczone, albo 317i47). M l) Kwit na wpłacone wadium w wysokości 3 proc. sumy prawa ograniczające możność rozporządzania nieruch0l110ścią, oferowanej (PKO - konto ). SĄD ażeby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia nidejszego GRODZKI W SANDOMIERZu 2) Pokwitowanie o wpłacie na Premiową Pożyczkę Odbu obwieszczenia zgłosili w Sądzie swoje prawa i "'łożyli dowy Kraju oraz. potrzebne dowody pod rygorem pominięcia ich praw w założonej 3) Pokwitowanie dokonania wpłaty Daniny Narodowej na księdze wieczystej. M Odbudowę i Zagospodarowanie Ziem Zachodn.ich. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 1947 r. o godzi Sąd Grodzki w Kole, Oddział Hipoteczny nini-=jszym obwieszcza, że Czesław Dębiński, syn Stanisława i Marcianny z domu Każmierska, zamieszkały w Sokołowie, gminy Lubotyń, powiatu Kolskiego, złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla gospodarstwa rolnego Sokołowo, gminy Lubotyń, powiatu KoJskiego. Gospodarstwo to graniczy: od północy z ziemią wsi Podkiejsze i Poddębno, od południa z ziemią wsi Stara-Wieś, od zachodu z ziemi ą wsi Wrząca-Mała i od wschodu z ziemią wsi Podkiejsze, ogólnej przestrzeni 92 ha 38 arów. Gospodarstwo to miało urządzoną księgę hipoteczną "Dobra ziemskie Sokołowo", na nazwisko Stanisława i Marcianny małżonków Dębińskich. Sąd Grodzki w Kole wzywa wszystkich, którzyby rościli sobie prawo własności, lub prawa rzeczowe ograniczone. albo prawa ograniczające możność rozporządzania nieruchomością, ażeby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne dowody pod rygorem pominięcia ich praw w założonej księdze wieczystej. M SĄD GRODZKI W ŁOMZy Sąd Grodzki, Oddział Hipoteczny, w Łomży obwie.~zcza, że na dzień 10 lutego 1948 roku wyznaczony został termin założenia ksiąg wieczystych na miejsce ksiąg zniszczonych: 1) dla nieruchomości Zambrów, ul. Kościuszki Nr 4, składającej się z placu o powierzchni 587 mtr. kw. i budynków, która w sierpniu 1939 roku była własnością Mendla Rubina i Beniamina Rubina, a do której obecnie przypisuje sobie prawo własności Jadwiga Ciecierska; 2) dla nieruchomości miejskiej w Łomży, ul. Polowa Nr 22, składającej się z placu i ogrodu o powierzchni 4811 mtr. kw. i pięciu domów, która w sierpniu 1939 r. była własnością Srula Kwiatka, a do- której obecnie przypisują sobie prawa Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Sandomierzu ogłasza, że parafie rzymsko - katolickie w Olbierzowicach w Klimontowie zgłosiły wnioski o urządzenie dla swych nle- ruchomości składających się z zabudowań kościelnych gruntów ksiąg wieczystych i wpisanie do nkh wyżej wymienionych parafii, jako właścicieli. Wzywa się zainteresowanych, aby w związku z tym w terminie 3-ch miesięcznym od chwili niniejszego ogłoszenia zgłosili - swe prawa, pod rygorem pominięcia po tym terminie ewentualnych uprawnień do wspomnianych nieruc:homoścl ' ~ ODTWORZENIE ZAGINIONYCH DOKUMENTOW SĄD GR.ODZKI W WARSZAWIE Na mocy art. 4 dekretu z dnia r. poz. 164 (Dz. U. Nr 7/45) Sąd Grodzki w Warszawie Oddział VII, zawiadamia, że w dd.iu r. wpłynął wniosek p. Lucy1li Multanowskiej zamieszkałej w Warszawie ul. -Okólnik -11 m. 47 o odtworzenie zaginionego dokumentu o zdaniu egz.ain1nu pielęgniarskiego, wystawio!llego przez Komisariat Rządu m. sto Warszawy, lub z,głosze reści następującej: "Komisariat Rządu na m. s t. W'l.r;;7"awę. Zaświadczenie. Komisariat Rządu m.st. Warszawy zaświadza, że p. Lucylla Multanowska, złożyła w dniu 3-4 gruania 1937 r., egzamin pielęgniarski przewidziany wart. 20 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r., o pielęgniarstwie (Dz. U. R. P. Nr 27i35, poz. 109 z wynikiem dodatnim. Zaświadczenie niniejsze jest wolńe od opłaty stemplowej. Za Komisarza Rządu (-) Eberhardt M. p. W związku z powyższym wzywa się wszystkie instytucje i osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości o sprawie, o nadsyłanie Sądowi na piśmie, nie do protokółu doniesień co do bezzasadności wniosku w terminie 1-dnomiesięcz.nym od dnia ogłoszenia. M vii Ns. 2174/47., _ własności Elżbieta Filochowska- i Czesław i Kazimiera małż. Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I podając do wiadomoocl Piechocińscy; że wpłynął wniosek Marii Kossakowskiej o odtworzenie za- 3) dla nieruchomości miejskiej w Łomży, ul. Dworna Nr 33, ginionego dokumentu na mocy art. 4 Dekretu _z -dnia r. składającej się z placu o powierzchni 591 mtr. kw. i odbu- o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki, zadowanego domu, która w sierpniu 1939 roku była własnością rządza dokonanie ogłos,,-enia w Monitorze Polskim, iż Kossa Józefa Kordaszewskiego, a do której obecnie przypisuje so- kowska Maria zamieszkała w Warszawie przy uj. Okólnik 11 " bie prawo własności Kościół Katedralny Rzymsko-Katolicki m. 47 wystąpiła do Sądu z wnioskiem o odtworzenie zaginiow Łomży; nego dokmmet).tu o 'ył~tu egzamilw'"p~ęl~gj.l.i9j:;~~ięgp, ~ wxs.ta- 4) dla ni.el'ul!bomości.. ziemskiej " we" wsl -pzierzbia,'-gminy ' - wionego,przęz Kom,isariat. Rządu -m. st/ Warszawę: c Zaświad.. Stawiski, powiatu łomżyńskiego, składającej się z kóloriii czenie: Komisariat Rządu m. sto Warszawy zaświadcza, że pani Nr 86 o powierzchni 9 ha 5513 mtr. kw. z budynkami gos- Maria Kossakowska Żłożyła w dniu 3 - ~ grudnia 1937 r. egzap6darczymi. która w sierpniu 1939 r. była własnością Stani- min pielęgniarski, przewidziany wart. 20 Ustawy z dnia 21 sława Kukawki, a do której obecnie przypisują sobie prawo lutego 1935 r. o pielęgniarstwie (Dz. U. R.-P. Nr , poz. własności Stanisław i Weronika małż. Petkowscy. 109, z wynikiem dodatnim. Zaświadczenie niniejsze jest wolne '!Nzywa się wszystkich, którzyby rościli sobie jakiekolwiek od opłaty stemplowej. Za Komisarza Rządu (-) Eberhardt prawa do tych nieruchomości, ażeby w _ terminie powyżl'zym m. p. W związku z powyższym wzywa się wszystkie instytucje zgłosili w tymże Oddziale Hipotecznym swoje prawa, pod osoby posiadające jakiekolwiek wiadomośoi o sprawie I) nadrygorem pominięcia ich praw w nowozakładanych księgac;h. syłanie Sądowi na piśmie lub zgłoszenie do -ptotokółu donie Sędzia (-) J. WnorowskL l\ii sień co do bezzasadności wniosku w termtnie 1 miesięcznym od dnia ogłoszenia. (NS 2279/47). M14595 SĄD GRODZKI W MŁAWIE Sąd Grodzki w Mławie obwieszcza, że wobec mginięcia k'sięgi hipotecznej ma nastąpić założenie księgi wieczystej dla nieruchomości miejskiej położonej w Mławie, przy ulicy Warszawsk.iej 33, składającej się z placu o powierzchni 1840 mtr. kw., oraz znajdujących się na nim zabudowań, która stanowiła własność w sierpniu 1939 r. Jakuba i Chany małżonków Albryś. Po zmarłym Jakubie i Chanie Albrysiach powyższa nieruchomość w drodze spadku naturalnego przeszła na własność dwojga pozostałych po nich dzieci Leon~ Lejby Albrysia i Estery zamężnej Walloo; w dniu 26 sierpnia 1946 r. Leon-Lejb Albryś wszystkie swoje prawa spadkowe do wymienionej nieruchomości, odz.iedziczone po rodzicach Jakubie i Chanie Albrysiach, sprzedał Stanisławowi, s. Stanisława i Halinie z Kowalskich małżonkom WasHowskim, zamieszkałym w Mławię, przy ul. Polnej 2. Wasilowscy i Wallosow~ zgłosili obecnie wniosek o założenie księgi wieczystej i wpisanie ich jako właściciell W związku z tym wnioskiem wzywa się osoby, któreby rościły sobie prawo własności lub prawa rzeczowe ograniczone albo prawa ograniczające możność rozporządzania nieruchomością, a żeby w terminie 4-miesięcznym od daty ogłoszenia w Monitorze Polskim zgłosiły w Sądzie Grodzkim w Mławie swoje prawa i złożyły potrzebne dowody pod rygorem pominięcia ich praw w założonej księdze wieczystej.. Nr wn. 10/ 47. M SĄD GRODZKI W PABIANICACH Sąd Grodzki w Pabiani~ach, Odd ział K siąg W:eczystych obwieszcza, że na wniosek Józefa Rensza wszczęt.e zostało postępowanie o założenie księgi wieczystej dla nieruchc'e10- ści miejskiej, położ onej w Pabianicach, przy ulicy Kdci~:szki Nr. polic. 31-A, składającej się z placu budowlane~!) o obszarze 11 ar. 65 mtr. kw. i z zabudowań na nim znajdujących się,' mającej stanowić własność Józefa Rensza, syna Józefa i Marii z Bemów, zamieszkałego w Pabiani<:a"h prą ulicy Kościuszki pod Nr. 31. Wzywa się wszystkich, którzy by rościli sobie pr<j.wo wlasno śc i lub prawa rzeczowe ograniczone, albo prawa ograniczające możność rozporządzania nieruchomością. ażeby w terminie do drpa 19 stycznia 1948 roku zgłosili swoje prawa do Na zasadzie art, 4 Dekretu z dnia r. (Dz. U. 27) ąd Grodzki w Warszawie żawiadamia, że w dniu 7 maa 1947 roku wpłynął do tutejszego Sądu wniosek Zenona Wojtkiewicza, zam. w Warszawie przy ul. 3 Maja 14 m. 19 o odtworzenie -zaginionego dokumentu treści nmtępującej:,,~omisariat Rządu m. st. Warszawy. Warszawa dn r. Dekret. Na zasadzie ustawy z dn r. (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 454 z 1928 r.) nadaje panu inż : Zenonowi Wojtkiewiczowi, ząmieszkałemu w 'Warszawie tytuł oraz prawo wykonywania zawodu mierniczego przysięgłego. {omisarz Rządu. Wojewoda (-) Jaroszewicz. M. P. Przełsaną przysięgę złożono w dniu r. (~) Podpis. M. P. W związku z powyższym wzywa sję wszystkie instytucje osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie o nadsyłanie Sądowi na piśmte lub zgłoszenie do protokółu doniesienia co do bezzasadności wniosku. Nr VII NS. 990/47. M Przelarqi PRZETARG NIEOGRANICZONY Wydział Wojewódzki Warszawski ogłasza przetarg niegraniczony na: 1. remont budynku głównego i garazu w robotach budowlanych, oraz na: 2. wykonanie remontu instalacji wodociągowo - kanarizacyjne-j, centralnego ogrzewania i elektrycznej w domu wypoczynkowym w Otwocku. Bliższe informacje i podkładki ofertowe za zwrotem koszów druku można otrzymać w Urzędzie Wojewódzkim Wars1.aw5kim - Wydział Samorządu - w Pruszkowie. ul. Kr'lzewskiego 25/27 w godzinach urzędowych od dnia 8 listopada 1947 r. Oferty w zalakowanych kopertach bez firmy i znaku z napisem: Oferta na remont budynku - głównego i garażu w Otwocku ewentualnie na wykonanie remontu instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewan)a i elek- nie 12-ej w biurze Wydziału Wojewódzkiego w Pruszkowie. ul. Kraszewskiego Nr. 25/27. Wydział Wojewódzki zastrzega sobie prawo: a) unieważnienia przetargu, b) dowolnego wyboru oferenta bez podania przyczyn I jakiegokolwiek odsz.kodowania, bez względu na wynik przetargu. c) wykonania i oddania robót częściowo M :,\.. I PRZETARG NIEOGRANICZONY Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego Okręgu Warszawkiego w Płocku, Misjonarska 1, ogłasza przetarg nieogran1. zony na dostawę i montaż w Cukrowni "Ostrowy" pow. {utno: 1) paleniska - rusztu na miał o pow. 13 m. kw. do znajduącego się w cukrowni kotła Babcock-Wilcox o Po.w. 333 m. kw. 10 atm. 2) ustawienie i montaż kotła, 3) obmurowanie kotła wraz z dostawą niezbę<1nego materiału. Przetarg odbędzie się w lokalu Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego w Płocku, Misjonarska 1 w dniu 10 grudnia br. o godzinie li-ej. Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg na montaż kotła" - najeży Slk:ładać pod powyższym adresem. Wszelkie informacje i rysunki można otrzymać w Wydziale Technicznym Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego w Płocku, ul. Misjonarska 1. Wadium ofertowe w wyookości 2 proc. sumy ofertowej należy złożyć w kasie ZPCOW przed przetargiem. Dopuszcza się składanie ofert oddzielnie na każdą pozycję.. ZPCOW zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferena, względnie unieważnienie przetargu. M.~14598 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr. 7/198 Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg nieogranic11;qy na wykonanie i dostawę umeblowania dla Przedszkoli -Miejskich i Publicznych, a mianowicie: 1) 70 stolików dziecinnych, 2) 420 krzesełek dziecinnych, 3) 20 szaf indywidualnych z kasetami, 4) 15 szaf półkowych na pomoce naukowe, 5) 7 szaf regałów otwartych na zabawki: Przetarg odbędzie się dnia br. o godz. U-tej w gmachu Zarządu Miejskiego, pok 303, gdzie otrzymać można bliższe informacje j ślepe kosztorysy. Modele do oglądania przy ul. -Morskiej Nr. 1e (przedszkole Miejskie Nr. 4), '00 godz. 8 - li-tej. Oferty składać należy najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10,30 w pak Wadium - 2 proc. oferowanej sumy. Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez względu na wysokość Oferty, podziału robót między kilku oferentów, a także uznania, że,przetarg nie dał wyniku dodatniego. M PRZETARG NIEOGRANICZONY Oddział Bud: i Zakwat. KBW Warszawa, ul. Puławska 6 - ogłasza przetarg meograniczony na dostawę sprzętu prze.ciw. pożarowego; 1) 800 m. węża parcianego do hydrantów ŚCiennych 00 5' mm w odcinkach 10 i 15 m. z łącznikami i prądownicami. 2} 200 sztuk wiader pojemn. 8 litrów z blachy pocynkowanej. 3) 200 łopat z trzonkami. 4) 200 kilofów z trzonkami drabin ci ężki ch, przystawnych, okutych, - dług. 5 m. 6) 100 bosaków ciężkich z drążkami dług. 5 m. Oferty na całą dostawę lub poszczególną należy składać w bezfirmowych i zalakowanych kopertach, zaopatrzon:ych apisem: oferta na dostawę sprzętu przeciwpożarowego", do dn. 15.1t'.1947 r. do godz. lo-ej w Wydziale Zakwat. i Eksploatacji KBW Blok Nr. 2,pokój '38, w którym to druu o godz. li-ej odbędzie się otwarcie ofert. Do oferty nale ży dołączyć kwh wpłaconego wadium l proc_ oferowanej sumy, którą należy wpłacić narachujilek bieżący Sekcji Finansowej KBW Nr. 279 w kasie I Urzędu Ska;rbowego w W-wie. względnie przedłożyć dowód zwolnienia od' obowiązku wpłac eni a wadium, ewentualnie złożyć lis,t gwarancyjny na taką s umę -:- wydany przez instytucję bankową Bliższe informacje związane z dostawą można otrzymać yj Wydziale ZakwatEll'()wania i Eksploat. KBW. Oddział Bud. i Zakwat. KBW zastrzega sobie pra.wo unie ważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez zobowią7.a nia poniesienia jakichkolwiek odszkodowań, prawo częścio \Vego skorzystania z oferty lub jej zwiększenia i prawo wyboru oferenta bez względu na cenę. M PRZETARG NIEOGRANICZONY Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Szczecinie ogłasza przetarg na wykonanie odbudowy następujących objektów:.,.

8 Ił,;MONJTOR POLSKI" - 8 listopada 1947 r. r.~ ~--~ ~ ~ ~ ) remont,bud mieszk. Nr. 2 pny ul. T. Kościuszki w Dębie Szczecińskim. i rampy ładunkowej otwartej dla Centrali Zbytu Przemysłu niczony na budowę magazynów Q kubaturze ca m 3 ' OGŁOSZENIE I 2) remont bud. mieszk. Nr przy ul. Rycerskif'j \V Papierniczego, Oddział w Krakowie. Likwidatorzy spółki pod firmą "Wytwórnia Wędlin W. Wawrzyniak - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Podejuchach. Podkładki ofertowe można otrzymać za zwrotem kosztów 3) remont bud. mieszk. Nr. 7-3 przy ul. Rycerskiej w w biurze Centrali Zbytu Przemysłu Papierniczego, Oddział Wrocławiu" ul. Sienldewicza 35 - zawiadamiają, że na podstawie uchwały spólników objętej protokółem Nadzwyczaj Podejuchach. w Krakowie, Kraków, Rynek K1eparski 4 IV p.pokój Nr ) remoot bud. miese.k. Nr przy ul. Rycersltiej w w godzinach urzędowych. Tam też należy się zwracać o wszelkie informacje, dotyczące robót. 3698/47 została otwarta likwidacja spółki - i wzywają wienego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 września 1947 NRep. Podejuchach. 5) remont bud. mieszko Nr. 100 przy ul. Czarneckiego w Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do dnia rzycieli l) zgłoszenie swych wierzytelności spólki w ciągu Szczecinie. 14 listopada 1947 r. do godziny trzech miesięcy od ostatniego ogłoszenia. 3MH538 6) remont nastawni wykonawczej dysponującej na st. Komisyjne otwarcie 'ofert nastąpi D godzinie w tym Daleszewo, samym dniu. I. OBWIESZCZENIE O LIKWIDACJI 7) odbudowa nastawni dysponującej i wykonawczej na st. Do oferty należy dołączyć dowód na wpłacone wadium w Gryfino. wyso.kości 1 proc. oferowanej sumy, na ko.nto Centrali Zbytu Przemysłu Papierniczego Odd7jał w Krakowie w Narodo w Krakowie, Bracka la, zawiadamia, że powyższe przcdsig Likwidator Towarzystwa Handlowego KOTWICA sp. z o. o. Warunki i podkładki można otrzymać w gmachu DOKP Szczecin ul. 3-go Maja 18/20 pok. 311 w godzinach urzędowych. Oferty na ka ż dy objekt osobno w podwójnych nie Przemysłu Papierniczego zastrzega sobie pr;:;wo wyboru ofedacji. Likwidator wzywa wszystkich wierzycieli do zgłosze wym Banku Polskim Oddział w Krakowie. Centrala Zbytu biorstwo. przeszło z dniem 6 października 1947 w stan likwiprzejrzystych i. zalakowanych kopertach z napisem: derta renta bez względu na wysoko ś ć k woty o1> rowanej, podz i ału nia swoich wierzytelności w terminie 3-mie:::ięczn ym od daty do przetargu w dniu 17 listopada 1947 r. na odbudolwę (wymie nić obiekt) należy składać do skrzynki ofertowej w gma ważnienia przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia z te Tow. Handlo.we KOTWICA sp. z o. o. w Krakowie, Brac robót między poszczególne firmy, jak również prawo l!n l ~ II obwieszczenia. chu DOKP w Szczecinie do dnia 17 listopada 1947 r. do godz. go tytułu odszkodowań. M ka la w likwidacji. Likwidator; Henryk Buch mpo 3iVl14377 lo-tej, o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do ofert należy dołączyć kwit kasy dyrekcyjnej na wpłacone wadium OGŁOSZENIE 2 proc. od oferowa nej sumy na każdy objekt, (honorowane DRUGIE będą tylko kwity kasy dyrekcyjnej) względnie dowód zwolnienia od obowiązku wpłacania. wadium. Cesje na zabezpieczenie wadium należy również przed przetargiem uzgodnić z Wydziałem Drogowym i Biurem Finansowym i złożyć w kasie dyrekcyjnej. Firmy, które nie wykonywały robót dla Dyrekcji, przedłożą dokumenty uprawniające do. wykonywania robót oraz referencje instytucji praoodawczych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta bez względu na wynik przetargu oraz prawo uznania, :li! przetarg nie dał pozytywnego wynikll 3M OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wydział Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogrzewania centralnego wodoc. o niskim ciśnieniu w gmachach państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach w ' terminie r. Oferty należy składać do dnia r. o godz. 12-tej w Wydz. Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego pokój Nr. 76. Niniejszym informacji udziela się w pokoju Nr. 74, ~dzie też mogą oferenci otrzymać za zwrotem kosztów warunki przetargowe', warunki wykonania robót, ślepe kosztorysy, plany, rysunki, oraz projekt umowy. 3M-1448!J OGŁOSZENIE PRZETARGU \ Zakład Uprawy Tytoniu PMT w Wodzisławiu Sląskim rozpisuje przetarg na sprzedaż pudelek poniemieckich w ilości: szt. o' wymiarach 120x80x28 mm szt. o wymiarach 143x'(5x22 mm. najwięcej Oferującemu. Nabywca obowiązany będzie napisy niemieckie zakleić etykietą pojską. Oferty na całość lub część z podaniem ceny loco stacja załadowcza Wodzisław przesyłać do Zakładu Uprawy Tytoniu Wodzisław Śląski. do dnia 12 listopada 1947 godz. 12-ta. Bliższych informacji udziela Zakład w godzinach urzędowych. Telefon Nr. 4. Wzory do o.bejrzenia w Zakładzie. Zakład zastrzega sobie prawo wyboru oferenta,' ewentualnie unieważnienia przetargu bez podania przyczyn ponoszenia 'l tego tytułu o~odowania.. 2M PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr. IIII2-6 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Lublinie ogłasza przetarg na rozbiórkę mostu ko.lejowego, tymczasowego, długości 565 m. przez rzekę Wisłę pod Sandomierzem, oraz izbic. Oferty należy składać (lo. skrzynki ofert w gmachu Dyrekcji Lublin, ul. Wyszyńskiego 14 do godz. 13-tej dnia 26 listopada br. w ko.pertach z napisem "Przetarg na rozbiór Itęmo.stu tymczasowego przez rz. Wisłę pod Sandomierzem", gdzie tegoż dnia i o tej godzinie nastąpi otwarcie ofert. Termin wykonania robót 6 tygodni. Początek robót styczeń 1948 r. Kosztorysy ślepe i informacje można otrzymać w Dyrekcji pokój Nr. 133 i w Oddziale Drogowym w Rozwadowie, lub na żądanie mogą być wysłane pocztą. Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium w wysoko.ści l proc. zaoferowanej sumy. Dyrekcja zastrzega so.bje prawo wyboru oferenta i uznania, że przetarg nie dał pozytywnego wyniku. M PRZETARG NIE OGRANICZONY Centrala Zbytu Przemysłu Papi~rniczego, Oddział w Krakowie, Kraków, Rynek Kleparski 4 ogłasza przetarg nieogra-.'. OlJłoszeniu prywalne I Zgro.madzenie spólników spółki pod firmą "Ponad" sp. z o. " I w Szczecinie, d!lwn. "Balti-Palace" sp.' z q. o. w Szczecin:e OGŁOSZENIE - uchwałą objętą protokółem notarialnym z dnia r. Nr rep. 2701/1947, postanowiło rozwiązać spółkę i zarządzić Likwidator spółki pod firmą "Warsztaty Samochodowe" ik-widację. Wzywa się wszystkich wierzycieli spółki, aby na,rep-motor" Szlifiernia Cylindrów Spółka z ograniczoną ęce likwidatora zgłosili swe wierzytelności w ciągu 3 miesiqy od daty ostatniego ogłoszenia. rji -!4579 odpowiedzialnością w likwidacji zgodnie z art. 449 Kodeksu Handlowego wzywa wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w ciągu sześciu miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia. ~lvi OGŁOSZENIE I Na zasadzie art. 2 ust. l i 10 ust. l i 3 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 (Dz. U. R. P. Nr. 5 poz. 23) o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych zwracam się jako. ustanowiony w myśl art. 75 ust. l rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 26 stycznia 1928 (Dz. U. R. P. Nr. 9 poz. 64) likwidator Głównego PrzedsŁawiclelsl.wa na Polskę Angielskiej Spójki Akcyjnej Towarzystwa Dbezpieczeń 'l'rudentiaj The Prudential Assurance Company Limited, London, do wszystkich wierzycieli i roszczących sobie prawa do wymienionego zakładu z wezwaniem, by zgłosili swoje wierzytelności i prawa w ciągu sześciu miesięcy od daty ostatniego (III) ogłoszenia. Główny Przedstawiciel na Polskę AngieJskipj Spółki AkcyjneJ Towarzystwa.Ubezpicczpń, Prudential - The Pmdentlal Assurance Company Limifcd, Londyn w Krakowie, u]. Karmelicka 48. 3M ~GŁOSZENIE I Zgromadzenie Spólników ~pólki pod firmą "Zór"lw" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą objętą protokółem notarialnym z daty Kraków, dnia 11 października 1947 roku Nr. Rep. 1943/47 uchwaliło rozwiązać spółkę i otwarło licytację. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki, aby na ręce likwidatora p. Kazimierza Nowaka zgłosili swe wierzytelności w ciągu 3-ch miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia. 3M14421 OGŁOSZENIE I Likwidator spółki pod firmą "Wytwórnia i sprzedaż wyro. bów metalowych Jan Wędzicki i Ska, spółka:>: ogr. Qdp." wzywa wierzycieli powyższej spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty trzeciego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłas.zać tl likwidatora Janiny Sawickiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Piusa XI pod Nr 38. 3M14306 OGŁOSZENIE I Na zasadzie art. 2 ust. l i 10 ust. 1 i 3 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 23) o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych zwracam się jako ustanowiony w myśl art. 75 ust. l rozporządzenia Prezydenta RzeczypcsP'olitej z 26 stycznia 1923 (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 64) likwidator Głównego Przedstawicielstwa na Polskę Angielskiej Spółki Akcyjnej Towarzystwa Ubezpieczeń Alliance - Alliance Assurance Company Limited, Londyn, do wszystkich wierzycieli i roszczących sobie prawa do wymienionego zakładu z wezwaniem, by zgłosili swoje wierzytelno ś ci i prawaw. ciągu sześciu miesięcy od daty ostatniego (III) ogłoszenia. ~ "T AJ.~ RACHUNKÓW POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚC\ na dzień 30 września 1947 r. Polskie Operacje Stan czynny Kasa i sumy do dyspozycji zł ; urzędy pocżtowe zł ; papiery wartościowe zł ; kapitał zakł. Ubezpieczeń Osobowych zł ; banki krajowe nostro zł ; banki krajowe loro zł ) : dłużnicy zł ; ruchomości zł ; nieruchomości zł ; sumy przechodnie zł ; przejęcie pasywów rachunku starego zł ; koszty usulięcia szkód wojennych zł ; wydatki administrayjne zł ; inne aktywa zł ; strata 1945 r. zł 1O l.33; strata z 1945 r ze starych operacyj zł ; strata z 1946 r. ze starych operacyj zł ;. suma aktywów zł Stan bierny Fundusz amortyzacyjny zł ; rachunki oszczęanościowe zł ; rachunki bieżące (czekowe) zł ; przekazy czekowe niezrealizowane zł ; przekazy kasowe zł 2.000; wierzyciele zł ; sumy przechodnie zł ; przejęcie ktywów rachunku starego zł ; rach:.tnki v.'yn;korve zł ; zysk z 1946 r. zł ; suma pasywów zł M ) 2) 3) 4) 1) 2) 3) HURTOWNIA CHEMICZNA "POLIGUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biuro: Gdańsk, ul. Hoene Wrońskiego 8 Magazyny: Szafarnia 9 w likwidacji. Bilans zamknięcia likwidacji na dzień 10 lipca 1947 r. Stan czynny: Kasa , 6~ zł. Dłużnicy Główny Przedstawiciel na Polskę Angielskiej Spółki Akcyjnej Towarzystwa Ubezpieczeń Alliance - Alliance Assurance Company Limited, Londyn, w Krakowie, ul. Karmelicka L M14443 I M ,75 zł. Papiery wartościowe ,- zł. Kaucje ,--' zł. S t a n bierny: Razem: ,37 zł. Kaucje 10.00J,- zł. Kapitał z!. Zysk ,37 zł. Straty : Razem: ,37 zł. 1) Koszty ogólne zł. Likwidatorzy (-) inż. Zbyszko Ciecholewski (-) inż. Alfons Semma PRENUMERATA "Monitora Po.lskiego" wyno.si mleslęcznie ł Numer pojedyńczy zł CENY OGLOSZEN: O zagubionych dokumentach zł 10 za 1 wyraz. - Edykty. nadsyłane przez Staro st. (Ref. Spraw Inwalidzk.) zł 4 za l wyraz. - Uznanie za zmarłego zł 10 za wiersz mm 1 szp lna str. 6 szp.). - Odtworzenie zaginionych dokumentów zł 10 za wiersz mm l szp. (na str. 6 szp.). - Inne o.głoszenia sądowe zł 35 za wiersz mm l szp. (na str. 6 szp.). - Przetargi i wszelkie inne o.głoszenia zł 40 za wiersz mm. 1 szp. (na str. 6 szp.). Za bilanse l układ tabelaryczny dolicza się 0%. Za terminowy druk ogłosz eń Wydawnictwo nie odpowiada. Ogło.szenia do.,monitoru Polskiego" należy kierować wyłącznie do Biura. Ogłoszeń l Reklam Polskiej Agencji Pr sowej PAP w Warsząwie, ul. Młodz. Jugosłow. (Pierackiego) 11 lub do Oddziałów Polskiej Agencji Prasowej PAP Należność za ogloszenia płatna gotówką z góry Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP. Redaguje Komitet Redakcy,jny D~. N.K.W. S. L. W-wa. Skolimowska 5. B-41310

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Nr 262 (4379) Poz. 18675-18719 Poz. w KRS 315273-315955 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH DARIUSZ WAJS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH 1 DROGA DO POWSTANIA Gdy Bismarck w latach Kulturkampfu1 koncentrycznym

Bardziej szczegółowo

Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej

Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej Dariusz Złotkowski Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej T rudno dziś jednoznacznie i precyzyjnie stwierdzić co

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie CZERWIEC Nr 6/2000 (108) Komunie Św.... str. 4 Sesja Rady Miejskiej... str. 6 Organowe granie... str. 8 Matura 2000 Drugiego czerwca nasze szkoły średnie żegnały maturzystów. W obecności rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 grudnia 1994 r.

z dnia 14 grudnia 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 25-973- Poz. 128 USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Wielkie święto naszego miasta

Wielkie święto naszego miasta KWIECIEŃ Nr 04/2001 (118) Wesołych Wesołych Świąt Świąt 10 lat samorządności Wielkie święto naszego miasta Nasi licealiści laureatami ogólnopolskiego konkursu Ku wolnej Polsce Nagrody na Zamku Królewskim

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

'" ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~." ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~

' ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~. ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~ '" ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~." ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~ NF\ SZKOŁ~ ' ~~ ~~ RZEMIOSŁ W KF\LISZU. KALENDARZ Ha rok ~.1907. WYDAWNICTWA ROK PIERWSZY.

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze:

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze: CO 0 N CO o Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ numerze: Szkolne remonty raport o przygotowaniach do roku szkolnego s.5 Biblioteka w kuchni s.6 Dobrze sypnęło żniwa '95 s.7 Rumiankowe święta s. 12-13

Bardziej szczegółowo

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą W IADOMOŚCI nr 4 lipiec 1999 miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą lokalne ROKI W ostatnią sobotę czerwca ponad trzy tysiące osób bawiło się na zorganizowanych nad Wartą w Nowym M ieście

Bardziej szczegółowo

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. -

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Leszek Turowski Okres międzywojnia to wyjątkowy moment w historii polskiej kultury i sztuki. Polska po

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji ISSN 1641 2075 Nr 7 8 (23 24) Lipiec Sierpień 2002 r. Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji Generalski awans komendanta Stacha Święto Policji Satelita z bazaru Bomba w mieście Ocalić dzeciństwo Turnieje

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2010 (194) ISSN 14250829 POWITANIE NOWEGO 2010 ROKU NA DOBRE I NA ZŁE - w Gładyszowie fot. Damian Markowicz 31 grudnia pożegnaliśmy Stary 2009 Rok. Muzyką, fajerwerkami,

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

SERWUS ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54

SERWUS ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54 SERWUS M IE JSK I SE R W IS IN F O R M A C Y JN Y K Ę D Z IE R Z Y N A -K O Ź L A ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54 W Razem i a d o m o ś c i przeciwko wielkiej wodzie Koźle

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo