DENDROLOGIA BIBLICA. STUDIUM EKOLINGWISTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENDROLOGIA BIBLICA. STUDIUM EKOLINGWISTYCZNE"

Transkrypt

1

2 DENDROLOGIA BIBLICA. STUDIUM EKOLINGWISTYCZNE Motto: * Kamilla Termiñska B³ogos³awiony jesteœ ty, Haszem, nasz Bóg, Król œwiata, e w jego œwiecie nie brakuje niczego i stworzy³ na nim stworzenia dobre i dobre drzewa, aby cieszyæ nimi ludzi. /za: Almanach ydowski 5769 ( ) red. Bella Szwarcman-Czrnota. Warszawa s.177/ Na obrze ach hegemonistycznego dyskursu komercji, lêku i w³adzy dzisiejszej Europy, pleni siê i rozrasta zielona mowa 1 wrastaj¹ca w g³êbokie pok³ady religii, w których szacunek do ycia i poczucie wspólnoty losów wszelkich istot ywych s¹ wpisane w samo j¹dro ich doktryny. Pojmuj¹c globalizacjê jako przede wszystkim dynamizm, wymianê i oswajanie idei, pragnê zwróciæ uwagê na buddyzm, hinduizm, szintoizm, szamanizm, taoizm, lecz tak e dawne religie Celtów i S³owian, które czêsto przetopione w wielkim tyglu New Age'u promieniuj¹ œwiadomoœci¹ ekologiczn¹ i nas¹czaj¹ ni¹ zdroworozs¹dkowy, spragmatyzowany dyskurs codziennoœci. Œwiadomoœæ ta wi¹ e siê z coraz powszechniejsz¹ wiedz¹ o zagro eniach (dziura ozonowa, globalne ocieplenie, przeludnienie i brak ywnoœci ubogiego Po³udnia oraz jej nadmiar na bogatej Pó³nocy, niemo noœæ * Odczytanie fonetyczne: Baruh atta Haszem Elohejnu, meleh haolam, Szelo hissir beolamo kelum uwara wo berijjot towot we ijlanot towim lehannot bahem benej Adam. 1 Postulowany ju w po³owie ubieg³ego wieku dyskurs ekologiczny, przedar³szy siê do obiegu medialnego, sta³ siê na tyle wyrazisty, e zwróci³ uwagê lingwistów i da³ pocz¹tki nowej, interdyscyplinarnej ga³êzi jêzykoznawstwa, tzw. ekolingwistyki, która ju w chwili obecnej dokona³a wewnêtrznych podzia³ów. Dwie, najbardziej znane pozycje dotycz¹ce zielonej mowy jako dyskursu ekologicznego/ o ekologii: Harré R., Brockmeier J., Mühlhäusler P., Greenspeak. A study of Environmental Discourse, London New Dehli 1999.; Muhlhasler P., Language of Environment, Environment of Language. A course in Ecolinguistics, London Znakomite wprowadzenie in nuce interesuj¹cego mnie zagadnienia jest, bêd¹ce swoistym przewodnikiem i poradnikiem bibliograficznym, studium dr Magdaleny Steci¹g z Uniwersytetu Zielonogórskiego: Ekologia lingwistyczna, czyli krytyczny nurt w ekoligwistyce [ined.]. Za udostêpnienie tego tekstu serdecznie Autorce dziêkujê. Por. te Wysoczañski W., Ekologia jêzyka jako dyscyplina heterogenicznego opisu jêzyka. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE, fasc. LV, 1999 ISSN [http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/ptj/b-wuw/55/03-wysocz.pdf] Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 4 (29) /

3 okie³znania energii j¹drowej, wymieranie wielu gatunków zwierz¹t etc.) zgotowanych przez cz³owieka dla wszystkich mieszkañców Ziemi. Bior¹c na siebie brzemiê odpowiedzialnoœci, winniœmy jednoczeœnie zwróciæ uwagê na istnienie enklaw ekologicznego zdrowia, na istnienie jêzyka, w którym têcza jest znakiem przymierza miêdzy Bogiem i wszystkimi yj¹cymi istotami, na spo³ecznoœæ, której cz³onek, widz¹c po raz pierwszy kwitn¹ce drzewo, wypowiada b³ogos³awieñstwo bêd¹ce mottem mojego artyku³u. Drzewo w judaizmie jest jednym z najbardziej tajemniczych symboli. Jako drzewo sefirotyczne Kaba- ³y Drzewo ycia 'ec hayym, zakorzenione w niezg³êbionych otch³aniach niepojêtego Boga `Ein Sof [dos³. Bezbrze ny Bez Granic, Bez Koñca] obrazuje emanacjê boskiej rzeczywistoœci, która przep³ywaj¹c przez kolejne sfery sefirot objawia siê jako Szechina Bo a Obecnoœæ w królestwie materii. Korzenie tego drzewa wrastaj¹ w nieprzeniknion¹ duchow¹ ciemnoœæ Ein Sof, œwietliste ga³êzie tworz¹ hierarchiê emanacji, a poziom najni szy ogarnia nasycony boskoœci¹ œwiat poznawalny przez zmys³y. Pierwsza Sefira Najwy sza korona Bóstwa Keter Elion reprezentuje najwy szy poziom, na którym ludzki umys³ mo e wyobraziæ sobie Boga Ajn Nicoœæ. Dwie nastepne sefiry: M¹droœæ i Zrozumienie Chochma i Bina zawieraj¹ platoñskie idealne kszta³ty Ryc. 1. Drzewo sefirotyczne Kaba³y Fig. 1. Sefirotic Tree in Kabbalah wszystkich stworzonych rzeczy oraz nie maj¹ce odpowiedzi pytania o istotê Boga. Jego imieniem staje siê Kto? Mi?. Nastêpne odpowiadaj¹ szeœciu dniom stworzenia znanym z otwieraj¹cego Torê Poematy o stworzeniu Maase Bereszit. Malchut jest ziemskim œwiatem nas¹czonym boskoœci¹, ywi¹cym siê ni¹, tak jak liœcie sokami p³yn¹cymi z korzeni. Dwadzieœcia dwie œcie ki ³¹cz¹ce poszczególne sefirot przypominaj¹ o tworzywie bytu dwudziestu dwu literach alfabetu. Wielkie drzewo boskiej energii znajduje odbicie w ma³ym drzewie cz³owieku, w którym równie istnieje 10 sefirot, mog¹cych po³¹czyæ siê z kosmicznymi tworz¹c doskona³¹ harmoniê, któr¹ kaba³a nazywa szczepem. Powsta³a najprawdopodobniej wraz z pojawieniem siê samej kaba³y w œredniowieczu, przepastna metafizyka Boga Drzewa, w samym tekœcie biblijnym jest bardzo s³abo reprezentowana, mimo i wzmianki dendrologiczne pojawiaj¹ siê stosunkowo czêsto na jego kartach. Tylko dwukrotnie, w ksiêdze Ozeasza Bóg mówi o sobie jako o drzewie i to nie wprost. Raz porównuje siê do drzewa : Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie [Efraim KT] zawdziêcza swój owoc. [Oz 14,9] 2, drugi raz symbolicznym drzewem jest zarówno odnowiony Izrael, jak i On sam, 2 Przy przywo³ywaniu cytatów korzystam z wydania : Biblia Tysi¹clecia. Pismo Œwiête Starego i Nowego Konieczne wyjaœnienia interpolujê w cytat sygnuj¹c w³asnymi inicja³ami. 90 Kamila Termiñska Dendrologia biblica. Studium ekolingwistyczne

4 w którego cieniu mo na siê schroniæ: Stanê siê jakby ros¹ dla Izraela, / tak e rozkwitnie jak lilia / i jak topola rozpuœci korzenie. / Rozwin¹ siê jego latoroœle, / bêdzie wspania³y jak drzewo oliwne, / woñ jego bêdzie jak woñ Libanu. / I wróc¹ znowu, by usi¹œæ w mym cieniu, / i zbo a uprawiaæ bêd¹, / winnice sadziæ, których s³awa / bêdzie tak wielka, jak wina libañskiego. [Oz 14,6-8] Bóg przedstawiany jest natomiast czêsto w Biblii jako Wielki Ogrodnik zak³adaj¹cy ogrody, sadz¹cy i przesadzaj¹cy drzewa i winnice, opiekuj¹cy siê nimi i szczepi¹cy je. W drugim, tzw. jahwistycznym opisie stworzenia œwiata Bóg jest za³o ycielem rajskiego ogrodu: A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieœci³ tam cz³owieka, którego ulepi³. Na rozkaz Pana Boga wyros³y z gleby wszelkie drzewa mi³e z wygl¹du i smaczny owoc rodz¹ce oraz drzewo ycia w œrodku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i z³a. [Rdz 2,8] Te dwa mityczne drzewa i zerwany przez kobietê owoc jednego z nich s¹ oœrodkiem dramatu, do którego odwo³uj¹ siê teologiczne, filozoficzne i kulturoznawcze interpretacje zasadniczych momentów ludzkiej egzystencji: pochodzenia z³a, cierpienia i œmierci w stworzonym przez Boga najlepszym ze œwiatów, wolnej woli, seksualnoœci i wstydu, grzechu, ludzkiej nienasyconej i mo na powiedzieæ rewolucyjnej natury, stosunku do ziemi i jej tworów, kultury. Dziesi¹tki interpretacji wi¹ ¹ Drzewo ycia, rosn¹ce równie w, opisanym w Apokalipsie Janowej, eschatonie Niebiañskiej Jerozolimy z nieœmiertelnoœci¹ i odzyskanym na koñcu czasów Rajem: I ukaza³ mi rzekê wody ycia, lœni¹c¹ jak kryszta³, wyp³ywaj¹c¹ z tronu Boga i Baranka. / Pomiêdzy rynkiem Miasta a rzek¹, / po obu brzegach, / drzewo ycia, rodz¹ce dwanaœcie owoców / wydaj¹ce swój owoc ka dego miesi¹ca / a liœcie drzewa [s³u ¹] do leczenia narodów. [Ap 22,1-2] Mo na powiedzieæ, e symbol drzewa pojawia siê na samym pocz¹tku i samym koñcu ydowsko-chrzeœcijañskiej Ksiêgi. 'Ec Hayym Drzewo ycia jest upostaciowione przez menorê œwi¹tynny œwiecznik o siedmiu ga³êziach powszechnie znany symbol judaizmu i god³o pañstwa Izrael. Drzewo ycia pojawia siê ono jeszcze czterokrotnie w Ksiêdze Przys³ów, gdzie wystêpuje jako atrybut m¹droœci Dla tego, co strze- e jej [M¹droœci KT], drzewem jest ycia, a kto siê jej trzyma szczêœliwy. [Prz 3,18], czystej, niezak³óconej komunikacji: Drzewem ycia jest jêzyk ³agodny, z³amaniem na duchu przewrotny. [Prz 15,4] i ukoronowaniem godziwego ycia: Drzewo ycia owocem prawego, cz³owiek m¹dry ludzi zjednywa. [Prz 11,30]. Bóg troszczy siê o swoje drzewa. Drzewa Pana maj¹ wody do syta, / cedry Libanu, które zasadzi³. / Tam ptactwo zak³ada gniazda, / na cyprysach s¹ domy bocianów. [Ps 14,13] Troszczy siê te o cz³owieka. Cz³owiek jest polnym drzewem [Powt 20,19]. 3 Ono jest najdoskonalszym przedstawicielem roœlin, on zwierz¹t, szczytem drabiny stworzeñ. Oboje maj¹ wyprostowan¹ postawê. I chocia drzewo zapuszcza korzenie w ziemiê, do której tak jak i cz³owiek powróci i ca³e swe ycie spêdza na jednym miejscu, a ludzie s¹ ruchliwi i bezustannie siê przenosz¹, sadzonki i ziarna mog¹ wêdrowaæ i zajmowaæ coraz to nowe terytoria. Ono wydaje owoce, on równie jest twórczy, a owoc 3 Liczne interpretacje tego fragmentu, v. np. Jelito J., Drzewo rajskie. W: Przegl¹d Teologiczny 8 (1927), s Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 4 (29) /

5 jego pracy s³u y innym. Piêkne, ciesz¹ce oczy drzewo daje przynosz¹cy w upale ulgê cieñ, a dobry cz³owiek wprowadza w swoje otoczenie spokój i harmoniê. 4 Ta semantyczna zbie noœæ, wrêcz pokrewieñstwo, jest szeroko i na ró ne sposoby wykorzystywane w biblijnych tekstach. Np. Ktoœ, kto ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyœla dniem i noc¹. Jest on jak drzewo zasadzone nad p³yn¹c¹ wod¹,/ które wydaje owoc w swoim czasie, / a liœcie jego nie wiêdn¹: / co uczyni, pomyœlnie wypada. [Ps 1,2-3]; Widzia³em, jak wystêpny siê pyszni³ / i rozpiera³ siê jak cedr zielony. [Ps 37,35]; Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, / rozroœnie siê jak cedr na Libanie. [Ps 92,13]; B³ogos³awiony m¹, który pok³ada ufnoœæ w Panu, / i Pan jest jego nadziej¹. / Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wod¹, / co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; / nie obawia siê, skoro przyjdzie upa³, bo utrzyma zielone liœcie; / tak e w roku posuchy nie doznaje niepokoju / i nie przestaje wydawaæ owoców. [Jr 17,7-8]; O jak piêkna jesteœ, jak e wdziêczna,/ umi³owana, pe³na rozkoszy! / Postaæ twoja wysmuk³a jak palma, / a piersi twe jak grona winne. / Rzek³em: wespnê siê na palmê, / pochwycê ga³¹zki jej owocem brzemienne. / Tak! Piersi twe niech mi bêd¹ jako grona winne, / a tchnienie twe jak zapach jab³ek. [Pnp 7,7-9]; Zarówno drzewa, jak i ludzie maj¹ uczucia. Przypisana jest im przede wszystkim radoœæ, nadzieja i rozpacz: Niech siê cieszy niebo i ziemia raduje; / niech szumi morze i to, co je nape³nia; / niech siê wesel¹ pola i wszystko, co jest na nich, / niech siê tak e raduj¹ wszystkie drzewa leœne / przed obliczem Pana, bo nadchodzi, / bo nadchodzi, aby s¹dziæ ziemiê./ On bêdzie s¹dzi³ œwiat sprawiedliwie, / z wiernoœci¹ sw¹ narody. [Ps 96,12-13]; Drzewo ma jeszcze nadziejê, / bo œciête, na nowo wyrasta, / œwie y pêd nie obumrze. [Hi 14,7]; Ja zaœ jak oliwka, co kwitnie w domu Bo ym,/ zaufam na wieki ³askawoœci Boga. [Ps 52,10]; Rozpaczaj, cyprysie, e cedr upad³, / e to, co najpiêkniejsze, uleg³o zag³adzie. / Jêczcie, dêby Baszanu, / e las dziewiczy zwalony na ziemiê. [Za 11,2 ] Œwiêty Leœnik mówi o wybranym przez siebie narodzie: Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Bêd¹ oni yli bezpiecznie w swym kraju i poznaj¹, e Ja jestem Pan [Ez 34,27]; Tak mówi Pan Bóg: / Ja tak e wezmê wierzcho³ek z wysokiego cedru / i zasadzê, / z najwy szych jego pêdów u³amiê ga³¹zkê / i zasadzê j¹ na górze wynios³ej i wysokiej. / Na wysokiej górze izraelskiej j¹ zasadzê. / Ona wypuœci ga³¹zki i wyda owoc / i stanie siê cedrem wspania³ym. / Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, / wszystkie istoty skrzydlate zamieszkaj¹ w cieniu jego ga³êzi. / I wszystkie drzewa polne poznaj¹, / e Ja jestem Pan, / który poni a drzewo wysokie, / który drzewo niskie wywy sza, / który sprawia, e drzewo zielone usycha, / który zielonoœæ daje drzewu suchemu. / Ja, Pan, rzek³em i to uczyniê". [Ez 17,22-24]; Wyrwa³eœ winoroœl z Egiptu, / wygna³eœ pogan, a j¹ zasadzi³eœ. / Grunt dla niej przygotowa³eœ, / a ona zapuœci³a korzenie / i nape³ni³a ziemiê. / Góry okry³y siê jej cieniem, / a cedry Bo e jej ga³êÿmi. / Swe latoroœle rozpostar³a a do Morza, / a swoje pêdy a do Rzeki. [Ps 80,9-12] Winoroœl¹ ostatniego przyk³adu jest oczywiœcie Izrael. 4 Nawiasem mówi¹c piêkno, dobro i uszczêœliwianie w hebrajszczyÿnie biblijnej wyra ane s¹ jednym rdzeniem YTB, od którego wywodzi siê formacja tow u ywana m.in. jako ca³oœciowa pochwa³a stworzonego przez Boga œwiata. 92 Kamila Termiñska Dendrologia biblica. Studium ekolingwistyczne

6 Zasadzenie, przesadzenie, pielêgnacja drzewa to czynnoœci chwalebne, przypisywane samemu Stwórcy: Na pustyni zasadzê cedry, / akacje, mirty i oliwki; / rozkrzewiê na pustkowiu cyprysy, / wi¹zy i bukszpan obok siebie. / A eby widzieli i poznali, / rozwa yli i pojêli [wszyscy], / e rêka Pañska to uczyni³a, / e Œwiêty Izraela tego dokona³. [Iz 41,19-20]. Cz³owiek zaœ mówi z dum¹: Dokona³em wielkich dzie³: / zbudowa³em sobie domy, / zasadzi³em sobie winnice, / za³o y³em ogrody i parki / i nasadzi³em w nich wszelkich drzew owocowych. / Urz¹dzi³em sobie zbiorniki na wodê, / by ni¹ nawadniaæ gaj bogaty w drzewa. [Koh 2,4-6] Zasadzenie winnicy budzi szacunek, a nawet zwalnia w porze zbiorów ze s³u by wojskowej: Kto z was zasadzi³ winnicê, a nie zebra³ jej owoców, niech wraca do domu, bo móg³by zgin¹æ na wojnie, a kto inny by zebra³ jej owoce. [Powt. 20,6] Wyciêcie drzewa, po ar lasu, brak owocowania wszystko to jest na ogó³ obrazem zniszczenia, nieszczêœcia, zas³u onej b¹dÿ nie klêski lub kary: Je eli / / nie bêdziecie Mnie s³uchaæ, bêdê w dalszym ci¹gu kara³ was siedem razy wiêcej za wasze grzechy. / / Na pró no bêdziecie siê wysilaæ wasza ziemia nie wyda adnego plonu, a drzewo na ziemi nie da owoców. [Kp³ 26,18-20]; Usch³a winna latoroœl / i zwiêd³o drzewo figowe, / drzewo granatowe i palma daktylowa, i jab³oñ / wszystkie drzewa polne usch³y. / I zniknê³a radoœæ spoœród synów ludzkich. [Jl 1,12]; Powiedz lasowi po³udnia: S³uchaj s³owa Pañskiego! Tak mówi Pan Bóg: Oto pod³o ê pod ciebie ogieñ, który strawi ka de zielone i ka de suche drzewo. Gorej¹cy ten p³omieñ bêdzie nieugaszony i sp³on¹ w nim wszystkie istoty pocz¹wszy od po³udnia a do pó³nocy. [Ez 21,3] Drzewo, krzak gorej¹cy jest miejscem teofanii: Bóg ukazuje siê Moj eszowi na górze Horeb i wyjawia mu swe niezg³êbione, niewymawialne imiê tetragram YHWH. Zwraca uwagê zaciekawienie Moj esza samym zjawiskiem p³on¹cej (zapewne samozapaleniu uleg³y olejki eteryczne) roœliny: Gdy Moj esz pasa³ owce swego teœcia, Jetry, kap³ana Madianitów, zaprowadzi³ [pewnego razu] owce w g³¹b pustyni i przyszed³ do góry Bo ej Horeb. Wtedy ukaza³ mu siê Anio³ Pañski w p³omieniu ognia, ze œrodka krzewu. [Moj esz] widzia³, jak krzew p³on¹³ ogniem, a nie sp³on¹³ od niego. Wtedy Moj esz powiedzia³ do siebie: Podejdê, eby siê przyjrzeæ temu niezwyk³emu zjawisku. Dlaczego krzew siê nie spala? [Rdz 3,1-6] Drzewa przynosz¹ te cz³owiekowi realny po ytek w jego codziennym yciu. Ich owoce s¹ jadalne i zdrowe; I rzek³ Bóg: Oto wam dajê wszelk¹ roœlinê przynosz¹c¹ ziarno po ca³ej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was bêd¹ one pokarmem. [Rodz 1,29]. Z moszczu winogron [Pierwsz¹ winnice zasadzi³ Noe] wyrabia siê popularne na Wschodzie wino gronowe, z oliwek t³oczy siê oliwê. Wymieniane s¹ w Biblii przede wszystkim: jab³oñ, granatowiec, oliwka, winoroœl, a ponadto: cyprys, cedr, ja³owiec, d¹b, sosna, wierzba i tamaryszek. Drewno poœlednich gatunków s³u y na opa³, do wyrobu drobnych sprzêtów i mebli. Bez niego niemo liwe by³oby uprawianie kultu, z drewna uk³ada siê bowiem stosy ofiarne. Kananejczycy rzeÿbili w drewnie wizerunki swoich bogów, co by³o czêstym przedmiotem drwin Izraelitów. Szlachetne gatunki (wymieniane s¹ cedry, cyprysy, sanda³owce, drewno akacjowe ) by³y materia³em, którym wy³o ono przybytek Pañski, sporz¹dzono cheruby zdobi¹ce Arkê Przymierza i ob³o ono œciany Œwi¹tyni Salomona. Ze smo³owanego drewna ywicznego zosta³a zbudowana arka Noego. Drewniane by³y okrêty floty Salomona. Biblia mówi Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 4 (29) /

7 te o uzdatnianiu wody przez wrzucenie do niej drzewa: Moj esz poleci³ Izraelitom wyruszyæ od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustyniê, a nie znaleÿli wody I przybyli potem do miejscowoœci Mara, i nie mogli piæ wód, gdy by³y gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazwê Mara. Szemra³ lud przeciw Moj eszowi i mówi³: Có bêdziemy pili? Moj esz wo³a³ do Pana, a Pan wskaza³ mu drewno. Wrzuci³ on je do wody, i sta³y siê wody s³odkie. [Wj15,22-24] Zniszczenie drzew nale y do jednej z plag egipskich: I spad³ grad na ca³¹ ziemiê egipsk¹, na wszystko, co by³o na polu. Grad zniszczy³ ludzi, zwierzêta i wszelk¹ trawê poln¹ oraz z³ama³ ka de drzewo na polu. [Wj 9,25]; R¹banie drewna nale y do najpodlejszych obowi¹zków najni ej postawionych s³ug najczêœciej niewolników: Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Pana, Boga waszego/../ka dy Izraelita / / i obcy, który przebywa w twoim obozie, pocz¹wszy od tego, który œcina drzewo, do tego, który czerpie wodê. [Powt 29,9-10]; Upokarzaj¹ca czynnoœæ r¹bania drewna mo e byæ sposobem wykupienia siê od œmierci: Wtedy zapewnili ich [Gibeonitów] ksi¹ êta, e zostan¹ przy yciu, ale bêd¹ r¹baæ drzewo i nosiæ wodê dla ca³ej spo³ecznoœci. [Joz 9,21]. Wzrost i owocowanie drzewa s¹ synonimem naturalnego porz¹dku, szczêœcia, pokoju, dostatku, zdrowia 10, d³ugowiecznoœci, ywotnoœci i energii: Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Bêd¹ oni yli bezpiecznie w swym kraju i poznaj¹, e Ja jestem Pan, gdy skruszê k³ody ich jarzma i wyrwê ich z rêki tych, którzy ich ujarzmiaj¹. [Ez 34,27]; / / dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia bêdzie przynosiæ plony, drzewo polne wyda owoc, m³ocka przeci¹gnie siê u was a do winobrania, winobranie a do siewu, bêdziecie jedli chleb do sytoœci, bêdziecie mieszkaæ bezpiecznie w swoim kraju. [Kp³ 26,4-5]; Nie lêkajcie siê, polne zwierzêta, bo zieleni¹ pokry³o siê pastwisko na stepie, / bo drzewa [znów] rodz¹ owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynosz¹. [Jl 2,22]; Drzewa Pana maj¹ wody do syta, / cedry Libanu, które zasadzi³. / Tam ptactwo zak³ada gniazda, / na cyprysach s¹ domy bocianów. [Ps 104,16-17] Drzewo jest królem wœród roœlin. 6 Nic zatem dziwnego, e uosabia majestat i piêkno, sprawiedliwoœæ i poczucie bezpieczeñstwa. Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Bêd¹ oni yli bezpiecznie w swym kraju i poznaj¹, e Ja jestem Pan, gdy skruszê k³ody ich jarzma i wyrwê ich z rêki tych, którzy 5 W polszczyÿnie i in. jêzykach s³owiañskich zdrowie i drzewo s¹ ze sob¹ wrêcz spokrewnione etymologicznie. Podobnie z d³ugowiecznoœci¹, por. archaizm drzewiej. 6 Przekorn¹ baœñ przypowieœæ o tym, jak same drzewa: figa, oliwka i winoroœl wybiera- ³y sobie króla zamieszcza Ksiêga Sêdziów: Pos³uchajcie mnie, mo ni Sychem, / a Bóg us³yszy was tak e. /8 Zebra³y siê drzewa, aby namaœciæ króla nad sob¹. / Rzek³y do oliwki: Króluj nad nami! /9 Odpowiedzia³a im oliwka: Czy mam siê wyrzec mojej oliwy,/ która s³u y czci bogów i ludzi, / aby pójœæ i ko³ysaæ siê ponad drzewami? /10 Z kolei zwróci³y siê drzewa do drzewa figowego: / ChodŸ ty i króluj nad nami! /11 Odpowiedzia- ³o im drzewo figowe: / "Czy mam siê wyrzec mojej s³odyczy / i wybornego mego owocu, / aby pójœæ i ko³ysaæ siê ponad drzewami?" /12 Nastêpnie rzek³y drzewa do krzewu winnego: / ChodŸ ty i króluj nad nami! /13 Krzew winny im odpowiedzia³: / Czy mam siê wyrzec mojego soku, / rozweselaj¹cego bogów i ludzi, / aby pójœæ i ko³ysaæ siê ponad drzewami? /14 Wówczas rzek³y wszystkie drzewa do krzewu cierniowego: / ChodŸ ty i króluj nad nami! /15 Odpowiedzia³ krzew cierniowy drzewom: / Jeœli naprawdê chcecie mnie namaœciæ na króla, / chodÿcie i odpoczywajcie w moim cieniu! / A jeœli nie, niech ogieñ wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libañskie. [Sêdz 9,8-15] 94 Kamila Termiñska Dendrologia biblica. Studium ekolingwistyczne

8 ich ujarzmiaj¹. [Ez 34,27]; O tak, z weselem wyjdziecie / i w pokoju was przyprowadz¹. / Góry i pagórki przed wami / podnios¹ radosne okrzyki, / a wszystkie drzewa polne klaskaæ bêd¹ w d³onie. / Zamiast cierni wyrosn¹ cyprysy, / zamiast pokrzyw wyrosn¹ mirty. / I bêdzie to Panu na chwa³ê, / jako znak wieczysty, niezniszczalny! [Iz 55,12-13]; B³ogos³awione drzewo, przez które dokonuje siê sprawiedliwoœæ [Mdr 14,7]; Chluba Libanu przyjdzie do ciebie: / razem cyprysy, wi¹zy i bukszpan, / aby upiêkszyæ moje miejsce œwiête. / I ws³awiê miejsce, gdzie stoj¹ me nogi. [Iz 60,13] Hieratycznoœæ symbolu drzewa zosta³a wykorzystana w proroczej zapowiedzi przyjœcia Mesjasza: I wyroœnie ró d ka z pnia Jessego, / wypuœci siê odroœl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pañski, / duch m¹droœci i rozumu, / duch rady i mêstwa, / duch wiedzy i bojaÿni Pañskiej. [Iz 11,1-2] Wynios³a i dostojna królewskoœæ drzew sprawia, e doskonale symbolizuj¹ w³adzê absolutn¹. Przepiêkne, pe³ne poetyckiego wyrazu opisy wynios³ego cedru libañskiego, który jest obrazem Asyrii 7 i drzewa ze snu Nabuchodonozora 8 s¹ jednoczeœnie dowodem potêgi Boga, który jedyny mo e poskromiæ ich pychê. Albowiem dzieñ Pana Zastêpów nadejdzie/ przeciw wszystkim pysznym i nadêtym / i przeciw wszystkim hardym, by siê ukorzyli1 przeciw wszystkim cedrom Libanu, / wysoko siê wzbijaj¹cym, / i przeciw wszystkim dêbom Baszanu, [Iz 2,12-13] Jak wszystkie uniwersalne symbole, biblijne drzewo tak e posiada swoj¹ mroczn¹, nacechowan¹ negatywnie stronê. Odmiennie naznaczone aksjologicznie znaczenia s¹ stosunkowo ³atwe do uzasadnienia. Bierze siê najprawdopodobniej st¹d, e symbolika drzewa bêd¹c dziedzictwem politeistycznych plemion, nie mog³a byæ w pe³ni zaakceptowana przez rygorystyczny, lecz czu³y na wdziêk kultów obcych, monoteizm Izraela. Dokumentowana na kartach Biblii okrutna, na œmieræ i ycie walka z nimi jest, obok œwiadectw archeologicznych, nieocenionym Ÿród³em wiedzy o pierwotnych rytua³ach religijnych staro ytnych plemion semickich zamieszka³ych w dolinie Kanaan. Wœród opisów kananejskiego ba³wochwalstwa jak refren powtarza siê sformu³owanie, e plemiona owe oddawa³y 7 Oto Aszszur jak cedr na Libanie o piêknych konarach i cieñ rzucaj¹cych ga³êziach, / wysoko wyros³y, / i miêdzy chmurami / by³ jego wierzcho³ek. / Wody doda³y mu wzrostu, / Otch³añ go wywy szy³a / sprawiaj¹c, e ich strumienie p³ynê³y / doko³a miejsca, gdzie by³ zasadzony, / i swoje potoki kierowa³y do wszystkich drzew polnych. / Dlatego wielkoœci¹ swoj¹ przeœcign¹³ / wszystkie drzewa polne, / pomno y³y siê jego konary, / jego listowie siê rozros³o / dziêki obfitoœci wody / podczas jego wzrastania. / Na jego ga³êziach uwi³y sobie gniazda / wszystkie ptaki powietrzne, / a pod jego ga³êziami mno y³y siê / wszelkie zwierzêta polne, / w jego zaœ cieniu mieszka³y / liczne narody. / Piêkny by³ w swojej wielkoœci, / ze swymi d³ugimi konarami, / gdy korzenie jego nurza³y siê / w obfitej wodzie. / Nie dorównywa³y mu cedry w raju Boga, / cyprysy trudno by³o porównaæ do jego ga³êzi, / platany nie dorównywa³y jego konarom. / adne drzewo w raju Boga / nie dorównywa³o jego piêknoœci. / Piêknym go uczyni³em obfitoœci¹ jego ga³êzi / i zazdroœci³y mu tego wszystkie drzewa Edenu, / które by³y w raju Boga. [Ez 31,3-9] 8 W mojej g³owie, na moim ³o u, widzia³em takie obrazy: / Patrza³em, a oto / drzewo w œrodku ziemi, a jego wysokoœæ ogromna. / Drzewo wzrasta³o potê nie, / wysokoœci¹ sw¹ nieba siêga³o, / widaæ je by³o a po krañce ziemi. / Liœcie jego by³y piêkne, a owoce obfite, / dawa³o ono po ywienie wszystkim. / Pod nim szuka³y cienia zwierzêta l¹dowe, / na jego ga³êziach mieszka³y ptaki powietrzne, / z niego ywi³o siê wszelkie cia³o. / [Dn 4,7-9] Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 4 (29) /

9 swym bogom: Baalom i Aszerom czeœæ przy o³tarzach na wzgórzach i zapewne sformu³owanie to jest przesadne pod ka dym drzewem zielonym [Powt 12,2 9, 1Krl 14,23; 2Krl 16,4; 2Krl 17,10; 2Krn 28,4; Ez 6,13]. S¹ to drzewa godne potêpienia, podobnie, jak te rêk¹ obrobione przeklête: i ono, i jego twórca! / On, e je wykona³, ono zaœ, e choæ znikome, dosta³o miano boga. [Mdr 14,7] W pocz¹tkowym okresie historii Izraela d³ugowieczne drzewa, podobnie jak dzisiaj pomniki, upamiêtnia³y wa ne miejsca i zyskiwa³y nawet imiê. Nie s¹dzê, by jak to pisze siê czasem w opracowaniach by³o to dowodem, e pogañski kult drzew musia³ byæ równie udzia³em Izraelitów 10. Tora poœwiadcza jedynie, e np. Abraham na znak przymierza z Abimelekiem wykopa³ studniê i / / zasadzi³ w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. [Rdz 21,33], a Jakub z rodzin¹ powêdrowa³ do Betel Domu Boga i, zbudowawszy o³tarz, zakopa³ tam, pod drzewem terebintu wszystkie posiadane wizerunki bo ków oraz kolczyki (?). / / Wtedy to zmar³a Debora, piastunka Rebeki, i pochowano j¹ w pobli u Betel pod terebintem, który dlatego otrzyma³ nazwê Terebint P³aczu. [Rodz 35,4-8] Inne upamiêtnione przez drzewa nazwy, to dêby Mamre, gdzie Abrahamowi objawi³ siê Bóg [Rodz 18,1], drzewo granatu ko³o granicy Gibea obok Migron, gdzie Saul przygotowywa³ siê do bitwy [1Król 14,2] oraz tamaryszek w Jabesz, gdzie zosta- ³y pogrzebane prochy Saula i jego synów [1Król 31,13]. Poniewa drzewo jest personifikacj¹ samego Boga, obrazem jego twórczych si³, symbolem cz³owieka korony stworzenia i najdoskonalszym przedstawicielem przyrody nale y mu siê w judaizmie szczególna opieka i szacunek. Wyra aj¹ siê one poprzez ustanowienie dla drzew specjalnego œwiêta Rosz HaSzhanah La'Ilanot' Nowego Roku Drzew, obchodzonego wczesn¹ wiosn¹. Coroczny cud odradzania siê przyrody zapowiada, szczególnie wyznawcom kaba³y, cud wskrzeszenia umar³ych. Œwiêto to posiada specjalny rytua³ obchodów (15 owoców z ziemi Izraela, b³ogos³awieñstwa, 4 kielichy wina bia³ego i czerwonego otoczone sw¹ w³asn¹ symbolik¹, przepisy kulinarne dotycz¹ce tego akurat dnia, czytania i medytacje nad stosownymi fragmentami Tanachu etc.). W Izraelu sadzi siê w tym dniu drzewka. Organizowane s¹ liczne spotkania o tematyce ekologicznej. Niektóre z nich, szczególnie w œrodowiskach sefardyjskich, nosz¹ charakter rytualnej wieczerzy sederowej wzorowanej na paschalnej. Rodzina i zaproszeni goœcie dyskutuj¹ o kondycji ca³ego globu, kraju, lub przeciwnie najbli szego œrodowiska. Podejmowane s¹ rozmaite inicjatywy zwi¹zane z ochron¹ przyrody. Tocz¹ siê dyskusje na temat obecnoœci myœli ekologicznej w Torze, której wybrane fragmenty interpretowane s¹ w tym duchu. Budzona jest œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci, jaka z woli Boga ci¹ y na cz³owieku. 11 za ziemiê 9 Zniszczycie doszczêtnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, s³u y³y swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach i pod ka dym drzewem zielonym. Wywrócicie o³tarze, po³amiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, por¹biecie w kawa³ki pos¹gi ich bogów. Zniweczycie ich imiê na tym miejscu. [Pwt 12,2-3] 10 Równie dobrze mo na by to powiedzieæ o nas, sadz¹cych drzewa-œwiadków wyj¹tkowych wydarzeñ, np. dêbu zasadzonego 1 lipca 2011r. w Oœrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji ódzkiej w Porszewicach dla upamiêtnienia beatyfikacji Jana Paw³a II. Przypomnê te has³o z lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku: 1000 milionów drzew na Tysi¹clecie! 11 Chcia³abym dodaæ drobn¹ uwagê do wielokrotnie i przez najwiêkszych znawców komen- 96 Kamila Termiñska Dendrologia biblica. Studium ekolingwistyczne

10 Wszyscy, którzy yjemy w krêgu kultury œródziemnomorskiej wiemy, e najwspanialszy z w³adców Izraela, Salomon zosta³ obdarzony darem nadzwyczajnej m¹droœci, roztropnoœci i rozumu "nieogarnionego jak piasek na brzegu morza". Dokona³ nadzwyczajnych czynów, zbudowa³ w Jerozolimie Œwi¹tyniê, rozszerzy³ terytorium królestwa, zarz¹dza³ m¹drze swym ludem, rozs¹dza³ sprawiedliwie spory, dawa³ sobie radê ze swym sk³óconym potomstwem, trzystoma onami i siedmiuset na³o nicami ró nych wyznañ, rozmawia³ ze zwierzêtami etc. Jednym ze znamion jego m¹droœci by³o, i Rozprawia³ te o drzewach: od cedrów na Libanie a do hizopu rosn¹cego na murze. [1Krl 5,13] I na tym chcia³abym zakoñczyæ Silva rerum 12 : 1. Tu biszwat (15. dzieñ miesi¹ca szwat) Nowy Rok Drzew 13 Czy drzewa potrzebuj¹ osobnego Nowego Roku? Czym jest ten dzieñ? Tora mówi, e owoców drzew, które ros³y w Ziemi Jisraela, nie wolno spo ywaæ przez pierwsze trzy lata; w czwartym roku wzrostu drzewa jego owoce s¹ dla Boga, a dopiero potem mo na ju je jeœæ. Wiek wszystkich drzew wyznaczany jest w³aœnie 15. dnia miesi¹ca Szwat. Tora nie okreœla dok³adnie daty, wed³ug której nale y obliczaæ wiek drzew. W traktacie Rosz Haszana znajdujemy nastêpuj¹cy opis: Cztery razy w ci¹gu roku jest Nowy Rok. Pierwszego dnia misi¹ca nisan jest nowy rok dla królów [okreœlanie d³ugoœci panowania] i œwi¹t. Pierwszego dnia miesi¹ca elul jest nowy rok dla obliczania dziesiêciny ze zwierz¹t. R. Elazar i R. Szimon ucz¹, e jest to pierwszego dnia tiszri. Pierwszego dnia miesi¹ca tiszri jest nowy rok liczenia lat, szmity (roku szabatowego) i Jowel (roku jubileuszu) oraz dla warzyw. Pierwszego dnia miesi¹ca szwat jest nowy rok dla drzewa wed³ug nauk Beis Szamaj, a Beis Hilel ucz¹, e piêtnastego szwat. towanego fragmentu: A wreszcie rzek³ Bóg: Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad byd³em, nad ziemi¹ i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi! [Rodz 1,26] Zaznaczony rdzeñ (hebr. RDD) faktycznie oznacza panowanie. Czym by³o to pojêcie dla ludu pamiêtaj¹cego swe koczowniczo-pasterskie tradycje? Wódz panowa³ nad swoim plemieniem, zapewniaj¹c mu po ywienie, organizuj¹c codzienne ycie i umo liwiaj¹c œwiêtowanie, wytyczaj¹c w³aœciwy szlak. Zapewnia³, zawsze wzglêdne, bezpieczeñstwo i, równie wzglêdny, komfort. Tego typu panowanie by³o dalekie od pe³nej wy szoœci pychy pozwalaj¹cej na makiaweliczn¹ postawê nastawion¹ na w³asne korzyœci kosztem eksploatowania i ubezw³asnowolnienia poddanych. 12 Zamieszczone poni ej materia³y otrzyma³am od p. Aleksandra Moldauera, mojego jednoczeœnie ucznia i nauczyciela, któremu serdecznie za nie dziêkujê. 13 F%20tora%20m%C3%B3wi%2C%20%C5%BCe%20owoc%C3%B3w%20drzew%2 C%20kt%C3%B3re%20ros%C5%82y%20w%20ziemi%20jisraela%2C%20nie%20wol- no%20spo%c5%bcywa%c4%87%20&source=web&cd=1&ved=0cce- QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpoznan.jewish.org.pl%2Findex.php%2FTu-Bi-Szwat%2FTu- Bi-Szwat-Rok-Drzew.html&ei=WpomT9-aM47m-gbKtezeCA&usg=AFQjCNEYy- OmoY8xDsNDDHL2jvPmqZPPniA Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 4 (29) /

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

Jednakowe s³owo dla nas i dla was

Jednakowe s³owo dla nas i dla was Jednakowe s³owo dla nas i dla was Jednakowe s³owo dla nas i dla was List 138. uczonych i zwierzchników muzu³mañskich do przywódców chrzeœcijañstwa Bezprecedensowa deklaracja na temat chrzeœcijañstwa Jednakowe

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Ellen G. White Battle Creek, Michigan Wydawany przez James White 1858 Prawda na czas obecny 2002 Tytu³ orygina³u: The Great Controversy,

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566 KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 150 SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna WYDANIE SPECJALNE Kadisz Jatom (Sierocy) Niech bêdzie wywy szone i poœwiêcone Imiê Jego, wielkie w œwiecie, który sam stworzy³

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Inne historie

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. F. A. OSSENDOWSKI

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Weiser Dawidek

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA Tytuł oryginału TRADER VIC. Methods of a Wall Street Master Redaktor serii Krzysztof Król Dobór tytułu i opieka merytoryczna Krzysztof Król Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości

Bardziej szczegółowo

Naród, historia i... dużo kłopotów

Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów universitas Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów Kraków Publikacja dofinansowana przez Akademię Leona Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo