Teoria treningu. Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoria treningu. Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy"

Transkrypt

1 Teoria treningu 11 Zmiany w programie zawodów narciarskich dyktuj¹ potrzebê dostosowania systemu treningu do nowych wymagañ - techniki biegu oraz d³ugoœci dystansu, a tak e profilu trasy podczas najwa niejszych zawodów. Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy Wykorzystuj¹c metody obserwacji zawodów oraz dane z analiz obci¹ eñ narciarzy-biegaczy autor ukazuje wspó³czesne tendencje w ich szkoleniu: - modelowanie procesu treningu pod k¹tem bioenergetyki wysi³ku podczas zawodów; - specjalne przygotowania do zawodów wysokiej rangi z uwzglêdnieniem techniki biegu oraz d³ugoœci dystansów; - zwiêkszanie udzia³u obci¹ eñ specjalnych (z u yciem nart latem i jesieni¹, w górach i tunelu narciarskim) oraz profilu trasy; - wykorzystywanie nietradycyjnych œrodków treningowych: sztucznych warunków wysokogórskich, komór niskich ciœnieñ, specjalnych urz¹dzeñ itp. S OWA KLUCZOWE: szkolenie narciarzy-biegaczy modelowanie treningu specjalne przygotowania do zawodów nietradycyjne œrodki treningowe. Z Katedry Wioœlarstwa, Narciarstwa i Turystyki Litewskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Kownie. Badania naukowe dowodz¹ (1, 7, 8), e obecnie na sportowe wyniki narciarzy-biegaczy w wiêkszym stopniu ni wytrzyma³oœæ ogólna i specjalna wp³ywaj¹ ich dyspozycje szybkoœciowo-si³owe. Dzieje siê tak nie tylko dlatego, e do programu zawodów o narciarski Puchar Œwiata w³¹czono biegi na dystansach sprinterskich 1-1,5 km (1), ale tak- e dlatego, i czêœæ konkurencji przeprowadza siê obecnie wed³ug systemu Sport Wyczynowy 2001, nr 3-4/

2 12 Gundersena. W ci¹gu jednego dnia rano odbywa siê bieg na 5 km dla kobiet i 10 km dla mê czyzn technik¹ klasyczna, a w drugiej po³owie dnia - bieg na 7,5 km dla kobiet i 15 km dla mê - czyzn technik¹ dowoln¹. Wkrótce pojawi¹ siê zapewne narciarze-sprinterzy, którzy bêd¹ brali udzia³ jedynie w zawodach sprinterskich. W zwi¹zku z tym powstaje potrzeba dostosowania systemu treningu narciarzy-biegaczy do preferowanej przez nich techniki biegu oraz dystansu, na jakim zamierzaj¹ startowaæ. Przeprowadzone przez nas badania (6) wykaza³y, e czo³owych narciarzy- -biegaczy, uczestników zimowych igrzysk olimpijskich, mo na podzieliæ na 5 grup: 1) uniwersalnych, osi¹gaj¹cych zbli one wyniki w biegu technik¹ klasyczn¹ i dowoln¹; 2) uniwersalnych, osi¹gaj¹cych nieco lepsze wyniki w biegach technik¹ klasyczn¹; 3) uniwersalnych, u których zaznacza siê przewaga techniki dowolnej; 4) narciarzy klasycznych ; 5) narciarzy zdecydowanie preferuj¹cych technikê dowoln¹. Rysuje siê wiêc potrzeba organizowania dwóch odmiennych specjalistycznych przygotowañ - dla biegaj¹cych technik¹ klasyczn¹ i dowoln¹ (6). Odnotowaæ nale y tak e poprawê poziomu sportowego olimpijczyków - na Igrzyskach w Nagano startowali zawodnicy, którzy mieli wy sz¹ punktacjê FIS ni w Albertville i Lillehammer. Zauwa- ono te mniejszy rozrzut wyników pierwszych trzydziestek. Mo na siê spodziewaæ, e na zimowych igrzyskach w 2002 roku bêdzie on jeszcze mniejszy, mniej te bêdzie zawodników, posiadaj¹cych na swoim koncie poni ej 70 pkt FIS (obecnie w zawodach Pucharu Œwiata mog¹ uczestniczyæ jedynie narciarze, którzy w sezonie zdobyli nie wiêcej ni 50 punktów). Analiza przebiegu zawodów narciarskich jest niezwykle trudna - z uwagi na zró nicowanie profilu i po³o enia tras narciarskich (wysokoœci, na której odbywaj¹ siê zawody); struktury œniegu; warunków atmosferycznych w trakcie zawodów (np. wahania temperatury powietrza). W tej sytuacji racjonalne planowanie œrodków i metod treningowych oraz obci¹ eñ kolejnych cykli treningu, a tak e momentu przejœcia do nastêpnego stadium adaptacji wysi³kowej (jakoœciowo wy szy poziom przygotowania sportowego) (3, 4, 15), winno opieraæ siê na bardziej szczegó³owych wskaÿnikach, takich m.in. jak: prêdkoœæ biegu narciarzy w trakcie zawodów, która zmienia siê w zale noœci od ukszta³towania terenu: na podjazdach waha siê od 2,5 do 4 m/s, na zjazdach osi¹ga poziom 10 m/s (16). Oznacza to, e wysi³ek, podejmowany przez narciarza, wykonywany jest dziêki wykorzystywaniu ró nych Ÿróde³ energetycznych (1, 5, 8, 16). Wysi³ek, podejmowany przez narciarzy w trakcie zawodów, mo e mieæ charakter: beztlenowy kwasomlekowy - przy pokonywaniu krótkich wzniesieñ, w czasie nie przekraczaj¹cym 30 s; beztlenowy glikolityczny - przy pokonywaniu œrednio d³ugich i œrednio stromych wzniesieñ, gdy czas wysi³ku nie przekracza 2 minut; tlenowo-beztlenowy (o intensywnoœci mieszcz¹cej siê pomiêdzy progiem beztlenowym i granic¹ krytycz-

3 Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy 13 nej intensywnoœci), charakterystyczny przy wspinaniu siê na d³ugie wzniesienia przez d³u ej ni 2 minuty; tlenowy, przy zje d aniu z gór i pagórków oraz przemieszczaniu siê po terenach p³askich. Podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Nagano narciarze, którzy zajêli miejsca 1-6, na pokonywanie podbiegów zu yli 52,8% ogólnego czasu pokonania trasy, na odcinki równinne - 23,3%, na zjazd z góry - 23,9%. Ramienskaja (16), uogólniaj¹c wyniki swych obserwacji, stwierdza, e podczas zawodów na stosunkowo krótkich dystansach (5 i 10 km dla kobiet oraz 10 i 15 km dla mê czyzn) na wysi³ki beztlenowe kwasomlekowe przypada 7,47±2,98% czasu pokonania trasy; na beztlenowe glikolityczne - 35,97±6,58%; tlenowo-beztlenowe - 36,30±8,67%, a tlenowe - 20,02±7,39%. Na d³u szych dystansach (30 i 50 km) maleje udzia³ glikolizy beztlenowej, zwiêksza siê natomiast rola procesów tlenowych. U kobiet podczas biegu technik¹ dowoln¹ na trasie 30 km wysi³ek beztlenowo-glikolityczny stanowi œrednio 5,9% czasu pokonania trasy, tlenowo-beztlenowy 40,3%, a tlenowy - 53,8% (tabela 1). Wyniki sportowe narciarzy-biegaczy zale ¹ w znacznej mierze od wielkoœci VO 2 max i VO 2 max/kg masy ich cia³a, poboru tlenu na poziomie progu beztlenowego, maksymalnej wentylacji p³uc (7, 9, 15, 17). Ró nice czêstoœci skurczów serca narciarzy-biegaczy na ró nych odcinkach trasy wynosz¹ 15-20% lub wiêcej, a jej rozpiêtoœæ sk./min. Zu ycie tlenu (VO 2 ) siêga % VO 2 max. Œrednia wartoœæ zu ycia tlenu podczas Tabela 1 WskaŸniki przemian metabolicznych (w %) u narciarek (K) i narciarzy (M), którzy zajêli miejsca 1-6 na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano (16) Sposoby wytwarzania energii i Ÿród³a energetyczne Bieg beztlenowy beztlenowo tlenowy tlenowy (dystans, - fosfokrea- beztlenowy -tlenowy - wêglowo- - wêglowotechnika) tyna - glikoliza - wêglowodany dany i glikoliza dany i t³uszcze 5 km, klasyczna K 5,8 27,1 44,5 22,6-10 km, dowolna K 6,1 41,0 31,3 21,6-15 km, klasyczna K 5,5 34,9 37,6 22,0-30 km, dowolna K - 5,9 40,3 53,8-10 km, klasyczna M 12,0 34,8 26,7 26,5-15 km, dowolna M 6,8 41,1 42,7 9,4-30 km, klasyczna M - 5,6 30,6 63,8-50 km, dowolna M ,9 30,6 31,5

4 14 zawodów przewy sza poziom obserwowany po osi¹gniêciu progu beztlenowego œrednio o 5-7%. W tabeli 2 przedstawiamy wskaÿniki fizjologiczne narciarzy-biegaczy litewskiej reprezentacji olimpijskiej podczas przygotowañ do Igrzysk Olimpijskich w Nagano. Odnosz¹ siê one do dwóch progów - intensywnoœci krytycznej oraz progu przemian beztlenowych. W pierwszym przypadku (prêdkoœæ krytyczna) wskaÿniki dotycz¹ pracy, przy której zu- ycie tlenu osi¹gnê³o maksimum, a czêstoœæ skurczów serca sk./min. Podczas takiego wysi³ku procesy tlenowe osi¹ga³y wartoœæ maksymaln¹ i du ¹ rolê odgrywa³y beztlenowe procesy glikolityczne. Próg beztlenowy to intensywnoœæ pracy, przy której stê enie mlecznów osi¹ga³o 4 mmol/l, zu ycie tlenu 70-80% VO 2 max. Ze zgromadzonych danych wynika, e zawodniczka K. S. najwy sz¹ wartoœæ VO 2 max/kg - 78,7 ml/min kg osi¹gnê³a w pocz¹tkowym okresie zawodów (grudzieñ), po czym przed Igrzyskami wskaÿnik ten spad³ do poziomu 74,2 ml/min kg. U narciarzy R. P. i W. Z. najwy sze wartoœci wskaÿnika VO 2 max/kg (odpowiednio 75,3 oraz 78,7) zanotowano w okresie treningów w warunkach bezœniegowych, a przed igrzyskami olimpijskimi ( r.) nast¹pi³ ich spadek do wartoœci 73,2 i 71,6 ml/min kg. U reprezentantek Rosji przed Igrzyskami VO 2 max wzros³o o 8,2%, VO 2 max/kg Data badania Zawodnik Tabela 2 Zmiany wskaÿników wydolnoœci narciarzy reprezentacji olimpijskiej Litwy podczas przygotowañ do Igrzysk Olimpijskich w Nagano WskaŸniki intensywnoœci krytycznej N (W) WskaŸniki progu beztlenowego HR LV VO 2 têtno N HR LV VO 2 têtno (sk./ (l/ (l/ tlenowe (W) (sk./ (l/ (l/ tlenowe /min) /min) /min) (ml/sk.) /min) /min) min) (ml/sk.) R. P ,7 80,2 32, ,6 54,4 25, ,7 73,0 29, ,2 62,6 26, ,4 73,0 30, ,4 51,6 23, W. Z ,7 29, ,7 43,9 20, ,6 75,3 30, ,3 43,2 21, ,6 30, ,3 52,3 25, K. S ,5 67,0 24, ,5 66,3 22, ,5 78,7 28, ,6 61,8 25, , ,9 66,2 25,3 N - moc wysi³ku; HR - czêstotliwoœæ skurczów serca; LV - wentylacja p³uc; VO 2 - zu ycie tlenu;

5 Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy 15 o 4,6%, a wartoœæ wskaÿnika aktywnoœci glikolizy beztlenowej, w porównaniu z poziomem z pocz¹tku okresu treningowego, obni y³a siê o 19,4% (8). U mê - czyzn wskaÿniki VO 2 max i VO 2 max/kg w okresie treningów przed Igrzyskami Olimpijskimi w Nagano wzros³y odpowiednio o 5,1% i 4,4%, a intensywnoœæ glikolizy beztlenowej spad³a o 9,6% (8). Ma³o intensywne obci¹ enia o du ej objêtoœci zmniejszy³y - jak siê okaza³o - tempo i wydajnoœæ procesów beztlenowych kwasomlekowych. VO 2 max u narciarzy-biegaczy polepsza siê od 15 do 25 roku ycia, osi¹gaj¹c poziom do ml/min kg. Po 20 roku ycia maksymalna zdolnoœæ poch³aniania tlenu zaczyna siê stabilizowaæ, poprawa nastêpuje wolniej (17), ale poprzez trening o du ej objêtoœci i wysokiej intensywnoœci narciarze potrafi¹ jej pu- ³ap jeszcze podwy szyæ. W ostatnich dziesiêcioleciach w treningu narciarzy-biegaczy stosowano obci¹ enia o du ej objêtoœci w okresie bezœniegowym, du e obci¹ enia (na nartach) w podokresie specjalnym okresu przygotowawczego oraz obci¹- enia o wysokiej intensywnoœci w okresie bezpoœrednio przed zawodami i w czasie zawodów. Badania rosyjskich naukowców (8) wykaza³y, e przy stosowaniu w okresie przygotowawczym obci¹ eñ o du ej objêtoœci, a ma³ej intensywnoœci u narciarzy-biegaczy reprezentacji olimpijskiej Rosji obni y³y siê wskaÿniki szybkoœci i si³y szybkoœciowej oraz wydolnoœci beztlenowej kwasomlekowej, w wyniku czego s³abo wypadli oni na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano. Badania (7) reprezentacji Norwegii wykaza³y, e po zmniejszeniu objêtoœci obci¹ eñ o ma³ej intensywnoœci z 443 h do 283 h, a zwiêkszeniu o wysokiej intensywnoœci ze 100 h do 236 h w rocznym cyklu treningu (przy zbli onej ogólnej objêtoœci obci¹ enia) osi¹gniêto znaczny wzrost wskaÿników VO 2 max i VO 2 na poziomie progu przemian beztlenowych, wzros³a tak e maksymalna si³a miêœni ramion. Zwiêkszona objêtoœæ obci¹ eñ o wysokiej intensywnoœci mo e wiêc polepszyæ dyspozycjê i prowadziæ do poprawy wyników tych narciarzy, którzy wykonywali wczeœniej du ¹ pracê treningow¹ o niskiej intensywnoœci. Kolejnym wa nym warunkiem osi¹gniêcia wysokich wyników sportowych w narciarstwie biegowym jest dziœ modelowanie procesu treningu pod k¹tem bioenergetyki wysi³ku na konkretnym dystansie. Przyk³adem mog¹ tu byæ przygotowane przez nas modele dla narciarzy-biegaczy litewskiej reprezentacji olimpijskiej (ryc. 1-2). W zwi¹zku z uczestnictwem narciarze-biegaczy w zawodach, odbywaj¹cych siê w górach (na wysokoœci m nad poziomem morza lub jeszcze wy ej), zachodzi koniecznoœæ adaptacji ich organizmów do specyficznych warunków górskich (2, 11, 14). W górach na organizm wp³ywaj¹ nie tylko obci¹ enia treningowe, lecz tak e hipoksja (rozrzedzone powietrze i mniejsza w nim zawartoœæ tlenu). Z uwagi na to, e mniej tlenu przechodzi do krwi, tkanki (miêœnie) s¹ gorzej zaopatrywane w tlen i czas ich pracy ulega skróceniu (9). Skutkiem wysi³ków treningowych, wy-

6 16 Ryc. 1. Model zmian obci¹ eñ æwiczeniami cyklicznymi narciarek-biegaczek w trzecim roku cyklu olimpijskiego. Ryc. 2. Model zmian intensywnoœci obci¹ eñ æwiczeniami cyklicznymi narciarzy-biegaczy w trzecim roku cyklu olimpijskiego. konywanych w warunkach górskich, jest zwiêkszenie we krwi sportowca stê- enia hemoglobiny oraz sieci peryferyjnych naczyñ krwionoœnych (10, 18). Z powy szych wzglêdów wiêkszoœæ narciarzy reprezentacji narodowych w okresie przygotowawczym (maj-wrzesieñ) udaje siê w tereny wysokogórskie - na 2-3 mezocykle treningu (po dni) na œniegu. Mistrzyni olimpijska V. Venciene, przygotowuj¹c siê do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Calgary, w sezonie przedolimpijskim (od maja do grudnia) w górach ( metrów nad poziomem morza) trenowa³a przez 106 dni, zaœ w sezonie olimpijskim przez 66 (3, 4, 5). Na ryc. 3 przedstawiono mikrocykl letniego treningu na œniegu (Ramsau, Austria, 2700 m nad poziomem morza,

7 Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy 17 Ryc. 3. Mezocykl æwiczeñ na œniegu mistrza Litwy, olimpijczyka W. Zybai³y, w okresie przygotowañ do Igrzysk Olimpijskich w Nagano ( ) ) mistrza Litwy, cz³onka reprezentacji olimpijskiej W. Zybai³y w okresie przygotowañ do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Nagano. Pokonywa³ on wtedy 409 kilometrów: 251 na nartach (61,37% ogólnego obci¹- enia æwiczeniami cyklicznymi), 111 km (27,14%) na nartorolkach i 47 km (11,49%) biegiem. Podzia³ obci¹ enia z uwzglêdnieniem stylu biegu przedstawia³ siê nastêpuj¹co: 61,75% technik¹ klasyczn¹, 38,25% technik¹ dowoln¹. Celem tego treningu by³o doskonalenie techniki biegu na nartach oraz poprawa adaptacji miêœni do d³ugotrwa³ej pracy, a tak e doskonalenie funkcji uk³adów kr¹ enia i oddychania oraz poprawa ich adaptacji do obci¹ eñ specjalistycznych. Codziennie wiêc przeprowadzono dwa zajêcia treningowe. Pierwsze (na nartach) odbywa³y siê na wysokoœci m, drugie (na nartorolkach) ju w miejscu zakwaterowania ( m). Celem tych ostatnich by³a poprawa specjalnej wytrzyma³oœci si³owej oraz przyspieszenie odnowy organizmu po du ych obci¹ eniach w biegu na nartach. Jedn¹ z ostatnich nowoœci w narciarstwie biegowym s¹ treningi na sztucznym œniegu w specjalnym tunelu. Mog¹ byæ one prowadzone w dowolnej porze roku. W 1998 roku, w Finlandii, oddano do u ytku pierwszy na œwiecie tunel do biegu na nartach. Ma on d³ugoœæ 1200 metrów, wysokoœæ 4 metrów i szerokoœæ 8 metrów, a trasa biegu sk³ada siê ze wzniesieñ i zjazdów o d³ugoœci metrów (13). Temperatura powietrza w tunelu jest regulowana i najczêœciej wynosi -5 do -9 C. Pokrywa œnie na jest odnawiana co tydzieñ. W tunelu mo na te regulowaæ ciœnienie powietrza i stworzyæ sztuczne warunki górskie (13). Latem i jesieni¹ treningi w tunelu narciarze ³¹cz¹ z biegami prze³ajowymi, treningami si³owymi i jazd¹ na nartorolkach. Podczas

8 18 æwiczeñ w tunelu wiele uwagi mo na poœwiêciæ doskonaleniu techniki biegu na nartach. Obecnie narciarze-biegacze nale ¹cy do czo³ówki œwiatowej elity zwiêkszaj¹ skutecznoœæ treningu równie poprzez stosowanie warunków sztucznej hipoksji: mieszkaj¹ oni i odpoczywaj¹ w specjalnych domkach, w których wytwarzane s¹ warunki, odpowiadaj¹ce wysokogórskim, zaœ trenuj¹ w warunkach naturalnych (10). A. Gruszin, L. Kostina, W. Martynow (10) w badaniach rosyjskiej reprezentacji narciarek-biegaczek ustalili, e mieszkanie w takich domkach, w warunkach odpowiadaj¹cych wysokoœci 3000 metrów nad poziomem morza i prowadzenie treningu w naturalnych warunkach, wzmacnia system odpornoœciowy narciarek (zwiêksza siê iloœæ IgM, IgA, IgG), wzrasta wydzielanie testosteronu i kartyzolu oraz stê enie hemoglobiny (Hb) we krwi (10). Os³abienie systemu odpornoœciowego organizmu i zwiêkszona podatnoœæ narciarzy na zachorowania wystêpuj¹ zwykle w okresie przygotowañ do zawodów, kiedy zwiêksza siê intensywnoœæ treningów i stosowane s¹ obci¹ enia o du ej objêtoœci (19). Rosyjskie narciarki, mieszkaj¹ce w takich domkach, w ci¹gu 17 dni przed pierwszymi zawodami o Puchar Œwiata pokona³y 636 km. Po mezocyklu treningowym, w czasie którego korzystano ze sztucznych warunków wysokogórskich, poziom sportowy narciarek znacznie wzrós³ i osi¹gnê³y one œwietne wyniki. W treningu narciarzy-biegaczy stosuje siê ponadto specjalne seanse treningowe w komorach ciœnieniowych lub z wykorzystaniem aparatów - hipoksykatorów, które pozwalaj¹ na regulacjê sk³adu powietrza do oddychania (11, 12, 20) (zmniejszaj¹ np. iloœæ tlenu we wdychanym powietrzu). A. Ko³czinskaja (11, 12) nazywa to treningiem hipoksji interwa³owej. Taki trening stosowany jest w czasie wolnym od æwiczeñ, zarówno w warunkach równinnych, jak i wysokogórskich (11, 12). Dziêki niemu znacznie polepsza siê wydolnoœæ tlenowa i beztlenowa organizmu oraz funkcje uk³adu oddechowego (20). W latach zauwa ono, e narciarze-biegacze maj¹ znacznie podwy szony, przekraczaj¹cy normy lekarskie, poziom hemoglobiny we krwi (18). Mo e to byæ efektem treningu wysokogórskiego lub stosowania sztucznych, niedozwolonych œrodków (chodzi g³ównie o erytopoetynê - przyp. redakcji) (18). W 1997 roku FIS przyjê³a uchwa- ³ê o dyskwalifikowaniu narciarzy-biegaczy, u których stê enie Hb przekroczy 185 g/l (mê czyÿni) i 165 g/l (kobiety). W zwi¹zku z tym rozpoczêto pomiary stê enia Hb we krwi u losowo wybranych narciarzy, uczestnicz¹cych w mistrzostwach œwiata oraz zawodach o narciarski Puchar Œwiata. U cz³onków reprezentacji (mê czyzn i kobiet) Szwecji, Finlandii w sezonie by³y one bliskie wyznaczonej normy. Na dwa tygodnie przed rozpoczêciem i podczas Igrzysk Olimpijskich w Nagano stê enie Hb u reprezentacji Litwy R. P. i W. Z. wynosi³o odpowiednio 159 g/l i 153 g/l (15), lecz w okresie przygotowañ bezœniegowych by³o wiêksze. Podczas ostatnich Mistrzostw Œwiata w Lahti wyniki kontroli antydopingowej dopro-

9 Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy 19 wadzi³y do dyskwalifikacji kilku reprezentantów Finlandii, którzy kilka dni wczeœniej zdobyli medale. Uwagi koñcowe 1. Analiza trasy biegowej, dokonana pod k¹tem wysi³ków, podejmowanych przez narciarzy, wymaga pomiarów czasu pokonywania podbiegów, zjazdów oraz odcinków równinnych (16). 2. W przygotowaniach narciarzybiegaczy do zawodów najwy szej rangi - igrzysk olimpijskich czy mistrzostw œwiata, konieczne jest modelowanie procesu treningu. Nale y uwzglêdniæ energetykê wysi³ku narciarza w odniesieniu do profilu tras na poszczególnych dystansch. 3. Jeœli trening narciarzy-biegaczy by³ oparty g³ównie na obci¹ eniach tlenowych, to poprawê wyników mo e przynieœæ wzrost obci¹ eñ o charakterze beztlenowym glikolitycznym, stwarzaj¹cy podstawê dla rozwoju dyspozycji szybkoœciowych oraz si³owoszybkoœciowych. 4. Poprawy efektów treningu mo - na te oczekiwaæ w przypadku zwiêkszenia objêtoœci obci¹ eñ narciarskich latem i jesieni¹ (w tunelu narciarskim) oraz wykorzystywania naturalnej i tzw. sztucznej hipoksji w rocznym cyklu treningowym. Piœmienictwo 1. Bagin N. A.: Efiektiwnost trienirowocznych nagruzok i ich koriekcija w trienirowocznom processie ³y nikowgonszczikow. Tieorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury 2000, nr 5: Bu³atowa M., P³atonow W.: Adaptacija k cho³odu. Nauka w olimpijskom sportie 1998, 1: Czepulenas A.: Mietodiczeskije aspiekty podgotowki olimpijskoj czempionki po ³y nym gonkam Vidy Ventsene w letniu i oseniu pieriody godicznogo makrocikla. Nauka w olimpijskom sportie 1998, 1: Czepulenas A.: WskaŸniki modelowe obci¹ enia w rocznym cyklu treningowym narciarzy-biegaczy najwy - szej klasy. Sport Wyczynowy 1999, nr 3-4: Czepulenas A.: Aspects of training of women skiers-racers of highest skills. Sport Science 1998, 3 (12): (Journal in Lithuania, English Summary). 6. Czepulenas A.: The tendency of change of sports results of skiers-racers at the Winter Olympic Games. Sport Science 1998, 4 (13): (Journal in Lithuania, English Summary). 7. Gaskill S. E. et al.: Responses to training in cross-country skiers. Medicine and Science of Sports Exercise 1999, vol. 31, nr 8: Go³owaczew A. I. i in.: Uczenyje - sportsmienam Rosii pri podgotowkie k olimpijskim igram w Nagano. Tieorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury 1999, 1: Go³owaczew A. I., Kuzniecow W. K., Churikowa L. N.: Wozrastnyje osobiennosti fiziczeskoj podgotowlennosti ³y nic-gonszczic. Tieorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury 2000, nr 2, Gruszin A. A., Kostina L. B., Martynow W. S.: Ispolzowanije iskustwienogo sriedniegorija pri podgotow-

10 20 kie k soriewnowanijam po ³y nim gonkam. Tieorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury 1998, nr 2, 26, Ko³czinskaja A. Z.: Interwalnaja gipoksiczeskaja trienirowka w soczetanii s tradicionnoj sportiwnoj trienirowkoj - efiektiwnij mietod podgotowki sportsmienow. Nauka w olimpijskom sportie 1995, 1 (2): Ko³czinskaja A. Z.: Miechanizmy diejstwija tradicionnych i nietradicionych sriedstw powyszenija aerobnoj proizwoditielnosti sportsmienow. Nauka w olimpijskom sportie 1997, 2: Krapin M., Putincew W.: Truba (pierwyj w mirie ³y nyj tonel). y nyj Sport 1998, 3 (9): Matsin T., et al.: Possibility of monitoring training and recovery in different conditions of endurance exercise. Coaching and Sport Science Journal Verciane Italiana 1997, 2 (2): Milaszius K., Raslanas A., Skernewiczius J.: Analysis the preparation of Lithuanian skiers to Nagano Winter Olympic Games. Sport Science 1998, 2 (11): Ramienskaja T. I.: Bioeniergieticzeskoje modielirowanije soriewnowatielnoj diejatielnosti silniejszich ³y nikow-gonszczikow na XVIII zimnich olimpijskich igrach (Nagano 1998). Tieorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury 2000, nr 2: Rusko H. K.: Development of aerobic power in relation to age and training in cross-country skiers. Medicine and Science in Sports and Exercise 1992, vol. 24, nr 9: Videman T. et al: Changes in hemoglobin values in elite cross-country skiers from 1987 to Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports 2000, 10: Winantow W. W.: Faktory, opriedielajuszczeje urowien prostudnych zabolewanij u kwalificirowanych ³y nikow-gonszczikow w soriewnowatielnom pieriodie. Tieorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury 2000, nr 4, Wo³kow N. I., Stienin B. A., Sokunowa S. F.: Efiektiwnost intierwalnoj gipoksiczeskoj trienirowki pri podgotowkie konkobie cew wysokoj kwalifikacii. Tieorija i Praktika Fiziczeskoi Kultury 1998, nr 3, 8-13.

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA PROGRAM KURSU Celem kursu: Celem zajęd jest przygotowanie kursantów do: Kompleksowego prowadzenia nauczania narciarstwa klasycznego.

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA

KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA Zbigniew Trzaskoma Łukasz Trzaskoma KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA Spis treści Od autorów... 11 W stęp... 13 1.1. Cel pracy... 13 1.2. Znaczenie siły mięśniowej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJ

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJ R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy REGULAMIN wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa w Gdyni. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.

Bardziej szczegółowo

Astrid Osterburg, Sarah Knuth, Alexander Krämer, Joachim Mester, Ralf Roth

Astrid Osterburg, Sarah Knuth, Alexander Krämer, Joachim Mester, Ralf Roth Teoria treningu 9 Przewaga pomiarów dokonywanych w warunkach naturalnych nad laboratoryjnymi polega na tym, że czynniki wpływające na koszt energetyczny wysiłku, takie jak temperatura, wiatr i profil terenu,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹.

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Teoria treningu 13 Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Jak Europa gra w pi³kê no n¹? Analiza sytuacji bramkowych w ME Portugalia 2004 Dane

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w WYKŁAD III Struktura obciąŝeń treningowych Aby kierować treningiem sportowym naleŝy poznać relację pomiędzy przyczynami, a skutkami, pomiędzy treningiem, a jego efektami. Przez wiele lat trenerzy i teoretycy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

3.3.3 Py³ PM10. Tabela 3.3.3.1 Py³ PM10 - stê enia œrednioroczne i œredniookresowe

3.3.3 Py³ PM10. Tabela 3.3.3.1 Py³ PM10 - stê enia œrednioroczne i œredniookresowe Wyniki pomiarów z sieci ARMAAG Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.3.3 Py³ PM10 Py³ PM10 mierzony by³ w stacjach ARMAAG dwiema metodami: metod¹ radiometryczn¹ analizatorem firmy Eberline i metod¹ wagow¹, py³omierzem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU 2010 rok Warszawa 2010 rok 1 1. Klasy i kategorie ; 1 Podział na klasy i kategorie 1.1. MINI dla zawodników, którzy do dnia rozpoczęcia zawodów ukończyli 8 lat do końca roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C. Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C. Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C Lp Przedmiot e-learning Przedmioty podstawowe: 1. Anatomia 4 4 2. Biochemia 4 4 3. Biomechanika

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych Trening progresywny Trening progresywny sk³ada siê z trzynastu etapów. Systematycznie pokonuj¹c kolejne poziomy trudnoœci, bêdziesz osi¹ga³ widoczne rezultaty sportowe i zaobserwujesz sta³¹ poprawê wygl¹du

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia 11. Wyniki bada i ich analiza Na podstawie nieniszcz cych bada ultrad wi kowych kompozytu degradowanego cieplnie i zm czeniowo wyznaczono nast puj ce zale no ci: pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

6. Metody i techniki pracy: podające pogadanka, programowa ( przy użyciu komputera i multimediów), praktyczna.

6. Metody i techniki pracy: podające pogadanka, programowa ( przy użyciu komputera i multimediów), praktyczna. SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO biologiczno-chemicznego prowadzonego w ramach projektu UCZEŃ ONLINE 1. Autor: Beata Winiarska 2. Grupa docelowa: uczniowie gimnazjum 3. Liczba godzin: 2 4. Temat zajęć:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego R E G U L A M I N przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich uprawniających do sędziowania zawodów, sprawdzianów i testów łyżwiarstwa figurowego, w ramach działalności opisanej statutem PZŁF Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo