KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA"

Transkrypt

1 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA II KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2012 R.

2 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent według rodzajów świadczeń... 6 TABL. 2. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w I półroczu 2012 r TABL. 3. Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe według rodzajów świadczeń... 8 TABL. 4. Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe w I półroczu 2012 r TABL. 5. Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe według rodzajów świadczeń TABL. 6. Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w I półroczu 2012 r TABL. 7. Zasiłki pogrzebowe finansowane z funduszu emerytalno-rentowego TABL. 8. Zasiłki pogrzebowe w I półroczu 2012 r II. ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA TABL. 1.(9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego III. EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TABL. 1. (10). Emerytury i renty TABL. 2. (11). Emerytury i renty finansowane z FER, wypłacane obok świadczeń pracowniczych TABL. 3. (12). Wnioski o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń w I półroczu 2012 r TABL. 4. (13). Decyzje i umorzenia w sprawach o emerytury i renty według rodzajów świadczeń w I półroczu 2012 r TABL. 5. (14). Decyzje i umorzenia w sprawach o emerytury i renty w I półroczu 2012 r TABL. 6. (15). Wnioski o przyznanie emerytur i rent rolniczych rozpatrywane z zastosowaniem przepisów wspólnotowych UE w II kwartale 2012 r TABL. 7. (16). Decyzje w sprawach wniosków o emerytury i renty rolnicze podejmowane z zastosowaniem przepisów wspólnotowych UE w II kwartale 2012 r TABL. 8. (17). Świadczenia emerytalno-rentowe transferowane w II kwartale 2012 r. do poszczególnych państw EOG i Szwajcarii oraz innych państw na podstawie umów dwustronnych przez jednostki organizacyjne KRUS IV. FUNDUSZ SKŁADKOWY TABL. 1. (18). Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe TABL. 2. (19). Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe w I półroczu 2012 r V. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW TABL. 1. (20). Liczba płatników składek według województw według stanu na 30 czerwca 2012 r TABL. 2. (21). Liczba ubezpieczonych w podziale na województwa według stanu na 30 czerwca 2012 r.. 20 TABL. 3. (22). Liczba ubezpieczonych według stanu na 30 czerwca 2012 r TABL. 4. (23). Liczba ubezpieczonych i płatników składek (stan na koniec okresu) TABL. 5. (24). Przypis i wpływy należności (w złotych) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2012 r

3 VI. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE TABL. 1. (25). Składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu 2012 r TABL. 2. (26). Rolnicy (współmałżonkowie), domownicy, emeryci i renciści podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członkowie ich rodzin w czerwcu 2012 r VII. WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW TABL. 1. (27). Wypadki przy pracy rolniczej i choroby zawodowe rolników w I półroczu 2012 r TABL. 2. (28). Wypadki i choroby zawodowe, z tytułu których przyznano jednorazowe odszkodowania w I półroczu 2012 r WYKRESY 1. Struktura wydatków na świadczenia finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego w II kwartale 2012 r Liczba świadczeniobiorców na tle ubezpieczonych w II kwartale 2012 r Przeciętne świadczenia wypłacone przez KRUS w II kwartale 2012 r Struktura wydatków na świadczenia finansowane z Funduszu Składkowego w II kwartale 2012 r Wypadki przy pracy rolniczej w I półroczu 2012 r... 35

4 UWAGI WSTĘPNE 1. Publikacja zawiera informacje statystyczne o realizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Kwartalna informacja przedstawia dane z zakresu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych. 2. W dziale Fundusz Emerytalno-Rentowy zamieszczono świadczenia pieniężne z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, czyli emerytury, renty i zasiłki pogrzebowe. Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie i z tytułu pracy przymusowej po 1 września 1939 r. Kwota uwzględnia poza należnymi bieżącymi świadczeniami wypłaty wyrównawcze za okresy wsteczne. Nie obejmuje ona kwoty należnych świadczeń z innych systemów ubezpieczeniowych, wypłacanych w tzw. zbiegu obok emerytury i renty rolnej. 3. W dziale Świadczenia finansowane z budżetu państwa zaprezentowano dane o: świadczeniach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa (do końca 2006 r. były one wypłacane z FER i podlegały refundacji z dotacji celowej budżetu państw, rentach socjalnych. Z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa finansowane są: świadczenia pieniężne inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych, zasiłki pogrzebowe wypłacone po osobach pobierających świadczenia wymienione w pkt. i członkach ich rodzin, c) ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, dodatki kompensacyjne oraz świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych. Rentę socjalną przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest dysponentem środków przyznanych przez budżet państwa na finansowanie rent socjalnych. W przypadku, gdy uprawnienia do renty rodzinnej zostały ustalone przez KRUS, Kasa wypłaca rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną. Zakład dokonuje zwrotu kosztów związanych z wypłatą rent socjalnych. W tablicy 1 (9) kwoty wypłat rent socjalnych wykazane są bez kwoty rent rodzinnych finansowanych z funduszu emerytalno-rentowego. 4. W kolejnym dziale zawarto informacje dotyczące m.in. wypłat i przyznania świadczeń emerytalnorentowych. Kwoty wypłat w tablicy 1 (10) wykazywane są łącznie z wypłatami z innych systemów ubezpieczeniowych w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń z tych systemów z uprawnieniami do świadczeń z funduszu emerytalno-rentowego. Świadczenia pracownicze wypłacane obok świadczenia rolniczego, finansowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przez decyzję zamienną należy rozumieć każdą decyzję dot. aktualnie pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, KRUS realizuje zadania wynikające z przepisów Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zadania te realizuje Centrala KRUS jako instytucja łącznikowa oraz sześć wytypowanych jednostek organizacyjnych KRUS, pełniących funkcję instytucji właściwych w postępowaniu międzynarodowym, są to OR/PT: Częstochowa, Nowy Sącz, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa. 5. Świadczeniami pieniężnymi z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego są: jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, zasiłek chorobowy, c) zasiłek macierzyński. 6. W dziale Ubezpieczenie Społeczne Rolników prezentowane są dane dotyczące liczby płatników składek oraz ubezpieczonych, przypisu i wpływów należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W ubezpieczeniu społecznym rolników występują dwa rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie; świadczenia z tego ubezpieczenia finansowane są z funduszu składkowego, ubezpieczenie emerytalno-rentowe; świadczenia z tego ubezpieczenia finansowane są z funduszu emerytalno-rentowego. 3

5 W ramach każdego z tych ubezpieczeń występuje ubezpieczenie obowiązkowe i ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy (obowiązkowo) w pełnym zakresie wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno-rentowym podlega: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, małżonek ww. rolnika, do którego stosuje się przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika, domownik, osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ponadto ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy podlega: osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, małżonek ww. osoby, jeżeli renta strukturalna jest wypłacana wraz z dodatkiem na tego małżonka. Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek (dobrowolnie) obejmuje się innego rolnika lub domownika, który nie spełnia warunków do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, przy czym: rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni nie przekraczającej 1 ha przeliczeniowego, a także jego domownik oraz osoba, która przeznaczyła grunty rolne do zalesienia, jeśli nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, mogą przystąpić na wniosek do ubezpieczenia w pełnym zakresie wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalnorentowym bądź tylko do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, rolnicy i domownicy oraz osoby, które przeznaczyły grunty gospodarstwa rolnego do zalesienia, podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu lub posiadające prawo do emerytury bądź renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych mogą przystąpić jedynie na wniosek w ograniczonym zakresie do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Ponadto ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik, zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalnorentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy, osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, jako rentę okresową. Podział prezentowanej liczby płatników składek i ubezpieczonych według funduszy wynika z istnienia dwóch rodzajów i możności ich objęcia: wyłącznie z ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim, wyłącznie z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, obydwoma rodzajami ubezpieczeń łącznie. Pod pojęciem płatnika składek należy rozumieć osobę opłacającą składki na ubezpieczenie społeczne za co najmniej jednego ubezpieczonego (czynny płatnik) oraz osobę nie będącą aktualnie czynnym płatnikiem, ale posiadającą zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie. Przypis należności z tytułu składek na ubezpieczenie jest to obciążenie kont płatników składek kwotami misięcznych składek oraz odsetek za zwłokę od opłaconych po terminie składek na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Wpływy należności z tytułu składek na ubezpieczenie są to kwoty opłaconych składek i odsetek za zwłokę, kosztów upomnień, przeniesienia nadpłat przedawnionych na różne dochody, uznanie wypłat, zwrot świadczeń nienależnie pobranych, którymi pokryto należności. Przypis i wpływy należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ogółem jest to odpowiednio suma przypisanych i opłaconych należności składkowych na fundusz składkowy oraz fundusz emerytalno-rentowy. 4

6 Wskaźnik ściągalności jest to stosunek procentowy wpływów należności ogółem do przypisu należności ogółem. Przez należności z tytułu składek rozumie się składki, należne od nich odsetki i koszty upomnienia. 7. Kolejny dział Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje informacje statystyczne dotyczŕce realizowanych przez KRUS zadań na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o úwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze úrodków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z póęn.zm.). Od 1 lutego 2012 r. obowiŕzujŕ przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o skůadkachna ubezpie- czenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 123). Za rolników objćtych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzŕ dziaůalnoúărolniczŕ na gruntach rolnych poniýej 6 ha przeliczeniowych oraz za domowników, skůadkina ubezpieczenie zdrowotne finansowane sŕ przez budýet państwa a od 6 ha przeliczeniowych uýytków rolnych půatnikiemskůadkizdrowotnej jest rolnik. Natomiast rolnicy, prowadzŕcy dziaůalnoúărolniczŕ w ramach dziaůów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu spoůecznym rolników, zobowiŕzani sŕ opůacaăskůadkćzdrowotnŕ indywidualnie. Skůadkazdrowotna za osoby posiadajŕce prawo do úwiadczeń dla inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych, nie opodatkowanych oraz za osoby, które utraciůywzrok w wyniku dziaůańwojennych w latach lub eksplozji niewypaůów i niewybuchów pozostaůychpo tych dziaůaniach,otrzymujŕcych dochody z tytuůu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrćbnych przepisów sŕ finansowane z budýetu państwa. Skůadkazdrowotna za emerytów i rencistów wynosi 9% podstawy wymiaru, z czego ubezpieczony finansuje skůadkć w wysokoúci 1,25% podstawy z kwoty netto emerytury lub renty (z wyůŕczeniem dodatków, zasiůków, úwiadczeń pienićýnych i ryczaůtuenergetycznego, ekwiwalentu pienićýnego z tytuůu prawa do bezpůatnegowćgla oraz do deputatu wćglowego). Natomiast skůadkapomniejszajŕca zaliczkć na podatek dochodowy stanowi 7,75% podstawy. 8. W dziale Wypadki przy pracy w gospodarstwach rolnych prezentowane są statystyki dotyczące wypadków związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania oraz chorób zawodowych. Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej lub podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności lub w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w tiret trzecim albo w drodze powrotnej. Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie powypadkowe. Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 ustawy, proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli: spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa, będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, sumy składników mogą różnić się od podanych wielkości ogółem lub razem. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło, Zero ( 0 ) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5, (0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05, Kropka (.) zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych, Znak ( x ) wypełnienie pozycji jest niemożliwe i niecelowe, W tym oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. 5

7 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABLICA 1. PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTUR I RENT WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I-III I-VI w liczbach bezwzględnych 2011=100 I-III 2012=100 OGÓŁEM EMERYTURY I RENTY RAZEM ,9 99,2 Emerytury Renty GBRZ ,8 99, ,4 99, ,4 96,6 EMERYTURY EMERYTURY RAZEM ,8 99,2 w tym emerytury wczeúniejsze , 1 100, 4 Emerytury rolnicze ,4 100,2 Emerytury za przekazane gospodarstwo rolne Państwu ,0 97,2 Emerytury za przekazane gospodarstwo rolne nastćpcy ,6 97,4 Emerytury nie zwiŕzane z przekazaniem gospodarstwa rolnego ,2 97,7 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY RENTY Z TYT. NIEZDOLNOŚCI DO PRACY RAZEM ,9 99,0 w tym renty z tyt. niezdolności do pracy wypadkowe ,3 100,0 Renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy ,0 99,0 Renty z tyt. niezdolności do pracy za przekazane gospodarstwo rolne Państwu ,4 95,7 Renty z tyt. niezdolności do pracy za przekazane gospodarstwo rolne następcy ,7 96,7 Renty z tyt. niezdolności do pracy nie związane z przekazaniem gospodarstwa rolnego ,5 98,5 RENTY RODZINNE RENTY RODZINNE RAZEM ,5 100,4 w tym renty rodzinne wypadkowe ,5 100,3 Renty rodzinne rolnicze ,2 100,6 Renty rodzinne za przekazane gospodarstwo rolne Państwu ,9 98,1 Renty rodzinne za przekazane gospodarstwo rolne następcy ,6 98,5 Renty rodzinne nie związane z przekazaniem gospodarstwa rolnego ,1 97,3 Świadczenie rolne w wysokości 50 % ze względu na uprawnienia do świadczeń pracowniczych zbiegających się ze świadczeniami zagranicznymi. Łącznie z emeryturami finansowanymi z FER, a wypłaconymi przez MON, MSW, MS. 6

8 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABLICA 2. PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTUR I RENT W I PÓŁROCZU 2012 R. Ogółem emerytury w tym otrzymujący z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne ogółem w tym wypadkowe ogółem w tym wypadkowe OGÓŮEM dolnoúlŕskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ůódzkie maůopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie úlŕskie úwićtokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Łącznie z GBRZ. Łącznie z emeryturami finansowanymi z FER, a wypłaconymi przez MON, MSW, MS. 7

9 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABLICA 3. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I-III I-VI w tysiącach złotych 2011=100 I-III 2012=100 c) d) e) OGÓŁEM EMERYTURY I RENTY RAZEM , , , ,2 105,3 104,6 Emerytury , , , ,7 105,1 104,5 Renty , , , ,7 106,0 104,9 c) GBRZ 374,1 323,3 361,5 684,8 96,6 111,8 EMERYTURY d) EMERYTURY RAZEM , , , ,7 105,1 104,5 w tym emerytury wczeúniejsze , , , ,5 107,0 105, 2 Emerytury rolnicze , , , ,9 108,9 105,4 Emerytury za przekazane gospodarstwo rolne Państwu , , , ,8 97,3 102,3 Emerytury za przekazane gospodarstwo rolne nastćpcy , , , ,5 98,2 102,6 Emerytury nie zwiŕzane z prz ekazaniem gospodarstwa rolnego , , , ,5 100,2 103,1 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY RENTY Z TYT. NIEZDOLNOÚCI DO PRACY RAZEM , , , ,4 105,2 104,7 w tym renty z tyt. niezdolnoúci do pracy wypadkowe , , , ,0 109,0 105,8 Renty rolnicze z tytuůu niezdolnoúci do pracy , , , ,3 105,4 104,7 Renty z tyt. niezdolnoúci do pracy za przekazane gospodarstwo rolne Państwu 2 565, , , ,8 93,8 101,5 Renty z tyt. niezdolnoúci do pracy za przekazane gospodarstwo rolne nastćpcy 4 409, , , ,5 93,8 101,7 Renty z tyt. niezdolnoúci do pracy nie zwiŕzane z prz ekazaniem gospodarstwa rolnego 9 861, , , ,8 103,5 104,4 RENTY RODZINNE e) RENTY RODZINNE RAZEM , , , ,3 109,5 106,2 w tym renty rodzinne wypadkowe 3 967, , , ,5 120,6 120,1 Renty rodzinne rolnicze , , , ,5 109,8 105,8 Renty rodzinne za przekazane gospodarstwo rolne Państwu 2 198, , , ,7 102,5 103,5 Renty rodzinne za przekazane gospodarstwo rolne nastćpcy 4 626, , , ,4 101,3 104,0 Renty rodzinne nie zwiŕzane z przekazaniem gospodarstwa rolnego 2 090, , , ,7 119,8 134,4 Bez wypłat z innych systemów ubezpieczeniowych w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń z tych systemów z uprawnieniami do świadczeń z funduszu emerytalno-rentowego. Łącznie z wypłatami dokonywanymi na podstawie art. 25 ust. 4 w związku z art. 25 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz bez potrąceń nieprzekazywanych. Świadczenie rolne w wysokości 50 % ze względu na uprawnienia do świadczeń pracowniczych zbiegających się ze świadczeniami zagranicznymi. Łącznie z emeryturami finansowanymi z FER, a wypłaconymi przez MON, MSW, MS. Łącznie z rentami socjalnymi. 8

10 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABLICA 4. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE W I PÓŁROCZU 2012 R. Ogółem c) emerytury w tym otrzymujący z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne d) ogółem w tym wypadkowe ogółem w tym wypadkowe e) OGÓŮEM , , , , , ,5 dolnoúlŕskie , , , , , 7 251,7 kujawsko-pomorskie , , , , ,2 787,8 lubelskie , , , , , 7 988,4 lubuskie , , , , , 1 64,7 ůódzkie , , , , , 0 671,6 maůopolskie , , , , , 6 544,5 mazowieckie , , , , , ,2 opolskie , , , , ,7 130,1 podkarpackie , , , , , 4 301,5 podlaskie , , , , , 9 755,2 pomorskie , , , , , 3 192,8 úlŕskie , , , , ,0 138,6 úwićtokrzyskie , , , , , 3 490,2 warmińsko-mazurskie , , , , ,8 472,8 wielkopolskie , , , , ,4 937,0 zachodniopomorskie , , , , ,0 158,4 c) d) e) Bez wypłat z innych systemów ubezpieczeniowych w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń z tych systemów z uprawnieniami do świadczeń z funduszu emerytalno-rentowego. Łącznie z wypłatami dokonywanymi na podstawie art. 25 ust. 4 w związku z art. 25 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz bez potrąceń nieprzekazywanych. Łącznie z GBRZ. Łącznie z rentami socjalnymi. Łącznie z emeryturami finansowanymi z FER, a wypłaconymi przez MON, MSW, MS. 9

11 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABLICA 5. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE ŚWIADCZENIE EMERYTALNO-RENTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I-III I-VI w złotych 2011=100 I-III 2012=100 OGÓŁEM EMERYTURY I RENTY RAZEM 861,06 887,70 935,69 911,60 108,7 105,4 Emerytury 877,12 904,90 953,08 928,89 108,7 105,3 Renty 798,83 821,46 868,70 844,99 108,7 105,8 c) GBRZ 425,60 406,67 470,70 438,97 110,6 115,7 EMERYTURY d) EMERYTURY RAZEM 877,12 904,90 953,08 928,89 108,7 105,3 w tym emerytury wczeúniejsze 826,37 851,67 Emerytury rolnicze 905,57 933,72 982,35 958,06 108,5 105,2 Emerytury za przekazane gospodarstwo rolne Państwu 807,50 829,12 873,01 850,74 108,1 105,3 Emerytury za przekazane gospodarstwo rolne nastćpcy 832,11 855,71 901,80 878,45 108,4 105,4 Emerytury nie zwiŕzane z przekazaniem gospodarstwa rolnego 878,59 905,34 954,79 929,79 108,7 105,5 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY RENTY Z TYT. NIEZDOLNOÚCI DO PRACY RAZEM 778, ,20 844,92 821,94 108, 6 105,7 RENTY RODZINNE e) 829,58 872,16 108,0 104,8 w tym renty z tyt. niezdolnoúci do pracy wypadkowe 810,43 832,29 880, ,59 108, 7 105, 8 Renty rolnicze z tytuůu niezdolnoúci do pracy 778,25 799,27 844,96 822,00 108,6 105,7 Renty z tyt. niezdolnoúci do pracy za przekazane gospodarstwo rolne Państwu 764,10 790,86 838,77 813,87 109,8 106,1 Renty z tyt. niezdolnoúci do pracy za przekazane gospodarstwo rolne nastćpcy 754,94 775,96 816,55 795,91 108,2 105,2 Renty z tyt. niezdolnoúci do pracy nie zwiŕzane z prz ekazaniem gospodarstwa rolnego 782,85 807,82 856,57 831,91 109,4 106,0 RENTY RODZINNE RAZEM 907,38 935,25 988,49 961,93 108,9 105,7 w tym renty rodzinne wypadkowe 1 043, , , ,21 122, 4 119, 7 Renty rodzinne rolnicze 897,20 925,24 973,47 949,41 108,5 105,2 Renty rodzinne za przekazane gospodarstwo rolne Państwu 1 118, , , ,33 109,1 105,5 Renty rodzinne za przekazane gospodarstwo rolne nastćpcy 1 071, , , ,81 109,3 105,6 Renty rodzinne nie zwiŕzane z przekazaniem gospodarstwa rolnego 963,72 993, , ,47 142,4 138,2 c) d) e) Bez wypłat z innych systemów ubezpieczeniowych w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń z tych systemów z uprawnieniami do świadczeń z funduszu emerytalno-rentowego. Łącznie z wypłatami dokonywanymi na podstawie art. 25 ust. 4 w związku z art. 25 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz bez potrąceń nieprzekazywanych. Świadczenie rolne w wysokości 50 % ze względu na uprawnienia do świadczeń pracowniczych zbiegających się ze świadczeniami zagranicznymi. Łącznie z emeryturami finansowanymi z FER, a wypłaconymi przez MON, MSW, MS. Łącznie z rentami socjalnymi. 10

12 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABLICA 6. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE ŚWIADCZENIE EMERYTALNO-RENTOWE W I PÓŁROCZU 2012 R. Ogółem c) emerytury w tym otrzymujący z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne d) ogółem w tym wypadkowe ogółem w tym wypadkowe e) OGÓŁEM 911,60 928,89 821,94 856,59 961, ,21 dolnośląskie 895,84 904,39 840,78 872, , ,57 kujawsko-pomorskie 929,69 950,03 835,32 858, , ,75 lubelskie 923,00 940,15 838,33 863,60 996, ,59 lubuskie 866,16 868,36 841,70 882,54 967, ,33 łódzkie 921,55 934,29 809,83 853, , ,70 małopolskie 888,05 909,09 814,73 838,09 916, ,33 mazowieckie 925,79 948,58 796,60 854,17 922, ,08 opolskie 920,83 926,44 858,89 911,65 974, ,17 podkarpackie 905,13 919,17 837,47 856,18 915,99 985,29 podlaskie 939,38 958,35 809,28 862,87 978, ,43 pomorskie 905,19 931,22 816,94 848,78 962, ,05 śląskie 840,41 841,22 830,89 863,12 922,85 962,50 świętokrzyskie 906,14 923,09 802,66 829,47 940, ,05 warmińsko-mazurskie 929,46 955,29 826,90 851,33 934, ,03 wielkopolskie 898,21 920,33 817,11 855,98 901, ,70 zachodniopomorskie 918,81 926,36 847,74 879, , ,47 c) d) e) Bez wypłat z innych systemów ubezpieczeniowych w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń z tych systemów z uprawnieniami do świadczeń z funduszu emerytalno-rentowego. Łącznie z wypłatami dokonywanymi na podstawie art. 25 ust. 4 w związku z art. 25 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz bez potrąceń nieprzekazywanych. Łącznie z GBRZ. Łącznie z rentami socjalnymi. Łącznie z emeryturami finansowanymi z FER, a wypłaconymi przez MON, MSW, MS. 11

13 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABLICA 7. ZASIŁKI POGRZEBOWE FINANSOWANE Z FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO I-III I-VI 2011=100 I-III 2012=100 ZASIŁKI POGRZEBOWE OGÓŁEM Liczba úwiadczeń ,4 94,6 Kwota wypůat w tys. zů , , , ,2 95,9 94,6 Przecićtne úwiadczenie w zů 4 016, , , ,56 99,6 100,0 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH I RENCISTACH Liczba úwiadczeń ,2 94,0 Kwota wypůat w tys. zů , , , ,0 95,8 93,9 Przecićtne úwiadczenie w zů 4 017, , , ,54 99,5 100,0 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH Liczba úwiadczeń ,5 102,7 Kwota wypůat w tys. zů 4 557, , , ,2 98,3 102,6 Przecićtne úwiadczenie w zů 4 008, , , ,00 99,8 99,9 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO CZŁONKACH RODZIN Liczba úwiadczeń ,7 97,1 Kwota wypůat w tys. zů 726,4 680, ,0 90,4 96,6 Przecićtne úwiadczenie w zů 4 035, , , ,04 98,7 99,5 TABLICA 8. ZASIŁKI POGRZEBOWE W I PÓŁROCZU 2012 R. Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach po ubezpieczonych po członkach rodzin Liczba świadczeń Kwota wypłat w zł Liczba świadczeń Kwota wypłat w zł Liczba świadczeń Kwota wypłat w zł OGÓŁEM dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

14 II. ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA TABLICA 1.(9). ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, ZLECONE DO WYPŁATY KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I-III I-VI 2011=100 I-III 2012=100 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH Liczba osób ,8 97,8 Kwota wypłat w tys. zł , , , ,8 94,8 100,0 Przeciętne świadczenie w zł 2 002, , , ,95 103,2 102,2 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO INWALIDACH WOJENNYCH, WOJSKOWYCH, OSOBACH REPRESJONOWANYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba úwiadczeń ,8 87,2 Kwota wypůat w tys. zů 866,0 844,0 735, ,5 84,9 87,1 Przecićtne úwiadczenie w zů 3 990, , , ,73 100,2 99,9 DODATKI KOMBATANCKIE Liczba úwiadczeń ,7 97,2 Kwota wypůat w tys. zů , , , ,5 94,0 100,2 Przecićtne úwiadczenie w zů 186,45 189,32 195,32 192,28 104,8 103,2 RYCZAŁTY ENERGETYCZNE Liczba úwiadczeń ,0 97,8 Kwota wypůat w tys. zů , , , ,4 99,1 102,8 Przecićtne úwiadczenie w zů 146,45 150,05 157,67 153,82 107,7 105,1 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY ZASTĘPCZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Liczba úwiadczeń ,5 98,0 Kwota wypůat w tys. zů 4 731, , , ,9 96,7 101,1 Przecićtne úwiadczenie w zů 161,34 163,62 168,80 166,17 104,6 103,2 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA OSÓB DEPORTOWANYCH DO PRACY PRZYMUSOWEJ Liczba úwiadczeń ,2 97,1 Kwota wypůat w tys. zů , , , ,0 94,1 100,1 Przecićtne úwiadczenie w zů 173,65 175,79 181,19 178,45 104,3 103,1 DODATKI KOMPENSACYJNE Liczba úwiadczeń ,2 97,6 Kwota wypůat w tys. zů 8 017, , , ,9 95,5 100,7 Przecićtne úwiadczenie w zů 28,01 28,43 29,34 28,88 104,7 103,2 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA CYWILNYCH NIEWIDOMYCH OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH Liczba úwiadczeń ,3 100,0 Kwota wypůat w tys. zů 24,7 23,6 24,2 47,8 98,0 102,5 Przecićtne úwiadczenie w zů 548,89 561,90 576,19 569,05 105,0 102,5 RENTY SOCJALNE Liczba osób ,1 101,0 Kwota wypł at w tys. zł , , , , 9 114, 9 108, 4 Przecićtne úwiadczenie w zů 617,67 640,82 688,12 664,58 111,4 107,4 Przeciętna w miesiącu. 13

15 III. EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TABLICA 1.(10). EMERYTURY I RENTY I-III I-VI 2011=100 I-III 2012=100 OGÓŁEM c) Liczba úwiadczeniobiorców ,9 99,2 w tym úwiadczenia zbiegowe pracownicze ,0 97,8 d) Kwota wypůat w tys. zů , , , ,7 104,4 104,2 w tym úwiadczenia zbiegowe pracownicze , , , ,1 98,2 101,9 d) Przecićtne úwiadczenie w zů 991, , , ,91 107, 7 105,1 EMERYTURY c) Liczba świadczeniobiorców ,8 99,2 e) Kwota wypłat w tys. zł , , , ,4 104,0 104,1 e) Przeciętne świadczenie w zł 1 033, , , ,43 107,5 104,9 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY c) Liczba świadczeniobiorców ,9 99,0 Kwota wypłat w tys. zł , , , ,2 105,2 104,6 Przeciętne świadczenie w zł 781,90 803,06 848,96 825,89 108,6 105,7 RENTY RODZINNE c) Liczba świadczeniobiorców ,5 100,4 f) Kwota wypłat w tys. zł , , , ,6 110,2 106,5 f) Przeciętne świadczenie w zł 1 047, , , ,24 109,6 106,0 GBRZ g) d) Liczba świadczeniobiorców ,4 96,6 Kwota wypłat w tys. zł 383,4 330,1 368,6 698,7 96,1 111,7 Przeciętne świadczenie w zł 436,18 415,22 479,95 447,88 110,0 115,6 c) d) e) f) g) Łącznie z wypłatami z innych systemów ubezpieczeniowych w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń z tych systemów z uprawnieniami do świadczeń z funduszu emerytalno-rentowego. Łącznie z wypłatami dokonywanymi na podstawie art. 25 ust. 4 w związku z art. 25 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz bez potrąceń nieprzekazywanych. Przeciętna miesięczna. Łącznie ze świadczeniami pieniężnymi dla cywilnych, niewidomych ofiar działań wojennych. Łącznie z emeryturami finansowanymi z FER, a wypłaconymi przez MON, MSW, MS. Łącznie z rentami socjalnymi. Świadczenie rolne w wysokości 50% ze względu na uprawnienia do świadczeń pracowniczych zbiegających się ze świadczeniami zagranicznymi. 14

16 III. EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TABLICA 2.(11). EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FER, WYPŁACANE OBOK ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I-III I-VI 2011=100 I-III 2012=100 OGÓŁEM Liczba osób ,1 99,5 Kwota wypłat w tys. zł , , , ,5 105,1 104,7 EMERYTURY Liczba osób ,9 99,5 Kwota wypłat w tys. zł , , , ,5 104,7 104,3 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Liczba osób ,7 95,7 Kwota wypłat w tys. zł 7 833, , , ,6 97,4 103,7 RENTY RODZINNE Liczba osób ,7 100,6 Kwota wypłat w tys. zł , , , ,5 113,9 108,2 Wypłacone na podstawie art.56, 63, 73 i 180 ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dnia r.(tekst jednolity Dz.U.z 2009 r., Nr 153, poz.1227 z późn.zm.). Przeciętna miesięczna. TABLICA 3.(12). WNIOSKI O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W I PÓŁROCZU 2012 R. Pozostałe z poprzedniego okresu Zarejestrowane Razem Załatwione w tym po terminie ustawowym Pozostałe do załatwienia OGÓŁEM Emerytury w tym wcześniejsze Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe Emerytury i renty z art. 9 ustawy z dnia r

17 III. EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TABLICA 4.(13). DECYZJE I UMORZENIA W SPRAWACH O EMERYTURY I RENTY WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W I PÓŁROCZU 2012 R. Decyzje i umorzenia ogółem Razem Decyzje Przyznające świadczenia w liczbach bezwzględnych Odmowne w % ogółu wydanych decyzji Wnioski umorzone w liczbach bezwzględnych OGÓŁEM ,7 231 Emerytury ,9 88 w tym wcześniejsze ,1 12 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,0 119 Renty rodzinne ,0 21 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe ,0 3 Emerytury i renty z art. 9 ustawy z dnia r ,0 TABLICA 5.(14). DECYZJE I UMORZENIA W SPRAWACH O EMERYTURY I RENTY W I PÓŁROCZU 2012 R. Decyzje i umorzenia ogółem Razem w liczbach bezwzględnych Decyzje Przyznające świadczenia Odmowne w % ogółu wydanych decyzji Wnioski umorzone w liczbach bezwzględnych OGÓŁEM ,7 231 dolnośląskie ,9 6 kujawsko-pomorskie ,7 15 lubelskie ,8 20 lubuskie ,6 2 łódzkie ,2 7 małopolskie ,2 15 mazowieckie ,0 23 opolskie ,1 6 podkarpackie ,0 31 podlaskie ,9 10 pomorskie ,8 9 śląskie ,5 2 świętokrzyskie ,4 11 warmińsko-mazurskie ,2 8 wielkopolskie ,2 56 zachodniopomorskie ,

18 TABLICA 6.(15). III. EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WNIOSKI O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT ROLNICZYCH ROZPATRYWANE Z ZASTOSOWANIEM PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH UE W II KWARTALE 2012 R. Liczba spraw pozostałych do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego Wpływ wniosków w okresie sprawozdawczym Liczba wniosków przekazanych do instytucji zagranicznych Liczba spraw załatwionych Liczba spraw, w których trwa postępowanie międzynarodowe OGÓŁEM Emerytury w tym: emerytury wcześniejsze Renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne Renty rolnicze wypadkowe TABLICA 7.(16). DECYZJE W SPRAWACH WNIOSKÓW O EMERYTURY I RENTY ROLNICZE PODEJMOWANE Z ZASTOSOWANIEM PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH UE W II KWARTALE 2012 R. Tymczasowe Płatne pro rata temporis Decyzje Przyznające/przeliczające Ostateczne Płatne na podstawie tylko polskich okresów ubezpieczenia Razem ostateczne Razem przyznające/ przeliczające Odmowne Razem decyzje OGÓŁEM Emerytury w tym: emerytury wcześniejsze Renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne Renty rolnicze wypadkowe

19 III. EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TABLICA8. (17). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE TRANSFEROWANE W II KWARTALE 2012 R. DO POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW EOG i SZWAJCARII ORAZ INNYCH PAŃSTW NA PODSTAWIE UMÓW DWUSTRONNYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KRUS Razem emerytury i renty Liczba osób Kwota wypłat brutto w zł Liczba osób Emerytury Kwota wypłat brutto w zł Renty inwalidzkie Liczba osób Kwota wypłat brutto w zł w tym: renty inwalidzkie wypadkowe Liczba osób Kwota wypłat brutto w zł Liczba osób Renty rodzinne Kwota wypłat brutto w zł OGÓŁEM w tym: świadczenia zbiegowe z tego: do państw EOG i Szwajcarii Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Lichtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Wlk. Brytania Włochy do państw objętych umowami dwustronnymi Australia Kanada USA Przeciętna w miesiącu. 18

20 IV. FUNDUSZ SKŁADKOWY TABLICA 1.(18). ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE I-III I-VI 2011=100 I-III 2012=100 ZASIŁKI CHOROBOWE Liczba dni ,4 106,0 Kwota wypłat w tys. zł , , , ,7 99,4 106,0 Przeciętny zasiłek na 1 dzień w zł 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 100,0 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba úwiadczeń ,1 108,5 Kwota wypůat w tys. zů , , , ,6 111,5 117,3 Przecićtne úwiadczenie w zů 2 875, , , ,02 109,1 108,1 JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba úwiadczeń ,8 104,4 Kwota wypůat w tys. zů , , , ,3 118,8 102,1 Przecićtne úwiadczenie w zů 3 421, , , ,77 113,4 97,8 TABLICA 2.(19). ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE W I PÓŁROCZU 2012 R. Liczba dni chorobowe Kwota wypłat w zł Zasiłki Liczba świadczeń macierzyńskie Kwota wypłat w zł Jednorazowe odszkodowania Liczba świadczeń Kwota wypłat w zł OGÓŁEM dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

21 V. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW TABLICA 1.(20). LICZBA PŁATNIKÓW SKŁADEK WEDŁUG WOJEWÓDZTW WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2012 R. Ogłółem Fundusz składkowy i emerytalno-rentowy Fundusz emerytalno-rentowy Fundusz składkowy razem w tym czynnych razem w tym czynnych razem w tym czynnych w tym pobierających renty strukturalne razem w tym czynnych OGÓŁEM dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Renty strukturalne przyznaje i wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2273 z późn.zm.). TABLICA 2.(21). LICZBA UBEZPIECZONYCH W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2012 R. Ogółem Fundusz Składkowy i Emerytalno- Rentowy w tym ubezpieczeni na wniosek Fundusz Emerytalno- Rentowy (obowiązkowo) Fundusz Emerytalno- Rentowy (na wniosek) Fundusz składkowy (na wniosek) OGÓŁEM dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

22 V. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW TABLICA 3.(22). LICZBA UBEZPIECZONYCH WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2012 R. Ogółem Fundusz Składkowy i Emerytalno- Rentowy w tym ubezpieczeni na wniosek Fundusz Emerytalno- Rentowy (obowiązkowo) Fundusz Emerytalno- Rentowy (na wniosek) Fundusz składkowy (na wniosek) OGÓŁEM w tym: rolników współmałżonków domowników TABLICA 4.(23). LICZBA UBEZPIECZONYCH I PŁATNIKÓW SKŁADEK (stan na koniec okresu) I-III I-III I-VI 2011=100 I-III 2012=100 LICZBA PŁATNIKÓW OGÓŮEM ,9 99,5 Fundusz skůadkowy ,8 99,4 Fundusz emerytalno-rentowy ,0 99,5 LICZBA UBEZPIECZONYCH OGÓŮEM ,6 99,2 Fundusz skůadkowy ,5 99,2 Fundusz emerytalno-rentowy ,7 99,2 Przeciętnaz dwóch kwartałów. 21

23 V. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW TABLICA 5.(24). PRZYPIS I WPŁYWY NALEŻNOŚCI (W ZŁOTYCH) Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW W II KWARTALE 2012 R. Ogółem Przypis Fundusz Składkowy Fundusz Emerytalno- Rentowy Ogółem Wpływ Fundusz Składkowy Fundusz Emerytalno- Rentowy Wskaźnik ściągalności % OGÓŁEM ,6 dolnośląskie ,6 kujawsko-pomorskie ,5 lubelskie ,3 lubuskie ,7 łódzkie ,1 małopolskie ,0 mazowieckie ,4 opolskie ,1 podkarpackie ,9 podlaskie ,5 pomorskie ,7 śląskie ,9 świętokrzyskie ,5 warmińsko-mazurskie ,2 wielkopolskie ,2 zachodniopomorskie ,6 VI. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE TABLICA 1.(25). SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRZEKAZANE DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R. Kwota w złotych OGÓŁEM z tego: składka od emerytów i rencistów składka za rolników i domowników działy specjalne Dane w ujęciu kasowym. Dane w ujęciu memoriałowym. 22

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego... SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent według rodzajów świadczeń... 6 TABL. 2. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2014 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) GRUDZIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) rozdział 6. Gospodarka finansowa, art. 75-80 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Autor: Agnieszka Szewczyk 24.02.2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników Ubezpieczenie społeczne rolników 1 Źródło statystyk: strona internetowa KRUS 2 3 4 ok. 9% posiada gospodarstwa do 1 ha przeliczeniowego i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS z mocy ustawy ok.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Kolonia, 18.09.2014 r. Podstawy prawne dotyczące zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-niemieckich

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 704, 1066, 1217. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej ubezpieczeniem, obejmuje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r.

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r. Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki 23.09.2016 r. Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do tego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW Ustawa z 20 grudnia 1990 r. wprowadziła nową strukturę organizacyjnofinansową ubezpieczenia społecznego rolników.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. Dz.U.2013.441 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo