Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r.

2 Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 92a, ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 538), która dodaje w art. 92 a, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), nowe ust. 1a i 1b, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, Dz. U. z 1997 r. Nr 18, poz. 102, Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 109),

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1150),

4 Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej organizowany jest w kraju i za granicą, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, np. w okresie ferii zimowych i letnich, w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych, w różnych formach będących połączeniem rekreacji i turystyki, w miejscu oraz poza miejscem zamieszkania. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej podlega nadzorowi kuratora oświaty i musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, Dz. U. z 1997 r. Nr 18, poz. 102, Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696, Dz. U. z 2015 r. poz. 109) Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

5 Organizatorzy wypoczynku są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku dostęp do opieki medycznej. Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach.

6 Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz organizowania wycieczek górskich i krajoznawczo turystycznych określają odrębne przepisy. W razie wypadków uczestników wypoczynku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

7 Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców wypoczynku. Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym. Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku. Uczestnicy wypoczynku, w celu wzięcia udziału w wypoczynku, składają organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjne. Wzór karty kwalifikacyjnej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

8 KIEROWNICY WYPOCZYNKU Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która: 1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj: 1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży kierownikiem lub wychowawcą nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdz. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na kierownika lub wychowawcę jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na kierownika lub wychowawcę, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a Wolontariusze kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku zwolnieni są z opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1690).

9 2. ukończyła 18 lat; 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie; 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku; 5. posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno wychowawczej lub opiekuńczo wychowawczej. Warunek, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie. Członek organizacji harcerskiej, zdobywa stopnie harcerskie poprzez wykazanie się określonym zasobem wiedzy i umiejętności. Powyższe przygotowanie jest wystarczające do pracy podczas wypoczynku organizowanego przez harcerzy i dla harcerzy. Warunek, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza. Program kursu na kierownika wypoczynku określony w przepisach obecnie obowiązującego rozporządzenia jest istotnym elementem zawartym w programach organizacji harcerskich. Zatem czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza po uzyskaniu kwalifikacji w swojej organizacji posiada wiedzę i umiejętności wystarczające do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku. Warunek, o którym mowa w pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza. Wymienione osoby posiadają doświadczenie nabyte podczas kształcenia i pracy zawodowej oraz działań wychowawczych wynikających z działalności statutowej organizacji.

10 Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności: 1. kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji; 3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom; 4. kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników; 5. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom); 6. zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia; 7. informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia na wniosek rodziców (prawnych opiekunów); 8. zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku; 9. przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.

11 WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która: 1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży kierownikiem lub wychowawcą nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdz. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na kierownika lub wychowawcę jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na kierownika lub wychowawcę, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a Wolontariusze kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku zwolnieni są z opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1690).

12 2. ukończyła 18 lat; 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie; 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. Warunek, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie. Kompetencje uzyskane podczas pracy w realizacji zadań statutowych organizacji, zwłaszcza realizacja celów wychowawczych, są wystarczające do, pracy podczas wypoczynku organizowanego przez harcerzy i dla harcerzy. Warunek, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu. Wiedza i doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej oraz w działalności statutowej organizacji, których celem jest działalność edukacyjno wychowawcza, stanowi podstawę do uznania posiadanych kwalifikacji Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych zamiast dotychczasowego odbycia odpowiedniego przeszkolenia, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku.

13 Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy w szczególności: 1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku; 2. prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia; 3. opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy; 4. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia; 5. sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych; 6. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy; 7. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku. A. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. B i C, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej. B. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. C. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieka jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

14 Kursy na kierownika lub wychowawcę wypoczynku mogą być organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, a także za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kursy na kierownika lub wychowawcę mogą być organizowane przez instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno szkoleniową publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty, ponieważ obecnie w praktyce nie prowadzą oni takiej działalności. Do uprawnień kuratorów oświaty należy natomiast wydawanie zgody na organizację kursów oraz nadzór nad ich prowadzeniem. Program kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia zmieniającego z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 109). Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych. Tematyka programów kursów na kierownika i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące: a. ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, b. zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów, c. organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku, d. zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.

15 Kursy na kierowników i na wychowawców wypoczynku, kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Za organizację i przeprowadzenie egzaminu odpowiadają organizatorzy kursów. Organizatorzy kursów w miejscu przeprowadzania egzaminu sprawdzają tożsamość zdających na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obowiązkowy egzamin, przeprowadzany przez organizatora kursu, po uprzedniej weryfikacji tożsamości uczestnika kursu, zapewni bezpośredni kontakt z kandydatem na kierownika lub wychowawcę wypoczynku oraz umożliwi faktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu, otrzymuje odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku. Wzory zaświadczeń o ukończeniu kursu na kierownika albo na wychowawcę wypoczynku stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia zmieniającego z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 109). Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika oraz kursu na wychowawcę wypoczynku. Umożliwi to organizatorom wydawanie zaświadczeń, które stanowić będą potwierdzenie wiedzy i umiejętności osób opiekujących się dziećmi podczas wypoczynku. Ustalenie wzorów zaświadczeń pozwoli na jednolite określenie niezbędnego zakresu danych, które przekazuje organizatorowi uczestnik kursu oraz ułatwi identyfikację kwalifikacji kadry pedagogicznej i organizatorów kursów podczas sprawowania nadzoru nad organizacją wypoczynku.

16 ZGŁASZANIE WYPOCZYNKU NA PLATFORMIE ELEKTRONICZNEJ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku!!! Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej MEN: a następnie należy złożyć wydruk tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty, właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie! W przypadku rezygnacji z organizacji wypoczynku, organizator w formie pisemnej, zgłasza ten fakt kuratorowi oświaty z prośbą o usunięcie zarejestrowanego już wypoczynku z elektronicznej bazy danych.

17 REJESTRACJA ORGANIZATORA Organizatorzy, którzy chcą zgłosić wypoczynek muszą najpierw dokonać rejestracji swoich danych poprzez założenie konta, podając przy tym adres , na który zostanie wysłana informacja zwrotna dokonanej rejestracji. Organizator wypoczynku w systemie rejestruje się tylko raz i w kolejnych sezonach korzysta z utworzonego już konta. Podany podczas rejestracji, adres może być również wykorzystywany do przypomnienia hasła organizatora. System kont organizatorów umożliwia porządkowanie wielu zgłoszeń do odpowiedniego organizatora (np. poszczególnych turnusów), eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych opisujących organizatora wypoczynku oraz umożliwia śledzenie statusu zgłoszeń. Rejestracja organizatora odbywa się poprzez zakładkę Rejestracja organizatora w menu głównym systemu rejestracji zgłoszeń wypoczynku.

18 ZGŁASZANIE WYPOCZYNKU Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, Dz. U. z 1997 r. Nr 18, poz. 102, Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696, Dz. U. z 2015 r., poz. 109), wprowadza dwa formularze zgłoszenia będące załącznikami nr 1 i nr 2. Formularz znajdujący się w załączniku nr 1 jest właściwy dla tzw. dużych form wypoczynku, czyli tych które odbywają się w kraju, trwają powyżej 5 dni lub są organizowane dla więcej niż 25 uczestników. Formularz znajdujący się w załączniku nr 2 jest właściwy dla tzw. małych form wypoczynku, czyli wypoczynku trwającego do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników (warunek łączny) lub dla wypoczynku odbywającego się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników). Formularz ten służy również zgłaszaniu wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz wyjazdu jednodniowego.

19 Załącznik nr 1 (dla tzw. dużych form wypoczynku) wypoczynek w kraju, trwający powyżej 5 dni lub organizowany dla więcej niż 25 dzieci A. Dane ogólne. 1. Organizator wypoczynku. 1) osoba fizyczna 2) osoba prawna 3) szkoła, placówka, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej imię i nazwisko/nazwa: adres zamieszkania/adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy): adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania: telefon: faks: PESEL (jeśli dotyczy): KRS (jeśli dotyczy): REGON (jeśli dotyczy): nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy):

20 2. Forma wypoczynku ze względu na infrastrukturę miejsca wypoczynku. 1) wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie (o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169) np.: hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko całoroczne itp., 2) wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku np.: szkoła, remiza, dom parafialny itp., 3) wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej np.: obóz pod namiotami, 4) wypoczynek w formie wędrownej np.: obóz wędrowny, rejs żeglarski lub kajakowy.

21 3. Czas trwania wypoczynku. od dnia (dd/mm/rrrr). do dnia (dd/mm/rrrr) 4. Uczestnicy wypoczynku. planowana liczba uczestników wypoczynku: przedział wiekowy uczestników (z podziałem na grupy wiekowe): należy obowiązkowo podać ilość dzieci do 10 roku życia oraz ilość dzieci powyżej 10 roku życia dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (np. dzieci i młodzież niepełnosprawne): w przypadku uczestników niepełnosprawnych należy podać rodzaj i stopień niepełnosprawności 5. Kierownik wypoczynku. imię i nazwisko kierownika wypoczynku: kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje: np.: kurs na kierownika wypoczynku, organizowany przez WODN w Łodzi, zaświadczenie nr 10/KK/2014 z dnia r.; czynny dyrektor/wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi, nr powołania 22/UMŁ/2014 z dnia r.; czynny instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza, nr rozkazu 5/ZHP/2014 z dnia r., książeczka instruktorska nr 6/ZHP/2014; numer telefonu kontaktowego do kierownika w trakcie wypoczynku:

22 6. Planowana liczba, funkcje i kwalifikacje przewidzianych do zatrudnienia pracowników lub wolontariuszy (np. wychowawcy, ratownik, opieka medyczna). liczba porządkowa: funkcja: np. wychowawca, ratownik, opieka medyczna imię i nazwisko: kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje: np.: wychowawca kurs na wychowawcę wypoczynku, organizowany przez WODN w Łodzi, zaświadczenie nr 10/KK/2014 z dnia r.; czynny nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi, zaświadczenie dyrektora o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela z dnia r.; czynny instruktor ZHP w stopniu przewodnika, nr rozkazu 5/ZHP/2014 z dnia r., książeczka instruktorska nr 6/ZHP/2014; przodownik turystyki górskiej/pieszej, legitymacja nr 2222 wydana przez ZG PTTK w dniu r.; instruktor PTTK, legitymacja nr 3333 wydana przez ZG PTTK w dniu r.; trener piłki nożnej, licencja nr 444 wydana przez PZPN w dniu r.; legitymacja trenerska nr 55/2002 instruktor sportu, legitymacja nr 66/2008,

23 ratownik legitymacja ratownika nr A wydana przez ZW WOPR w dniu r., pielęgniarka prawo wykonywania zawodu nr P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w dniu r. 7. Ramowy program wypoczynku (z uwzględnieniem rodzaju działań, które będą podjęte przy realizacji wypoczynku). Rubrykę tą należy wypełniać obowiązkowo, uwzględniając informacje o ramowym planie dnia, podstawowych założeniach programowych, ewentualnej tematyce lub profilu wypoczynku, rodzaju aktywności podejmowanej przez dzieci i młodzież w trakcie trwania turnusu, planowanych wycieczkach i innych atrakcjach przygotowanych dla uczestników wypoczynku.

24 B. Dane dotyczące rodzaju zakwaterowania i miejsca wypoczynku. B 1. Część formularza wypełniana w przypadku obiektu hotelowego lub innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie. np.: hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko całoroczne itp., W tym przypadku do zgłoszenia wypoczynku dołącza się kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu, opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej. W ślad za pismem znak BZ-III_0754/18-1/11 z dnia 25 maja 2011 r. przesłanym do MEN, Komenda Główna PSP, za pośrednictwem komendantów wojewódzkich PSP, poleciła komendantom powiatowym (miejskim) PSP, wydawanie zainteresowanym podmiotom wyłącznie opinii. Opinie te powinny być opiniami pozytywnymi tj. potwierdzającymi bezpieczne warunki ochrony p-poż. Powyższe dotyczy również protokołu okresowej kontroli PSP, z treści którego jednoznacznie powinno wynikać, ze kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie ochrony p-poż. W przypadku braku pozytywnej opinii, bądź też w przypadku występowania jakichkolwiek wątpliwości wynikających z protokołu okresowej kontroli, kurator oświaty, powinien wezwać organizatora wypoczynku do uzupełnienia dokumentów, odnoszących się do wymagań ochrony p-poż. Ocena aktualności/ważności opinii lub protokołu okresowej kontroli należy do kompetencji właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

25 B 1 i B 2. Części formularza wypełniane w przypadku obiektu używanego okazjonalnie do wypoczynku. np.: szkoła, remiza, dom parafialny itp., W tym przypadku do zgłoszenia wypoczynku dołącza się: a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo rekreacyjnych, b) kopię opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP lub protokołu okresowej kontroli PSP, w zakresie spełniania przez obiekt wymagań p-poż. W przedstawionej wyżej sytuacji, nie wystarczy dołączyć samego planu obiektu. Należy wyraźnie określić przeznaczenie pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie wypoczynku B 1 i B 3. Części formularza wypełniane w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej. np.: obóz pod namiotami, W tym przypadku do zgłoszenia wypoczynku dołącza się: a) szkic poszczególnych sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów, b) kopię opinii lub protokołu okresowej kontroli PSP, w zakresie spełniania przez obiekt lub teren wymagań p-poż.

26 B 4. Część formularza wypełniana w przypadku wypoczynku w formie wędrownej. np.: obóz wędrowny, rejs żeglarski lub kajakowy. W tym przypadku należy precyzyjnie określić przebieg trasy, rejsu lub spływu, rodzaj i miejsca zakwaterowania, sposób żywienia oraz planowane środki transportu. C. Dodatkowe informacje dotyczące zakwaterowania oraz warunków sanitarno higienicznych i żywienia. W tej części formularza zgłoszenia należy podać wszelkie inne informacje dotyczące zakwaterowania uczestników wypoczynku a w szczególności wynikające z ewentualnych ograniczeń zawartych w opinii lub protokole PSP, informacje o strukturze pokoi, sal noclegowych i specyfice terenu obozu pod namiotami oraz dostępie do węzłów sanitarnych a także informacje o sposobie i miejscu przygotowywania i podawania posiłków. Niezwykle istotne jest podanie precyzyjnej informacji (część B 1 i B 4) o zabezpieczeniu medycznym uczestników wypoczynku!!

27 D. Dane dotyczące warunków kąpieli. w basenie nadzorowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną: w kąpielisku badanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną: w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nienadzorowanym przez Państwową Inspekcje Sanitarną: E. Oświadczenia organizatora. 1. Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku. 2. Oświadczam, że uczestnicy wypoczynku będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia o odpowiedniej jakości. F. Lista załączników zgodnie z 6 ust. 2 rozporządzenia. opinia właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo rekreacyjnych, szkic poszczególnych sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów.

28 Załącznik nr 2 (dla tzw. małych form wypoczynku) wypoczynek organizowany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej/ wypoczynek trwający do 5 dni, organizowany dla nie więcej niż 25 osób/ wypoczynek w miejscu zamieszkania oraz wyjazd jednodniowy 1. Organizator wypoczynku. 1) osoba fizyczna 2) osoba prawna 3) szkoła, placówka, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej imię i nazwisko/nazwa: adres zamieszkania/adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy): adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania: telefon: faks: PESEL (jeśli dotyczy): KRS (jeśli dotyczy): REGON (jeśli dotyczy): nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy):

29 2. Czas trwania wypoczynku. od dnia (dd/mm/rrrr). do dnia (dd/mm/rrrr) 3. Planowana liczba i przedział wiekowy uczestników wypoczynku. planowana liczba uczestników: przedział wiekowy uczestników: należy obowiązkowo podać ilość dzieci do 10 roku życia oraz ilość dzieci powyżej 10 roku życia dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (np. dzieci i młodzież niepełnosprawne): w przypadku uczestników niepełnosprawnych należy podać rodzaj i stopień niepełnosprawności 4. Kierownik wypoczynku i wychowawcy. imię i nazwisko kierownika wypoczynku: kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje: np.: kurs na kierownika wypoczynku, organizowany przez WODN w Łodzi, zaświadczenie nr 10/KK/2014 z dnia r.; czynny dyrektor/wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi, nr powołania 22/UMŁ/2014 z dnia r.; czynny instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza, nr rozkazu 5/ZHP/2014 z dnia r. numer telefonu kontaktowego do kierownika w trakcie wypoczynku:

30 imiona i nazwiska wychowawców (kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje): wychowawcy kurs na wychowawcę wypoczynku, organizowany przez WODN w Łodzi, zaświadczenie nr 10/KK/2014 z dnia r.; czynny nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi, zaświadczenie dyrektora o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela z dnia r.; czynny instruktor ZHP w stopniu przewodnika, nr rozkazu 5/ZHP/2014 z dnia r., książeczka instruktorska nr 6/ZHP/2014; przodownik turystyki górskiej/pieszej, legitymacja nr 2222 wydana przez ZG PTTK w dniu r.; instruktor PTTK, legitymacja nr 3333 wydana przez ZG PTTK w dniu r.; trener piłki nożnej, licencja nr 444 wydana przez PZPN w dniu r.; legitymacja trenerska nr 55/2002 instruktor sportu, legitymacja nr 66/2008, 5. Miejsce wypoczynku lub jego trasa. Należy podać dokładny adres lub trasę przebiegu wypoczynku oraz dane kontaktowe. 6. Informacja o zabezpieczeniu medycznym uczestników wypoczynku. Oświadczenie organizatora. Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku.

31 Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu, kurator oświaty niezwłocznie wzywa organizatora do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie wypoczynku poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia. Kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. Organizator wypoczynku niezwłocznie informuje w formie pisemnej, kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem lub załącznikami dołączonymi do zgłoszenia.

32 Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, udostępnia z bazy wypoczynku, kuratorowi oświaty, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku wraz z załącznikami, nie ujawniając niektórych danych. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie, określonych danych np. numer zaświadczenia, nazwa organizatora, termin i miejsce lokalizacji wypoczynku. Kurator oświaty ujawnia imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe na pisemny wniosek zainteresowanych.

33 Każdy rodzic lub prawny opiekun może dowiedzieć się czy wypoczynek, na który wybiera się jego dziecko lub podopieczny, został zgłoszony w specjalnej bazie danych uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępnej na stronie internetowej MEN: pod zakładką Dla rodziców. Klikając zakładkę Baza wypoczynku należy wpisać określone dane (województwo organizatora, powiat organizatora, województwo miejsca wypoczynku, powiat miejsca wypoczynku oraz czy jest to wypoczynek w kraju czy nie aby uzyskać informację należy wybrać co najmniej dwa kryteria) a następnie kliknąć przycisk Szukaj. W zakładce Dla rodziców można również uzyskać listę rzeczy, jakie powinny znaleźć się w bagażu dziecka.

34 Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora lub w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora. W tym przypadku organizator jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania. Organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o zwieszeniu lub zakończeniu prowadzenia wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku.

35 Techniczne aspekty zgłaszania wypoczynków. Zgłoszenia wypoczynku należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej MEN: a następnie należy złożyć wydruk tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę lub mieszka organizator, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie! Pierwszym krokiem niezbędnym do dokonania zgłoszenia jest rejestracja na stronie ministerstwa za pomocą wybranego przez siebie podczas rejestracji organizatora, adresu , loginu i hasła. Wprowadzenie własnego loginu oznacza, że wszystkie dane można edytować przed elektronicznym wysłaniem formularza. Trzeba jednak pamiętać, że formularza nie można edytować po przesłaniu go do kuratorium. Dzięki rejestracji wypełniający zgłoszenie ma dostęp do wniosków już wysłanych, ale jeszcze niezaakceptowanych przez właściwe kuratorium, a także do tych już zaakceptowanych.

36 Drugi krok przed wypełnieniem formularza to przygotowanie wymaganych załączników w wersji elektronicznej, tj. w pliku w formacie JPG lub PDF. Wszelkich zmian (polegających np. na zmianie ilości uczestników, danych kierownika i pozostałej kadry) w formularzu już wysłanym elektronicznie i listownie, należy dokonać tylko poprzez zgłoszenie poprawek w formie pisemnej do odpowiedniego kuratorium oświaty. W przypadku zmiany miejsca wypoczynku sugerujemy anulowanie poprzedniego zgłoszenia i zarejestrowanie formularza z nowymi danymi. Trzeci krok to uważne i staranne wypełnienie wniosku. Trzeba zwrócić uwagę na informacje i porady pojawiające się w sytuacji, gdy zostanie wybrane pole oznaczone znakiem zapytania?. Mają one za zadanie ułatwić poprawne wypełnienie formularza. Wniosek zostanie automatycznie zapisany w formacie PDF. To gotowa do przesłania wersja elektroniczna.

37 Po dokonaniu zgłoszenia w wersji elektronicznej i papierowej, organizator w terminie 7 dni roboczych otrzyma od właściwego kuratora oświaty, zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku, zawierające numer zgłoszenia, nazwę i adres organizatora, miejsce i czas trwania wypoczynku oraz datę i podpis przedstawiciela kuratora. I TO JUŻ KONIEC!! MIŁEGO WYPOCZYNKU!!!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r. Dz.U.97.12.67 1997-03-15 zm. Dz.U.1997.18.102 1 2010-03-01 zm. Dz.U.2009.218.1696 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Uwaga! Tekst jednolity opracowany przez ZHP ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz. 3. 1. (uchylony)

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz. 3. 1. (uchylony) Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Podstawa prawna: -Art. 92a ust 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) -Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NA WAKACJACH seminarium

BEZPIECZNIE NA WAKACJACH seminarium BEZPIECZNIE NA WAKACJACH seminarium 1. Obowiązujące akty prawne. 2. Zagadnienia dotyczące organizacji. 3. Zasady bezpieczeństwa podczas. 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży w statystyce. 13 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r. Dz.U.1997.12.67 2015.01.30 zm. Dz.U.2015.109 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KADRA PODCZAS WYPOCZYNKU. informacje dla organizatora

KADRA PODCZAS WYPOCZYNKU. informacje dla organizatora KADRA PODCZAS WYPOCZYNKU informacje dla organizatora Organizator wypoczynku zapewnia kadrę wypoczynku. Kadrę stanowią: kierownik i wychowawcy wypoczynku posiadający odpowiednie uprawnienia; trenerzy i

Bardziej szczegółowo

2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a takŝe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a takŝe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. TEKST UJEDNOLICONY ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIE MUSZA SPEŁNIAĆ ORGANIZATORZY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE ZASAD JEGO ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Dz.U.1997.12.67 z dnia 1997.02.10 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

umiejętności. Powyższe przygotowanie jest wystarczające do pracy podczas wypoczynku organizowanego przez harcerzy i dla harcerzy.

umiejętności. Powyższe przygotowanie jest wystarczające do pracy podczas wypoczynku organizowanego przez harcerzy i dla harcerzy. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek dzieci i młodzieży Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego Szczecin

Wypoczynek dzieci i młodzieży Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego Szczecin Wypoczynek dzieci i młodzieży 2017 Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Wypoczynek dzieci i młodzieży zmiany w przepisach obowiązujących Ustawa z dnia 11 września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia..2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 NR ZGŁOSZENIA.. (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieŝy A. Dane

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży Przekazuję podstawowe informacje, dotyczące organizacji i przebiegu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży nik nr 1 Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży NR ZGŁOSZENIA: data umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku: (wypełnia kuratorium oświaty) A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1) Szkoła lub placówka

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY BEZPIECZNE WAKACJE 2016 Wypoczynek dzieci i młodzieży zmiany w przepisach obowiązujących Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r. Dz.U.1997.12.67 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Wypoczynek dzieci i młodzieży. Dz.U.2016.452 z dnia 2016.04.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 109 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 109 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 109 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZGŁASZANIA WYPOCZYNKU I WYCIECZEK

PROCEDURY ZGŁASZANIA WYPOCZYNKU I WYCIECZEK V Dolnośląska Konferencja Promocji Turystyki Bezpieczne Wakacje Dolnośląska Izba Turystyki Joanna Król Kuratorium Oświaty we Wrocławiu PROCEDURY ZGŁASZANIA WYPOCZYNKU I WYCIECZEK Podstawy prawne procedur

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek najważniejsze informacje

Wypoczynek najważniejsze informacje Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/bezpieczne-wakacje-2017/1 1506,Wypoczynek-najwazniejsze-informacje.html Wygenerowano: Sobota, 18 listopada 2017, 05:01

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.109 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2009 r. Dz.U.09.218.1696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dla półkolonii

Zgłoszenie dla półkolonii Dziennik Ustaw 16 Poz. 452 Załącznik nr 2 WZÓR NR ZGŁOSZENIA data umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku: (wypełnia kuratorium oświaty) A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1) Zgłoszenie dla półkolonii

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dla półkolonii

Zgłoszenie dla półkolonii NR ZGŁOSZENIA data umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku: (wypełnia kuratorium oświaty) Zgłoszenie dla półkolonii A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1) Szkoła lub placówka Przedsiębiorca Osoba

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Wypoczynek dzieci i młodzieży kwiecień 2016 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK ODZIEŻY DZIECI I MŁODZIE. Antonina Kawecka Higiena Dzieci i Młodzieży 10 stycznia 2012

WYPOCZYNEK ODZIEŻY DZIECI I MŁODZIE. Antonina Kawecka Higiena Dzieci i Młodzieży 10 stycznia 2012 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIE ODZIEŻY Antonina Kawecka Higiena Dzieci i Młodzieży 10 stycznia 2012 Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 246,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży

Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży NR ZGŁOSZENIA [LUB/448/20150723] (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia dzieci i młodzieży A. Dane ogólne 1. Organizator 1) osoba fizyczna 2) osoba prawna x 3) szkoła, placówka, jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży Projekt z 23 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży Na podstawie art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UWAGA: ZGŁOSZENIA PRZESŁANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ZATWIERDZANE.

UWAGA: ZGŁOSZENIA PRZESŁANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ZATWIERDZANE. INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA I ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY DO DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU 2014 Podstawa prawna: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 452 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 452 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 452 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Wypoczynek dzieci i młodzieży kwiecień 2016 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO , 10. 05. 2015 r. 1 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO Każdy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującym prawem powinien zostać zgłoszony i zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku

Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku W związku ze zbliżającym się okresem przerwy świątecznej i ferii zimowych przekazujemy Państwu ważne informacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Projekt z 23 grudnia 2015 r. UZASADNIENIE

Projekt z 23 grudnia 2015 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE Projekt z 23 grudnia 2015 r. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92t ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Formy wypoczynku, dla których określono krótszy termin zgłoszenia wypoczynku zawierają mniejszy zakres informacji podawanych w zgłoszeniu np.

Formy wypoczynku, dla których określono krótszy termin zgłoszenia wypoczynku zawierają mniejszy zakres informacji podawanych w zgłoszeniu np. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szanowni organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U poz z późn. zm.

Szanowni organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U poz z późn. zm. Szanowni organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży Od 1 maja 2016 r. funkcjonuje nowa baza wypoczynku. Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

USTAWA. System oświaty. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. System oświaty. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Spis treści Art. 92c. [Obowiązki organizatorów wypoczynku]... 2 Art. 92d. [Zgłoszenie zamiaru zorganizowania wypoczynku]... 3 Art. 92e. [Krótkotrwały wypoczynek organizowany przez szkoły lub placówki]...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 4 stycznia 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu

Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu Wszystkie potrzebne regulaminy, instrukcje, i formularze na ten temat dostępne są TU 1) Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Aby je zdobyć musicie wypełnić

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 4 stycznia 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.. 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 452 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 452 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 452 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek dzieci i młodzieży. Cecylia Radzikowska

Wypoczynek dzieci i młodzieży. Cecylia Radzikowska Wypoczynek dzieci i młodzieży Cecylia Radzikowska Przepisy prawne Zgodnie z art. 92a. ust. 1 ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w czasie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU. 1 Planowanie pracy wychowawczej 1 wykład i zajęcia praktyczne. 2 wykład i zajęcia w czasie trwania wypoczynku

PROGRAM KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU. 1 Planowanie pracy wychowawczej 1 wykład i zajęcia praktyczne. 2 wykład i zajęcia w czasie trwania wypoczynku Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia. 205 r. PROGRAM KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU Załącznik nr Lp. Temat Liczba Formy realizacji godzin Planowanie pracy wychowawczej wykład

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WAŻNE INFORMACJE

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WAŻNE INFORMACJE WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY C WAŻNE INFORMACJE PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do Olsztyn, 2015-02-20 Raport z przebiegu zimowego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres od 19-01-2015 do 01-03-2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Wypoczynek dzieci i młodzieży. Dz.U.2016.452 z dnia 2016.04.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, Kleszczów, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, Kleszczów, woj. łódzkie, tel , faks Kleszczów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kleszczów w 2011 roku. Numer ogłoszenia: 31770-2011; data zamieszczenia: 28.02.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych.

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. 04/BHP/006 SPIS TREŚCI. CEL PROCEDURY. ZAKRES STOSOWANIA 3. OBOWIĄZKI 4. KWALIFIKACJE KIEROWNIKA / OPIEKUNA WYCIECZKI / IMPREZY 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5. Zasady opieki nad wycieczkach i imprezach krajoznawczo

Bardziej szczegółowo

Fragment rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz.452)

Fragment rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz.452) Fragment rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz.5) Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

BHP, WYPOCZYNEK, WYCIECZKI SZKOLNE, PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

BHP, WYPOCZYNEK, WYCIECZKI SZKOLNE, PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA BHP, WYPOCZYNEK, WYCIECZKI SZKOLNE, PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Nr formy: 155 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący Pierwsza pomoc przedmedyczna wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego. od do

Raport. z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego. od do Olsztyn, 2015-09-21 Raport z przebiegu letniego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego za okres od 27-06-2015 do 31-08-2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r.

Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r. Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r. Podstawowe akty prawne Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1629

Dz.U. 2015 poz. 1629 Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 2015 poz. 1629 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYPOCZYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PŁOCKU. Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

REGULAMIN WYCIECZEK I WYPOCZYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PŁOCKU. Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: REGULAMIN WYCIECZEK I WYPOCZYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PŁOCKU Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) Art. 92a. [Organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży] 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Radomsko, wrzesień 2007r.

Radomsko, wrzesień 2007r. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki i bezpieczeństwa nad młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 08.

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku

Organizatorzy kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku Organizatorzy kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku Kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY informacje dla organizatorów. z g ł a s z a n i e w y p o c z y n k u

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY informacje dla organizatorów. z g ł a s z a n i e w y p o c z y n k u WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY informacje dla organizatorów z g ł a s z a n i e w y p o c z y n k u Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1629 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Art.

Bardziej szczegółowo

b) miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych (charakterystyka warunków lokalowych),

b) miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych (charakterystyka warunków lokalowych), Informacje o organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży lub instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU .. imię i nazwisko..., data adres zamieszkania... telefon kontaktowy PESEL WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE FERIE 2018

BEZPIECZNE FERIE 2018 BEZPIECZNE FERIE 2018 informacje dla organizatorów wypoczynku Szanowni Państwo! Bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w dużej mierze zależny jest od organizatorów, na których spoczywa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ przez szkołę od kwietnia 2016 r.

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ przez szkołę od kwietnia 2016 r. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ przez szkołę od kwietnia 2016 r. Leszek Zaleśny 1 PRZEPISY USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1. Cele procedury. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1.1. Ustalenie zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej w Sławie. 1.2. Ustalenie zasad współdziałania osób organizujących

Bardziej szczegółowo

... ... Strona 1 z 6. (właściwe proszę podkreślić)

... ... Strona 1 z 6. (właściwe proszę podkreślić) ... imię i nazwisko, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy nazwa i adres zakładu pracy, telefon kontaktowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi Podstawa prawna: Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do Olsztyn, 2017-02-28 Raport z przebiegu zimowego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres od 16-01-2017 do 26-02-2017 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

(właściwe proszę zaznaczyć X) ...

(właściwe proszę zaznaczyć X) ... ... imię i nazwisko, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy... nazwa i adres zakładu pracy, telefon kontaktowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wykazu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Karczew Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina

Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina Miejsce złożenia dokumentów Wniosek można złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r. Dz.U.2001.135.1516 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.1150 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty System oświaty obejmuje: placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z projektem aktu wykonawczego.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-63-15 Druk nr 3678 Warszawa, 15 lipca 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice Wymagane dokumenty: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Do zgłoszenia naleŝy dołączyć następujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU

... WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU imię i nazwisko..., data adres zamieszkania, telefon kontaktowy nazwa i adres zakładu pracy, telefon kontaktowy WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i imprez wyjazdowych w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Regulamin wycieczek i imprez wyjazdowych w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2014/2015 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach z dnia 14 kwietnia 2015 r. Regulamin wycieczek i imprez wyjazdowych w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin wycieczek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

... ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH pt. Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów)

... ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH pt. Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów) kod egzaminatora w OKE egz. zaw. (wypełnia OKE) kod egzaminatora w OKE (wypełnia OKE)...... imię i nazwisko, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy nazwa i adres zakładu pracy, telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r. Dz.U.97.12.67 1997-03-15 zm. Dz.U.97.18.102 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 1. Wniosek o wpisanie szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WAKACJE 2017

BEZPIECZNE WAKACJE 2017 BEZPIECZNE WAKACJE 2017 informacje dla organizatorów wypoczynku Szanowni Państwo! Bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w dużej mierze zależny jest od organizatorów, na których spoczywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży

Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży NR ZGŁOSZENIA [] (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1) osoba fizyczna 2) osoba prawna x 3) szkoła, placówka, jednostka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis do ewidencji

Wniosek o wpis do ewidencji (Wypełnia OKE) Decyzja o skierowaniu na szkolenie Wpłynęło dnia... Numer... Skierowano na kurs nr... Podpis osoby kierującej Wniosek o wpis do ewidencji Stwierdzam, że kandydat na egzaminatora spełnia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola KU-158/DESiT/Z2 Elbląg,... (data) Urząd Miejski w Elblągu Departament Edukacji, Sportu i Turystyki ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola Zgodnie z art. 82 ust.

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

Ramowy regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim Ramowy regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 1 1. Organizatorem wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych jest wychowawca

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych

Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach Podstawy prawne: l. Zarządzenie nr 18 MEN z dn. 29.09. 1997r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane Obowiązujące rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty dot. organizacji wycieczek wraz z wzorem (załączniki ) Karty Wycieczki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wzorem Formularza

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU .. imię i nazwisko..., data adres zamieszkania... telefon kontaktowy PESEL WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Bardziej szczegółowo