Bumar Elektronika SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bumar Elektronika SA"

Transkrypt

1 Bumar Elektronika SA NA/20_11/JD Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SOCZ na Wykonanie systemu oczyszczania ścieków technologicznych - SOCZ dla zadania Modernizacja Galwanizerni i Lakierni realizowanego na podstawie umowy POIS /09-00 z dofinansowaniem w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. A. Dane podstawowe. 1. Zamawiający: Bumar Elektronika SA Warszawa Ul. Poligonowa Adres strony internetowej: 3. Tryb Zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o art KC. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), oraz wg wewnętrznych procedur Zamawiającego, w tym na podstawie zamieszczonej w zakładce Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego Procedury przeprowadzania przetargu oraz zawierania umów z wykonawcami w ramach realizowanego przez Bumar Elektronika SA projektu Modernizacja Galwanizerni i Lakierni.. 4. Tytuł zadania Modernizacja Galwanizerni i Lakierni Zmiana sposobu użytkowania hali 9A. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją eksploatacyjną, dostawę urządzeń z ich instalacją, dostosowanie elementów infrastruktury, uruchomienie na własnych materiałach kompleksowej oczyszczalni ścieków kwaśnoalkalicznych, cyjankowych i chromowych oraz udzielenie szczegółowego instruktażu personelowi Zamawiającego w zakresie obsługi, sterowania, doboru parametrów oraz serwisu. Zakres zadania obejmuje również uzgodnienia branżowe budowlane i technologiczne z innymi wykonawcami m.in. w zakresie konstrukcyjno-instalacyjnym (w tym branże: elektryczna, wentylacja, wod-kan, niskoprądowa) z naniesieniem w dokumentacji wszystkich zmian powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 5. Dokumentacja do sporządzenia oferty: - Założenia techniczno-technologiczne - Dokumentacja budowlana, w tym: Rzuty budynku, 6. Planowany termin realizacji podstawowego zakresu robót montażowych urządzeń technologicznych kwiecień czerwiec 2013r. 7. Planowany termin uruchomienia: lipiec 2013r. 8. Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 37/12 z dnia Odpowiedzi na ewentualne pytania tylko: lub fax JD GSI 1(7)

2 Dariusz Dąbrowski tel lub Oferty należy składać wyłącznie w języku polskim, termin złożenia ofert upływa dnia 02 styczeń 2013r. wersja papierowa i elektroniczna po jednym egzemplarzu - w siedzibie Spółki. B. Zakres dokumentacji. 1. Dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim lub przekazana w wersji oryginalnej z tłumaczeniem. 2. Dokumentacja powinna być sporządzona w wersji papierowej (dwa egz. I wersji elektronicznej) i przekazana zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru. 3. Przekazanie Zamawiającemu wytycznych budowlano-instalacyjnych dla lokalizacji oferowanych urządzeń. 4. Przekazanie Zamawiającemu DTR oferowanych maszyn i urządzeń zgodnie z SIWZ winny zawierać w szczególności: 4.1. Specyfikację w języku polskim z wykazem ukompletowania, dane techniczne i parametry, ukompletowanie sprzętu komputerowego i automatyki, (jeżeli są zastosowane) Instrukcje instalacji w języku polskim w zakresie: a) wymagań środowiskowych, b) zapotrzebowania i systemu podłączenia mediów, c) warunków transportu i przechowywania, d) wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy Instrukcje podręczniki obsługi eksploatacji w języku polskim Instrukcję programowania w języku polskim jeśli dotyczy Instrukcję konserwacji w języku polskim zawierającą: a) harmonogram i zakres przeglądów i czynności konserwacji z rodzajem i ilością niezbędnych materiałów (w tym eksploatacyjnych), b) wykaz części zamiennych i szybko zużywających się (Part List) z rysunkami rozmieszczania w urządzeniach Instrukcje BHP w języku polskim Instrukcje serwisowe (jeśli dotyczą) zawierające: a) procedury diagnostyczne i testowe, b) procedury serwisowe naprawcze (m.in. wprowadzanie oprogramowania i reinstalacja (restart) systemów, wymiana baterii podtrzymujących, strojenie, regulacja), c) rodzaje parametrów do regulacji, d) wykaz kodów błędów i alarmów, 4.8. Schematy blokowe, ideowe i elektryczne Niezbędne certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN (o ile są wymagane), Atesty higieniczne i odporności np. p.poż. (o ile są wymagane) Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie, (jeśli są zastosowane) Oryginalną wersję systemu operacyjnego oraz kopię zapasową oprogramowania urządzenia (aplikacja) oraz zasady odnawiania licencji. JD GSI 2(7)

3 C. Zakres usług. Wykonanie kompleksowe systemu oczyszczania ścieków technologicznych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz uzgodnieniami w trakcie przygotowania oferty oraz w trakcie przygotowania dokumentacji. Przez wykonanie kompleksowe należy rozumieć: 1. Analizę prowadzonych procesów, lokalizacji zbiorników i danych z dokumentacji przetargowej. 2. Opracowanie wstępnego schematu technologicznego obróbki ścieków. 3. Opracowanie projektu technologicznego z uzgodnieniami. 4. Opracowanie założeń branżowych i uzgodnienie z Zamawiającym, projektantem hali i wykonawcą robót budowlanych. 5. Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i projektów branżowych. 6. Wykonanie i/lub dostawę kompletnych urządzeń technologicznych oczyszczalni wraz z zaprojektowanym osprzętem. 7. Wykonanie podejść i przepompowni (zainstalowanie zbiorników i pomp) do odbierania ścieków technologicznych ze zbiorników buforowych. 8. Wykonanie instalacji do zasilania ściekami reaktorów w oczyszczalni. 9. Wykonanie i instalacja systemu oczyszczania wody i odwadniania osadów na zgodność z Założeniami techniczno-technologicznymi. 10. Wykonanie systemu automatycznego sterowania procesami w oczyszczalni. 11. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej zasilania i sygnałowej, projektu wentylacji wyciągowej oraz kanalizacji z systemem awaryjnym do wymogów i parametrów wynikających z projektu technologicznego. 12. Wykonanie instalacji wywiewnej łącznie z wyrzutniami i ich obsadzeniem w konstrukcji budynku. 13. Wykonanie kanalizacji awaryjnej. 14. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania wszystkich urządzeń objętych projektem oczyszczalni wraz z rozdzielniami i szafami sterującymi i instalacji sygnałowej (niskoprądowej). 15. Przekazanie Zamawiającemu na 6 tygodni przed uruchomieniem informacji niezbędnych do uruchomienia systemu oczyszczania. 16. Naniesienie w dokumentacji papierowej i elektronicznej wszystkich zmian powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 17. Wykonanie instrukcji obsługi wraz z udzieleniem szczegółowego instruktażu uprawnionemu personelowi Zamawiającego w zakresie obsługi, sterowania, doboru parametrów i serwisowania. 18. Wykonanie instalacji do zasilania wodą do celów technologicznych wytworzoną w trakcie procesu oczyszczania ścieków. 19. Uruchomienie instalacji oczyszczalni ścieków w warunkach pracy. D. Zasady realizacji. JD GSI 3(7)

4 1. Dopuszczalne są następujące formy płatności, tj: całość wynagrodzenia po wykonaniu zadania lub płatności okresowe proporcjonalne do wykonanego zakresu prac. 2. Minimalny okres gwarancji na całość wynosi dwa lata od daty podpisania protokółu odbioru z klauzulą rozpoczęcia gwarancji (bez wad uniemożliwiających prawidłowe działanie kompleksowej oczyszczalni). 3. Wartość ostatniej faktury nie może być niższa niż 20% wartości zamówienia. 4. Zamawiający może zastrzec, że wypłata ostatniej faktury nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 5. Dostęp na teren obiektu na zasadach określonych w zarządzeniu wewnętrznym Zamawiającego system przepustek. 6. Dokumentacja z naniesionymi wszystkimi poprawkami i zmianami wynikłymi w trakcie instalacji w pięciu ponumerowanych egzemplarzach papierowych i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w dniu rozpoczęcia uruchamiania Systemu Oczyszczania. 7. Dokumentacja elektroniczna dotycząca bezpośrednio zadania i wytworzona w trakcie realizacji zamówienia zostanie przekazana Zamawiającemu nie później, niż na pięć dni roboczych przed datą uregulowania ostatniej faktury. E. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 1. Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy do dnia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, opiewającej na 5% wynagrodzenia ofertowego netto z terminem ważności (lecz nie krócej niż do wykonania przedmiotu umowy), sporządzoną na standardowym dokumencie wystawionym przez bank lub ubezpieczyciela zaakceptowanym przez Inwestora albo wniesienia kaucji pieniężnej w wysokości 3 % wartości oferty netto w ww. terminie oraz na wskazany powyżej okres przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek. 2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury końcowej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nie później niż w dniu zapadalności płatności ostatniej faktury (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego) zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w postaci kaucji pieniężnej w wysokości 5 % wartości oferty netto albo gwarancji bankowej / gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% wartości oferty netto, 4. Zwrot zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi następuje: - po roku w wysokości 60% wartości zabezpieczenia liczone wraz z ewentualna wykorzystana przez Zamawiającego częścią zabezpieczenia, - po dwóch latach pozostałą niewykorzystaną część zabezpieczenia, F. Terminarz realizacji: 1. Termin złożenia ofert na realizację zadania do r. JD GSI 4(7)

5 2. Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów) w dniu Termin rozstrzygnięcia przetargu nie później niż r. Za rozstrzygnięcie przetargu uznaje się zatwierdzenie wyboru przez statutowe organy Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień części I SIWZ. 4. Planowany termin przygotowania obiektu do instalacji urządzeń technologicznych Planowany termin uruchomienia Terminy określone w ust. 4 i 5 powyżej mają jedynie charakter orientacyjny. Właściwe terminy określi umowa. G. Zawartość oferty: 1. Formularz 1. Szczegółowe dane Oferenta, w tym: nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, forma organizacyjna. 2. Formularz 2. Oferta przetargowa. 3. Formularz 3. Informacja o sytuacji finansowej oferenta + sprawozdanie finansowe/zeznanie podatkowe za ostatnie trzy lata. 4. Formularz 4. Doświadczenie oferenta-wykonawcy. 5. Lista referencyjna wykonanych umów z wartością wynagrodzenia i kontaktami do potwierdzenia. 6. Posiadane kopie referencji pisemnych. 7. Inne warunki realizacji zamówienia. 8. Oświadczenie o nie wysuwaniu roszczeń w przypadku odstąpienia Zamawiającego od przetargu bez podania przyczyn. 9. Oświadczenie Oferenta o posiadanych środkach na realizację zamówienia. 10. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem dokument pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczony dokument umowy współpracy, z którego wynika udzielenie pełnomocnictwa. 11. Schemat technologiczny oczyszczalni z wykazem urządzeń i zapotrzebowaniem na media. 12. Wykaz urządzeń i robót z orientacyjnymi cenami. H. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą uczestniczyć zarówno podmioty krajowe jak i zagraniczne, które: 1. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wg Formularza nr 3 oferent nie ma zaległości w podatkach i opłatach ZUS oraz wykaże łączny dochód za ostatnie trzy lata. 2. Nie uczestniczą w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 3. Jako firma/partnerzy/konsorcjum i podwykonawcy nie świadczyli usług w czasie etapów przygotowania dokumentacji do przetargu oraz dokumentacji projektowej. 4. Złożą - jako załącznik do oferty - schemat technologiczny oczyszczalni z wykazem urządzeń i zapotrzebowaniem na media. JD GSI 5(7)

6 I. Zasady oceny ofert: Wybór oferenta przez wewnętrzny zespół Zamawiającego nastąpi wg niżej podanych kryteriów, przy czym kolejność kryterium odpowiada jego wadze przy ocenie. 1. Cena łączna netto za usługę wartość 70 pkt. 2. Sposób płatności 10 pkt. 3. Doświadczenie oferenta - wartość 15 pkt. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wartość 5 pkt. Ad. 1. Sposób przyznawania punktacji kryterium Cena łączna netto za usługę Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 75 pkt Punkty przyznawane będą zgodnie z następującym wzorem: Liczba uzyskanych punktów = Cena najniższa/cena oferty badanej x Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów. Ad. 2. Sposób przyznawania punktacji kryterium sposób płatności: - płatność całości po uruchomieniu 10 pkt, - płatność do 20% po dostawach, od 80% wzwyż po uruchomieniu - 6 pkt. - płatność ponad 20% do 30% po dostawach, od 70% wzwyż po uruchomieniu - 5 pkt. - płatność ponad 30% do 40% po dostawach, od 60% wzwyż po uruchomieniu - 4 pkt. - płatność ponad 40% do 50% po dostawach, od 50% wzwyż po uruchomieniu - 3 pkt. - płatność ponad 50% do 60% po dostawach, od 40% wzwyż po uruchomieniu - 2 pkt. - płatność ponad 60% do 70% po dostawach, od 30% wzwyż po uruchomieniu - 1 pkt. - płatność ponad 70% do 80% po dostawach, od 20% wzwyż po uruchomieniu - 0 pkt. Ad. 3. Sposób przyznawania punktacji kryterium doświadczenie oferenta. Do oceny tego kryterium będą brane pod uwagę zadania wykazane na formularzu nr 4 poparte załączonymi referencjami. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 15 pkt. Punkty przyznawane będą zgodnie z następującym wzorem: Liczba uzyskanych punktów = Ilość zadań badanego oferenta wg listy umów z kontaktem do potwierdzenia wykonanych (tj. ukończonych) od do dnia złożenia oferty każda o wartości netto ponad ,00 zł./ największa złożona w ramach niniejszego przetargu ilość zadań wykonanych (tj. ukończonych) od do dnia złożenia oferty o wartości ponad ,00 zł (każda) x 15 pkt. Ad.4. Sposób przyznawania punktacji kryterium forma zabezpieczenia. Do oceny tego kryterium będą brane pod uwagę dane z Formularza nr 2. - zabezpieczenie w pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 5 pkt. - zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych - 3 pkt, J. Zastrzeżenia. 1. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków przetargu przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. JD GSI 6(7)

7 3. Integralną częścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wszystkie dokumenty wymienione w treści powyżej. 5. Za wyjątkiem Formularza nr 3 (informacja o sytuacji finansowej) wszelkie wartości pieniężne zawarte w ofercie powinny zostać podane w walucie polskiej (PLN). W przypadku gdy dany oferent składa deklaracje podatkowe lub inne równoważne rozliczenia w walucie obcej dane zawarte w Formularzu nr 3 powinny być wskazane w tej walucie obcej. 6. Wartość robót wykazywanych przez składającego ofertę w Formularzach nr 3 (informacja o wartości robót wykonawcy) oraz nr 4 (doświadczenie wykonawcy), która jest lub była rozliczana w walucie obcej powinna zostać podana w przeliczeniu na PLN, wg kursu średniego NBP (tabela A) danej waluty z dnia: a. otrzymania płatności gdy robota została zakończona a płatność otrzymana; b. podpisania umowy na wskazywaną w formularzu robotę gdy robota nie została zakończona; c. wystawienia faktury lub innego odpowiedniego dokumentu księgowego gdy robota została zakończona, lecz nie otrzymano jeszcze płatności. JD GSI 7(7)

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo