Ujawnienie informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ujawnienie informacji"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., część ósma. Sępólno Krajeńskie, maj 2015 r.

2 2

3 Spis treści I. Wstęp... 4 II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem... 4 III. Zakres stosowania... 6 IV. Fundusze własne... 6 V. Wymogi kapitałowe... 8 VI. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta VII. Bufory kapitałowe VIII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego IX. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego X. Aktywa wolne od obciążeń XI. Korzystanie z ECAI XII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe XIII. Ekspozycja na ryzyko operacyjne XIV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym XV. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym XVI. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne XVII. Polityka w zakresie wynagrodzeń XVIII. Dźwignia finansowa XIX. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego XX. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego XXI. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego XXII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 2 Oświadczenie Zarządu Załącznik nr 3 Informacja na temat profilu ryzyka

4 I. Wstęp 1. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zwanego dalej Rozporządzeniem ) w Części Ósmej dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji w niniejszym dokumencie zwanym dalej Ujawnieniem według stanu na r. 2. Bank w zakresie ujawnianych informacji: 1) nie stosuje pomięcia informacji uznanych za nieistotne - informacje nieistotne to w opinii Banku informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, 2) nie stosuje pomięcia informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne Bank uznaje informacje za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną. Bank uznaje informacje za poufne, jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności. 3. W przypadku pominięcia informacja o tym jest podawana w treści Ujawnienia. 4. Wszelkie dane liczbowe zostały wyrażone w tysiącach złotych. II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem art. 435 Rozporządzenia 1. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie z długofalową Strategią zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Więcborku, przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku. Strategia jest zgodna z założeniami Strategii rozwoju Banku Spółdzielczego w Więcborku i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji, przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku. 2. Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym jest powiązana również z innymi regulacjami o charakterze strategicznym, m. in. Strategią zarządzania i planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w Więcborku, Planami finansowymi, a także innymi regulacjami w zakresie zarządzania ryzykiem. 3. Strategicznym celem zarządzania ryzykiem jest profilowanie i utrzymywanie poziomu występującego ryzyka w akceptowanych granicach oraz zgodnego z wyznaczonymi celami finansowymi. 4. Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Więcborku określa: 1) zadania organów Banku, komitetów, jednostek organizacyjnych i poszczególnych osób w procesie zarządzania ryzykiem, 2) zasady zarządzania ryzykiem, 4

5 3) cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem w Banku, 4) generalną skłonność do podejmowania przez Bank ryzyka, 5) zasady funkcjonowania systemu limitów, 6) organizację systemu informacji zarządczej, 7) zasady organizacji systemu kontroli wewnętrznej 5. Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponosić. 6. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym. 7. Informacja dotycząca art ust. 1 lit a-d Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów zarządzania tymi rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka; strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. 8. Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez Art. 453 ust.1 lit. e zawarte jest w Załączniku nr Informacja na temat ryzyka, zgodna z art. 435 ust 1. lit f. w której omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, zawierająca kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące ryzyka zawarta jest w Załączniku nr W zakresie art. 435 ust 2 Bank informuje, że: 1) Członkowie Zarządu Banku pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Członkowie Rady Nadzorczej Banku pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć stanowisko zajmowane w organie Banku (odpowiednio Zarządzie albo Radzie Nadzorczej) lub organach innych podmiotów. 2) Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Statutu Banku Spółdzielczego w Więcborku i Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z Procedurą oceny kwalifikacji członków Zarządu oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku. Członków Rady Nadzorczej powołuje Grupa Członkowska zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Więcborku i Regulaminem działania Zebrań Grup Członkowskich w Banku Spółdzielczym w Więcborku, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata, oceny następczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Procedura oceny 5

6 kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku. 3) Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 4) Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka. III. Zakres stosowania art. 436 Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych. IV. Fundusze własne art Zapewniając bezpieczeństwo ekonomiczne, Bank utrzymuje fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. 2. Fundusze własne Banku obejmują: 1) kapitał Tier I, w którym wyróżnia się: a) kapitał podstawowy Tier I (CET 1), składający się z następujących pozycji: i. funduszu zasobowego tworzonego z podziału wypracowanego zysku netto oraz wpisowego członków, ii. funduszu rezerwowego tworzonego z podziału zysku netto, iii. funduszu ogólnego ryzyka bankowego na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, iv. korekt okresu przejściowego dotyczących funduszu udziałowego netto tj. funduszu udziałowego na poziomie zgodnym z zleceniami Komisji Nadzoru Finansowego tzn. bez uwzględnienia udziałów wyemitowanych po r., sukcesywnie amortyzowanego w okresach miesięcznych według następujących stawek amortyzacji: - 20% w 2014 r. - po 10% w latach r. - 10% jednorazowo r. b) kapitał podstawowy Tier I pomniejsza się o następujące pozycje: i. straty za bieżący rok obrachunkowy, ii. wartości niematerialne i prawne netto, iii. znaczne inwestycje w podmioty sektora finansowego (znaczna inwestycja posiadana przez Bank kwota instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmiot i zaliczanych przez ten podmiot do kapitału podstawowego Tier I większa lub równa 10% łącznej kwoty instrumentów wyemitowanych i zaliczanych przez ten podmiot do kapitału podstawowego Tier I, iv. nieznaczne inwestycje w podmioty sektora finansowego (nieznaczna inwestycja posiadana przez Bank kwota instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmiot i zaliczanych przez niego do kapitałów Tier I i/lub Tier II nie przekraczające 10% kapitału podstawowego Tier I tego podmiotu) w kwocie 6

7 ustalonej jako część nadwyżki ponad 10% kapitału podstawowego Tier I Banku, obliczonej proporcjonalnie jako udział instrumentów zaliczanych przez ten podmiot do Tier I do całości zaangażowania Banku w instrumenty finansowe tego podmiotu i zaliczane do jego kapitału Tier I i/lub Tier II, v. kwotę odliczeń od kapitału Tier II, w wartości przekraczającej wartość kapitału Tier II, c) kapitał dodatkowy Tier I (AT 1) Bank nie posiada pozycji, które zaliczałby do AT 1, 2) kapitał Tier II, który składa się z następujących pozycji: a) pożyczek podporządkowanych, spełniających warunki określone w CRR, pomniejszanych na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy o 20% ich kwoty nominalnej; b) innych przejściowych korekt (na zasadzie praw nabytych), do których Bank zalicza kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych, c) kapitał podstawowy Tier II pomniejsza się o nieznaczne inwestycje w podmioty sektora finansowego w kwocie ustalonej jako część nadwyżki ponad 10% kapitału podstawowego Tier I Banku, obliczonej proporcjonalnie jako udział instrumentów zaliczanych przez ten podmiot do Tier I, do całości zaangażowania Banku w instrumenty finansowe tego podmiotu i zaliczane do jego kapitału Tier I i/lub Tier II. 3. Struktura funduszy własnych na dzień 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 1423/2013, poniżej zaprezentowano strukturę funduszy własnych w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 6 do Rozporządzenia nr 1423/2013. W celu przejrzystości danych zawartych w poniższej tabeli zakres ujawnień ograniczono do pozycji niezerowych, jednocześnie zachowując numerację zgodną ze wzorem załącznika nr 6. Kwota w dniu ujawnienia KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I: INSTRUMENTY I KAPITAŁY REZERWOWE 1. Instrumenty kapitałowe i związane z nimi ażio emisyjne Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe) Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I: KOREKTY REGULACYJNE 8. Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) (kwota ujemna) 18. Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 28. Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I Kapitał podstawowy Tier I KAPITAŁ DODATKOWY TIER I: INSTRUMENTY 36. Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi - KAPITAŁ DODATKOWY TIER I: KOREKTY REGULACYJNE 43. Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I Kapitał dodatkowy Tier I Kapitał Tier I (kapitał Tier I = kapitał podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy Tier I)

8 KAPITAŁ TIER II: INSTRUMENTY I REZERWY 46. Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi KAPITAŁ TIER II: KOREKTY REGULACYJNE 54. Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 57. Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II Kapitał Tier II Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + Kapitał Tier II Aktywa ważone ryzykiem razem WSPÓŁCZYNNIKI I BUFORY KAPITAŁOWE 61. Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 11, Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 11, Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 13,03 V. Wymogi kapitałowe art Bank przyjmuje strategię bezpiecznego funkcjonowania, opartą na utrzymywaniu rozmiarów działalności obarczonych ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy. Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka, tym samym oblicza łączną wielkość wymogu kapitałowego (wewnętrzny wymóg kapitałowy). Punktem wyjściowym dla ustalenia wewnętrznego wymogu kapitałowego jest wyliczony, zgodnie z procedurą regulacyjnego wymogu kapitałowego, regulacyjny wymóg kapitałowy. Następnie Bank ocenia, czy wyznaczony regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe, operacyjne i walutowe oraz dodaje wymogi kapitałowe na pozostałe istotne rodzaje ryzyka obliczone zgodnie z procedurą wewnętrznego wymogu kapitałowego. 2. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko kredytowe jest równa sumie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem. Przez ekspozycję należy rozumieć aktywo lub udzielone zobowiązanie pozabilansowe; ekspozycje są rozumiane łącznie ze związanymi z nimi innymi ekspozycjami, jeśli ekspozycje te ujęte są w rachunku wyników. Sumę kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się jako sumę wartości bilansowych oraz ekwiwalentów bilansowych poszczególnych kategorii ekspozycji pomnożonych przez przypisane procentowe wagi ryzyka, zgodnie z metodą standardową opisaną w załączniku nr 4 do uchwały KNF w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. 3. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko operacyjne wyznaczana jest metodą podstawowego wskaźnika, określoną w uchwale KNF w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. 4. Bank wyznacza wymóg w zakresie funduszy własnych dla ryzyka walutowego w oparciu metodę podstawową. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego oblicza się jako: 1) 8% pozycji walutowej całkowitej jeżeli pozycja walutowa całkowita przekracza 2% funduszy własnych Banku; 2) zero jeżeli pozycja walutowa całkowita nie przekracza 2% funduszy własnych Banku

9 5. Dodatkowo Bank oblicza wewnętrzny wymóg kapitałowy na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za istotne: 1) ryzyko kredytowe, 2) ryzyko operacyjne, 3) ryzyko walutowe, 4) ryzyko koncentracji zaangażowań, 5) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, 6) ryzyko płynności, 7) ryzyko wyniku finansowego, 8) ryzyko cyklu gospodarczego, 9) ryzyko kapitałowe. Kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka obliczany jest jako koszt lub utracony przychód (za wyjątkiem ryzyka koncentracji), który może pojawić się w sytuacji nieoczekiwanej. Koszt lub utracony przychód obliczany jest na podstawie testów warunków skrajnych, które Bank przeprowadza dla poszczególnych rodzajów ryzyka uznanych za istotne. 6. Bank raz w roku weryfikuje istotność ryzyk, uznanych obecnie za nieistotne, tj.: 1) ryzyko strategiczne, 2) ryzyko utraty reputacji, 3) ryzyko transferowe, 4) ryzyko rezydualne, 5) ryzyko modeli, 6) ryzyko dźwigni finansowej. Jeżeli w wyniku weryfikacji Bank uzna dane ryzyko za istotne, będzie ono podlegało kwartalnej analizie z zakresu oceny wewnętrznej adekwatności kapitałowej. 7. Regulacyjne i wewnętrzne wymogi kapitałowe (tys. zł). WYMOGI KAPITAŁOWE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE RYZYK w tym wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c) Ryzyko kredytowe regulacyjny wymóg kapitałowy dodatkowy wymóg kapitałowy 0 Ryzyko operacyjne regulacyjny wymóg kapitałowy dodatkowy wymóg kapitałowy 0 Ryzyko walutowe 0 regulacyjny wymóg kapitałowy 0 dodatkowy wymóg kapitałowy 0 Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego: 0 koncentracji dużych, indywidualnie istotnych i znaczących zaangażowań 0 koncentracji w sektor gospodarki 0 koncentracji przyjętych form zabezpieczenia 0 koncentracji zaangażowań w jednorodny instrument kredytowy w DEK 0 koncentracji zaangażowań wg rekomendacji S 0 koncentracji geograficznej 0 koncentracji wg pozostałych kategorii 0 9

10 Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 0 Ryzyko płynności 0 Ryzyko wyniku finansowego 0 Ryzyko kapitałowe, z tego: 0 ryzyko koncentracji funduszu udziałowego 0 ryzyko koncentracji dużych udziałów 0 Ryzyko cyklu gospodarczego 0 Całkowity wymóg kapitałowy Wewnętrzny wymóg kapitałowy Łączny kapitał (Tier I + Tier II) Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 11,31 Współczynnik kapitału Tier I (%) 11,31 Łączny współczynnik kapitałowy (%) 13,03 Wewnętrzny współczynnik kapitałowy 13,03 8. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 Rozporządzenia 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112 (tys. zł). L.p. Klasa ekspozycji Wymóg kapitałowy 1. Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych - 2. Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 2 4. Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju 0 5. Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych 0 6. Ekspozycje wobec instytucji Ekspozycje wobec przedsiębiorstw Ekspozycje detaliczne Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę Ekspozycje kredytową związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania Ekspozycje kapitałowe Inne pozycje 581 Razem metoda standardowa (SA) Rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie procesu przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE - nie dotyczy. VI. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta art. 439 Nie dotyczy. VII. Bufory kapitałowe art. 440 Nie dotyczy 10

11 VIII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego - art. 441 Nie dotyczy IX. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego art Definicja pozycji przeterminowanych. Bank uznaje za przeterminowaną należność w następnym dniu przypadającym po dacie zapadalności raty kredytu i nalicza od zaległej kwoty odsetki jak od należności przeterminowanych. Definicja ta stosowana jest dla celów rachunkowości 2. Identyfikacja i klasyfikacja ekspozycji zagrożonych utratą wartości. 1) Ekspozycje kredytowe klasyfikuje się na podstawie: a) kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek w odniesieniu do: - ekspozycji kredytowych wobec Skarbu Państwa, - ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, udzielonych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego; b) w odniesieniu do pozostałych ekspozycji kredytowych, dwóch niezależnych od siebie kryteriów: - terminowości spłaty kapitału lub odsetek - sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika. 2) Przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych każdego podmiotu dokonuje się w Banku przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu Banku lub na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 3) Kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą i rolniczą stosuje się na koniec każdego kwartału kalendarzowego wg danych za kwartał poprzedni w przypadku ekspozycji kredytowych, których kwota łącznie z innymi ekspozycjami Banku wobec tego podmiotu przekracza 1 milion złotych oraz w przypadku ekspozycji kredytowych pod obserwacją i zagrożonych. 4) Kryterium sytuacji ekonomiczno finansowej dłużnika stosuje się raz na rok w przypadku ekspozycji kredytowych normalnych, z zastrzeżeniem ust.2 ocenę sporządza się nie później niż po upływie jednego roku od ostatnio przeprowadzonej klasyfikacji (oceny ryzyka) ekspozycji Banku wobec podmiotu, przy czym: a) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą ocenę sporządza się według danych na zakończenie roku obrotowego (niezależnie od ustalonego terminu zakończenia roku), z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na sytuację ekonomiczno finansową podmiotu, które wystąpiły od zakończenia roku obrotowego do dnia przeprowadzenia oceny, b) dla rolników nie sporządzających sprawozdawczości finansowej oceny dokonuje się na podstawie danych bieżących, aktualnych na dzień przeprowadzania oceny, obejmujących dane o rocznej produkcji i kosztach, 11

12 c) dla podmiotów ubiegających się o kredyt w danym roku kalendarzowym ocenę sytuacji ekonomiczno finansowej oraz klasyfikację należności przeprowadza się łącznie z oceną wniosku kredytowego na podstawie aktualnych danych, 5) Bank nie dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno finansowej dłużników zaklasyfikowanych do kategorii stracone obejmujących: a) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, w stosunku do których ogłoszono upadłość lub w stosunku do których nastąpiło otwarcie likwidacji z wyjątkiem, gdy następuje ona na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, b) ekspozycje kredytowe dłużników, przeciwko którym Bank złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, c) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania sądowego, d) ekspozycje kredytowe dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane i których majątek nie został ujawniony. Powyższe założenie zostało zmienione w 2015 r. 6) Dla potrzeb naliczenia odpowiedniej wysokości rezerw celowych od ekspozycji kredytowych klasyfikowanych do kategorii normalnej, pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe, lub stracone, stosuje się zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2008 r. nr 235 poz. 1589) oraz zasady określone w procedurze wewnętrznej Banku. 7) Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach. Z uwagi na brak możliwości przedstawienia danych z podziałem na kategorie ekspozycji, poniższe dane przedstawiono według typu kontrahenta (w tys. zł, wg wartości nominalnej). Typ kontrahenta Sektor finansowy Sektor niefinansowy Sektor samorządowy do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 1-2 lata 2-5 lat 5-10 lat pow. 10 lat Pozostałe RAZEM % aktywów 34% 3% 3% 7% 7% 27% 10% 8% 12

13 8) Całkowita kwota ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego wg stanu na r., a także średnia kwota ekspozycji w danym okresie z podziałem na różne kategorie ekspozycji (tys. zł). Klasa ekspozycji Całkowita kwota ekspozycji Średnia kwota ekspozycji 1. Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych Ekspozycje wobec instytucji Ekspozycje wobec przedsiębiorstw Ekspozycje detaliczne Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw - - posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 14. Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania Ekspozycje kapitałowe Inne pozycje Razem metoda standardowa (SA) ) Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach nie dotyczy. Bank Spółdzielczy w Więcborku prowadzi swoją działalność na obszarze działania zgodnym ze Statutem na terenie Polski. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne placówek żadne znaczące różnice w ryzyku nie zostały zidentyfikowane. 13

14 ) Rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na kategorie ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec MŚP, wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach według stanu na r. (tys. zł). Klasa ekspozycji Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych Sektor finansowy Sektor niefinansowy Sektor niefinansowy - MŚP Sektor instytucji rządowych i samorządowych Inne pozycje Ekspozycje wobec instytucji Ekspozycje wobec przedsiębiorstw Ekspozycje detaliczne Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania Ekspozycje kapitałowe Inne pozycje Razem metoda standardowa (SA) ) Ekspozycje o utraconej wartości i ekspozycje przeterminowane, przedstawione oddzielnie w podziale na istotne branże lub typy kontrahenta oraz korekty z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego według stanu na r. 14

15 a) Ekspozycje przeterminowane (tys. zł) Typ kontrahenta Całkowita kwota ekspozycji Rezerwy celowe 1. Sektor finansowy - - bez rozpoznanej utraty wartości - - z rozpoznaną utratą wartości Sektor niefinansowy bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości Sektor instytucji rządowych i samorządowych - - bez rozpoznanej utraty wartości - - z rozpoznaną utratą wartości - - b) Ekspozycje o utraconej wartości (tys. zł) Typ kontrahenta Całkowita kwota ekspozycji Rezerwy celowe 1. Sektor finansowy Sektor niefinansowy w sytuacji poniżej standardu w sytuacji wątpliwej w sytuacji straconej Sektor instytucji rządowych i samorządowych ) Uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji o utraconej wartości, przedstawione oddzielnie (tys. zł). Stan na początek roku obrotowego Stan rezerw na koniec roku obrotowego Rezerwy celowe od należności od sektora finansowego Rezerwy celowe od należności od sektora niefinansowego, w tym: Na należności normalne i pod obserwacją Na należności zagrożone poniżej standardu wątpliwe stracone Rezerwy celowe od należności sektora budżetowego 0 0 RAZEM: X. Aktywa wolne od obciążeń art. 443 Do czasu opracowania regulacyjnych standardów technicznych obowiązek ujawniania nie dotyczy Banku. XI. Korzystanie z ECAI art. 444 Nie dotyczy 15

16 XII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe art. 445 L.p. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy 1. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b. nie dotyczy 2. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. ryzyko walutowe 0 zł Bank wyznacza wymóg wyłącznie na ryzyko walutowe. XIII. Ekspozycja na ryzyko operacyjne art Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank metodą wskaźnika bazowego (art Rozporządzenia). Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień r. wyniósł tys. zł. 2. Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego - zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2014 roku podane są w poniższej tabeli (dane w zł). Rodzaj zdarzenia Bezp. poniesione Bezp. odzyskane Poś. poniesione Poś. odzyskane Ilość incydentów Oszustwa wewnętrzne Oszustwa zewnętrzne Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy Klienci, produkty i praktyki operacyjne Szkody związane z aktywami rzeczowymi Zakłócenia działalności banku i awarie systemów Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi Suma Ogółem straty brutto w 2014 r. wyniosły zł, natomiast straty odzyskane zł, co przełożyło się na straty netto tys. zł. 3. W 2014 roku nie stwierdzono istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego, rozumianych jako zdarzenia powodujące straty przekraczające 10 tys. zł lub przerwę w obsłudze klientów powyżej 4 godzin. 4. Bank realizuje proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, w ramach tego procesu identyfikuje się zdarzenia ryzyka operacyjnego i dokonuje się ewidencjonowania i analizy przyczyn występowania zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym. Proces ewidencji incydentów ryzyka operacyjnego odbywa się za pomocą programu informatycznego, wspomagającego zarządzanie ryzykiem operacyjnym, który umożliwia rejestrację, analizę, pomiar i monitorowanie ryzyka. W przypadku konieczności podejmowane są działania 16

17 ograniczające ryzyko obejmujące zmianę procesów wewnętrznych banku, organizacji wewnętrznej, sposobu dokonywania kontroli wewnętrznej, a także organizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników. XIV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym art. 447 Bank stosuje zasady (politykę) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów, zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 329), w tym: zasady ujmowania w kapitale własnym skutków wyceny pozycji bilansowych. W aktywach Banku znajdują się następujące papiery kapitałowe (zł): L.p. Nazwa instrumentu finansowego: Wartość godziwa Wartość bilansowa na dzień r. 1. Akcje SGB-Bank S.A Bankowe Papiery Wartościowe SGB- Banku S.A Akcje BPS S.A. 1 1 Zakupione akcje oraz papiery dłużne SGB-Banku S.A. mają charakter wyłącznie strategiczny wynikający z uczestnictwa Banku w zrzeszeniu SGB. Na dzień bilansowy ww. akcje i udziały zostały wycenione według ceny nabycia zgodnie z par. 36 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. Bank posiada w portfelu również udziały TUW Piła oraz Polsko-Amerykańskiego Bankowego Towarzystwa Turystycznego sp. z o.o., jednakże udziały te zostały w całości umorzone (ich wartość bilansowa jest równa 0 zł). Na dzień r. Bank nie posiada papierów kapitałowych do zbycia. W 2014r. w Banku nie było zrealizowanych zysków lub strat ze sprzedaży i likwidacji w ujęciu skumulowanym w zakresie ekspozycji nieuwzględnionych w portfelu handlowym. Nie wystąpiły również niezrealizowane zyski lub straty z aktualizacji wyceny. XV. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym art Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia (w tym założenia dotyczące przedterminowej spłaty kredytów i zachowania depozytów o nieustalonym terminie wymagalności) oraz częstotliwość pomiarów ryzyka stopy procentowej. Przez ryzyko stopy procentowej rozumie się niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian zewnętrznych (rynkowych stóp procentowych) na sytuację finansową Banku. 17

18 Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest kształtowanie struktury aktywów i pasywów Banku, zapewniającej zarówno ochronę wartości ekonomicznej jak i finansowej, przy zaakceptowanym poziomie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku koncentrowało się głównie na potencjalnych zmianach wyniku ekonomicznego. W 2014 roku Bank nie prowadził działalności handlowej w instrumentach stopy procentowej. Bank prowadzi bieżący monitoring kształtowania się najważniejszych rynkowych stóp procentowych, analizuje kształtowanie się oprocentowania własnych produktów bankowych na tle stóp rynkowych, zarządza grupami aktywów i pasywów w taki sposób, aby zapewnić optymalną wielkość marży odsetkowej Banku. Do pomiaru i oceny ryzyka stopy procentowej Bank stosuje: 1) metodę luki stopy procentowej czyli określeniu wielkości niedopasowania między wrażliwymi na zmiany stopy procentowej aktywami i pasywami w poszczególnych przedziałach czasowych, 2) badania symulacyjne zmian w przychodach odsetkowych, zmian w kosztach odsetkowych i w konsekwencji zmian w wyniku odsetkowym, 3) badanie wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem przeszacowania, ryzykiem bazowym, kontroli ryzyka opcji klienta oraz kształtowania się ryzyka krzywej dochodowości. Analiza ryzyka opcji klienta obejmuje ocenę zrywalności depozytów terminowych oraz ocenę stopnia spłacania przed terminem kredytów. Jako znaczący poziom wykorzystania opcji klienta uznaje się sytuację, gdy: 1) zrywalność depozytów z terminem pierwotnym powyżej 3 miesięcy przekroczy w okresie analizowanego miesiąca poziom 5% kwoty depozytów ogółem, przy czym nie uważa się depozytu za zerwany w przypadku jego wycofania w ciągu 5 dni od momentu odnowienia, 2) łączna kwota kredytów spłacanych przed terminem przekroczy w okresie analizowanego miesiąca 5% kwoty portfela kredytowego w sytuacji normalnej; za przedterminową spłatę kredytu uznaje się przypadek, gdy wyprzedzenie w stosunku do ustalonego (umownego) harmonogramu spłat wynosi co najmniej 30 dni. W przypadku przekroczenia wyznaczonych wskaźników, podjęte zostaną działania zmierzające do: - wprowadzenia opłat za przedterminową spłatę kredytu, - zmiany oprocentowania produktów, w zakresie których zaobserwowano nasilenie zjawiska wykorzystywania opcji klienta, - zmiany warunków dla nowo wprowadzonych produktów, - renegocjowanie warunków kredytowania. 18

19 Zakłada się, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat dla Banku. Narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest z występującymi różnicami w wielkościach aktywów i pasywów oprocentowanych według różnych stóp procentowych oraz w różnych terminach przeszacowywania się tych stóp. Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są co miesiąc członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i co kwartał członkom Komitetu ALCO. 2. Wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosownego wskaźnika używanego przez kierownictwo instytucji do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną przez kierownictwo instytucji, z podziałem na poszczególne waluty. Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych: - limit progowy oraz zarządczy zmian w wyniku odsetkowym w ciągu 12 miesięcy z tytułu ryzyka przeszacowania, przy założeniu jednoczesnego obniżenia wszystkich stóp procentowych o 2 p.p. (stress test) wynosi odpowiednio 19% oraz 17% funduszy własnych; relacja zmiany wyniku odsetkowego w skali 12 miesięcy na dzień r. wyniosła tys. zł, co stanowiło 14,5% funduszy własnych banku, - limit progowy oraz zarządczy luki niedopasowania, narażonej na ryzyko bazowe wynosi odpowiednio tys. zł oraz tys. zł; na dzień r. luka niedopasowania, narażona na ryzyko bazowe wyniosła tys. zł, - limit progowy luki niedopasowania z tytułu ryzyka krzywej dochodowości wynosi odpowiednio tys. zł i tys. zł; na dzień r. luka niedopasowania, z tytułu ryzyka krzywej dochodowości wyniosła 0 tys. zł. Limity progowe oraz zarządcze zostały skonstruowane tak, aby potencjalna strata, wynikają z pełnego ich wykorzystania oraz zmaterializowania się ryzyka w sytuacji skrajnej, nie przekroczyła 2% funduszy własnych. Wg stanu na dzień wartość aktywów i pasywów walutowych (oprocentowanych) nie przekroczyła wartości obligującej do przeprowadzenia szczegółowej analizy w tym obszarze. Ryzyko z tytułu stopy procentowej kształtowało się w 2014 roku na umiarkowanym poziomie, niewymagającym alokacji kapitału na jego zabezpieczenie. XVI. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne art. 449 Bank Spółdzielczy w Więcborku nie posiada pozycji sekurytyzacyjnych. 19

20 XVII. Polityka w zakresie wynagrodzeń art Polityka wynagrodzeń (w 2014 roku obowiązywała Polityka zmiennych składników wynagrodzeń zgodna z Uchwałą KNF nr 258/2011) przygotowywana jest przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Banku. Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń w 2014 roku jeden raz. Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń. 2. Wynagrodzenia osób objętych polityką wynagrodzeń (Polityką zmiennych składników wynagrodzeń) są zależne od: a. jakości zarządzania ryzykiem kredytowym, b. jakości zarządzania ryzykiem płynności, c. jakości zarządzania kapitałem, d. realizacji wyniku finansowego, e. wzrostu sumy bilansowej. 3. Kryteria stosowanych przy pomiarze wyników to: a. Jakość zarządzania ryzykiem kredytowym oceniana jest w dwóch aspektach: spłacalności udzielonych kredytów i jakości przyjmowanych zabezpieczeń. Za syntetyczną miarę oceniającą obydwa wymienione aspekty przyjmuje się poziom rzeczywistych strat poniesionych na nieobsługiwanych ekspozycjach kredytowych (okres całkowitego braku spłat powyżej 9 miesięcy), dla których Bank zrealizował już wszystkie posiadane zabezpieczenia rzeczowe. Ocena zarządzania ryzykiem kredytowym jest pozytywna jeżeli przyrost w/w ekspozycji w roku podlegającym ocenie nie przekraczał 1% obliga kredytowego. b. Jakość zarządzania ryzykiem płynności oceniana jest w dwóch aspektach: płynności krótkoterminowej i długoterminowej. Za miary oceniające obydwa wymienione aspekty przyjmuje się poziom nadzorczych miar płynności. Ocena zarządzania ryzykiem płynności jest pozytywna jeżeli każdego dnia roku podlegającego ocenie Bank dotrzymywał nadzorcze miary płynności na wymaganym poziomie odpowiednio płynności krótkoterminowej nie niższym niż 0,2 i długoterminowej nie niższym niż 1,0. c. Jakość zarządzania kapitałem mierzona jest, dla uwzględnienia wszystkich istotnych ryzyk zidentyfikowanych w Banku, wartością wewnętrznego współczynnika wypłacalności. Ocena zarządzania kapitałem jest pozytywna jeżeli na koniec każdego miesiąca wartość wewnętrznego współczynnika wypłacalności była nie niższa niż 8,5%, zgodnie z przyjętą w Banku metodologią jego wyliczania. d. Ocena realizacji wyniku finansowego odbywa się z punktu widzenia zdolności Banku do realnego zwiększania posiadanej bazy kapitałowej w związku z czym miarą realizacji tego celu jest stopa zwrotu z kapitałów własnych, rozumianych jako fundusze podstawowe na koniec roku podlegającego ocenie. Minimalnym 20

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji Załącznik nr 2 do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Prabutach Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok I. Informacje ogólne: Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok 1. Bank Spółdzielczy w Hajnówce, zwany dalej Bankiem, z

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu grudzień 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 45.4/2015 z dnia 14.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 52/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Załącznik do Uchwały Zarządu nr 12/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 1 Historia dokumentu: Numer Uchwały Z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12. Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju ul. Rzeszutka 2, 33-35 Piwniczna-Zdrój Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12.214

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU

POLITYKA INFORMACYJNA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU Uchwała Nr 76/2014 Zarządu MBS w Giżycku z dnia 12 grudnia 2014r. Uchwała Nr 29/2014 Rady Nadzorczej MBS w Giżycku z dnia 16 grudnia 2014r. POLITYKA INFORMACYJNA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Polityki ( )

Załącznik nr 4 do Polityki ( ) Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe kwota Załącznik nr 4 do Polityki ( ) 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29 w tym: instrument typu 1 wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w tym: instrument typu 2

art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29 w tym: instrument typu 1 wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w tym: instrument typu 2 1 Załącznik nr 4 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe

Bardziej szczegółowo

Art. 486 ust. 2

Art. 486 ust. 2 Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne W tym: instrumenty typu 1 W tym: instrumenty typu 2 W tym: instrumenty typu 3 Kwota w dniu

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jutrosinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z dnia 29.01.2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/1/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim www.pbstom.com.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442)

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) Art. 442.a, 442.b Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Raporcie,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Rozdział 2 Zasady polityki informacyjnej... 3

SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Rozdział 2 Zasady polityki informacyjnej... 3 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sławnie Sławno, grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Definicje... 2 Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Wersja ujednolicona po zmianie Załącznik do Uchwały Nr 221/2015 Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku z dnia 08.12.2015 r.

Wersja ujednolicona po zmianie Załącznik do Uchwały Nr 221/2015 Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku z dnia 08.12.2015 r. Wersja ujednolicona po zmianie Załącznik do Uchwały Nr 221/2015 Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku z dnia 08.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 65/2015 Rady Nadzorczej Południowo-Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka, grudzień 2015r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 37/17/AB/DPA/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25 marca 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie Polityka ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Mosina, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie nr 82 /2015 z dnia 29.06.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 176/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 27.05.2015 r. oraz Uchwały Nr 36/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 17.06.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/15 Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego z dnia 15.01.2015 r. POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Wieliczka, styczeń

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu z dnia 30 grudnia 2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Malborku wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Malborku wg stanu na 31 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 22/B/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Malborku z dnia 01.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Malborku Spółdzielcza Grupa Bankowa Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIE INFORMACJI

UJAWNIENIE INFORMACJI Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku UJAWNIENIE INFORMACJI o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego w Sierakowie

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego w Sierakowie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Nr 1/18/15 z dnia 09.04.2015 roku Zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/2/2015 z dnia 09.04.2015 roku Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach

Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 4/Grudzień /Z/ 2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr

Załącznik do Uchwały Nr 4/Grudzień /Z/ 2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Załącznik do Uchwały Nr 4/Grudzień /Z/ 2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 3/Grudzień/RN/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Białobrzegach w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłoszeniu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Białobrzegach w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłoszeniu Załącznik do Uchwały Nr 54A/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach z dnia 25.05.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 35/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białobrzegach z dnia 12.06.2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Definicje 2. Zakres przedmiotowy 2. Cel 2

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Definicje 2. Zakres przedmiotowy 2. Cel 2 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach Błaszki, grudzień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 Definicje 2 Zakres przedmiotowy 2 Cel

Bardziej szczegółowo

Ośno Lubuskie, grudzień 2015r.

Ośno Lubuskie, grudzień 2015r. Załącznik do Uchwały nr 126/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim z dnia 22 grudnia 2015r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 78/R/15 z dnia 28 grudnia 2015r. Polityka ujawnień w zakresie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Ośno Lubuskie, grudzień 2014r.

Ośno Lubuskie, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 143/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim z dnia 18 grudnia 2014r. Zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 105/R/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r. Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 14, 17-100 Bielsk

Bardziej szczegółowo

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku 2014 Ujawnienie informacji Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Kraków, marzec 2016 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 155/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23/10/2015

Załącznik do Uchwały Nr 155/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23/10/2015 Załącznik do Uchwały Nr 155/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23/10/2015 Załącznik do Uchwały Nr 35/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 28/10/2015

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku Załącznik nr 14 do protokołu Zarządu Banku nr 12/212 z dnia 13.6.212 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.211 roku

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Załącznik do Uchwały Nr 27/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gilowicach z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Gilowicach dotycząca adekwatności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIE INFORMACJI

UJAWNIENIE INFORMACJI UJAWNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI UJAWNIANYCH ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ ÓSMĄ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie BANK SPÓŁDZIELCZY W PILŹNIE Załącznik do Uchwały Nr 17/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016 r Załącznik do Uchwały Nr 16/2016 Rady Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/41/2014 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 10.12.2014 POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna. IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka Informacyjna. IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka Informacyjna IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, rok 2013 Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka Informacyjna IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie Załącznik do Uchwały Nr 150/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 40/2014 Rady Nadzorczej BS w Lubartowie z dnia 28 listopada 2014 roku Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji Banku. Spółdzielczego w Obornikach Śląskich. wg stanu na 31 grudnia 2014r.

Ujawnienie informacji Banku. Spółdzielczego w Obornikach Śląskich. wg stanu na 31 grudnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 15/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich z dnia 26 czerwca 2015r. Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich wg stanu na 31 grudnia 2014r.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo