VIII RAJD CZERWONEGO MISIA DLA NIEKTÓRYCH WARTO SIĘ ROZTOPIĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII RAJD CZERWONEGO MISIA DLA NIEKTÓRYCH WARTO SIĘ ROZTOPIĆ"

Transkrypt

1 VIII RAJD CZERWONEGO MISIA DLA NIEKTÓRYCH WARTO SIĘ ROZTOPIĆ Szczep Harcerski Imago im. Batalionu Zośka Komenda Hufca ZHP Świdnica im. Szarych Szeregów 11 maja 2019 roku (sobota) Świebodzice Rozpoczęcie rajdu o godz. 8:40 CELE Integracja gromad zuchowych z Hufca Świdnica oraz innych środowisk Chorągwi Dolnośląskiej. Pobudzenie wyobraźni u zuchów. Zapoznanie z tematyką filmu animowanego. Kształtowanie odwagi u zuchów. Integrowanie kadry gromad zuchowych Hufca Świdnica oraz innych środowisk Chorągwi Dolnośląskiej. Pogłębianie świadomości ekologicznej zuchów. 1

2 REGULAMIN Uczestnicy stawiają się na punkt startowy o wyznaczonej godzinie (zostanie ona ustalona i przesłana drogą mailową do drużynowego wraz z dokładną trasą rajdu). Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować drogą mailową do Komendy Rajdu sam. Nicole Szklarczyk Komendantka VIII Zuchowego Rajdu Czerwonego Misia sam. Dominika Ciechowska Z-ca komendantki VIII Zuchowego Rajdu Czerwonego Misia Składka zadaniowa w wysokości 20 zł od osoby (w przypadku gromad z Hufca Świdnica) płatne w Komendzie Hufca ZHP w Świdnicy lub 27 zł (w przypadku gromad z innych środowisk) płatne przelewem na poniższe dane: nr konta bankowego: dane: KH ZHP Świdnica ul. Lelewela 18, Świdnica tytuł przelewu: składka zadaniowa za Rajd Czerwonego Misia, nazwa gromady płatne do 12 kwietnia 2019 roku (opiekunowie również wnoszą składkę) Jako prawidłowe zgłoszenie uważa się wniesienie składki zadaniowej oraz wypełnienie formularza zgłoszeń wraz z przesłaniem lub dostarczeniem (w przypadku gromad z Hufca Świdnica) listy uczestników do dnia 12 kwietnia 2019 roku. formularz zgłoszeń: xhxbougc9dokuwh7gkwjjumfvar1m3vllhrldcu0vnrkvcwdbxofmwsy4u 2

3 lista uczestników: załącznik nr 1 Uwagi: liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, na rajd zostanie zakwalifikowanych 13 patroli/gromad (pierwszeństwo mają gromady z Hufca Świdnica). Przejazd na punkt startowy oraz powrót we własnym zakresie. Gromady spoza Hufca Świdnica powinny zadbać o ubezpieczenie we własnym zakresie. Po 12 kwietnia 2019 roku organizatorzy nie zwracają wpłaconej składki zadaniowej. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków własnych Komendy Hufca ZHP Świdnica. Organizatorzy zapewniają: pamiątkową plakietkę dla każdego uczestnika; ciepły poczęstunek na koniec trasy; dyplom uczestnictwa dla gromady; symboliczną sprawność dla gromady; nagrodę rzeczową dla gromady. Wyposażenie uczestnika: przynajmniej jeden czerwony element ubioru (koszulka, spodnie, czapka, chustka/ bandanka, plecak itp.); prowiant na drogę (coś do przekąszenia, coś do picia); ubiór dostosowany do warunków pogodowych (obowiązkowo zalecamy buty turystyczne i kurtkę przeciwdeszczową); buty zmienne. Każdy z patrolowy zobowiązany jest do: posiadania zgód od rodziców na udział w rajdzie (załącznik nr 2); posiadania oryginału podpisanego oświadczenia przez pełnoletniego opiekuna (załącznik nr 1); zabrania przynajmniej jednej, w pełni wyposażonej apteczki; posiadania potwierdzenia ubezpieczenia uczestników rajdu (nie dotyczy patroli z Hufca ZHP Świdnica); zapoznania się z trasą rajdu; 3

4 W przypadku złej pogody (np. nieustannego deszczu) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących m.in. przebiegu trasy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku w mediach osób biorących udział w rajdzie. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Prawa Zucha / Prawa Harcerskiego. Do zobaczenia! sam. Nicole Szklarczyk Komendantka VII Rajdu Czerwonego Misia oraz sam. Dominika Ciechowska Zastępca Komendantki VII Rajdu Czerwonego Misia 4

5 Załącznik nr 1 LISTA UCZESTNIKÓW W RAJDZIE CZERWONEGO MISIA GROMADA: Lp. Imię i nazwisko Nr ewidencji ZHP Rok urodzenia W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na rajdzie organizowanym przez KH ZHP Świdnica oraz SH Imago im. Batalionu Zośka, w dniu r. oświadczam, co następuje: 1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia życia młodzieży. 2. Zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna na rajdzie. 3. Uzyskałem pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w rajdzie. (imię i nazwisko opiekuna) (nr dowodu osobistego) (czytelny podpis) 5

6 Załącznik nr 2 ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W RAJDZIE CZERWONEGO MISIA Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Rajdzie Czerwonego Misia, który odbędzie się w terminie roku w Świebodzicach, organizowanym przez KH ZHP Świdnica oraz SH Imago im. Batalionu Zośka. Zgadzam się również na przeprowadzenie zabiegów ratujących życie mojego dziecka podczas pobytu na rajdzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Imię i nazwisko dziecka:... PESEL:.. Telefon do rodzica (prawnego opiekuna):. Ja, niżej podpisany/podpisana. (imię i nazwisko), jako pełnoprawny opiekun dziecka... (imię i nazwisko dziecka) uczestnika rajdu, wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku/głosu mojego dziecka poprzez publikację zdjęć, materiałów audio i wideo wykonanych przez organizatorów lub osoby przez nich upoważnione w trakcie rajdu, na stronach internetowych administrowanych przez ZHP, FB organizatorów, drukowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz w prasie, radiu i telewizji. Niniejsza zgoda dotyczy tylko publikacji w celach niekomercyjnych oraz wyżej wskazanych miejsc. Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyrażam dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, Wrocław, : zwana dalej Stowarzyszeniem. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby oraz w celu przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji działań programowych i wypoczynku, archiwizacji dokumentów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami - nie dotyczy. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług tj. PZU (ubezpieczyciel). Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu formy wypoczynku będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia formy wypoczynku. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy. Uczestnik (jego pełnoprawny opiekun) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika na formę wypoczynku. miejscowość, data podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika biwaku 6