Polska-Kraków: Wodomierze 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Kraków: Wodomierze 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy"

Transkrypt

1 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Kraków: Wodomierze 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2014/25/UE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna ul. Senatorska 1 Kraków Polska Osoba do kontaktów: Anna Rygiel Tel.: Faks: Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe: Główny adres: I.2) I.3) I.6) Informacja o zamówieniu wspólnym Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Główny przedmiot działalności Sektor wodny Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa: Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu Numer referencyjny: 434/PN-43/2018 Główny kod CPV Rodzaj zamówienia Dostawy Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu. Zakres szczegółowy objęty zamówieniem: S116 1 / 10

2 2 / 10 II.1.5) II.1.6) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.2.4) Część I. Dostawy sukcesywne nowych wodomierzy suchobieżnych pojemnościowych do zimnej wody pitnej. Część II. Dostawy sukcesywne nowych wodomierzy przemysłowych suchobieżnych do zimnej wody pitnej. Szacunkowa całkowita wartość Wartość bez VAT: PLN Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Opis Nazwa: Dostawy sukcesywne nowych wodomierzy suchobieżnych pojemnościowych do zimnej wody pitnej Część nr: 1 Dodatkowy kod lub kody CPV Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Opis zamówienia: Dostawy sukcesywne nowych wodomierzy suchobieżnych pojemnościowych do zimnej wody pitnej o następujących parametrach: Lp. Średnica nominalna Ciągły strumień objętości Q3 [m3/h] Gwint króćca Długość wodomierza Klasa metrologiczna R Ilość sztuk mm 2,5 ¾ 110 mm mm 2,5 ¾ 110 mm mm mm mm mm mm 6 1 ¼ 260 mm mm 10 1 ½ 260 mm mm mm Nakładka nadajnik impulsów do modułu radiowego Nakładka radiowa na wodomierz do zdalnego odczytu Moduł radiowy do transmisji impulsów z wodomierza i zdalnego odczytu 2085 Wodomierze statyczne tzn. bez części mechanicznych oraz z elektronicznym liczydłem. Lp. Średnica nominalna Ciągły strumień objętości Q3 [m3/h] Gwint króćca Długość wodomierza Klasa metrologiczna R Ilość sztuk mm 2,5 ¾ 110 mm mm mm mm 6 1 ¼ 260 mm mm 10 1 ½ 260 mm mm mm mm 25 Kołnierz 270 mm Wodomierze winny być dostarczone z zaprogramowanymi i zamontowanymi nakładkami. Do zdalnych odczytów oraz z wykazem numer wodomierzy i nakładek w pliku.xls dołączonym do danej partii o ile zamówienie jednostkowe nie stanowi inaczej. S116 2 / 10

3 3 / 10 II.2.5) II.2.6) II.2.7) II.2.10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia wodomierzy bądź nakładek osobno, według jednostkowego zamówienia. Każdy wodomierz musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z dyrektywą MID (PN-EN 14154) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U ). Każdy wodomierz winien mieć korpus wykonany z metalu. Każdy wodomierz winien być zalegalizowany w roku, w którym zostało złożone zamówienie. Numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie. Wszystkie wodomierze muszą posiadać liczydło szklano-miedziane, suchobieżne, hermetycznie zamknięte ze stopniem ochrony IP68. Wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zamontowania przystawek do zdalnego odczytu bez konieczności doposażania, demontażu i ponownej legalizacji. Sprzężenie wodomierza i przystawki do zdalnego odczytu musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahanie wodomierza. Wodomierze winny być wyposażone w ochronę przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Dla wodomierzy fi 15 mm i fi 20 mm wymagana jest gwarancja na 5 lat. Wykonawca dostarczy Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu. Na rurociągach wody pitnej lub dokument równoważny. Wykonawca dostarczy karty katalogowe z opisem technicznym i specyfikacją materiałową oferowanych wyrobów. Wykonawca zapewni nieodpłatnie ewentualnie narzędzia konieczne do przeprowadzania prawnych czynności metrologicznych na wodomierzach statycznych to jest ich legalizacji i wykonywania ekspertyz. Wykonawca zapewni dostępność wszystkich elementów potrzebnych do regeneracji każdego wodomierza przez czas trwania umowy i minimum pięć lat po jej wygaśnięciu. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiąże się sprzedawać Zamawiającemu powyższe elementy zgodnie z dołączonym do oferty cennikiem części zamiennych. Wykonawca zobowiąże się do nie zmieniania cen określonych w tym cenniku przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników MPWiK S.A. bez odrębnego wynagrodzenia w zakresie udzielenia autoryzacji na regenerację zakupionych wodomierzy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez odrębnego wynagrodzenia narzędzia niezbędne. Do regeneracji zakupionych wodomierzy. Jako załącznik do oferty należy dołączyć cennik wszystkich części zamiennych potrzebnych. Do naprawy i powtórnego zalegalizowania każdego wodomierza. Pozostały opis zamówienia w SIWZ. Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: PLN Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 36 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie S116 3 / 10

4 4 / 10 II.2.11) II.2.12) II.2.13) II.2.14) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.2.4) Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje na temat katalogów elektronicznych Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Opis Nazwa: Dostawy sukcesywne nowych wodomierzy przemysłowych suchobieżnych do zimnej wody pitnej Część nr: 2 Dodatkowy kod lub kody CPV Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Opis zamówienia: Dostawy sukcesywne nowych wodomierzy przemysłowych suchobieżnych do zimnej wody pitnej. O następujących parametrach: Lp. Średnica nominalna Ciągły strumień objętości Q3 [m3/h] Połączenie Długość wodomierza Klasa metrologiczna R Ilość sztuk mm 25 Kołnierz płaski 270 mm mm 63 Kołnierz płaski 225 mm mm 63 Kołnierz płaski 300 mm mm 100 Kołnierz płaski 250 mm mm 250 Kołnierz płaski 300 mm mm 250 Kołnierz płaski 500 mm Nakładka nadajnik impulsów do modułu radiowego Moduł radiowy do transmisji impulsów z wodomierza i zdalnego odczytu 2085 Wodomierze winny być dostarczone z zaprogramowanymi i zamontowanymi nakładkami. Do zdalnych odczytów oraz z wykazem numer wodomierzy i nakładek w pliku.xls dołączonym do danej partii o ile zamówienie jednostkowe nie stanowi inaczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia wodomierzy bądź nakładek osobno, według jednostkowego zamówienia. Każdy wodomierz musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z dyrektywą MID (PN-EN 14154) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U ). Każdy wodomierz winien mieć korpus wykonany z metalu. Każdy wodomierz winien być zalegalizowany w roku, w którym zostało założone zamówienie. Numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie. Liczydło wodomierza powinno być suchobieżne hermetycznie zamknięte szklano miedziane (IP68). Wodomierze winny mieć możliwość regulacji w procesie legalizacji ponownej. Sprzężenie wodomierza i nakładki nadajnika impulsów musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahanie wodomierza. S116 4 / 10

5 5 / 10 II.2.5) II.2.6) II.2.7) II.2.10) II.2.11) II.2.12) II.2.13) Wykonawca zapewni dostępność wszystkich elementów potrzebnych do regeneracji każdego wodomierza przez czas trwania umowy i minimum pięć lat po jej wygaśnięciu. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiąże się sprzedawać Zamawiającemu powyższe elementy zgodnie z dołączonym do oferty cennikiem części zamiennych. Wykonawca zobowiąże się do nie zmieniania cen określonych w tym cenniku przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników MPWiK S.A. bez odrębnego wynagrodzenia w zakresie udzielenia autoryzacji na regenerację zakupionych wodomierzy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez odrębnego wynagrodzenia narzędzia niezbędne. Do regeneracji zakupionych wodomierzy. Wykonawca dostarczy karty katalogowe z opisem technicznym i specyfikacją materiałową oferowanych wyrobów. Wykonawca dostarczy Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu. Na rurociągach wody pitnej lub dokument równoważny. Wykonawca dostarczy DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) dla oferowanych urządzeń. Dostarczona dokumentacja musi być w języku polskim. Jako załącznik do oferty należy dołączyć cennik wszystkich części zamiennych potrzebnych. Do naprawy i powtórnego zalegalizowania każdego wodomierza. Poddane ilości wodomierzy należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość dostarczanych towarów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy. Nakładka nadajnik impulsów do modułu radiowego o następujących parametrach: Nakładka winna być kompatybilna z posiadanymi przez MPWiK S.A. modułami radiowymi IZAR DP. Nakładka powinna być hermetycznie szczelna odporna na wodę (IP68). Nakładka musi być montowana w sposób uniemożliwiający jej demontaż bez naruszenia plomb. Nakładka musi mieć możliwość zamontowania na każdy oferowany wodomierz bez konieczności jego demontażu ani ponownej legalizacji (nie dotyczy wodomierzy statycznych). Oferowane nakładki muszą być kompatybilne z istniejącym systemem zdalnych odczytów stosowanym przez MPWiK S.A. tzn. musza być odczytywane przez obecnie stosowane urządzenia. I aplikacje. Pozostały opis zamówienia w SIWZ. Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: PLN Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 36 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje na temat katalogów elektronicznych Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie S116 5 / 10

6 6 / 10 II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.z.p. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, złoży następujące oświadczenia i dokumenty (aktualne na dzień ich złożenia): 1)informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej S116 6 / 10

7 7 / 10 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.1.5) III.1.6) grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt 1) -7) zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Nie dotyczy. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. W niniejszym postępowaniu warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje nadal - dla Części I dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN netto łącznie, dla Części II dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN netto łącznie. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, złoży następujące oświadczenia i dokumenty (aktualne na dzień ich złożenia): 1) Formularz nr 2 wykaz dostaw wykonanych w podanym wyżej okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz ten musi obejmować: dla Części I dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN netto łącznie, dla Części II dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN netto łącznie. Przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych dostaw o powyższych cechach będzie równoznaczny z niewykazaniem wymaganego doświadczenia; 2) Dowody potwierdzające, że dostawy wykazane przez wykonawcę w Formularzu nr 2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie z tym że w przypadku, gdy MPWiK SA jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Formularzu nr 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Dowodami tymi są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnione j przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Obiektywne zasady i kryteria udziału Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów: 4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: S116 7 / 10

8 8 / 10 III.1.7) III.1.8) III.2) III.2.2) III.2.3) 1) dla części I ,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); 2) dla części II ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); Wykonawcy uczestniczący więcej niż w jednej części zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości równej sumie wartości dla poszczególnych części. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zgodnie z projektem umowy. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV JEDZ dany wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu). Ciąg dalszy w SIWZ. Warunki dotyczące zamówienia Warunki realizacji umowy: Zgodnie z projektem umowy. Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) IV.1.3) IV.1.4) IV.1.6) IV.1.8) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.2.3) IV.2.4) IV.2.6) IV.2.7) Rodzaj procedury Procedura otwarta Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu Informacje na temat aukcji elektronicznej Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak Informacje administracyjne Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 30/07/2018 Czas lokalny: 09:15 Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: 30/07/2018 S116 8 / 10

9 9 / 10 Czas lokalny: 09:30 Miejsce: Kraków, ul. Senatorska 1, Bud.A, pok.6. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) Informacje na temat procesów elektronicznych Informacje dodatkowe: 1. Na podstawie art. 24 aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt i wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez zamawiającego) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w SIWZ. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a Warszawa Polska Tel.: Faks: Adres internetowy: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art. 182 ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań oraz tryb ich rozstrzygania zostały szczegółowo uregulowane w art u.p.z.p.na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania S116 9 / 10

10 10 / 10 VI.4.4) VI.5) odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu zostały szczegółowo uregulowane w art. 198a-198g ustawy. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a Warszawa Polska Tel.: Faks: Adres internetowy: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15/06/2018 S / 10