: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie zawodowe,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ": Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie zawodowe,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych"

Transkrypt

1 Data wydania:13/11/2009 Data weryfikacji:16/03/2016 Zastępuje:28/12/2015 Wersja: 6.2 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu : Mieszanina Nazwa produktu : Kod produktu : 4208 Grupa produktów : Mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania Kategoria głównego zastosowania Szczegóły dot. zastosowań przemysłowych/profesjonalnych Kategoria funkcji lub zastosowania Odradzane zastosowanie : Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie zawodowe,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych : Smary i dodatki 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki WOLF OIL CORPORATION N.V. Georges Gilliotstraat, Hemiksem - België T 0032 (0) F 0032 (0) Numer telefonu alarmowego Numer telefonu pogotowia : 0032 (0) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszanina/Substancja: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę kategoria 3 H412 Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayextra classification(s) to display Hasło ostrzegawcze (CLP) : - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) Frazy EUH Zatyczka zabezpieczająca, której nie mogą otworzyć dzieci. Ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem : H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki : P273 - Unikać uwolnienia do środowiska P102 - Chronić przed dziećmi P501 - Zawartość i opakowanie należy przetwarzać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. : EUH208 - Zawiera aryloaminę( ). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej : Nie : Nie 2.3. Inne zagrożenia SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1. Substancja Nie dotyczy 3.2. Mieszanina 16/03/2016 PL (polski) 1/8

2 Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] alkylphenol (Numer CAS) (Numer WE) (REACH-nr) Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic (Numer CAS) (Numer WE) (Numer indeksowy) aryloaminę (Numer CAS) (Numer WE) Naphthalene (Numer CAS) (Numer WE) (Numer indeksowy) Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Raczej nie wymaga zastosowania pierwszej pomocy. : Skórę umyć wodą i delikatnym mydłem Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Symptomy/urazy w przypadku inhalacji 0,1-0,99 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 0,1-0,99 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 0,1-0,24 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 0,1-0,24 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 : W razie kontaktu z oczami natychmiast je przemyć czystą wodą przez minut. : Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. : W przewidywanych warunkach normalnego użytkowania nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla dróg oddechowych. Symptomy/urazy w przypadku kontaktu ze skórą : Raczej nie stanowi większego zagrożenia dla skóry w spodziewanych warunkach normalnego użycia. Symptomy/urazy w przypadku kontaktu z oczami Symptomy/urazy w przypadku połknięcia : Raczej nie stanowi większego zagrożenia przy kontakcie z oczami w spodziewanych warunkach normalnego użycia. : Raczej nie stanowi większego zagrożenia w razie spożycia w spodziewanych warunkach normalnego użycia Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Nieodpowiednie środki gaśnicze : Mgła wodna. Piana. Proszek. Proszek gaśniczy. : Nie stosować silnego strumienia wody Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 5.3. Informacje dla straży pożarnej Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru Instrukcja gaśnicza Ochrona w przypadku gaszenia pożaru : Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. : Do schłodzenia pojemników, które uległy ekspozycji, używać aerozolu wodnego lub mgły. : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym bez ochrony dróg oddechowych. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne Dla osób udzielających pomocy Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostania się do ścieków i wód publicznych. Jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych, powiadomić władze. 16/03/2016 PL (polski) 2/8

3 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia W celu hermetyzacji Metody oczyszczania Inne informacje 6.4. Odniesienia do innych sekcji : Duże ilości rozlanego materiału zająć i odzyskać mieszając go z obojętnymi ziarnistymi ciałami stałymi. : Detergent. Rozlany płyn zebrać materiałem chłonnym, np. piaskiem, trocinami, ziemią okrzemkową. : Miejsce, w którym doszło do rozlania się materiału może być śliskie. Używać odpowiednie pojemniki na odpady. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Temperatura użytkowania : < 40 C Środki higieny : Nie dopuszczać do niepotrzebnej ekspozycji. Zwykle konieczne jest zastosowanie zarówno lokalnego wyciągu, jak i wentylacji ogólnej pomieszczenia. : Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne eksponowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Temperatura magazynowania : < 40 C Miejsce przechowywania 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Naphthalene ( ) : Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm UE IOELV STEL (mg/m³) 15 mg/m³ Austria MAK (mg/m³) 50 mg/m³ Belgia Wartość graniczna (mg/m³) 50 mg/m³ Belgia Wartości krótkotrwałe (mg/m³) 53 mg/m³ Bułgaria OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 8h Bułgaria OEL STEL (mg/m³) 75 mg/m³ 15 min. Dania Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 50 mg/m³ Estonia OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ Finlandia HTP-arvo (8h) (mg/m³) 5 mg/m³ Finlandia HTP-arvo (15 min) 100 mg/m³ Francja VME (mg/m³) 50 mg/m³ Niemcy TRGS 900 Wartość dopuszczalna na stanowisku 50 mg/m³ roboczym (mg/m³) Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 50 mg/m³ Holandia Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 80 mg/m³ Wielka Brytania WEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 10 mg/m³ USA - ACGIH ACGIH STEL (mg/m³) 15 włókien/cm³ Dodatkowe wskazówki : 5 mg/m3 for oil mists (TWA, 8h-workday) recommended, based upon the ACGIH TLV (Analysis according to US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3rd Edition) Kontrola narażenia Osobiste wyposażenie ochronne : Okulary ochronne. Rękawiczki. 16/03/2016 PL (polski) 3/8

4 Ochrona rąk Ochrona skóry i ciała Ochrona dróg oddechowych : Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitrile rubber (NBR) / : W normalnych warunkach użycia nie zaleca się stosowania specjalnej odzieży/sprzętu przeznaczonego do ochrony skóry. : W normalnych warunkach użycia przy odpowiedniej wentylacji nie zaleca się stosowania specjalnego sprzętu przeznaczonego do ochrony dróg oddechowych. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan skupienia : Ciecz Wygląd : Płyn oleisty. Barwa : Żółto-brązowy. Zapach : Charakterystyka. Próg zapachu ph Szybkość parowania względne (octan butylu=1) Temperatura topnienia Temperatura krzepnięcia Temperatura wrzenia Temperatura zapłonu : > 205 ASTM D92 Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Łatwopalność (ciało stałe, gaz): Ciśnienie pary Gęstość względna pary w temp. 20 C Gęstość względna Masa właściwa : 891 C Rozpuszczalność : Słabo rozpuszczalny, produkt unosi się na powierzchni wody. Log Pow Lepkość, kinematyczna : C Lepkość, dynamiczna Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające Granica wybuchowości 9.2. Inne informacje SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność W normalnych warunkach nieobecne Stabilność chemiczna Stabilny w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji W normalnych warunkach nieobecne Warunki, których należy unikać Materiały niezgodne Silne utleniacze. kwasy. Zasady Niebezpieczne produkty rozkładu W normalnych warunkach nieobecne. 16/03/2016 PL (polski) 4/8

5 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Naphthalene ( ) LD50 doustnie, szczur LD50, skóra, szczur Działanie żrące/drażniące na skórę Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Rakotwórczość Szkodliwe działanie na rozrodczość Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Zagrożenie spowodowane aspiracja 2600 mg/kg > 2500 mg/kg Lepkość, kinematyczna C SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Ekologia - ogólnie Naphthalene ( ) LC50 dla ryby 1 LC50 dla ryby 2 LC50 inne organizmy wodne 1 EC50 Dafnia 1 EC50 Dafnia 2 : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. < 10 mg/l 96h 0,51 mg/kg 48h, Daphnia 3,4 mg/l < 10 mg/l Trwałość i zdolność do rozkładu Trwałość i zdolność do rozkładu Naphthalene ( ) Trwałość i zdolność do rozkładu Nierozpuszczalny w wodzie, w związku z czym ulega biodegradacji jedynie w minimalnym stopniu. Inherently biodegradable Zdolność do bioakumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Dodatkowe wskazówki : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN Numer UN (numer ONZ) Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu 16/03/2016 PL (polski) 5/8

6 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ADR Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) IMDG Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) IATA Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) ADN Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) RID Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) Grupa pakowania Grupa pakowania (ADR) Grupa pakowania (IMDG) Grupa opakowań (IATA) Grupa opakowań (ADN) Grupa pakowania (RID) Zagrożenia dla środowiska Produkt niebezpieczny dla środowiska Ilości wyłączone Inne informacje : Nie : Nie : Szczególne środki ostrożności dla użytkowników - Transport lądowy - transport morski - Transport lotniczy - Transport śródlądowy - Transport kolejowy Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Nie zawiera substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH 16/03/2016 PL (polski) 6/8

7 Przepisy krajowe Niemcy Referencja Załącznika VwVwS 12 Rozporządzenie wdrażające ustawę federalną o kontroli immisji - 12.BImSchV Holandia SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling Dania Uwagi dotyczące klasyfikacji Zalecenia Duńskiego Prawa : Klasa zagrożenia dla wody (WGK) 3, silnie zagrożający wodom (Klasyfikacja zgodna z VwVwS, Załącznik 4) : Nie podlega 12 BlmSchV (zarządzenie dotyczące ochrony przed emisjami) (Rozporządzenie dotyczące poważnych wypadków): : Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic znajduje się na liście : Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic znajduje się na liście : Żaden składnik nie znajduje się na liście : Żaden składnik nie znajduje się na liście : Żaden składnik nie znajduje się na liście : Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed : Młode osoby poniżej 18 roku życia nie mogą używać tego produktu Kobiety ciężarne/karmiące piersią pracujące z tym produktem nie powinny pozostawać z nim w bezpośrednim kontakcie Ocena bezpieczeństwa chemicznego No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier SEKCJA 16: Inne informacje Skróty i akronimy: ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists TWA: Time Weighted Average TLV: Threshold Limit Value ASTM: American Society for Testing and Materials ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin IMDG: International Maritime Dangerous Goods ICAO: International Civil Aviation Organization IATA: International Air Transport Association STEL: Short Term Exposure Limit LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects ATE: acute toxicity estimate LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects EC50: concentration producing 50% effect Inne informacje : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uzyskaliśmy ze źródeł naszym zdaniem wiarygodnych. Nie dajemy jednak żadnej gwarancji, w sposób dorozumiany bądź jawny, że podane informacje są poprawne. Warunki lub metody obchodzenia się z produktem, jego przechowywania, stosowania i usuwania znajdują się poza naszą kontrolą i mogą nie być nam znane. Z tego i innych powodów nie bierzemy odpowiedzialności oraz całkowicie zrzekamy się odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich strat, szkód czy kosztów poniesionych w związku z obchodzeniem się z produktem, jego przechowywaniem, używaniem czy usuwaniem. Niniejszą kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej opracowano wyłącznie dla tego produktu, w związku z tym nie należy jej odnosić do innych produktów. Jeżeli niniejszy produkt stanowi składnik innego produktu, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej mogą nie mieć zastosowania. Pełny tekst zwrotów H i EUH: Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4 Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre kategoria 1 Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo - zagrożenie przewlekłe kategoria 1 Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 2 16/03/2016 PL (polski) 7/8

8 Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 Carc. 2 Rakotwórczość, kategoria zagrożeń 2 Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 STOT SE 3 H302 H304 H315 H317 H336 H351 H400 H410 H411 H412 EUH208 Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie Kategoria 3, narkotyczne Działa szkodliwie po połknięciu Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią Działa drażniąco na skórę Może powodować reakcję alergiczną skóry Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy Podejrzewa się, że powoduje raka Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Zawiera. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej SDS UE (REACH Załącznik II) Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu 16/03/2016 PL (polski) 8/8