SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:"

Transkrypt

1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców. 1. Zamawiający. 2. Oznaczenie postępowania. 3. Tryb udzielenia zamówienia. 4. Opis przedmiotu zamówienia 5. Termin wykonania zamówienia. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 8. Podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Odrzucenie oferty. 10. Podwykonawstwo. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 12. Miejsce i termin składania ofert. 13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów. 14. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 15. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 16. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 19. Unieważnienie postępowania. 20. Udzielenie zamówienia. 21. Wymagania dotyczące wadium. 22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Rozdział II: Formularze oświadczeń 1. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział III: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Rozdział IV: Formularz Oferty wraz z załącznikami: Formularze asortymentowo-cenowe (dostępne w osobnym pliku do pobrania ze strony internetowej Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa Wzór umowy użyczenia Istotne dla stron postanowienia umowy Projekt Umowy Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. Załączniki stanowią integralną część SIWZ. Niniejsza specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

4 1. ZAMAWIAJĄCY. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej Adres: Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 Telefon: 56 / Fax: 56 / Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz do OZNACZENIE POSTĘPOWANIA. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 39/2013. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty ,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym ziemniaków, warzyw, warzyw kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych do ZOZ w Chełmnie. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy Umowa użyczenia Umowa użyczenia będzie miała zastosowanie w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą na dostawę warzyw i owoców mrożonych. Przedmiotem umowy będzie bezpłatne używanie zamrażarki na w/w produkty żywnościowe. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych: owoce, warzywa i podobne produkty 5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie należy realizować sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w formie dostaw cząstkowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ). b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ). c)

5 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ). d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 6.1 a-d) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 6.2. powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp. 6.7.

6 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 7.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Rozdział II pkt 1 (oryginał) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Rozdział II pkt 2 (oryginał), 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.2: 1) pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia data wymagana dla tych dokumentów. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub

7 miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. PODSTAWY DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisko, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisko, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie

8 przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłożony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłożenie okresu związania oferta; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 9. ODRZUCENIE OFERTY 9.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły: spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymogi spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków w udziału w postępowaniu. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 10. PODWYKONAWSTWO

9 10.1 Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularz ofertowy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety ustalone w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Oferta winna zawierać wypełniony formularz Oferta zamieszczony w Rozdziale III SIWZ wraz z załącznikami Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). Dokumenty składające się na ofertę są składane w oryginale lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub przez pełnomocnika ustanowionego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp WRAZ Z OFERTĄ WINNY BYĆ ZŁOŻONE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: formularz oferty - Rozdziale III SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (Rozdział II pkt 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Rozdział II pkt 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert formularz asortymentowo-cenowy odpowiednio do złożonej oferty załącznik nr 1 do SIWZ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pełnomocnictwo, zgodnie z pkt SIWZ jeśli dotyczy Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ winne być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone

10 Wszystkie strony oferty winny być podpisane czytelnie lub parafowane wraz z pieczątką imienną przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Plac Rydygiera Chełmno oraz opisane: OFERTA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW, WARZYW, OWOCÓW DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE Postępowanie nr 39/2013 Nie otwierać przed dniem r. godz. 11: Wymagania określone w pkt nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikną z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw poz. 231). 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w terminie do r. do godz. 11:00 w Sekretariacie ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na adres podany w p-cie SIWZ a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11 13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieści na stronie internetowej, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w, którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: w zakresie przedmiotu zamówienia: Jolanta Pawelczuk - tel. 56 / lub 56 / oraz w zakresie organizacji przetargu i innych sprawach proceduralnych: Grażyna Marcinkowska tel. 56 / W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego Zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje winny być przekazywane przez strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Przy przekazie faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania. Każdy faks winien być niezwłocznie potwierdzony w formie pisemnej W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres: 1) Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Plac Rydygiera Chełmno 2) fax: 56 / ) Adres poczty elektronicznej: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią. 14. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

12 14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Plac Rydygiera 1 w Sali Konferencyjnej (Budynek Dyrekcji). 16. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 15. Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium: KRYTERIUM WAGA OFEROWANA CENA 100 % Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: a) kryterium ceny wskaźnik "W" liczony według wzoru: najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert (brutto) W= x 100 x 100% cena badanej oferty (brutto) Oferowana cena - 100% Maksymalną liczbę punktów (100) w kryterium ceny otrzyma Wykonawca, który zaproponuje w formularzu cenowym spośród ofert nie odrzuconych najniższą cenę. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów obliczoną zgodnie z powyższym wzorem. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oraz sporządzona zgodnie z unormowaniami ustawy Pzp i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

13 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich. 18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Cena oferty zostanie określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT), które poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia Cena oferty winna być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. 19. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem składania ofert; b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert; podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 20. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny; b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w p-cie a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób niż powyżej.

14 20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 20.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy- Pzp Projekt umowy zawiera rozdział IV SIWZ Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą: rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Projekt Umowy. 23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania czynności, której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Zamawiającego w sposób i w terminie przewidziany zapisami ustawy PZP. W spawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy USTAWY PZP.

15 ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

16 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) Nr postępowania: 39/2013 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW, WARZYW, OWOCÓW DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.... dnia r.... (miejscowość) (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

17 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Nr postępowania: 39/2013 OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW, WARZYW, OWOCÓW DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.). dnia 2013 r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

18 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY wraz z załącznikami

19 O F E R T A Nr postępowania: 39/2013 Do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW, WARZYW, OWOCÓW DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE : My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1.Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do oferty na następujących zasadach: (wypełnić w części, na którą Wykonawca składa ofertę, w pozostałych wpisać "nie dotyczy") Pakiet nr 1 ZIEMNIAKI OBIERANE wartość netto... PLN (słownie...) wartość brutto...pln (słownie...) Pakiet nr 2 WARZYWA wartość netto... PLN (słownie...) wartość brutto...pln (słownie...) Pakiet nr 3 WARZYWA KISZONE wartość netto... PLN (słownie...) wartość brutto...pln (słownie...) Pakiet nr 4 OWOCE wartość netto... PLN (słownie...) wartość brutto...pln (słownie...) Pakiet nr 5 WARZYWA I OWOCE MROŻONE wartość netto... PLN (słownie...) wartość brutto...pln (słownie...) 4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

20 5.Oświadczamy, że następująca część zamówienia * będzie powierzona podwykonawcom. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. *jeżeli nie dotyczy - to wpisujemy nie dotyczy 6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (projekt umowy). 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, że sposób reprezentowania spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) *jeżeli nie dotyczy - to wpisujemy nie dotyczy 10. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12. Oświadczamy, że podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Nazwa Wykonawcy: Adres: Fax: Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są poniższe dokumenty: Osoba/osoby upoważnione do podpisania umowy dnia r.... (miejscowość) (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

21 Nr postępowania 39/2013 ROZDZIAŁ IV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY PROJEKT UMOWY

22 Projekt UMOWA NR.../20... Zawarta w dniu... r. w Chełmnie pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Pl. Rydygiera 1, Chełmno, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez : 1.Mariolę Burc Dyrektora Naczelnego a... z siedzibą w...,...-zarejestrowaną w:..., pod numerem...zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) dotyczącego realizacji Sukcesywnej dostawy ziemniaków, warzyw, owoców do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie (Nr post. 39/2013) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy: ziemniaków obieranych, warzyw, warzyw kiszonych, owoców, warzyw i owoców mrożonych¹ dla Zamawiającego w asortymencie, ilości i cenach określonych w ofercie. 2. Towar będzie spełniał wymagania (w tym wymagania dotyczące: jakości towaru oraz częstotliwości dostaw i dni w których będą one realizowane) opisane w niniejszej umowie. 3. Ilości towaru i ich wartości określone w umowie są ilościami i wartościami planowanymi. Ilość określona w załączniku do niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zakupu pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku do formularza ofertowego Wykonawcy są stałe przez okres 12 m-cy z zastrzeżeniem Wartość niniejszej umowy określa się na: Pakiet nr... netto... PLN (słownie...) należny podatek VAT w kwocie... brutto...pln (słownie...) 6. Wartość umowy określona w ust. 5 może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust Strony ustalają, iż dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywały się według zamówionych partii towaru wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, określającymi każdorazowo asortyment i ilość, w dni robocze tj.:² a) Pakiet nr 1 - Ziemniaki obierane codziennie, b) Pakiet nr 2 Warzywa codziennie, c) Pakiet nr 3 Warzywa kiszone codziennie, d) Pakiet nr 4 Owoce codziennie, e) Pakiet nr 5 Warzywa i owoce mrożone - raz w tygodniu. ¹ stosownie do wybranej oferty częściowej ²odpowiedni dla wybranej oferty częściowej 3. Zamówienia będą składane telefonicznie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego

23 (Koordynatora Kuchni Szpitalnej lub upoważnionego pracownika Zamawiającego) na jeden dzień przed dostawą. 4. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do siedziby jednostki Zamawiającego (Kuchni Szpitalnej) w godz. ³: od 6:00 do 9:00 - ziemniaki obierane, warzywa, warzywa kiszone, owoce, od 6:00 do 14:00 - warzywa i owoce mrożone ³odpowiedni dla wybranej oferty częściowej 5. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowej dostawy, będzie ona każdorazowo uzgodniona w telefonicznym przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (Koordynatora Kuchni Szpitalnej lub upoważnionego pracownika Zamawiającego). Wykonawca będzie zobowiązany wówczas wykonać dodatkową dostawę w dniu zgłoszenia lub innym terminie po uprzednim uzgodnieniu ze zgłaszającym Zapłata za dostarczony i przyjęty towar nastąpi poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT lub rachunku w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu. 2. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego). 4 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 1. Pod rygorem unieważnienia niniejszej umowy zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie dostarczyć atesty, certyfikaty, opinie, świadectwa jakości, (dla towarów dla których jest to wymagane) wydane przez instytucje do tego upoważnione dopuszczające do stosowania i obrotu na rynku polskim poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. 2. Produkt wytworzony jest zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpień 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r Nr 136, poz. 914 ze zm.). 3. Produkt wytworzony zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187 poz.1577 ze zm). 4. Produkt dostarczony będzie specjalistycznym środkiem transportu, zgodnie z wymaganiami określonymi z rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, w związku z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.) 5. Produkt jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010 r nr 232, poz. 1525). 6. Produkt wytworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. 7. Opakowania produktów spełniają wymagania zawarte w Ustawie z dnia r. o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U.2003 r. nr 171, poz. 1662). 5 1.Wykonawca dostarczy towar o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych jak i o odpowiednim terminie ważności. 2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, iż towar jest wadliwy. 3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru. 4. Reklamacja będzie przesłana faxem przez pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego i każdorazowo niezwłocznie potwierdzana na piśmie. 5. Towarem wadliwym jest w szczególności towar nie spełniający wymogów określonych w ust Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 48 godz. od dnia otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego oraz pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych 7. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i się na to zgadza. 6