Warszawa, dnia 23 stycznia 2019 r. Poz. 130

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 23 stycznia 2019 r. Poz. 130"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 23 stycznia 2019 r. Poz. 130 Obwieszczenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno - -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 372), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2130); 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno - -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 453); 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2093). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2130), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ; 2) 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 453), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ; 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz ) 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2093), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Minister Finansów: wz. T. Robaczyński

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 130 Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 130) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celno -skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, z zastrzeżeniem 3 i Wykaz urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celno -skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z , str. 1, z późn. zm. 3) ). 4. Wykaz urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 4) 1) Obecnie działem administracji rządowej finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, 1669, 1697, 2227 i 2244 oraz z 2019 r. poz ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z , str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z , str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z , str. 16, Dz. Urz. UE L 235 z , str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z , str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 255 z , str ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2016 r. poz. 595, 643 i 1442), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz i 2255).

4 Dziennik Ustaw 4 Poz. 130 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY Objaśnienia: Podane w 4 rubryce rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi: 1 dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie, 2 tranzyt, 3 składowanie celne, 4 uszlachetnianie czynne, 5 odprawa czasowa, 6 uszlachetnianie bierne, 7 wywóz, 8 wolny obszar celny. Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Procedury celne Uwagi I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej Oddział Celny w Białej Podlaskiej ,2,3,4,5,6,7 2 5) Oddział Celny w Małaszewiczach ,2,3,4,5,6,7,8 towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu; ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym 5) W brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 453), które weszło w życie z dniem 2 marca 2018 r.

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 130 obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia 3 Oddział Celny w Koroszczynie ,2,3,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, wywożonych przez podróżnych 4 Oddział Celny w Terespolu ,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 5 Oddział Celny Drogowy w Terespolu ,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 6 Oddział Celny w Sławatyczach ,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 7 Oddział Celny w Lublinie ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Puławach ,2,3,4,5,6,7 9 Oddział Celny w Chełmie ,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny w Dorohusku ,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 130 oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych 11 Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 12 Oddział Celny Port Lotniczy Lublin 12a 6) Oddział Celny Pocztowy w Lublinie ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 6) Dodany przez 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2093), które weszło w życie z dniem 20 listopada 2018 r.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Oddział Celny w Zamościu ,2,3,4,5,6,7 14 Oddział Celny w Hrebennem ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 15 Oddział Celny w Hrubieszowie ,2,3,4,5,6,7 16 Oddział Celny w Zosinie ,2,5,7 towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 17 Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim ,2,3,4,5,6,7 18 Oddział Celny w Dołhobyczowie ,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku Oddział Celny w Białymstoku ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy ,2,3,4,5,6,7

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ) Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy 4 Oddział Celny w Siemianówce ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Połowcach ,2,5, ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 6 8) Oddział Celny w Bobrownikach ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego 7) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2130), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2017 r. 8) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 130 przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 7 Oddział Celny w Łomży ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Suwałkach ,2,3,4,5,6,7 9 Oddział Celny w Augustowie ,2,3,4,5,6,7 III Pomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Gdyni Oddział Celny Basen V w Gdyni ,2,3,4,5,6, Oddział Celny Baza Kontenerowa w Gdyni Oddział Celny Basen IV w Gdyni Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni Oddział Celny Opłotki w Gdańsku Oddział Celny Nabrzeże Wiślane w Gdańsku Oddział Celny Basen im. Władysława IV w Gdańsku Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo ,2,3,4,5,6, ,2,3,4,5,6, ,2,3,4,5,6, ,2,3,4,5,6, ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7,8

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Oddział Celny w Tczewie ,2,3,4,5,6,7 10 Oddział Celny w Kwidzynie ,2,3,4,5,6,7 11 Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku ,2,3,4,5,6,7,8 12 Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim ,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 13 Oddział Celny w Słupsku ,2,3,4,5,6,7 14 Oddział Celny w Chojnicach ,2,3,4,5,6,7 IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Oddział Celny w Chorzowie ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny w Tychach ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny w Sławkowie ,2,3,4,5,6,7 4 5 Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Gliwicach ,2,3,4,5,6,7,8 7 Oddział Celny w Raciborzu ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu ,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 9 Oddział Celny w Częstochowie ,2,3,4,5,6,7 10 Oddział Celny w Czechowicach- -Dziedzicach ,2,3,4,5,6,7 11 Oddział Celny w Żywcu ,2,3,4,5,6,7 V Świętokrzyski Urząd Celno- -Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Starachowicach ,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Sandomierzu ,2,3,4,5,6,7,8 VI Małopolski Urząd Celno- -Skarbowy w Krakowie Oddział Celny II w Krakowie ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice ,2,3,4,5,6,7,8 towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym 3 Oddział Celny w Chyżnem ,2,3,4,5,6,7

11 Dziennik Ustaw 11 Poz Oddział Celny w Andrychowie ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Nowym Sączu ,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Tarnowie ,2,3,4,5,6,7 VII Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi Oddział Celny I w Łodzi ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny w Sieradzu ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny II w Łodzi ,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny w Kutnie ,2,3,4,5,6,7 5 6 VIII Oddział Celny Port Lotniczy Łódź- -Lublinek Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6, Oddział Celny w Olsztynie ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Korszach ,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Bezledach ,2,3,4,5,6,7,8 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, wywożonych przez podróżnych

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Oddział Celny w Bartoszycach ,2,3,4,5,6,7,8 5 Oddział Celny w Ełku ,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Gołdapi ,2,3,4,5,6,7,8 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie wywożonych przez podróżnych 7 Oddział Celny w Elblągu ,2,3,4,5,6,7,8 8 Oddział Celny w Braniewie ,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Gronowie ,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie wywożonych przez podróżnych 10 Oddział Celny w Iławie ,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Grzechotkach ,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych IX Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu Oddział Celny w Opolu ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny w Kędzierzynie- -Koźlu ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny w Nysie ,2,3,4,5,6,7

13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 130 X Wielkopolski Urząd Celno- -Skarbowy w Poznaniu Oddział Celny w Poznaniu ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny MTP w Poznaniu ,2,3,4,5,6,7 wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 3 Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica ,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny w Gądkach ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Pile ,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Lesznie ,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Nowym Tomyślu ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Kaliszu ,2,3,4,5,6,7 9 Oddział Celny w Koninie ,2,3,4,5,6,7 XI Podkarpacki Urząd Celno- -Skarbowy w Przemyślu Oddział Celny w Przemyślu ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Medyce ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego,

14 Dziennik Ustaw 14 Poz. 130 a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 3 Oddział Celny Kolejowy Przemyśl- -Medyka ,2,5,7,8 4 Oddział Celny w Jarosławiu ,2,3,4,5,6,7,8 5 9) Oddział Celny w Korczowej ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 6 Oddział Celny w Budomierzu ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego 9) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15 Dziennik Ustaw 15 Poz Oddział Celny w Rzeszowie ,2,3,4,5,6,7,8 przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie wywożonych w transporcie kolejowym, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, wywożonych przez podróżnych 8 Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Dębicy ,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny w Stalowej Woli ,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Mielcu ,2,3,4,5,6,7,8 12 Oddział Celny w Krośnie ,2,3,4,5,6,7,8 13 Oddział Celny w Krościenku ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie wywożonych w transporcie kolejowym, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, wywożonych przez podróżnych

16 Dziennik Ustaw 16 Poz. 130 XII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Zielonej Górze ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Olszynie ,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim ,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny w Świecku ,2,3,4,5,6,7,8 XIII Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie Oddział Celny w Szczecinie ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia w Szczecinie ,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów ,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny w Stargardzie ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Świnoujściu ,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Koszalinie ,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Kołobrzegu ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Szczecinku ,2,3,4,5,6,7 XIV Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu Oddział Celny II w Bydgoszczy ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Inowrocławiu ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny w Toruniu ,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny we Włocławku ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Grudziądzu ,2,3,4,5,6,7 XV Mazowiecki Urząd Celno- -Skarbowy w Warszawie Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie ,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 2 Oddział Celny IV w Warszawie ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny V w Warszawie ,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny VI w Warszawie ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny Osobowy w Warszawie ,2,3,4,5,6,7,8

17 Dziennik Ustaw 17 Poz Oddział Celny Towarowy I w Warszawie Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7,8 8 Oddział Celny w Radomiu ,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Grójcu ,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny I w Pruszkowie ,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Płocku ,2,3,4,5,6,7 12 Oddział Celny w Siedlcach ,2,3,4,5,6,7,8 13 Oddział Celny w Garwolinie ,2,3,4,5,6,7 14 Oddział Celny w Ciechanowie ,2,3,4,5,6,7 15 Oddział Celny w Ostrołęce ,2,3,4,5,6,7 XVI Dolnośląski Urząd Celno- -Skarbowy we Wrocławiu Oddział Celny I we Wrocławiu ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny II we Wrocławiu ,2,3,4,5,6,7 3 4 Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7,8 5 Oddział Celny w Legnicy ,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Polkowicach ,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Żarskiej Wsi ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Wałbrzychu ,2,3,4,5,6,7,8

18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 130 Załącznik nr 2 WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Zakres uprawnień I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej Oddział Celny w Białej Podlaskiej Oddział Celny w Małaszewiczach pełny zakres 3 Oddział Celny w Koroszczynie pełny zakres 4 Oddział Celny w Lublinie Oddział Celny w Puławach Oddział Celny w Chełmie Oddział Celny w Dorohusku Oddział Celny Drogowy w Dorohusku pełny zakres 9 Oddział Celny w Zamościu Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku Oddział Celny w Białymstoku Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy pełny zakres 4 Oddział Celny w Siemianówce Oddział Celny w Łomży Oddział Celny w Suwałkach Oddział Celny w Augustowie z wyjątkiem wymagających z wyjątkiem wymagających z wyjątkiem wymagających z wyjątkiem wymagających

19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 130 III Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni Oddział Celny Basen V w Gdyni pełny zakres 2 Oddział Celny Baza Kontenerowa w Gdyni 3 Oddział Celny Basen IV w Gdyni Oddział Celny Opłotki w Gdańsku Oddział Celny Nabrzeże Wiślane w Gdańsku Oddział Celny Basen im. Władysława IV w Gdańsku 7 Oddział Celny w Tczewie Oddział Celny w Kwidzynie Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku 10 Oddział Celny w Słupsku Oddział Celny w Chojnicach IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach pełny zakres pełny zakres pełny zakres pełny zakres Oddział Celny w Chorzowie Oddział Celny w Tychach Oddział Celny w Sławkowie Oddział Celny w Gliwicach Oddział Celny w Raciborzu Oddział Celny w Częstochowie Oddział Celny w Czechowicach- -Dziedzicach Oddział Celny w Żywcu z wyjątkiem zbóż oraz wymagających z wyjątkiem wymagających

20 Dziennik Ustaw 20 Poz. 130 V Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach Oddział Celny w Starachowicach z wyjątkiem wymagających 3 Oddział Celny w Sandomierzu VI Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie Oddział Celny II w Krakowie z wyjątkiem wymagających 2 Oddział Celny w Chyżnem z wyjątkiem wymagających 3 Oddział Celny w Andrychowie Oddział Celny w Nowym Sączu z wyjątkiem wymagających 5 Oddział Celny w Tarnowie VII Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi Oddział Celny I w Łodzi pełny zakres VIII Warmińsko-Mazurski Urząd Celno- -Skarbowy w Olsztynie Oddział Celny w Olsztynie pełny zakres 2 Oddział Celny w Korszach z wyjątkiem wymagających 3 Oddział Celny w Bezledach pełny zakres 4 Oddział Celny w Bartoszycach Oddział Celny w Ełku Odział Celny w Elblągu Oddział Celny w Braniewie pełny zakres 8 Oddział Celny w Iławie z wyjątkiem wymagających IX Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu Oddział Celny w Opolu pełny zakres 2 Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu pełny zakres 3 Oddział Celny w Nysie

21 Dziennik Ustaw 21 Poz. 130 X Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Oddział Celny w Poznaniu Oddział Celny w Gądkach pełny zakres 3 Oddział Celny w Pile Oddział Celny w Lesznie Oddział Celny w Nowym Tomyślu Oddział Celny w Kaliszu pełny zakres 7 Oddział Celny w Koninie XI Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu Oddział Celny w Przemyślu Oddział Celny Kolejowy Przemyśl- -Medyka Oddział Celny w Jarosławiu Oddział Celny w Korczowej pełny zakres 5 Oddział Celny w Rzeszowie z wyjątkiem wymagających 6 Oddział Celny w Dębicy Oddział Celny w Stalowej Woli z wyjątkiem wymagających 8 Oddział Celny w Mielcu Oddział Celny w Krośnie pełny zakres XII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Zielonej Górze Oddział Celny w Olszynie pełny zakres 3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Świecku pełny zakres

22 Dziennik Ustaw 22 Poz. 130 XIII Zachodniopomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Szczecinie Oddział Celny w Szczecinie pełny zakres 2 Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia w Szczecinie pełny zakres 3 Oddział Celny w Stargardzie pełny zakres 4 Oddział Celny w Świnoujściu pełny zakres 5 Oddział Celny w Koszalinie Oddział Celny w Kołobrzegu pełny zakres 7 Oddział Celny w Szczecinku XIV Kujawsko-Pomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Toruniu Oddział Celny II w Bydgoszczy z wyjątkiem wymagających 2 Oddział Celny w Inowrocławiu Oddział Celny w Toruniu Oddział Celny we Włocławku Oddział Celny w Grudziądzu XV Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie Oddział Celny IV w Warszawie Oddział Celny VI w Warszawie pełny zakres 3 Oddział Celny Towarowy I w Warszawie pełny zakres 4 Oddział Celny w Radomiu Oddział Celny w Grójcu Oddział Celny I w Pruszkowie pełny zakres 7 Oddział Celny w Płocku z wyjątkiem wymagających 8 Oddział Celny w Siedlcach Oddział Celny w Garwolinie

23 Dziennik Ustaw 23 Poz Oddział Celny w Ciechanowie Oddział Celny w Ostrołęce z wyjątkiem wymagających XVI Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Oddział Celny I we Wrocławiu pełny zakres 2 Oddział Celny w Legnicy pełny zakres 3 Oddział Celny w Polkowicach Oddział Celny w Żarskiej Wsi pełny zakres 5 Oddział Celny w Wałbrzychu pełny zakres

24 Dziennik Ustaw 24 Poz. 130 Załącznik nr 3 WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Zakres uprawnień I Lubelski Urząd Celno- -Skarbowy w Białej Podlaskiej Oddział Celny w Zamościu II Podlaski Urząd Celno- -Skarbowy w Białymstoku Oddział Celny w Siemianówce III 1 IV Pomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Gdyni Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Oddział Celny w Tychach V Świętokrzyski Urząd Celno- -Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach VI Opolski Urząd Celno- -Skarbowy w Opolu Oddział Celny w Opolu VII Wielkopolski Urząd Celno- -Skarbowy w Poznaniu Oddział Celny w Poznaniu VIII Lubuski Urząd Celno- -Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Zielonej Górze procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego ropy naftowej procedura tranzytu unijnego ropy naftowej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

25 Dziennik Ustaw 25 Poz Oddział Celny w Olszynie Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Świecku IX Mazowiecki Urząd Celno- -Skarbowy w Warszawie Oddział Celny IV w Warszawie Oddział Celny I w Pruszkowie procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego gazu; procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego ropy naftowej