ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r. poz.1646) - Burmistrz Rajgrodu postanawia, co następuje: Przyjąć Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, wg którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) wykonanie dochodów wynosi ,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,39 zł - dochody majątkowe w wysokości ,58 zł, 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,39 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, 4) wykonanie wydatków wynosi ,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości ,50 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,13 zł. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikami nr Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury Dom kultury za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 11. Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 1

2 11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok zgodnie z załącznikiem nr Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród za zgodnie z załącznikiem nr Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 16. Sprawozdania, o których mowa w 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.: 1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie; 2. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 2

3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2013 ROK Budżet Gminy Rajgród na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie: Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2013r. Kwoty dokonanych zmian Lp. Uchwały Zarządzenia Nr Uchwały Zarządzenia Data Uchwały Zarządzenia Plan dochodów Plan wydatków 1 Uchwała Rady Miejskiej XXVI/168/ r , , ,00 2 Uchwała Rady Miejskiej XXVII/182/ r , , , ,00 3 Uchwała Rady Miejskiej XXVIII/184/ r , , , ,00 4 Zarządzenie Burmistrza 201/ r , , ,00 5 Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/ r , , , ,00 6 Uchwała Rady Miejskiej XXXI/209/ r , , ,00 7 Uchwała Rady Miejskiej XXXI/213/ r , , , ,00 8 Uchwała Rady Miejskiej XXXII/216/ r , , , ,00 9 Zarządzenie Burmistrza 236/ r , ,00 10 Uchwała Rady Miejskiej XXXIV/220/ r , , , ,00 11 Uchwała Rady Miejskiej XXXV/225/ r , , , ,00 12 Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/235/ r , , ,00 13 Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/239/ r , , , ,00 Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2013 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od początku roku % Dochody budżetu gminy po zmianach Wydatku budżetu gminy po zmianach , ,97 96, , ,63 91,17 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 3

4 Nadwyżka (+) /deficyt (-) (dochody minus wydatki) , ,34 269,35 Przychody ogółem Rozchody ogółem X X X X , ,60 35, , , Przychody minus rozchody , , Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika: 1. Zaplanowane dochody gminy za 2013r. zostały wykonane w 96,87 % i wyniosły ,97 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 2. Zaplanowane wydatki gminy za 2013r. zostały wykonane w 91,54 % i wyniosły ,63 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2 3. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2013 r. w kwocie ,34 zł (na początek roku 2013 planowano deficyt). 4. Na wykonane przychody złożyły się: - wolne środki z roku 2012 w kwocie ,60 zł 5. W ramach wykonania rozchodów: - Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2013 r. a) BS Szczuczyn ,00 zł b) BS Szczuczyn ,00 zł c) BS Kolno ,00 zł d) BGK Oddział Białystok ,00 zł. Ogółem ,00 zł. Struktura dochodów gminy wykonanych w 2013 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział w % 1 Dochody własne ,23 24,03 2 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 7,04 3 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4 Dotacje celowe na zadania własne ,39 0, ,07 9,52 5 Dotacje celowe na zadania zlecone ,23 14,36 6 Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych ,05 12,18 7 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa ,48 1,10 8 Subwencje w tym: wyrównawcza ,00 równoważąca ,00 oświatowa ,00 9 Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych 12 Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych ,00 31, ,00 0,23 307,96 0,00 13 Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska ,56 0,32 Ogółem ,97 100,00 Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2013 r. miały subwencje (31,16 %), następnie dochody własne (24,03%), dotacje na zadania zlecone (14,36%), dofinansowanie ze środków UE (12,18 %), dotacje na zadania zlecone (9,52%) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,04%), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska (0,32%), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,23%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- ( 0,06%). Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 4

5 Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie ,34 zł) w dochodach ogółem ,80 przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział w % 1 Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych ,31 54,84 2 Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych ,65 13,94 3 Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych ,76 2,77 4 Podatek od środków transportowych ,00 1,25 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,59 2,50 6 Opłata skarbowa ,00 0,60 7 Za obwody łowieckie 3 636,43 0,08 8 Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego ,40 0,58 9 Dochody ze sprzedaży mienia ,73 1,01 10 Wieczyste użytkowanie ,98 0,83 11 Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych 3 863,20 0,09 12 Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi ,19 1,70 13 Opłata miejscowa ,00 0,93 14 Opłata targowa 1 060,00 0,02 15 Podatek od spadków i darowizn ,00 0,59 16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej -26,00 0,00 17 Za zajęcie pasa drogowego 6 618,23 0,15 18 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,22 0,71 19 Z darowizn pieniężnych ,61 8,18 20 Różne opłaty ,98 4, Wpływy z usług ,95 5,15 Ogółem ,23 100,00 Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2013 r. miał podatek od nieruchomości (54,84 %), następnie podatek rolny (13,94 %), z darowizn pieniężnych (8,18 %), z usług- (5.15 %), różne opłaty (4,10 %), podatek leśny (2,77 %), podatek od czynności cywilnoprawnych (2,50 %), wpłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholi (1,70 %), podatek od środków transportowych (1,25 %), dochody ze sprzedaży mienia(1,01 %), opłata miejscowa (0,93 %), wieczyste użytkowanie (0,83 %), przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności - (0,71 %), opłata skarbowa (0,60 %), dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - (0,58 %) podatek od spadków i darowizn (0,59 %). Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 5

6 Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń Lp. Rodzaj należności Należności Wpływy 2013r. Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r. Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenia na raty Podatek od nieruchomości osoby prawne , , , , , , ,00 2. Podatek rolny osoby prawne 3 483, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Podatek leśny osoby prawne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Podatek od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 5 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne , , , , ,00 74,00 85,00 6 Podatek rolny osoby fizyczne , , , , , , ,00 7 Podatek leśny osoby fizyczne , , ,05 233,95 0,00 0,00 51,00 56,00 8 Podatek od środków transportowych osoby fizyczne , , , , ,00 9. Opłata wieczyste użytkowanie działek , , ,91 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2013 i odpisy w roku 2013 Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2013r. Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne z uwagi złą sytuację finansową, w przypadku osób fizycznych z uwagi na nieodbieranie upomnień, ponieważ zmieniono miejsce zamieszkania, bądź wyjazd za granicę, wystawiane są decyzje w celu ustalenia spadkobierców osób nieżyjących, zaległości są objęte tytułami wykonawczymi- brak realizacji przez Urząd Skarbowy. Do chwili sporządzenia sprawozdania wpłacona kwota z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wyniosła ,20 zł od osób prawnych 6 535,00 zł Kolumna 6 Nadpłaty powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2013r. Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 6

7 wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, od środków transportowych, Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r.w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS, Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2013 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 343,00 zł ( rodzaj podatku w tabeli) Kolumna 10 Odroczenia dokonano odroczeń w roku 2013 na kwotę ,00 zł ważny interes podatnika. W roku 2013 r. zastosowano na wniosek podatników (rolników) 1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie ,16 zł 2. Ulgi inwestycyjne w kwocie ,57 zł. W ramach środków pomocowych otrzymano: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w/g Umowy Nr UDA-RPPD / ,76 zł; 2) Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród ,00; 3) Zwrot poniesionych wydatków z tytułu inwestycji wykonywanej w 2012r. Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo -Pieńczykówek w ramach programu PROW ,45; 4) Budowa pomostu w ramach programu PO Ryby ,,68 zł; 5) Impreza letnia w Rajgrodzie ,09 zł; 6) Projekt Mały Archimedes skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL- realizowany w 2013 r ,13 zł; 7) Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród w ramach POKL ,65 zł; 8) Nasza Pracownia w ramach programu POKL- realizowany w 2013r ,80 zł; 9) Zwrot poniesionych wydatków z roku 2012 projekt Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych ,49 zł. W ramach środków na wydatki inwestycyjne w 2013 r. otrzymano : - kwotę ,98 zł wg umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji Budowa monitorowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej ZSP Rajgród w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. W ramach środków na wydatki bieżące w 2013r. otrzymano : - kwotę 3 000,00 zł na zakupy dla OSP Realizacja dochodów własnych po zmianach przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacja zadań rzeczowych znajduje się w załączniku Nr 15. Wysoka Rado! Burmistrz Rajgrodu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2013r. zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 26 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 710 Działalność usługowa 2 500, ,00 100, Cmentarze 2 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100,00 bieżące 5 500, ,00 100,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie , ,98 99, Szkoły podstawowe , ,98 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,98 99,92 majątkowe , ,98 99,92 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,13 56,93 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 1

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56, Pozostała działalność , ,13 56,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,31 56, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 343, ,82 56,93 bieżące , ,13 56,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56,93 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,68 99,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,45 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi , ,45 99,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,45 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,45 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 2

10 01095 Pozostała działalność 144,00 78,23 54, Pozostałe odsetki 144,00 78,23 54, Leśnictwo 4 000, ,43 90, Gospodarka leśna 4 000, ,43 90, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,43 90, Transport i łączność 9 419, ,23 0,00 70,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 6 619, ,23 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 619, ,23 0,00 99, Pozostała działalność 2 800,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 800,00 0,00 0,00 0, Turystyka , ,88 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,88 100,00 100, Pozostała działalność , ,88 0,00 100, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 0,00 100, , ,88 0,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,33 0,00 93,61 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 3

11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 0,00 93, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,98 0,00 86, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 304, ,36 0,00 99, Wpływy z różnych opłat 300,00 264,00 0,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,36 0,00 103, Wpływy z usług 900,00 842,07 0,00 93, Pozostałe odsetki 2 386, ,23 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,33 0,00 100, Działalność usługowa 2 500,00 699,00 0,00 27, Plany zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 699,00 0,00 27, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 699,00 0,00 27, Administracja publiczna , ,67 0,00 99,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,09 0,00 100, Urzędy wojewódzkie 50,00 10,85 0,00 21, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 10,85 0,00 21, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 830, ,73 0,00 94, Wpływy z usług 200,00 52,02 0,00 26, Wpływy z różnych dochodów 2 630, ,71 0,00 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,09 0,00 100, , ,09 0,00 100, Wpływy z usług 9 758, ,00 0,00 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 500, ,00 0,00 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 4

12 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,12 0,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,97 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 843, ,77 0,00 99, Ochotnicze straże pożarne 1 843, ,77 0,00 99, Wpływy z różnych dochodów 1 843, ,77 0,00 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 0,00 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00-26,00 0,00-4, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00-26,00 0,00-4, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,70 0,00 102, Podatek od nieruchomości , ,70 0,00 103, Podatek rolny 3 471, ,00 0,00 100, Podatek leśny , ,00 0,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, ,00 0,00 76, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000, ,00 0,00 254, , ,00 0,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,01 0,00 98, Podatek od nieruchomości , ,61 0,00 99, Podatek rolny , ,65 0,00 100, Podatek leśny , ,76 0,00 95, Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 92, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0,00 52, Wpływy z opłaty targowej 1 000, ,00 0,00 106, Wpływy z opłaty miejscowej , ,00 0,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,59 0,00 116,67 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 5

13 0690 Wpływy z różnych opłat 1 250, ,40 0,00 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 200, ,00 0,00 113, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,22 0,00 93, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,19 0,00 100, , ,43 0,00 90, Wpływy z różnych opłat 353,00 369,60 0,00 104, Wpływy z różnych dochodów 300,00 266,00 0,00 88, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 317, ,00 0,00 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,39 0,00 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,39 0,00 68, Różne rozliczenia , ,06 0,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,06 0,00 232, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , ,05 0,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , ,62 0,00 100,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 0,00 99, Szkoły podstawowe , ,23 0,00 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 0,00 100, Wpływy z usług 3 440, ,38 0,00 100, Pozostałe odsetki 836,53 0,00 0,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 6

14 0970 Wpływy z różnych dochodów 320,00 317,00 0,00 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Przedszkola , ,00 0,00 100, Wpływy z usług 3 580, ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,74 0,00 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 100, Wpływy z usług 4 956, ,08 0,00 100, Pozostałe odsetki 555,66 0, Wpływy z różnych dochodów 580,00 577,00 0,00 99, Pozostała działalność , ,65 0,00 99,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 0,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,85 0,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 009, ,80 0,00 99, Pomoc społeczna , ,96 0,00 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 0,00 42, Wpływy z różnych opłat 600,00 8,80 0,00 1, Pozostałe odsetki 600,00 1,96 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 306,00 0,00 6,12 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 7

15 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000, ,55 0,00 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,73 0,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,73 0,00 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,69 0,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,69 0,00 95, Zasiłki stałe , ,65 0,00 98, Wpływy z różnych dochodów 778,00 778,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,65 0,00 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,19 0,00 101, Pozostałe odsetki 2 040,19 0, Wpływy z różnych dochodów 75,00 66,00 0,00 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130,00 110,19 0,00 84, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130,00 110,19 0,00 84, Pozostała działalność , ,20 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,20 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,80 0,00 94,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 0,00 94,10 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 8

16 85395 Pozostała działalność , ,80 0,00 94,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 0,00 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,78 0,00 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 910, ,02 0,00 82, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 82, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 0,00 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 0,00 74,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,49 0,00 99, Oczyszczanie miast i wsi 8 017, ,95 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 8 017, ,95 0,00 100, Zakłady gospodarki komunalnej , ,17 0,00 100, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,17 0,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,06 0,00 89, Wpływy z różnych opłat , ,56 0,00 77, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,50 0,00 99, Pozostała działalność , ,10 0,00 66,85 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 9

17 0960 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 153, ,49 0,00 99, , ,61 0,00 66, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 153, ,49 0,00 99,99 bieżące , ,03 0,00 97,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,36 0,00 97,71 majątkowe 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,75 89, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,76 89, ,00 0, ,76 89, ,00 0, ,76 89, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,76 89, Pozostała działalność 5 618,00 0, ,99 92, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 618,00 0, ,99 92, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 10

18 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0, Turystyka ,00 0, ,80 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,80 100, Pozostała działalność ,00 0, ,80 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,80 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,05 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,05 91, , ,22 99, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,74 84, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 433,00 978,09 225, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 200, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 6 200, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 200, ,00 100, Oświata i wychowanie 7 095, ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100, Szkoły podstawowe 435,00 435,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 435,00 435,00 100, Pozostała działalność 6 660, ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 11

19 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 661, ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 999,00 999,00 100,00 majątkowe , ,60 88,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,56 88,08 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % ,00 0,00 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 0,00 100, Pozostała działalność , ,50 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 0,00 100, Administracja publiczna , ,00 0,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 952,00 952,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952,00 952,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 952,00 952,00 0,00 100, Pomoc społeczna , ,73 0,00 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,97 0,00 97,30 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 12

20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,97 0,00 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 0,00 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, ,60 0,00 89, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,40 0,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 0,00 91, Pozostała działalność , ,76 0,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,76 0,00 97,56 bieżące , ,23 0,00 97,67 Ogółem , , ,58 87,06 Dochody ogółem , ,97 96,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i , ,05 90,13 Dochody bieżące w tym: Zbiorczo dochody: , ,97 96, , ,39 97,86 Środki z UE (art. 5ust.1pkt (2i 3) , ,61 94,82 Dochody majątkowe w tym: , ,58 88,89 Dotacje i środki na inwestycje , ,54 88,76 Dochody ze sprzedaży majątku , ,82 87,85 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,22 99,68 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 13

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo