ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r. poz.1646) - Burmistrz Rajgrodu postanawia, co następuje: Przyjąć Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, wg którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) wykonanie dochodów wynosi ,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,39 zł - dochody majątkowe w wysokości ,58 zł, 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,39 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, 4) wykonanie wydatków wynosi ,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości ,50 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,13 zł. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikami nr Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury Dom kultury za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 11. Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 1

2 11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok zgodnie z załącznikiem nr Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród za zgodnie z załącznikiem nr Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 16. Sprawozdania, o których mowa w 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.: 1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie; 2. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 2

3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2013 ROK Budżet Gminy Rajgród na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie: Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2013r. Kwoty dokonanych zmian Lp. Uchwały Zarządzenia Nr Uchwały Zarządzenia Data Uchwały Zarządzenia Plan dochodów Plan wydatków 1 Uchwała Rady Miejskiej XXVI/168/ r , , ,00 2 Uchwała Rady Miejskiej XXVII/182/ r , , , ,00 3 Uchwała Rady Miejskiej XXVIII/184/ r , , , ,00 4 Zarządzenie Burmistrza 201/ r , , ,00 5 Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/ r , , , ,00 6 Uchwała Rady Miejskiej XXXI/209/ r , , ,00 7 Uchwała Rady Miejskiej XXXI/213/ r , , , ,00 8 Uchwała Rady Miejskiej XXXII/216/ r , , , ,00 9 Zarządzenie Burmistrza 236/ r , ,00 10 Uchwała Rady Miejskiej XXXIV/220/ r , , , ,00 11 Uchwała Rady Miejskiej XXXV/225/ r , , , ,00 12 Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/235/ r , , ,00 13 Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/239/ r , , , ,00 Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2013 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od początku roku % Dochody budżetu gminy po zmianach Wydatku budżetu gminy po zmianach , ,97 96, , ,63 91,17 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 3

4 Nadwyżka (+) /deficyt (-) (dochody minus wydatki) , ,34 269,35 Przychody ogółem Rozchody ogółem X X X X , ,60 35, , , Przychody minus rozchody , , Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika: 1. Zaplanowane dochody gminy za 2013r. zostały wykonane w 96,87 % i wyniosły ,97 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 2. Zaplanowane wydatki gminy za 2013r. zostały wykonane w 91,54 % i wyniosły ,63 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2 3. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2013 r. w kwocie ,34 zł (na początek roku 2013 planowano deficyt). 4. Na wykonane przychody złożyły się: - wolne środki z roku 2012 w kwocie ,60 zł 5. W ramach wykonania rozchodów: - Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2013 r. a) BS Szczuczyn ,00 zł b) BS Szczuczyn ,00 zł c) BS Kolno ,00 zł d) BGK Oddział Białystok ,00 zł. Ogółem ,00 zł. Struktura dochodów gminy wykonanych w 2013 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział w % 1 Dochody własne ,23 24,03 2 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 7,04 3 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4 Dotacje celowe na zadania własne ,39 0, ,07 9,52 5 Dotacje celowe na zadania zlecone ,23 14,36 6 Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych ,05 12,18 7 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa ,48 1,10 8 Subwencje w tym: wyrównawcza ,00 równoważąca ,00 oświatowa ,00 9 Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych 12 Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych ,00 31, ,00 0,23 307,96 0,00 13 Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska ,56 0,32 Ogółem ,97 100,00 Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2013 r. miały subwencje (31,16 %), następnie dochody własne (24,03%), dotacje na zadania zlecone (14,36%), dofinansowanie ze środków UE (12,18 %), dotacje na zadania zlecone (9,52%) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,04%), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska (0,32%), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,23%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- ( 0,06%). Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 4

5 Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie ,34 zł) w dochodach ogółem ,80 przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział w % 1 Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych ,31 54,84 2 Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych ,65 13,94 3 Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych ,76 2,77 4 Podatek od środków transportowych ,00 1,25 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,59 2,50 6 Opłata skarbowa ,00 0,60 7 Za obwody łowieckie 3 636,43 0,08 8 Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego ,40 0,58 9 Dochody ze sprzedaży mienia ,73 1,01 10 Wieczyste użytkowanie ,98 0,83 11 Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych 3 863,20 0,09 12 Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi ,19 1,70 13 Opłata miejscowa ,00 0,93 14 Opłata targowa 1 060,00 0,02 15 Podatek od spadków i darowizn ,00 0,59 16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej -26,00 0,00 17 Za zajęcie pasa drogowego 6 618,23 0,15 18 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,22 0,71 19 Z darowizn pieniężnych ,61 8,18 20 Różne opłaty ,98 4, Wpływy z usług ,95 5,15 Ogółem ,23 100,00 Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2013 r. miał podatek od nieruchomości (54,84 %), następnie podatek rolny (13,94 %), z darowizn pieniężnych (8,18 %), z usług- (5.15 %), różne opłaty (4,10 %), podatek leśny (2,77 %), podatek od czynności cywilnoprawnych (2,50 %), wpłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholi (1,70 %), podatek od środków transportowych (1,25 %), dochody ze sprzedaży mienia(1,01 %), opłata miejscowa (0,93 %), wieczyste użytkowanie (0,83 %), przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności - (0,71 %), opłata skarbowa (0,60 %), dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - (0,58 %) podatek od spadków i darowizn (0,59 %). Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 5

6 Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń Lp. Rodzaj należności Należności Wpływy 2013r. Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r. Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenia na raty Podatek od nieruchomości osoby prawne , , , , , , ,00 2. Podatek rolny osoby prawne 3 483, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Podatek leśny osoby prawne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Podatek od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 5 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne , , , , ,00 74,00 85,00 6 Podatek rolny osoby fizyczne , , , , , , ,00 7 Podatek leśny osoby fizyczne , , ,05 233,95 0,00 0,00 51,00 56,00 8 Podatek od środków transportowych osoby fizyczne , , , , ,00 9. Opłata wieczyste użytkowanie działek , , ,91 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2013 i odpisy w roku 2013 Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2013r. Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne z uwagi złą sytuację finansową, w przypadku osób fizycznych z uwagi na nieodbieranie upomnień, ponieważ zmieniono miejsce zamieszkania, bądź wyjazd za granicę, wystawiane są decyzje w celu ustalenia spadkobierców osób nieżyjących, zaległości są objęte tytułami wykonawczymi- brak realizacji przez Urząd Skarbowy. Do chwili sporządzenia sprawozdania wpłacona kwota z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wyniosła ,20 zł od osób prawnych 6 535,00 zł Kolumna 6 Nadpłaty powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2013r. Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 6

7 wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, od środków transportowych, Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r.w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS, Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2013 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 343,00 zł ( rodzaj podatku w tabeli) Kolumna 10 Odroczenia dokonano odroczeń w roku 2013 na kwotę ,00 zł ważny interes podatnika. W roku 2013 r. zastosowano na wniosek podatników (rolników) 1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie ,16 zł 2. Ulgi inwestycyjne w kwocie ,57 zł. W ramach środków pomocowych otrzymano: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w/g Umowy Nr UDA-RPPD / ,76 zł; 2) Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród ,00; 3) Zwrot poniesionych wydatków z tytułu inwestycji wykonywanej w 2012r. Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo -Pieńczykówek w ramach programu PROW ,45; 4) Budowa pomostu w ramach programu PO Ryby ,,68 zł; 5) Impreza letnia w Rajgrodzie ,09 zł; 6) Projekt Mały Archimedes skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL- realizowany w 2013 r ,13 zł; 7) Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród w ramach POKL ,65 zł; 8) Nasza Pracownia w ramach programu POKL- realizowany w 2013r ,80 zł; 9) Zwrot poniesionych wydatków z roku 2012 projekt Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych ,49 zł. W ramach środków na wydatki inwestycyjne w 2013 r. otrzymano : - kwotę ,98 zł wg umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji Budowa monitorowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej ZSP Rajgród w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. W ramach środków na wydatki bieżące w 2013r. otrzymano : - kwotę 3 000,00 zł na zakupy dla OSP Realizacja dochodów własnych po zmianach przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacja zadań rzeczowych znajduje się w załączniku Nr 15. Wysoka Rado! Burmistrz Rajgrodu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2013r. zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 26 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 710 Działalność usługowa 2 500, ,00 100, Cmentarze 2 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100,00 bieżące 5 500, ,00 100,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie , ,98 99, Szkoły podstawowe , ,98 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,98 99,92 majątkowe , ,98 99,92 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,13 56,93 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 1

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56, Pozostała działalność , ,13 56,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,31 56, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 343, ,82 56,93 bieżące , ,13 56,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56,93 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,68 99,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,45 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi , ,45 99,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,45 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,45 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 2

10 01095 Pozostała działalność 144,00 78,23 54, Pozostałe odsetki 144,00 78,23 54, Leśnictwo 4 000, ,43 90, Gospodarka leśna 4 000, ,43 90, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,43 90, Transport i łączność 9 419, ,23 0,00 70,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 6 619, ,23 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 619, ,23 0,00 99, Pozostała działalność 2 800,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 800,00 0,00 0,00 0, Turystyka , ,88 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,88 100,00 100, Pozostała działalność , ,88 0,00 100, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 0,00 100, , ,88 0,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,33 0,00 93,61 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 3

11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 0,00 93, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,98 0,00 86, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 304, ,36 0,00 99, Wpływy z różnych opłat 300,00 264,00 0,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,36 0,00 103, Wpływy z usług 900,00 842,07 0,00 93, Pozostałe odsetki 2 386, ,23 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,33 0,00 100, Działalność usługowa 2 500,00 699,00 0,00 27, Plany zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 699,00 0,00 27, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 699,00 0,00 27, Administracja publiczna , ,67 0,00 99,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,09 0,00 100, Urzędy wojewódzkie 50,00 10,85 0,00 21, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 10,85 0,00 21, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 830, ,73 0,00 94, Wpływy z usług 200,00 52,02 0,00 26, Wpływy z różnych dochodów 2 630, ,71 0,00 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,09 0,00 100, , ,09 0,00 100, Wpływy z usług 9 758, ,00 0,00 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 500, ,00 0,00 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 4

12 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,12 0,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,97 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 843, ,77 0,00 99, Ochotnicze straże pożarne 1 843, ,77 0,00 99, Wpływy z różnych dochodów 1 843, ,77 0,00 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 0,00 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00-26,00 0,00-4, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00-26,00 0,00-4, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,70 0,00 102, Podatek od nieruchomości , ,70 0,00 103, Podatek rolny 3 471, ,00 0,00 100, Podatek leśny , ,00 0,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, ,00 0,00 76, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000, ,00 0,00 254, , ,00 0,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,01 0,00 98, Podatek od nieruchomości , ,61 0,00 99, Podatek rolny , ,65 0,00 100, Podatek leśny , ,76 0,00 95, Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 92, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0,00 52, Wpływy z opłaty targowej 1 000, ,00 0,00 106, Wpływy z opłaty miejscowej , ,00 0,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,59 0,00 116,67 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 5

13 0690 Wpływy z różnych opłat 1 250, ,40 0,00 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 200, ,00 0,00 113, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,22 0,00 93, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,19 0,00 100, , ,43 0,00 90, Wpływy z różnych opłat 353,00 369,60 0,00 104, Wpływy z różnych dochodów 300,00 266,00 0,00 88, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 317, ,00 0,00 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,39 0,00 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,39 0,00 68, Różne rozliczenia , ,06 0,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,06 0,00 232, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , ,05 0,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , ,62 0,00 100,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 0,00 99, Szkoły podstawowe , ,23 0,00 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 0,00 100, Wpływy z usług 3 440, ,38 0,00 100, Pozostałe odsetki 836,53 0,00 0,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 6

14 0970 Wpływy z różnych dochodów 320,00 317,00 0,00 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Przedszkola , ,00 0,00 100, Wpływy z usług 3 580, ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,74 0,00 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 100, Wpływy z usług 4 956, ,08 0,00 100, Pozostałe odsetki 555,66 0, Wpływy z różnych dochodów 580,00 577,00 0,00 99, Pozostała działalność , ,65 0,00 99,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 0,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,85 0,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 009, ,80 0,00 99, Pomoc społeczna , ,96 0,00 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 0,00 42, Wpływy z różnych opłat 600,00 8,80 0,00 1, Pozostałe odsetki 600,00 1,96 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 306,00 0,00 6,12 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 7

15 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000, ,55 0,00 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,73 0,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,73 0,00 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,69 0,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,69 0,00 95, Zasiłki stałe , ,65 0,00 98, Wpływy z różnych dochodów 778,00 778,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,65 0,00 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,19 0,00 101, Pozostałe odsetki 2 040,19 0, Wpływy z różnych dochodów 75,00 66,00 0,00 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130,00 110,19 0,00 84, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130,00 110,19 0,00 84, Pozostała działalność , ,20 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,20 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,80 0,00 94,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 0,00 94,10 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 8

16 85395 Pozostała działalność , ,80 0,00 94,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 0,00 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,78 0,00 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 910, ,02 0,00 82, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 82, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 0,00 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 0,00 74,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,49 0,00 99, Oczyszczanie miast i wsi 8 017, ,95 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 8 017, ,95 0,00 100, Zakłady gospodarki komunalnej , ,17 0,00 100, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,17 0,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,06 0,00 89, Wpływy z różnych opłat , ,56 0,00 77, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,50 0,00 99, Pozostała działalność , ,10 0,00 66,85 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 9

17 0960 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 153, ,49 0,00 99, , ,61 0,00 66, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 153, ,49 0,00 99,99 bieżące , ,03 0,00 97,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,36 0,00 97,71 majątkowe 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,75 89, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,76 89, ,00 0, ,76 89, ,00 0, ,76 89, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,76 89, Pozostała działalność 5 618,00 0, ,99 92, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 618,00 0, ,99 92, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 10

18 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0, Turystyka ,00 0, ,80 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,80 100, Pozostała działalność ,00 0, ,80 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,80 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,05 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,05 91, , ,22 99, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,74 84, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 433,00 978,09 225, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 200, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 6 200, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 200, ,00 100, Oświata i wychowanie 7 095, ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100, Szkoły podstawowe 435,00 435,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 435,00 435,00 100, Pozostała działalność 6 660, ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 11

19 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 661, ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 999,00 999,00 100,00 majątkowe , ,60 88,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,56 88,08 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % ,00 0,00 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 0,00 100, Pozostała działalność , ,50 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 0,00 100, Administracja publiczna , ,00 0,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 952,00 952,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952,00 952,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 952,00 952,00 0,00 100, Pomoc społeczna , ,73 0,00 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,97 0,00 97,30 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 12

20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,97 0,00 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 0,00 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, ,60 0,00 89, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,40 0,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 0,00 91, Pozostała działalność , ,76 0,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,76 0,00 97,56 bieżące , ,23 0,00 97,67 Ogółem , , ,58 87,06 Dochody ogółem , ,97 96,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i , ,05 90,13 Dochody bieżące w tym: Zbiorczo dochody: , ,97 96, , ,39 97,86 Środki z UE (art. 5ust.1pkt (2i 3) , ,61 94,82 Dochody majątkowe w tym: , ,58 88,89 Dotacje i środki na inwestycje , ,54 88,76 Dochody ze sprzedaży majątku , ,82 87,85 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,22 99,68 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 13

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/12 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 97/12 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 97/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2011 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. UCHWAŁA NR ORN.0007.96.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo