SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin etap I faza I POIS /10-00, nr referencyjny: 1/2013/ZCS ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, Szczecin, Polska website: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu jednostopniowego nieograniczonego na: ZAKUP I DOSTAWĘ 2 SZTUK CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, z poszanowaniem prawa wspólnotowego oraz zgodnie z Procedurą Zawierania Umów DB Port Szczecin. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), wersja oś priorytetowa VII (Centra logistyczne i terminale kontenerowe). Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/2013/ZCS

2 SPIS TREŚCI 1. Rozdział I - Informacje ogólne 2. Rozdział II - Informacje o Zamawiającym 3. Rozdział III - Tryb udzielenia zamówienia 4. Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia 5. Rozdział V - Termin wykonania zamówienia 6. Rozdział VI - Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców 7. Rozdział VII - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 8. Rozdział VIII - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 9. Rozdział IX - Termin związania ofertą 10. Rozdział X - Opis sposobu przygotowania ofert 11. Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny 13. Rozdział XIII - Opis sposobu oceny ofert 14. Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 15. Rozdział XV - Zmiany w treści SIWZ oraz w treści ogłoszenia 16. Rozdział XVI - Inne postanowienia 17. Załączniki do SIWZ 2/67

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenia użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 2. SIWZ lub specyfikacja - niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ. 4. Zamawiający - DB Port Szczecin sp. z o. o. 5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia i złożyła ofertę na wykonanie Zamówienia. 6. Zamówienie - zamówienie, którego przedmiot został opisany w rozdziale IV SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Umowa - oznacza umowę w sprawie zamówienia zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w Postępowaniu. 8. K.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 9. Wytyczne Procedury Zawierania Umów DB Port Szczecin. ROZDZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiający: DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. 2. Adres: Szczecin, ul. Bytomska 14, Polska 3. KRS: Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 4. REGON: NIP: Kapitał zakładowy: PLN 7. Nr konta bankowego: BRE BANK S.A (PLN) 3/67

4 8. Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: DB Port Szczecin Sp. z o. o., ul. Bytomska 14, Szczecin, Polska, Dział Zakupów 9. Adres w sprawie postępowania: 10. Adres strony internetowej Zamawiającego: ROZDZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami K.c. art oraz na podstawie wytycznych. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk ciągników siodłowych na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę urządzeń. Wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia załącznik nr 1. ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym w załączonej umowie. 2. Za ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania przez obie Strony protokołu przeniesienia własności i posiadania przedmiotu umowy. 4/67

5 ROZDZIAŁ VI OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wyrażające się tym, że w okresie ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę 2 ciągników siodłowych o wartości nie mniejszej niż PLN netto każdy; 1.2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 1.3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.4. spełniają wymaganie odnośnie sytuacji finansowej, tj. że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wynosi co najmniej PLN. 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1., punkty niniejszego rozdziału, zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ. 3. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia brakujących dokumentów i oświadczeń oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 4. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Zamawiający może dokonać sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 5/67

6 ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 1.1. Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - minimalne wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie, potwierdzenie spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie, podanie informacji o miejscu, z którego ciągniki siodłowe zostaną wysłane do Zamawiającego Wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy (dotyczy załącznika nr 2 do umowy) 1.7. Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy Wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy serwisowej (dotyczy załącznika nr 2 do umowy serwisowej) Wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy serwisowej Aktualny odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla Wykonawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy zagraniczni przedstawiają aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej właściwego dla kraju danego Wykonawcy. W przypadku spółki cywilnej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych 6/67

7 wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla każdego ze wspólników osobno. W przypadku spółki cywilnej działającej poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych odpisów z rejestrów działalności gospodarczej właściwych dla krajów Wykonawców dla każdego ze Wspólników osobno. Dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem osoba/osoby uprawniona/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Rysunki z wymiarami kompletnego oferowanego pojazdu Tabelę nacisków na osie Harmonogram przeglądów (czynności kontrolnych i obsługowych) potwierdzony przez Producenta ciągników siodłowych Opis techniczny systemu kontroli zużycia paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe Inne dokumenty uprawniające osobę/ osoby podpisującą/ podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej jeżeli będzie występowało pełnomocnictwo, musi ono zostać złożone w oryginale W przypadku, gdy wartość dostaw wykazywanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, bądź też środki finansowe wykazywane przez Wykonawcę na potwierdzenie jego sytuacji ekonomicznej i finansowej zostały ustalone w walucie innej niż PLN, Wykonawca dokonana przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Jeżeli publikacja ogłoszenia o niniejszym postępowaniu nastąpi w dniu, w którym Narodowy 7/67

8 Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Wykonawca przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkiego rodzaju: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zwane dalej Korespondencją Wykonawcy przekazują pisemnie na adres DB Port Szczecin. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli jego wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert wpłynie na bieg terminu składania wniosku. Wszelkie dodatkowe informacje i materiały dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający podawać będzie do wiadomości Wykonawców na stronie: (gdzie dostępna jest treść SIWZ z załącznikami) oraz przesyłać do Wykonawców drogą mailową. 3. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być przesyłane pocztą i wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewanie się pocztą elektroniczną jako uzupełnienie poczty listowej. Jednakże pomimo wysłania zapytania pocztą elektroniczną wiążące terminy będą obowiązywały od daty wpłynięcia zapytania pocztą listową. Jeżeli do zamawiającego wpłynie tylko zapytanie elektroniczne bez potwierdzenia pocztą listową, takie zapytanie będzie traktowane jako nie ważne. 8/67

9 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 5.1. Anna Olszewska, telefon: (+48) Gerard Lewandowski, telefon: (+48) ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o dodatkowy oznaczony okres. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację, opisy techniczne wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. 4. Integralną częścią oferty jest załącznik nr 2 zawierający formularz ofertowy zamieszczony w niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim przy pomocy komputera lub inną trwałą techniką pisania. 9/67

10 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były parafowane, a na formularzu ofertowym Zamawiający wymaga złożenia podpisu i ostemplowania przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 7. Jeśli w SIWZ nie wskazano, że trzeba dostarczyć oryginały dokumentów, dokumenty mogą być dostarczane w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie muszą być poświadczone (podpisane) na każdej stronie zawierającej informacje za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnioną/ uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dopuszcza się tłumaczenie dokumentów na język polski przez Wykonawcę, z tym że wersja w języku polskim będzie wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego. 8. W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których Zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części dokumentów ofertowych z napisem Informacje i dokumenty poza ofertą. Dla dokumentów tych nie są wymagane postanowienia dotyczące tłumaczenia na język polski. 9. W przypadku stwierdzenia błędów lub niejasności w przekazanych materiałach przetargowych Wykonawca winien zgłosić je na piśmie do Zamawiającego (do osoby kontaktowej) na adres nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca nie będzie mógł następnie powoływać się na jakiekolwiek okoliczności związane z tymi nieprawidłowościami lub brakami, zwłaszcza w celu uniknięcia odpowiedzialności za wady lub zmiany ustalonego wynagrodzenia. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do jej składania są skuteczne. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawca powinien umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu lub w kopercie. 12. Dokumenty składające się na zawartość koperty powinny być ze sobą trwale złączone tj. spięte, bindowane, itp. Każda strona powinna być opatrzona numerem składającym się z dwóch liczb: bieżącego nr strony łamanego (/) 10/67

11 przez liczbę wszystkich stron. Wyżej opisany numer należy umieścić w dolnej części strony. 13. Opakowanie/ koperta powinna być zaklejona i zabezpieczona przed otwarciem poprzez opieczętowanie na krawędziach sklejenia pieczęciami firmowymi Wykonawcy. 14. Opakowanie/ koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy i danymi kontaktowymi celem umożliwienia zwrotu opakowania/ koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. 15. Opakowanie/ koperta powinna być opatrzona napisem: ZAKUP I DOSTAWA 2 SZTUK CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. NIE OTWIERAĆ PRZED , PRZED GODZINĄ 9: Jeżeli opakowanie/ koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany powyżej, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty. 17. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać do , do godziny 9:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. nr 24 (II piętro). 2. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu o godzinie 9:15 w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 25 (II piętro). 11/67

12 ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawcy podają całkowitą wartość ryczałtową netto obejmującą szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony w rozdziale IV oraz załączniku nr 1 do SIWZ, uwzględniającą wszystkie koszty związane z dostarczeniem kompletnego przedmiotu zamówienia do Zamawiającego zgodnie z SIWZ oraz załączoną umową. 2. Oferta musi zawierać także ryczałtową cenę brutto za przedmiot zamówienia. Łączna cena brutto oferty musi zawierać całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie podatki, opłaty, cła, świadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. 3. Ceny podane w ofercie muszą być ostateczne, kompletne, jednoznaczne, nadto muszą uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz załączonej umowie, winny obejmować wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 4. Ceny w ofercie winny być podane w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W ofercie cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. 6. Odnośnie każdego z ciągników siodłowych zostanie zawarta odrębna umowa sprzedaży i odrębna umowa serwisowa co oznacza iż zostaną zawarte 2 umowy sprzedaży i 2 umowy serwisowe. ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy założeniu spełnienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, oceniając oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 12/67

13 Lp. Kryterium Waga Cena rozumiana jako całkowita cena brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia Suma stawek roboczych netto wg Cennika Usług Serwisowych, naliczanych za usługi nie objęte gwarancją i rękojmią, a wykonane w okresie trwania umowy serwisowej (załącznik nr 2 do umowy serwisowej) 60% 3% 1.3. Termin dostawy 8% 1.4. Okres gwarancji od Producenta 3% 1.5. Okres rękojmi od Wykonawcy 3% 1.6. Moc silnika 7% 1.7. Obciążenie siodła 6% 1.8. Promień skrętu 5% 1.9 Prześwit pomiędzy podwoziem a podłożem - odległość najniższego punktu podwozia od podłoża 5% 1.1. Ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny obliczona będzie ze wzoru: C = C min x 100 pkt. C oferty badanej gdzie: C min najniższa cena oferty C oferty badanej cena oferty badanej 13/67

14 1.2. Ilość punktów uzyskanych za kryterium suma stawek roboczych obliczona będzie ze wzoru: S = S min S oferty badanej x 100 pkt. gdzie: S min najniższa suma stawek roboczych S oferty badanej suma stawek roboczych oferty badanej 1.3. Ilość punktów uzyskanych za kryterium termin dostawy obliczona będzie ze wzoru: T = T min T oferty badanej x 100 pkt. gdzie: T min najkrótszy termin dostawy T oferty badanej termin dostawy oferty badanej 1.4. Ilość punktów uzyskanych za kryterium okres gwarancji obliczona będzie ze wzoru: G = G oferty badanej G max x 100 pkt. gdzie: G max najdłuższy okres gwarancji G oferty badanej okres gwarancji oferty badanej 14/67

15 1.5. Ilość punktów uzyskanych za kryterium okres rękojmi obliczona będzie ze wzoru: R = R oferty badanej R max x 100 pkt. gdzie: R max najdłuższy okres rękojmi R oferty badanej okres rękojmi oferty badanej 1.6. Ilość punktów uzyskanych za kryterium moc silnika obliczona będzie ze wzoru: MS = MS oferty badanej MS max x 100 pkt. gdzie: MS max największa moc silnika MS oferty badanej moc silnika oferty badanej 1.7. Ilość punktów uzyskanych za kryterium obciążenie siodła obliczona będzie ze wzoru: OS = OS oferty badanej OS max x 100 pkt. gdzie: OS max największe obciążenie siodła OS oferty badanej obciążenie siodła oferty badanej 15/67

16 1.8. Ilość punktów uzyskanych za kryterium promień skrętu obliczona będzie ze wzoru: PS = PS min PS oferty badanej x 100 pkt. gdzie: PS min najmniejszy promień skrętu PS oferty badanej promień skrętu oferty badanej 1.9. Ilość punktów uzyskanych za kryterium prześwit pomiędzy podwoziem a podłożem obliczona będzie ze wzoru: P = P oferty badanej P max x 100 pkt. gdzie: P max największy prześwit P oferty badanej prześwit oferty badanej 2. Ocena punktowa oferty zostanie obliczona według następującego wzoru: O = 0,60 C + 0,03 S + 0, 08 T + 0,03 G + 0,03 R + 0,07 MS + 0,06 OS + 0,05 PS+ 0,05 PS 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych po zastosowaniu wyżej wymienionych wzorów. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 16/67

17 ROZDZIAŁ XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając firmę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Przedstawi uzasadnienie jej wyboru. Poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert. 2. W przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy, pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi zostać złożone na co najmniej jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy to Zamawiający może unieważnić przetarg lub wybrać ofertę najbardziej korzystną spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. ROZDZIAŁ XV ZMIANY W TREŚCI SIWZ ORAZ W TREŚCI OGŁOSZENIA 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ oraz treść ogłoszenia, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej: oraz drogą mailową. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu składania ofert, gdy uzna że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 3. Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawców. 17/67

18 ROZDZIAŁ XVI INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający zastrzega sobie prawa: 1.1. odwołania przetargu na każdym etapie; 1.2. nie przyjęcia żadnej ze złożonych ofert; 1.3. unieważnienia przetargu bez podania przyczyn; 1.4. zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty; 1.5. odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. 2. Odwołanie przetargu może nastąpić również z powodu wyboru oferty w równolegle prowadzonym przetargu na: 3-letni okres najmu 2 sztuk ciągników siodłowych z możliwością ich zakupu na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin. 3. W przypadku odwołania przetargu lub nie przyjęcia przez Zamawiającego żadnej ze złożonych ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę - wszelkie roszczenia Wykonawców w stosunku do Zamawiającego są wyłączone. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18/67

19 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nazwa załącznika Nr Wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia opis przedmiotu zamówienia 1 Formularz ofertowy 2 Oświadczenie potwierdzenie spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia 3 Wykaz wykonanych dostaw 4 Oświadczenie podanie informacji o miejscu, z którego ciągniki siodłowe zostaną wysłane do Zamawiającego 5 Projekt umowy 6 Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy 7 Projekt umowy serwisowej 8 Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy serwisowej 9 Protokół bezusterkowego odbioru końcowego 10 Przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 11 19/67

20 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WYMAGANIA I PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tabela nr 1 Lp. ŻĄDANE OFEROWANE 1.1 Urządzenie fabrycznie nowe 1.2 Napęd: minimum 4 x Moc silnika: minimum 170 kw 1.4 Obciążenie siodła: minimum 32 t 1.5 Promień skrętu: maksimum 6400 mm 1.6 Maksymalna prędkość: co najmniej 30 km/h 1.7 Skrzynia biegów: minimum manualna 1.8 Liczba biegów przód/tył: minimum 3/3 1.9 Możliwość podnoszenia kontenerów typu half - flat (wysokość 1300 mm) 1.10 Szerokość ciągnika siodłowego: maksimum 2500 mm 1.11 Wysokość siodła: nie mniejsza niż 1150 mm 1.12 Wysokość podnoszenia siodła: nie mniejsza niż 1000 mm 1.13 Odległość od siodła do kabiny: nie mniejsza niż 2150 mm 1.14 Aktywny przechył wysięgnika i siodła 20/67

21 1.15 Odległość najniższego punktu podwozia od podłoża (prześwit) minimum 250 mm 1.16 Pneumatyczne zawieszenie osi tylnej 1.17 Wymagania dotyczące kabiny: Amortyzacja drgań Klimatyzacja Ogrzewanie Częściowo przeszklony dach Opuszczane/ odsuwane szyby boczne Elektryczne wycieraczki szyby przedniej, dachowej i tylnej Spryskiwacze szyby przedniej, dachowej i tylnej Fotel kierowcy obrotowy, z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz odległości, wyposażony w pasy bezpieczeństwa i podłokietnik komplety opon kliny pod koła, klucz do kół, przewód do pompowania kół z manometrem, apteczka, 6 kg gaśnica proszkowa, dwa trójkąty ostrzegawcze Układ diagnostyki pokładowej pozwalający na szybkie określenie powodu niepoprawnego funkcjonowania ciągnika siodłowego Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do systemu kontroli zużycia paliwa zapisującego następujące dane: - data tankowania, - ilość zatankowanego paliwa, - średnie zużycie paliwa podczas pracy (liczone od włączenia do wyłączenia stacyjki), - średnie miesięczne zużycie paliwa (w litrach na motogodzinę). Urządzenie do zapisu tych danych musi spełniać co najmniej jeden warunków: - jest wyposażone w kartę pamięci do odczytu informacji w komputerze, - istnieje możliwość odczytu informacji po podłączeniu tego urządzenia do komputera ze standardowym oprogramowaniem, - istnieje możliwość odczytu informacji po podłączeniu tego urządzenia do komputera z oprogramowaniem, w które 21/67

22 Wykonawca wyposaży komputer Zamawiającego. Dane w urządzeniu muszą być przechowywane przez minimum pół roku Zablokowany wlew paliwa (kluczyk) 1.23 Wszystkie etykiety i informacje/ ostrzeżenia umieszczone na sprzęcie w języku polskim 1.24 Znak CE umieszczony w widocznym miejscu Dokumentacja (kopie papierowe - 3 polskie/ 2 angielskie; także polska/ angielska wersja PDF): Schemat elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny oraz tabele ciśnień roboczych i wydajności pomp Instrukcja obsługi (twarda oprawa) Instrukcja serwisowa, konserwacji i harmonogram obsługi Katalog wszystkich części zamiennych Kopie wszystkich odpowiednich świadectw, certyfikatów, pozwoleń, zezwoleń i wyników badań, które umożliwią poprawną eksploatację u Zamawiającego Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo "spełnia", zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający, należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych.. miejscowość i data.. podpis 22/67

23 Tabela nr 2 Lp. ŻĄDANE OFEROWANE 2.1 Termin dostawy maks. 20 tygodni od daty podpisania umowy 2.2 Wymagania dotyczące szkolenia: Przewidziane dla 5 osób Z zakresu konserwacji ciągnika siodłowego Wizyta 1 inżyniera serwisowego przez min. 1 dzień roboczy (minimum 8 godzin) W języku polskim W siedzibie Zamawiającego 2.3 Okres gwarancji od Producenta minimum 3000 motogodzin 2.4 Okres rękojmi od Wykonawcy minimum 3000 motogodzin 2.5 Wymagania dotyczące serwisu: Dostępność części zamiennych przez minimum 15 lat eksploatacji ciągnika siodłowego Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski lub w promieniu 500 km od siedziby DB Port Szczecin Magazyn części zamiennych na terenie Polski lub w promieniu 500 km od siedziby DB Port Szczecin Reakcja na zgłoszenie serwisowe (obecność Serwisanta przy urządzeniu) w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego Wykonanie naprawy w czasie nie dłuższym niż 3 dni, liczone od następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego (z zastrzeżeniem punktów i ) Wykonanie naprawy w uzgodnionym terminie, przy czym termin ten zostanie uzgodniony nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. Zapis ten dotyczy tylko następujących komponentów: 23/67

24 zmiennik momentu obrotowego, - most napędowy, - wysięgnik, - zaczep siodłowy, - siłownik podnoszenia, - sterowniki elektroniczne. Wykonanie naprawy w uzgodnionym terminie, przy czym termin ten zostanie uzgodniony nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. Zapis ten dotyczy tylko następujących komponentów: - silnik napędowy, - skrzynia biegów, - kabina z szybami. Zakończenie przeglądu w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, liczone od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego Malowanie/ naklejenie logo DB Port Szczecin (wymiary podaje Zamawiający po podpisaniu umowy) 2.7 Transport i rozładunek po stronie Wykonawcy 2.7 Wszelkie opłaty celne po stronie Wykonawcy Ubezpieczenie do momentu podpisania protokołu przeniesienia własności i posiadania przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy Bezusterkowy odbiór końcowy przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku akceptacji wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo "akceptuje", zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający, należy wpisać swoje propozycje.. miejscowość i data.. podpis 24/67

Rozdział VII SIWZ, punkt 1.14. Opis techniczny systemu kontroli paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe.

Rozdział VII SIWZ, punkt 1.14. Opis techniczny systemu kontroli paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 05.11.2013r.

Szczecin, 05.11.2013r. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 1, punkt 1.8 Maksymalna prędkość co najmniej 20 km/h.

Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 1, punkt 1.8 Maksymalna prędkość co najmniej 20 km/h. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY PRZETARGU: Zakup i dostawa 4 sztuk ciągników siodłowych na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin

DOTYCZY PRZETARGU: Zakup i dostawa 4 sztuk ciągników siodłowych na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29.08.2012 r.

Szczecin, 29.08.2012 r. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin etap I faza I POIS.07.04.00-00-007/10-00, nr referencyjny: 1/2013/ZCS ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 30.08.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/IT/2012 W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO KOD CPV: 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8 Działanie Działanie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Toruń, dnia 20 listopada 2013r. Zapytanie ofertowe 3/WSB/LOG/2013 dot. dostawy laptopów w ramach projektu Logistyka w nowoczesnej gospodarce-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2015 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt.

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt. Sulików, dnia 13.07.2010r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Port Gdański Eksploatacja S.A. ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk, Polska website: www.pge.pl e-mail: pge@pge.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r.

Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r. Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Borki r. RIGRiOŚ

Borki r. RIGRiOŚ RIGRiOŚ.271.02.08.2014. Borki 18.11.2014 r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na zakup i dostawę węgla i miału węglowego dla Urzędu Gminy Borki i OSP w Borkach na sezon grzewczy 2014/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Projekt nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Projekt nr.. zawarta dnia... 2011 roku w Świeciu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, z siedzibą przy ul. Laskowickiej 2, 86-100 Świecie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 20.11.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP WÓZKÓW WIDŁOWYCH KOD CPV: 4241511 Działanie Działanie I.3 Wspieranie innowacji Tytuł projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.)

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Nr spr. 44/GM/12 KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Łódź, dnia 10.10.2012r. I. Miasto Łódź Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zakątna zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo