SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin etap I faza I POIS /10-00, nr referencyjny: 1/2013/ZCS ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, Szczecin, Polska website: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu jednostopniowego nieograniczonego na: ZAKUP I DOSTAWĘ 2 SZTUK CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, z poszanowaniem prawa wspólnotowego oraz zgodnie z Procedurą Zawierania Umów DB Port Szczecin. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), wersja oś priorytetowa VII (Centra logistyczne i terminale kontenerowe). Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/2013/ZCS

2 SPIS TREŚCI 1. Rozdział I - Informacje ogólne 2. Rozdział II - Informacje o Zamawiającym 3. Rozdział III - Tryb udzielenia zamówienia 4. Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia 5. Rozdział V - Termin wykonania zamówienia 6. Rozdział VI - Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców 7. Rozdział VII - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 8. Rozdział VIII - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 9. Rozdział IX - Termin związania ofertą 10. Rozdział X - Opis sposobu przygotowania ofert 11. Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny 13. Rozdział XIII - Opis sposobu oceny ofert 14. Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 15. Rozdział XV - Zmiany w treści SIWZ oraz w treści ogłoszenia 16. Rozdział XVI - Inne postanowienia 17. Załączniki do SIWZ 2/67

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenia użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 2. SIWZ lub specyfikacja - niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ. 4. Zamawiający - DB Port Szczecin sp. z o. o. 5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia i złożyła ofertę na wykonanie Zamówienia. 6. Zamówienie - zamówienie, którego przedmiot został opisany w rozdziale IV SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Umowa - oznacza umowę w sprawie zamówienia zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w Postępowaniu. 8. K.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 9. Wytyczne Procedury Zawierania Umów DB Port Szczecin. ROZDZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiający: DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. 2. Adres: Szczecin, ul. Bytomska 14, Polska 3. KRS: Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 4. REGON: NIP: Kapitał zakładowy: PLN 7. Nr konta bankowego: BRE BANK S.A (PLN) 3/67

4 8. Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: DB Port Szczecin Sp. z o. o., ul. Bytomska 14, Szczecin, Polska, Dział Zakupów 9. Adres w sprawie postępowania: 10. Adres strony internetowej Zamawiającego: ROZDZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami K.c. art oraz na podstawie wytycznych. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk ciągników siodłowych na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę urządzeń. Wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia załącznik nr 1. ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym w załączonej umowie. 2. Za ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania przez obie Strony protokołu przeniesienia własności i posiadania przedmiotu umowy. 4/67

5 ROZDZIAŁ VI OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wyrażające się tym, że w okresie ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę 2 ciągników siodłowych o wartości nie mniejszej niż PLN netto każdy; 1.2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 1.3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.4. spełniają wymaganie odnośnie sytuacji finansowej, tj. że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wynosi co najmniej PLN. 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1., punkty niniejszego rozdziału, zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ. 3. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia brakujących dokumentów i oświadczeń oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 4. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Zamawiający może dokonać sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 5/67

6 ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 1.1. Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - minimalne wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie, potwierdzenie spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie, podanie informacji o miejscu, z którego ciągniki siodłowe zostaną wysłane do Zamawiającego Wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy (dotyczy załącznika nr 2 do umowy) 1.7. Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy Wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy serwisowej (dotyczy załącznika nr 2 do umowy serwisowej) Wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy serwisowej Aktualny odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla Wykonawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy zagraniczni przedstawiają aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej właściwego dla kraju danego Wykonawcy. W przypadku spółki cywilnej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych 6/67

7 wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla każdego ze wspólników osobno. W przypadku spółki cywilnej działającej poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych odpisów z rejestrów działalności gospodarczej właściwych dla krajów Wykonawców dla każdego ze Wspólników osobno. Dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem osoba/osoby uprawniona/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Rysunki z wymiarami kompletnego oferowanego pojazdu Tabelę nacisków na osie Harmonogram przeglądów (czynności kontrolnych i obsługowych) potwierdzony przez Producenta ciągników siodłowych Opis techniczny systemu kontroli zużycia paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe Inne dokumenty uprawniające osobę/ osoby podpisującą/ podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej jeżeli będzie występowało pełnomocnictwo, musi ono zostać złożone w oryginale W przypadku, gdy wartość dostaw wykazywanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, bądź też środki finansowe wykazywane przez Wykonawcę na potwierdzenie jego sytuacji ekonomicznej i finansowej zostały ustalone w walucie innej niż PLN, Wykonawca dokonana przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Jeżeli publikacja ogłoszenia o niniejszym postępowaniu nastąpi w dniu, w którym Narodowy 7/67

8 Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Wykonawca przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkiego rodzaju: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zwane dalej Korespondencją Wykonawcy przekazują pisemnie na adres DB Port Szczecin. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli jego wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert wpłynie na bieg terminu składania wniosku. Wszelkie dodatkowe informacje i materiały dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający podawać będzie do wiadomości Wykonawców na stronie: (gdzie dostępna jest treść SIWZ z załącznikami) oraz przesyłać do Wykonawców drogą mailową. 3. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być przesyłane pocztą i wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewanie się pocztą elektroniczną jako uzupełnienie poczty listowej. Jednakże pomimo wysłania zapytania pocztą elektroniczną wiążące terminy będą obowiązywały od daty wpłynięcia zapytania pocztą listową. Jeżeli do zamawiającego wpłynie tylko zapytanie elektroniczne bez potwierdzenia pocztą listową, takie zapytanie będzie traktowane jako nie ważne. 8/67

9 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 5.1. Anna Olszewska, telefon: (+48) Gerard Lewandowski, telefon: (+48) ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o dodatkowy oznaczony okres. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację, opisy techniczne wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. 4. Integralną częścią oferty jest załącznik nr 2 zawierający formularz ofertowy zamieszczony w niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim przy pomocy komputera lub inną trwałą techniką pisania. 9/67

10 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były parafowane, a na formularzu ofertowym Zamawiający wymaga złożenia podpisu i ostemplowania przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 7. Jeśli w SIWZ nie wskazano, że trzeba dostarczyć oryginały dokumentów, dokumenty mogą być dostarczane w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie muszą być poświadczone (podpisane) na każdej stronie zawierającej informacje za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnioną/ uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dopuszcza się tłumaczenie dokumentów na język polski przez Wykonawcę, z tym że wersja w języku polskim będzie wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego. 8. W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których Zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części dokumentów ofertowych z napisem Informacje i dokumenty poza ofertą. Dla dokumentów tych nie są wymagane postanowienia dotyczące tłumaczenia na język polski. 9. W przypadku stwierdzenia błędów lub niejasności w przekazanych materiałach przetargowych Wykonawca winien zgłosić je na piśmie do Zamawiającego (do osoby kontaktowej) na adres nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca nie będzie mógł następnie powoływać się na jakiekolwiek okoliczności związane z tymi nieprawidłowościami lub brakami, zwłaszcza w celu uniknięcia odpowiedzialności za wady lub zmiany ustalonego wynagrodzenia. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do jej składania są skuteczne. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawca powinien umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu lub w kopercie. 12. Dokumenty składające się na zawartość koperty powinny być ze sobą trwale złączone tj. spięte, bindowane, itp. Każda strona powinna być opatrzona numerem składającym się z dwóch liczb: bieżącego nr strony łamanego (/) 10/67

11 przez liczbę wszystkich stron. Wyżej opisany numer należy umieścić w dolnej części strony. 13. Opakowanie/ koperta powinna być zaklejona i zabezpieczona przed otwarciem poprzez opieczętowanie na krawędziach sklejenia pieczęciami firmowymi Wykonawcy. 14. Opakowanie/ koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy i danymi kontaktowymi celem umożliwienia zwrotu opakowania/ koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. 15. Opakowanie/ koperta powinna być opatrzona napisem: ZAKUP I DOSTAWA 2 SZTUK CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. NIE OTWIERAĆ PRZED , PRZED GODZINĄ 9: Jeżeli opakowanie/ koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany powyżej, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty. 17. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać do , do godziny 9:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. nr 24 (II piętro). 2. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu o godzinie 9:15 w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 25 (II piętro). 11/67

12 ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawcy podają całkowitą wartość ryczałtową netto obejmującą szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony w rozdziale IV oraz załączniku nr 1 do SIWZ, uwzględniającą wszystkie koszty związane z dostarczeniem kompletnego przedmiotu zamówienia do Zamawiającego zgodnie z SIWZ oraz załączoną umową. 2. Oferta musi zawierać także ryczałtową cenę brutto za przedmiot zamówienia. Łączna cena brutto oferty musi zawierać całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie podatki, opłaty, cła, świadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. 3. Ceny podane w ofercie muszą być ostateczne, kompletne, jednoznaczne, nadto muszą uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz załączonej umowie, winny obejmować wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 4. Ceny w ofercie winny być podane w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W ofercie cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. 6. Odnośnie każdego z ciągników siodłowych zostanie zawarta odrębna umowa sprzedaży i odrębna umowa serwisowa co oznacza iż zostaną zawarte 2 umowy sprzedaży i 2 umowy serwisowe. ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy założeniu spełnienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, oceniając oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 12/67

13 Lp. Kryterium Waga Cena rozumiana jako całkowita cena brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia Suma stawek roboczych netto wg Cennika Usług Serwisowych, naliczanych za usługi nie objęte gwarancją i rękojmią, a wykonane w okresie trwania umowy serwisowej (załącznik nr 2 do umowy serwisowej) 60% 3% 1.3. Termin dostawy 8% 1.4. Okres gwarancji od Producenta 3% 1.5. Okres rękojmi od Wykonawcy 3% 1.6. Moc silnika 7% 1.7. Obciążenie siodła 6% 1.8. Promień skrętu 5% 1.9 Prześwit pomiędzy podwoziem a podłożem - odległość najniższego punktu podwozia od podłoża 5% 1.1. Ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny obliczona będzie ze wzoru: C = C min x 100 pkt. C oferty badanej gdzie: C min najniższa cena oferty C oferty badanej cena oferty badanej 13/67

14 1.2. Ilość punktów uzyskanych za kryterium suma stawek roboczych obliczona będzie ze wzoru: S = S min S oferty badanej x 100 pkt. gdzie: S min najniższa suma stawek roboczych S oferty badanej suma stawek roboczych oferty badanej 1.3. Ilość punktów uzyskanych za kryterium termin dostawy obliczona będzie ze wzoru: T = T min T oferty badanej x 100 pkt. gdzie: T min najkrótszy termin dostawy T oferty badanej termin dostawy oferty badanej 1.4. Ilość punktów uzyskanych za kryterium okres gwarancji obliczona będzie ze wzoru: G = G oferty badanej G max x 100 pkt. gdzie: G max najdłuższy okres gwarancji G oferty badanej okres gwarancji oferty badanej 14/67

15 1.5. Ilość punktów uzyskanych za kryterium okres rękojmi obliczona będzie ze wzoru: R = R oferty badanej R max x 100 pkt. gdzie: R max najdłuższy okres rękojmi R oferty badanej okres rękojmi oferty badanej 1.6. Ilość punktów uzyskanych za kryterium moc silnika obliczona będzie ze wzoru: MS = MS oferty badanej MS max x 100 pkt. gdzie: MS max największa moc silnika MS oferty badanej moc silnika oferty badanej 1.7. Ilość punktów uzyskanych za kryterium obciążenie siodła obliczona będzie ze wzoru: OS = OS oferty badanej OS max x 100 pkt. gdzie: OS max największe obciążenie siodła OS oferty badanej obciążenie siodła oferty badanej 15/67

16 1.8. Ilość punktów uzyskanych za kryterium promień skrętu obliczona będzie ze wzoru: PS = PS min PS oferty badanej x 100 pkt. gdzie: PS min najmniejszy promień skrętu PS oferty badanej promień skrętu oferty badanej 1.9. Ilość punktów uzyskanych za kryterium prześwit pomiędzy podwoziem a podłożem obliczona będzie ze wzoru: P = P oferty badanej P max x 100 pkt. gdzie: P max największy prześwit P oferty badanej prześwit oferty badanej 2. Ocena punktowa oferty zostanie obliczona według następującego wzoru: O = 0,60 C + 0,03 S + 0, 08 T + 0,03 G + 0,03 R + 0,07 MS + 0,06 OS + 0,05 PS+ 0,05 PS 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych po zastosowaniu wyżej wymienionych wzorów. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 16/67

17 ROZDZIAŁ XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając firmę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Przedstawi uzasadnienie jej wyboru. Poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert. 2. W przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy, pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi zostać złożone na co najmniej jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy to Zamawiający może unieważnić przetarg lub wybrać ofertę najbardziej korzystną spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. ROZDZIAŁ XV ZMIANY W TREŚCI SIWZ ORAZ W TREŚCI OGŁOSZENIA 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ oraz treść ogłoszenia, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej: oraz drogą mailową. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu składania ofert, gdy uzna że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 3. Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawców. 17/67

18 ROZDZIAŁ XVI INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający zastrzega sobie prawa: 1.1. odwołania przetargu na każdym etapie; 1.2. nie przyjęcia żadnej ze złożonych ofert; 1.3. unieważnienia przetargu bez podania przyczyn; 1.4. zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty; 1.5. odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. 2. Odwołanie przetargu może nastąpić również z powodu wyboru oferty w równolegle prowadzonym przetargu na: 3-letni okres najmu 2 sztuk ciągników siodłowych z możliwością ich zakupu na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin. 3. W przypadku odwołania przetargu lub nie przyjęcia przez Zamawiającego żadnej ze złożonych ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę - wszelkie roszczenia Wykonawców w stosunku do Zamawiającego są wyłączone. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18/67

19 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nazwa załącznika Nr Wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia opis przedmiotu zamówienia 1 Formularz ofertowy 2 Oświadczenie potwierdzenie spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia 3 Wykaz wykonanych dostaw 4 Oświadczenie podanie informacji o miejscu, z którego ciągniki siodłowe zostaną wysłane do Zamawiającego 5 Projekt umowy 6 Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy 7 Projekt umowy serwisowej 8 Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy serwisowej 9 Protokół bezusterkowego odbioru końcowego 10 Przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 11 19/67

20 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WYMAGANIA I PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tabela nr 1 Lp. ŻĄDANE OFEROWANE 1.1 Urządzenie fabrycznie nowe 1.2 Napęd: minimum 4 x Moc silnika: minimum 170 kw 1.4 Obciążenie siodła: minimum 32 t 1.5 Promień skrętu: maksimum 6400 mm 1.6 Maksymalna prędkość: co najmniej 30 km/h 1.7 Skrzynia biegów: minimum manualna 1.8 Liczba biegów przód/tył: minimum 3/3 1.9 Możliwość podnoszenia kontenerów typu half - flat (wysokość 1300 mm) 1.10 Szerokość ciągnika siodłowego: maksimum 2500 mm 1.11 Wysokość siodła: nie mniejsza niż 1150 mm 1.12 Wysokość podnoszenia siodła: nie mniejsza niż 1000 mm 1.13 Odległość od siodła do kabiny: nie mniejsza niż 2150 mm 1.14 Aktywny przechył wysięgnika i siodła 20/67

21 1.15 Odległość najniższego punktu podwozia od podłoża (prześwit) minimum 250 mm 1.16 Pneumatyczne zawieszenie osi tylnej 1.17 Wymagania dotyczące kabiny: Amortyzacja drgań Klimatyzacja Ogrzewanie Częściowo przeszklony dach Opuszczane/ odsuwane szyby boczne Elektryczne wycieraczki szyby przedniej, dachowej i tylnej Spryskiwacze szyby przedniej, dachowej i tylnej Fotel kierowcy obrotowy, z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz odległości, wyposażony w pasy bezpieczeństwa i podłokietnik komplety opon kliny pod koła, klucz do kół, przewód do pompowania kół z manometrem, apteczka, 6 kg gaśnica proszkowa, dwa trójkąty ostrzegawcze Układ diagnostyki pokładowej pozwalający na szybkie określenie powodu niepoprawnego funkcjonowania ciągnika siodłowego Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do systemu kontroli zużycia paliwa zapisującego następujące dane: - data tankowania, - ilość zatankowanego paliwa, - średnie zużycie paliwa podczas pracy (liczone od włączenia do wyłączenia stacyjki), - średnie miesięczne zużycie paliwa (w litrach na motogodzinę). Urządzenie do zapisu tych danych musi spełniać co najmniej jeden warunków: - jest wyposażone w kartę pamięci do odczytu informacji w komputerze, - istnieje możliwość odczytu informacji po podłączeniu tego urządzenia do komputera ze standardowym oprogramowaniem, - istnieje możliwość odczytu informacji po podłączeniu tego urządzenia do komputera z oprogramowaniem, w które 21/67

22 Wykonawca wyposaży komputer Zamawiającego. Dane w urządzeniu muszą być przechowywane przez minimum pół roku Zablokowany wlew paliwa (kluczyk) 1.23 Wszystkie etykiety i informacje/ ostrzeżenia umieszczone na sprzęcie w języku polskim 1.24 Znak CE umieszczony w widocznym miejscu Dokumentacja (kopie papierowe - 3 polskie/ 2 angielskie; także polska/ angielska wersja PDF): Schemat elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny oraz tabele ciśnień roboczych i wydajności pomp Instrukcja obsługi (twarda oprawa) Instrukcja serwisowa, konserwacji i harmonogram obsługi Katalog wszystkich części zamiennych Kopie wszystkich odpowiednich świadectw, certyfikatów, pozwoleń, zezwoleń i wyników badań, które umożliwią poprawną eksploatację u Zamawiającego Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo "spełnia", zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający, należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych.. miejscowość i data.. podpis 22/67

23 Tabela nr 2 Lp. ŻĄDANE OFEROWANE 2.1 Termin dostawy maks. 20 tygodni od daty podpisania umowy 2.2 Wymagania dotyczące szkolenia: Przewidziane dla 5 osób Z zakresu konserwacji ciągnika siodłowego Wizyta 1 inżyniera serwisowego przez min. 1 dzień roboczy (minimum 8 godzin) W języku polskim W siedzibie Zamawiającego 2.3 Okres gwarancji od Producenta minimum 3000 motogodzin 2.4 Okres rękojmi od Wykonawcy minimum 3000 motogodzin 2.5 Wymagania dotyczące serwisu: Dostępność części zamiennych przez minimum 15 lat eksploatacji ciągnika siodłowego Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski lub w promieniu 500 km od siedziby DB Port Szczecin Magazyn części zamiennych na terenie Polski lub w promieniu 500 km od siedziby DB Port Szczecin Reakcja na zgłoszenie serwisowe (obecność Serwisanta przy urządzeniu) w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego Wykonanie naprawy w czasie nie dłuższym niż 3 dni, liczone od następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego (z zastrzeżeniem punktów i ) Wykonanie naprawy w uzgodnionym terminie, przy czym termin ten zostanie uzgodniony nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. Zapis ten dotyczy tylko następujących komponentów: 23/67

24 zmiennik momentu obrotowego, - most napędowy, - wysięgnik, - zaczep siodłowy, - siłownik podnoszenia, - sterowniki elektroniczne. Wykonanie naprawy w uzgodnionym terminie, przy czym termin ten zostanie uzgodniony nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. Zapis ten dotyczy tylko następujących komponentów: - silnik napędowy, - skrzynia biegów, - kabina z szybami. Zakończenie przeglądu w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, liczone od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego Malowanie/ naklejenie logo DB Port Szczecin (wymiary podaje Zamawiający po podpisaniu umowy) 2.7 Transport i rozładunek po stronie Wykonawcy 2.7 Wszelkie opłaty celne po stronie Wykonawcy Ubezpieczenie do momentu podpisania protokołu przeniesienia własności i posiadania przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy Bezusterkowy odbiór końcowy przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku akceptacji wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo "akceptuje", zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający, należy wpisać swoje propozycje.. miejscowość i data.. podpis 24/67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Zamawiający Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; Telefon: (0-22) 579-28-75, Fax: (0-22) 825-41-29; Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo