MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884"

Transkrypt

1 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA, OBDARUJMY SI PREZENTAMI, CIESZMY SI ÂWI TAMI BO EGO NARODZENIA! W TE NAJPI KNIEJSZE ZE WSZYSTKICH ÂWIÑT YCZYMY WAM DRODZY CZYTELNICY, ABY MAGICZNY CZAS BO EGO NARODZENIA UP YNÑ W CIEP EJ, RODZINNEJ ATMOSFERZE I CHOå NA KRÓTKO POZWOLI ZAPOMNIEå O CODZIENNYCH TROSKACH. NA NOWY 2010 ROK PRZYJMIJCIE YCZENIA SZCZ ÂCIA, ZDROWIA, RADOÂCI ORAZ SPE NIENIA NAJSKRYTSZYCH PRAGNIE. yczà Wójt Gminy Morawica, Marian Buras oraz Przewodniczàcy Rady Gminy, Janusz WojtyÊ wraz z Radà Gminy w Morawicy i so tysami

2 Podsumowanie roku Najpi kniejsze Êwiàteczne wiersze Morawica wygra a konkurs Gmina Fair Play Mobilna pracownia komputerowa w Bilczy... Samorzàd bez azbestu Pomoce szkolne dla przedszkolaków Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Brzezinach... Ponad milionowa inwestycja ukoƒczona Konferencja oêwiatowa w gminie Morawica Obchody Âwi ta Niepodleg oêci w Gminie Morawica... Kapsu a czasu w Bilczy Delegacja z Województwa ódzkiego w Gminie Morawica... Aktywizacja osób bezrobotnych Sinusoida Moravii Czester mistrzem jesieni Info sportowe KAROL w gminie Morawica Moja Gmina w obiektywie yczenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji, Pracownikom Socjalnym, których zadaniem jest s u enie pomocà potrzebujàcym, yczymy du o zdrowia, energii i wytrwa oêci w pe nieniu tej jak e trudnej misji, aby mogli w pe ni realizowaç swoje plany yciowe i zawodowe oraz pomyêlnoêci w yciu osobistym i rodzinnym. Wójt Gminy Morawica, Marian Buras oraz Przewodniczàcy Rady Gminy, Janusz WojtyÊ Zakład Gospodarki komunalnej tel tel lub 93 w. 236 dzwoniç mo na w godz Oczyszczalnia Âcieków w Brzezinach tel czynna ca à dob Informujemy, e w dniu r. (tj. Wigilja) Urzàd Gminy w Morawicy b dzie nieczynny. Dy ur telefoniczny Urz du Stanu Cywilnego pod numerem do godz REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREÂå REKLAM I OG OSZE Od wtorku do niedzieli w godz Ekspozycja sta a: wystawa wyrobów garncarskich garncarzy z Cha upek i zaprzyjaênionych miejscowoêci, miejsce pracy garncarza. Bilety: 3 z - osoba doros a i 1,50 z - uczniowie i studenci. Rezerwacji wycieczek mo na dokonaç telefonicznie (041) (u przewodnika oêrodka). WiadomoÊci Morawickie Miesi cznik Samorzàdowy. Wydawca: Urzàd Gminy w Morawicy. ISSN Adres redakcji: ul. Kielecka 38, Morawica, tel./fax: , Redaktor naczelny: Agnieszka Olech - Moƒska. Stali wspó pracownicy: Teresa Badowska, Jacek Kubicki, Krzysztof Kubicki, Ma gorzata Bielawska, Monika Malicka, Marianna ParlIcka-S owik, Marcin Dziewi cki, Edyta W odarska, Andrzej Radomski. amianie i sk ad: Przemys aw Ga a; Druk: Digital Art Studio Przemys aw Ga a, ul. Miodowa 6/22, Kielce 2

3 Podsumowanie roku 2009 O tym, co uda o si osiàgnàç w mijajàcym 2009 roku, a co jeszcze musi poczekaç na realizacj, o pracy w samorzàdzie, funduszach unijnych i planach inwestycyjnych gminy rozmawiamy z wójtem Gminy Morawica, Marianem Burasem. Co w pierwszej kolejnoêci nale a oby wymieniç jako najwi ksze i najwa niejsze osiàgni cie w mijajàcym 2009 roku? Wójt Marian Buras: Mo na powiedzieç, e najwi kszym osiàgni ciem mijajàcego roku jest generalnie wielkoêç nak adów inwestycyjnych, które si gajà prawie 30 milionów z otych i sà jak do tej pory rekordowymi nak adami w historii naszej gminy. Wymieni chocia by te najwa niejsze inwestycje, takie jak: budowa dróg gminnych 10 mln z, kanalizacja wodno-êciekowa - ponad 10 milionów z ; budowa zbiornika wodnego na rzece Morawka - wartoêç 5 milionów z, budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowoêciach: Brudzów, Zaborze, Kuby M yny, a tak e rozpoczynajàca si niebawem budowa kanalizacji w Lisowie i cz Êciowo w Brzezinach, Piasecznej Górce, Bieleckich M ynach i Bilczy - àczna wartoêç tych inwestycji si ga blisko 10 milionów z ; rozpocz ta budowa pe nowymiarowej hali sportowej w Bilczy za kwot ponad 10 milionów z ; budowa chodników przy drogach powiatowych w stu procentach finansowana ze Êrodków gminnych, czy rozbudowa Êwietlicy w Woli Morawickiej. To sà ogromne inwestycje, które zmieniajà naszà gmin i ten rok w aênie tym si charakteryzuje. D ugo czekaliêmy na fundusze unijne, stàd cz Êciowo realizacje tych inwestycji przesun y si w czasie. Najwa niejsze, e ju zosta y rozpocz te, a niektóre tak e ju zakoƒczone. A budowa Centrum Samorzàdowego w Morawicy dojdzie do skutku? M.B.: Budowa Centrum dojdzie do skutku, chocia istotnie rozpocz cie nieco si przed u a. Powodem jest lokalizacja w sàsiedztwie zabytkowego parku co wymaga dodatkowych uzgodnieƒ. MyÊl, e ju wkrótce uzyskamy w koƒcu pozwolenie na budow, a kiedy tylko je otrzymamy natychmiast zostanie og oszony przetarg. Jestem przekonany, e ta inwestycja zostanie rozpocz ta w 2010 roku. Mówi si, e bud et na przysz y rok i nast pne lata jest bardzo ambitny. Czy to prawda, e w 2010 roku przed gminà stojà jeszcze wi ksze wyzwania ni dotychczas? M.B.: Faktycznie z jednej strony bud et jest ambitny, ale trzeba te powiedzieç, e z drugiej strony b dzie to równie bardzo trudny rok dla naszych finansów, bo te nak ady b dà du e. Wszystko to zale y te od tego, czy zostanie zakwalifikowany nasz najwi kszy projekt, tj. budowa sieci kanalizacyjnej w po udniowej cz Êci gminy. W tej chwili projekt oceniany jest w Warszawie i wszystko wskazuje na to, e powinien zostaç oceniony pozytywnie. wartoêç kosztorysowa inwestycji wynosi oko o 40 milionów z otych. MyÊl, e po przetargach oczywiêcie b dzie taniej. Inwestycja mo e byç dofinansowana nawet w wysokoêci 85%. Lata ci kiej pracy sà przed gminà, nie tylko przed zespo em pracowników oraz Radà Gminy. Niemniej jednak sà to inwestycje kluczowe i dopiero po ich realizacji b dziemy mogli nieco odetchnàç. Ogrom pracy czeka gmin, ale tak e wiele ju zosta o wykonane. Przy realizacji tak du ych in- westycji cz sto przytrafiajà si ró nego rodzaju potkni cia. Czy w Morawicy te si one zdarzajà? M.B.: Zdarzajà si, jak chocia by przesuni cie terminu budowy Centrum Samorzàdowego w Morawicy. Opóênia nam si równie rozpocz cie prac zwiàzanych z uzbrojeniem terenów przemys owych, mam na myêli tereny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) w Bilczy i D bskiej Woli oraz grunty w Woli Morawickiej. Przyczyny tego sà ró ne. Na pewno z jednej strony jest to spowodowane du à iloêcià pracy, jakà urz dnicy muszà wykonaç, a z drugiej bardzo skomplikowanymi procedurami przy pozyskiwaniu funduszy unijnych. Aby otrzymaç te pieniàdze trzeba przejêç naprawd karko omnà i trudnà biurokratycznie drog. Stàd wynikajà pewne potkni cia. Niemniej jednak ja oceniam te sprawy jedynie jako przesuniecie w czasie, bo wszystkie te inwestycje w ostatecznym efekcie zostanà zrealizowane. Chcia bym nadmieniç, e og oszony zosta ju przetarg na budow wodociàgu zasilajàcego pó nocnà cz Êç naszej gminy wraz z terenami przemys owymi w Bilczy. Inwestycja ta ma jednak priorytetowe znaczenie dla wi kszoêci mieszkaƒców gminy Morawica, poniewa wybudowane zostanie dodatkowe uj cie wody w Brzezinach wraz z nowà studnià. Po àczone b dà tak e dwie dotychczas odr bne sieci wodociàgowe w pó nocnej i po udniowej cz Êci gminy, co da pewnoêç zasilania z ró nych êróde. Przez ostatnie lata wiele tutaj zrobiono, a Morawica stawiana jest jako przyk ad w ca ym kraju, co bez wàtpienia napawa dumà. W czym tkwi tajemnica sukcesu tej gminy, która przecie jeszcze nie tak dawno s yn a jedynie ze szpitala psychiatrycznego? M.B.: MyÊl, e w naszej gminie panuje pe na mobilizacja. Zarówno doêwiadczeni pracownicy Urz du doskonale przygotowani do wyzwaƒ szczególnie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, jak i sprawnie pracujàca rada gminy oraz so tysi, a tak e mieszkaƒcy stanowià zgrany zespó ludzi. Poza tym, dopracowaliêmy si wielu organizacji pozarzàdowych, które równie pozyskujà dla naszej gminy Êrodki unijne. Wszystko to przek ada si na sukces naszej gminy. Chcia bym podkreêliç, e najwa niejsi w tym wszystkim sà ludzie. Wydaje mi si, e te wszystkie lata budowania spo eczeƒstwa obywatelskiego teraz przynoszà efekty. Gmina Morawica cz sto jest liderem pozyskiwania Êrodków w ró nych sektorach. Mo na powiedzieç, e przecieramy szlaki innym gminom, które ch tnie przyje d ajà tutaj uczyç si samorzàdnoêci. Jak to 3

4 si dzieje, e jesteêmy tak dobrze przygotowani do pozyskiwania Êrodków unijnych? M.B.: Trzeba podkreêliç, e sporo pieni dzy zewn trznych trafia do stra y po arnych oraz stowarzyszeƒ dzia ajàcych na terenie naszej gminy, ale bez wàtpienia jest to przede wszystkim zas uga urz dników gminy. Mamy bardzo dobry i pr nie dzia ajàcy referat promocji, który m.in. dzi ki pozyskanym Êrodkom unijnym zajmuje si pomocà dla przedsi biorców, czy prowadzeniem punktów przedszkolnych dzi ki tej wspania ej inicjatywie wszystkie dzieci z naszej gminy majà mo liwoêç ucz szczania do przedszkola. Wiele z tych pomys ów by o z inicjatywy moich pracowników, tak e dla nich nale à si ogromne s owa uznania. To dzi ki ich zaanga owaniu i mobilizacji mo emy realizowaç te zadania jako jedna z pierwszych gmin. By czas, e do gminy Morawica Êciàga o wielu inwestorów, czego efekty widaç go ym okiem, bo na naszym terenie powsta o mnóstwo firm. Czy kryzys nie spowolni w ostatnim czasie rozwoju przedsi biorstw i jaka jest szansa, e nadal b dà powstawaç nowe, a Specjalna Strefa Ekonomiczna zostanie poszerzona? M.B.: Niestety kryzys faktycznie spowolni pojawianie si nowych inwestorów na naszym terenie i ten proces troch zosta zahamowany, aczkolwiek wszystkie inicjatywy, jakie zosta y podj te ju wczeêniej sà stopniowo realizowane - inwestorzy projektujà a niektórzy ju rozpocz li budowy. Natomiast da si wyraênie odczuç skutki kryzysu, je eli chodzi o nowe firmy, nowych inwestorów. MyÊl, e taki stan rzeczy potrwa jeszcze kilka lat, a wszystko zale y od tego, jaka b dzie koniunktura gospodarcza na Êwiecie. Je eli chodzi o SSE, to w tej chwili mamy jeszcze oko o 55 hektarów gruntów i na razie nie przewidujemy poszerzenia tej strefy. Póki co, musimy wykorzystaç te grunty, które posiadamy. W takim razie, co dalej z tak d ugo wyczekiwanym przez ca y region Êwi tokrzyski lotniskiem w Obicach? Czy w zwiàzku z kryzysem jego budowa równie si oddali? M.B.: Budowa lotniska nie jest sprawà atwà. Ostatnie informacje, jakie otrzymujemy dotyczà niwelacji terenu. Trzeba wydobyç i przesunàç miliony metrów szeêciennych ziemi i kamienia. Wed ug mnie proces powstawania lotniska nie b dzie taki szybki i chyba nikt tego dzisiaj nie potrafi dok adnie okreêliç. Wed ug Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego lotnisko powstanie w 2014 roku. Jest to jego opinia i nie chcia bym si do niej ustosunkowywaç. Na pewno ten proces b dzie trwa d ugo. Zanim powstanie lotnisko dobrze by by o zrobiç najpierw porzàdne drogi, jak chocia by tak d ugo wyczekiwanà przez mieszkaƒców drog krajowà nr 73. Na jakim obecnie etapie jest jej realizacja? M.B.: Je eli chodzi o drog krajowà nr 73, to w tej chwili opracowywana jest dokumentacja. Ca y ten proces przebiega zgodnie z planem. MyÊl, e pozwolenie na budow powinno zostaç wydane w po owie 2010 roku. Teraz najwa niejszà rzeczà jest, aby w bud ecie paƒstwa zosta y zabezpieczone Êrodki finansowe na realizacj tego zadania. Jest to kwota rz du oko o 200 milionów z otych. Moje osobiste starania, starania rady gminy i wielu osób zaanga owanych w budow tej drogi nadal b dà sz y w kierunku monitowania tej sprawy, naciskania i przypominania si u parlamentarzystów, aby te pieniàdze znalaz y si ju w bud ecie paƒstwa na 2010 rok. Mamy wielkà nadziej, e po opracowaniu dokumentacji realizacja tej inwestycji ruszy jak najszybciej. Brak tej drogi nie tylko hamuje rozwój naszej gminy, ale przede wszystkim stwarza ogromnà ucià liwoêç dla mieszkaƒców. Nadal b d dok ada w miar swoich mo liwoêci wszelkich staraƒ, aby ta droga zosta a w koƒcu wykonana. Z roku na rok podnosi si standard ycia mieszkaƒców Morawicy. Do wszystkiego ta gmina dochodzi a przez d ugie lata ma ymi, ale zdecydowanymi krokami. Dobry wójt powinien byç dobrym menad erem, który potrafi przewidzieç kolejne etapy rozwoju. Pan je przewidzia czy mo e sukcesy tej gminy by y cz Êciowo szcz Êliwymi przypadkami? M.B.: Na pewno wszystkich etapów przewidzieç si nie da i cz sto przypadek, zbieg okolicznoêci, czy pojawienie si nowych mo liwoêci, o których wczeêniej nie mieliêmy poj cia, decydujà o sukcesie. Niemniej jednak kierunek g ówny musi byç wytyczony wczeêniej, w naszym przypadku by to zrównowa ony rozwój gminy, czyli taki, w którym jest miejsce na budownictwo mieszkaniowe, ale równie na us ugi, przemys, komercj, rozrywk, sport, baz oêwiatowà, edukacj, czy dobrà s u b zdrowia. Gmina musi rozwijaç si w sposób zrównowa ony tak, aby poszczególne priorytety nie zosta y zachwiane. My od samego poczàtku dà yliêmy do zrównowa onego rozwoju gminy i tego b dziemy si trzymaç. Na pewno nie b dziemy nadmiernie urbanizowaç naszej gminy, bo chcielibyêmy, aby ludzie mieszkajàcy tutaj mieli jak najlepsze warunki do ycia. Przyje d ajàcy do nas samorzàdowcy zawsze podkreêlajà, e je d àc po naszej gminie odnoszà wra enie, ze ludziom yje si tutaj dobrze. I o to w aênie nam chodzi o. A na co g ównie stawia si w tej gminie? Na co Pan, jako jeden z najlepszych rzàdzàcych wójtów w tym kraju, postawi od samego poczàtku? M.B.: Na samym poczàtku by to rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wydaje mi si, e w tej kwestii mieliêmy troch szcz Êcia, ale te i wyczucia, e w odpowiednim czasie postawiliêmy w aênie na to w pierwszej kolejnoêci. Koniunktura w budownictwie zacz a si u nas w po owie lat 90-tych. Wtedy wesz a tak zwana du a ulga budowlana i mnóstwo ludzi poszukiwa o dzia ek chcàc si budowaç. PostanowiliÊmy stworzyç tym ludziom dobre warunki do osiedlenia si w aênie tutaj. OczywiÊcie trzeba by o zrobiç ca à infrastruktur, uzbroiç te dzia ki itd., ale dzisiaj z perspektywy oceniam, e to by dobry kierunek. Póêniej wprowadzono tzw. odpisy od PIT, które w tej chwili sà naszym najwa niejszym dochodem w bud ecie, a przecie, kiedy rozpoczynaliêmy budownictwo mieszkaniowe tego jeszcze nie by o. Nie da o si wtedy tego przewidzieç i trzeba przyznaç, e troch szcz Êcie akurat w tym przypadku nam sprzyja o. Dobrà reklam w swoim czasie zrobi o nam na przyk ad Echo Investment, które zlokalizowa o w aênie w Bilczy jedno z pierwszych luksusowych osiedli w kraju. Rozg os, jaki dzi ki temu stworzy si wokó tej inwestycji nie kosztowa nas nic, za to przyniós zainteresowanie ludzi kupnem dzia ek na terenie naszej gminy. Ch tnych przybywa o, liczba mieszkaƒców ros a, a my w nast pnej kolejnoêci zacz liêmy powoli zastanawiaç si nad stworzeniem dogodnych warunków do rozbudowy gospodarki. Stàd wydzielenie terenów przemys owych w sposób taki, aby nie kolidowa y one z budownictwem mieszkaniowymi i zorganizowanie SSE. To by y dwa g ówne kierunki rozwoju. OczywiÊcie ca y czas dbaliêmy o edukacj. UporzàdkowaliÊmy sieç szkó, a te, które generowa y najwi ksze koszty przekazaliêmy w r ce stowarzyszeƒ, które mogà pozyskiwaç na ich utrzy- 4

5 manie pieniàdze z zewnàtrz. OczywiÊcie wyremontowaliêmy budynki szkolne i rozpocz liêmy tworzenie bazy sportowej. W naszej gminie k adziemy du y nacisk na sport. Uwa am, e po pierwsze wychowanie m odzie y poprzez sport jest dobrym sposobem na to, aby tà m odzie chroniç przed zagro eniami, jakie na nià czyhajà we wspó czesnym Êwiecie, a po drugie sport dobrze wp ywa równie na samopoczucie doros ych. Stàd Gminna Liga Pi ki No nej, kryta p ywalnia, stadion, korty tenisowe, boiska o sztucznej nawierzchni. Ciesz si, e uda o nam si stworzyç tak dobre warunki do uprawiania sportu. DojÊcie do takiego punktu, w jakim gmina jest w tej chwili raczej nie by o proste i pewnie wymaga o wielu poêwi ceƒ. Czy Pan du o poêwi ci w swoim yciu, eby ta gmina wyglàda a tak jak wyglàda? M.B.: Patrzàc przez pryzmat tego, e ju dziewi tnasty rok jestem wójtem to na pewno du o poêwi ci em czasu. Pomys y na gmin przychodzà o ró nych porach dnia i nie zawsze jest to w godzinach pracy, czasem rano, czasem wieczorem. Je eli pe ni si funkcj wójta, to yje si tym wszystkim, co si dzieje w gminie i trzeba du à cz Êç swojego ycia, równie cz Êç prywatnà i rodzinnà, poêwi caç pracy. Taka to jest w aênie ta funkcja wójta. Ka dy, kto decyduje si na takà prac musi sobie zdawaç spraw z tego, e wiele rozwiàzaƒ cz sto jest wynikiem d ugich przemyêleƒ i deliberacji wewn trznych. Trzeba te mieç wizj gminy, eby wiedzieç, dokàd si zmierza. Gdyby móg si Pan cofnàç wstecz o te kilkanaêcie lat, kiedy zaczyna Pan prac w samorzàdzie, poszed by Pan tà samà drogà? M.B.: Powiem tak, gdybym wiedzia, e przez tyle lat b d mia dosyç du e poparcie spo eczeƒstwa, to pewnie bym poszed tà samà drogà. Nie ukrywam jednak, e ta praca niesie ze sobà du o stresu oraz prze yç, oczywiêcie równie tych wspania ych, gdzie pojawiajà si sukcesy, ale tak e tych gorzkich, z pora kami. To wszystko powoduje, e jest to trudna praca. Z perspektywy naszej gminy i tego, co osiàgn liêmy, mo na powiedzieç, e dobrze si sta o, e akurat ja by em w tym czasie wójtem. Prawda jest jednak taka, e bycie wójtem to przede wszystkim poêwi cenie si dla jakiejê idei. Jednak to kilkunastoletnie poêwi cenie, wszystkie te dzia ania, sukcesy i osiàgni cia znalaz y swoje odzwierciedlenie w kolejnych nagrodach i wyró nieniach, jakie gmina otrzyma a w tym roku. Jest poczucie satysfakcji z tak wielu dokonaƒ? M.B.: Jest ogromna satysfakcja i dla gminy i dla mnie osobiêcie jako cz owieka, e b dàc wójtem mia em szans uczestniczyç w wielu wa nych wydarzeniach zarówno w Polsce, jak i za granicà. MyÊl, e inna praca takiej mo liwoêci by mi nie da a. Na pewno jest to wspania e prze ycie, widzàc tà zmieniajàcà si gmin, nowe inwestycje, budowle, czy rozwiàzania chocia by w oêwiacie i s u bie zdrowia. To wszystko naprawd cieszy i cieszy równie fakt, e jest si wspó twórcà tych wszystkich zmian, tego wszystkiego, co si dzieje. To jest fantastyczna sprawa, aczkolwiek nie pozbawiona ogromnego stresu i ci kiej pracy. Wspomnia Pan o kontaktach zagranicznych, które zmieni y ju swój charakter. Wyraênie daje si zauwa yç, e z roli ucznia powoli wchodzimy w rol nauczyciela? M.B.: Z roli ucznia na pewno zamieniliêmy si w partnera, je eli chodzi o gminy ze Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec. Natomiast jesteêmy gminà, która w ró ny sposób pomaga gminie Ba aniwka na Ukrainie. Jest to dobra i potrzebna wspó praca, dzi ki której odkrywamy, e na ca ym Êwiecie sà podobne problemy, stajemy si dzi ki temu w pewien sposób sobie bli si. Mo emy wymieniaç swoje doêwiadczenia i poglàdy. MyÊl, e samorzàdowcy na ca ym Êwiecie stanowià jednà wielkà rodzin. Sà to ludzie, dla których najwy szym dobrem jest dobro lokalne, dobro mieszkaƒców ich ma ych ojczyzn. Czego chcia by Pan yczyç w nadchodzàcym roku mieszkaƒcom Gminy Morawica? M.B.: Przede wszystkim ycz wszystkim naszym mieszkaƒcom zdrowia, bo ono jest najcenniejsze. Spe nienia planów oraz marzeƒ, które ma ka dy cz owiek. Aby nadchodzàcy 2010 rok by rokiem, w którym b dziemy mieli w sobie wi cej optymizmu i radoêci, b dziemy patrzeç z wi kszà nadziejà na przysz oêç. ycz równie niewyczerpalnej energii do dalszego dzia ania. Dzi kuj za rozmow Agnieszka Olech INFORMACJA do mieszkaƒców Brzezin Firma CZYSTOPOL z siedzibà w Ch cinach ul. Kielecka 18, Ch ciny, odbierajàca odpady na terenie gminy informuje mieszkaƒców Brzezin, e miesi czny koszt odbioru odpadów wynosi 10, z. Ewentualnych ch tnych do podpisania umowy z firmà CZYSTOPOL prosimy o kontakt z so tysem Brzezin Grzegorzem Burasem pod nr tel lub OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE Zdrowych Weso ych Âwiàt Bo ego Narodzenia Szcz Êliwego Nowego Roku dla Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa, pracowników Urz du Gminy, Radnych oraz mieszkaƒców Morawicy yczy so tys wsi Morawica Jerzy Marcjan. 5

6 ArtyÊci z terenu Gminy Morawica wierszem o Êwi tach Bo ego Narodzenia Najpi kniejsze Êwiàteczne wiersze Zbli ajà si Êwi ta Bo ego Narodzenia - najwspanialsze Êwi ta w roku, najbardziej magiczne i najbardziej rodzinne. Ju za kilka dni zasiàdziemy do wieczerzy wigilijnej, b dziemy sobie sk adaç yczenia, Êpiewaç kol dy i wypatrywaç pod choinkà prezentów. Na Êwiàtecznym stole ju tradycyjnie pojawi si co najmniej 12 potraw. O niezapomnianej i niezwyk ej magii Êwiàtecznych dni mo emy przeczytaç w wierszach naszych rodzimych artystów. Gipsowy jezusek Mój kruchy Jezusek gipsowy cichutki, pokorny, maleƒki nie p acze, nie kwili, nie wo a bez reszty si zmieêci do r ki Mój kruchy Jezusek gipsowy nie àda ode mnie niczego i choç go codziennie biczuj to skargi, ni s owa jednego Mój kruchy Jezusek gipsowy co roku w stajence k adziony ze wszystkim niezmiernie wygodny bo dla serc gipsowych zrobiony A mo e dziê stanà si cuda i serca skostnia e o yjà S owu, co cia em si sta o z mi oêcià, z radoêcià zabijà. Dorota Mostowiec OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE Kol da Zrobi o si jaêniutko Dziwna gwiazda niziutko OÊwietli a stajeneczk A w niej Êlicznà Panieneczk Która syna powi a Po o y a go na sianie Chust da a za ubranie óbek za kolebk by AbyÊ Jezu tylko y BoÊ Ty z Nieba Król Pastuszkowie i zwierzyna Odczuli, e ta Dziecina Z Nieba pochodzi - od Boga Wszystkich ogarn a trwoga Na kolana upad Êwiat Choç Rodzice biedni byli Królowie im ho d z o yli Z daleka przyszli z ochotà Mir, kadzid o i z oto Odkupicielowi daç Dwa tysiàce lat min o Z prawdy nic nie zagin o Magiczna gwiazda dobroci ChrzeÊcijanom dusz z oci Do Boga wskazuje trakt Daniela Kowalska Wieczór wigilijny Zwinnie zaplatam warkocze W równiutki, pszeniczny k os Do okna szybko doskocz Do szyby przylepiam nos Czekam a serce ko acze Oczyma po szybie wodz Czy pierwszà gwiazdk zobacz Ju jest! Szcz Êliwa odchodz Mamie nowin zanosz Jod oêwietlam Êwieczkami Misy do sto u roznosz Dzielimy si op atkami Mój Ojciec yczenia sk ada Wzrok b yszczy, weso a, mina Do sto u rodzina siada Wigilia si rozpoczyna Daniela Kowalska Wigiliny wieczór W grudniowy wieczór nasta czas wigilii Najm odsi domownicy gwiazdk wypatrzyli Zapach potraw unosi si wsz dzie Za chwil suta kolacja b dzie Przy Êwiecach z ogniem betlejemskim G os dr y w modlitwach za zmar ych szeptanych Op atkiem amià si wszyscy Dr àcym r kami Choç yczenia p ynà z ust jak lawina Jedno wêród nich jest najwa niejsze By za rok w ten wigilijny wieczór Znów spotka a si ca a rodzina Zofia Soboƒ Zdrowych i spokojnych Âwiàt oraz obfitych ask Bo ych w 2010 roku od nowonarodzonego dzieciàtka dla cz onków Towarzystwa Przyjació Ziemi Morawickiej i wszystkich czytelników WiadomoÊci Morawickich sk ada Zarzàd Towarzystwa Przyjació Ziemi Morawickiej. 6

7 OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE GRUDZIE NR 12/2009 (207) WIADOMOÂCI MORAWICKIE W oczekiwaniu na zbli ajàce si Âwi ta Bo ego Narodzenia i Nowy 2010 Rok pe ni nadziei spoglàdamy w przysz oêç sk adajàc Êwiàteczne yczenia wszystkim mieszkaƒcom gminy Morawica a w szczególnoêci mieszkaƒcom Bilczy, Kubów M ynów i Dymin Granic: zdrowia, pogody ducha, spe nienia wszystkich marzeƒ, Âwiàt spokojnych, zdrowych i radosnych oraz zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów. yczenia sk adajà: Radny Powiatowy Lucjan Pietrzczyk oraz Radni Gminy Morawica: Waldemar Wójcik, Zygmunt Domaga a i Bogus aw Stokowiec. Spokojnych, zdrowych, radosnych Âwiàt Bo ego Narodzenia sp dzonych w serdecznym gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyêlnoêci w yciu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej w nadchodzàcym Nowym 2010 Roku mieszkaƒcom D bskiej Woli, Chmielowic, Kawczyna i Zbrzy yczy radny Piotr Dudek. 7

8 Morawica wygra a konkurs Gmina Fair Play 2009 Wielkim sukcesem naszej gminy zakoƒczy si konkurs Gmina Fair Play Morawica okaza a si bezkonkurencyjna i zwyci y a w debiutujàcej kategorii gminy podmiejskie. W tegorocznej edycji do rywalizacji stan o 155 samorzàdów z ca ej Polski. SpoÊród tego grona komisja konkursowa wy oni a 9 zwyci zców zdobywców nagród g ównych, wêród nich gmin Morawica. Organizatorem Konkursu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest Instytut Badaƒ nad Demokracjà i Przedsi biorstwem Prywatnym przy wspó pracy z Krajowà Izbà Gospodarczà. Aby uzyskaç certyfikat gminy muszà poddaç si trójstopniowej ocenie. Na pierwszym etapie analizie poddawane sà ankiety, dotyczàce ró nych pól dzia alnoêci samorzàdów, ze szczególnym uwzgl dnieniem wspó pracy z przedsi biorcami. Drugi etap to ankietyzacja inwestorów, zarówno tych gospodarczych, jak równie mieszkaniowych z terenu danej gminy. Wreszcie na koniec przedstawiciele organizatora odwiedzajà badane samorzàdy, aby naocznie przekonaç si czy spe niajà one wszystkie warunki przyznania tytu u i certyfikatu Gmina Fair Play. Tegoroczna edycja konkursu jest ju ósmà z kolei a dla gminy Morawica tegoroczny certyfikat jest ju piàtym z rz du. W przesz oêci Morawica dwukrotnie by a honorowana wyró nieniem, ale tegoroczna nagroda g ówna - statuetka - jest ewenementem w historii udzia ów gminy w konkursie. Do tego nale y dodaç tak e Z otà Statuetk, jakà Morawica otrzyma a za zdobycie 5 certyfikatów w latach Podsumowanie konkursu mia o miejsce na uroczystej gali w Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie. Po raz pierwszy w historii jednoczeênie nagradzano laureatów konkursów Gmina Fair Play i Przedsi biorstwo Fair Play. UroczystoÊç uêwietni koncert zespo u Skaldowie oraz Agnieszki W odarczyk. Na scenie Sali Kongresowej nagrody dla gminy Morawica odbiera wójt Marian Buras. W tym roku nagrodzono osiem samorzàdów z województwa Êwi tokrzyskiego. Sà to oprócz Morawicy tak e gminy Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Bodzechów, Z ota, Iwaniska a ponadto Miasto i Gmina Staszów oraz Miasto Sandomierz. Dodatkowo Sitkówka-Nowiny i Strawczyn, dla których by y to ju piàte certyfikaty, otrzyma y Z ote Statuetki. 8 Jednà z najwa niejszych korzyêci wynikajàcych z udzia u w konkursie Gmina Fair Play jest szeroka promocja i mo liwoêç zaprezentowania dokonaƒ gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym. Jak podkreêlajà laureaci, tytu i certyfikat Gmina Fair Play jest dla Wójt Marian Buras tu po odebraniu nagrody fot. Arch. OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE OG OSZENIE P ATNE samorzàdów mobilizacjà do sta ego utrzymywania najwy szego poziomu jakoêci us ug oferowanych inwestorom. Dzi ki udzia owi w konkursie, na podstawie badania losowo wybranych inwestorów (przedsi biorców, którzy na terenie gminy zrealizowali bàdê realizujà inwestycje), gminy majà mo liwoêç zapoznania si z ich ocenà, a dzi ki temu mogà wprowadziç niezb dne zmiany w procedurach i organizacji obs ugi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej, czyli poznaniu w asnej pozycji w stosunku do innych gmin. To w aênie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawniç obs ug inwestorów i jak stworzyç jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie. Redakcja

9 Mobilna pracownia komputerowa w Bilczy Rozwój nowych technologii dotar równie do edukacji, umo liwiajàc nauczycielom prac w ramach nowych interaktywnych metod kszta cenia. Dotychczas podstawowymi narz dziami, w jakie wyposa ono nauczyciela by a kreda, gàbka, zielona tablica, papierowy dziennik, wiszàce na Êcianie plansze i rozwijane mapy. Wychodzàc naprzeciw nowym mo liwoêciom, nauczyciele Zespo u Szkó w Bilczy napisali projekt na mobilnà pracowni multimedialnà w ramach Âwi tokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. 18 wrzeênia, podczas uroczystego Êlubowania klas pierwszych, najwi kszà niespodziankà dla uczniów by y laptopy, które dla szko y wr czy Marek Gos, cz onek Zarzàdu Województwa Âwi tokrzyskiego. Lekkie i kompaktowe, idealne dla dzieci, uwzgl dniajà wielkoêç d oni. Wzmocniona konstrukcja odporna na upadki, wodoodporna klawiatura i kolorowa obudowa wraz z ràczkà do przenoszenia, to atuty najnowszej generacji sprz tu. Ta gotowa do przetransportowania do dowolnej klasy, kompletna pracownia ju dzia a i w wygodny sposób przenosi innowacyjne cyfrowe narz dzia bezpoêrednio do miejsca, w którym odbywa si nauka. Mobilna pracownia jest oszcz dnym sposobem udost pniania technologii w klasach. atwa w u yciu, zapewnia uczniom pot ne mo liwoêci, które poprawià ich osiàgni cia i pozwolà na opanowanie umiej tnoêci na miar XXI wieku. Nowoczesne laptopy sà w àczone do istniejàcej w szkole sieci bezprzewodowej, majà dost p do Internetu w ka dej klasopracowni. Zestaw komputerów umieszczony jest w mobilnej szafie, która idealnie nadaje si do przechowywania, chronienia i przewo enia 14 notebooków. Ka dy komputer jest bezpiecznie umieszczony w indywidualnej przegródce z ele- Mobilna pracownia komputerowa w Bilczy cieszy si ogromnym zainteresowaniem wêród najmłodszych fot. Arch. Samorzàd bez azbestu mentami mocujàcymi, które umo liwiajà atwà zmian konfiguracji. Pozwala to na rozwo enie zestawów po klasopracowniach w ca ej szkole. Zamontowane programy umo liwiajà nauczycielowi wspomaganie procesu nauczania, bezpoêredni wglàd i zarzàdzanie komputerami uczniowskimi. Nauczyciel przygotowuje testy, które mo e rozes aç uczniom w trakcie lekcji lub wczeêniej przygotowane zestawy testów, których u ywa w dowolnej chwili. Modu oceniania i przeprowadzania quizów uatrakcyjnia zaj cia. Dzi ki wbudowanej kamerze internetowej i mikrofonowi umieszczonemu we wszystkich komputerach mo na przeprowadziç konferencj z dowolnym uczniem. Na ka dym laptopie jest funkcja podniesienia r ki (odpowiedni przycisk w programie), wi c nauczyciel natychmiast widzi, który uczeƒ potrzebuje pomocy. W czasie lekcji prowadzàcy zaj cia mo e udost pniç i zaprezentowaç wszystkim efekt pracy wybranego dziecka. Wszyscy uczniowie Zespo u Szkó w Bilczy sà dumni z mobilnej pracowni multimedialnej. To wspania y pomys na efektywne zintegrowanie technologii mobilnej pracowni z programem nauczania. Anna Muszyƒska 10 listopada br. w przed dzieƒ Âwi ta Niepodleg oêci Wójt Gminy Morawica odebra z ràk by ego Ministra Ârodowiska prof. Jana Szyszko nominacj w XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaêni Ârodowisku w kategorii Samorzàd bez azbestu. Do udzia u w XI. Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaêni Ârodowisku zg osi o si ponad 300 podmiotów. Zgodnie z regulaminem Narodowy Konkurs Ekologiczny odbywa si dwu etapowo. 1 paêdziernika Narodowa Rada Ekologiczna na posiedzeniu w OÊrodku Edukacji Ekologicznej w Halinie dokona a oceny nades anych wniosków na konkurs. Jak powiedzia Sekretarz Narodowej Rady Ekologicznej Senator RP Micha Wojtczak, ocena nie by a atwa, bo z roku na rok nadsy ane wnioski sà co raz lepsze i zawierajà cz stokroç opisy zrealizowanych inwestycji w wielu dziedzinach. Stàd ocena musi byç dokonywana przy wsparciu specjalistów inspekcji ochrony Êrodowiska i Êrodowisk naukowych. Do drugiego etapu zosta o dopuszczonych àcznie 65 podmiotów w pi ciu kategoriach konkursowych: Samorzàd Przyjazny Ârodowisku, Przedsi biorstwo Przyjazne Ârodowisku, Promotor Ekologii, Samorzàd Wolny od Azbestu i w Europejskiej Na- grodzie Ekologicznej. WÊród szcz Êliwców znalaz y si trzy Gminy ze Êwi tokrzyskiego: Piekoszów - w kategorii Gmina przyjazna Êrodowisku oraz Morawica i Sitkówka-Nowiny w kategorii Samorzàd bez Azbestu. Przed nami drugi etap konkursu - wizytacja Gminy przez audytorów Narodowej Rady Ekologicznej i inspektorów ochrony Êrodowiska. Przypomnijmy, od 2007 r. z terenu Gminy usuni to 376,49 t azbestu, z czego w poszczególnych latach: - w 2007 r. - 57,33 t z 45 nieruchomoêci - w 2008 r ,636 t z 77 nieruchomoêci - w 2009 r ,52 t z 75 nieruchomoêci Tak du a iloêç Êwiadczy o wysokiej ÊwiadomoÊci naszych mieszkaƒców o zagro eniach dla ycia i zdrowia cz owieka wynikajàcych z istnienia azbestu. Redakcja 9

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. pn. Równe szanse. Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu

PREZENTACJA PROJEKTU. pn. Równe szanse. Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu PREZENTACJA PROJEKTU pn. Równe szanse Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu Projekt realizowany przez Gminę Smyków na podstawie umowy podpisanej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule EUROFACE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W...

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W... Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce oraz udziału w projekcie Ja też jestem przedszkolakiem nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo