ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA"

Transkrypt

1 ul. Ciasna 2; Gdańsk tel. (48 58) ; fax. (48 58) faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA adres obiektu Chojnice numery ewidencyjne działek inwestor Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. Plac Piastowski 27a, Chojnice jednostka projektowania Pracownia Projektowa MENOS ul. Ciasna 2; Gdańsk projektował mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych sprawdził mgr inż. Krzysztof Pałucki upr. bud. nr POM/0010/PWOE/06 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) Wykorzystywanie i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST- A- 02 INSTALACJE AKPiA Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Dział Roboty budowlane Grupa robót Roboty instalacyjne w budynkach Klasa robót Roboty instalacyjne elektryczne Kategoria robót Inne instalacje elektryczne 1

3 Spis treści 1. Wstęp Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Materiały Ogólne wymagania Deklaracja zgodności Kable elektroenergetyczne, przewody kabelkowe Drabinki i koryta instalacyjne Aparatura kontrolno-pomiarowa Specyfikacja aparatury fizykochemicznej (analitycznej) Przetworniki pomiarowe Pomiary wielkości fizycznych Wykrywanie gazów niebezpiecznych Składowanie materiałów Sprzęt Transport Transport materiałów Środki transportu Wykonanie robot Wymagania ogólne Wykonanie tras kablowych dla kabli Rowy pod kable Układanie kabli w ziemi Układanie kabli w kanałach Układanie kabli zasilających i sterowniczych Układanie kabli i / lub przewodów kabelkowych w gotowych korytkach lub drabinach Przejścia przez ściany i stropy Układanie przewodów na uchwytach po wierzchu Podłączenie przewodów kabelkowych Podłączenie przewodów magistrali komunikacyjnej do urządzeń Układanie magistrali komunikacyjnej Uziemienie Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa Próby pomontażowe Dokumentacja powykonawcza Wymagania dotyczące systemu automatyki Poziom obiektowy Poziom sterowania - nadrzędny Poziom zarządzania Wymagania funkcjonalne Podstawowe funkcje i właściwości systemu sterowania Szafy automatyki i sterownik Przetworniki pomiarowe Zastawki, zasuwy i przepustnice regulacyjne i on/off Centralki gazów niebezpiecznych Skrzynki przyłączeniowe Szafki automatyki dostarczane z technologią Ring światłowodowy System nadrzędny Wymagania ogólne Urządzenie warstwy komunikacyjnej Urządzenie warstwy komputerowej Licencje na oprogramowanie SCADA Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli Jakości robót Badania w czasie robót Linie kablowe Badanie elementów automatyki Rozruch urządzeń i układów Badania po wykonaniu robót Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

4 8. Obmiar robót Odbiór robót Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających Odbiór międzyoperacyjny Odbiór częściowy Odbiór końcowy Podstawa płatności Przepisy związane Normy Inne

5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania wszelkich projektowanych robót będących przedmiotem branży AKPiA, z wyjątkiem tych związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic automatyki, przy realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji AKPiA, obejmujących roboty związane z: Roboty przygotowawcze: - prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu - dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu. Roboty zasadnicze: - układanie kabli i przewodów zasilanych, sterowniczych i pomiarowych, - układanie rur ochronnych, drabinek kablowych i korytek, - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, - podłączenie kabli i przewodów, - uruchomienie urządzeń AKPiA - oprogramowanie sterowników, - programowanie paneli operatorskich, - oprogramowanie wizualizacji stacji dyspozytorskich, - uruchomienie instalacji AKPiA Roboty końcowe: - przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań Określenia podstawowe - Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji naleŝy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi. - Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania AKPiA. - Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. - Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. - Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. - Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. - Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. - Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. - Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. - Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. - Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. - Obwód instalacji elektrycznej / automatyki - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). - Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 4

6 stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą N SEP-E-004 oraz z definicjami podanymi w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową Deklaracja zgodności Wyroby i materiały elektryczne winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość Kable elektroenergetyczne, przewody kabelkowe Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable zgodne z Dokumentacją Projektową. Przy przejściach pod jezdniami oraz przy skrzyżowaniach z innymi sieciami podziemnymi kable należy chronić rurami ochronnymi HDPE o średnicy ϕ=110/6,3 mm. Pozostałe kable i przewody o ilości żył i przekroju wg załączonych list kablowych załączonych do Dokumentacji Projektowej. Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg normy PN-IEC oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Kable elektryczne zasilające powinny posiadać napięcie znamionowe 0,6/1kV oraz izolacje i powłokę polwinitową. Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu Drabinki i koryta instalacyjne Systemowe drabiny i koryta instalacyjne ze stali nierdzewnej powinny być montowane na systemowych konstrukcjach wsporczych proponowanych przez danego producenta. W przypadku przebiegu trasy poza budynkami drabinki / koryta wyposażyć w pokrywy ze stali nierdzewnej Aparatura kontrolno-pomiarowa Aparatura kontrolno-pomiarowa musi pochodzić od nie więcej niż trzech wiodących producentów tego typu urządzeń. Komplet pomiarów fizykochemicznych musi pochodzić od jednego producenta. Producent ten musi mieć siedzibę lub autoryzowane przedstawicielstwo w Polsce. Musi dysponować serwisem i świadczyć usługi w zakresie nie tylko napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych ale również w sprawowaniu bieżącej obsługi urządzeń w ramach umowy serwisowej spisywanej z Użytkownikiem. W kosztach dostawy aparatury należy także uwzględnić koszty osadzenia króćców pomiarowych, przejść przez ściany zbiorników, koszty zabudowy nieistniejących na obiekcie zwężek pomiarowych, niezbędnej do poprawnego działania urządzeń pomiarowych armatury i ochrony przed czynnikami pogodowymi. Wykonawca w ramach kontraktu zapewni obsługę serwisową przyrządów pomiarowych na okres gwarancji przez autoryzowany serwis dostawcy aparatury pomiarowej. Wykonawca przedłoży zakres czynności serwisowych (materiały oraz robocizna) wskazanych przez producenta aparatury, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aparatury i utrzymania przez dostawcę-producenta zobowiązań gwarancyjnych na okres kontraktowy, układzie czynności kwartalnych, półrocznych i rocznych Specyfikacja aparatury fizykochemicznej (analitycznej) Pomiary wielkości fizykochemicznych będą zlokalizowane tylko na terenie oczyszczalni na ulicy 5

7 Igielskiej. W przepompowniach nie występują (poza dostarczanymi z technologią) Pomiar ph dotyczy pomiarów w RB (4 szt.), HD (1 szt.), KTS (2 szt.), KPR (1 szt.) Cyfrowy czujnik ph z zintegrowaną elektroniką AD, z wymienialną elektrodą kombinowaną ph wyposażony w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie czujników, czujnik posiada zintegrowany pomiar temperatury medium. Materiały Obudowa metalowa ze stali szlachetnej Rodzaj ochrony IP 68; obudowa metalowa ze stali szlachetnej Zakres pomiarowy ph 0 ph ph Zakres pomiaru temp. 5 C C Temperatura składowania Czujnik i urządzenie kontrolne 20 C C; 95 % wilgotności względnej, niekondensującej Czas zadziałania ph < 15 s; T90 Czas zadziałania przy pomiarze temp. < 2 min; T90 Dokładność pomiarowa ph ± 0,02 ph Dokładność pomiarowa temp. ± 0,2 C Powtarzalność ± 0,5 % z wartości końcowej zakresu pomiarowego Czułość ± 0,5 % z wartości końcowej zakresu pomiarowego Kalibracja, ph Jedno- lub dwupunktowa, standardowy roztwór buforowy (automatycznie), Jedno- lub dwupunktowa, pomiar porównawczy Kalibracja, temp. Jednopunktowa, pomiar porównawczy Max. głębokość zanurzenia / ciśnienie czujnika 20 m / 2 bary nadciśnienia Maksymalna prędkość przepływu 4 m/s Interfejs sondy MODBUS Przewód czujnika 10 m, nieodłączalny, poliuretan Ciężar sondy < 1 kg Wymiary czujnika (Ø dług.) mm Czas życia elektrody pomiarowej ca. 1 rok Moc czujnika < 7 W Pomiar potencjału Redox dotyczy pomiarów w RB (6 szt.) Cyfrowy czujnik redox z zintegrowaną elektroniką AD, z wymienialną elektrodą kombinowaną redox wyposażony w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie czujników. Materiały Obudowa metalowa ze stali szlachetnej Rodzaj ochrony IP 68; obudowa metalowa ze stali szlachetnej Zakres pomiarowy ORP 1, ,500 mv Zakres pomiaru temp. 5 C C Temperatura składowania Czujnik i urządzenie kontrolne 20 C C; 95 % wilgotności względnej, niekondensującej Czas zadziałania ORP < 15 s; T90 Czas zadziałania przy pomiarze temp. < 2 min; T90 Dokładność pomiarowa temp. ± 0,2 C Powtarzalność ± 0,5 % z wartości końcowej zakresu pomiarowego Czułość ± 0,5 % z wartości końcowej zakresu pomiarowego Kalibracja, ORP Jednopunktowa, pomiar porównawczy Kalibracja, temp. Jednopunktowa, pomiar porównawczy Max. głębokość zanurzenia / ciśnienie czujnika 20 m / 2 bary nadciśnienia Maksymalna prędkość przepływu 4 m/s Interfejs sondy MODBUS Przewód czujnika 10 m, nieodłączalny, poliuretan Ciężar sondy < 1 kg Wymiary czujnika (Ø dług.) mm Czas życia elektrody pomiarowej ca. 1 rok Moc czujnika < 7 W Pomiar tlenu rozpuszczonego dotyczy pomiarów w RB (12 szt.), KTS (2 szt.) Sonda zanurzeniowa korzystająca z optycznej (luminescencyjnej: światło niebieskie i czerwone) metody pomiaru do określania ilości rozpuszczonego tlenu wyposażona w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie czujników Wolna od kalibracji i dryfu 6

8 pomiarowego. Zakres pomiarów: 0-20 mg/l O2 (rozpuszczony), 0-50 C. Wymiary (dł. x szer.) mm x 254 mm Czas reakcji T90 < 40 s T95 < 60 s Prędkość przepływu Prędkość przepływu nie jest wymagana Rozdzielczość 0,01 mg/l (ppm), nasycenie O2/0,1 % Temperatura pracy 0-50 C Zakres pomiarowy ciśnienia maks. 10 bar Gwarancja Korpus sondy: 3 lata, nakładka: 2 lata Ciężar 1kg Zakłócenia Brak zakłóceń dla: H2S, ph, K+, Na+, Mg²+, Ca²+, NH4+, Al³+, Pb²+, Cd²+, Zn²+, Cr (total), Fe²+, Fe³+, Mn²+, Cu²+, Ni²+, Co²+, CN, NO3, SO4², S², PO4³-, Cl tenzydy anionowe, oleje surowe lub Cl2 < 4 ppm Długość przewodu 10 m Temperatura przechowywania C (wilgotność względna 95%) Tworzywa Nasadka czujnika: akryl Korpus sondy: chlorowany polichlorek winylu, poliuretan, Viton, Noryl, stal nierdzewna 1,4404 (AISI 316 L) Zakres pomiarowy 0 to 20,00 mg/l (ppm) DO Nasycenie % Dokładność Poniżej 5 mg/l O2 ± 0,1 mg/l Powyżej 5 mg/l O2 ± 0.2 mg/l Klasa obudowy IP 68 Złącze czujnika zewnętrzne 1" NPT Dokładność pomiarowa temperatury ±0,2 C Niepewność wskazań ±0,1mg/L Pomiar koncentracji osadu / mętności dotyczy pomiarów w RB (2 szt.), KTS (2 szt.), PRN (1 szt.) Proces pomiarowy: Zasada pomiaru opiera się na kombinowanym procesie absorbcji i rozproszenia podczerwieni, który tak samo precyzyjnie i w sposób ciągły określa najdrobniejsze wartości zmętnienia według DIN EN jak i wysokie zawartości osadów. Przy tym mierzone jest światło rozpraszane bocznie przez cząsteczki zmętnieniowe pod kątem 90. Sonda wyposażona w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie czujników. Zakres pomiarowy: zmętnienie: FNU; zawartość cząsteczek stałych: g/l Powtarzalność: Zmętnienie <1 %, cząsteczki stałe <3 % Dokładność pomiarowa: Zmętnienie do 1000 FNU/NTU: bez kalibracji <5 % z wartości pomiarowej ±0.01 FNU/NTU z kalibracją <1 % z wartości pomiarowej ±0.01 FNU/NTU Współczynnik zmienności procesowej: 1 % według DIN Czas odpowiedzi: 1 s < T90 < 300 s (ustawialny) Kalibracja: Punkt zerowy na stałe ustawiony fabrycznie, Stromość jednorazowo dla zawartości cząsteczek stałych Długość przewodu: 10 m, max. 100 m z przewodem przedłużającym Temperatura otoczenia: >0 C do +40 C Zakres ciśnieniowy: <6 barów lub <60 m Prędkość strumieniowa: max. 3 m/s (powstające pęcherzyki powietrza wpływają na wynik pomiaru) Materiały: Nośnik układu optycznego i tuleja: stal szlachetna albo czarne PCV Wałek wycieraczki: stal szlachetna Ramię wycieraczki: stal szlachetna Guma wycieraczki: guma silikonowa (standard) Opcjonalnie: Viton (LZX578) Okienko i pręt prowadzący światło: szkło kwarcowe (Suprasil) Pierścienie O (nośnik układu optycznego, wycieraczka, okienko): NBR (kauczuk akrylowonitrylowobutadienowy) Uszczelnienia obudowy: NBR 70 Przewód do przyłączenia czujnika (przyłączony na stałe): 1 para kablowa AWG 22 / 12 V DC skręcona, 1 para kablowa AWG 24 / przesył danych, skręcona, wspólny ekran kablowy, Semoflex (PUR) Wtyk czujnika (przyłączony na stałe): typ M12 rodzaj ochrony IP 67 Złączka kablowa: stal szlachetna albo białe PCV 7

9 Rodzaj ochrony: IP 65 Czasokres inspekcyjny: na życzenie 1 raz na rok, umowa serwisowa z przedłużeniem gwarancji na 5 lat Wymiary: Jednostka wskaźnikowa: szer. x wys. x głęb. 306 mm x 286 mm x 93 mm Czujnik basenowy: średnica x długość 60 mm x 200 mm Czujnik do wbudowania: średnica x długość 60 mm x 315 mm (Armatura do wbudowania: DN 65 / PN 16 DIN 2633; <5 barów; dla rur od DN 80) Odległość czujnik - ściana (dno): cząstki stałe >10 cm, zmętnienie >50 cm Pomiar poziomu zalegania osadu dotyczy pomiarów w OWR (2 szt.) sposób pomiaru pomiar ultradźwiękowy zakres pomiarowy 0,2 m 12 m lustro szlamu rozdzielczość 0,03 m lustro szlamu dokładność 0,1 m czas zadziałania s (zakres ustawień) Kalibrowanie jednorazowo podczas uruchamiania, automatycznie temperatura otoczenia > 0 50 C (> F) kompensacja temperatury automatyczna prędkość przepływu maks. 3 m/s zakres ciśnień 0,3 bar lub 3 m ( 43,55 psi lub 10 stóp) specyfikacja czujnika gabaryty 130 mm X 185 mm (5 in. X 7.3 in.) (H X O) masa ok. 3,5 kg (123.5 oz) (bez dźwigni) nakłady związane z konserwacją < zwykle 1 h/miesiąc długość kabla m (33 ft), maks. 100 m (330 ft) z przedłużaczem pobór mocy 12 V, 2.4 W, (200 ma) stopień ochrony IP68 ( L 1 bar (14.5 psi)) materiały korpus sondy stal stopowa 1,4581 płyta posadzkowa i pióro polioksymetylen masa zalewowa, magnesy pióra żywica epoksydowa guma pióra guma silikonowa uszczelki w obudowie NBR (kauczuk nitrylowy) uszczelka prowadnicy poliuretan prowadnica poliwęglan LEXAN kabel instalacyjny czujnika (podłączony na stałe) 1 para kabli AWG 22 / 12 V DC skrętka, 1 para kabli AWG 24 / dane - skrętka, wspólny ekran kabla, Semoflex (poliuretan) wtyczka do podłączenia czujnika (podłączona na stałe) rodzaj M12 stopień ochrony IP67 złącze skręcane kabla stal stopowa zastosowanie w złączu skręcanym elastomer termoplastyczny pierścień uszczelniający w złączu skręcanym silikon Pomiar ciągły koncentracji jonów azotanowych metodą optyczną dotyczy pomiarów w RB (2 szt.), HD (2 szt.) Proces pomiarowy Pomiar absorbcji UV, bezodczynnikowy wyposażony w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie czujników Metoda pomiaru Opatentowany proces 2-promieniowy (w czujniku znajduje się dwustrumieniowy fotometr absorpcyjny z kompensacją zmętnienia oraz mechanicznym czyszczeniem okienka pomiarowego za pomocą wycieraczki) Szczelina pomiarowa (należy wybrać w zależności od zakresu pomiarowego) 1, 2 i 5 mm Zakres pomiaru ze standardowymi roztworami NO3-N 0,1-100,0 mg/i NO2+3-N (1 mm) 0,1-50,0 mg/i NO2+3-N (2 mm) 0,1-25,0 mg/i NO2+3-N (5 mm) Dolna granica wykrywania (mg/l) NO3-N 0,1 (5 mm) Górna granica wykrywania (mg/l) NO3-N 100 (1 mm) Niepewność pomiarowa (mg/l) NO3-N +/-3 % wartości pomiarowej +/-0,5 Rozdzielczość (mg/l) 0,1 Kompensacja osadu tak 8

10 Interwały pomiarowe (>= min) 1 T100 czas zadziałania (min) 1 Integracja >2 min, ustawialna Długość kabla 10 m Funkcja regulacji PID, sterowanie czasowe, 2-punktowy regulator ( z sc 1000) Wytrzymałość ciśnieniowa sondy max. 0,5 bara Temperatura otoczenia +2 C do +40 C Wymiary średnica x dług ok. 70 mm x 333 mm Ciężar ok. 3,6 kg Pomiar ciągły koncentracji jonów azotanowych i amonowych metodą jonoselektywną dotyczy pomiarów w RB (4 szt.) Metoda pomiaru Pomiar potencjometryczny za pomocą elektrod jonoselektywnych (ISE) dla amonu, potasu, azotanu i chlorku, układ odniesienia. Sonda wyposażona w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie czujników Zakres pomiarowy Od 0 do 1000 mg/l [NH4 N] od 0 do 1000 mg/l [K+] od 0 do 1000 mg/l [NO3 N] od 0 do 1000 mg/l [Cl ] Dokładność 5 % wartości zmierzonej + 0,2 mg/l1 (amon i azotany) Powtarzalność 5 % wartości zmierzonej + 0,2 mg/l1 (amon i azotany) Czas reakcji (90 %) < 3 min (od 5 do 50 mg/l NO3 N/NH4 N) Odstęp czasowy między pomiarami Praca ciągła Zakres ph Od ph 5 do ph 9 Metody kalibracji Kod czujnika dla wkładu do czujnika wyposażonego w system RFID umożlwiający komunikację pomiędzy kardridżem pomiarowym a sondą 1- i 2-punktowa korekta wartości lub korekta matrycy możliwość kalibracji przy wykorzystaniu spektrofotometru DR3900 za pomocą systemu Link2SC Pobór mocy 1 W Zasilanie Poprzez kontroler sc Przesyłanie danych Poprzez kontroler sc Pomiar analityczny na obiekcie koncentracji jonów amonowych dotyczy pomiarów w HD (1 szt.) Klasa obudowy AMTAX sc IP 55 Materiał obudowy Tworzywo ASA/PC odporne na promieniowanie UV Metoda pomiarowa GSE (Gas-Sensitive Electrode=elektroda gazoczuła) wyposażona w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie czujników Zakres pomiarowy (tutaj należy wybrać zakres) 0,02 do 5,0 mg/l NH4 N 0,05 do 20 mg/l NH4 N 1 do 100 mg/l NH4 N 10 do 1000 mg/l NH4 N Granica wykrywalności 0,02 mg/l NH4 N (zakres pomiarowy 0,02 do 5,0 mg/l NH4 N) 0.05 mg/l NH4 N (zakres pomiarowy 0,05 do 20 mg/l NH4 N) 1 mg/l NH4 N (zakres pomiarowy 1 do 100 mg/l NH4 N) 10 mg/l NH4 N (zakres pomiarowy 10 do 1000 mg/l NH4 N) Dokładność pomiaru (przy użyciu roztworu wzorcowego) 1 mg/l: 3% + 0,02 mg/l >1 mg/l: 5% + 0,02 (zakres pomiarowy 0,02 do 5,0 mg/l NH4 N) 3% +0,05 mg/l (zakres pomiarowy 0,05 do 20 mg/l NH4 N) 3% + 1,0 mg/l (zakres pomiarowy 1 do 100 mg/l NH4 N) 4,5% +10 mg/l (zakres pomiarowy 10 do 1000 mg/l NH4 N) Powtarzalność (przy użyciu roztworu wzorcowego) 3% + 0,02 mg/l NH4 N (zakres pomiarowy 0,02 do 5,0 mg/l NH4 N) 2% + 0,05 mg/l (zakres pomiarowy 0,05 do 20 mg/l NH4 N) 2% + 1,0 mg/l (zakres pomiarowy 1 do 100 mg/l NH4 N) 2% + 10 mg/l (zakres pomiarowy 10 do 1000 mg/l NH4 N) Czas reakcji (90%) 9

11 Zakres pomiarowy: 0,02 do 5 mg/l NH4 N 0,02 do 0,2 mg/l NH4 N: 3 pomiary (najkrótszy 15 minut) 0,2 do 5 mg/l NH4 N: 1 pomiar (5 minut) Zakresy pomiarowe: 0,05 do 20 mg/l; 1 do 100 mg/l i 10 do 1000 mg/l NH4 N < 5 minut Nastawny odstęp pomiarów 5 do 120 minut Zasilanie Zasilanie przy użyciu przewodu zasilającego tylko razem z regulatorem sc1000 (analizator i spustowy przewód rurowy: 115 V lub 230 V) Transmisja danych Transmisja danych przy użyciu kabla danych w regulatorze sc1000 Pobór mocy elektrycznej 500 VA Zabezpieczenie elektryczne bezpiecznikiem topikowym Poprzez regulator sc1000. Maksymalnie 2 urządzenia analityczne na każdy regulator sc1000. Wyjścia Przekaźnik, wyjścia prądowe, interfejs magistrali poprzez regulator sc1000 Temperatura robocza 20 do 45 C ( 4 do 113 F); wilgotność względna 95%, bez kondensacji Temperatura składowania 20 do 60 C ( 4 do 140 F); wilgotność względna 95%, bez kondensacji 4 do 55 C (39 do 131 F); wilgotność względna 95%, bez kondensacji (elektroda) Temperatura próbki 4 do 40 C (39 do 104 F) Ciśnienie próbki Z ciągłym przygotowaniem próbki 30 do +50 mbar na naczyniu przelewowym Przepływ próbki Zakres 1,0 L/h 20,0 L/h Jakość próbki ulrafiltrowana lub porównywalna przy pomocy urządzenia Filtrax Poziom próbki Poziom płynu w zbiorniku z urządzeniem filtrującym typu Filtrax musi znajdować się poniżej analizatora. Dopuszczalna wartość ph próbki 5 do 9 Zakres dopuszczalnej twardości <= 50 dh 8,95 mmol/l Zakres dopuszczalnej zawartości chlorków <= 1000 mg/l Cl Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 540 x 720 x 390 mm Długości kabli danych i zasilania 2 m (80 cali) (od krawędzi obudowy) Masa Około 31 kg, bez urządzenia Filtrax sc i bez chemikaliów Pomiar analityczny na obiekcie koncentracji jonów fosforanowych dotyczy pomiarów w RB (2 szt.), KR (1 szt.), HD (1 szt.) Klasa obudowy PHOSPHAX sc IP55 Materiał obudowy Tworzywo ASA/PC odporne na promieniowanie UV Metoda pomiarowa Fotometr 2-wiązkowy (metoda żółta) wyposażony w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie urządzenia Zakres pomiarowy 0.05 do 15 mg/l PO4 P 1.50 do 4 mg/l PO{290 P Granica wykrywalności 0.05 mg/l, dla roztworu standardowego: (0.05 do 15 mg/l PO4 P Zakres Pomiarowy) 1.0 mg/l, dla roztworu standardowego: (1 do 50 mg/l PO4 P Zakres Pomiarowy) Dokładność pomiaru (przy użyciu roztworu wzorcowego) 2% zmierzonej wartości mg/l (0.05 do 15 mg/l PO4 P Zakres Pomiarowy) 2% zmierzonej wartości mg/l (1 to 50 mg/l PO4 P Zakres Pomiarowy) Powtarzalność (przy użyciu roztworu wzorcowego) 2% zmierzonej wartości mg/l (0.05 do 15 mg/l PO4 P Zakres Pomiarowy) 2% zmierzonej wartości mg/l (1 to 50 mg/l PO4 P Zakres Pomiarowy) Czas reakcji (90%) < 5 minut Nastawny odstęp pomiarów 5 do 120 minut Zasilanie Zasilanie przy użyciu przewodu zasilającego tylko razem z kontrolerem sc1000 (analizator, urządzenie Filter Probe sc i spustowy przewód rurowy: 115 V lub 230 V) Transmisja danych Transmisja danych przy użyciu kabla danych w kontrolerze sc1000 Pobór mocy elektrycznej 500 VA Zabezpieczenie elektryczne bezpiecznikiem topikowym Poprzez kontroler sc1000. Maksymalnie 2 urządzenia analityczne na każdy regulator sc1000. Wyjścia 10

12 Przekaźnik, wyjścia prądowe, interfejs sieciowy poprzez kontroler sc1000 Temperatura robocza 20 do 45 C ( 4 do 113 F); wilgotność względna 95%, bez kondensacji Temperatura składowania 20 do 60 C ( 4 do 140 F); wilgotność względna 95%, bez kondensacji Temperatura próbki +4 do +45 C (39 do 113 F) Ciśnienie próbki Z ciągłym przygotowaniem próbki 30 mbar do +50 mbar na naczyniu przelewowym Przepływ próbki Zakres 1.0 l/h 20,0 l/h Jakość próbki ulrafiltrowana lub porównywalna przy pomocy urządzenia Filtrax Poziom próbki Poziom płynu w zbiorniku z urządzeniem filtrującym typu Filtrax musi znajdować się poniżej analizatora. Dopuszczalna wartość ph próbki 5 do 9 Zakres dopuszczalnej zawartości chlorków 1000 mg/l Cl Wymiary (szer. wys. głęb.) mm Długości kabli danych i zasilania 2 m (80 cali) (od krawędzi obudowy) Masa Ok. 31 kg, bez urządzenia Filtrax sc i bez chemikaliów Pomiar ChZT i BZT metodą pomiaru absorpcji UV dotyczy pomiarów w RB (2 szt.), HD (2 szt.) Sposób pomiaru Pomiar absorpcji UV (proces 2-strumieniowy), wolny od odczynników wyposażony w system wczesnego ostrzegania PROGNOSYS na bieżąco dostarczając informacji o stanie czujników Metoda pomiaru SAK 254 według DIN C3 Szczelina pomiarowa (należy wybrać w zależności od zakresu) 1, 2, 5 i 50 mm Zakres pomiarowy (należy wybrać w zależności od zakresu) 0,01-60 m-1 (50 mm) 0,1-600 m-1 (5 mm) m-1 (2 mm) m-1 (1 mm) Kalibrowalny na parametr sumaryczny ChZT lub BZT5 w zależności od aplikacji Kompensacja 550 nm Interwał pomiarowy (>= min) > 1 min Długość przewodu 10 m Funkcja regulacyjna PID, sterowanie czasowe, regulator 2-punktowy (z sc 100o lub SC200) Odporność sondy na ciśnienie max. 0,5 bara Temperatura otoczenia +2 C do +40 C Wymiary średn. x dł. ca. 70 mm x 333 mm Ciężar 3,6 kg Czasokresy inspekcyjne 6 miesięcy Zapotrzebowanie na konserwację 1 h/miesiąc, typowo Przetworniki pomiarowe Należy stosować przetworniki pomiarowe wielokanałowe z co najmniej jednym wejściem rezerwowym umożliwiającym podłączenie sondy referencyjnej dla kontroli pracy sondy podstawowej. Stosować tylko dwa wyszczególnione poniżej rodzaje przetworników w celu unifikacji rozwiązań na wszystkich obiektach oczyszczalni i pompowni. Przetwornik pomiarowy 2-kanałowy obiekty OWR (2 szt.), PRN (2 szt.), KPR (1 szt.), KTS (2 szt.) Przetwornik do ekspozycji danych pomiarowych w miejscach pojedynczych pomiarów. Przetwornik przystosowany do obsługi uniwersalnych, cyfrowych sond pomiarowych, automatycznie identyfikujący urządzenie pomiarowe po jego podłączeniu. Obudowa zewnętrzna IP66, podświetlany wyświetlacz LCD 240x160 pikseli, zasilanie 230VAC, komunikacja Profibus DP. Dla montażu przetworników zastosować stojak ze stali szlachetnej i osłonę pogodową producenta. Przetwornik pomiarowy 6-kanałowy obiekty KR (1 szt.), RB (8 szt.), HD (2 szt.), KTS (2 szt.) Przetwornik do ekspozycji danych pomiarowych w miejscach koncentracji kilku pomiarów. Przetwornik przystosowany do obsługi uniwersalnych, cyfrowych sond pomiarowych, automatycznie identyfikujący urządzenie po jego podłączeniu. Przetwornik do ekspozycji danych i obsługi serwisowej sond składa się z modułu sond, w obudowie zewnętrznej, z komunikacją Profibus DP oraz kartą PROGNOSYS, zasilaniem 230VAC oraz odłączalnego modułu wyświetlacza z podświetlanym, 11

13 dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD, dla przetworników zastosować zestaw montażowy z osłoną pogodową producenta Pomiary wielkości fizycznych Pomiary POZIOMU - Sygnalizator poziomu ilość wg rysunków w PW AKPiA Dane podstawowe: zakres pomiarowy zależny od miejsca montażu, długość kabla fabrycznego 5 m, materiał czujnika - PP, materiał kabla - PVC, zastosowanie ścieki, wyjście styk bezpotencjałowe SPDT, napięcie zasilania: maks. 250 VAC 50 Hz lub maks. 150 VDC. Uwaga: kabel na odcinku od miejsca zawieszenia do strefy roboczej (miejsce zginania kabla sygnalizatora) upiąć do łańcucha z obciążnikiem umieszczonym na dnia zbiornika, kabel fabryczny mufować z kablem sygnałowym za pomocą puszki połączeniowej IP68. - Hydrostatyczny pomiar poziomu ilość wg rysunków w PW AKPiA Dane podstawowe : zakres pomiarowy: 0..6 mh2o, dokładność: 0,2 % zakresu pomiarowego, wyjście: ma, zasilanie: VDC,, temperatura pracy: C, stopień ochrony IP68, czujnik ceramiczny, przyłącze procesowe klamra montażowa, średnica sondy: 42 mm, zastosowanie: dla ścieków. Uwaga: zastosować rurę osłonową PCV, kotwioną do ściany zbiornika na całej długości rzeczywistego zakresu pomiarowego. - Ultradźwiękowy pomiar poziomu ilość wg rysunków w PW AKPiA Dane podstawowe: zakres pomiarowy: 5 m, częstotliwość pracy: 70 khz, kąt wiązki: 11, martwa strefa: 25 cm, dokładność: 0,2 % zakresu pomiarowego, wyjście: ma, zasilanie: VDC, temperatura pracy: C, stopień ochrony IP66/67, przyłącze procesowe G 1 ½, elementy obsługi: wyświetlacz graficzny 4-liniowy z menu kontekstowym, prezentacja krzywej obwiedni echa akustycznego, 3 przyciski. Uwaga: dla pomiarów w Komorze Osadowej ob. KO zastosować montaż do zawieradła, mierzona ma być wysokość lustra osadu nad zawieradłem. Materiał uchwytu montażowego taki jak materiał zawieradła. Montaż uzgodnić z dostawcą armatury. Pomiary CIŚNIENIA ścieków i powietrza Zielona (2 szt. dla powietrza, 5 szt. dla ścieków), Igielska (3 sztuki dla powietrza) - Piezorezystancyjny pomiar ciśnienia Dane podstawowe: zakres pomiarowy: 0..2 bara, ciśnienie procesowe względne, dokładność: 0,5 % zakresu pomiarowego, wyjście: ma, zasilanie VDC, temperatura pracy: C, stopień ochrony IP65, czujnik piezorezystancyjny z metalową membraną stal k.o. 316L, przyłącze procesowe gwintowe G ½ stal k.o Pomiary TEMPERATURY pomiary na Igielskiej - Rezystancyjny pomiar temperatury powietrza w instalacji napowietrzania w Budynku Dmuchaw BD 3 szt. Dane podstawowe: sygnał wejściowy: rezystancja Pt100, zakres pomiarowy: C, sygnał wyjściowy: ma, czas odpowiedzi: 1s, sygnalizacja awarii: > 21 ma lub < 4 ma, napięcie zasilania: VDC, przyłącze: wtyk M12x1zabezpieczenie przed przeciążeniem, błąd pomiaru: 0,1 K lub 0,08% ustawionego zakresu, temperatura otoczenia: C, ochrona: IP 66/67, materiał obudowy i osłony czujnika: stal k.o., przyłącze procesowe: G ½. - Rezystancyjny pomiar temperatury ścieków oczyszczonych w Komorze Pomiarowej KQO Dane podstawowe: sygnał wejściowy: rezystancja Pt100, zakres pomiarowy: C, sygnał wyjściowy: ma, czas odpowiedzi: 1s, sygnalizacja awarii: > 21 ma lub < 3,6 ma, napięcie zasilania: VDC, przyłącze: dławik kablowy, błąd pomiaru: 0,5 C, temperatura otoczenia: C, ochrona: IP 67, materiał obudowy: aluminium, materiał osłony czujnika: stal k.o., przyłącze procesowe: 3 mm / G ¼. Pomiary PRZEPŁYWU - Pomiar przepływu na kanale otwartym ze zwężką pomiarową obiekt KQO na Igielskiej Dane podstawowe: ciągły, bezkontaktowy pomiar przepływu w kanałach otwartych i zwężkach pomiarowych za pomocą czujników ultradźwiękowych, zakres: w zależności od elementu spiętrzającego (maksymalna wysokość słupa cieczy 1200 mm), niepewność pomiaru: +/-2 % zakresu pomiarowego, wyjście Profibus DP, zasilanie 230 VAC, temperatura pracy: C, obudowa obiektowa do pracy na zewnątrz IP66, wyposażony w wyświetlacz miejscowy. 12

14 Uwaga: zastosować układ z dwoma czujnikami, który na wypadek przekroczenia granicznych wartości różnicy poziomu, zarówno w dół, jak i w górę generuje alarm, pozwala to na wykrycie tak zwanej cofki i nadmiernego osadu dennego; wyświetlacz montować w miejscu z dogodnym dojściem dla obsługi, na wysokości wzroku, zabezpieczony osłoną pogodową. - Pomiar przepływu na kanale otwartym obiekt KR (w korycie za kratami) na Zielonej Przetwornik pomiarowy, dane podstawowe: przetwornik w obudowie z tworzywa (stopień ochrony IP65) przystosowany zarówno do montażu kompaktowego jak i rozłącznego (maksymalna odległość przy montażu rozłącznym do 365 m), ten sam przetwornik do montażu kompaktowego i rozłącznego, możliwość rozłączenia układu podczas eksploatacji, wyświetlacz graficzny z podświetleniem umożliwiający programowanie i odczyt wartości pomiarowych, trendów itp., oprogramowanie do pomiaru przepływu w kanałach otwartych, zwężkach, przelewach, oraz do sterowania pompami, zakres pomiarowy 0,2 60 m, napięcie zasilania 230 VAC, zakres temperatur pracy stopni C, błąd pomiarowy - +/- 1 mm (do 3 m), kompensacja temperaturowa w zakresie stopni C, wyjścia sygnałowe: prądowe mA, i przekaźnikowe Sonda ultradźwiękowa, dane podstawowe: zakres pomiarowy 0,3 10 m, zakres temperatur stopni C, kąt wiązki - min 12 stopni, materiał obudowy PVDF, przyłącze gwint 1, kabel max długość do 365 m (dwużyłowy skrętka, ekranowany) Uwaga: wyświetlacz montować w miejscu z dogodnym dojściem dla obsługi, na wysokości wzroku, zabezpieczony osłoną pogodową. - Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 (na Igielskiej w ZC, PIX, SOO 2 szt.), DN250 (na Igielskiej w SP), DN500 (na Zielonej w PS 2 szt.) i DN600 (na Igielskiej w RB 4 szt.) obiekty na Zielonej Czujnik przepływu, dane podstawowe: korpus wykonany ze stali węglowej zabezpieczony antykorozyjnie o konstrukcji całkowicie spawanej i stopniu ochrony obudowy IP67 (opcjonalna możliwość uszczelnienia do IP68 za pomocą żelu silikonowego dwuskładnikowego) umożliwiająca zabudowę bezpośrednio w ziemi lub w zanurzeniu do 10m słupa wody po uprzednim uszczelnieniu, przyłącze kołnierzowe wg. EN1092-1; kołnierze kute wykonane ze stali węglowej zabezpieczone antykorozyjnie nie dopuszcza się wersji między-kołnierzowych lub z kołnierzami obrotowymi, wykładzina NBR (twarda guma), elektrody pomiarowe oraz uziemiające wykonane z Hastelloy C, integralnym elementem czujnika przepływu jest element pamięci przechowujący dane kalibracyjne, nastawy fabryczne oraz nastawy własne klienta, pozwala na automatyczne programowanie przetwornika pomiarowego po montażu bądź wymianie urządzenia, dokładność pomiaru 0,2% wartości mierzonej w całym zakresie prędkości od 0,5 do 10 m/s, raport kalibracji mokrej dla przepływomierza, możliwość wiarygodnego sprawdzenia przepływomierza bez demontażu z instalacji za pomocą weryfikatora. Czujnik przepływu dla kwasu octowego, dane podstawowe: korpus wykonany ze stali węglowej zabezpieczony antykorozyjnie o konstrukcji całkowicie spawanej i stopniu ochrony obudowy IP67 (opcjonalna możliwość uszczelnienia do IP68 za pomocą żelu silikonowego dwuskładnikowego) umożliwiająca zabudowę bezpośrednio w ziemi lub w zanurzeniu do 10m słupa wody po uprzednim uszczelnieniu, przyłącze kołnierzowe wg. EN1092-1; kołnierze kute wykonane ze stali węglowej zabezpieczone antykorozyjnie nie dopuszcza się wersji między-kołnierzowych lub z kołnierzami obrotowymi, wykładzina PTFE 130 stopni C, elektrody pomiarowe oraz uziemiające wykonane z Hastelloy C, integralnym elementem czujnika przepływu jest element pamięci przechowujący dane kalibracyjne, nastawy fabryczne oraz nastawy własne klienta, pozwala na automatyczne programowanie przetwornika pomiarowego po montażu bądź wymianie urządzenia, dokładność pomiaru 0,2% wartości mierzonej w całym zakresie prędkości od 0,5 do 10 m/s, raport kalibracji mokrej dla przepływomierza, możliwość wiarygodnego sprawdzenia przepływomierza bez demontażu z instalacji za pomocą weryfikatora. Czujnik przepływu dla PIX, dane podstawowe: korpus wykonany ze stali 316L/ o stopniu ochrony obudowy IP67 (opcjonalna możliwość uszczelnienia do IP68 za pomocą żelu silikonowego dwuskładnikowego) umożliwiająca zabudowę bezpośrednio w ziemi lub w zanurzeniu do 10m słupa wody po uprzednim uszczelnieniu, przyłącza - wersja między-kołnierzowa, uszczelki wykonane z PTFE, wykładzina ceramiczna stopni C, elektrody pomiarowe platyna, integralnym elementem czujnika przepływu jest element pamięci przechowujący dane kalibracyjne, nastawy fabryczne oraz nastawy własne klienta, pozwala na automatyczne programowanie przetwornika pomiarowego po montażu bądź wymianie urządzenia, dokładność pomiaru 0,2% wartości mierzonej w całym zakresie prędkości od 0,5 do 10 m/s, raport kalibracji mokrej dla przepływomierza, możliwość wiarygodnego sprawdzenia przepływomierza bez demontażu z instalacji za pomocą weryfikatora. Przetwornik pomiarowy, dane podstawowe: zasilanie 230VDC, przetwornik w obudowie z tworzywa (stopień ochrony IP67) przystosowany zarówno do montażu kompaktowego jak i rozłącznego (maksymalna odległość przy montażu rozłącznym do 500 m), ten sam przetwornik do montażu kompaktowego i rozłącznego, możliwość rozłączenia układu podczas eksploatacji, wyświetlacz z 13

15 podświetleniem umożliwiający programowanie i odczyt wartości przepływu chwilowego i licznika, menu w języku polskim, zabezpieczenie dostępu do menu 4 cyfrowym hasłem, dwa wewnętrzne liczniki swobodnie programowalne, wyjścia sygnałowe: prądowe 0/4...20mA, impulsowe (aktywne lub pasywne) i przekaźnikowe, otwarty system komunikacji cyfrowej Profibus DP (wyjścia: wyjście analogowe, impulsowe i przekaźnikowe dostępne również po zainstalowaniu modułu komunikacji cyfrowej) Uwaga: wyświetlacze montować poza studnią lub innymi miejscami trudno dostępnymi lub niebezpiecznymi, w miejscu z dogodnym dojściem dla obsługi, na wysokości wzroku, zabezpieczony osłoną pogodową jeśli montaż na zewnątrz. - Przepływomierz ultradźwiękowy dla rurociągów całkowicie wypełnionych na Igielskiej w PRN i KRO Dane podstawowe: przepływomierz do rurociągów całkowicie wypełnionych, pomiar na bazie metody korelacji krzyżowej, zakres średnic DN100..DN500, zakres pomiarowy -100 cm/s..600 cm/s, częstotliwość pomiarowa 1MHz, błąd 1% wartości mierzonej (v>1 m/s), temperatura pracy: C, ochrona czujnika IP68/67, obudowa przetwornika IP65, wersja rozdzielna, zasilanie 230VAC, wyjście 1/3 x 4..20mA i 2 przekaźniki. Uwaga: przetwornik montować poza studnią, w miejscu z dogodnym dojściem dla obsługi, na wysokości wzroku, zabezpieczony osłoną pogodową jeśli miejsce montażu jest na zewnątrz Wykrywanie gazów niebezpiecznych. Systemy wykrywania gazów niebezpiecznych muszą zostać zainstalowane na Zielonej w KR i SP, na Igielskiej w SP, ZCS, PRN, MS i SOO ilości modułów alarmowych, detektorów, sygnalizatorów i innych akcesoriów wg rysunków PW AKPiA. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzić poprawność przyjętych rozwiązań i ewentualna weryfikacja rozwiązań projektowych. Moduł alarmowy dla podłączenia czterech detektorów. Dane podstawowe: zasilanie detektorów z kontrolą obciążenia, sygnalizacja przerwania obwodu pomiarowego, sygnalizacja optyczna i pamięć stanów alarmowych detektorów i wyjść sterujących, możliwość pracy kaskadowej, wyjścia zasilające dla dodatkowych sygnalizatorów akustycznych i optycznych, dwa progi alarmowe: ostrzegawczy, alarmowy, funkcja TEST dla wyjść alarmowych, napięcie zasilania: 12VDC, pobór mocy: max 12W, temperatura pracy: C. Dwuprogowy, półprzewodnikowy detektor metanu z wymiennym sensorem Dane podstawowe: przeznaczony do pracy w pomieszczeniach przemysłowych zamkniętych, wymienny moduł sensora z dwoma progami alarmowymi, współpraca z dedykowanym modułem alarmowym, bryzgoszczelna osłona sensora, do wysokich stężeń, o podwyższonej selektywności, progi wykrywania: 20 i 40 %DWG, maksymalny okres kalibracji 36 miesięcy, trwałość w czystym powietrzu: około 10 lat. Dwuprogowy, elektrochemiczny detektor siarkowodoru z wymiennym, inteligentnym sensorem Dane podstawowe: przeznaczony do pracy w pomieszczeniach przemysłowych zamkniętych, wymienny moduł sensora z dwoma progami alarmowymi, współpraca z dedykowanym modułem alarmowym, bryzgoszczelna osłona sensora, do niskich stężeń, progi wykrywania: 5 i 100 ppm, maksymalny okres kalibracji 6 miesięcy, trwałość w czystym powietrzu: około 2 lata. Sygnalizator akustyczno optyczny Dane podstawowe: przeznaczony do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz, przetwornik piezoceramiczny o dużym natężeniu dźwięku: 110dB/30cm, wysokowydajna diodowa sygnalizacja optyczna, napięcie zasilania: 12VDC, pobór prądu max: 90mA, temperatura pracy: C. Zasilacz systemowy 12 VDC/5A z podtrzymaniem akumulatorowym Dane podstawowe: napięcie wyjściowe 12 VDC separowane galwanicznie, prąd wyjściowy 5A, zabezpieczenie wyjścia przed zwarciem i przeciążeniem, buforowanie zasilania z wewnętrznego akumulatora bezobsługowego, ograniczenie prądu ładowania akumulatora, sygnalizacja optyczna obecności napięć: wejściowego i wyjściowego, styk sygnalizujące brak zasilania sieciowego i rozładowanie akumulatora do systemu nadrzędnego, napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz, pobór mocy max: 120W, temperatura pracy dopuszczalna okresowo: C, wilgotność powietrza: % RH Składowanie materiałów Składowanie aparatury AKPiA powinno odbywać się w zamkniętym suchym pomieszczeniu 14

16 zabezpieczonym przed dostaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. Wszelkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Urządzenia powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienasłonecznionych pomieszczeniach, z dala od materiałów chemicznych, żrących i źródeł intensywnie wydzielających ciepło. Kable powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach katalogowych, w szczególności w zakresie temperatur -40 C do +70 C. Należy unikać narażania kabli na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych, deszczu i śniegu. Końce kabla musza być zabezpieczone kapturkami chroniącymi przed wnikaniem wilgoci. 3. Sprzęt. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-A- 00 Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 4. Transport 4.1. Transport materiałów Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-A-00 Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy Środki transportu Wykonawca przystępujący do robót związanych z wykonaniem instalacji AKPiA powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: - samochodu skrzyniowego do 5 t, - Żurawia samochodowego 8 t. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 5. Wykonanie robot 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-A-00 Wymagania ogólne" Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, ST i postanowieniami Inżyniera kontraktu Wykonanie tras kablowych dla kabli Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót. Układanie linii kablowych należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do układania kabli w ziemi służby geodezyjne powinny wyznaczyć na podstawie projektu trasę przebiegu kabli zasilających i sterowniczych. Służby geodezyjne powinny także określić miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a Wykonawca je oznakować. Jeżeli na trasie kabli 15

17 lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, należy je zdemontować na czas robót. W oznaczonych miejscach tras kablowych zamontować systemy konstrukcji wsporczych, drabinek i korytek kablowych. System korytek oraz drabinek kablowych powinien zostać wykonany ze stali nierdzewnej. Na zewnątrz pomieszczeń korytka powinny być wyposażone w pokrywy Rowy pod kable Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: S = n*d + (n-1) a + 20 [cm] gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie, a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach Układanie kabli w ziemi Ogólne wymagania Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Wszystkie nowo projektowane kable układać w ziemi w oddzielnych rurach osłonowych o średnicy 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej kabla. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kv, i nie mniej niż 80 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 30 kv z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych. Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kv Temperatura otoczenia i kabla Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż wskazana przez producenta. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5 C. 16

18 Zginanie kabli Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż podany przez producenta. Jeżeli jest brak danych to promień gięcia nie powinien być mniejszy niż określony w N SEP-E-004 pkt Uszczelnianie otworów przepustów. Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami powinny być na długości ok. 10 cm uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - piankę poliuretanową odporną na działanie wilgoci, przy czym materiał ten powinien otaczać kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego osłona lub powłoka nie ocierała się o krawędź rury. Otwory rurowych przepustów rezerwowych powinny być z obu stron albo zamknięte za pomocą fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo całkowicie zatkane wymienioną pianką poliuretanową Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Kasydy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90 i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu. Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w poniższej tablicy. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 80 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu 17

19 odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm. Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych Prefabrykowane studnie kablowe Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-88/B i ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe i ich prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach. Studnię należy wyposażyć w : - wywietrzniki do pokryw odpowiadające normom i przepisom, - ramy i pokrywy odpowiadające normom i przepisom, - wsporniki kablowe odpowiadające normom i przepisom. Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych Mufy kablowe Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E z późniejszymi zmianami Układanie przepustów kablowych Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCW typu SRS/DVK. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 40 cm - od powierzchni chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg Wypełnianie wykopu gruntem Przed wypełnianiem wykopu gruntem należy rurę osłonową z wprowadzonym kablem przysypać 10 cm warstwa gruntu rodzimego pozbawionego kamieni. Grunt, którym wypełniany jest wykop z ułożonymi kablami powinien być wprowadzany do wykopu warstwami o grubości ok. 0,2 m, a każda taka warstwa powinna być zagęszczana za pomocą np. wibratora mechanicznego. Na wysokości cm od górnej części rury osłonowej należy ułożyć pas folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego w przypadku kabli niskiego napięcia, oraz koloru czerwonego w przypadku kabli SN. Wprowadzanie do wykopu co najmniej pierwszej warstwy gruntu należy wykonywać możliwie niezwłocznie, w tym samym dniu roboczym, w którym w danej części wykopu zakończono układanie kabli. W przypadku braku możliwości ułożenia w danej części wykopu w ciągu jednego dnia roboczego wszystkich równolegle układanych kabli, dopuszcza się pozostawienie w wykopie kabli niezasypanych gruntem przez czas niezbędnej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania środków, np. ciągłego nadzoru, skutecznie zabezpieczających ułożone kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradzieżą Układanie kabli w kanałach Kable układane w kanałach powinny być przesuwane po rolkach kablowych, przy czym w razie potrzeby ramy rolek powinny być dostosowane do przymocowania ich (za pomocą uchwytów śrubowych) do krawędzi drabinek (półek). W przypadku układania kabli na dnie kanałów o głębokości nieprzekraczającej 0,5 m oraz układania kabli na górnych drabinkach (wspornikach), dopuszcza się przesuwanie kabla po rolkach rozstawionych na poboczu kanału, w możliwie małej odległości od jego krawędzi i następnie ręczne umieszczanie kabla na ww. elementach kanału. 18

20 004. Kable powinny być w kanałach ułożone i umocowane zgodnie z postanowieniami normy N SEP Układanie kabli zasilających i sterowniczych Kable należy układać w zależności od warunków terenowych i atmosferycznych po uprzednim wytyczeniu ich tras. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: - 4 C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, - 0 C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione wyżej, temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta. Kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje: - nazwę użytkownika kabla, - symbol i nr ewidencyjny linii, - typ, przekrój i ilość żył, - napięcie znamionowe kabla, - rok ułożenia kabla. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi Układanie kabli i / lub przewodów kabelkowych w gotowych korytkach lub drabinach Podczas robót instalacyjnych związanych z układaniem kabli i / lub przewodów kabelkowych należy: - montaż przewodów instalacji wewnętrznych jak i kabli zewnętrznych wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru, - wszystkie kable i przewody kabelkowe prowadzić w oddzielnych dla instalacji siłowych i automatyki korytkach / drabinach ze stali nierdzewnej (wg tras wskazanych w projekcie) lub rurkach PCV poza korytkami / drabinkami, - przewody automatyki i magistrali komunikacyjnej prowadzić oddzielnie od przewodów elektrycznych zachowując odległość między nimi co najmniej 200 mm lub stosując przegrody w korytach, - kable powinny być opisane na końcach numerem projektowym, - przewody należy układać w ciągach poziomych korytek i dowiązywać luźno przy pomocy opaski kablowej do korytka w odległościach co 1 m, - każdy ciąg korytek wychodzących z rozdzielnicy powinien być przyłączony do przewodu ochronnego na początku i na końcu, - przewód ochronny łączący ciąg korytek z zaciskiem PE rozdzielnicy lub z linią uziemiającą powinien być wykonany jako płaskownik FeZn przystosowany do przykręcania śrubą Przejścia przez ściany i stropy Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić pianko ognioodporną Układanie przewodów na uchwytach po wierzchu Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami i ciągami technologicznymi. Należy zachować: - trasy przewodów powinny przebiegać poziomo lub pionowo, a nie ukośnie, - odstępy między uchwytami w ciągach poziomych i pionowych powinny wynosić nie więcej niż 50cm, - przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić, 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania Instalacje Teletechniczne System Oddymiania SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo