PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a N I P R e g o n tel. : TOM : PFU-1 egzemplarz PDF PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowane przez analogię do art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) WYKORZYSTANIE GAZU SKŁADOWISKOWEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CPV: obiekt : Zakłady uzdatniania odpadów Składowisko Odpadów w Ujkowie Starym adres : Ujków Stary, gmina Bolesław zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Spółka z o.o. ul. Osadowa Bolesław autorzy opracowania : mgr inż. Gerard Pobłocki branża uprawnienia do proj. bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje sanitarne sanitarna: upr. nr GP.I.7342/202/TO/94 Nr ewid. IIB KUP/IS/1986/01 mgr inż. Roman Pietrzak branża upraw. do proj. bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne elektryczna: upr. nr UAN-N-V/147/TO/84 Nr ewid. IIB KUP/IE/1946/01 Toruń, Toruń, ZATWIERDZAM : PFU-1 str. 1

2 KARTA OPISOWA programu funkcjonalno-użytkowego wykorzystania gazu składowiskowego do produkcji energii elektrycznej dla składowiska odpadów w Ujkowie Starym gmina Bolesław SPIS TREŚCI: A. CZĘŚĆ OPISOWA WSTĘP Podstawa opracowania Stan istniejący WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAKRESU ROBÓT Roboty ziemne Przewody tłoczne biogazu Posadowienie kontenera MOD2 oraz modułu CHP Moduł odsiarczania MOD Moduł spalający gaz składowiskowy CHP Roboty energetyczne Monitoring wysypiska i urządzeń Droga dojazdowa UWAGI OGÓLNE Zgodność projektu i robót z programem funkcjonalno-użytkowym i specyfikacją istotnych warunków zamówienia Harmonogram budowy Teren budowy Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Wymagania dotyczące środków transportu Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót budowlanych Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót budowlanych Rozliczenie prac towarzyszących INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wypis z miejscowego plany zagospodarowania terenu Kopia mapy ewidencyjnej terenu Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane C. RYSUNKI POGLĄDOWE 1/1 Plan sytuacyjno-wysokościowy mapa poglądowa PFU-1 str. 2

3 A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Wstęp Podstawa opracowania. a) Zlecenie Zamawiającego. b) Wizja lokalna. c) Plan sytuacyjno-wysokościowy. d) Projekt rozbudowy trafostacji Ujków Nowy decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 283/2013 z dnia , znak WA e) Uzgodnienia z Inwestorem. f) Wytyczne projektowania i obowiązujące przepisy Stan istniejący. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na części działki o nr ew. gr. 1618/76 obręb Bolesław, gmina Bolesław. Użytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki jest Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław" Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, Bolesław. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest z dala od zabudowań, najbliższe budynki mieszkalne oddalone są o około 0,8 km na zachód od terenu planowanego przedsięwzięcia. Wokół terenu znajdują się tereny przemysłowe. Składowisko odpadów komunalnych otwarte w grudniu 1997 r., o pojemności m 3 w tym: m 3 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne m 3 składowisko odpadów inercyjnych m 3 odpadów niebezpiecznych. Składowisko spełnia wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska. Jest uszczelnione i prowadzi monitoring wód podziemnych i powietrza. Odzysk surowców ( szkło, papier, plastik, metal ) prowadzony jest na Stacji Segregacji Surowców Wtórnych wybudowanej w 1999 r. Obok składowiska odpadów komunalnych zostało wybudowane składowisko odpadów inercyjnych, na którym przyjmuje się odpady obojętne dla środowiska typu: ziemia z wykopów, gruz budowlany itp. Aktualnie, na terenie składowiska odpadów komunalnych część ujmowanego gazu wysypiskowego spalana jest w istniejącej instalacji, w skład której wchodzi silnik spalinowy napędzający generator prądu, instalacja ta jest zintegrowana z pochodnią służącą do spalania gazu w sytuacji awaryjnej. W oddzielnej pochodni spalany jest gaz wysypiskowy pochodzący z 40 studni odgazowujących składowisko odpadów, który nie może być obecnie zagospodarowany do celów energetycznych z uwagi na brak możliwości technicznych istniejącej jednostki spalającej. Warunki hydrologiczne i geologiczne. Składowisko znajduje się na południowych obrzeżach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 454 Olkusz-Zawiercie. Podłoże składowiska zbudowane jest w głównej mierze z utworów triasu (wapienie, dolomity). Poziom zwierciadła wody ukształtowany jest przez drenaż kopalni Olkusz-Pomorzany. PFU-1 str. 3

4 Położenie geograficzne i zabudowa terenu. Teren przeznaczony pod składowanie odpadów komunalnych podzielony jest na dwie odrębne kwatery. Od strony północno-wschodniej składowiska, znajduje się droga dojazdowa do obiektu. Za nią na wschód od składowiska zlokalizowane jest składowisko odpadów poflotacyjnych Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie. Składowisko zostało wybudowane w środkowej części nieczynnej kopalni odkrywkowej rud galmanowych. Odpady składowane są w niecce poeksploatacyjnej. Dno niecki oraz skarpy składowiska do rzędnej obecnie eksploatowanej, uszczelnione są folią PEHD o grubości 2,0 mm oraz wyrównane warstwą odpadów poflotacyjnych. Odcieki zbierane są systemem drenarskim do studni zbiorczej o poj. 65 m 3. Okresowo wywożone są na oczyszczalnię ścieków w Olkuszu, Dąbrowie Górniczej lub w Laskach. W ramach monitoringu prowadzone są badania zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 9 grudnia 2002 r. w wprawie zakresu, czasu, sposobu prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Charakterystyka ujmowanego biogazu: - temperatura biogazu maksymalnie do +80 C - zawartość CH % - ciśnienie dyspozycyjne biogazu kpa - zawartość siarki ppm 2. Wymagania ogólne. Prace projektowe oraz budowlane powinny być wykonane zgodnie z niniejszym programem oraz z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji a zwłaszcza: - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Cz II "Instalacje sanitarne i przemysłowe"; - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Cz III "Instalacje energetyczne"; - Dr inż. Andrzej Pusz Gazociągi z tworzyw sztucznych. Gliwice 1998r. - EN Systemy dostawy gazu. Procedury prób ciśnieniowych, odbioru i uruchomienia oraz wyłączenia z eksploatacji. Wymagania funkcjonalne. - EN Systemy dostawy gazu. Tłocznie. Wymagania funkcjonalne. - EN Systemy dostawy gazu. Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 1. Ogólne zalecenia funkcjonalne. Część 2. Szczególne zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu. - ISO 4437 Rury polietylenowe PE przeznaczone do podziemnego zasilania gazem palnym - BN-81/ Gazociągi ułożone w ziemi" - PN-92/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów." - BN-77/ Układy odwadniające gazociągów ułożonych w ziemi. Odwadniacze niskiego ciśnienia. - ZN-G-3150 : 1996 Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania. - ZN-G-3001 : 1998 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. - ZN-G-3001 : 2001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne. - ZN-G-3002 : 2001 Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania. - ZN-G-3003 : 2001 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. PFU-1 str. 4

5 - ZN-G-3004 : 2001 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. - PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne." - BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze." - PN-91/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania." - PN-EN :2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań "A". - BN-74/ Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych gazociągami niskiego i średniego ciśnienia." - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego - PN-IEC-61239:2003 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa - PN-88/E Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. - N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. - Zarządzenie nr 1 Dyrektora ENERGA OPERATOR z dnia Załącznik Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A. - Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. - Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji PFU-1 str. 5

6 Kartografii, Warszawa Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK D.U. Nr 62/01 poz.627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami. - D.U. Nr 108/02 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - D.U. Nr 30/89 poz. 163 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami - D.U. Nr 71/00 poz. 838 Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych z późniejszymi zmianami - D.U. Nr 48/03 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. Nr 97/01 poz.1055 Rozporządzenie M.G z dnia "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe." - Dz.U. Nr 243/10 poz Ustawa z dnia "Prawo Budowlane" tekst jednolity. - Dz.U. Nr 80/03 poz. 717 "Ustawa z dnia O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym." z późniejszymi zmianami. - Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporządzenie M.I. z dnia "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." z późniejszymi zmianami. - pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień wykonywania robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy każdorazowo sprawdzić ważność przytoczonych powyżej norm i przepisów i w przypadku ich zmiany zastosować aktualnie obowiązujące akty prawne. 3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zakres robót. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego; - zatwierdzenie projektu budowlanego przez Zamawiającego; - uzyskanie pozwolenia na budowę; - sporządzenie projektów wykonawczych a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; - zatwierdzenie projektów wykonawczych przez Zamawiającego; - wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. projektów. W dalszej części opracowania używane będą oznaczenia: MPR1 istniejący moduł pompowo-regulacyjny MPR2 istniejący moduł pompowo-regulacyjny POA1 istniejąca pochodnia awaryjnego spalania biogazu POA2 istniejąca pochodnia awaryjnego spalania biogazu MOD1 istniejący moduł odsiarczania gazu składowiskowego PFU-1 str. 6

7 MOD2 planowany moduł odsiarczania gazu składowiskowego CHP1 istniejący moduł spalający gaz składowiskowy CHP2 planowany moduł spalający gaz składowiskowy TR1 istniejąca stacja transformatorowa wraz z realizowaną wg osobnego opracowania rozbudową W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego należy zaprojektować ( projekt budowlany i wykonawczy ) i wykonać poniżej opisane instalacje i roboty budowlane: - przewód tłoczny biogazu od modułu MPR1 do modułów MOD2 i CHP2 wraz z niezbędnymi spinkami krosowymi ( patrz schemat układu na rysunku Nr 1 ) oraz wtórne podłączenie pochodni POA2 za modułem MOD2 ( spalanie gazu na pochodni po odsiarczeniu ) z rur PE SDR11 Ø160x14,6 o długości łącznej około 40,0 mb, - moduł spalająco - prądowy CHP2 1 kpl. o następujących danych: - maksymalna moc generatora prądowego 370,0 400,0 kw, - zapotrzebowanie własne na energię elektryczną około 12,0 kw. - połączenie energetyczne modułu CHP2 z trafostacją TR1 ( po rozbudowie ), kabel nn-0,4kv 2x5x(YKXS 1x240mm 2 ) + YKY 5x4mm 2 + YKSY 19x1,5mm 2 o długości około 30,0mb, - połączenie energetyczne modułu MOD2 z trafostacją TR1, kabel nn-0,4kv YKY 5x6mm 2 o długości około 45,0mb, - niezbędne zmiany w polach NN i SN trafostacji TR1 ( realizowane według wcześniej opracowanego oddzielnego projektu budowlanego - nie objęte niniejszym PFU ), - w rozdzielnicy potrzeb własnych R-PW należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy z którego zostanie zasilony moduł MOD2; - wykonanie instalacji oświetlenia modułu MOD2 i modułu CHP2 w klasie EX, - wykonanie instalacji zasilającej i pomiarowej modułu MOD2, - wykonanie instalacji alarmowej wykrycia gazów dla modułu MOD2 i CHP2, - wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej modułu MOD2 i modułu CHP2, - wykonać połączenie transmisji danych pomiędzy modułem MOD2 I CHP2, a stanowiskiem kontroli w systemie analogicznym do istniejącego i działającego na terenie składowiska. 4. Szczególne wymagania techniczne dla zakresu robót Roboty ziemne. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z : - PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. - PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagania. W obszarze nie występowania innego uzbrojenia terenu prace ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym, przy skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem oraz w pobliżu modułów prace ziemne wykonane sposobem ręcznym. Posadowienie ssących przewodów gazowych tłocznych s/c wykonane na podsypce minimum 0,10 m oraz z obsypką na wysokość minimum 0,20 m z piasku średnioziarnistego. Zasypanie wykonane gruntem rodzimym bez grud, kamieni i resztek roślinnych z zastosowaniem zagęszczenia warstw ( wymagany stopień zagęszczenia Is = 0,95 ) Przewody tłoczne biogazu. Przewody tłoczne biogazu wykonać zgodnie z Rozporządzenie M.G. z dnia " W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie" PFU-1 str. 7

8 ( Dz.U poz. 640 ) oraz wytycznymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazowej z PE ZSG-00-I-018 z dnia Rurociągi powinny zostać ułożone na głębokości minimum 0,6 m pod powierzchnią terenu ze spadkiem minimum 2,0% w kierunku odwadniacza ciśnieniowego. Przewody tłoczne wykonane z rur PE-HD z indeksem 100 SDR11 o średnicy Ø160x14,6, spełniające wymagania ZN-G-3150:1996. Wszystkie rury oraz armatura użyta do wykonania sieci i przyłączy muszą posiadać znak "B" lub CE zgodnie z Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881 i Dz.U. Nr 130/2004 poz Połączenia rur PE wykonane poprzez zgrzewanie na elektro złącza lub zgrzewanie doczołowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazowej z PE" ZSG-00-I- 018 z dnia oraz wymaganiami producenta. Łączenie rur PE, winno być zgodne z kartą technologiczną łączenia, którą opracowuje wykonawca przed przystąpieniem do robót. Skrzyżowania przewodu gazowego z innym uzbrojeniem podziemnym należy rozwiązać zgodnie z Dz.U. Nr 97/2001 poz i PN-91/M Ewentualne rury osłonowe należy wykonać zgodnie z BN-74/ Trasa przewodu ( poza kwaterą składowiska ) oznakowana w ziemi taśmą ostrzegawczą żółtą o szerokości co najmniej zewnętrznej średnicy rury lecz nie mniejszej niż 0,2 m umieszczoną 0,4 m nad górną tworzącą rury. Na przewodzie biogazu w jego najniższym punkcie zaprojektować i zamontować ciśnieniowy doziemny odwadniacz DN600 ze stali nierdzewnej ( gatunek AISI 316L ) wraz z odpowiednią armaturą, mający za zadanie wyłapanie i gromadzenie wody wykraplającej się z biogazu. Opróżnianie odwadniacza z odcieku odbywać się będzie okresowo ręcznie. Dopuszcza się wykonanie odwadniacza z polietylenu. Infrastruktura gazowa oznakowana tabliczkami zamontowanymi na ścianach budynków, obiektów budowlanych a jeżeli to nie możliwe to na słupkach stalowych na wys. 2,0 m od terenu (wg ZN-G-3001:2001 i ZN-G-3004:2001 ). Przed wykonaniem próby szczelności przewody należy oczyścić ( przedmuchać strumieniem powietrza o ciśnieniu c.a. 0,1 MPa ). Po wykonaniu przedmuchów przeprowadzona próba ciśnieniowa wg PN-92/M-34503, Rozporządzenia M.G. z dnia " W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie" ( Dz.U poz. 640 ) oraz wytycznymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazowej z PE" ZSG-00-I-018 z dnia Posadowienie kontenera MOD2 oraz modułu CHP2. Z terenu usunięta warstwa ziemi urodzajnej oraz grunt rodzimy do głębokości około 0,80 m. Następnie zasypać tak powstały wykop piaskiem średnioziarnistym bez grud, kamieni i resztek roślinnych z zastosowaniem zagęszczenia warstw co 0,15 m ( wymagany stopień zagęszczenia Is = 0,95 ) na wysokość około 0,50 m. Powyżej wykonać zasypkę piaskiem średnioziarnistym stabilizowanym cementem wysokości około 0,20 m z zastosowaniem zagęszczenia o wymaganym stopniu minimum Is = 0,95. Na tak przygotowane podłoże ułożyć płyty żelbetowe prefabrykowane systemu MON grubości 0,15 m ( dla pochodni bezwzględnie musi być wykonana płyta wylewana na mokro zgodnie z PFU-1 str. 8

9 wytycznymi producenta pochodni ) lub wylać płytę z betonu klasy C20/25 z dodatkiem 1,5% wagowo hydrobetu, zbrojoną krzyżowo prętami 8 (A-III) w siatce 0,2x0,2 m dołem i górą. Teren wokół płyty fundamentowej utwardzony poprzez ułożenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o szerokości minimum 0,8 m Moduł odsiarczania MOD2. Z uwagi na wysoką zawartość H 2 S w ujmowanym biogazie średnia wartość na poziomie 1000,0 ppm, szczytowo do 3000,0 ppm planowany do realizacji generator ( CHP2 ) należy zabezpieczyć poprzez montaż modułu odsiarczania przed agregatem spalającym i pochodnią. Urządzenie to wraz z zestawem filtrów służy do redukcji siarkowodoru z gazu składowiskowego do poziomu poniżej 300 ppm lub niższego w jeżeli takie wymaganie będzie określone przez producenta oferowanego modułu CHP2. Oferent przy doborze modułu MOD2 winien uwzględnić możliwy maksymalny poziom zawartości siarki w ujmowanym biogazie. Należy zaprojektować i wykonać układ odsiarczania gazu składowiskowego metodą suchą opartego na kolumnach ( kontener MOD2 ) ze złożami rudy darniowej lub zamiennie złożem SUFLAX u lub węgla aktywnego, w taki sposób aby na wyjściu zawartość siarki była poniżej 300 ppm. Biogaz zawierający H 2 S jest chemicznie wiązany przez granulowany, wysoko porowaty materiał adsorbujący ( zawierający głównie tlenek żelaza ). Dla złoża SUFLAX w celu wydłużenia jego żywotności jest ono regenerowanie automatycznie wtłaczanym powietrzem w trakcie trwania procesu. Poniższe reakcje chemiczne opisują w/w proces: 2 Fe(OH) H 2 S Fe 2 S H 2 O Fe 2 S 3 + 1,5 O H 2 O 2 Fe(OH) S Zastosowane materiały i powstałe w/w procesie odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Na lub w pobliżu kontenera odsiarczania zamontowana zostanie szafka ( w obudowie ochronnej wyposażonej w system kontroli temperatury ( zakres pracy C C ) i wentylację, osłonę przed promieniowaniem słonecznym, deszczem i śniegiem, obudowa musi posiadać oświetlenie i dodatkowe gniazdko zasilające do celów serwisowych ) ze stacjonarnym analizatorem biogazu i sprawności odsiarczania o następujących pomiarach: - przed filtrem: wysoki zakres H 2 S, - za filtrem: O 2 -CO 2 -CH 4 -niski zakres H 2 S-temperatura gazu, wyposażenie: - wyświetlacz LCD, - klawiatura do kalibracji i konfiguracji, - przekaźniki alarmowe dla niskich i wysokich progów alarmowych, - dwa dowolnie konfigurowalne poziomy alarmowe dla każdego kanału pomiarowego, - komunikacja szeregowa RS232/485 lub w standardzie LON dla kontroli danych i konfiguracji za pomocą zewnętrznego laptopa oraz zrzutu danych w czasie rzeczywistym do komputera zewnętrznego z zaprogramowaną częstością zapisu i przechowywanie danych w formacie.txt - dołączone oprogramowanie. PFU-1 str. 9

10 Zgodnie z zasadami prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002r. nr 220, poz ), powyższy układ monitorowania parametrów gazu składowiskowego winien dokonywać pomiarów wraz z ich archiwizacją z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dobę. Kondensat z modułu MOD2 odprowadzić należy do zewnętrznej komory kondensatu przy module MPR Moduł spalający gaz składowiskowy CHP2. Energia powstająca ze spalania gazu składowiskowego będzie przetwarzana na energię elektryczną w agregacie CHP2 i wykorzystywana do zasilania Zakładu, a jej nadmiar sprzedawany do krajowej sieci energetycznej. Zabudowę stanowi moduł kontenerowy kontener nie większy niż typ 1AA ( x 2438 x 2591 mm ). Moduł agregat prądotwórczego CHP2 winien spełniać poniższe wymagania: - być przystosowany do spalania biogazu o: - temperaturze sięgającej do +80 C - zawartość CH 4 : % - ciśnieniu dyspozycyjnym : 5-20 kpa - agregat winien składać się w szczególności z gazowego czterosuwowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym oraz z prądnicy synchronicznej prądu przemiennego, - silnik spalinowy agregatu winien być przystosowany do zasilania gazem składowiskowym ( pozyskiwanym przez Inwestora ze składowiska odpadów) i wyposażony w automatyczną regulację składu mieszanki w oparciu o sondę lambda, - moc agregatu sterowana automatycznie w zależności od zawartości CH 4 i ciśnienia w ścieżce biogazowej, - znamionowe napięcie prądu elektrycznego wytwarzanego przez agregat winno wynosić 400 V przy częstotliwości 50 Hz, znamionowa moc elektryczna agregatu winna wynosić 370,0 400,0 kwh, a jego znamionowa sprawność elektryczna nie może być niższa niż 40%, - agregat winien być wyposażony w podgrzewanie misy olejowej sterowane automatycznie oraz system wykrywania detonacji silnika ( system antystukowy ) włączony do monitoringu agregatu, - moduł winien być wyposażony w zbiornik na olej o pojemności 1000,0 dm 3, - agregat winien być wyposażony w kompletny układ zabezpieczeń do współpracy równoległej agregatu z siecią energetyczną, - czynnik chłodzący w układzie chłodzenia silnika spalinowego winien być odporny na zamarzanie do temperatury co najmniej -35º C, PFU-1 str. 10

11 - agregat winien być również wyposażony w chłodnicę, umożliwiającą odprowadzenie wytwarzanego przez niego ciepła do atmosfery; - system sterowania agregatu winien umożliwiać automatyczną płynną zmianę trybów jego pracy, o których mowa powyżej, a także pracę w dowolnych trybach pośrednich, - agregat winien być wyposażony w jedno urządzenie do pomiaru składu gazu zasilającego silnik spalinowy, co najmniej w zakresie zawartości metanu, tlenu i siarkowodoru, urządzenie pomiarowe winno posiadać możliwość transmisji danych do systemu sterowania agregatu, zamiennie dopuszcza się pobieranie tych danych z monitoringu modułu MOD2, - kontener agregatu winien być wykonany w technologii odpornej na korozję oraz winien być ocieplony, winien również posiadać co najmniej dwa wydzielone pomieszczenia dla lokalizacji silnika spalinowego z prądnicą oraz dla lokalizacji systemu sterowania, pomieszczenia te winny być wyposażone w instalację oświetlenia awaryjnego oraz instalację ogrzewania elektrycznego, a pomieszczenie sterowni winno być wyposażone również w urządzenie minimum wentylacyjne zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie sterowania, - nad drzwiami wejściowymi do kontenera agregatu winny być zamontowane przeciwdeszczowe daszki ochronne, przy drzwiach winno być zainstalowane oświetlenie zewnętrzne, - elementy składowe agregatu winny być oznakowane prostokątnymi tabliczkami z numerami, adekwatnymi do schematów funkcjonalnych oraz instrukcji obsługi lub eksploatacji agregatu, - wewnątrz poszczególnych pomieszczeń kontenera winny być zamocowane w widocznych miejscach schematy funkcjonalne, umożliwiające bezpieczną obsługę agregatu, - elementy składowe agregatu winny być rozmieszczone w kontenerze w sposób zapewniający nieutrudniony dostęp do ich obsługi i serwisu technicznego. Szczególne warunki dostawy i serwisowania agregatu: - czynności podłączenia oraz uruchomienia winny zostać przeprowadzone przez osoby lub podmiot posiadający autoryzację producenta agregatu w zakresie serwisu technicznego, - uruchomienie winno obejmować rozruch, a także niezakłóconą ciągłą pracę agregatu z mocą elektryczną nie niższą niż 80% elektrycznej mocy znamionowej, przez co najmniej 72 godziny, - konieczne przeglądy stanu technicznego oraz planowane prace serwisowe i planowane remonty agregatu ( lub jego podzespołów ), prowadzone u Zamawiającego zgodnie z wymaganiami i harmonogramami: - przeglądów stanu technicznego, - planowanych prac serwisowych, - planowanych remontów, określonym przez producenta agregatu, - dostawę do siedziby zamawiającego części i podzespołów na potrzeby planowanych prac serwisowych i remontów, o których mowa powyżej oraz na potrzeby prac serwisowych wykonywanych przez Inwestora we własnym zakresie, materiały te winny być wcześniej nieużywane i powinny posiadać autoryzację udzieloną przez producenta agregatu, - wykonywanie w trybie pilnym remontów nieplanowanych u zamawiającego, po wystąpieniu ewentualnych awarii lub usterek agregatu. Wraz z dostawą agregatu winna nastąpić dostawa kompletnej dokumentacji techniczno ruchowej agregatu i wszystkich jego podzespołów, obejmującej co najmniej opisy techniczne, PFU-1 str. 11

12 schematy funkcjonalne, katalog części zamiennych, harmonogramy przeglądów stanu technicznego, planowanych prac serwisowych i planowanych remontów, wykaz kodów i haseł dostępu do systemu sterowania agregatu oraz szczegółową instrukcję obsługi lub eksploatacji. Do obowiązków dostawcy agregatu należy przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji agregatu, potwierdzone wydaniem stosownych imiennych zaświadczeń. Przeszkolenie winno zostać przeprowadzone przed odbiorem końcowym agregatu przez Inwestora. Zarówno agregat ( wraz ze wszystkimi jego podzespołami i urządzeniami towarzyszącymi ) jak i jego zabudowa w kontenerze winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz.1596), spełniać warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228), a także wymagania określone w przepisach z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Agregat winien spełniać wymagania określone w przepisach z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności silnik spalinowy winien zapewniać emisję NOx w ilości nie większej niż 500 mg/m 3 spalin. Konstrukcja agregatu w zabudowie kontenerowej winna zapewnić w czasie jego pracy z elektryczną mocą znamionową poziom hałasu nie większy niż 65 db (A), w odległości 10 m od miejsca wylotu spalin z silnika Roboty energetyczne. Zakres prac projektowych i budowlanych Projekty i roboty branży energetycznej należy wykonać na podstawie poniższych założeń: 1. połączenie energetyczne, kabel nn-0,4kv 2x5x(YKXS 1x240mm 2 ) + YKY 5x4mm 2 + YKSY 19x1,5mm 2 o długości około 30,0mb modułu CHP2 z trafostacją TR1 (po rozbudowie), 2. połączenie energetyczne, kabel nn-0,4kv YKY 5x6mm 2 o długości około 45,0mb modułu MOD2 z trafostacją TR1, 3. niezbędne zmiany w polach NN i SN trafostacji TR1 (według opracowanego oddzielnego projektu budowlanego), 4. w rozdzielnicy potrzeb własnych R-PW należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy z którego zostanie zasilony moduł MOD2; 5. wykonanie instalacji oświetlenia modułu MOD2 i modułu CHP2 w klasie EX, 6. wykonanie instalacji zasilającej i pomiarowej modułu MOD2, 7. wykonanie instalacji alarmowej wykrycia gazów dla modułu MOD2 i CHP2, 8. wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej modułu MOD2 i modułu CHP2, 9. zmiany warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i podpisanie nowej umowy, 10. wykonać połączenie transmisji danych pomiędzy modułem MOD2, a stanowiskiem kontroli systemu analogicznie do istniejących działających na terenie składowiska, 11. wykonanie pomiarów i protokołów, 12. wykonanie dokumentacji powykonawczej. PFU-1 str. 12

13 Szczegóły wykonywania prac. Kable w miejscach skrzyżowań z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu oraz drogami układać w rurach ochronnych AROT. Ułożenie rur ochronnych wykonać w otwartym wykopie. We wszystkich przypadkach należy zachować wymagane pionowe odległości zgodne z N SEP E-004 pomiędzy układanymi kablami, a istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu oraz drogami. Kable układać na głębokości 0,7m od docelowego poziomu terenu. Pod drogami kabel układać na głębokości 1.0 m od poziomu powierzchni jezdni. Po nasypaniu na kabel warstwy 30 cm piasku i gruntu kabel należy przykryć taśmą z folii koloru niebieskiego. Na kabel nałożyć opaski kablowe z właściwym opisem kabla, a trasę kabla w terenie oznaczyć przy pomocy betonowych oznaczników. Wszystkie prace należy skoordynować z robotami innych branż. Ochrona przeciwporażeniowa Całość instalacji wykonana w systemie TN-S. Jako urządzenia ochronne w ochronie przeciwporażeniowej zastosować urządzenia nadmiarowo prądowe. Planowany układ sieci TN-S oznacza zastosowanie oddzielnych przewodów PE i N w całej projektowanej instalacji odbiorczej. W instalacjach żyły przewodu N winny posiadać izolację w kolorze niebieskim, natomiast izolacja przewodu PE winna posiadać izolację w kolorze żółto-zielonym. Przed załączeniem napięcia skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarem. Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim: - PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; - PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. Użyte materiały winny spełniać poniższe normy: - oprawy wg PN-84/E-0203, - przewody wg PN-90/E i PN-90/E osprzęt wg PN-92/M-51004/01, PN-89/E i PN-E : rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05, PN-92/E-06150/51, PN-92/E i PN-IEC AC : Schematy instalacji, tablic ostrzegawczych oraz innych istotne informacje, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w następujących normach: - PN-88/E Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. - PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. - PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. - PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. Materiały. 1) Rozdzielnice Rozdzielnica potrzeb własnych R-PW stacji. - rozdzielnica R-PW obiektowa zasilająca poszczególne obiekty technologiczne, - rozdzielnica będzie rozbudowana o pole zabezpieczające linię kablową YKY 5x6mm 2, PFU-1 str. 13

14 Pola zasilające powinny być wyposażone w mierniki parametrów sieci umożliwiające odczyt wartości chwilowych napięć zasilających, prądów w poszczególnych fazach, mocy czynnej i biernej itd. Mierniki parametrów sieci powinny być wyposażone w interfejs do przekazywania danych do sterownika PLC celem transmisji danych do nadrzędnego systemu monitorowania. Rozdzielnia główna powinna być wyposażona w układ SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy) sterujący pracą wyłączników w polach zasilających i sprzęgłowym i umożliwiający przełączenie na zasilanie z alternatywnego obwodu. Pola odpływowe będą wyposażone w aparaturę sterowniczą ( styczniki, wyłączniki samoczynne, bezpieczniki, przekaźniki) dobrana odpowiednio do mocy zasilanych odbiorów. W przypadku odbiorów z regulacja obrotów za pomocą falowników, falowniki mogą być wbudowane do rozdzielni obiektowych lub do szaf sterowniczych. Rozdzielnia główna i podrozdzielnice, powinny być modułowe, w obudowach metalowych, o stopniu ochrony min. IP54. Rozdzielnie powinny mieć 20% rezerwy miejsca na rozbudowę o dodatkowe odpływy. 2) Kable i przewody Powinny być używane następujące rodzaje kabli: - Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV. Przekrój żył dobrany do obciążenia. Przekrój minimalny 2,5mm2. - Kable elektroenergetyczne typu YAKY z żyłami aluminiowymi na napięcie 1kV. Przekrój żył dobrany do obciążenia. Przekrój minimalny 16mm2. - Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi ekranowane na napięcie 1kV pomiędzy falownikami i urządzeniami łagodnego startu a silnikami. Przekrój minimalny 2,5mm 2. - Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej. - Kable sterownicze typu YKSY z żyłami miedzianymi na napięcie 750V z żyłami oznaczonymi numerami lub kolorami. Minimalny przekrój żyły 1mm2. Kable sterownicze powinny mieć 20% żył rezerwowych. - Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej. Minimalny przekrój żyły 2,5mm2 do zasilania odbiorów i gniazd remontowych, a 1,5mm2 dla instalacji oświetleniowej 3) Skrzynki sterowania lokalnego Każdy napęd musi posiadać skrzynkę sterowania lokalnego. W przypadku zgrupowania kilku napędów obok siebie można w jednej skrzynce umieścić elementy sterownicze dla dwóch lub więcej napędów powiązanych funkcjonalnie. Skrzynki powinny być wyposażone w: Przełącznik Zdalne- Lokalne -Wyłączony Przyciski i lampki sterownicze. Konstrukcja skrzynek powinna być metalowa a stopień ochrony powinien być co najmniej IP66. Listwy zaciskowe będą wykonane z zastosowaniem zacisków śrubowych gwarantujących zachowanie poprawnego połączenia przez długi okres czasu. Listwy zaciskowe powinny zawierać co najmniej 10 % rezerwowych zacisków 4) Drabinki i koryta kablowe Z uwagi na występujące na terenie składowiska agresywne środowisko powodujące przyspieszoną korozję wszystkie dostarczane drabinki kablowe i korytka instalacyjne oraz konstrukcje wsporcze winny być ocynkowane ogniowo i pomalowane farbą ochronną. PFU-1 str. 14

15 5) Silniki elektryczne Silniki elektryczne powinny być silnikami asynchronicznymi budowy klatkowej zwartej. Silniki elektryczne powinny spełniać stopień ochrony min IP-55 dla silników przeznaczonych do napędu urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu technologicznym suszenia osadów, a przynajmniej IP-44 w innych pomieszczeniach. Skrzynki zaciskowe dla wszystkich silników powinny mieć stopień ochrony IP 65. Klasa izolacji będzie wynosiła co najmniej F. Wszystkie prace projektowe wymagają zatwierdzenia przez Inwestora Monitoring wysypiska i urządzeń. Zgodnie z zasadami prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów ( Dz U. z 2002r. nr 220, poz ), niecka składowiska odpadów winna być monitorowana przez okres 30 lat, a wymagany monitoring winien obejmować badanie parametrów wskaźnikowych w gazie wysypiskowym [CH 4 ( metan ), CO 2 ( dwutlenek węgla ), oraz 0 2 ( tlen ) ] z częstotliwością pomiarów minimum co 1 miesiąc w fazie eksploatacji i co 6 miesięcy po zakończeniu eksploatacji. Przyjmuje się, że monitoring będzie prowadzony w module MPR2 i MOD Droga dojazdowa. Dla umożliwienia dojazdu do modułu MOD2 i CHP2 należy wykonać od istniejącej drogi i istniejących utwardzeń dojazdów do istniejących modułów odpowiednie dojazdy utwardzone w sposób analogiczny jak istniejące. 5. Uwagi ogólne. Na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze wszelkimi istniejącymi instalacjami i urządzeniami na terenie wysypiska oraz do dokonania niezbędnej inwentaryzacji budowlanej. Wszystkie etapy prac projektowych podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni mapę do celów projektowych wraz z wypisem z rejestru gruntów. Wykonawca zapewnieni uzgodnienia dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie wymaganym Prawem Budowlanym z odpowiednimi instytucjami i służbami zewnętrznymi. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego zgłoszenia robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane. Koszt powyższych działań ponosi Wykonawca Zgodność projektu i robót z programem funkcjonalno-użytkowym i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. PFU-1 str. 15

16 Niniejsze opracowanie oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoły konieczności na roboty zamienne i zaniechane ) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w specyfikacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień. W przypadku gdy projekt budowlany, roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową i może to wpływać na zmianę parametrów zadania inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany według zaleceń Zamawiającego, materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy Harmonogram budowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym ogólnego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji uwzględniającego wszystkie roboty objęte umową z Zamawiającym. Harmonogram stanowiący integralną część umowy winien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów prac oraz robót i ich etapów a także przypisaną im wartość kosztorysową. Harmonogram powinien być sporządzony w sposób umożliwiający rejestrację stanu aktualnego realizacji inwestycji i porównanie z planem. Uzgodniony harmonogram ogólny będzie podstawą do sukcesywnego fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy Teren budowy Przekazanie terenu budowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. Zagospodarowanie placu budowy. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji uwzględniające prowadzenie prac budowlanych w trakcie pracy Zakładu. PFU-1 str. 16

17 Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji którą reprezentuje. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik którego zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis Wykonawcy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora. Księga obmiaru robót. Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i dotyczy jedynie robót zamiennych i zaniechanych realizowanych na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych i zaniechanych. Księga obmiaru robót musi być przedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonaniu robót przed ich zakryciem w celu sprawdzenia zgodności zapisu i wyliczenia. Dokumenty materiałowe. Atesty materiałów, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań winny być przechowywane na budowie i udostępniane osobom upoważnionym. Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy są zaliczane także: - decyzja o pozwoleniu na budowę, - protokół przekazania placu budowy, - harmonogram budowy, - plan zagospodarowania budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protokoły odbioru robót, prób, badań, itp., - protokoły z narad i ustaleń, - dowody przekazania materiałów z demontażu i ewentualnie utylizacji, - korespondencja budowy, - dziennik i dokumenty bhp, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego wraz z placem budowy od chwili przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru. PFU-1 str. 17

18 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź robót lub ich części w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi ( ogień, huragan i inne ) i do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich końcowego odbioru Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności osób trzecich. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności osób trzecich to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich lokalizacji, oraz zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania własności intelektualnej osób trzecich. Następstwa finansowe lub prawne niedotrzymania w/w wymagań w całości obciążają Wykonawcę Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych działań zmierzających do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego nadzoru nad pracą sprzętu budowlanego używanego na budowie, który nie może powodować zniszczenia w środowisku naturalnym. Wykonawca zobowiązuje się do unikania uciążliwości dla osób trzecich wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ponosi Wykonawca. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. Wykonawca nie może używać do robót materiałów szkodliwych dla otoczenia. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. PFU-1 str. 18

19 Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy wolny od odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych i innych zanieczyszczeń, których charakter uniemożliwia ich składowanie na bryle składowiska odpadów. Nie dopuszcza się zakopywania lub innego ukrywania powyższych odpadów na terenie placu budowy. Przed zakończeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostałości na koszt własny Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas wykonywania robót budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów dotyczących BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wykonawca uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy przyścienne i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robót i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami. Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeżeli go spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych Właściwości wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną. PFU-1 str. 19

20 Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robót spełniają wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów budowlanych. Wyroby i materiały ( z wyjątkiem materiałów masowych ) winny być odpowiednio opakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczące materiałów stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie i składowanie materiałów musi się odbywać na zasadach i warunkach odpowiednich dla danego materiału. Rodzaj i liczba magazynów i placów składowych zostaną ustalone w projekcie zagospodarowania terenu budowy Warunki dostawy i kontrola jakości. Materiały dostarczane na budowę powinny być odbierane przez Wykonawcę pod względem jakościowym. Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów ( wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.) i porównaniu wyników sprawdzenia z warunkami dostawy wynikającymi z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. PFU-1 str. 20

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos AGEL Agnieszka Stachura- Andrzejewska Sochaczew, Al.600-lecia 42a/7 Tytuł opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. ZAŁĄCZNIK PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU Zawartość opracowania: ZAŁĄCZNIK NR 1 PISMO NR TT-12-4100-104478/07 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWYCH PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat zamówienia: Oświetlenie zewnętrzne wraz z zasilaniem fontanny w miejscowości Tymbark Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH.

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH. SPIS TREŚCI UZGODNIENIA. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Uwagi ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Iluminacja czołgu. 7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) 7207878, 7207879 PROJEKT WYKONAWCZY PEŁNOBRANŻOWY ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 2 1.2. Zakres Specyfikacji. 2 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 2 1.4. Określenia podstawowe. 2 1.5. Ogólne wymagania 3 1.5.1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, CPV

Bardziej szczegółowo