ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY LYSKI Inłormcutor G M I N N Y CNr 3/2.008 ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA fi) Sir numerze: AZBEST - działania Gminy Lyski w kierunku ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. ZERO tolerancji dla śmieci Od 5 lat Gmina Lyski realizuje program udzielania pomocy finansowej właścicielom budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Lyski, którzy przystępujądo wymiany azbestowych pokryć dachowych. Str. 8 Od roku 2003 jest to priorytetowe zadanie ujęte w wydatkach Gminnego Funduszu ZBIÓRKA odpadów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania dotacji, dofinansowanie przysługuje wielkogabarytowych. każdemu, kto złoży w Urzędzie Gminy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi właściwe tj. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa postępowanie z azbestem: - umowa z uprawnionym wykonawcą do demontażu azbestowych pokryć dachowych, - zgłoszenie robót budowlanych w terminie 30 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w Referacie Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rybniku. W latach zrealizowaliśmy 144 wnioski o udzielenie dotacji. Dzięki wysokiej świadomości mieszkańców naszej Gminy i przy udziale środków gminnych na składowisku odpadów zdeponowanych zostało 272,62 ton materiałów azbestowych. Wysokość udzielonych dotacji wyniosła ponad 65 tys. zł. Efekt rzeczowy i ekologiczny za ostatnie 5 lat przedstawia się następująco: Rok Ilość złożonych i zrealizowanych wniosków Ilość unieszkodliwionych odpadów azbestowych w tonach (Mg) , , , , ,46 Podsumowanie ,62 Działania gminy idą w kierunku kontynuowania udzielania pomocy finansowej celem zachęcenia właścicieli budynków do bezpiecznego usuwania materiałów azbestowych ze swojego otoczenia. Tym bardziej, że od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Zgodnie z przyjętym programem całkowite wyeliminowanie azbestu z użytkowania planowane jest na koniec 2032 r. Na przełomie 2004 i 2005 roku przeprowadzono wstępną inwentaryzację budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Lyski w których występują wyroby budowlane z zawartością azbestu. Zidentyfikowano dwa rodzaje wyrobów, a mianowicie płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie oraz płyty azbestowocementowe faliste dla budownictwa, które stanowią pokrycie dachowe w około 650 obiektach na terenie Gminy o powierzchni około 64 tyś. m 2. str. 1

2 AZBE T Właścicielom, zarządcom budynków w których jest wykorzystywany azbest lub jego wykorzystanie zostało zakończone przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających: ~* DOdstaWOWC obowiązki z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r., nr 192 poz. 1876) oraz - z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71 poz. 649) Wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania lub w przypadku osób, które dokonały demontażu materiałów azbestowych informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. Część właścicieli budynków złożyła powyższe informacje w ustawowym terminie czyli do 31 stycznia br. za co bardzo dziękujemy. Ado pozostałych, którzy jeszcze tego nie dokonali apelujemy o wywiązanie się z powyższego obowiązku. Sporządzenie w dwóch egzemplarzach oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 30 dni od daty sporządzenia do organu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowym w Rybniku ul. 3 Maja 31. Powyższe informacje należy sporządzić wg wzorów, które są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w pobieralni wniosków (Urząd Gminy Lyski, I piętro). Informacje te posłużą do przeprowadzenia weryfikacji przeprowadzonej inwentaryzacji materiałów azbestowych oraz monitorowania ich stopnia zużycia. W kolejnych numerach Informatora Gminnego będziemy kontynuować tematykę związaną z azbestem min. przybliżymy mieszkańcom Zasady postępowania podczas usuwaniu materiałów azbestowych" jakich powinny przestrzegać firmy uprawnione do usuwania azbestu. ZERO tolerancji dla śmieci! Wraz ze wzrostem konsumpcyjnego trybu życia z roku na rok zwiększała się ilość wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych. Przez szereg lat śmieci były spalane lub wyrzucane w różne miejsca. Zapełniano nimi doły na polach, przydrożne rowy, wysypywano do lasów nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takiego postępowania. W celu zapobieżenia całkowitego zaśmiecenia terenów dnia 13 września 1996 r. wprowadzono w Polsce ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulującą postępowanie z nieczystościami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. W związku z tym od kilku lat Gmina Lyski czyni starania w kierunku stworzenia mieszkańcom gminy warunków do właściwego zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z wytwarzanymi odpadami, i tak: uchwalenie przez Radę Gminy Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lyski; powołanie Straży Gminnej; wydanie firmom zezwoleń na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki szkła i plastiku u źródła", a w roku 2007 poszerzenie segregacji o zbiórkę metali; zainicjowanie bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon; w związku ze zmianą przepisów dotyczących finansowania gospodarki odpadami mieszkańcom (do roku 2006 Gmina miała możliwość finansowania zakupu worków do selektywnej zbiórki) obecnie Gmina negocjuje z firmami wywozowymi korzystne warunki płatności za usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z posesji; egzekwowanie od firm wywozowych obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w zakresie przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; umożliwianie mieszkańcom gminy bezpłatnego oddawania zużytych opon za pośrednictwem uprawnionej firmy; informowanie mieszkańców o ich prawach do bezpłatnego oddawania w punktach sprzedaży starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego; informowanie o prowadzeniu bezpłatnej zbiórki baterii w szkołach i możliwościach oddawania zużytych baterii w budynku Urzędu. Mimo tak wielu możliwości jakie Gmina stwarza w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wytwarzanymi przez każdego odpadami, coraz częściej na terenie Naszej Gminy stwierdzamy miejsca nielegalnego składowania odpadów komunalnych, które prezentujemy w tym wydaniu Informatora Gminnego. Są to najczęściej grunty prywatne, a w świetle obowiązujących przepisów w przypadku, kiedy nie można ustalić sprawcy zanieczyszczenia terenu, właściciel gruntu staje się właścicielem odpadów i to na nim spoczywa obowiązek uporządkowania terenu, co w najbliższym czasie będzie egzekwowane.

3

4

5 OBOWIĄZKI właścicieli nieinicłomości Przypominamy o podstawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. zm.) oraz obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Lyski przyjętym Uchwałą Nr IV/26/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 27 grudnia 2006 roku. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest: 7 posiadanie odpowiedniego pojemnika na gromadzenie odpadów stałych; 7 zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie tego typu działalności; 7 prowadzenie selektywnej zbiórki opakowań ze szkła bezbarwnego, kolorowego, opakowań z tworzyw sztucznych i metali, odpadów biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów; 7 dostosowanie częstotliwości wywozu i typu pojemnika na gromadzenie odpadów komunalnych (zmieszanych) do ilości osób zamieszkałych nieruchomość według poniższych zasad: 7 przyłączenie nieruchomości do instalacji kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych; 7 usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 2 razy w roku; 7 niezwłoczne usuwania stwarzających zagrożenie dla przechodniów sopli i nawisów śniegu z rynien i dachów; 7 usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb. Kontrole przeprowadzane przez Straż Gminną. Informujemy również o kontynuowaniu kontroli przez Straż Gminną w zakresie zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz posiadania rachunków potwierdzających korzystanie z usług firm wywozowych zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Lyski. W wyniku przeprowadzonych kontroli w w/w zakresie w roku 2007 Straż Gminna ukarała mandatem za niewywiązywanie sie z w/w obowiązków 23 osoby oraz sporządziła 4 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Sąd w każdym wypadku orzekał o winie niedopełnienia obowiązków określonych w regulaminie, obciążając nie tylko karą grzywny winnego ale także dodatkowo kosztami postępowania. Obowiązkowym zadaniem gmin jest objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych tj. 100% mieszkańców ma mieć podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych sukcesywnie do roku 2010 muszą zostać ograniczone ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania, osiągnięte poziomy selektywnej zbiorki wybranych frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych. Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Częstotliwość wywozu Rodzaj pojemnika Ilość pojemników na nieruchomość 1-2 min.co 2 miesiące poj min.co 4miesiące poj min. 1 raz w miesiącu poj min.co 2 miesiące poj lub 2 poj min. 1 raz w miesiącu 240 1, poj lub 2 poj min. 1 raz w miesiącu min.co 2 miesiące min.co 4miesiące poj poj lub 1 poj str. 5

6 WY&HZ FIHM WOJTH tfminy LYSKI IŁ. HE NU Ę!MINY ODPADY STAŁE Nazwa firmy Eko" M.. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Spółka Jawna Naprzód" Sp. z o.o. REMONDIS" Gliwice Sp.o.o. Biuro Obsługi Klienta Kędzierzyn - Koźle Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe TRANSGÓR" S.A. Adres ul. Kościuszki 45a Rybnik tel ul. Raciborska 144b Rydułtowy tel ul. Chrobrego Kędzierzyn Koźle tel ul. Janko wieka 9, Rybnik tel Informujemy, że firma z którą właściciel nieruchomości podpisał umowę na wywóz odpadów komunalnych ma obowiązek odbierania wszystkich odpadów powstających w gospodarstwie. Zasady segregacji odpadów. Na terenie Gminy Lyski w 2004 roku wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów u źródła". Segregujemy szkło kolorowe, szkło bezbarwne, plastik a w 2007 r. poszerzono zbiórkę o metale. Zasady segregacji są proste. Zgodnie z opisem na workach umieszczamy: Tworzywa sztuczne i metale w worku koloru żółtego do którego wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. Typu PET) puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach,płynach) plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, po margarynie) folie i torebki z tworzyw sztucznych opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie) NIE MOŻNA WRZUCAĆ: opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych. Szkło bezbarwne w worku koloru białego, szkło kolorowe w worku koloru zielonego do których wrzucamy: butelki szklane i słoiki NIE MOŻNA WRZUCAĆ: szkła płaskiego (szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego luster - mają inną temperaturę topnienia) szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze) żarówek, świetlówek, kineskopów Szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych W przypadku baterii i akumulatorków najważniejszą zasadą jest, aby nie wrzucać ich do kosza ze śmieciami. Na terenie naszej Gminy można baterie przekazać dzieciom do szkół, które uczestniczą w programie zbiorki baterii. Pojemnik na gromadzenie baterii jest umieszczony również w budynku Urzędu Gminy Parter obok Biura Obsługi Petenta Przy okazji załatwienia spraw w Urzędzie Gminy zachęcamy do przyniesienia zużytych baterii, które zostaną przekazane szkołom. str. 6

7

8

9 Starajmy się ograniczyć proceder nielegalnego pozbywania się odpadów przez tych, którzy rzekomo nie mająodpadów, bo przecież każdy z nas je produkuje. Ponadto Straż Gminna zlokalizowała kilkanaście nielegalnych miejsc składowania zużytych opon mimo, iż corocznie organizujemy ich bezpłatną zbiórkę w wyznaczonych miejscach na terenie gminy. Należy sobie uświadomić, że POPIÓŁ POWSTAJĄCY ZE SPALANIA MATERIAŁÓW OPAŁOWYCH MUŁU, KOKSU, WĘGLA ITP. W D O M O W Y C H K O T Ł O W N I A C H ZAKWALIFIKOWANY JEST DO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. Do paleniska często może i nieświadomie trafiają inne odpady, które bezwzględnie powinny znaleźć się w pojemniku na gromadzenie odpadów. Należą do nich opakowania po maśle, margarynie, kartony po mleku, kartony po sokach, opakowania po innych produktach spożywczych, opakowania po lekarstwach, kolorowe gazety, kapsle, nakrętki, folie, niejednokrotnie tekstylia, odzież, obuwie, usunięte podczas, remontu tapety, okleiny, wykładziny, elementy drewniane lakierowane, opony, kable, pierze, butelki plastikowe, pampersy, zabawki, mazaki, długopisy itp. WSZYSTKIE TE ODPADY SĄ W PRZEKONANIU CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY DOSKONAŁYM MATERIAŁEM OPAŁOWYM. TYMCZASEM NARAŻAJĄ SIEBIE, SWOICH BLISKICH NA BEZPOŚREDNIE WDYCHANIE TOKSYCZNYCH SUBSTANCJI TAKICH JAK: T L E N E K WĘGLA, D I O K S Y N Y, WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE, BENZEN, FENOLE SIARKOWODÓR, CHLOROWODÓR, METALE CIĘŻKIE (OŁÓW, KADM, ARSEN, CHROM), KTÓRE UWALNIAJĄ SIĘ DO NASZEGO OTOCZENIA W WYNIKU PROCESU SPALANIA. Mimo daleko posuniętej edukacji ekologicznej niestety nie zawsze mamy świadomość, że trujemy się wzajemnie. W okresie zimowym na terenie gminy notorycznie zauważa się wysypywanie wjazdów do posesji popiołem, które eksperci z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Państwowej Akademii Nauk nazywają ścieżkami radioaktywności". Mieszkańcy wydaje się, że nie zdają sobie sprawy z zagrożeń jakie tego rodzaju postępowanie z sobą niesie. Niedopuszczalne jest również tzw. użyźnianie gleby popiołem, wyrównywanie terenu, zasypywanie dołów co odnotowuje Straż Gminna podczas objazdów terenu Gminy. Tym sposobem skazujemy się na konsumpcję metali ciężkich wraz z jadalnymi częściami roślin oraz z pozostałą żywnością, w tym mlekiem i przetworami nabiałowymi. Metale ciężkie doskonale są przez rośliny pobierane i przez lata odkładane w organizmach ludzi i zwierząt powodują nieodwracalne zmiany. EFEKTY TEGO PROCEDERU DOŚWIADCZA KAŻDY Z NAS POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO: PRZEPEŁNIONE PRZYCHODNIE, ODDZIAŁY ONKOLOGICZNE, WYNIKAJĄCE Z CORAZ WIĘKSZEJ ZACHOROWALNOŚCI NA CHOROBY NOWOTWOROWE, CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO, KRĄŻENIOWEGO, CHOROBY ALERGICZNE, OBNIŻONA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU NA WIRUSY, BAKTERIE, KTÓRE SĄ NAMACALNYM DOWODEM BEZMYŚLNEGO POSTĘPOWANIA Z WYTWARZANYMI PRZEZ NAS ODPADAMI. Pamiętajmy, że każdy z nas może stać się właścicielem cudzych śmieci. Gmina Lyski jest położona w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" co oznacza, że znajduje się na obszarze chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe oraz walory krajobrazowe. Tymczasem to co jest naszą dumą, czym zachwycają się i czego nam zazdroszczą odwiedzający naszą Gminę ludzie, wskutek aktów wandalizmu, które zostały przedstawione w tym wydaniu Informatora Gminnego, niczym nie przypomina pięknych krajobrazów terenów wiejskich (niektóre nawet przypominają jakieś krajobrazy przyszłości z filmów science - fiction). Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców o ochronę krajobrazu, przyrody Naszej Gminy, która stanowi NASZE DOBRO WSPÓLNE. Nie pozwólmy na to, aby na trasie ścieżek rowerowych odwiedzającym nasze tereny ukazały się widoki, które prezentujemy na zdjęciach i jednocześnie miejmy oczy szeroko otwarte na to co dzieje się wokół nas. Zastanawiający jest fakt, iż najwięcej śmietnisk zlokalizowanych jest na obrzeżach gminy, na terenach graniczących z Rybnikiem, Rydułtowami, Gminą Gaszowice, Gminą Nędza. Może to wskazywać na to, że nasza Gmina dla mieszkańców tychże miejscowości staje się tanim miejscem pozbywania się uciążliwych odpadów. Cierpią na tym głównie właściciele terenów na które wyrzucane są śmieci, gdyż przypominamy, że to na nich w świetle obowiązujących przepisów spoczywa odpowiedzialność za uporządkowanie terenu w przypadku, kiedy nie uda się ustalić sprawcy zaśmiecania terenu. Informuj emy, że aktualnie ustalani są właściciele zaśmieconych terenów, którzy będą zobowiązani przez Gminę do ich uporządkowania. Również w okolicach zlokalizowanych dzikich wysypisk śmieci Straż Gminna będzie przeprowadzała szczegółowe kontrole wywiązywania się z obowiązków nałożonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Możemy temu zapobiec spisując numer rejestracyjny samochodu z którego zauważymy wyrzucane worki ze śmieciami. Pozwoli to na ustalenie sprawcy procederu i wszczęcie postępowania w w/w sprawie, a tym samym ochroni nas samych przed ekonomicznymi skutkami bezmyślnego postępowania innych.

10 ZBIÓRKA ODPADÓW WJELKOGĄBĄR/TOWycH w KWIETNIU W miesiącu kwietniu firmy wywozowe przeprowadzają zgodnie z obowiązkiem określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Firma EKO odbiera w/w odpady od swoich klientów w następujących terminach: r. - Lyski i Sumina r. - Adamowice i Bogunice r.- Żytna i Raszczyce r.- Pstrążna Dzimierz r.- Zwonowice i Nowa Wieś Firma REMONDIS przeprowadza zbiórkę u swoich klientów dnia 30 kwietnia 2008 r. ODPADY W DNIU ZBIÓRKI NALEŻY WYSTAWIĆ przed posesję DO GODZ rano. Gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z możliwości pozbycia się zalegających często na strychach starych niepotrzebnych mebli, sprzętu AGD, RTV itp.. Ponadto przypominamy co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych: - wszelkiego rodzaju meble pokojowe, kuchenne i łazienkowe, - tapczany, fotele, krzesła, stoły, wózki, materace, - wykładziny dywanowe i PCV, - chłodziarki, zamrażarki, - pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, - wielkogabarytowe urządzenia kuchenne (piece elektryczne, kuchenki mikrofalowe, elektryczne płyty grzejne), - grzejniki elektryczne, - wentylatory elektryczne i urządzenia klimatyzacyjne, - odkurzacze, maszyny do szycia, żelazka, frytkownice, - komputery osobiste, w tym monitory, klawiatura, - laptopy, notebooki, - drukarki, sprzęt kopiujący, itp.. - odbiorniki radiowe i telewizyjne, - kamery video, sprzęt video, sprzęt hi-fi, itp.. - narzędzia elektryczne i elektroniczne np. wiertarki, piły, sprzęt do spawania, lutowania, kosiarki, itp.. ZBIÓRKA zużytych OPON W A\Ą u Kontynuując rozpoczętą w 2005 r. akcję legalnego pozbywania się opon z nieruchomości informujemy, że w drugim tygodniu maja na terenie sołectw zostaną wyznaczone miejsca w których mieszkańcy mogą składować zużyte opony. O dokładnym terminie poinformujemy mieszkańców w formie ogłoszeń rozwieszonych na terenie sołectw. WYDAWCA: Opracowanie: Urząd Gminy Lyski, ul.dworcowa la, tel. 032/ ; strona internetowa: Alina Puzynowska, I piętro UG Lyski, pokój nr 15. Wydano: r.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 12 63 400 Ostrów Wielkopolski Nr umowy/zlecenia: 1/2014 z dnia 05.03.2014 r. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO ZLECE N I O D A W C A : STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE WY K O N A W C A : GALEJA TECHNIKA I TECHNOLOGIA Cieszyn, październik 2006r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1 MARZEC 2009 Nasza Trójwieœ 1 NR 3 (188) ROK XVII Marzec 2009 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT Życzenia z okazji Dnia Kobiet Zawsze codziennie, nie tylko w święta Życzymy Wam wiary i cierpliwości

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo