ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY LYSKI Inłormcutor G M I N N Y CNr 3/2.008 ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA fi) Sir numerze: AZBEST - działania Gminy Lyski w kierunku ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. ZERO tolerancji dla śmieci Od 5 lat Gmina Lyski realizuje program udzielania pomocy finansowej właścicielom budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Lyski, którzy przystępujądo wymiany azbestowych pokryć dachowych. Str. 8 Od roku 2003 jest to priorytetowe zadanie ujęte w wydatkach Gminnego Funduszu ZBIÓRKA odpadów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania dotacji, dofinansowanie przysługuje wielkogabarytowych. każdemu, kto złoży w Urzędzie Gminy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi właściwe tj. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa postępowanie z azbestem: - umowa z uprawnionym wykonawcą do demontażu azbestowych pokryć dachowych, - zgłoszenie robót budowlanych w terminie 30 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w Referacie Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rybniku. W latach zrealizowaliśmy 144 wnioski o udzielenie dotacji. Dzięki wysokiej świadomości mieszkańców naszej Gminy i przy udziale środków gminnych na składowisku odpadów zdeponowanych zostało 272,62 ton materiałów azbestowych. Wysokość udzielonych dotacji wyniosła ponad 65 tys. zł. Efekt rzeczowy i ekologiczny za ostatnie 5 lat przedstawia się następująco: Rok Ilość złożonych i zrealizowanych wniosków Ilość unieszkodliwionych odpadów azbestowych w tonach (Mg) , , , , ,46 Podsumowanie ,62 Działania gminy idą w kierunku kontynuowania udzielania pomocy finansowej celem zachęcenia właścicieli budynków do bezpiecznego usuwania materiałów azbestowych ze swojego otoczenia. Tym bardziej, że od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Zgodnie z przyjętym programem całkowite wyeliminowanie azbestu z użytkowania planowane jest na koniec 2032 r. Na przełomie 2004 i 2005 roku przeprowadzono wstępną inwentaryzację budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Lyski w których występują wyroby budowlane z zawartością azbestu. Zidentyfikowano dwa rodzaje wyrobów, a mianowicie płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie oraz płyty azbestowocementowe faliste dla budownictwa, które stanowią pokrycie dachowe w około 650 obiektach na terenie Gminy o powierzchni około 64 tyś. m 2. str. 1

2 AZBE T Właścicielom, zarządcom budynków w których jest wykorzystywany azbest lub jego wykorzystanie zostało zakończone przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających: ~* DOdstaWOWC obowiązki z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r., nr 192 poz. 1876) oraz - z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71 poz. 649) Wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania lub w przypadku osób, które dokonały demontażu materiałów azbestowych informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. Część właścicieli budynków złożyła powyższe informacje w ustawowym terminie czyli do 31 stycznia br. za co bardzo dziękujemy. Ado pozostałych, którzy jeszcze tego nie dokonali apelujemy o wywiązanie się z powyższego obowiązku. Sporządzenie w dwóch egzemplarzach oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 30 dni od daty sporządzenia do organu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowym w Rybniku ul. 3 Maja 31. Powyższe informacje należy sporządzić wg wzorów, które są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w pobieralni wniosków (Urząd Gminy Lyski, I piętro). Informacje te posłużą do przeprowadzenia weryfikacji przeprowadzonej inwentaryzacji materiałów azbestowych oraz monitorowania ich stopnia zużycia. W kolejnych numerach Informatora Gminnego będziemy kontynuować tematykę związaną z azbestem min. przybliżymy mieszkańcom Zasady postępowania podczas usuwaniu materiałów azbestowych" jakich powinny przestrzegać firmy uprawnione do usuwania azbestu. ZERO tolerancji dla śmieci! Wraz ze wzrostem konsumpcyjnego trybu życia z roku na rok zwiększała się ilość wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych. Przez szereg lat śmieci były spalane lub wyrzucane w różne miejsca. Zapełniano nimi doły na polach, przydrożne rowy, wysypywano do lasów nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takiego postępowania. W celu zapobieżenia całkowitego zaśmiecenia terenów dnia 13 września 1996 r. wprowadzono w Polsce ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulującą postępowanie z nieczystościami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. W związku z tym od kilku lat Gmina Lyski czyni starania w kierunku stworzenia mieszkańcom gminy warunków do właściwego zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z wytwarzanymi odpadami, i tak: uchwalenie przez Radę Gminy Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lyski; powołanie Straży Gminnej; wydanie firmom zezwoleń na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki szkła i plastiku u źródła", a w roku 2007 poszerzenie segregacji o zbiórkę metali; zainicjowanie bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon; w związku ze zmianą przepisów dotyczących finansowania gospodarki odpadami mieszkańcom (do roku 2006 Gmina miała możliwość finansowania zakupu worków do selektywnej zbiórki) obecnie Gmina negocjuje z firmami wywozowymi korzystne warunki płatności za usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z posesji; egzekwowanie od firm wywozowych obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w zakresie przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; umożliwianie mieszkańcom gminy bezpłatnego oddawania zużytych opon za pośrednictwem uprawnionej firmy; informowanie mieszkańców o ich prawach do bezpłatnego oddawania w punktach sprzedaży starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego; informowanie o prowadzeniu bezpłatnej zbiórki baterii w szkołach i możliwościach oddawania zużytych baterii w budynku Urzędu. Mimo tak wielu możliwości jakie Gmina stwarza w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wytwarzanymi przez każdego odpadami, coraz częściej na terenie Naszej Gminy stwierdzamy miejsca nielegalnego składowania odpadów komunalnych, które prezentujemy w tym wydaniu Informatora Gminnego. Są to najczęściej grunty prywatne, a w świetle obowiązujących przepisów w przypadku, kiedy nie można ustalić sprawcy zanieczyszczenia terenu, właściciel gruntu staje się właścicielem odpadów i to na nim spoczywa obowiązek uporządkowania terenu, co w najbliższym czasie będzie egzekwowane.

3

4

5 OBOWIĄZKI właścicieli nieinicłomości Przypominamy o podstawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. zm.) oraz obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Lyski przyjętym Uchwałą Nr IV/26/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 27 grudnia 2006 roku. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest: 7 posiadanie odpowiedniego pojemnika na gromadzenie odpadów stałych; 7 zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie tego typu działalności; 7 prowadzenie selektywnej zbiórki opakowań ze szkła bezbarwnego, kolorowego, opakowań z tworzyw sztucznych i metali, odpadów biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów; 7 dostosowanie częstotliwości wywozu i typu pojemnika na gromadzenie odpadów komunalnych (zmieszanych) do ilości osób zamieszkałych nieruchomość według poniższych zasad: 7 przyłączenie nieruchomości do instalacji kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych; 7 usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 2 razy w roku; 7 niezwłoczne usuwania stwarzających zagrożenie dla przechodniów sopli i nawisów śniegu z rynien i dachów; 7 usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb. Kontrole przeprowadzane przez Straż Gminną. Informujemy również o kontynuowaniu kontroli przez Straż Gminną w zakresie zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz posiadania rachunków potwierdzających korzystanie z usług firm wywozowych zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Lyski. W wyniku przeprowadzonych kontroli w w/w zakresie w roku 2007 Straż Gminna ukarała mandatem za niewywiązywanie sie z w/w obowiązków 23 osoby oraz sporządziła 4 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Sąd w każdym wypadku orzekał o winie niedopełnienia obowiązków określonych w regulaminie, obciążając nie tylko karą grzywny winnego ale także dodatkowo kosztami postępowania. Obowiązkowym zadaniem gmin jest objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych tj. 100% mieszkańców ma mieć podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych sukcesywnie do roku 2010 muszą zostać ograniczone ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania, osiągnięte poziomy selektywnej zbiorki wybranych frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych. Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Częstotliwość wywozu Rodzaj pojemnika Ilość pojemników na nieruchomość 1-2 min.co 2 miesiące poj min.co 4miesiące poj min. 1 raz w miesiącu poj min.co 2 miesiące poj lub 2 poj min. 1 raz w miesiącu 240 1, poj lub 2 poj min. 1 raz w miesiącu min.co 2 miesiące min.co 4miesiące poj poj lub 1 poj str. 5

6 WY&HZ FIHM WOJTH tfminy LYSKI IŁ. HE NU Ę!MINY ODPADY STAŁE Nazwa firmy Eko" M.. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Spółka Jawna Naprzód" Sp. z o.o. REMONDIS" Gliwice Sp.o.o. Biuro Obsługi Klienta Kędzierzyn - Koźle Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe TRANSGÓR" S.A. Adres ul. Kościuszki 45a Rybnik tel ul. Raciborska 144b Rydułtowy tel ul. Chrobrego Kędzierzyn Koźle tel ul. Janko wieka 9, Rybnik tel Informujemy, że firma z którą właściciel nieruchomości podpisał umowę na wywóz odpadów komunalnych ma obowiązek odbierania wszystkich odpadów powstających w gospodarstwie. Zasady segregacji odpadów. Na terenie Gminy Lyski w 2004 roku wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów u źródła". Segregujemy szkło kolorowe, szkło bezbarwne, plastik a w 2007 r. poszerzono zbiórkę o metale. Zasady segregacji są proste. Zgodnie z opisem na workach umieszczamy: Tworzywa sztuczne i metale w worku koloru żółtego do którego wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. Typu PET) puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach,płynach) plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, po margarynie) folie i torebki z tworzyw sztucznych opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie) NIE MOŻNA WRZUCAĆ: opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych. Szkło bezbarwne w worku koloru białego, szkło kolorowe w worku koloru zielonego do których wrzucamy: butelki szklane i słoiki NIE MOŻNA WRZUCAĆ: szkła płaskiego (szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego luster - mają inną temperaturę topnienia) szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze) żarówek, świetlówek, kineskopów Szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych W przypadku baterii i akumulatorków najważniejszą zasadą jest, aby nie wrzucać ich do kosza ze śmieciami. Na terenie naszej Gminy można baterie przekazać dzieciom do szkół, które uczestniczą w programie zbiorki baterii. Pojemnik na gromadzenie baterii jest umieszczony również w budynku Urzędu Gminy Parter obok Biura Obsługi Petenta Przy okazji załatwienia spraw w Urzędzie Gminy zachęcamy do przyniesienia zużytych baterii, które zostaną przekazane szkołom. str. 6

7

8

9 Starajmy się ograniczyć proceder nielegalnego pozbywania się odpadów przez tych, którzy rzekomo nie mająodpadów, bo przecież każdy z nas je produkuje. Ponadto Straż Gminna zlokalizowała kilkanaście nielegalnych miejsc składowania zużytych opon mimo, iż corocznie organizujemy ich bezpłatną zbiórkę w wyznaczonych miejscach na terenie gminy. Należy sobie uświadomić, że POPIÓŁ POWSTAJĄCY ZE SPALANIA MATERIAŁÓW OPAŁOWYCH MUŁU, KOKSU, WĘGLA ITP. W D O M O W Y C H K O T Ł O W N I A C H ZAKWALIFIKOWANY JEST DO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. Do paleniska często może i nieświadomie trafiają inne odpady, które bezwzględnie powinny znaleźć się w pojemniku na gromadzenie odpadów. Należą do nich opakowania po maśle, margarynie, kartony po mleku, kartony po sokach, opakowania po innych produktach spożywczych, opakowania po lekarstwach, kolorowe gazety, kapsle, nakrętki, folie, niejednokrotnie tekstylia, odzież, obuwie, usunięte podczas, remontu tapety, okleiny, wykładziny, elementy drewniane lakierowane, opony, kable, pierze, butelki plastikowe, pampersy, zabawki, mazaki, długopisy itp. WSZYSTKIE TE ODPADY SĄ W PRZEKONANIU CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY DOSKONAŁYM MATERIAŁEM OPAŁOWYM. TYMCZASEM NARAŻAJĄ SIEBIE, SWOICH BLISKICH NA BEZPOŚREDNIE WDYCHANIE TOKSYCZNYCH SUBSTANCJI TAKICH JAK: T L E N E K WĘGLA, D I O K S Y N Y, WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE, BENZEN, FENOLE SIARKOWODÓR, CHLOROWODÓR, METALE CIĘŻKIE (OŁÓW, KADM, ARSEN, CHROM), KTÓRE UWALNIAJĄ SIĘ DO NASZEGO OTOCZENIA W WYNIKU PROCESU SPALANIA. Mimo daleko posuniętej edukacji ekologicznej niestety nie zawsze mamy świadomość, że trujemy się wzajemnie. W okresie zimowym na terenie gminy notorycznie zauważa się wysypywanie wjazdów do posesji popiołem, które eksperci z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Państwowej Akademii Nauk nazywają ścieżkami radioaktywności". Mieszkańcy wydaje się, że nie zdają sobie sprawy z zagrożeń jakie tego rodzaju postępowanie z sobą niesie. Niedopuszczalne jest również tzw. użyźnianie gleby popiołem, wyrównywanie terenu, zasypywanie dołów co odnotowuje Straż Gminna podczas objazdów terenu Gminy. Tym sposobem skazujemy się na konsumpcję metali ciężkich wraz z jadalnymi częściami roślin oraz z pozostałą żywnością, w tym mlekiem i przetworami nabiałowymi. Metale ciężkie doskonale są przez rośliny pobierane i przez lata odkładane w organizmach ludzi i zwierząt powodują nieodwracalne zmiany. EFEKTY TEGO PROCEDERU DOŚWIADCZA KAŻDY Z NAS POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO: PRZEPEŁNIONE PRZYCHODNIE, ODDZIAŁY ONKOLOGICZNE, WYNIKAJĄCE Z CORAZ WIĘKSZEJ ZACHOROWALNOŚCI NA CHOROBY NOWOTWOROWE, CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO, KRĄŻENIOWEGO, CHOROBY ALERGICZNE, OBNIŻONA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU NA WIRUSY, BAKTERIE, KTÓRE SĄ NAMACALNYM DOWODEM BEZMYŚLNEGO POSTĘPOWANIA Z WYTWARZANYMI PRZEZ NAS ODPADAMI. Pamiętajmy, że każdy z nas może stać się właścicielem cudzych śmieci. Gmina Lyski jest położona w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" co oznacza, że znajduje się na obszarze chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe oraz walory krajobrazowe. Tymczasem to co jest naszą dumą, czym zachwycają się i czego nam zazdroszczą odwiedzający naszą Gminę ludzie, wskutek aktów wandalizmu, które zostały przedstawione w tym wydaniu Informatora Gminnego, niczym nie przypomina pięknych krajobrazów terenów wiejskich (niektóre nawet przypominają jakieś krajobrazy przyszłości z filmów science - fiction). Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców o ochronę krajobrazu, przyrody Naszej Gminy, która stanowi NASZE DOBRO WSPÓLNE. Nie pozwólmy na to, aby na trasie ścieżek rowerowych odwiedzającym nasze tereny ukazały się widoki, które prezentujemy na zdjęciach i jednocześnie miejmy oczy szeroko otwarte na to co dzieje się wokół nas. Zastanawiający jest fakt, iż najwięcej śmietnisk zlokalizowanych jest na obrzeżach gminy, na terenach graniczących z Rybnikiem, Rydułtowami, Gminą Gaszowice, Gminą Nędza. Może to wskazywać na to, że nasza Gmina dla mieszkańców tychże miejscowości staje się tanim miejscem pozbywania się uciążliwych odpadów. Cierpią na tym głównie właściciele terenów na które wyrzucane są śmieci, gdyż przypominamy, że to na nich w świetle obowiązujących przepisów spoczywa odpowiedzialność za uporządkowanie terenu w przypadku, kiedy nie uda się ustalić sprawcy zaśmiecania terenu. Informuj emy, że aktualnie ustalani są właściciele zaśmieconych terenów, którzy będą zobowiązani przez Gminę do ich uporządkowania. Również w okolicach zlokalizowanych dzikich wysypisk śmieci Straż Gminna będzie przeprowadzała szczegółowe kontrole wywiązywania się z obowiązków nałożonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Możemy temu zapobiec spisując numer rejestracyjny samochodu z którego zauważymy wyrzucane worki ze śmieciami. Pozwoli to na ustalenie sprawcy procederu i wszczęcie postępowania w w/w sprawie, a tym samym ochroni nas samych przed ekonomicznymi skutkami bezmyślnego postępowania innych.

10 ZBIÓRKA ODPADÓW WJELKOGĄBĄR/TOWycH w KWIETNIU W miesiącu kwietniu firmy wywozowe przeprowadzają zgodnie z obowiązkiem określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Firma EKO odbiera w/w odpady od swoich klientów w następujących terminach: r. - Lyski i Sumina r. - Adamowice i Bogunice r.- Żytna i Raszczyce r.- Pstrążna Dzimierz r.- Zwonowice i Nowa Wieś Firma REMONDIS przeprowadza zbiórkę u swoich klientów dnia 30 kwietnia 2008 r. ODPADY W DNIU ZBIÓRKI NALEŻY WYSTAWIĆ przed posesję DO GODZ rano. Gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z możliwości pozbycia się zalegających często na strychach starych niepotrzebnych mebli, sprzętu AGD, RTV itp.. Ponadto przypominamy co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych: - wszelkiego rodzaju meble pokojowe, kuchenne i łazienkowe, - tapczany, fotele, krzesła, stoły, wózki, materace, - wykładziny dywanowe i PCV, - chłodziarki, zamrażarki, - pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, - wielkogabarytowe urządzenia kuchenne (piece elektryczne, kuchenki mikrofalowe, elektryczne płyty grzejne), - grzejniki elektryczne, - wentylatory elektryczne i urządzenia klimatyzacyjne, - odkurzacze, maszyny do szycia, żelazka, frytkownice, - komputery osobiste, w tym monitory, klawiatura, - laptopy, notebooki, - drukarki, sprzęt kopiujący, itp.. - odbiorniki radiowe i telewizyjne, - kamery video, sprzęt video, sprzęt hi-fi, itp.. - narzędzia elektryczne i elektroniczne np. wiertarki, piły, sprzęt do spawania, lutowania, kosiarki, itp.. ZBIÓRKA zużytych OPON W A\Ą u Kontynuując rozpoczętą w 2005 r. akcję legalnego pozbywania się opon z nieruchomości informujemy, że w drugim tygodniu maja na terenie sołectw zostaną wyznaczone miejsca w których mieszkańcy mogą składować zużyte opony. O dokładnym terminie poinformujemy mieszkańców w formie ogłoszeń rozwieszonych na terenie sołectw. WYDAWCA: Opracowanie: Urząd Gminy Lyski, ul.dworcowa la, tel. 032/ ; strona internetowa: Alina Puzynowska, I piętro UG Lyski, pokój nr 15. Wydano: r.

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH PAPIER - pojemnik niebieski do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety; książ ki i inny papier; tektur ę; worki papierowe; ścinki drukarskie; opakowania wielomateriałowe typu

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J Projekt edukacyjny Eko-wojownicy. REaktywacJA CZYM JEST ODPAD? Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywasz się, zamierzasz się pozbyć, lub do ich pozbycia się jesteś zobowiązany CO TRAFIA

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl. Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.pl 1 lipiec 2013 rok Szanowni mieszkańcy Z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH PRZEKAZUJE INFORMACJE O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW

ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH PRZEKAZUJE INFORMACJE O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH PRZEKAZUJE INFORMACJE O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW Każde składowisko ma swoje ograniczone możliwości przyjmowania odpadów. Segregując odpady wpływamy korzystnie na środowisko

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola I. Obowiązki właścicieli nieruchomości. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca 2016 r GMINA ŁOWICZ REJON 3 DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, 2016 miesiąc Rodzaj odpadów TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

Na czym polega segregacja?

Na czym polega segregacja? Na czym polega segregacja? Jak zbieramy odpady? I. SYSTEM POJEMNIKOWY tzw. gniazda w wyznaczonych miejscach na terenie miasta papier, tektura i opakowania wielomateriałowe pojemnik niebieski; tworzywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także odpady niezawierające odpadów

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY, PAPIEROWE TORBY I WORKI, KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Nowy SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI wiąże się ściśle z segregacją odpadów, czyli ze zbiórką i gromadzeniem odpadów, które mogą być surowcem wtórnym, przydatnym do ponownego wykorzystania. Segregacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim POJEMNIK NIEBIESKI LUB ŻÓŁTY ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIK ZIELONY POJEMNIK BIAŁY POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE lub RODZAJE POJEMNIKÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOREK BEZBARWNY WOREK ZIELONY POJEMNIK NA

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH w ZPR-S Oława JESTEM EKO

KONSPEKT ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH w ZPR-S Oława JESTEM EKO Autor: Karolina Bahajewska KONSPEKT ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH w ZPR-S Oława JESTEM EKO Cele: zmiana postaw wychowanków wobec otaczającego środowiska poprzez podniesienie poziomu świadomości ekologicznej; podniesienie

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo dla czystego środowiska (po nowelizacji ustawy śmieciowej) - gospodarka odpadami.

Nowe prawo dla czystego środowiska (po nowelizacji ustawy śmieciowej) - gospodarka odpadami. Nowe prawo dla czystego środowiska (po nowelizacji ustawy śmieciowej) - gospodarka odpadami. Tarnobrzeg, marzec 2013 roku Nowe prawo dla czystego środowiska (po nowelizacji ustawy śmieciowej) - gospodarka

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Gmina musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie tworząc warunki niezbędne do ich

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek. ŻÓŁTYM 1. papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, 2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (butelki po napojach-pet, butelki po kosmetykach i środkach czystości, opakowania po żywności,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI.

Rozdział 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI. Załącznik do Uchwały Nr XI/ 51 /2015 Rady Gminy Abramów z dnia 27 listopada 2015r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Abramów Rozdział 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek. ŻÓŁTYM 1. papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, 2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (butelki po napojach-pet, butelki po kosmetykach i środkach czystości, opakowania po żywności,

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Niniejsza analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 3 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 3 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r.

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. OBOWIĄZEK USTAWOWY Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42

REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42 REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWICACH Lokalizacja PSZOK-u Sierakowice Ul. Brzozowa

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. UCHWAŁA NR XI.50.25 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 listopada 25 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.23 z dnia 27 marca 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWY SCHEMAT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWÓRCA ODPADÓW ODPADY OPŁATA UMOWA GMINA DECYZJA PRZEDSIĘBIORCA ODPADY

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER gazety i czasopisma katalogi i magazyny prospekty zeszyty papier szkolny i biurowy książki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA Urząd Gminy Kobyla Góra Kobyla Góra, sierpień 2013r. NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA Informacja dla właścicieli nieruchomości Zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce tel. 25 63 277 31 www.gminasiedlce.pl ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA SZANOWNI MIESZKAŃCY ZASADY FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI Radni Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Nowy system korzyści dla mieszkańców i środowiska Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w 2013 r. Szanowni mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 7054 UCHWAŁA NR 87/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne: 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:

1 Zasady ogólne: 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest: REGULAMINU FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W LWÓWKU ŚLĄSKIM ul. Budowlanych 2-4, 59-600 Lwówek Śląski lwowek@simeko.com.pl tel. 75 783 31 47 faks 75 615 76 56 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WOREK NIEBIESKI NA PAPIER I TEKTURĘ gazety, czasopisma, katalogi, prospekty papier szkolny, biurowy książki torebki papierowe tektura i kartony mokrego papieru i

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady

CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady ODPADY Z NASZEGO KOSZA gazety, torebki papierowe, kartony, szklane butelki po napojach, słoiki, butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, odpady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

UCHWAŁA NR X/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1986 UCHWAŁA NR X/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 11 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Mieście Terespol

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Mieście Terespol System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Mieście Terespol www.terespol.pl Urząd Miasta Terespol SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE TERESPOL WPROWADZENIE Zgodnie z założeniami reformy śmieciowej

Bardziej szczegółowo

Do zbiórki makulatury służyć będą worki w kolorze niebieskim z napisem,,makulatura

Do zbiórki makulatury służyć będą worki w kolorze niebieskim z napisem,,makulatura JAK SEGREGOWAĆ ODPADY Mieszkańcy indywidulanych gospodarstw z terenu Gminy Kołaczyce prowadzący selektywną zbiórkę odpadów, zaopatrzeni zostali w worki foliowe, których przeznaczenie będzie określał ich

Bardziej szczegółowo

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!!

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!! Odpady czy śmieci? W polskim prawie nie istnieje słowo śmieci, jednak w powszechnym użyciu jest ono nawet częściej stosowane niż słowo odpady. Co jest śmieciem, a co jest odpadem? Czy słowa te można traktować

Bardziej szczegółowo

Szkolny projekt edukacyjny. Nasze dzieci segregują śmieci.

Szkolny projekt edukacyjny. Nasze dzieci segregują śmieci. Szkolny projekt edukacyjny Nasze dzieci segregują śmieci. Co to są odpady? Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DAMNICA ZA ROK 2013

A N A L I Z A STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DAMNICA ZA ROK 2013 A N A L I Z A STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DAMNICA ZA ROK 2013 Sporządziła: Bogumiła Obert Damnica, styczeń 2014 r 1. Wprowadzenie 1.1 Cel przygotowania Analizy, podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Projekt z dnia 13 lutego 23 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 174/XXIX/2013 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 174/XXIX/2013 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 174/XXIX/2013 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Horyniec- Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo

Jak segregujemy odpady komunalne

Jak segregujemy odpady komunalne Jak segregujemy odpady komunalne 1. Ogólnodostępne gniazda w wyznaczonych punktach na terenie miasta PAPIER PLASTIK + METAL SZKŁO POJEMNIK NIEBIESKI POJEMNIK ŻÓŁTY POJEMNIK ZIELONY gazety, książki w miękkich

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. - informacja dla mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII.79.2015 Rady Gminy w Kornowacu z dnia 29 stycznia 2015 roku REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/166/2006 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30.06.2006r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. - informacja dla właścicieli nieruchomości składających indywidulanie deklaracje Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zał. Do uchwały Zarządu 1/6/2013 z dnia 27.06.2013 r.

Zał. Do uchwały Zarządu 1/6/2013 z dnia 27.06.2013 r. Zał. Do uchwały Zarządu 1/6/2013 z dnia 27.06.2013 r. Regulamin - Zasady składowania oraz wywozu odpadów komunalnych z zasobów zarządzanych przez podmioty w tym przez SM ODJ w Krakowie 1 W oparciu o nowe

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo