& TYKOCINO. Niektórzy ludzie maj¹ takt inni to satyrycy...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "& TYKOCINO. Niektórzy ludzie maj¹ takt inni to satyrycy..."

Transkrypt

1 & TYKOCINO Niektórzy ludzie maj¹ takt inni to satyrycy...

2 Tadeusz Buraczewski & TYKOCINO z rysunkami Krzysztofa Tobo³y Gdañsk 2003

3 Projekt ok³adki: Krzysztof Tobo³a Korekta: Konrad Buraczewski Copyright by Tadeusz Buraczewski, Gdañsk rys.1 - kolor str. 5 ISBN Wydawca: U.I. KELO Gdañsk, ul. Rycerza Blizbora 5/5, tel Druk: Drukarnia MISIURO, Gdañsk, ul. Gdañska 27, tel./fax

4 Spis utworów TYKOCINO?... 7 Tabula rasa czyli Abolicja TYKOCINO? Wieœ Tykocino, rzec mo na, ci¹gnê³a siê od morza do lasu. Wprawdzie morze to jeszcze by³o tylko zatok¹, a las symulowa³ gaik kar³owatej soœniny, ale... tak mawia³ lud, który y³ w symbiozie z natur¹ jako i wszelakie tutaj stworzenie. W noc wêgorze sz³y po zagonach grochowych, toæ i czasem psom resztki sprzed budy po ar³y. Tradycyjnie diabe³ tu mówi³ dobranoc a po prawdzie to kopa dla ch³opa a babie... dobranoc!.. Czasem objazdowe kino zawita³o, rzadziej objazdowy sex-shop. Jak to na wsi w dobie transformacji na progu III tysi¹clecia. y³o siê tu z trzech Ÿróde³: ryba³ki czyli t³uczenia ryb pr¹dem, atomistyki i pegieeru, który pad³ jak podciêty kos¹ S (olidarnoœciowego) kapitalizmu. Pad³a na mordeczkê budowa elektrowni atomowej, kiedy zieloni (za przyzwoleniem czarnych i wystrachanych czerwonych ) dowiedli, e dwug³owe cielê (nomen omen w Tykocinie) to efekt uranu-235, a nie alkoholika-inseminatora. Ot i po atomach... A ludnoœæ biednia³a id¹c z kuroniówk¹ w stronê Europy. Ale w sezonie wszyscy tu yli z turystów i to wybornie. Tedy jo! Sezon!! Na to czeka³o siê tu od jesieni. Nalot letników zaczyna³ siê w czerwcu i od tej pory wszechwszystko rytualnie by³o temu podporz¹dkowane. I do ynki (czyli œwiniobicia), bimbera³ki, œwiêto dyszla (ot pogañska erotyka...) etc. a po wykopki czyli uroczyste po egnanie turystów. A przyje d a³a tu socjeta z areopagu warszawskiego, i nie tylko. Rodowicz, Mann, Ko³odko, i inni aktorzy. Jeden letnikuj¹cy tu profesor zwyczajny skonstruowa³ teoriê o genealogii miejscowych rodów. Stwierdzi³, e id¹ one w linii prostej od Wikingów. Zaiste, znaczn¹ czêœæ populacji stanowili w Tykocinie osobnicy kêdzierzawo-brzoskwiniowi. Lecz drugi docent zwraca³ symptomatycznie z³oœliwie uwagê, e wypoczywaj¹ czynnie rok w rok tu i Olbrychski i Bajor. Niew¹tpliw¹ atrakcjê stanowi³a tu siedziba by³ych w³aœcicieli wsi von Pipsztoków. Ni to dworek, ni zameczek pomieszcza³ onegdaj pub Pod Pip¹, siedzibê ko³a gospodyñ dowodzonych przez Vandaliê Labudê, któr¹ feminizmem porazi³a pla uj¹ca tu kuzynka Barbara (z tych Labudów oczywiste!) jak i mia³a tu swój matecznik prawica, na czele 7

5 której sta³ bezkompromisowy so³tys Buæ Sabelbon. Chadza³ dumnie z ikon¹ Lecha W. w klapie tworz¹c zr¹b koncepcji wejœcia Tykocina w nowe tysi¹clecie. By³ na przyk³ad orêdownikiem idei przy³¹czenia wsi do gminy Bornholm, któr¹ to wyspê by³o st¹d widaæ przy bezwietrznej pogodzie. Nie zaakceptowa³ tego proboszcz Trybularz kiedy dowiedzia³ siê, e to protestancka parafia. No tak, my tu gadu-gadu jak Gal Anonim czy te bajarz Ka³u enicyn (radio, prasa, telewizorownia itd.) a tu do wsi zajecha³ Cadillak a mo e Lincoln. W ka dym b¹dÿ razie pojazd na dmuchanych ko³ach, z silnikiem 24-cylindrowym, d³ugi na 7,5 m taki, jakimi to na Zachodzie je d ¹ Murzyni, gangsterzy albo prezydenci. rys.2 - kolor str. 9 8

6 Tabula rasa czyli Abolicja Jesteœmy krajem czyœciochów sarmackich trzymaj¹c siê zasad byznesman po podstawówce wie co to tabula rasa. Laptop klasyczny prezent cyfrowa ³apówka ju wiesz enter spisz numer konta... i... samo siê robi delete. Nie ka dy wierzy zaœ w banki szwajcarskie czy jakieœ Kajmany znam niedowiarka spod Grójca co szmal ma beczkowany. Do skarbówek kolejki jak w Bezledach naszego finansistê ten pejza zachwyca! Stoi Pruszków i Wo³omin z kasior¹ buli ³ódzka i warszawska oœmiornica. Rzeka szmalu sp³ywa do skarbca ciepie groszem jak w mennicy u Midasa abolicja abolicja b³ogos³awi sam minister hosanna hosanna tabula rasa...! Sen urywa najwy szy Trybuna³ idei abolicji nieco... szkodz¹c a my spieszmy siê kochaæ ministrów......oni.tak szybko odchodz¹... I jeden szarlatan minister s³usznie kuglarzem go czyni¹ twierdzi na bud et rz¹du ma wp³yw ponoæ... El Ninjo.. J W tivi jak z Biblii chlebem dzieli, poucza jak w szkole ponoæ chce sedes przydÿwigaæ dowieœæ, e pecunia non olet... Jak siedem t³ustych krów szar¹ strefê wydoiæ on musia³ w dobrej wierze pieni¹dz wypierze za 7% dla fiskusa Rz¹d radzi ktoœ kadzi u w³adzy jest wielu artystów... teorie niczym fantasmagorie œni Ko³odko na radzie ministrów

7 Sam ch³am rys.3 - kolor str. 12 Kordian chce dobrze bruÿdzi cham uw³aszczyæ chama nie ma za co nie ma czym zaj¹æ nawet prac¹... IdŸ swoj¹ drog¹ boœ bezrobol chichoce z niego anio³ stró sznur siê nie osta³ ot i...ju... i nie ma bata ani marchwi ryæ aby yæ my Latynosi Europy piewcy anarchii a parametry idea³u: chleba i...karnawa³u... tu post ex post. Kordian fabrykê cham zasi³ek ta sama ziemia obiecana Centr-Europy...wprost brazyliana... Sk¹d ja to znam? (Ogiñski) pam para rara... 13

8 Byznesclass Historie polskich VIP-ów historie to bolesne a³osne i cierpiêtnicze banalne jak polish-byznesmen lat temu zjad³ kartonik PZPR*-u i na kolana pad³......by mieæ uznanie od kleru. Gdy pod okr¹g³ym sto³em partii siê namno y³o wiedzia³ ju golec, jak... kradnie siê pierwszy milion! Prawica siê nim zachwyca z Ojczyzny do Euro-domu......libera³ dziœ jutro Liga... pojutrze socja³ b¹dÿ komuch. Boss Waluœ szwaczkom nie p³aci³ prosi³y o pomoc panie dotknê³a go rêka stoczniowca i...straci³...zaufanie... Na deser ta byzneselyta przegryza karty SIM (komentarz asów z tej klasy?..)... kij z nim... W maju Gryf Gospodarczy Lipiec afera ju nowa Wies³aw O. stal na przegubach zagadka? Nie...! Hydrobudowa!!! Puenta pêka ze œmiechu dlaczego? ktoœ z rz¹du pyta?.. Bo nic siê tutaj nie zmieni! Jednego znów mniej do koryta!!! I jeszcze jedna czwóreczka co z optymizmu wynika bo jeden siê sam zapud³owa³!.. Doceñmy klasê... Bagsika...!J * legitymacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Twarz Roku Gentleman Dekady Laureat Z³otego Asa ok³adki i tele-parady ot priwislinska rasa!... I kiedy siê nó ka powinie pod takim Jamro nym prezesem nim zêbem siê wpije w policjê zak¹si w³asnym notesem

9 BARON von PIPSZTOK rys.4 - kolor str. 16 Limuzyna Lincoln majestatycznie wp³ynê³a do centrum Tykocina, by przyhamowaæ przy dworku. So³tys Buæ Sabelbon siedzia³ na przyzbie przed pubem Pod Pip¹. S¹czy³ leniwie piwo, przegryzaj¹c orzechami laskowymi, które pozbawia³ ³upin zrêcznie rozt³ukuj¹c je telefonem komórkowym. Gdy zajecha³a spodziewana fura, przyda³a siê i rzeczona komóra czyli wielofunkcyjny Ericsson. 07 zg³oœ siê rzuci³ Buæ w eter. Jak spod ziemi pojawi³ siê radiowóz, z którego wyskoczy³ aspirant Œcichapêk z zestawem powitalnym: chleb, sól i melduj¹c: jest 07 przekaza³ so³tysowi 0,7 litra najprzedniejszej berbeluchy. Wieœ yj¹ca z przyjezdnych musia³a mieæ wzorow¹ agroturystycznie (i strategicznie) organizacjê! W oka mgnieniu stan¹³ przed glistowato d³ug¹ limuzyn¹ ludowy zespó³ pieœni i tañca Cieniacy, by rzewnie zanuciæ: P³ynie, p³ynie Wis³a... O! Przed Gdañskiem wysch³a... a dopóki p³ynie Polska w Tykocinie! U diridi hej hop! Tedy jo dana dana by³ e PGR teraz nie ma pana... Szofer w liberii uchyli³ drzwi auta i wysiad³ sam e baron Makabrycy von Pipsztok. Ogarn¹³ têsknym wzrokiem dworek-zameczek i nie da³o siê ukryæ, e budzi siê weñ rodzinny junkierski sentyment. Po czêœci do dookolnoœci, i du ej czêœci do dworku. Taak, tu antenaci, praszczury, onegdaj, ongiœ... mign¹³ mu w wyobraÿni rodowy herb ze stylizowanym œledziem w koronie, okolonym girlandow¹ bordiur¹ szyszek chmielu. Rodzinny browar, fortuna, zaszczyty refleksje dopad³y go pospo³u z upa- ³em, wiêc j¹³ przeto wachlowaæ siê gazet¹. By³ to dziennik Baltischer Zeitung (nie da siê przet³umaczyæ na ba³tycki dziennik czy coœ obok) gdzie z pierwszej strony krzycza³ tytu³: Bierzcie sprawy w swoje rêce!. Buæ przytomnie wzi¹³ chleb, sól, 0,7l itp. rekwizyty a Cieniacy zacijali ponownie i rzewniej. Nawet proboszcz Trybularz kaza³ w dzwon uderzyæ. Nad pubem zamigota³, mimo po³udniowej pory, neon full serwis EB co z³oœliwi t³umaczyli dziwa, 4 piwa & prezerwatywa. Starym zaszkli³y siê oczy, m³odym oczêta w tym miêdzy innymi Kaœce Silikonik. Kasia, podpuszczona przez feministkê tradycjonalistkê Vandaliê 17

10 Labudê pielêgnowa³a stare obyczaje, a przede wszystkim ius primae noctis czyli prawo pierwszej nocy. Naturalnie prawo nieco znowelizowane w aspekcie goœci specjalnych, którym niew¹tpliwie by³ Makabrycy von... Zawiesi³ on wzrok na Kaœce, a by³o na czym, oj by³o. Zwano j¹ te Figurynk¹, e to wabi figur¹ a silikon ma pod skór¹. W ka dym b¹dÿ razie, kto przeszed³ z ni¹ test pierwszej nocy potwierdza³ jak w reklamie: z Kasi¹ ci siê upiecze! Tak gor¹ca by³a dziewucha. Ale my tu gadu-gadu, a baron z so³tysem, mieszaj¹c mowê Goethego z jêzykiem Wa³êsy i Millera, zasiedli w pubie œród zaciekawionego pospólstwa. Piwo dla wszystkich zaordynowa³ po pañsku baron, strzeli³ szpunt z pierwszej beczki... a s³owo byznes poczê³o wrêcz z sêpi¹ nachalnoœci¹ fruwaæ nad biesiadnym sto³em. A rano po zaciekawionej acz skacowanej wsi gruchnê³a wieœæ, e ani chybi baron przyjecha³ wykopaæ ukryte skarby rodowe. A byznes, to panie zmy³ka! Ot co!... rys. cz-b

11 EROS & BYZNES rys. cz-b. Baron Makabrycy von Pipsztok otworzy³ ostro nie jedno oko dostrzegaj¹c dwa atomy helu na tle makatki z Jankiem, wiankiem i kaszank¹. Goni³y one j¹dro wodoru, a mo e muchê, lecz pewnikiem urywki filmu z poprzedniego dnia. G³owa zdawa³a siê byæ ciê sza od ciê kiej wody, atoli kac kulisty (szczególnie po mieszance bimbru i szampana) objawia siê poczuciem zatopienia w chybotliwej nadrzeczywistoœci, która tu i teraz mia³a cieleœnie wybuja³e parametry Kaœki Silikonik, w szklanej jakby kuli. Nie bez trudu uniós³ by³ drug¹ powiekê by skonstatowaæ, e on czyli von znajduje siê gdzieœ pomiêdzy dwiema dorodnymi wydmami (jedna z pieprzykiem) na pla y przeœcierad³a jakby powiedzia³ poet Chorabik. Jeszcze...? spyta³a przytomnie Kasia sztukuj¹c w nocy zdobyt¹ wiedz¹ noch mal? adnego raza ripostowa³ ku w³asnemu zdziwieniu baron. Widzisz jak szybko ³apiesz nasz jêzyk cieszy- ³a siê uczycielka, która w rubryce towarzyskie reklamowa³a siê jeno ustn¹ francuszczyzn¹. To mo e kawa herbata masa spyta³a niczym rasowa sekretarka. Zw³oki barona unios³y siê jak kobra przed fakirem z fujark¹: was ich czo ja wczoraj? Ty wielki pan z gestem wszelkie piwo zosta³o wyssane z pubu Pod Pip¹. So³tysowi da³eœ w leasing auto czyli Lincolna, organiœcie nastrzela³eœ po pysku, bo fa³szowa³ jakieœ iber ales... Mein Gott tu przerwa³ von, bo w³aœnie ktoœ zdecydowanie zapuka³ i zwyczajowo nie czekaj¹c na zaproszenie wparowa³ so³tys Buæ Sabelbon. Dzier y³ w prawicy œwie utki numer Baltischer Zeitung gdzie pierwsza strona wy³a wielkim nag³ówkiem von Pipsztok Pod Pip¹... Sprytny fotoreporter uchwyci³ moment jak w palec z herbowym sygnetem cmokn¹³ barona wójt s¹siedniej wioski Globina. So³tys Buæ, jak na VIP-a nr 2 (dyæ po proboszczu) przysta³o, niós³ yciodajny czteropak ywca i komplementy, które lingwistka Kaœka t³umaczy³a z u yciem wdziêku i wszystkich kszta³tnych koñczyn. y³o we wsi dwóch takich (jak Gerwazy i Protazy) co to walczyli o s³awetne w³oskie Monte...(ka dy wie jakie). Tylko, e jeden na dole, a drugi na górze. No có, historia nie wybiera. Historia siê jeno powtarza, jak mawia³ Jêdrzej Kapustak, udaj¹cy przyg³upa we wsi. Ale nie teraz powracaæ do anna

12 ³ów, folia³ów i dociekañ, do paralel i karabel... I pan baron ich pojedna³ wczoraj frojndszaft! wypali³ jak z pancerfausta Buæ. Gut-gut cieszy³ siê jak dziecko baron, ³ykaj¹c piwo i szukaj¹c w miêdzyczasie przyodziewku. Wtedy do okna zastuka³a stara Szlemicha, ongiœ zwana czarownic¹, dziœ ceniona bioenergoterapeutka i powiatowa ró d karka. So³tys zza firanki oceni³ sytuacjê. No, toæ i wszyscy ju byli... I jasnowidz z Cz³uchowa i ekipa eksplorerów z Pas³êka, redaktor Trusia z tivi tudzie pomniejsi ezoterycy i tropiciele skarbów. Wyposa eni byli bojowo w ró d ki, wahade³ka, wory i sakwy, kamery, krótkofalówki ³opaty i oskardy, ³ysych ochroniarzy jak i dystyngowanych podrêcznych adwokatów. Kaœka! Pytaj teraz precyzyjnie von Makabrycego! Wczoraj ewidentnie twierdzi³, e wie gdzie jest bursztynowa komnata?!... rys. cz-b

13 1Maja (1974) rys. cz-b. Mój wiek XX wiek mój czas i tak mal kontentujê wszak time is money wiêc czas te siê dewaluuje... Tak stojê w tym czasie m³odych ja d³ugi mur nad nami Sztandary sztandary sztandary sztandarów hektary sztandarów lasy im dalej w las tym wiêcej goryczy... Adoptowa³ mnie XX wiek twój wiek nasz ojczym i twoje ja niknie w sztandarów ³opocie i chwytasz ten sztandar i... chcia³byœ go nieœæ dlaczego go rzucasz pod nogi sztandary sztandary sztandary TY nie dasz siê wywieœæ w pole chwa³y...! Ocean sztandarów i serca gor¹ce i serc wokó³ upa³ a Ty...Ty czarn¹ flagê na maszt krêgos³upa!! Sztandary sztandary W sztandarach ziem alef... Sztandary sztandary sztandary... 24

14 FRASZKI PROSTO Z CZASZKI (1) Paw i papuga Europy Jesteœmy pawiem i papug¹......do jednej klatki te ptaki...mo e... jeœli poczuj¹ wolê bo ¹... i... wyjdzie zeñ krzy ówka orze³? Wajda i...podwodny orze³ Rzek³ jeden byznesman zza Odry greps Wajdy z or³em jest gut czyli dobry spod wody wynurzy siê ca³y czy jednak on musi byæ bia³y?... O wilku Nosi³ wilk razy kilka......podnieœli normê dla wilka...! Janosik Janosik bogatym zabiera³ tak bajdy podawa³y... byæ mo e inaczej jest cosik fakt! Zbójnik by³ dziadkiem Saba³y... Dlaczego Dlaczego nam ziemia krêci siê po blue poczciwym niebie...có ruch jest sum¹ przekrêt a...ka dy krêci...dla siebie! *** I Wszechœwiat tako siê krêci...krêc¹ byæ mo e i...wszyscy œwiêci...? 40 i 4 Kraju bia³o-czerwonej barwy pelargonii, agonii i malwy kraju Solidarnoœciowej rewolucji! Twe imiê dzisiaj 40 i 4 na liœcie œwiatowej korupcji...! Jak ufnie przejœæ przez ycie satyrycy podpowiadaj¹: wydmuchaæ œwiat jak wydmuszkê nim on ciê zrobi w jajo Szed³ z kliniki pogwizduj¹c ginekolog Janek tra-lala jutro jest Dzieñ Dziecka nie bêdzie skrobanek! Pisarze s¹ niczym wino......im starszy tym tra ta ta za czasu klaruj¹c przyczyn¹ tym lepszy im bli szy dna..! O! Politycy! Dosyæ kpin Historia sama dziœ wybiera Naczelny B³azen III RP Musi!!! Startuje na premiera...! Wydmuchaj Fraszka w okolicach Dnia Dziecka Pisarze Skiba premierem 26 27

15 WYSPA SKARBÓW rys. cz-b. Czas pili³, by ju zacz¹æ poszukiwania s³awetnej bursztynowej komnaty. Fuehrer eksploracji so³tys Buæ Sabelbon da³ znak i ozwa³a siê tr¹bita szerok¹, wylewn¹ myœliwsk¹ fraz¹ nagonka ruszaj! Gra³ syn organisty, zwany tu Jankiem Muzykantem od czasu, kiedy to kaszubskim drewnianym instrumentem dêtym, zwanym bazun¹, zdemolowa³ policyjny radiowóz. T³um ró d karzy, poszukiwaczy skarbów i pospolitych ³upie - ców, antykwariuszy, sensatów itp. hobbystów, wyposa onych w wahade³ka i buldo ery, piramidki i koparki hydrauliczne, ruszy³ za star¹ wiedÿm¹ Szlemich¹, w rêku której magiczne wahade³ko kiwa³o siê w kierunku ksiê ej obory. I to nieopodal zameczku-dworku von Pipsztoków. Tam e ró d kê garbatego Nakaca wygiê³o ku ziemi, a mu chrupnê³o w plecach. W okamgnieniu odpalantowa³o j¹ z Nakacem na odwyrtkê paragrafem, garb jakby znikn¹³ a pojawi³ siê ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ pewnik, e to tu! Tu musi byæ! Wedle lipy, co j¹ piorun smagn¹³. Kopacze przeto popluli w d³onie mocarne i piaszczysta gleba poczê³a smyrgaæ jeno spod stalowych rydli, szpadli i szufli. Doœæ p³ytko le a³a tablica Polska dla Polakóf, niew¹tpliwie ze wstydu zakopana przez wiejskich skinów. Nieco g³êbiej znaleziono ko³o m³odych (bodaj e przy gdañskim oddziale ZLP) zagrzebane z kilkoma pustymi flaszkami i tomikiem poetessy Marzanny Szymañskiej. Czarna dziura w ziemi ogromnia³a w tym kosmosie wykopalisk. To ju nawet by³ wykop z pretensjami do rangi tunelu. Stropy stemplowano i kopano dalej. I dalej... W miêdzyczasie natrafiono na niewielkiego mamuta, dwa œlady jednej osady, jedn¹ jeszcze dobrze zakonspirowan¹ strukturê z wojennego stanu i trzy ewidentnie nielegalne, acz prominenckie szamba. I w tym smrodzie ktoœ przypadkiem natkn¹³ siê na korzenie rodu Pipsztoków. Natychmiast przyjecha³a telewizja. Redaktor Motyl prowadzi³a bezpoœredni¹ transmisjê z wykopów. Patronat nad tunelem obj¹³ tradycyjnie Dziennik Ba³tycki, aczkolwiek pospo³u z Radiem Gdañsk. Kopano... Jeno problem narasta³, niczym wydma ko³o eby podczas wichury co robiæ z ziemi¹ dobywan¹ z czeluœci tunelu?! Ha! W abcugach znalaz³a 28 29

16 siê firma Doradca & syn a jej naczelny szarlatan rozwi¹zywa³ problemy w locie: s¹ Wa³y Chrobrego w Szczecinie? S¹! A Wa³y Piastowskie w Gdañsku?! Ano te s¹! A Wa³y Jagielloñskie? Tako istniej¹. Usypmy Wa³y Wa³êsy!! Tu jêzykoznawcy, naugowcy (z wybrze owego uniwersyteta) i inni etymolodzy proponowali z historykami, e lepiej by by³o, gdyby wzorem Kopca Koœciuszki, Kraka, Wandy czy Pi³sudskiego usypaæ kopiec Lecha. Ale my tu gadu-gadu (jakieœ politycznawe pierdo³y), a tunel szed³ w g³¹b zgodnie ze wskazaniem wahade³ek, ró d ek, (i co najgorsze) kompasu na pó³noc. Furt na nord, jak mówi³ zaniepokojony kopacz Mêczymó d ek. Ale có baron p³aci³, lud kopa³, telewizja transmitowa³a... Z wydobytej ziemi ojczystej mo na by by³o usypaæ kopce wszystkim wielkim patriotom, a w najgorszym wypadku wejœæ z honorem do Ksiêgi Guinessa za usypisko równe objêtoœciowo piramidzie Cheopsa. A œwiate³ko w tunelu zajarzy³o dopiero w samym koñcu sierpnia. Bo w niedorzeczu Wis³y i Narwi i Œlinianki rzeczy istotne dziej¹ siê z zasady w sierpniu. Ostatniego sierpnia strop tunelu zarwa³ siê nagle i... wpad³ doñ autobus miejski z napisem Ronne. A za nim na sygnale radiowóz policji duñskiej. Komnata, w której zamkniêto poszukiwaczy, nie by³a wcale bursztynowa. Tak, to by³ Bornholm... Duñska wyspa. Co siê dzieje w pañstwie duñskim? A co pod nim, pod wod¹ i ziemi¹?!.. I to by³ sukces! Tykocino po³¹czy³o siê bezpoœrednio, tunelem z Europ¹. To wiêcej ni skarb... rys. cz-b

17 Klasa œrednia... rys. cz-b. Komu to bije dzwon choæ dzieñ ot tak powszedni? Ha! W œrodê poœrodku miasta trwa mityng klasy œredniej. Co œrodê œrodowisko nie pierwszy to ju raz drep drept do œrodków miast......middle class!! Middle class... Tak trzy tysi¹ce na miesi¹c autko przy w³asnym domku (mieæ) aby do middle klasy stan¹æ w œredniackim ogonku. O flagê siê wietrzyk ociera to z prawa a to raz z lewa faluje w radosnym ³opotku z zefirkiem historii poœrodku... Tak transformowaæ idejki z konta historii a«vista by œredni¹ wyci¹gn¹æ z sumy konserwa... + konformista. Nie! Nie zni yæ nie wywy szyæ bardziej w bok niÿli w prawo bo œrednie-polskie jest piêkne...pomiêdzy snem i jaw¹ Wiêc kup¹ moœci panowie (i panie) wszak nasze id¹ czasy œredniacy wszechwszystkich œrednic! ¹czcie siê (!) choæby w klasy!!! 32 33

18 DZISIAJ ZACZYNA SIÊ TU SEZON! Sezon to by³o magiczne s³owo w ustach tykocinian. Sezon brzmia³ niemal e jak sezam otwieraj¹cy wrota do znoœnej lepszoœci bytu. Zacz w koñcu trzeba z czegoœ, lubo te z kogoœ, yæ?! Bezrobolstwo siêga³o tu 85%. So³tys Buæ Sabelbon zebra³ pospólstwo w pubie Pod Pip¹ i oœwiadczy³: Kiedyœ ch³op oddawa³ dziesiêcinê i wszystko by³o w porz¹dku jak twierdzi nasz premier z roli utrzyma siê, co dziesi¹ty ch³op, zgodnie porz¹dkiem wspólnej Europy czyli Euro-dziesiêcina inaczej a reszta musi yæ z agroturystyki! Nie siaæ, nie oraæ, zbieraæ z turystów, ewentualnie bronowaæ szosy jak wezwie agro-polityk Lepper!. Nie by³o odwrotu trzeba by³o coœ wyg³ówkowaæ, by Tykocino stanowi³o atrakcjê nie do przebicia. Dy urny satyryk kraju przyjecha³ nauczaæ jak mizdrzyæ siê do pierwszego dobrowolnego turysty. Scenariusz inauguracji sezonu napisa³ jeden polityk Karski z Trójmiasta, proboszcz Trybularz przejrza³ konspekt widowiska i ukontentowany aspektami prorodzinnymi (sama nazwa Chuæ w Tykocinie by³a chwytliwa i obiecuj¹ca) koncepcjê zaakceptowa³ eliminuj¹c akcenty antykoncepcyjne. Janko Muzykant via Internet rzuci³ toto ca³emu œwiatu pod rozwagê. Sam Frank Starowiejski mazn¹³ reklamowo-seksowny plakat, gdzie na tle strzechy garbatego Nakaca horyzontalnie królowa³ katedralny biust Kaœki Silikonik zwanej Figurynk¹. Kaœka oferowa³a us³ugi towarzyskie w jêczmieniu i w ycie, pod ³obem, w korycie na dr¹gu, na miedzy, w przeci¹gu.... Kiedy wszystko jest zapiête na ostatni guzik czas by go odpi¹æ... mawia³a i...rozpina³a. Ale ad rem. Zaraz po œwiêtych Piotrze i Pawle ludzkoœæ z Europy i okolic to jest Warszawki poczê³a œci¹gaæ t³umnie do Tykocina. By³ ju komplet Olbrychskich, Kydryñskich, Stuhrów, Kaczorów, Machaliców tudzie wybrze owy klan Michalskich. Widziana by³a wszêdzie M.Potocka, która opanowa³a zdolnoœæ bilokacji. Widuje siê j¹, na przyk³ad na trzech ró nych wernisa ach w zupe³nie odleg³ych miejscach, a ona w tym samym czasie film krêci. Gdzieœ przemkn¹³ Karl Lagerfeld w ludowej kufajce z Maæ Nowakiem pod rêkê (zacz podarowa³ by³ mu kokardkê do w³osków), widziano tako Bejarta, Sharon Stone, Szapo³owsk¹ i inn¹ galanteriê gwiezdn¹. RzeŸbionemu w lipowym drewnie diab³owi Borucie przygl¹da³ siê Romek Polañski. Bo Tykocino to ju nie by³a ta sama wieœ. Eternit pokryto s³om¹ i trzcin¹. Mimikrak zamiast stodo³y mia³ grotê z Mechowa. Sfotografowa³ orygina³, dwa dni roboty z cementem i Jaskinia Raj przy tym wygl¹da³a jak urocza M. Motyl przy Rudim Schuberthcie. Nawet stalaktyty i stalagmity zrobi³ chemik z cukierni Roma. Na noc zapowiadane by³o s³awetne Œwiêto Dyszla, czyli apogeum chuci. Bo jak dowodzi³ prof. Leo Starowicz, siedz¹c na przyzbie u rudego Pa³ygi, na tykocinian napadli onegdaj Wikingowie, a e dziewoje tu ho e by³y i urodziwe sporo tubylców jest ich p³omiennow³osymi potomkami. Znamienne dowodzi³ profesor, e miejscowi jak siê napij¹ æmagi, czyli samogonu, to mówi¹ dziwnym celtyckim narzeczem. No nie da siê nic zrozumieæ. A tu sz³a noc Dyszla, wiedÿma Szlemicha t³uk³a w moÿdzierzu Viagrê dodaj¹c korzenia arcydziêgla i coca coli w proszku. Sprzedawa³a specyfik twierdz¹c, e prêdzej ni serce popêkaj¹ gumowe produkty Unimilu. Mêczymó d ek, ubrany jeno w ³apcie i zgrzebn¹ koszulê oferowa³ turystom mleko prosto od krowy. Czyli po prostu przyssa³ do ³aciatej krasuli trzech Holendrów i jedn¹ Szwedkê. Kwartet ssa³ jak odkurzacze mlaskaj¹c g³oœno. MTV krêci³a jak sprytny synek Kapustaka skacze do wody i wyp³ywa z ryb¹ w zêbach. Przed pó³noc¹ puszczono wianki na rzeczce Œliniance. Ca³a rzeczka siê zapali³a (jakiœ przeciek z rafinerii) ale to tylko wzmocni³o efekt. Nurt p³on¹³ jak Rzym za Nerona. Bajor Neron te tu bawi³. To on z tak¹ pewn¹ nieœmia³oœci¹ zapala³ pierwsz¹ œwieczkê... Wnuki, prawnuki i inne klony M³ynarskich, sprawdza³y, czy nuc¹cy pucio pucio p³ac¹ zaiks. No có, by³o te drobne potkniêcie w aran acji ca³oœci gdy jakiœ dociekliwy Fin dojrza³ u Antka Cebera za pazuch¹ ludowej czamary laptopa. Ale ten Antek nie w ciemiê bity, wyj¹³ e instrument elektroniczny i jak artysta pantomimicznie objaœni³, e t¹ du ¹ tabliczkê czekolady dosta³ od id¹cego ku naturze turysty. I odgryz³ pó³ klawiatury z niesmakiem... Odurnia³y Fin cieszy³ siê jak sam Ericsson czy inny Bell b¹dÿ Edison. No a po krzakach, zaroœlach, rojstach i ³opianach królowa³a wolna chuæ... Obszczaja ob³apka jakby zauwa y³ niejaki Witkac. Janko Muzykant nad ranem via Internet otrzyma³ wici, e Œwiêto Dyszla & Chuæ w Tykocinie bladym œwitem ma byæ uroczyœcie wpisane na listê UNE- SCO jako dziedzictwo kultury i obyczajów ludów wokó³ Ba³tyku. A tak na marginesie rozwa añ to na Helu czy w Tykocinie sezon jest w pe³ni gdy na tubylca przypada dziesiêciu warszawiaków... Warsiawa gdy daje zarobiæ da siê lubiæ

19 ...Sztandar...wprowadziæ!!! rys. cz-b. Mieczys³aw R. z PZPR sfer ( Ludu wyklêty... wprzódy œpiewali...) w ciszy jak hektar czerwonych maków da³ znak Historii by wyprowadziæ! Pop³yn¹³ sztandar, a i z coko³ów znikali solo te w grupie, hufcem... z marmuru czerwonego bractwo wita³ muzeum-dwór w Koz³ówce. Mija dekada w orgii reklam co w tivi ywi nag¹ prawdê podmiot liryczny zaœ bezrobola staæ dziœ na ocet i musztardê... Œród pól ³opianów, pokrzyw, burzanu siedzi w kaszkiecie z Trybuny Ludu cz³ek z PGR-u, dzisiaj z... zasi³ku wszak w Boga wierzy wiêc czeka cudu. Wiedzia³ sekretarz braæ to ³y eczk¹. Branie w hierarchii spokoju gwarant: Wo³ga dla KC Moskwicz na powiat a temu w gminie wystarczy³ Trabant. Tako bywa³o dziœ wszyscy chochl¹ bior¹ frymarcz¹ czym da i nie da jak dekadencja piêknym jest dno wiêc DNO podobno z rz¹du ktoœ sprzeda³. O! Wróæ komuno! Ju chce po³owa na Nowy Œwiat czy ona wróci?.. I targowisko Gie³dê Papierów wprost ze œwi¹tyni na bruk wyrzuci... Dr¹ ¹cy drzewce sztandaru kornik te kornikowi sensacjê zdradzi³ pucuj¹ tykê (...ko³o historii...) czyli, e sztandar chc¹ gdzieœ wprowadziæ

20 komuno.com.pl rys. cz-b. So³tys Buæ Sabelbon by³ podniecony od samego rana. Spodziewa³ siê goœcia, i to nie byle jakiego...polityka. A tu sytuacja ogólna by³a cokolwiek trudna. Psy szczeka³y, a karawan z polityczn¹ prawic¹ przesuwa³ siê jakby w stronê cmentarza tymczasowej historii. Tak to ju jest, w³adzê zdobywa siê dziêki ilorazowi inteligencji (spryt pono te jest uznawany za ni¹) a traci siê j¹ dziêki iloczynowi synekur, sto³ków etc. No bo spójrzmy z perspektywy czasu jak to onegdaj bywa³o. To w pubie Pod Pip¹ gard³owa³ bezrobol Mêczymó d ek: sekretarz z województwa mia³ Wo³gê, powiatowy Wartburga a gminny Antek Ceber, no czym jeÿdzi³?! Rowerem! I to by³a hierarchia potwierdza³ pastuch Kapustak! A teraz ka dy z nowej w³adzy grabi³ ile móg³ dodawa³. Oo taki dzia- ³acz Pa³yga wzi¹³ siewnik z upad³ego PGR-u ale ju taki spryciula Janko Muzykant kombajn i ci¹gnik. Ktoœ zaintonowa³:...pojedziemy na ³ów, na ³ów, towarzyszu mój... Ludowy poeta znad szklanicy siwuchy zanuci³ nie wierzcie biedocie... nawi¹zuj¹c jakoby do jednego Rosjanina. Tu wypada zdradziæ, co tak gnêbi³o, a szczególnie dzisiaj, so³tysa Bucia Sabelbona. Otó z Tykocina pochodzi³ (w³aœnie) minister finansów, co tu kryæ III RP. Zas³yn¹³ tym, e znalaz³ tak¹ dziurê w bud ecie, e widoczna by³a ponoæ z kosmosu. I przy niej inne czarne dziury to dziurki...zreszt¹, jak utrzymuj¹ kosmici, Sejm Rzeczpospolitej przypomina kszta³tem dworzec UFO, a ostatni orbitanci, trabanci i patrioci zawodowi wirowali w poszukiwaniu l¹dowisk przynajmniej na cztery lata. Minister finansów, Jaros³aw B. by³ naturalnym szwagrem so³tysa. Nawet go pieszczotliwie nazywa³ szwagrem stanu. M¹ stanu, szwagier...i tu kiedy we wsi Tykocino rewolucja, rewolta ten da³ wici so³tysowi, e ewidentnie przyje d a. Do gabinetu figur wioskowych go! za artowa³ wiejski przyg³up Pioter Derat. I wtedy jakby meteor r¹bn¹³ w miejscow¹ remizê. To do akcji wkroczy³a skromna uczycielka biologii w miejscowej szkole Klara Rudecka. Zgrabnie wskoczy³a na szynkwas i niczym Ró a Luksemburg oœwiadczy³a: to on nasz minister zamrozi³ emerytury jak i pensje nauczycielom... a my co?! My takiego rewolucjonistê te zamrozimy!!! So³tys Buæ Sabelbon zemdla³, powia³o siwuch¹, rewolucj¹ a na pewno groz¹... Ba! Znane s¹ przypadki w œwiecie (np.rosja czy Korea) gdzie le ¹ w przeszklonych lodówkach, ci mêdrcy co ludowi robili dobrze, a czasem jeszcze lepiej... Janko Muzykant w miêdzyczasie zaintonowa³: Sztandar wprowadziæ...! Komuno.com.pl

21 POLBRUK Rozmaite interesy ludziska krêcili w Tykocinie. Taki garbaty Nakac to za video i radio Pionier naby³ od Kapustaka plac pod budowê. Wiedzia³ psiajucha, e tam rada so³ecka (Mêczymó d ek, Mary Windows & Co) czyli zaplecze polityczne so³tysa Bucia Sabelbona planuje budowaæ multikino i remizê. No i teraz móg³ legalnie chcieæ wiêcej. I wiêcej. Ot taka wspó³czesna dziesiêcina. Takiemu pastuchowi Jontkowi Ceberowi przyœni³o siê kiedyœ szeœæ t³ustych krów. W pubie Pod Pip¹ nad t¹ biblijn¹ niemal e fantasmagori¹ deliberowano z tydzieñ. Bezrobol Siabas twierdzi³, e siódmej krowy brak to ewidentny znak siódmego nie kradnij! Œwiatowiec Pa³yga inaczej odczyta³ wizjê senn¹ i Jontek Ceber Ltd to dzisiaj nie pasterz (czy pastuch) a ma³y biznes w pasteryzacji rzeki mleka. Ceber prywatyzowa³ istniej¹cy tu onegdaj PGR i ju wtedy twierdzi³, e tylko krowa nie zmienia pogl¹dów, bo adne pogl¹dy nie s¹ w stanie zmieniæ krowy. I dzisiaj szmal p³ynie mu jak rzeka Œlinianka... A taki Mimikrak, co to wiesza³ plakaty Lepperiusze wszystkich planet ³¹czcie siê i chcia³ yæ z polityki, klepie biedê, a echo idzie. Lepper ³agodnieje. Tak to jest raz na wozie raz pod Mercedesem. Okolica niebogata laski, piaski i w rzeczce karaski. I tak gdzieœ po do ynkach we wsi pojawi³ siê byznesman wiêkszej klasy Regan Jerzy Pilis. By³ to naturalny szwagier so³tysa i zarazem daleki krewny viagry lewicy Mary Windows. Twierdzi³ on, e asfalt wynaleÿli przeciwnicy kamienowania. A e polskie piek³o wybrukowane jest nie jakimiœ tam dobrymi chêciami, a polbrukiem! I w czasach, kiedy przyje d aj¹ tu gromadnie s¹siedzi zza Odry by siê pojednaæ z nasz¹ gospodark¹, (ba!) niektórzy to ju siê podwoili a nawet potroili to trzeba zadbaæ o wygl¹d naszych wiosek, miasteczek itp. weso³ych trójmiasteczek. Gdzie kto widzia³ by kocie ³by udawa³y bruk III tysi¹clecia? Tylko polbruk! Janko Muzykant od razu wy³o y³ ca³e gumno siwym polbrukiem, a czerwonym w centrum we wzór wielkie skrzypce. Niby promocja a znak jak graæ w byznesie brukowym. Bo z tego polbruku mo na by³o wszystko wyczarowaæ. I w z¹bki, w szachownicê, w karo i trefle, a baron von Pipsztok przemyœliwa³ nawet swój herb (œledzie w korys. cz-b

22 ronie, bordiura z szyszek chmielu) przed pa³acykiem u³o yæ z kolorowego tego tworzywa. W czasach sygnowanych has³em Polska hurtem i w detalu mo na wszystko, a niektórzy mówi¹, e i wiêcej... A Regan Jerzy Pilis produkowa³ i uk³ada³ wszelkie cuda i cudeñka. na hektary, na kilometry bie ¹ce. Uk³ada³ or³y i gryfy. Taki Jaœko Burchel stwierdzi³, e jego kozy wiêcej mleka daj¹ jak chodz¹ polbrukiem na pastwisko. Do czarownicy Szlemichy mo na by³o dojechaæ alejk¹ wy³o on¹ znakami zodiaku. Fama o niezast¹pionej kolorowej kostce posz³a w œwiat szeroki. Betoniarki krêci³y, cement œcina³ siê a szmal p³yn¹³ do wszystkich kieszeni. Wczoraj przyjechali rajcy z miasteczka Reda. Chc¹ ponoæ wy³o- yæ polbrukiem nawet Mostowe B³ota. Oczywiœcie zgodnie z ekologi¹ we wzorki zwierzêce. Ostatni œmiech Nie ma siê z czego dzisiaj œmiaæ œmiech dogorywa i przygasa. O!... Poszed³ pogrzeb za Aluzj¹ z wdziêczn¹ orkiestr¹ ruskich basów Pierzch³y Salony i Egidy cenzurê wykurzono z Mysiej I. Dziedzic robi Pietrzakowi...nad grobem kabaretu ciszej... Fakt s¹ przeœmiewcy na etatach gazet co ciesz¹ bez wyj¹tku kre(m)uj¹c humor co wyznacza red. nacz. z granic¹ (ba!) rozs¹dku. Rozs¹dek to szerokie pole wywieœæ siê w nie istotnym jest widz¹c pastora³ i pasterza Hersanta czy Passauer Press. Dy urny jest satyryk kraju zmru oko w abiej perspektywie ch³opy pod p³otem ogl¹daj¹ dowcip w XL prezerwatywie. Nadzieja w muzach szaletowych Mro kowy Lucuœ sprayem ma e Laskowik zosta³ listonoszem jaj wokó³ mendle gdzie jajcarze? Diabli nadali kapitalizm i co nas cieszy mierzi boli?...miller w czerwonym m³ynie miele Bolki czy Olki... olko holizm... KOR man Celiñski na lewicy Marian duce sne ma zmartwienia iœæ przez historiê w trzech postaciach...i eby w Biblii nic nie zmieniaæ. Tele Kwiatkowski pe³n¹ par¹ rurê ethosu znów odetka³ by ten co Hydrze urwa³ ³eb puentê puœci³ mi w skarpetkach: na lat 20 precz ze sceny i lewa z rampy marsz do szatni i z prawej w trzecie tysi¹clecie! I œmiech to bêdzie nasz ostatni!! 43

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Weiser Dawidek

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. W ADYS AW STANIS

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Inne historie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoϾ

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 83 Marek Kêdzierski Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 1. Na fotografii Henriego Cartier- -Bressona z 1961 roku czarny, b³yszcz¹cy od deszczu asfalt i ciemny

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. F. A. OSSENDOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5

Bardziej szczegółowo

Naród, historia i... dużo kłopotów

Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów universitas Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów Kraków Publikacja dofinansowana przez Akademię Leona Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo