PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015"

Transkrypt

1

2 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE: doc.dr Lidia Sieja mgr in. Mariusz Kalisz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice padziernik 2006r 2

3 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Spis treci: 1. Wstp Informacje ogólne o gminie Ocena realizacji obowizujcego planu gospodarki odpadami Okrelenie aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi Rodzaj, ilo i ródła powstawania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (podgrupa 20 01) Odpady z ogrodów i parków (podgrupa 20 02) Inne odpady komunalne (podgrupa 20 03) Odpady ulegajce biodegradacji Odpady opakowaniowe Rodzaj i ilo odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania Istniejce systemy zbierania odpadów komunalnych Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna Inne obiekty Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Wykaz podmiotów prowadzcych działalno w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami Prognoza wytwarzania odpadów Prognoza iloci odpadów zbieranych selektywnie Prognoza iloci wytwarzanych odpadów zmieszanych Prognoza iloci wytwarzanych odpadów ulegajcych biodegradacji Cele w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wraz z terminami ich osigania Działania zmierzajce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Działania zmierzajce do zapobiegania powstawaniu odpadów Działania zmierzajce do ograniczenia iloci odpadów i ich negatywnego oddziaływania na rodowisko Działania wspomagajce prawidłowe postpowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Działania zmierzajce do redukcji iloci odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji kierowanych na składowiska Zbiórka i transport odpadów Strategie i instrumenty słuce promowaniu zbiórki selektywnej...35 IETU Katowice 2006r 3

4 7. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi uwzgldniajcy ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów Redukcja składowanych odpadów ulegajcych biodegradacji Odpady niebezpieczne wchodzce w strumie odpadów komunalnych Systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych Odpady opakowaniowe Odpady wielkogabarytowe Zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne Zuyty sprzt gospodarstwa domowego Odpady budowlano - remontowe Rodzaj i harmonogram realizacji przedsiwzi oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizacj Sposoby finansowania w tym instrumenty finansowe słuce realizacji zamierzonych celów, z uwzgldnieniem harmonogramu uruchamiania rodków finansowych i ich ródeł System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalajcy na okrelenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zada zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzgldnieniem ich jakoci i iloci Raporty z wykonania Planu Gospodarki Odpadami System oceny realizacji planu Analiza oddziaływania projektu planu na rodowisko Ocena wpływu realizacji planu na poszczególne elementy rodowiska Ocena wpływu realizacji planu na stan jakoci wód Ocena wpływu realizacji planu na powietrze atmosferyczne Ocena wpływu realizacji planu na gleby i powierzchni ziemi Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na rodowisko...62 IETU Katowice 2006r 4

5 1. Wstp Aktualizacja planów gospodarki odpadami wykonywana jest zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pón. zmianami) a take ustaw z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458). Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami wyłcznie dotyczy sektora komunalnego sektor gospodarczy pozostaje w gestii planu powiatowego i wojewódzkiego. Wg. Rozporzdzenia Ministra rodowiska z 9 IV 2003r w sprawie sporzdzania planów gospodarki odpadami zakres aktualizacji jest nastpujcy: - aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi, - prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, - działania zmierzajce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, - projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi - rodzaj i harmonogram realizacji przedsiwzi oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizacj - sposoby finansowania zamierzonych celów - system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 2. Informacje ogólne o gminie Łaziska Górne połoone s w województwie lskim, w południowej czci Górnolskiego Okrgu Przemysłowego (Rys.2-1), 18 km na południowy-zachód od Katowic (powiat mikołowski). Łaziska uzyskały prawa miejskie w 1951r i s jednym z mniejszych miast województwa lskiego. Połoenie geograficzne miasta wyznaczaj współrzdne 50 stopni, 7 minut i 50 stopni, 10 minut szerokoci geograficznej północnej oraz 18 stopni, 49 minut i 18 stopni, 54 minuty długoci geograficznej wschodniej. Miasto zajmuje powierzchni 20,2 km 2, rozcigło miasta w kierunku południkowym wynosi 5,5 km, a w kierunku równolenikowym 5,8 km. Wg danych GUS (stan na 31 VI 2005r) teren miasta zamieszkuje mieszkaców. Obszar objty zakresem Planu jest wyznaczony granic administracyjn miasta Łaziska Górne. Z całego terenu miasta wyranie oddzielaj si jednostki strukturalne znaczco rónice si od siebie funkcjonalnoci, tj. zabudow mieszkaln i zlokalizowanym przemysłem, tworzc tym samym dzielnice miasta: - Łaziska Górne, - Łaziska rednie, - Łaziska Dolne, Na potrzeby gospodarki odpadami teren gminy mona podzieli na dwa główne obszary: - cz zachodni ZGO (zachodnia strefa gospodarowania odpadami) - cz wschodni WGO (wschodnia strefa gospodarowania odpadami) IETU Katowice 2006r 5

6 Fizjograficznie, gmina połoona jest na Wyynie Katowickiej. Powierzchnia terenu jest wyranie zrónicowana, przewaaj liczne doliny i pagórki. W wyniku działalnoci przemysłu IETU Katowice 2006r 6

7 powstały liczne antropogeniczne formy ukształtowania powierzchni, do których nale głownie hałdy i osiadania terenu zwizane z działalnoci górnicz (ugicia terenu, leje itp.). Budowa geologiczna Obszar Łazisk Górnych znajduje si w centralnej czci Górnolskiego Zagłbia Wglowego. Formacja produktywna GZW jest reprezentowana przez dwa pierwsze pitra górnego karbonu namur i westfal. Ich osady dziel si z kolei na trzy grupy: brzen, siodłow i łkow. Obszar miasta znajduje si w obrbie jednego z czterech poziomów grupy łkowej warstw łaziskich. Dominujcym rodzajem osadów w warstwach łaziskich s piaskowce, zlepiece z wkładkami łupków oraz warstw wgla kamiennego. Miszo karbonu produktywnego siga na obszarze Łazisk Górnych 2000 m. W obrbie granic gminy bezporednio na powierzchni wystpuj utwory górnokarboskie (piaskowce, zlepiece, łupki oraz wgiel kamienny). Zajmuj one ponad 70% powierzchni miasta rodkow oraz północn cz. Skały triasowe reprezentowane s przez warstwy pstrego piaskowca i retu wystpujcych w postaci drobnoziarnistych piaskowców, iłów, margli i dolomitów. Warstwy utworów triasowych maj zaledwie kilkumetrow miszo, a ich rozległe płaty wystpuj pomidzy stokow hałd Bolesław miały a drog krajow nr 81. Na terenie miasta Łaziska Górne zalegaj równie utwory czwartorzdowe. Z okresu zlodowacenia rodkowopolskiego pochodz plejstoceskie gliny zwałowe o miszoci do 6 m wystpujce na niewielkim obszarze (0,5 km 2 ) w północnej czci miasta. Wody powierzchniowe Gmina Łaziska Górne jest obszarem wododziałowym. Wierzchowin Garbu Mikołowskiego przebiega dział wodny I rzdu rozdzielajcy dorzecza Wisły i Odry. Do dorzecza Wisły naley 79% powierzchni miasta. Z tego obszaru wody odprowadzane s w kierunku południowym przez lewobrzene dopływy Gostynki: Potok Brada, Potok Górnołaziski, Potok Dolnołaziski, Potok wakowskiego. Pozostała cze gminy odwadniana jest w kierunku północnym przez ródłowe odcinki dopływów Kłodnicy: potoki Jasienica, Promna i Aleksander (ródłowy odcinek Jamny). Zlewnie dopływów Gostyni i Kłodnicy rozdzielaj działy wodne III rzdu. Połoenie miasta na obszarze wododziałowym wpływa na małe zasoby wodne. Przepływ wód w potokach jest niewielki. Chwilowe natenia przepływu wód w głównych ciekach nie przekraczaj 0,1 m 3 x s-1 (dane orientacyjne). Wikszo cieków nie ma naturalnego koryta. Niektóre z nich maj charakter rowów bd otwartych kolektorów ciekowych. Cz odcinków cieków zabudowano lub przełoono ich bieg. Jedynie Potok Brada posiada na dłuszym odcinku naturalne koryto. Na obszarze gminy Łaziska Górne wystpuj take zbiorniki wodne. Wszystkie s pochodzenia antropogenicznego. Nale do nich zbiorniki rekreacyjne, stawy rybne, zbiorniki przemysłowe oraz zalewiska powstałe w nieckach osiadania. Wody podziemne Obszar gminy Łaziska Górne znajduje si w obrbie górnolskiego regionu hydrogeologicznego. Przewaajca cz miasta naley do podregionu łaziskiego. Jedynie północne tereny le w granicach podregionu katowickiego. W obydwu podregionach główny uytkowy poziom wodonony stanowi utwory górnokarboskie (piaskowce, mułowce i iłowce), lecz w podregionie katowickim charakteryzuj si one mniejsza wodononoci. Karboski poziom wodonony ma najwikszy wpływ na kształtowanie si warunków hydrogeologicznych obszaru gminy. Wody podziemne wystpuj tutaj na głbokoci od 10 do 80 m. W karboskim poziomie wodononym wystpuj dwa odrbne kompleksy zwizane z utworami warstw łaziskich oraz orzeskich. Warstwy te charakteryzuj si znaczn przepuszczalnoci oraz wodononoci. Wpływ na to ma gruboziarnista i porowata budowa utworów karboskich, a take liczne spkania górotworu. Kompleks drugi warstwy orzeskie nie jest zdolny do gromadzenia wikszych iloci wód. Wystpuje tu głównie facja łupkowa o małej wodononoci. IETU Katowice 2006r 7

8 Zasilanie poziomu wodononego karbonu odbywa si poprzez infiltracje opadów atmosferycznych bezporednio na wychodniach lub przez przepuszczalny nadkład. Moe take zachodzi zasilanie przez zasoby dynamiczne drena wyszych poziomów zasilanych przez opady atmosferyczne. Podrzdny poziom wodonony stanowi piaski czwartorzdowe (w północnej czci gminy) oraz piaski i wiry (na pozostałym terenie). Wystpuje on do głbokoci 10 m. Czwartorzdowy poziom wodonony ze wzgldu na płytkie zaleganie naraony jest na migracj zanieczyszcze z powierzchni. Pomidzy wodami w utworach czwartorzdowych oraz karboskich istnieje kontakt hydrauliczny. Moe to prowadzi równie do zanieczyszczenia wód w głbszych poziomach. Bardzo słabo rozpoznane oraz majce marginalne znaczenie s pozostałe poziomy wodonone trzeciorzdowe oraz triasowe. Karboski poziom wodonony jest intensywnie odwadniany w zwizku z działalnoci kopalni Bolesław miały. Nastpiły znaczne przeobraenia stosunków wodnych. Utworzył si lej depresyjny powodujcy zanikanie górnych odcinków cieków oraz zmniejszenia przepływów w ciekach. Wskutek drenujcej roli horyzontów karboskich znacznemu obnieniu uległ take czwartorzdowy poziom wodonony. Zwierciadło wód podziemnych w przewaajcej czci gminy wystpuje na głbokoci wikszej ni 5 m. Jedynie w dnach dolin Potoków: Brada, Dolnołaziskiego oraz Jasienica głboko wystpowania poziomu wód podziemnych jest mniejsza. Na terenie gminy wystpuje kilka naturalnych wypływów wód podziemnych, z których najwiksze znaczenie ma ródło Miniszka, którego wody wpadaj do Potoku Dolnołaziskiego. 3. Ocena realizacji obowizujcego planu gospodarki odpadami W okresie od momentu uchwalenia do 2005r., kiedy nastpiły radykalne zmiany w ustawach o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, jak i ustawie o odpadach Gmina Łaziska Górne rozwijała obowizujcy system - zarówno w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, jak i gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi unieszkodliwianymi poza terenem Gminy. Obecnie po zmianach przepisów prawa, nastpiło inne podejcie do organizacji systemu. Obowizki selektywnej zbiórki odpadów z mocy prawa przejli przedsibiorcy prowadzcy działalno w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a gmina ma za zadanie tworzy warunki do jej prowadzenia. Uchwalony nowy Regulamin utrzymania czystoci i porzdku w gminach, wydanie warunków, jakie powinni spełnia przedsibiorcy ubiegajcy si o wydanie zezwole na prowadzenie działalnoci w zakresie odbierania odpadów komunalnych, uchwalenie górnych stawek, prowadzenie ewidencji umów to działania zrealizowane w ramach znowelizowanych ustaw. Gmina dy równie do promocji edukacji ekologicznej, która jest podstaw dobrego działania systemu gospodarki odpadami. Wan kwesti pozostaje podjcie decyzji, co do dalszego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w zwizku z koczc si pojemnoci obecnie eksploatowanej kwatery składowiska. Do rozwizania, w porozumieniu z organem wykonawczym na szczeblu wojewódzkim, pozostaje problem odpadów niebezpiecznych, ich odbierania i zasad finansowania ich unieszkodliwiania. Opracowany i zatwierdzony w 2004r Plan Gospodarki Odpadami Łazisk Górnych, okrelał priorytetowe zadania strategiczne dotyczce gospodarki odpadami na terenie gminy. Strategia prowadzonych działa została krelona dla dwóch horyzontów czasowych: Długoterminowy Program Strategiczny (lata ) Krótkoterminowy Program Strategiczny (lata ) IETU Katowice 2006r 8

9 Zadania długoterminowe i wydzielone w ramach ich realizacji zadania krótkoterminowe zestawiono w tabeli 3-1. W tabeli zamieszczono nazw i symbol zadania, zakładany czasookres realizacji, oraz ocen działa wykonanych w latach Załoone w planie cele s realizowane na bieco zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. Z uwagi na przejcie szeregu obowizków przez przedsibiorców prowadzcych działalno w zakresie odbierania odpadów, zmieniła si nieco rola gminy w tworzeniu systemu gospodarki odpadami, jednak nie zmienione pozostało denie do osigania celów wynikajcych z Planu Gospodarki Odpadami. Zadania wyznaczone do realizacji w Planie gospodarki odpadami s w wikszoci realizowane. W odniesieniu do zada krótkoterminowych, analiza zestawionych danych wykazała, e w zalenoci od specyfiki prac wszystkie zadania przewidziane do realizacji na lata , s w fazie wykonywania (prace w toku) lub prace te zostały ju wykonane (zrealizowane). Pełna ocena realizacji wytyczonych zada krótkoterminowych bdzie moliwa w roku Tabela 3-1.Harmonogram i ocena realizacji zada długo i krótkoterminowych z zakresu gospodarki odpadami w latach w gminie Łaziska Górne. Zadanie zakładany ocena realizacji zada [lata ] symbol opis czasookres realizacji komentarz ocena Budowa nowej kwatery GO1 składowiska oraz gminnego nie dotyczy okresu centrum recyklingu GO1/1 GO1/2 GO1/3 GO2 GO3 GO3/1 GO3/2 GO3/3 GO4 GO4/1 GO4/2 budowa nowej kwatery składowiska, budowa gminnego centrum recyklingu (GCR) podwyszenie eksploatowanej składowiska, obwałowania kwatery Stworzenie GPZON (Gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych rozbudowa systemu segregacji odpadów u ródła o kolejne frakcje (makulatura, oddzielnie tworzywa sztuczne i metal), w ramach workowego systemu selektywnej zbiórki na terenie zabudowy jednorodzinnej rozbudowa kontenerowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej wdroenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscach publicznych Likwidacja dzikich wysypisk odpadów. monitorowanie miejsc zagroonych powstawaniem dzikich wysypisk odpadów (współpraca ze Stra Miejsk), likwidacja dzikich wysypisk i egzekwowanie sankcji wobec sprawców tych zanieczyszcze Prace w toku, obecnie rozwaane s 2 warianty rozwiza. Alternatywnie do budowy nowej kwatery składowiska, przewiduje si budow stacji przeładunkowej odpadów zmieszanych Obecnie opracowywany jest projekt podniesienia wałów na składowisku Na terenie gminy moliwe jest stworzenie GPZON np. w centrum Łazisk w rejonie siedziby PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Energetyków 5 W zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórk szkła, tworzyw sztucznych i puszek metalowych oraz papieru w systemie workowym. Na terenie zabudowy wielorodzinnej system selektywnego zbierania odpadów oparty na pojemnikach typu dzwon (62 pojemniki o pojemnoci 1,5dm 3 i 6 pojemników pojemnoci 3,5 m 3. W 2006r na terenie miasta w miejscach publicznych rozstawione było 6 pojemników (rejonie osiedli, przy szkole oraz przy placu targowym). prace w toku prace w toku prace w toku zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano IETU Katowice 2006r 9

10 symbol GO5 GO5/1 GO5/2 GO5/3 GO6 GO6/1 GO6/2 GO7 GO8 GO8/1 GO8/2 GO8/3 GO9 GO10 GO10/1 GO10/2 GO10/3 GO11 GO12 GO12/1 Zadanie zakładany ocena realizacji zada [lata ] opis czasookres realizacji komentarz ocena Redukcja strumienia odpadów ulegajcych biodegradacji kierowanych na składowisko opracowanie i wdroenie programu małych kompostowników wykorzystanie istniejcej infrastruktury do działa w zakresie odzysku odpadów zielonych (produkcja paliwa energetycznego), budowa lokalnej kompostowni przy GCR Wykreowanie programu zielona gospodarka (działanie spójne ze Strategi Rozwoju Miasta Łaziska Górne B.2.4.). prowadzenie akcji edukacyjnej i promocyjnej głównie skierowanej do młodziey pozyskiwanie rodków zewntrznych na finansowanie działa zwizanych z zielon gospodark Adaptacja zrekultywowanych składowisk odpadów przemysłowych do celów parkowych Utworzenie izolacyjnego pasa zieleni wokół składowisk odpadów (działanie spójne z zapisem w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Łazisk Górnych) sporzdzanie dokumentacji projektowej pozyskiwanie rodków na nowe nasadzenia zakup materiału sadzeniowego oraz wykonanie nasadze wraz z pracami towarzyszcymi Utworzenie elektronicznej bazy danych o odpadach. Prowadzenie akcji odbierania odpadów (wystawka, zbieranie lici, sprztanie wiata i innych) organizowanie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych wystawka organizowanie akcji sprztanie wiata organizowanie akcji jesienna zbiórka lici Opracowanie dokumentacji zamknicia składowiska, zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach Rewitalizacja terenów zdegradowanych odpadami. przebudowa drzewostanu na terenie byłej hałdy przy ul brak realizacji Na obecnym etapie odstpiono od realizacji inwestycji produkcji paliwa energetycznego z odpadów zielonych. Od 2010r planuje si skierowanie czci odpadów ulegajcych biodegradacji do instalacji recyklingu organicznego Na terenie oczyszczalni cieków przy ul. Morcinka funkcjonuje kompostownia pryzmowa, w której oprócz osadów ciekowych odzyskowi poddawane s selektywnie zebrane odpady ulegajce biodegradacji. brak realizacji - prace w toku zrealizowano brak realizacji Właciciele składowisk Właciciele składowisk Właciciele składowisk Właciciele składowisk Właciciele składowisk Baza danych została uruchomiona Akcja organizowana corocznie we współpracy z placówkami owiatowymi Akcja organizowana była corocznie we współpracy z placówkami owiatowymi. Na terenie gminy prowadzona jest ponadto zbiórka skoszonej trawy w systemie workowym nie dotyczy okresu Brak realizacji prace w toku prace w toku prace w toku prace w toku zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano Brak realizacji IETU Katowice 2006r 10

11 symbol GO12/2 GO13 GO13/1 GO13/2 GO14 GO14/1 GO14/2 GO14/3 GO15 Zadanie zakładany ocena realizacji zada [lata ] czasookres opis realizacji komentarz ocena Sienkiewicza uzupełnienie zieleni na terenie zrealizowano byłego dzikiego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. wierczewskiego Wdroenie systemu usuwania azbestu. Opracowanie planu usuwania azbestu Wdroenie opracowanego systemu usuwania azbestu, Edukacja ekologiczna i promocja zasad gospodarowania odpadami. wspieranie zaj edukacji ekologicznej w placówkach owiatowych wspomaganie organizacyjne i finansowe działa z zakresu edukacji ekologicznej dla młodziey pozyskiwanie rodków finansowych na działania edukacyjno promocyjne z zakresu stosowania właciwych zasad gospodarowania odpadami Rozwój gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym Sektor gospodarczy zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano prace w toku 4. Okrelenie aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi Zgodnie z definicj zawarta w Ustawie o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pón. zmianami), przez odpady komunalne rozumie si: odpady powstajce w gospodarstwach domowych, a take odpady niezawierajce odpadów niebezpiecznych pochodzce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgldu na swój charakter lub skład s podobne do odpadów powstajcych w gospodarstwach domowych. ródłami powstawania odpadów komunalnych s gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo i inne). Dotychczasowe statystyki podaj, e około 2/3 odpadów komunalnych generuj gospodarstwa domowe, 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury. W grupie odpadów komunalnych wyróniono 3 podgrupy: a) odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie b) odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) c) inne odpady komunalne w tym: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odpady z targowisk odpady z czyszczenia ulic i placów odpady wielkogabarytowe IETU Katowice 2006r 11

12 4.1 Rodzaj, ilo i ródła powstawania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (podgrupa 20 01). Ogółem na terenie gminy Łaziska Górne w 2005r wysegregowano ponad 223 Mg odpadów. W tabeli 4-1 podano ilo poszczególnych surowców wtórnych wydzielonych z odpadów komunalnych. Tabela 4-1. Odpady zebrane selektywnie ogółem [Mg] Frakcja: zebrane na terenie zabudowy wielorodzinnej zebrane za terenie zabudowy jednorodzinnej SUMA Szkło 15,1 108,1 123,1 Plastik 17,0 46,0 62,9 Papier 10,1 27,1 37,2 Razem: 42,1 181,1 223, Odpady z ogrodów i parków (podgrupa 20 02) Iloci odpadów wytwarzanych w tej podgrupie wyszacowano w oparciu o wskaniki, przyjmujc redni wskanik 12 kg na mieszkaca/ rok. Oszacowana łczna ilo odpadów podgrupy wytworzonych na terenie gminy wynosi ok. 264 Mg/rok (Tabela 4-2). Tabela 4-2. Ilo wytwarzanych odpadów podgrupy w 2005r Kod Rodzaje odpadów Ilo odpadów wytwarzanych [Mg] Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) Odpady ulegajce biodegradacji Gleba i ziemia, w tym kamienie Inne odpady nie ulegajce biodegradacji Inne odpady komunalne (podgrupa 20 03) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( ) Odpady te stanowi główny strumie wytwarzanych odpadów komunalnych. Bilans odpadów zmieszanych pochodzcych z gospodarstw domowych oraz odpadów z obiektów infrastruktury o składzie zblionym do odpadów komunalnych wytworzonych IETU Katowice 2006r 12

13 w gospodarstwach domowych, sporzdzono w oparciu o przyjte wskaniki, zalene od struktury zabudowy. Charakterystyka struktury zabudowy gminy Łaziska Górne Skład i parametry technologiczne odpadów komunalnych s cile uzalenione od rodowiska, w którym s wytwarzane, czyli od rodzaju i struktury zabudowy obiektów mieszkalnych i obiektów infrastruktury. Podział gminy wg rodzaju zabudowy jest nastpujcy: ZABUDOWA JEDNORODZINNA Zabudowa jednorodzinna gminy stanowi ok domów, czyli szacunkowo 50% ludnoci gminy zamieszkujcych domy jedno i dwu rodzinne. Wiksze skupiska tej zabudowy tworzone s na osiedlach takich jak osiedle Zoka, osiedle Kwiatowe, czy te osiedle Lene. Pozostała zabudowa jednorodzinna ma charakter rozproszony, przylegajcy do dróg powiatowych, gminnych oraz lokalnych (gruntowych). Główne czynniki decydujce o składzie odpadów z tego typu zabudowy to: lokalizacja i zagospodarowanie terenu posesji (moe decydowa o iloci odpadów ulegajcych biodegradacji), system grzewczy (rodzaj paliwa), wiadomo ekologiczna mieszkaców. ZABUDOWA WIELORODZINNA Zabudow wielorodzinn na terenie gminy tworz budynki nalece do spółdzielni mieszkaniowych: Górniczej Hutnik, Łaziska, Razem, oraz Zakładu Inynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych. Wystpuje równie zabudowa czynszowa, której zarzdzanie pozostaje w gestii innych administratorów. Zasoby wielorodzinne tworz zwart zabudow, na terenie której wygospodarowano miejsca (tzw. gniazda ) słuce do gromadzenia odpadów. Planuje si, e w oparciu o te miejsca w przyszłoci bdzie nastpował rozwój selektywnej zbiórki odpadów u ródła poprzez wprowadzanie bardziej złoonych systemów segregacji. INNE OBIEKTY ródła odpadów komunalnych Oprócz zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej istniej równie w miecie inne ródła wytwarzania odpadów komunalnych. Poza gospodarstwami domowymi, zgodnie z definicj - do odpadów komunalnych zalicza si równie odpady pochodzce od innych wytwórców odpadów, które nie zawieraj odpadów niebezpiecznych a równoczenie ze wzgldu na swój charakter lub skład s podobne do odpadów powstajcych w gospodarstwach domowych. Zalicza si do nich odpady z infrastruktury, odpady z targowisk, odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady z parków i cmentarzy. Sektor gospodarczy. Na terenie zakładów przemysłowych i w sektorze M P, obok odpadów produkcyjnych wytwarzane s równie odpady komunalne zwizane z infrastruktur socjaln. Do głównych podmiotów gospodarczych działajcych na terenie gminy nale: - PKE S.A. - Elektrownia Łaziska - przemysł elektroenergetyczny, - Huta Łaziska S.A - przemysł hutniczy, - Kompania Wglowa S.A. KWK Bolesław miały - Zakład Tworzyw Sztucznych ERG Łaziska S.A. Ponadto na terenie gminy działaj firmy budowlane, masarnie, szeroko rozwinity sektor usług i drobnej i redniej przedsibiorczoci. IETU Katowice 2006r 13

14 Obiekty uytecznoci publicznej. Do obiektów tych zaliczaj si placówki handlowe i gastronomiczne, przychodnie, apteki, szpitale, prywatne gabinety lekarskie, itp. W brany handlowo-gastronomicznej na terenie gminy działa ok. 90 zarejestrowanych podmiotów, w których dominuj sklepy i pawilony brany spoywczej oraz placówki handlowe innych bran. Do najwikszych punktów usług handlowych nale pawilony Albert, Biedronka, ABC, Plus i Leader Price. Do punktów usług gastronomicznych naley zaliczy restauracje: Gronie, Lena, Jubilat, oraz Pod Białym Orłem. Do innych obiektów uytecznoci publicznej nale parki, przystanki, dworce, stadion domy kultury, basen, hala sportowa itp. Placówki owiatowe. Do szkół w Łaziskach uczszcza ponad 3 tys. uczniów. Na terenie gminy znajduj si nastpujce placówki owiatowe: a) 1 liceum ogólnokształcce, b) 3 gimnazja, c) 5 szkół podstawowych, d) 6 przedszkoli. Place, drogi parkingi i targowiska. Z obiektów tego typu generowane s odpady w postaci piasku, zmiotki uliczne, odpady ulegajce biodegradacji i inne (papier, tworzywa). Do głównych targowisk funkcjonujcych w Łaziskach Górnych naley zaliczy 2 obiekty mieszczce si przy ulicach: - Dworcowej, - Wyrskiej (os. Kociuszki), Cmentarze. W Łaziskach Górnych znajduj si cztery cmentarze w Łaziskach Górnych parafialny w rejonie ul. Kocielnej oraz komunalny w rejonie ul. Orzeskiej, w Łaziskach rednich w rejonie ul. Sikorskiego oraz w Łaziskach Dolnych. Urednione wskaniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej przyjto na podstawie wskaników krajowego planu gospodarki odpadami, oraz bada ilociowo jakociowych odpadów prowadzonych przez IETU. Tabela 4-3. Wskaniki charakterystyki ilociowej odpadów komunalnych niesegregowanych [kg/m/rok]** Lp. Rodzaj odpadów zabudowa wielorodzinna wskanik [kg/m/rok] zabudowa jednorodzinna 01 Odpady z gospodarstw domowych Odpady z infrastruktury 95* 75* redni wskanik dla gminy: 305 *- wskanik w przeliczeniu na statystycznego mieszkaca ** - kg/mieszkaca/rok IETU Katowice 2006r 14

15 Tabela 4-4. Bilans odpadów komunalnych niesegregowanych wytworzonych w 2005r na terenie gminy Łaziska Górne Ilo odpadów [Mg/rok] Lp. Rodzaj odpadów zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna Razem: 01 Odpady z gospodarstw domowych Odpady z infrastruktury Razem Z uwagi na to, e dotychczas na terenie gminy Łaziska Górne nie prowadzono bada morfologii odpadów komunalnych dla potrzeb niniejszego planu przyjto wskanikowo redni skład posługujc si danymi ze zaktualizowanego krajowego planu gospodarki odpadami, oraz wynikami bada morfologii odpadów wykonywanymi przez IETU na terenie innych miast Polski. Charakterystyk morfologiczn odpadów powstajcych w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury przedstawia Tabela 4-5 i Tabela 4-6. Tabela 4-5. Skład morfologiczny odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie gminy Łaziska Górne wytwarzanych w gospodarstwach domowych [Mg]. Lp. Frakcje odpadów zabudowa wielorodzinna Ilo odpadów 2005r [Mg] zabudowa jednorodzinna RAZEM Łaziska Górne 01 odpady kuchenne ulegajce biodegradacji 757,6 415,0 1172,6 02 odpady zielone 50,5 73,8 124,3 03 papier i tektura 505,1 276,7 781,8 04 opakowania wielomateriałowe 101,0 73,8 174,8 05 tworzywa sztuczne 353,6 290,5 644,1 06 szkło 202,0 184,4 386,4 07 metal 126,3 115,3 241,6 08 odzie, tekstylia 25,3 23,1 48,4 09 drewno 37,9 34,6 72,5 10 odpady niebezpieczne 12,6 11,5 24,1 11 odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 353,6 807,0 1160,6 SUMA: 2525,4 2305,7 4831,2 IETU Katowice 2006r 15

16 Tabela 4-6. Skład morfologiczny odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie gminy Łaziska Górne wytwarzanych w obiektach infrastruktury [Mg]. Lp. Frakcje odpadów zabudowa wielorodzinna Ilo odpadów 2005 [Mg] zabudowa jednorodzinna RAZEM Łaziska Górne 01 odpady kuchenne ulegajce biodegradacji 104,3 82,3 186,6 02 odpady zielone 20,9 16,5 37,4 03 papier i tektura 281,6 222,3 503,9 04 opakowania wielomateriałowe 187,8 148,2 336,0 05 tworzywa sztuczne 187,8 148,2 336,0 06 szkło 104,3 82,3 186,6 07 metal 52,2 41,2 93,4 08 odzie, tekstylia 31,3 24,7 56,0 09 drewno 14,6 11,5 26,1 10 odpady niebezpieczne 6,3 4,9 11,2 11 odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 52,2 41,2 93,4 SUMA: 1043,3 823,3 1866, Inne odpady podgrupy Do oszacowania pozostałych rodzajów odpadów w grupie przyjto nastpujce wskaniki: o odpady z targowisk: 3 kg/m/rok; o odpady z czyszczenia ulic: 8 kg /M/rok o odpady wielkogabarytowe: 12 kg /M/rok W tabeli podano sumaryczn ilo wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych z grupy 20 w 2005r Tabela 4-7. Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Łaziska Górne w 2005r [Mg] kod nazwa ilo [Mg] Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym: 6698 odpady kuchenne ulegajce biodegradacji 1359 odpady zielone 162 papier i tektura 1286 opakowania wielomateriałowe 511 tworzywa sztuczne 980 szkło 573 metal 335 odzie, tekstylia 104 drewno 99 odpady niebezpieczne 35 odpady mineralne w tym frakcja popiołowa Odpady z targowisk Odpady z czyszczenia ulic Odpady wielkogabarytowe 264 RAZEM 7690 IETU Katowice 2006r 16

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE ZARZDZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE WSTP USTAWA 1 PODSTAWOWE DECYZJE PRZY WDRAANIU ANIU USTAWY o o o o ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTAA Z REALIZACJI 1) MARSZAŁEK

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011 2019 z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

II. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

II. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I. WSTP Ustawa z dnia 21 kwietnia 2007 r. o odpadach okrela zasady postpowania z odpadami w sposób zapewniajcy ochron ycia i zdrowia ludzi oraz ochron rodowiska zgodnie z zasad zrównowaonego rozwoju, a

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Tabela 1. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Tabela Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 2. Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku z selektywnej zbiórki w wysokości - wielkogabarytowych 50% budowlanych wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 UCHWAŁA Nr 21/II/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/381/10 RAY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok 1 Spis treści 1. Cel przygotowania analizy... 3 2. Postawa prawna sporządzenia analizy.... 3 3. Ogólna charakterystyka systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Marcin Rubaj Łukasz Kuczek Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Łęczna, 21 listopad 2012 Podstawowe założenia nowej ustawy Gmina przejmuje władztwo nad odpadami na terenach na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

II. ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

II. ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI II. ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2.1. Dane ogólne gmin Zwizku Komunalnego Gminy Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej połoone s w rodkowej czci województwa lubelskiego.

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest:

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: V. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 5.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: minimalizacja ilości odpadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2008 2011

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2008 2011 7. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI System gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego działa, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011, w ramach Południowego Rejonu Gospodarki Odpadami.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA DLACZEGO POTRZEBNA JEST REWOLUCJA? Polska wstępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do zagospodarowania śmieci zgodnie z unijnymi wytycznymi. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Mielno, kwiecień 2016 r. 1 I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument został przygotowany w celu weryfikacji możliwości technicznych oraz organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Zielonki, dnia 28 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania formalno prawne... 3 II. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego

Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego Badania prowadzone przez: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ROT Recycling Odpady

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 1 z 9 BĘDZIN w gminie Będzin w latach 2004-2006 1. Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo