PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015"

Transkrypt

1

2 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE: doc.dr Lidia Sieja mgr in. Mariusz Kalisz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice padziernik 2006r 2

3 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Spis treci: 1. Wstp Informacje ogólne o gminie Ocena realizacji obowizujcego planu gospodarki odpadami Okrelenie aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi Rodzaj, ilo i ródła powstawania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (podgrupa 20 01) Odpady z ogrodów i parków (podgrupa 20 02) Inne odpady komunalne (podgrupa 20 03) Odpady ulegajce biodegradacji Odpady opakowaniowe Rodzaj i ilo odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania Istniejce systemy zbierania odpadów komunalnych Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna Inne obiekty Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Wykaz podmiotów prowadzcych działalno w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami Prognoza wytwarzania odpadów Prognoza iloci odpadów zbieranych selektywnie Prognoza iloci wytwarzanych odpadów zmieszanych Prognoza iloci wytwarzanych odpadów ulegajcych biodegradacji Cele w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wraz z terminami ich osigania Działania zmierzajce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Działania zmierzajce do zapobiegania powstawaniu odpadów Działania zmierzajce do ograniczenia iloci odpadów i ich negatywnego oddziaływania na rodowisko Działania wspomagajce prawidłowe postpowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Działania zmierzajce do redukcji iloci odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji kierowanych na składowiska Zbiórka i transport odpadów Strategie i instrumenty słuce promowaniu zbiórki selektywnej...35 IETU Katowice 2006r 3

4 7. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi uwzgldniajcy ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów Redukcja składowanych odpadów ulegajcych biodegradacji Odpady niebezpieczne wchodzce w strumie odpadów komunalnych Systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych Odpady opakowaniowe Odpady wielkogabarytowe Zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne Zuyty sprzt gospodarstwa domowego Odpady budowlano - remontowe Rodzaj i harmonogram realizacji przedsiwzi oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizacj Sposoby finansowania w tym instrumenty finansowe słuce realizacji zamierzonych celów, z uwzgldnieniem harmonogramu uruchamiania rodków finansowych i ich ródeł System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalajcy na okrelenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zada zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzgldnieniem ich jakoci i iloci Raporty z wykonania Planu Gospodarki Odpadami System oceny realizacji planu Analiza oddziaływania projektu planu na rodowisko Ocena wpływu realizacji planu na poszczególne elementy rodowiska Ocena wpływu realizacji planu na stan jakoci wód Ocena wpływu realizacji planu na powietrze atmosferyczne Ocena wpływu realizacji planu na gleby i powierzchni ziemi Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na rodowisko...62 IETU Katowice 2006r 4

5 1. Wstp Aktualizacja planów gospodarki odpadami wykonywana jest zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pón. zmianami) a take ustaw z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458). Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami wyłcznie dotyczy sektora komunalnego sektor gospodarczy pozostaje w gestii planu powiatowego i wojewódzkiego. Wg. Rozporzdzenia Ministra rodowiska z 9 IV 2003r w sprawie sporzdzania planów gospodarki odpadami zakres aktualizacji jest nastpujcy: - aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi, - prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, - działania zmierzajce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, - projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi - rodzaj i harmonogram realizacji przedsiwzi oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizacj - sposoby finansowania zamierzonych celów - system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 2. Informacje ogólne o gminie Łaziska Górne połoone s w województwie lskim, w południowej czci Górnolskiego Okrgu Przemysłowego (Rys.2-1), 18 km na południowy-zachód od Katowic (powiat mikołowski). Łaziska uzyskały prawa miejskie w 1951r i s jednym z mniejszych miast województwa lskiego. Połoenie geograficzne miasta wyznaczaj współrzdne 50 stopni, 7 minut i 50 stopni, 10 minut szerokoci geograficznej północnej oraz 18 stopni, 49 minut i 18 stopni, 54 minuty długoci geograficznej wschodniej. Miasto zajmuje powierzchni 20,2 km 2, rozcigło miasta w kierunku południkowym wynosi 5,5 km, a w kierunku równolenikowym 5,8 km. Wg danych GUS (stan na 31 VI 2005r) teren miasta zamieszkuje mieszkaców. Obszar objty zakresem Planu jest wyznaczony granic administracyjn miasta Łaziska Górne. Z całego terenu miasta wyranie oddzielaj si jednostki strukturalne znaczco rónice si od siebie funkcjonalnoci, tj. zabudow mieszkaln i zlokalizowanym przemysłem, tworzc tym samym dzielnice miasta: - Łaziska Górne, - Łaziska rednie, - Łaziska Dolne, Na potrzeby gospodarki odpadami teren gminy mona podzieli na dwa główne obszary: - cz zachodni ZGO (zachodnia strefa gospodarowania odpadami) - cz wschodni WGO (wschodnia strefa gospodarowania odpadami) IETU Katowice 2006r 5

6 Fizjograficznie, gmina połoona jest na Wyynie Katowickiej. Powierzchnia terenu jest wyranie zrónicowana, przewaaj liczne doliny i pagórki. W wyniku działalnoci przemysłu IETU Katowice 2006r 6

7 powstały liczne antropogeniczne formy ukształtowania powierzchni, do których nale głownie hałdy i osiadania terenu zwizane z działalnoci górnicz (ugicia terenu, leje itp.). Budowa geologiczna Obszar Łazisk Górnych znajduje si w centralnej czci Górnolskiego Zagłbia Wglowego. Formacja produktywna GZW jest reprezentowana przez dwa pierwsze pitra górnego karbonu namur i westfal. Ich osady dziel si z kolei na trzy grupy: brzen, siodłow i łkow. Obszar miasta znajduje si w obrbie jednego z czterech poziomów grupy łkowej warstw łaziskich. Dominujcym rodzajem osadów w warstwach łaziskich s piaskowce, zlepiece z wkładkami łupków oraz warstw wgla kamiennego. Miszo karbonu produktywnego siga na obszarze Łazisk Górnych 2000 m. W obrbie granic gminy bezporednio na powierzchni wystpuj utwory górnokarboskie (piaskowce, zlepiece, łupki oraz wgiel kamienny). Zajmuj one ponad 70% powierzchni miasta rodkow oraz północn cz. Skały triasowe reprezentowane s przez warstwy pstrego piaskowca i retu wystpujcych w postaci drobnoziarnistych piaskowców, iłów, margli i dolomitów. Warstwy utworów triasowych maj zaledwie kilkumetrow miszo, a ich rozległe płaty wystpuj pomidzy stokow hałd Bolesław miały a drog krajow nr 81. Na terenie miasta Łaziska Górne zalegaj równie utwory czwartorzdowe. Z okresu zlodowacenia rodkowopolskiego pochodz plejstoceskie gliny zwałowe o miszoci do 6 m wystpujce na niewielkim obszarze (0,5 km 2 ) w północnej czci miasta. Wody powierzchniowe Gmina Łaziska Górne jest obszarem wododziałowym. Wierzchowin Garbu Mikołowskiego przebiega dział wodny I rzdu rozdzielajcy dorzecza Wisły i Odry. Do dorzecza Wisły naley 79% powierzchni miasta. Z tego obszaru wody odprowadzane s w kierunku południowym przez lewobrzene dopływy Gostynki: Potok Brada, Potok Górnołaziski, Potok Dolnołaziski, Potok wakowskiego. Pozostała cze gminy odwadniana jest w kierunku północnym przez ródłowe odcinki dopływów Kłodnicy: potoki Jasienica, Promna i Aleksander (ródłowy odcinek Jamny). Zlewnie dopływów Gostyni i Kłodnicy rozdzielaj działy wodne III rzdu. Połoenie miasta na obszarze wododziałowym wpływa na małe zasoby wodne. Przepływ wód w potokach jest niewielki. Chwilowe natenia przepływu wód w głównych ciekach nie przekraczaj 0,1 m 3 x s-1 (dane orientacyjne). Wikszo cieków nie ma naturalnego koryta. Niektóre z nich maj charakter rowów bd otwartych kolektorów ciekowych. Cz odcinków cieków zabudowano lub przełoono ich bieg. Jedynie Potok Brada posiada na dłuszym odcinku naturalne koryto. Na obszarze gminy Łaziska Górne wystpuj take zbiorniki wodne. Wszystkie s pochodzenia antropogenicznego. Nale do nich zbiorniki rekreacyjne, stawy rybne, zbiorniki przemysłowe oraz zalewiska powstałe w nieckach osiadania. Wody podziemne Obszar gminy Łaziska Górne znajduje si w obrbie górnolskiego regionu hydrogeologicznego. Przewaajca cz miasta naley do podregionu łaziskiego. Jedynie północne tereny le w granicach podregionu katowickiego. W obydwu podregionach główny uytkowy poziom wodonony stanowi utwory górnokarboskie (piaskowce, mułowce i iłowce), lecz w podregionie katowickim charakteryzuj si one mniejsza wodononoci. Karboski poziom wodonony ma najwikszy wpływ na kształtowanie si warunków hydrogeologicznych obszaru gminy. Wody podziemne wystpuj tutaj na głbokoci od 10 do 80 m. W karboskim poziomie wodononym wystpuj dwa odrbne kompleksy zwizane z utworami warstw łaziskich oraz orzeskich. Warstwy te charakteryzuj si znaczn przepuszczalnoci oraz wodononoci. Wpływ na to ma gruboziarnista i porowata budowa utworów karboskich, a take liczne spkania górotworu. Kompleks drugi warstwy orzeskie nie jest zdolny do gromadzenia wikszych iloci wód. Wystpuje tu głównie facja łupkowa o małej wodononoci. IETU Katowice 2006r 7

8 Zasilanie poziomu wodononego karbonu odbywa si poprzez infiltracje opadów atmosferycznych bezporednio na wychodniach lub przez przepuszczalny nadkład. Moe take zachodzi zasilanie przez zasoby dynamiczne drena wyszych poziomów zasilanych przez opady atmosferyczne. Podrzdny poziom wodonony stanowi piaski czwartorzdowe (w północnej czci gminy) oraz piaski i wiry (na pozostałym terenie). Wystpuje on do głbokoci 10 m. Czwartorzdowy poziom wodonony ze wzgldu na płytkie zaleganie naraony jest na migracj zanieczyszcze z powierzchni. Pomidzy wodami w utworach czwartorzdowych oraz karboskich istnieje kontakt hydrauliczny. Moe to prowadzi równie do zanieczyszczenia wód w głbszych poziomach. Bardzo słabo rozpoznane oraz majce marginalne znaczenie s pozostałe poziomy wodonone trzeciorzdowe oraz triasowe. Karboski poziom wodonony jest intensywnie odwadniany w zwizku z działalnoci kopalni Bolesław miały. Nastpiły znaczne przeobraenia stosunków wodnych. Utworzył si lej depresyjny powodujcy zanikanie górnych odcinków cieków oraz zmniejszenia przepływów w ciekach. Wskutek drenujcej roli horyzontów karboskich znacznemu obnieniu uległ take czwartorzdowy poziom wodonony. Zwierciadło wód podziemnych w przewaajcej czci gminy wystpuje na głbokoci wikszej ni 5 m. Jedynie w dnach dolin Potoków: Brada, Dolnołaziskiego oraz Jasienica głboko wystpowania poziomu wód podziemnych jest mniejsza. Na terenie gminy wystpuje kilka naturalnych wypływów wód podziemnych, z których najwiksze znaczenie ma ródło Miniszka, którego wody wpadaj do Potoku Dolnołaziskiego. 3. Ocena realizacji obowizujcego planu gospodarki odpadami W okresie od momentu uchwalenia do 2005r., kiedy nastpiły radykalne zmiany w ustawach o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, jak i ustawie o odpadach Gmina Łaziska Górne rozwijała obowizujcy system - zarówno w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, jak i gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi unieszkodliwianymi poza terenem Gminy. Obecnie po zmianach przepisów prawa, nastpiło inne podejcie do organizacji systemu. Obowizki selektywnej zbiórki odpadów z mocy prawa przejli przedsibiorcy prowadzcy działalno w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a gmina ma za zadanie tworzy warunki do jej prowadzenia. Uchwalony nowy Regulamin utrzymania czystoci i porzdku w gminach, wydanie warunków, jakie powinni spełnia przedsibiorcy ubiegajcy si o wydanie zezwole na prowadzenie działalnoci w zakresie odbierania odpadów komunalnych, uchwalenie górnych stawek, prowadzenie ewidencji umów to działania zrealizowane w ramach znowelizowanych ustaw. Gmina dy równie do promocji edukacji ekologicznej, która jest podstaw dobrego działania systemu gospodarki odpadami. Wan kwesti pozostaje podjcie decyzji, co do dalszego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w zwizku z koczc si pojemnoci obecnie eksploatowanej kwatery składowiska. Do rozwizania, w porozumieniu z organem wykonawczym na szczeblu wojewódzkim, pozostaje problem odpadów niebezpiecznych, ich odbierania i zasad finansowania ich unieszkodliwiania. Opracowany i zatwierdzony w 2004r Plan Gospodarki Odpadami Łazisk Górnych, okrelał priorytetowe zadania strategiczne dotyczce gospodarki odpadami na terenie gminy. Strategia prowadzonych działa została krelona dla dwóch horyzontów czasowych: Długoterminowy Program Strategiczny (lata ) Krótkoterminowy Program Strategiczny (lata ) IETU Katowice 2006r 8

9 Zadania długoterminowe i wydzielone w ramach ich realizacji zadania krótkoterminowe zestawiono w tabeli 3-1. W tabeli zamieszczono nazw i symbol zadania, zakładany czasookres realizacji, oraz ocen działa wykonanych w latach Załoone w planie cele s realizowane na bieco zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. Z uwagi na przejcie szeregu obowizków przez przedsibiorców prowadzcych działalno w zakresie odbierania odpadów, zmieniła si nieco rola gminy w tworzeniu systemu gospodarki odpadami, jednak nie zmienione pozostało denie do osigania celów wynikajcych z Planu Gospodarki Odpadami. Zadania wyznaczone do realizacji w Planie gospodarki odpadami s w wikszoci realizowane. W odniesieniu do zada krótkoterminowych, analiza zestawionych danych wykazała, e w zalenoci od specyfiki prac wszystkie zadania przewidziane do realizacji na lata , s w fazie wykonywania (prace w toku) lub prace te zostały ju wykonane (zrealizowane). Pełna ocena realizacji wytyczonych zada krótkoterminowych bdzie moliwa w roku Tabela 3-1.Harmonogram i ocena realizacji zada długo i krótkoterminowych z zakresu gospodarki odpadami w latach w gminie Łaziska Górne. Zadanie zakładany ocena realizacji zada [lata ] symbol opis czasookres realizacji komentarz ocena Budowa nowej kwatery GO1 składowiska oraz gminnego nie dotyczy okresu centrum recyklingu GO1/1 GO1/2 GO1/3 GO2 GO3 GO3/1 GO3/2 GO3/3 GO4 GO4/1 GO4/2 budowa nowej kwatery składowiska, budowa gminnego centrum recyklingu (GCR) podwyszenie eksploatowanej składowiska, obwałowania kwatery Stworzenie GPZON (Gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych rozbudowa systemu segregacji odpadów u ródła o kolejne frakcje (makulatura, oddzielnie tworzywa sztuczne i metal), w ramach workowego systemu selektywnej zbiórki na terenie zabudowy jednorodzinnej rozbudowa kontenerowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej wdroenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscach publicznych Likwidacja dzikich wysypisk odpadów. monitorowanie miejsc zagroonych powstawaniem dzikich wysypisk odpadów (współpraca ze Stra Miejsk), likwidacja dzikich wysypisk i egzekwowanie sankcji wobec sprawców tych zanieczyszcze Prace w toku, obecnie rozwaane s 2 warianty rozwiza. Alternatywnie do budowy nowej kwatery składowiska, przewiduje si budow stacji przeładunkowej odpadów zmieszanych Obecnie opracowywany jest projekt podniesienia wałów na składowisku Na terenie gminy moliwe jest stworzenie GPZON np. w centrum Łazisk w rejonie siedziby PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Energetyków 5 W zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórk szkła, tworzyw sztucznych i puszek metalowych oraz papieru w systemie workowym. Na terenie zabudowy wielorodzinnej system selektywnego zbierania odpadów oparty na pojemnikach typu dzwon (62 pojemniki o pojemnoci 1,5dm 3 i 6 pojemników pojemnoci 3,5 m 3. W 2006r na terenie miasta w miejscach publicznych rozstawione było 6 pojemników (rejonie osiedli, przy szkole oraz przy placu targowym). prace w toku prace w toku prace w toku zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano IETU Katowice 2006r 9

10 symbol GO5 GO5/1 GO5/2 GO5/3 GO6 GO6/1 GO6/2 GO7 GO8 GO8/1 GO8/2 GO8/3 GO9 GO10 GO10/1 GO10/2 GO10/3 GO11 GO12 GO12/1 Zadanie zakładany ocena realizacji zada [lata ] opis czasookres realizacji komentarz ocena Redukcja strumienia odpadów ulegajcych biodegradacji kierowanych na składowisko opracowanie i wdroenie programu małych kompostowników wykorzystanie istniejcej infrastruktury do działa w zakresie odzysku odpadów zielonych (produkcja paliwa energetycznego), budowa lokalnej kompostowni przy GCR Wykreowanie programu zielona gospodarka (działanie spójne ze Strategi Rozwoju Miasta Łaziska Górne B.2.4.). prowadzenie akcji edukacyjnej i promocyjnej głównie skierowanej do młodziey pozyskiwanie rodków zewntrznych na finansowanie działa zwizanych z zielon gospodark Adaptacja zrekultywowanych składowisk odpadów przemysłowych do celów parkowych Utworzenie izolacyjnego pasa zieleni wokół składowisk odpadów (działanie spójne z zapisem w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Łazisk Górnych) sporzdzanie dokumentacji projektowej pozyskiwanie rodków na nowe nasadzenia zakup materiału sadzeniowego oraz wykonanie nasadze wraz z pracami towarzyszcymi Utworzenie elektronicznej bazy danych o odpadach. Prowadzenie akcji odbierania odpadów (wystawka, zbieranie lici, sprztanie wiata i innych) organizowanie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych wystawka organizowanie akcji sprztanie wiata organizowanie akcji jesienna zbiórka lici Opracowanie dokumentacji zamknicia składowiska, zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach Rewitalizacja terenów zdegradowanych odpadami. przebudowa drzewostanu na terenie byłej hałdy przy ul brak realizacji Na obecnym etapie odstpiono od realizacji inwestycji produkcji paliwa energetycznego z odpadów zielonych. Od 2010r planuje si skierowanie czci odpadów ulegajcych biodegradacji do instalacji recyklingu organicznego Na terenie oczyszczalni cieków przy ul. Morcinka funkcjonuje kompostownia pryzmowa, w której oprócz osadów ciekowych odzyskowi poddawane s selektywnie zebrane odpady ulegajce biodegradacji. brak realizacji - prace w toku zrealizowano brak realizacji Właciciele składowisk Właciciele składowisk Właciciele składowisk Właciciele składowisk Właciciele składowisk Baza danych została uruchomiona Akcja organizowana corocznie we współpracy z placówkami owiatowymi Akcja organizowana była corocznie we współpracy z placówkami owiatowymi. Na terenie gminy prowadzona jest ponadto zbiórka skoszonej trawy w systemie workowym nie dotyczy okresu Brak realizacji prace w toku prace w toku prace w toku prace w toku zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano Brak realizacji IETU Katowice 2006r 10

11 symbol GO12/2 GO13 GO13/1 GO13/2 GO14 GO14/1 GO14/2 GO14/3 GO15 Zadanie zakładany ocena realizacji zada [lata ] czasookres opis realizacji komentarz ocena Sienkiewicza uzupełnienie zieleni na terenie zrealizowano byłego dzikiego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. wierczewskiego Wdroenie systemu usuwania azbestu. Opracowanie planu usuwania azbestu Wdroenie opracowanego systemu usuwania azbestu, Edukacja ekologiczna i promocja zasad gospodarowania odpadami. wspieranie zaj edukacji ekologicznej w placówkach owiatowych wspomaganie organizacyjne i finansowe działa z zakresu edukacji ekologicznej dla młodziey pozyskiwanie rodków finansowych na działania edukacyjno promocyjne z zakresu stosowania właciwych zasad gospodarowania odpadami Rozwój gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym Sektor gospodarczy zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano prace w toku 4. Okrelenie aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi Zgodnie z definicj zawarta w Ustawie o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pón. zmianami), przez odpady komunalne rozumie si: odpady powstajce w gospodarstwach domowych, a take odpady niezawierajce odpadów niebezpiecznych pochodzce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgldu na swój charakter lub skład s podobne do odpadów powstajcych w gospodarstwach domowych. ródłami powstawania odpadów komunalnych s gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo i inne). Dotychczasowe statystyki podaj, e około 2/3 odpadów komunalnych generuj gospodarstwa domowe, 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury. W grupie odpadów komunalnych wyróniono 3 podgrupy: a) odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie b) odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) c) inne odpady komunalne w tym: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odpady z targowisk odpady z czyszczenia ulic i placów odpady wielkogabarytowe IETU Katowice 2006r 11

12 4.1 Rodzaj, ilo i ródła powstawania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (podgrupa 20 01). Ogółem na terenie gminy Łaziska Górne w 2005r wysegregowano ponad 223 Mg odpadów. W tabeli 4-1 podano ilo poszczególnych surowców wtórnych wydzielonych z odpadów komunalnych. Tabela 4-1. Odpady zebrane selektywnie ogółem [Mg] Frakcja: zebrane na terenie zabudowy wielorodzinnej zebrane za terenie zabudowy jednorodzinnej SUMA Szkło 15,1 108,1 123,1 Plastik 17,0 46,0 62,9 Papier 10,1 27,1 37,2 Razem: 42,1 181,1 223, Odpady z ogrodów i parków (podgrupa 20 02) Iloci odpadów wytwarzanych w tej podgrupie wyszacowano w oparciu o wskaniki, przyjmujc redni wskanik 12 kg na mieszkaca/ rok. Oszacowana łczna ilo odpadów podgrupy wytworzonych na terenie gminy wynosi ok. 264 Mg/rok (Tabela 4-2). Tabela 4-2. Ilo wytwarzanych odpadów podgrupy w 2005r Kod Rodzaje odpadów Ilo odpadów wytwarzanych [Mg] Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) Odpady ulegajce biodegradacji Gleba i ziemia, w tym kamienie Inne odpady nie ulegajce biodegradacji Inne odpady komunalne (podgrupa 20 03) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( ) Odpady te stanowi główny strumie wytwarzanych odpadów komunalnych. Bilans odpadów zmieszanych pochodzcych z gospodarstw domowych oraz odpadów z obiektów infrastruktury o składzie zblionym do odpadów komunalnych wytworzonych IETU Katowice 2006r 12

13 w gospodarstwach domowych, sporzdzono w oparciu o przyjte wskaniki, zalene od struktury zabudowy. Charakterystyka struktury zabudowy gminy Łaziska Górne Skład i parametry technologiczne odpadów komunalnych s cile uzalenione od rodowiska, w którym s wytwarzane, czyli od rodzaju i struktury zabudowy obiektów mieszkalnych i obiektów infrastruktury. Podział gminy wg rodzaju zabudowy jest nastpujcy: ZABUDOWA JEDNORODZINNA Zabudowa jednorodzinna gminy stanowi ok domów, czyli szacunkowo 50% ludnoci gminy zamieszkujcych domy jedno i dwu rodzinne. Wiksze skupiska tej zabudowy tworzone s na osiedlach takich jak osiedle Zoka, osiedle Kwiatowe, czy te osiedle Lene. Pozostała zabudowa jednorodzinna ma charakter rozproszony, przylegajcy do dróg powiatowych, gminnych oraz lokalnych (gruntowych). Główne czynniki decydujce o składzie odpadów z tego typu zabudowy to: lokalizacja i zagospodarowanie terenu posesji (moe decydowa o iloci odpadów ulegajcych biodegradacji), system grzewczy (rodzaj paliwa), wiadomo ekologiczna mieszkaców. ZABUDOWA WIELORODZINNA Zabudow wielorodzinn na terenie gminy tworz budynki nalece do spółdzielni mieszkaniowych: Górniczej Hutnik, Łaziska, Razem, oraz Zakładu Inynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych. Wystpuje równie zabudowa czynszowa, której zarzdzanie pozostaje w gestii innych administratorów. Zasoby wielorodzinne tworz zwart zabudow, na terenie której wygospodarowano miejsca (tzw. gniazda ) słuce do gromadzenia odpadów. Planuje si, e w oparciu o te miejsca w przyszłoci bdzie nastpował rozwój selektywnej zbiórki odpadów u ródła poprzez wprowadzanie bardziej złoonych systemów segregacji. INNE OBIEKTY ródła odpadów komunalnych Oprócz zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej istniej równie w miecie inne ródła wytwarzania odpadów komunalnych. Poza gospodarstwami domowymi, zgodnie z definicj - do odpadów komunalnych zalicza si równie odpady pochodzce od innych wytwórców odpadów, które nie zawieraj odpadów niebezpiecznych a równoczenie ze wzgldu na swój charakter lub skład s podobne do odpadów powstajcych w gospodarstwach domowych. Zalicza si do nich odpady z infrastruktury, odpady z targowisk, odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady z parków i cmentarzy. Sektor gospodarczy. Na terenie zakładów przemysłowych i w sektorze M P, obok odpadów produkcyjnych wytwarzane s równie odpady komunalne zwizane z infrastruktur socjaln. Do głównych podmiotów gospodarczych działajcych na terenie gminy nale: - PKE S.A. - Elektrownia Łaziska - przemysł elektroenergetyczny, - Huta Łaziska S.A - przemysł hutniczy, - Kompania Wglowa S.A. KWK Bolesław miały - Zakład Tworzyw Sztucznych ERG Łaziska S.A. Ponadto na terenie gminy działaj firmy budowlane, masarnie, szeroko rozwinity sektor usług i drobnej i redniej przedsibiorczoci. IETU Katowice 2006r 13

14 Obiekty uytecznoci publicznej. Do obiektów tych zaliczaj si placówki handlowe i gastronomiczne, przychodnie, apteki, szpitale, prywatne gabinety lekarskie, itp. W brany handlowo-gastronomicznej na terenie gminy działa ok. 90 zarejestrowanych podmiotów, w których dominuj sklepy i pawilony brany spoywczej oraz placówki handlowe innych bran. Do najwikszych punktów usług handlowych nale pawilony Albert, Biedronka, ABC, Plus i Leader Price. Do punktów usług gastronomicznych naley zaliczy restauracje: Gronie, Lena, Jubilat, oraz Pod Białym Orłem. Do innych obiektów uytecznoci publicznej nale parki, przystanki, dworce, stadion domy kultury, basen, hala sportowa itp. Placówki owiatowe. Do szkół w Łaziskach uczszcza ponad 3 tys. uczniów. Na terenie gminy znajduj si nastpujce placówki owiatowe: a) 1 liceum ogólnokształcce, b) 3 gimnazja, c) 5 szkół podstawowych, d) 6 przedszkoli. Place, drogi parkingi i targowiska. Z obiektów tego typu generowane s odpady w postaci piasku, zmiotki uliczne, odpady ulegajce biodegradacji i inne (papier, tworzywa). Do głównych targowisk funkcjonujcych w Łaziskach Górnych naley zaliczy 2 obiekty mieszczce si przy ulicach: - Dworcowej, - Wyrskiej (os. Kociuszki), Cmentarze. W Łaziskach Górnych znajduj si cztery cmentarze w Łaziskach Górnych parafialny w rejonie ul. Kocielnej oraz komunalny w rejonie ul. Orzeskiej, w Łaziskach rednich w rejonie ul. Sikorskiego oraz w Łaziskach Dolnych. Urednione wskaniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej przyjto na podstawie wskaników krajowego planu gospodarki odpadami, oraz bada ilociowo jakociowych odpadów prowadzonych przez IETU. Tabela 4-3. Wskaniki charakterystyki ilociowej odpadów komunalnych niesegregowanych [kg/m/rok]** Lp. Rodzaj odpadów zabudowa wielorodzinna wskanik [kg/m/rok] zabudowa jednorodzinna 01 Odpady z gospodarstw domowych Odpady z infrastruktury 95* 75* redni wskanik dla gminy: 305 *- wskanik w przeliczeniu na statystycznego mieszkaca ** - kg/mieszkaca/rok IETU Katowice 2006r 14

15 Tabela 4-4. Bilans odpadów komunalnych niesegregowanych wytworzonych w 2005r na terenie gminy Łaziska Górne Ilo odpadów [Mg/rok] Lp. Rodzaj odpadów zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna Razem: 01 Odpady z gospodarstw domowych Odpady z infrastruktury Razem Z uwagi na to, e dotychczas na terenie gminy Łaziska Górne nie prowadzono bada morfologii odpadów komunalnych dla potrzeb niniejszego planu przyjto wskanikowo redni skład posługujc si danymi ze zaktualizowanego krajowego planu gospodarki odpadami, oraz wynikami bada morfologii odpadów wykonywanymi przez IETU na terenie innych miast Polski. Charakterystyk morfologiczn odpadów powstajcych w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury przedstawia Tabela 4-5 i Tabela 4-6. Tabela 4-5. Skład morfologiczny odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie gminy Łaziska Górne wytwarzanych w gospodarstwach domowych [Mg]. Lp. Frakcje odpadów zabudowa wielorodzinna Ilo odpadów 2005r [Mg] zabudowa jednorodzinna RAZEM Łaziska Górne 01 odpady kuchenne ulegajce biodegradacji 757,6 415,0 1172,6 02 odpady zielone 50,5 73,8 124,3 03 papier i tektura 505,1 276,7 781,8 04 opakowania wielomateriałowe 101,0 73,8 174,8 05 tworzywa sztuczne 353,6 290,5 644,1 06 szkło 202,0 184,4 386,4 07 metal 126,3 115,3 241,6 08 odzie, tekstylia 25,3 23,1 48,4 09 drewno 37,9 34,6 72,5 10 odpady niebezpieczne 12,6 11,5 24,1 11 odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 353,6 807,0 1160,6 SUMA: 2525,4 2305,7 4831,2 IETU Katowice 2006r 15

16 Tabela 4-6. Skład morfologiczny odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie gminy Łaziska Górne wytwarzanych w obiektach infrastruktury [Mg]. Lp. Frakcje odpadów zabudowa wielorodzinna Ilo odpadów 2005 [Mg] zabudowa jednorodzinna RAZEM Łaziska Górne 01 odpady kuchenne ulegajce biodegradacji 104,3 82,3 186,6 02 odpady zielone 20,9 16,5 37,4 03 papier i tektura 281,6 222,3 503,9 04 opakowania wielomateriałowe 187,8 148,2 336,0 05 tworzywa sztuczne 187,8 148,2 336,0 06 szkło 104,3 82,3 186,6 07 metal 52,2 41,2 93,4 08 odzie, tekstylia 31,3 24,7 56,0 09 drewno 14,6 11,5 26,1 10 odpady niebezpieczne 6,3 4,9 11,2 11 odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 52,2 41,2 93,4 SUMA: 1043,3 823,3 1866, Inne odpady podgrupy Do oszacowania pozostałych rodzajów odpadów w grupie przyjto nastpujce wskaniki: o odpady z targowisk: 3 kg/m/rok; o odpady z czyszczenia ulic: 8 kg /M/rok o odpady wielkogabarytowe: 12 kg /M/rok W tabeli podano sumaryczn ilo wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych z grupy 20 w 2005r Tabela 4-7. Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Łaziska Górne w 2005r [Mg] kod nazwa ilo [Mg] Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym: 6698 odpady kuchenne ulegajce biodegradacji 1359 odpady zielone 162 papier i tektura 1286 opakowania wielomateriałowe 511 tworzywa sztuczne 980 szkło 573 metal 335 odzie, tekstylia 104 drewno 99 odpady niebezpieczne 35 odpady mineralne w tym frakcja popiołowa Odpady z targowisk Odpady z czyszczenia ulic Odpady wielkogabarytowe 264 RAZEM 7690 IETU Katowice 2006r 16

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu-

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu- Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN - tekst planu- czerwiec 2012 1 PLAN Autorska Pracownia Urbanistyczna ul. Powstaców lskich 6 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPOADARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY GŁUSZYCA NA LATA 2004-2011

PLAN GOSPOADARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY GŁUSZYCA NA LATA 2004-2011 PLAN GOSPOADARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY GŁUSZYCA NA LATA 2004-2011 Głuszyca, 2004 2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 5 2. Uregulowania prawne realizujące zasady polityki ekologicznej państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo