Dostawa zestawów komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa zestawów komputerowych"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn, tel: , fax , PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa zestawów komputerowych TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony CPV: , , Znak sprawy: WT /10 Olsztyn, listopad 2010r.

2 Rozdział 1 INFORMACJE OGÓLNE Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn; tel ; fax , zwana dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej euro i poniżej euro prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Pzp na realizację przedmiotu zamówienia: Dostawa zestawów komputerowych. - Zakup zestawów komputerowych nr I, II i III realizowany jest w ramach Projektu pt. PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska Zakup zestawu komputerowego nr IV realizowany jest w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach w ramach zadania Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w roku 2010r. Rozdział 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych (31 szt.) dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski, olsztyński). Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również instalację zakupionych urządzeń i ich uruchomienie w poszczególnych lokalizacjach. 3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; 4. Miejscem dostawy są siedziby następujących komend Państwowej Straży Pożarnych woj. warmińskomazurskiego: - KW PSP Olsztyn, - KP PSP Ełk, - KP PSP Giżycko, - KP PSP Gołdap, - KP PSP Olecko, - KP PSP Pisz, - KP PSP Węgorzewo. Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji poszczególnych jednostek PSP zostaną podane na etapie realizacji, dostępne są one również na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka BIP). Dostawy winny zostać zrealizowane w godzinach od 8 00 do Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Rozdział 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: nie później niż do r. Rozdział 4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz poniżej dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3 b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w zakresie warunku 2 (ust. 1 pkt b), posiada wiedzę i doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, co najmniej 2 dostaw zestawów komputerowych o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda, potwierdzone, że dostawy te zostały wykonane należycie. b) w zakresie warunku 4 (ust. 1 pkt d), potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej ,00 zł. /przy pkt. a i b dla wykonawców zagranicznych wartość podana w innej niż PLN walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania/. 3. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale 5 SIWZ (na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymienionych powyżej warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 4. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt b-d, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 5. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert nie podlega wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp): 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

4 osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 10) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 11) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Ocena spełnienia warunku dot. braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w rozdziale 5 SIWZ ust. 1 pkt c (na zasadzie spełnia lub nie spełnia ). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów zgodnych z ustawą Pzp. 7. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, właściwego dokumentu rejestrowego, tj. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (nie starsze niż 6 miesięcy), celem potwierdzenia reprezentacji firmy. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Pzp wykonawcy spełniają łącznie (ust. 1, pkt a-d siwz), natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 Pzp musi spełniać każdy z wykonawców (ust. 5, pkt 1-9 siwz). W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo: reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty oraz zawartej umowy. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Rozdział 5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał). b) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Pzp Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał); z zastrzeżeniem rozdziału 4 ust. 8 w przypadku udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (określonych w art. 24 ust. 1 Pzp) załącznik nr 4a do SIWZ - osoby fizyczne; załącznik nr 4b do SIWZ - inne podmioty; d) Dowód wniesienia wadium; e) Upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w

5 imieniu wykonawcy w razie takiej konieczności (tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. f) Doświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o wykonanych przez Wykonawcę co najmniej 2 dostawach zestawów komputerowych o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda - z ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, a także dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w załączniku zostały wykonane należycie. g) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie co najmniej ,00 zł. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie z ust. 1 pkt c). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa powyżej w ust. 1 pkt g dotyczącej tych podmiotów. 4. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, właściwego dokumentu rejestrowego, tj. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (nie starsze niż 6 miesięcy). 5. Wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem dot. dokumentu oferty, pełnomocnictwa, oświadczeń wymienionych powyżej w ust. 1 pkt. b-c SIWZ. Rozdział 6 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w zakresie procedury: Anna Zmitrowicz - Pracownik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn; tel. (0-89) , fax (0-89) ; - merytorycznie: Mirosław Wiereńko Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn, tel. (0-89) , fax (089) ; w godz Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Faks niepotwierdzony przez strony (mimo wystosowania takiego żądania) uważa się za skutecznie dostarczony po upływie 2 dni od jego nadania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłącznie na piśmie adres do korespondencji: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16; Olsztyn, fax (089) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

6 terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niepowodującej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza w/w informacje na tej stronie. Rozdział 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert winien wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł. (siedem tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, określone w art. 6b ust. 5 p 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: NBP O/Olsztyn nr konta z dopiskiem: wadium na komputery WT /10 przed terminem składania ofert tj. do dnia 1 grudnia 2010 r. godz. 10:00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego (tj. wpływ środków na konto Zamawiającego). 4. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 (sekretariat), przed terminem składania ofert tj. do dnia 1 grudnia 2010 r. godz. 10: Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Pzp, wymienionymi poniżej: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie Zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Rozdział 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Rozdział 9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami tj. dokumentami lub poświadczonymi przez wykonawcę (lub notariusza) za zgodność z oryginałem ich odpisami lub kserokopiami wymienionymi w Rozdziale 5 SIWZ, z zastrzeżeniem zapisu rozdziału 5 ust Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone podpisem osoby upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej wiarygodności, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty (oryginał). 5. W ofercie składanej wspólnie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy. 8. Stwierdzenie podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzenia postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp). 9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania. 10. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. 11. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników. 12. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione innym podmiotom - muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. 13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem Wycofanie lub Zmiana. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 14. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowana, a także zaparafowana przez podpisującego ofertę. Należy także zaznaczyć ilość stron oferty, w tym załączników. Rozdział 10 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 (sekretariat), w terminie do dnia r. do godziny 10:00 w zamkniętym opakowaniu oznaczonym: Przetarg nieograniczony: Dostawa zestawów komputerowych Nie otwierać przed r. Godz. 10:30 2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania w KW PSP w Olsztynie pok. nr 2 (sekretariat). 3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, czy poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w ust. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości Olsztyn. Wykonawca może, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 3 (sala konferencyjna). 6. Otwarcie ofert i ich ocena zostaną dokonane przez Komisję Przetargową. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był obecny podczas otwarcia ofert informacje, o których mowa w ust. 7-8, zostaną mu przesłane. Rozdział 11 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i pozostaje niezmienna w czasie realizacji umowy. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się aktualnie stawkę podatku VAT 7%, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do w/w ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług. 2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy. 3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i stanowić będzie wartość umowy. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 5. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 Pzp. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. W przypadku wybrania oferty wspólnej rozliczenia prowadzone będą tylko ze wskazanym w ofercie pełnomocnikiem wykonawców, ale wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia. Rozdział 12 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Kryterium cena* - waga 100% Maksymalna liczba punktów do uzyskania 100 pkt. Wzór do wyliczenia punktów wg kryterium oceny: najniższa ofertowa cena brutto C = x 100 pkt cena badanej oferty brutto * Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 13 FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

9 W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców (art. 92 Pzp), którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie art. 94 ust. 1 i 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnie. 7. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnego dokumentu rejestrowego, o którym mowa w Rozdziale 4 ust W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunkiem podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jest dostarczenie umowy konsorcjum lub umowy współpracy, o której mowa w Rozdziale 4 ust. 8. ROZDZIAŁ 14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział 15 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Z wybranym, w wyniku przeprowadzenia postępowania, Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający informuje (zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp), że zmiana (przedłużenie) umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, jest możliwa w przypadku przedłużenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego wskutek skorzystania przez wykonawców ze środków odwoławczych - na warunkach określonych przez Zamawiającego i przepisy ustawy Pzp. Rozdział 16 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zasady stosowania środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie przysługuje Wykonawcy wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

10 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp 9. Odwołanie wnosi się: - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesieniajeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec innych czynności niż określone powyżej; - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Rozdział 17 ZAŁĄCZNIKI wg wykazu: L.p. Wyszczególnienie 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 2. Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków 4. Załącznik Nr 4a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dla osób fizycznych) 5. Załącznik Nr 4b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dla innych podmiotów) 6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 7. Załącznik Nr 6 - Doświadczenie Wykonawcy Zatwierdził: Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Jan Słupski Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej KW PSP Olsztyn w dniu r.

11 Załącznik nr 1... (pieczęć wykonawcy/lidera) FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: Dostawa zestawów komputerowych Wykonawca oświadcza, że: 1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu i potwierdza to złożeniem wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. 2. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto: zł, (słownie...) w tym podatek VAT... zł (słownie:... ) wartość netto:... zł (słownie:...) zgodnie z poniższą tabelą: Lp Przedmiot zamówienia Producent/ typ/ Cena jedn. Wartość j.m. Ilość Wartość netto VAT 7% model netto brutto =5x6 8 9=7+8 1 Zestaw komputerowy I (terminale) szt Zestaw komputerowy II (multimedialny) szt Zestaw komputerowy III szt. 6 (stacja GIS 1) Zestaw komputerowy IV szt. 1 (stacja GIS 2) Razem: 3. Cena ofertowa określona w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy i jest niezmienna w trakcie realizacji umowy (dostawa, instalacja, uruchomienie). 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie:. 5. Na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres.. miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy (zgodnej z warunkami szczegółowymi zawartymi w SWIZ). 6. Akceptuje 30 dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT (wystawionej w oparciu o podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego). 7. Zamówienie zamierza wykonać siłami własnymi/powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:* Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest.. 9. Deklaruje okres związania niniejszą ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 10. Posiada NIP..., REGON Potwierdza wniesienie wadium w wysokości 7.000,00 zł (dowód wniesienia wadium w załączeniu). Wskazuje adres i numer konta, na które należy zwrócić wadium /wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza 12. Po przeanalizowaniu warunków realizacji zamówienia nie wnosi uwag. 13. Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. POUCZENIE: (*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ;.. ( podpis i imienna pieczątka wykonawcy) MIEJSCA PUSTE I WYKROPKOWANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ Właściwy sposób reprezentowania podmiotu gospodarczego (tzn. kto jest uprawomocniony do reprezentowania podmiotu gospodarczego) jest określony w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art Kodeksu Karnego (Dz.U. NR 88/1997 poz.553 z późniejszymi zmianam i).

12 Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagania minimalne) Zestaw komputerowy nr 1 terminal do pracy dwumonitorowej Parametr Procesor Pamięć RAM Pamięć flash Czytnik kart Smart Card Płyta główna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Karta graficzna Porty I/O System operacyjny i aplikacje preinstalowane Obsługiwane protokoły Obudowa Minimalne wymagania Procesor niskonapięciowy o taktowaniu minimum 1000MHz 2 GB DDR GB wbudowanej pamięci flash -możliwość rozbudowy pamięci do 16GB (pamięć wymienna) Zintegrowany trwale w obudowie czytnik kart Smart Card zgodny ze standardami: PC/S.C., ISO 7816/1-4, HBCI - zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta komputera na etapie produkcji, oznaczenie modelu płyty głównej trwale naniesione na etapie produkcji -chipset zaprojektowany i wyprodukowany przez producenta procesora -możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej komputera -wolne złącze PCI 32-bit -zintegrowana -w standardzie AC 97 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, -protokół Point-to-Point -wsparcie dla Citrix Load Balancing ( ICA) -wsparcie dla DHCP (możliwość automatycznej, zdalnej aktualizacji firmware i konfiguracji terminala) -zintegrowana z płytą główną -do 256mb pamięci video -wsparcie dla obsługi dwóch, niezależnych monitorów (tzw. dual view) oraz wyświetlania obrazu w rozdzielczości minimum 2048x1536 na każdym z nich -min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) -min. 2x port szeregowy -2x porty PS2-1x VGA, 1xDVI - wymagany Y-cable do pracy dwumonitorowej -2x audio line-in, 2x audio line-out (złącza zarówno na panelu przednim jak i tylnym urządzenia) -preinstalowany Windows Embedded Standard 2009 lub równoważny (za równoważny uznany zostanie system graficzny przeznaczony do instalacji na terminalach zawierający przeglądarkę internetową, odtwarzacz multimedialny, technologię wyświetlania treści za pomocą przeglądarki), -klient ICA i RDP, -możliwość zablokowania hasłem lokalnego dostępu do pulpitu -wsparcia dla obsługi czytników kart procesorowych, wsparcie dla obsługi kart procesorowych typu SmartCard -klient ICA i RDP, -emulacja terminali ANSI, 97801, VT320, X.11, -możliwość emulacji IBM 3270 / 5270, FSC trwale oznaczona logo producenta -w kolorze ciemnym -dioda sygnalizacyjna stanu pracy (włączony, wyłączony, uśpienie) -suma wymiarów liczonych po krawędziach zewnętrznych więcej niż 500mm -w zestawie podstawa umożliwiająca użytkowanie komputera w pozycji pionowej i poziomej -waga nie więcej niż 1,5kg -możliwość pracy w pionie i poziomie -pasywne chłodzenie zarówno terminala jak i zasilacza

13 Mysz i klawiatura Listwa zasilająca Zarządzanie zdalne, inwentaryzacja i diagnostyka Certyfikaty i normy Inne Monitor LCD (2szt) -brak ruchomych elementów mechanicznych (praca bezszumowa) -możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą linką typu Kensington USB bezprzewodowa radiowa (komplet) lokalizacja: US International / EER sposób połączenia: bezprzewodowa GHz Odbiornik bezprzewodowy 1 x USB - 4-pin USB typ A NANO Technologia ruchu: laser Oprogramowanie zawierające sterowniki i programy użytkowe Bateria: 3 x AA / AAA zainstalowane fabrycznie Przedłużacz odbiornika Typ gniazda wyjściowego - Euro Liczba gniazd wyjściowych 7 szt. Długość przewodu zasilającego 3m Napięcie znamionowe 230V Prąd znamionowy 10 A Kolor czarny -Zdalna i centralna administracja końcówki w zakresie aktualizacji firmware, oprogramowania, zmiany konfiguracji terminala (funkcjonalność może być realizowana za pomocą dodatkowego oprogramowania które musi być ujęte w ofercie) -Rozwiązanie dostępu do systemu poprzez terminal powinno zapewniać możliwość blokowania dostępu do pamięci USB na wybranych terminalach lub grupach terminali. -Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, , sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring podstawowych komponentów - inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera, wersja i model płyty głównej 1. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Certyfikat ISO9001 dla serwisu 4. Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera 5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN /3 6. Zużycie energii w trybie pracy ACPI S0, przy uruchomionym systemie operacyjnym nie większe niż 14W w stanie Idle oraz nie więcej niż 23W przy maksymalnym obciążeniu systemu. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, pamięć), czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Przekątna ekranu, rozdzielczość: 24 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1200 pikseli, maksymalny rozmiar piksela mm, format obrazu 16:10 Parametry obrazu: Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 300 cd/m 2,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma khz, częstotliwość pionowa Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) Wejścia wideo: 1x DVI, 1x VGA Obudowa i regulacja monitora: Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5

14 Gwarancja na zestaw / +20 (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), waga maksymalna bez podstawy 6,3 kg Kable: Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy Menu OSD: Regulacja palety barw z menu OSD co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, Zarządzanie zdalne i obsługa: Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC Gwarancja: typu door to door Certyfikaty i normy, dokumentacja -TCO 5.0 -Energy Star (EPA 5), zużycie energii max. 33W wg standardów EPA -EN60950, CE -ISO (klasa I) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora 36 miesięcy Zestaw komputerowy nr 2 komputer przenośny z akcesoriami multimedialnymi Parametr Minimalne wymagania Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, minimum z serii i5 o częstotliwość minimum 2,40 GHz, dwa rdzenie fizyczne, 3 MB pamięci Cache Pamięć RAM Min 4GB DDR MHz, możliwość rozbudowy do 8GB Dysk twardy 500 GB o prędkości obrotowej 7200 rpm, wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań Napęd optyczny Tak, DVD-RW (z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD), wewnętrzny, typu hotplug, instalowany w zatoce modularnej Zatoka Możliwość instalacji jednego urządzenia typu hot-plug. Druga bateria, drugi dysk twardy lub dvd modularna supermulti, nie wychodzącej poza obrys obudowy notebooka. Płyta główna Płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera; zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 Płyta główna musi mieć możliwość pracy umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone) Wyświetlacz LED backlight 15.6 ; (HD+/HD) anti-glare, obudowa magnezowa Karta dźwiękowa Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofony Wyposażenie karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s, moduł BluetoothV2.1, karta sieciowa bezprzewodowa (wbudowane) a/b/g/n Wireless LAN, Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 330M 1GB z technologią CUDA, zgodna z DirextX 10,. Zainstalowana karta graficzna musi umożliwić wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 1600x900 pixeli na zewnętrznym ekranie 2560 x 1600 pixel Porty I/O 1 x PCI typ I/II( wolny ), 1 x Express card ( wolny ), 1 x czytnik kart SD / MMC / MS / MSPro, 4 x USB (2.0), 1xeSATA, 1 x VGA, 2 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1 x RS232, 1x IEEE1394, 1x Display port, 1xVGA wewnętrzne zintegrowane z obudową gniazdo na kartę SIM

15 Modem GSM Rodzaj wskaźnika Zasilanie System operacyjny Inne Mysz i klawiatura Listwa zasilająca Masa (gramy) Certyfikaty Bezpieczeństwo Zarządzanie zdalne Wewnętrzny - współpracujący z wewnętrzną anteną zainstalowaną w obudowie wyświetlacza notebooka. Kompletne rozwiązanie dla bezprzewodowej transmisji danych HSUPA i EV-DO Rev A sieci. Obsługa GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA/HSUPA Touchpad z dwoma przyciskami i możliwością przewijania za pomocą fingerprinta Bateria litowo-jonowa ( 5800mAh ) - czas pracy do 5 godz. z możliwością przedłużenia poprzez zastosowanie drugiej dodatkowej baterii montowanej we wnęce modularnej (możliwa praca dwóch baterii jednocześnie czas pracy do 8h); zasilacz zewnętrzny Zainstalowany graficzny system operacyjny w polskiej wersji językowej, objęty co najmniej 2-letnim wsparciem producenta systemu (aktualizacje i poprawki), wbudowana zapora internetowa, wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, hierarchiczny dostęp do systemu zabezpieczony hasłem, współpraca z usługą Active Directory, interaktywna pomoc do systemu, zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL z trybem XP mode (lub równoważny) z opcją downgrade do Windows XP Professional PL (za produkt równoważny zamawiający uważa system operacyjny w 100% kompatybilny, tj. realizujący wszystkie funkcje systemu Microsoft Windows 7 Professional PL z trybem XP mode z opcją downgrade do Windows XP Professional PL - z nie mniejszą prędkością i charakteryzujący się interfejsem obsługiwanym przez użytkownika w ten sam sposób). System preinstalowany na dysku twardym wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. możliwość podłączenia replikatora portów podłączanego przez dedykowane złącze ( nie dopuszcza się przez USB) USB bezprzewodowa radiowa (komplet) lokalizacja: US International / EER sposób połączenia: bezprzewodowa GHz Odbiornik bezprzewodowy 1 x USB - 4-pin USB typ A NANO Technologia ruchu: laser Oprogramowanie zawierające sterowniki i programy użytkowe Bateria: 3 x AA / AAA zainstalowane fabrycznie Przedłużacz odbiornika Typ gniazda wyjściowego - Euro Liczba gniazd wyjściowych 7 szt. Długość przewodu zasilającego 3m Napięcie znamionowe 230V Prąd znamionowy 10 A Kolor czarny Nie więcej niż 2750g (bez zasilacza) Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty. Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Wbudowany czytnik kart inteligentnych, Ochrona hasłem w BIOS - Ochrona hasłem w programie BIOS Setup, ochrona systemu operacyjnego i twardego dysku za pomocą hasła administratora i hasła użytkownika. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta notebooka wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, , sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika

16 otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) Oprogramowanie Pakiet biurowy zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji i charakteryzujący się następującymi cechami: a) działa w trybie graficznym, b) zapewnia możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek przez Internet, c) wydany jest w polskiej wersji językowej, d) posiada pomoc techniczną w języku polskim oraz pomoc interaktywną zawartą lokalnie w programie, e) posiada słownik języka polskiego, f) umożliwia poprawny odczyt i zapis standardowych dokumentów w formacie doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, oraz poprawnie odczytuje w/w dokumenty wytworzone w pakiecie MS Office 2003, 2007 i g) dostępny jest zorganizowany system szkoleń oraz materiały edukacyjne w języku polskim, h) zapewnia kompatybilność z zaoferowanym systemem operacyjnym, i) umożliwia przeniesienie oprogramowania na dowolny zestaw komputerowy. Pakiet biurowy Microsoft Office Home and Business 2010 PKC PL lub równoważny (za produkt równoważny zamawiający uważa pakiet biurowy w 100% kompatybilny, tj. realizujący wszystkie funkcje systemu MS Office Home and Business 2010 PKC PL z nie mniejszą prędkością i charakteryzujący się interfejsem obsługiwanym przez użytkownika w taki sam sposób). Głośniki - zewnętrzne, ilość głośników: 2 szt. - moc głośnika: 16 W RMS na kanał (2 kanały) - min./max. częstotliwość przenoszenia 50Hz/20 khz. - ekranowanie magnetyczne, regulacja głośności, wyjście słuchawkowe, - kolor czarny, stereofoniczny kabel audio- 2 m Akcesoria -Torba do komputera przenośnego, czarna, usztywniona - Przewód do połączenia projektora i komputera multimedialnego dł. 1,8 m, Projektor Multimedialny Technologia 3x1.6 cm p-si LCD panel z MLA Moc lampy Maksymalnie 230W Czas życia lampy 5000h (tryb ECO) Obiektyw F= , f=17,5-29,0 mm Jasność 3500Ansi Lumenów Kontrast 2000:1 Współczynnik projekcji 1.3-2,2:1 Rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli Wejścia wideo 2x Mini D-SUB kompatybilny z komponent (YPbPr), 1x HDMI, 1x RCA, s-video (Mini DIN 4 pin) Wyjścia wideo 1 x D-SUB Wejścia audio 2x RCA Stereo, 2x 3,5 mm stereo mini Jack Wyjścia audio 1x 3,5 mm stereo mini Jack Kontrola z PC RS232 1xD-SUB 9 pin (Male), 1xRJ-45 Gniazdo USB 1x Typ B, 2x Typ A Możliwość wyświetlania plików JPG TAK bezpośrednio z pamięci flash Głośnik Tak 1x10W OSD w jezyku polskim TAK Możliwość włączenia w czasie TAK poniżej 10s Możliwość natychmiastowego TAK wyłączenia projektora Możliwość cyfrowej korekcji koloru TAK

17 Ekran Podstawka do zestaw u multimedialnego Dodatkowe okablowanie Inne Gwarancja obrazu w przypadku wyświetlania na nie białych powierzchniach Zoom optyczny min. 1,7x Możliwość zatrzymania klatki obrazu TAK (STOP KLATKA) Waga max. 3 KG Opcjonalny moduł bezprzewodowy TAK (Wireless LAN) Ręczne dostosowanie ostrości obrazu TAK Poziom hałasu 29dB (tryb ECO) Funkcja wirtualnego pilota TAK Multimedialny Typ Przenośny, ze składanym trónogiem Powierzchnia Powierzchnia Matt-White z czarną ramką zwiększającą kontrast oglądanego obrazu Regulacja wysokości/odchylenia Napinacz Pozostałe parametry Możliwość egulacji wysokości górnej i dolnej krawędzi. Możliwość odchylenia ekranu od pionu - wyeliminowanie efektu Keystona Tak Format 4:3, przekątna 250 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 195 x 146,3 cm, max. wysokość ekranu 360 cm, długość kasety 208 cm Powierzchnia biała matowa z czarnym ramkami wokół ekranu zwiększającymi kontrast oglądanego obrazu Regulacja wysokości ekranu oraz dolnej krawędzi Składany trójnóg z gumowymi końcówkami nóżek Poprzeczne ramię dające możliwość odchylenia ekranu od pionu w celu wyeliminowania efektu Keystona (trapezowego) Wbudowany napinacz elementami Waga do 11 kg Wózek multimedialny, zawierający dwie niezależne platformy jedną na laptopa, drugą na projektor. Możliwość przechylania i obrotu obu platform w zakresie 360. Możliwość przymocowania laptopa i projektora do wózka przy użyciu blokady Kensington. Regulowana wysokość: cm Wymiary platformy na laptopa: 38 x 43 cm; szerokość dwóch platform łącznie: 86 cm Podstawa: 545 x 600 mm Maksymalne obciążenie poszczególnych platform 10 kg Podstawa na 4 kółkach (2 z blokadą) Kabel 2x męska HDMI typ A o długości min. 15m, kabel audio stereo analogowy o długości min. 15m. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): - czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu), - konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji, Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 36 miesięcy

18 Zestaw komputerowy nr 3 stacja graficzna GIS 1 Parametr Minimalne wymagania Procesor Procesor dedykowany do pracy w stacjach roboczych/graficznych, taktowany zegarem częstotliwości min 2.66 GHz, pamięć cache 4MB wykorzystujący technologię Hyper Threading oraz Turbo Boost Płyta główna -zintegrowany kontroler 6 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10 -minimum 1x PCI Express o szybkości x16 -minimum 1x PCI Express o szybkości x4 -minimum 2x PCI Express x1 -minimum 3x PCI 32bit -co najmniej 4 banki pamięci RAM, -obsługa co najmniej 16GB pamięci fizycznej DDR3 1333Mhz, możliwość pracy dwukanałowej - zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2 -Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) g) nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji -płyta główna wyprodukowana i trwale oznaczona logiem producenta oferowanego komputera PC -należy podać pełną nazwę płyty głównej w katalogu producenta komputera i dostarczyć dokumentację techniczną przygotowaną i sygnowaną przez producenta komputera Pamięć RAM Dysk twardy Napęd optyczny Karta dźwiękowa Karta sieciowa Karta graficzna Porty I/O 8 GB RAM DDR3-1333MHz w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 16 GB) Dwa dyski o pojemności 1000GB (min. SATA II; 8mb cache, min rpm, NCQ/3Gbit) ułożone w RAID 1 DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16 Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS, obsługa 5.1 surround sound, zintegrowany z jednostką głośnik audio 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, ASF 2.0, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS Karta graficzna min 512 RAM, typ pamięci 128-bit, GDDR3 oraz min. 32 rdzeniowym procesorze, umożliwiająca pracę dwumonitorową, 2 złącza DVI-I, min. 1 złącze analogowe, Maksymalna cyfrowa rozdzielczość wyświetlania 60Hz. 2560x1600, wsparcie dla OpenGL 3, DirectX 10, o maksymalnym poborze mocy 40W. min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim i tylnim obudowy), 1x Firewire, 1x RJ45, 1x port szeregowy, nie dopuszcza się

19 możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera System operacyjny Zainstalowany graficzny system operacyjny w polskiej wersji językowej, objęty co najmniej 2- letnim wsparciem producenta systemu (aktualizacje i poprawki), wbudowana zapora internetowa, wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, hierarchiczny dostęp do systemu zabezpieczony hasłem, współpraca z usługą Active Directory, interaktywna pomoc do systemu, zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL (64 bit) z trybem XP mode (lub równoważny) z opcją downgrade do Windows XP Professional PL (za produkt równoważny zamawiający uważa system operacyjny w 100% kompatybilny, tj. realizujący wszystkie funkcje systemu Microsoft Windows 7 Professional PL z trybem XP mode z opcją downgrade do Windows XP Professional PL - z nie mniejszą prędkością i charakteryzujący się interfejsem obsługiwanym przez użytkownika w ten sam sposób). System preinstalowany na dysku twardym wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Oprogramowanie Pakiet biurowy zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, bazę danych, program do tworzenia publikacji i charakteryzujący się następującymi cechami: a) działa w trybie graficznym, b) zapewnia możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek przez Internet, c) wydany jest w polskiej wersji językowej, d) posiada pomoc techniczną w języku polskim oraz pomoc interaktywną zawartą lokalnie w programie, e) posiada słownik języka polskiego, f) umożliwia poprawny odczyt i zapis standardowych dokumentów w formacie doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, oraz poprawnie odczytuje w/w dokumenty wytworzone w pakiecie MS Office 2003, 2007 i g) dostępny jest zorganizowany system szkoleń oraz materiały edukacyjne w języku polskim, h) zapewnia kompatybilność z zaoferowanym systemem operacyjnym, i) umożliwia przeniesienie oprogramowania na dowolny zestaw komputerowy. Pakiet biurowy Microsoft Office Professional 2010 PL BOX lub równoważny (za produkt równoważny zamawiający uważa pakiet biurowy w 100% kompatybilny, tj. realizujący wszystkie funkcje systemu MS Office Professional 2010 BOX PL z nie mniejszą prędkością i charakteryzujący się interfejsem obsługiwanym przez użytkownika w taki sam sposób). Obudowa -Obudowa Tower -w standardzie BTX, -całkowita liczba wnęk zewnętrznych: 4, w tym 2x 5.25, 2x 3.5 -obudowa musi umożliwiać instalację 4 wewnętrznych dysków twardych (3.5 ) w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń -wbudowany trwale w obudowę, w części górnej wyświetlacz ciekłokrystaliczny, działający niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji: - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.) - aktywność sieci LAN - aktywność dysków twardych - błędy w pracy komputera - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach - MAC adres zintegrowanej karty sieciowej - wersja zainstalowanego BIOS i numer seryjny płyty głównej Sposób prezentacji i zakres wyświetlanych informacji musi być konfigurowalny z poziomu BIOS komputera. -obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

20 -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera -licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy Zasilacz zasilacz o mocy maksymalnej 500W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 80% (tzw. 80+) Mysz i klawiatura USB bezprzewodowa radiowa (komplet) lokalizacja: US International / EER sposób połączenia: bezprzewodowa GHz Odbiornik bezprzewodowy 1 x USB - 4-pin USB typ A NANO Technologia ruchu: laser Oprogramowanie zawierające sterowniki i programy użytkowe Bateria: 3 x AA / AAA zainstalowane fabrycznie Przedłużacz odbiornika Listwa zasilająca Typ gniazda wyjściowego - Euro Liczba gniazd wyjściowych 7 szt. Długość przewodu zasilającego 3m Napięcie znamionowe 230V Prąd znamionowy 10 A Kolor - czarny Funkcje bezpieczeństwa Zarządzanie zdalne i diagnostyka -Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: czujnik otwarcia obudowy (sposób montażu czujnika nie może ograniczać lub uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń) slot Kensington -Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło użytkownika i administratora blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, , sms) -możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera jak i grupy komputerów w sieci (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera -zdalna aktualizacja sterowników dla pojedynczych komputerów i ich grup (aplikacja musi rozpoznawać typ maszyny i aktualizować sterowniki selektywnie) -zdalna kontrola urządzeń USB - - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo