I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY"

Transkrypt

1 WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI ORAZ OSUWISK ZIEMNYCH I HURAGANÓW Imię i nazwisko Klienta Pesel Nazwisko doradcy Klienta Telefon kontaktowy doradcy Wypełnia oddział. I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY 1. Dokumenty podstawowe: dowód osobisty (do wglądu) albo paszport (do wglądu) albo karta pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (do wglądu) (dot. cudzoziemców ze statusem rezydenta) 2. Dokumenty dodatkowe: książeczka żeglarska (do wglądu) (jeśli dotyczy) umowa o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy) kopia wyroku orzekającego rozwód (jeśli dotyczy) albo kopia dokumentu z urzędu stanu cywilnego potwierdzającego rozwód (jeśli dotyczy) i notarialny odpis wyroku orzekającego rozwód, zawierający informację na temat ewentualnej kwoty alimentów oraz informację o ewentualnych zobowiązaniach wynikających z orzeczenia kopia wyroku orzekającego separację (jeśli dotyczy) albo kopia dokumentu z urzędu stanu cywilnego potwierdzającego separację (jeśli dotyczy) akt zgonu współmałżonka (jeśli dotyczy) II. DOCHODY OSIĄGANE W KRAJU 1. Umowa o pracę / Kontrakt / Pracownicy mianowani lub powołani: zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów i o okresie zatrudnienia z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, nie starsze niż 1 m-c (Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór 8a) zaświadczenie z okresu odpowiadającego okresowi zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż 12 m-cy, lecz nie krótszy niż 3 m-ce. Jeżeli w okresie objętym zaświadczeniem klient pobierał zasiłek lub świadczenie wypłacane przez ZUS np. zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne zaświadczenie powinno być wystawione za okres, w którym dochód był wypłacany przez pracodawcę) w przypadku gdy klient otrzymywał zasiłek lub świadczenie wypłacane przez ZUS: 1) zaświadczenie wystawione przez ZUS o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres 12 ostatnich m-cy poprzedzających złożenie wniosku, lecz nie krótszy niż 3 m-ce 2) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne obejmujące okres, za który ZUS wystawił zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów aktualna umowa o pracę (jeżeli nastąpiła zmiana formy zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 m-cy) świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia (jeżeli nastąpiła zmiana pracodawcy albo zmiana umowy o pracę z aktualnym pracodawcą lub z pracodawcą w ramach tej samej grupy kapitałowej) świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia jeśli klient był zatrudniony (w przypadku umowy, kontraktu lub mianowania na czas określony) 2. Marynarze: umowy o pracę/kontrakty z roku bieżącego i poprzedniego zawarte z armatorem albo 3 ostatnie kontrakty Książeczka żeglarska Ponadto: a) Marynarze pracujący dla armatora krajowego: PIT za rok ubiegły potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy albo PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie (dot. marynarzy rozliczających się indywidualnie z urzędem skarbowym) historia rachunku za ostatnie 12 miesięcy albo wyciągi z rachunku bankowego za ostatnie 12 m-cy b) Marynarze pracujący dla armatora zagranicznego: historia rachunku za ostatnie 12 miesięcy albo wyciągi z rachunku bankowego za ostatnie 12 m-cy albo dowody wypłaty tzw. payments za ostatnie 12 miesięcy 3. Emerytura: ostatni odcinek przekazu emerytury ZUS albo ostatni odcinek przekazu emerytury KRUS albo ostatni odcinek przekazu emerytury instytucji innej niż ZUS i KRUS albo decyzja o przyznaniu emerytury albo decyzja o ostatniej waloryzacji emerytury albo zaświadczenie z ZUS albo zaświadczenie z KRUS albo zaświadczenie z instytucji innej niż ZUS i KRUS albo historia rachunku lub wyciąg bankowy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z legitymacją emeryta odcinek emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku kredytowego (jeśli emeryt osiąga dochody z innych udokumentowanych źródeł) albo oświadczenie o wysokości aktualnie pobieranej emerytury 4. Renta: ostatni odcinek przekazu renty ZUS albo ostatni odcinek przekazu renty KRUS albo ostatni odcinek przekazu renty instytucji innej niż ZUS i KRUS albo decyzja o przyznaniu renty określająca okres na jaki świadczenie zostało przyznane albo decyzja o ostatniej waloryzacji renty albo zaświadczenie z ZUS albo zaświadczenie z KRUS albo zaświadczenie z instytucji innej niż ZUS i KRUS albo historia rachunku lub wyciąg bankowy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z legitymacją rencisty Formularz obowiązuje od r. strona 1 / 9

2 decyzja dot. okresu, na jaki została przyznana renta odcinek renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeśli rencista osiąga dochody z innych udokumentowanych źródeł) albo oświadczenie o wysokości aktualnie pobieranej renty decyzja o przyznaniu poprzedniej renty (jeśli klient ją posiada i termin spłaty kredytu przekracza termin pobierania renty) 5. Emerytura lub renta zagraniczna: decyzja przyznania emerytury decyzja przyznania renty ostatni PIT-53 potwierdzony przez urząd skarbowy (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego wpłynęło dnia albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem) - jeśli świadczenie jest przekazywane klientowi bez pośrednictwa banku lub Poczty Polskiej albo ostatni PIT-11 (jeżeli klient nie otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy, lecz jest ono przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej) historia rachunku bankowego z ostatnich 6 m-cy (jeśli świadczenie jest przekazywane na rachunek bankowy nie prowadzony w PKO BP SA) 6. Rolnicy nie prowadzący działalności w tzw. działach specjalnych produkcji rolnej : zaświadczenie z urzędu gminy o osiąganym dochodzie z prowadzonego gospodarstwa rolnego za okres 12 m-cy albo zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (nie starsze niż 1- m-c) zaświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c) zaświadczenie z KRUS lub ZUS (jeśli nie podlega KRUS) o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c) oświadczenie (zestawienie) przychodów i kosztów ich uzyskania za okres 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli klient osiąga przychody z tytułu zawartych umów, kontraktów, zaświadczeń i in. dokumentów do ustalenia dochodu netto (OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę nie prowadzącą działalności w działach specjalnych produkcji rolnej) decyzja o przyznaniu i wysokości płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego do gruntów rolnych z tytułów: 1) jednolitej płatności obszarowej 2) uzupełniającej płatności obszarowej, 3) pomocy finansowej z tytułu wsparcia gospodarowania na obszarach górskich i in. obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z ostatnich 2 lat (z roku bieżącego i ubiegłego albo z roku ubiegłego i poprzedzającego rok ubiegły) zaświadczenie z urzędu gminy o zgłoszeniu obiektu, w którym będzie prowadzona działalność agroturystyczna, do ewidencji obiektów hotelarskich (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego) uproszczona ewidencja sprzedaży albo deklaracje VAT złożone w urzędzie skarbowym lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości sprzedaży za ostatnie 12 m-cy (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego) oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów w osiągniętych przychodach (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego (OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę nie prowadzącą działalności w działach specjalnych produkcji rolnej) oświadczenie wnioskodawcy o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego (OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) 7. Rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej: PIT-6 potwierdzony przez urząd skarbowy za ostatni rok (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego wpłynęło dnia albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem) PIT-36 potwierdzony przez urząd skarbowy za ostatni rok (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego wpłynęło dnia albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem), albo PIT-36 złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c; OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c; OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) oświadczenie wnioskodawcy o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego (OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) 8. Działalność gospodarcza: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dokument jest wystawiony w terminie wcześniejszym niż 14 dni poprzedzającym datę złożenia wniosku, konieczne jest oświadczenie klienta na kopii dokumentu, że jest on aktualny i nie wystąpiły w nim żadne zmiany. Dokument nie może być starszy niż 12 m-cy. Jeżeli dokument jest starszy niż 12 m-cy, możliwe jest przyjęcie dokumentów z adnotacją właściwego urzędu, potwierdzającą aktualność danych zawartych w przedmiotowym dokumencie) powyższe nie obowiązuje, jeżeli podmiot jest umieszczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pracownik dokona wydruku ze strony internetowej odpisu z rejestru przedsiębiorców albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dołączy do dokumentów kredytowych zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c), albo oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z podatkami (w zależności od formy działalności gosp.: OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych albo OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego albo OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej ) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c), albo oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu ze składkami (w zależności od formy działalności gosp.: OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych albo OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego albo OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej ) umowa spółki (jeśli dotyczy) Ponadto: a) księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość oświadczenie za rok bieżący okres z informacją obejmującą ( OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych ): przychody, koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne), podatek dochodowy, dochód netto. Oświadczenie jest wymagane: 1) za okres bieżący (tzn. od początku bieżącego roku), gdy wynosi on co najmniej 4 miesiące i działalność była prowadzona co najmniej 6 m-cy oraz deklaracja za rok ubiegły została sporządzona i złożona w urzędzie skarbowym 2) cały okres działalności gosp. w sytuacji, gdy działalność w roku ubiegłym nie była prowadzona lub była prowadzona przez okres krótszy niż 6 miesięcy i jeżeli okres bieżący jest krótszy niż 6 m-cy, Jeżeli wniosek jest składany do 20 dnia m-ca włącznie można przyjąć oświadczenie zawierające dane finansowe za m-c poprzedzający m-c ubiegły. Jeżeli wniosek jest składany po 20 dniu m-ca należy wymagać oświadczenia za m-c ubiegły, albo 3) rok ubiegły, w sytuacji gdy deklaracja podatkowa za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona i w roku bieżącym nie upłynęły jeszcze 4 m-ce. przy pełnej księgowości oświadczenie powinno być podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgowości i wnioskodawcę!!! PIT za rok ubiegły, potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy albo kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy, albo PIT za roku ubiegły złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego za ten sam okres strona 2 / 9

3 PIT za rok poprzedzający rok ubiegły potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy (jeśli PIT za rok ubiegły nie został jeszcze sporządzony) dowody wpłaty podatku dochodowego lub przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku lub historię albo wyciąg z rachunku, z którego dokonywano płatności za okres obejmujący oświadczenie o dochodach - jeśli działalności w roku ubiegłym nie prowadzono lub prowadzono krócej niż 6 m-cy, a składane oświadczenie obejmuje cały okres prowadzenia działalności dowody wpłaty podatku dochodowego lub przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku lub historię albo wyciąg z rachunku, z którego dokonywano płatności za cały okres prowadzenia działalności dotyczy jeśli działalność w roku ubiegłym prowadzono przez okres równy lub dłuższy niż 6 m-cy, a w roku poprzedzającym rok ubiegły działalność nie była prowadzona oraz deklaracja PIT za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona b) ryczałt ewidencjonowany: informacja roczna o wysokości uzyskanego przychodu potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy (za rok ubiegły) albo PIT potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy (za rok ubiegły) albo kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy albo PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości przychodu osiągniętego za ten sam okres i wysokości stawki podatku za ten sam okres oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu i opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego co najmniej za okres ostatnich 6 m-cy (w przypadku działalności sezonowej: oświadczenie za okres ostatnich 12 m-cy OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego ) oświadczenie o dochodach za rok ubiegły (jeżeli prowadzono ewidencję w formie książki przychodów i rozchodów i okres bieżący jest krótszy niż 4 m-ce) z informacją obejmującą: przychody, koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne), podatek dochodowy, dochód netto. Jeśli działalność była prowadzona: a) krócej niż 6 m-cy w roku poprzedzającym złożenie wniosku albo b) od co najmniej 9 m-cy (rozpoczęta i prowadzona w roku bieżącym) bieżący wyciąg z ewidencji przychodów dowody wpłat podatku albo przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku Jeśli nie złożono jeszcze deklaracji podatkowej PIT za rok ubiegły: wyciąg z ewidencji przychodów za rok ubiegły dowody wpłat podatku albo przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku c) karta podatkowa: decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na bieżący rok albo decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na rok poprzedni (jeśli na bieżący rok decyzji nie wydano) oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu i opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego co najmniej za okres ostatnich 6 m-cy ( OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej ) 9. Wynajem lokali (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej) i nieruchomości oddanych w dzierżawę: zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starszy niż 1 m-c), albo oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi ( OŚWIADCZENIE dotyczy najmu/najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej dla Wnioskodawców nie przedstawiających deklaracji PIT / OŚWIADCZENIE dotyczy najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, dla Wnioskodawców przedstawiających deklarację podatkową ) Dokumenty potwierdzające dochody: 1) w przypadku przedstawienia deklaracji podatkowej oraz klientów, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali dochód z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości przez okres co najmniej 6 m-cy: a) deklaracja podatkowa PIT za rok ubiegły potwierdzona przez urząd skarbowy (jeśli złożona) albo kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy albo b) PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości przychodu osiągniętego za ten sam okres i wysokości stawki podatku za ten sam okres c) deklaracja podatkowa PIT za rok ubiegły w formie elektronicznej potwierdzona urzędowym poświadczeniem odbioru d) oświadczenie wnioskodawcy (OŚWIADCZENIE dotyczy najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, dla Wnioskodawców przedstawiających deklarację podatkową) z informacjami o dochodach z najmu z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku zawierające: przychody koszty uzyskania przychodów (z wyłączenie amortyzacji wynajmowanych nieruchomości) sposób opodatkowania (ryczałt ewid. czy zasady ogólne) 2) w pozostałych przypadkach innych niż wymienione w ppkt 1): a) umowy najmu aktualne i obowiązujące w okresie ostatnich 6 m-cy b) dokumenty potwierdzające własność wynajmowanych lokali albo lokali oddanych w dzierżawę (np. akty notarialne, odpisy z KW) oraz c) oświadczenie wnioskodawcy (OŚWIADCZENIE dotyczy najmu/najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej dla Wnioskodawców nie przedstawiających deklaracji PIT ) dotyczące: średniomiesięcznych kosztów uzyskania przychodów z najmu (bez amortyzacji wynajmowanych albo wydzierżawionych nieruchomości) z ostatnich 6 m-cy poprzedzających złożenie wniosku sposobu opodatkowania (ryczałt ewid. lub zasady ogólne) udokumentowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne albo zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne albo zgłoszenie wnioskodawcy przez współmałżonka posiadającego ubezpieczenie zdrowotne albo potwierdzenie opłacania abonamentu w prywatnej przychodni lekarskiej Powyższe dokumenty powinny być dostarczone przed uruchomieniem kredytu Od wymogu ich dostarczenia można odstąpić, jeżeli: składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane przez pracodawcę (najem jest dodatkowym źródłem dochodów), udział własny klienta stanowi co najmniej 50% kosztów inwestycji związanej z budową albo zakupem nieruchomości 10. Stałe dochody z umów zleceń (w tym umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem), umów o dzieło (w tym umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich), z tytułu powołania na stanowisko prezesa, vice prezesa, członka zarządu, członka rady nadzorczej spółek kapitałowych (w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na podstawie umowy o pracę), z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej), z kontraktów menedżerskich oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto za okres poprzedzający złożenie wniosku 12 m-cy z informacją o przychodach i kosztach ( OŚWIADCZENIE dotyczy dochodów uzyskanych z umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania na stanowisko w zarządzie spółek kapitałowych w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na postawie umowy o pracę, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich ) PIT za rok ubiegły (potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego wpłynęło dnia albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem), albo PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej potwierdzonej urzędowym poświadczeniem odbioru PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za ten sam okres PIT 11 (jeśli deklaracja PIT za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona), albo oświadczenie ( OSWIADCZENIE dotyczy dochodów uzyskanych z umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania na stanowisko w zarządzie spółek kapitałowych w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na postawie umowy o pracę, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich ) - jeśli nie upłynął ustawowy termin na wystawienie przez pracodawcę PIT-11 strona 3 / 9

4 dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody i ponoszone koszty: np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, dokument powołania, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem potwierdzenie posiadania ubezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego u ubezpieczyciela, który oferuje taki zakres ubezpieczenia (dot. wnioskodawców nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (dot. wnioskodawców będących płatnikami własnych składek na ubezpieczenie) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (dot. klientów zobowiązanych do wpłacania zaliczek na podatek od uzyskanych dochodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym) 11. Dochody z tytułu pełnienia funkcji kadencyjnych: zaświadczenie o zatrudnieniu i średnich miesięcznych dochodach z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, nie starsze niż 1 m-c jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 m-cy, należy przyjąć zaświadczenie za okres zatrudnienia, jednak nie krótszy niż 3 m-ce oświadczenie określające źródło oraz wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu (OŚWIADCZENIE dotyczy stałych dochodów z tytułu pełnienia funkcji kadencyjnych) osiągniętych w okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających objęcie pełnionej funkcji (oświadczenie nie jest wymagane w przypadku klientów, którzy pełnią co najmniej drugą funkcję kadencyjną z rzędu) 12. Dochody z tytułu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim: oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto za okres ostatnich 12 m-cy z informacją o przychodach i kosztach ( OŚWIADCZENIE dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich ) PIT-19A potwierdzony przez urząd skarbowy za ubiegły rok decyzja z urzędu skarbowego ustalająca wysokość ryczałtu za dany rok podatkowy zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starszy niż 1 m-c) albo oświadczenie o niezaleganiu z podatkami OŚWIADCZENIE dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich (jeżeli dochód jednego ze współkredytobiorców nie został uwzględniony w zdolności kredytowej) 13. Dochody z tytułu dywidendy: Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wypłaty dywidendy wraz z potwierdzeniem faktu pozostawania udziałowcem lub akcjonariuszem spółki na tzw. dzień dywidendy potwierdzająca uzyskiwane dochody za okres ostatnich pełnych 3 lat kalendarzowych potwierdzenie posiadania ubezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (dot. wnioskodawców będących płatnikami własnych składek na ubezpieczenie) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego u ubezpieczyciela, który oferuje taki zakres ubezpieczenia (w przypadku, gdy klient nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (dot. klientów zobowiązanych do wpłacania zaliczek na podatek od uzyskanych dochodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym) 14. Uproszczenia dokumentowe (posiadacze w PKO BP SA: ror w PLN, kont Inteligo, i klienci, wobec których stosuje się uproszczenia dokumentowe) Oświadczenie klienta zgodne z wzorami określonymi w załączniku 7 do metodyki: 1) średnią miesięczną wysokość wynagrodzenia, renty, emerytury za okres ostatnich 3 m-cy 2) w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczenia w formie: a) księgi przychodów i rozchodów uproszczony rachunek wyników zawierający następujące dane za okres min. 6 ostatnich m-cy): przychody, koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne), podatek dochodowy, dochód netto b) ryczałtu ewidencjonowanego informacja o przychodach w podziale na skalę podatkową oraz dochody za okres min. 6 ostatnich m-cy c) karty podatkowej o dochody wraz z informacją o wys. średniomiesięcznego podatku na dany rok na podstawie decyzji urzędu skarbowego za okres min. ostatnich 6 m-cy Jeżeli okres oświadczenia obejmuje ostatnie miesiące ubiegłego roku i rok bieżący można przyjąć od klienta odrębne oświadczenie za rok poprzedni i odrębne za rok bieżący. 3) klienci bankowości prywatnej i osobistej wysokość i źródło uzyskiwanych dochodów, innych niż wymienione w pkt a, b i c) np. umowa najmu, umowa zlecenie za okres ostatnich 12 miesięcy 4) klienci osiągający dochody z gospodarstwa rolnego średnia miesięczna wys. uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 m-cy 5) okres zatrudnienia albo datę przyznania renty albo emerytury albo datę rozpoczęcia działalności gospodarczej 6) numer REGON i NIP (dot. klientów prowadzących działalność gospodarczą) 7) zajmowane stanowisko (nie dot. emerytów i rencistów) 8) okres na jaki jest zawarta umowa o pracę, albo przyznana renta (w przypadku rencistów) 9) nazwę lub firmę pracodawcy (nie dot. emerytów i rencistów) 10) czy znajduje się w okresie wypowiedzenia (nie dot. emerytów i rencistów) 11) czy pracodawca, u którego klient jest zatrudniony, jest w stanie upadłości albo likwidacji (nie dot. emerytów i rencistów) 12) czy wynagrodzenie jest obciążone tytułami egzekucyjnymi (nie dot. emerytów i rencistów) 13) że nie zawiesił (nie zaprzestał) prowadzenia działalności gospodarczej (dot. klientów prowadzących działalność gosp.) 14) brak zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zobowiązań podatkowych (dot. klientów, wobec których nie stosuje się uproszczeń dokumentowych, i od których wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS, KRUS, US i Urzędu Gminy) Oświadczenie może mieć formę odrębnego dokumentu albo stanowić integralną część wniosku kredytowego. Klient skalda odrębne Oświadczenie dla każdego ze źródeł uzyskiwanych dochodów. 15. Dochody z tytułu pracy w związku z oddelegowaniem za granicę umowa o pracę lub historia rachunku bankowego, albo wyciągi z rachunku bankowego lub paski płacowe (dokument wystawiony przez pracodawcę zawierający informacje o wynagrodzeniu albo dochodzie) za okres ostatnich 3 m-cy (potwierdzające wpływy wynagrodzenia) porozumienie z pracodawcą o oddelegowaniu do pracy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenie o dochodach albo inne aktualne dokumenty poświadczone przez pracodawcę zawierające informacje zbliżone do informacji na zaświadczeniu o dochodach obowiązującym w Banku (w tym informacje o średniomiesięcznym dochodzie netto) Dokument powinien zawierać pieczątkę pracodawcy i podpis. Jeżeli brak jest pieczątek pracodawcy wymagane jest, aby przedłożone zaświadczenie zawierało dane pracodawcy zatrudniającego wnioskodawcę i czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczenia pozwalający na identyfikację tej osoby Zaświadczenie ( Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ) o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiąganych w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli okres pracy poza granicami Polski jest krótszy niż 3 m-ce) oraz o okresie zatrudnienia wystawione przez pracodawcę w Polsce, który oddelegował pracownika do pracy za granicę Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 m-cy, możliwe jest przyjęcie zaświadczenia z okresu krótszego odpowiadającego okresowi zatrudnienia, lecz nie krótszego niż 3 m-ce zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wystawione przez odpowiednią instytucję dla danego kraju w przypadku przebywania klienta na zasiłku macierzyńskim lub chorobowym, gdy wynagrodzenie wypłacane jest przez odpowiednią instytucję dla danego kraju (w przypadku umowy na czas określony lub na podstawie kontraktu) świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, jeżeli był zatrudniony (w przypadku umowy na czas określony lub na podstawie kontraktu) zaświadczenie od pracodawcy o opłacaniu składek ubezpieczeniowych i braku zaległości z tego tytułu (jeżeli okres oddelegowania jest krótszy niż 24 m-ce) 16. Cudzoziemcy posiadający status rezydenta dokumenty w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu przez klienta zezwolenie na pracę w Polsce (o ile jest wymagane) karta pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej umowa o pracę lub kontrakt (dot. klientów uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę lub kontraktu) * Z uwagi na różnorodność dokumentów występujących w różnych krajach należy przede wszystkim zwracać uwagę, czy na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach można dokonać oceny ryzyka kredytowego. strona 4 / 9

5 III. DOCHODY OSIĄGANE ZA GRANICĄ (składane dokumenty powinny być przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego) 1. Dochody uzyskiwane z tytułu pracy * : zezwolenie na pracę w danym kraju (jeśli wymagane) umowa o pracę lub kontrakt (nie dot. klientów występujących o kredyty w zagranicznych oddziałach PKO BP SA oraz klientów, którym wynagrodzenie uzyskiwane za granicą wpływa na rachunek złotowy lub walutowy w PKO BP SA) albo historia rachunku bankowego lub paski płacowe za okres ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku (potwierdzających wpływy wynagrodzenia) zaświadczenie o dochodach z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (zawierające informacje zbliżone do informacji na zaświadczeniu o dochodach obowiązującym w PKO BP SA ( Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ), w tym informację o wysokości średniomiesięcznego dochodu netto i okresie zatrudnienia) albo inne dokumenty niż zaświadczenie o dochodach, poświadczone przez pracodawcę (zawierające informacje zbliżone do informacji na zaświadczeniu o dochodach obowiązującym w PKO BP SA, w tym informacje o średniomiesięcznym dochodzie netto) Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 m-cy, możliwe jest przyjęcie zaświadczenia z okresu krótszego odpowiadającego okresowi zatrudnienia, lecz nie krótszego niż 3 m-ce Dokument powinien zawierać pieczątkę pracodawcy i podpis. Jeżeli brak jest pieczątek pracodawcy wymagane jest, aby przedłożone zaświadczenie zawierało dane pracodawcy zatrudniającego wnioskodawcę i czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczenia pozwalający na identyfikację tej osoby W przypadku zatrudnienia na czas określony lub na podstawie kontraktu zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych w okresie 12 ostatnich m-cy poprzedzających złożenie wniosku oraz o okresie zatrudnienia wystawione przez pracodawcę ( Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ) zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych w okresie 12 ostatnich m-cy poprzedzających złożenie wniosku wystawione przez odpowiednią instytucję dla danego kraju, w przypadku przebywania klienta na zasiłku macierzyńskim lub chorobowym, gdy wynagrodzenie wypłacane jest przez odpowiednią instytucję dla danego kraju świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia jeżeli wnioskodawca był zatrudniony 2. Działalność gospodarcza (w formie samozatrudnienia) * zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w danym kraju (jeśli wymagane) dokument/y potwierdzający/e fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w danym kraju i prowadzenia tej działalności (odpowiedniki odpisu z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) dokument/y potwierdzający/e brak zaległości podatkowych dokument/y potwierdzający/e brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne ostatnia złożona deklaracja podatkowa obejmująca 12 miesięcy (jeśli taka deklaracja została złożona) Dopuszcza się przyjęcie rocznej deklaracji podatkowej za okres krótszy niż 12 m-cy oświadczenie o dochodach za okres bieżący i za rok poprzedni (jeśli nie została złożona deklaracja podatkowa) zawierające informacje: przychody koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne) podatek dochodowy dochód netto inne dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (umowy, faktury) (szczególnie, jeśli deklaracja podatkowa nie została złożona) 3. Działalność gospodarcza (w formie spółek kapitałowych stanowiących odpowiednik sp. z o.o.) * dokument potwierdzający rejestrację spółki/działalności gospodarczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok podatkowy (sporządzone i podpisane przez księgowego) umowa spółki lub inne dokumenty potwierdzające fakt istnienia spółki oraz podstawowe warunki jej działalności (udziały w zyskach i stratach) historia rachunku osobistego za ostatnie 3 m-ce poprzedzające złożenie wniosku udokumentowanie posiadania ubezpieczenia społecznego udokumentowanie rozliczenia podatku dochodowego klienta (indywidualne) potwierdzenie złożenia i rozliczenia deklaracji podatkowej z wyliczoną kwotą podatku do zapłaty (do zwrotu) zaświadczenie o dochodach bieżących wystawione przez księgowego dokumenty potwierdzające kwotę wypłaconych dywidend w roku bieżącym i roku poprzednim inne dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres bieżący (umowy lub faktury lub wyciągi z konta) 4. Działalność gospodarcza (w formie uczestnictwa w spółkach będących odpowiednikami spółek osobowych) * dokument potwierdzający fakt zarejestrowania spółki / działalności gospodarczej albo dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju (jeżeli w danym kraju nie istnieje odpowiednik dokumentu potwierdzającego rejestrację działalności gospodarczej) umowa spółki albo inne dokumenty potwierdzające fakt istnienia spółki oraz podstawowe warunki jej działalności (udziały w zyskach i stratach) sprawozdanie finansowe za ostatni rok podatkowy (sporządzone i podpisane przez księgowego) historia rachunku osobistego za ostatnie 3 m-ce poprzedzające złożenie wniosku dokument/y potwierdzający/e brak zaległości podatkowych dokument/y potwierdzający/e brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne udokumentowanie rozliczenia podatku dochodowego klienta (indywidualne) potwierdzenie złożenia i rozliczenia deklaracji podatkowej z wyliczoną kwotą podatku do zapłaty (do zwrotu) oświadczenie o dochodach za okres bieżący i za rok poprzedni (jeśli nie została złożona deklaracja podatkowa za rok poprzedni) zawierające informacje: przychody koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne) podatek dochodowy dochód netto inne dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres bieżący (umowy lub faktury lub wyciągi z konta) 5. Renta i emerytura (nie przekazywane do Polski) * decyzja lub zaświadczenie o przyznaniu (uzyskiwaniu) renty z informacją o wysokości świadczenia i okresie na jaki je przyznano albo decyzja lub zaświadczenie o przyznaniu (uzyskiwaniu) emerytury z informacją o wysokości świadczenia 6. Inne wymagane dokumenty raport kredytowy z kraju, w którym wnioskodawca uzyskuje dochody, albo opinia z banków, w których klient korzysta z transakcji kredytowych (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego), albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie korzysta z żadnych transakcji kredytowych za granicą opinia z banków, w których klient posiada rachunki bieżące (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego), albo wyciągi z rachunków za ostatnie 3 miesiące dokumenty w zależności od źródla uzyskiwanego dochodu przez klienta IV. DODATKOWE DOKUMENTY AKTYWACJA CAR (w przypadku transakcji, gdy zaangażowanie kredytowe Banku wobec klienta łącznie z wnioskowaną kwotą kredytu na dzień złożenia wniosku jest większe niż PLN) historia rachunków bankowych (oszczędnościowych, ror) z innych banków niż PKO BP SA za okres ostatnich 3 m-cy, poprzedzających złożenie wniosku, na które wpływają środki z tytułu dochodu. Jeśli dochód wpływa na kilka rachunków, klient jest zobowiązany do dostarczenia historii ze wszystkich rachunków, albo wyciągi bankowe z innych banków niż PKO BP SA za okres ostatnich 3 m-cy, poprzedzających złożenie wniosku, na które wpływają środki z tytułu dochodu. Jeśli dochód wpływa na kilka rachunków, klient jest zobowiązany do dostarczenia historii ze wszystkich rachunków, z zastrzeżeniem pkt. 3 * Z uwagi na różnorodność dokumentów występujących w różnych krajach należy przede wszystkim zwracać uwagę, czy na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach można dokonać oceny ryzyka kredytowego. strona 5 / 9

6 historia rachunków bankowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z innych banków niż PKO BP SA (o ile są to rachunki inne niż rachunki ror lub oszczędnościowe) z okresu ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, w przypadku klientów uzyskujących dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, albo wyciągi z rachunków bankowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, z innych banków niż PKO BP SA (o ile są to rachunki inne niż rachunki ror lub oszczędnościowe) z okresu ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, w przypadku klientów uzyskujących dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt. 3 paski płacowe zawierające informacje o dochodzie lub wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę za okres 3 ostatnich m-cy poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku posiadania rachunku bankowego krócej niż 3 m-ce lub braku możliwości przedstawienia historii rachunku bankowego za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku) albo zaświadczenie z ZUS wskazujące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (w przypadku posiadania rachunku bankowego krócej niż 3 m-ce lub braku możliwości przedstawienia historii rachunku bankowego za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku) V. NIEREZYDENCI raport kredytowy z kraju, w którym wnioskodawca jest rezydentem, lub w którym przebywa albo opinia z banków, w których klient korzysta z transakcji kredytowych (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego) albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie korzysta z żadnych transakcji kredytowych za granicą opinia z banków, w których klient posiada rachunki bieżące (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego) albo wyciągi z rachunków za ostatnie 3 miesiące dokumenty w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu przez klienta UWAGA: 1) Bank zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień 2) W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów w celu potwierdzenia kserokopii za zgodność strona 6 / 9

7 CEL KREDYTOWANIA/INWESTYCJA WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI ORAZ OSUWISK ZIEMNYCH I HURAGANÓW I. BUDOWA DOMU/GARAŻU/MAŁEJ ARCHITEKTURY/OGRODZENIA/ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB REKREACYJNEJ przez inwestora indywidualnego zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o warunkach zabudowy działki rekreacyjnej nie starsze niż 3 m-ce (w przypadku budowy domu letniskowego na działce rekreacyjnej) ostateczna * decyzja o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców faktury, rachunki (do wglądu, w przypadku przedstawienia zestawienia faktur i rachunków) zatwierdzony projekt techniczny, dziennik budowy (dokumenty udostępniane podczas inspekcji na budowie) II. 1 BUDOWA DOMU/LOKALU przez spółdzielnię lub dewelopera spłaty kredytu) wyciąg z rejestru sądowego spółdzielni/dewelopera nie starszy niż 6 m-cy, albo odpis z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) Powyższe nie obowiązuje, jeżeli podmiot jest umieszczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pracownik dokona wydruku ze strony internetowej odpisu z rejestru przedsiębiorców albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dołączy do dokumentów kredytowych ostateczna * decyzja o pozwoleniu na budowę spółdzielni/dewelopera/osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) umowa realizacyjna ze spółdzielnią/deweloperem/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) prospekt informacyjny oraz umowa rezerwacyjna/deklaracja rezerwacyjna/oświadczenie dewelopera w zakresie rezerwacji (zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) albo umowa deweloperska wraz z prospektem informacyjnym oraz załącznikami (zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) oświadczenie Banku na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości zaświadczenie spółdzielni potwierdzające że nabywca nieruchomości jest członkiem spółdzielni (w przypadku jeśli brak takiej informacji w treści umowy pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem) jeśli dotyczy III. 1 PARTYCYPACJA w kosztach budowy mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego wyciąg z rejestru sądowego TBS nie starszy niż 6 m-cy ostateczna * decyzja o pozwoleniu na budowę TBS umowa partycypacji albo zaświadczenie z TBS (określające warunki przydziału mieszkania) IV. NADBUDOWA/PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA/WYKOŃCZENIE/WYPOSAŻENIE/REMONT domu, lokalu, garażu PRZEBUDOWA budynku/lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne ostateczna * decyzja o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/ców projekt, dziennik budowy (dokumenty udostępniane podczas inspekcji na budowie) V. ZAKUP DOMU/LOKALU/GARAŻU/DZIAŁKI REKREACYJNEJ LUB BUDOWLANEJ RYNEK PIERWOTNY i WTÓRNY wypis z rejestru gruntów (jeśli działka/dom jednorodzinny nie jest ujawniona/y w księdze wieczystej stanowiącej zabezpieczenie kredytu) zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o budowlanym przeznaczeniu działki umowa zakupu w formie aktu notarialnego albo umowa przedwstępna (obligatoryjnie dla preferencyjnego kredytu mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania przez BGK) albo oświadczenie wnioskodawcy (na druku bankowym) albo protokół z rokowań VI. WYKUP/LOKALU SPÓŁDZIELCZEGO/KOMUNALNEGO/ZAKŁADOWEGO zaświadczenie o warunkach wykupu VII. ZAMIANA DOMU/LOKALU akty własności zamienianych domów/lokali umowy zobowiązujące do przeniesienia własności VIII. PRZETARG protokół z przetargu/licytacji/rokowań, albo zaświadczenie z wszelkim danymi dotyczącymi wygranego przetargu/licytacji/rokowań (m.in. termin zapłaty, nr rachunku, na który powinna być dokonana pozostała wpłata), albo postanowienie o przybiciu w przypadku licytacji wraz podaniem terminu zapłaty, nr rachunku, na który powinna być dokonana wpłata) potwierdzenie wpłaty wadium odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku, gdy księga wieczysta nie jest umieszczona w CBD KW), odpis KRS podmiotu zbywającego (jeśli dotyczy) IX. REFINANSOWANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKUPU DOMU/LOKALU/GARAŻU/DZIAŁKI REKREACYJNEJ LUB BUDOWLANEJ RYNEK PIERWOTNY * niepotrzebne skreślić 1 dokumenty dewelopera/spółdzielni mieszkaniowej/tbs potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika spoza Banku przyjmowane są z oryginalnym podpisem osoby potwierdzającej ich zgodność na podstawie posiadanego do tej czynności pełnomocnictwa (na podstawie KRS lub udzielonego w formie aktu notarialnego) strona 7 / 9

8 umowa zakupu w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok albo umowa przenosząca własność w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok albo ustanowienie prawa odrębnej własności w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok albo umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa nie starsza niż 1 rok X. REFINANSOWANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKUPU DOMU/LOKALU/GARAŻU/DZIAŁKI REKREACYJNEJ LUB BUDOWLANEJ RYNEK WTÓRNY umowa zakupu w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok XI. SPŁATA ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTU umowa kredytu/karty kredytowej (nie dotyczy umów kredytów udzielonych przez PKO BP, umów kredytów odnawialnych udzielonych przez PKO BP, umów kart kredytowych) oświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia (zawarte we wniosku o udzielenie kredytu) albo zaświadczenie o aktualnej wysokości zadłużenia (wymagane wyłącznie w przypadku, gdy kredyt nie figuruje w BIK) ostatni harmonogram spłaty albo ostatnie zawiadomienie o aktualnym stanie zadłużenia (dotyczy kredytów na spłatę kart kredytowych) XII. REFINANSOWANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCJI (inwestycja zakończona) spłaty kredytu) w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenie na budowę: uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców pozwolenie na użytkowanie nie starsze niż 12 m-cy albo potwierdzenie zawiadomienia właściwego organu administracji o zakończeniu budowy domu/lokalu nie starsze niż 12 m-cy w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę: uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców oświadczenie klienta o terminie zakończenia inwestycji nie starszym niż 12 m-cy zestawienie faktur i rachunków (nie starszych niż 24 m-ce) zawierające: numer faktury, datę wystawienia, przedmiot zakupu faktury i rachunki (do wglądu) XIII. REFINANSOWANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCJI (inwestycja niezakończona) budowa z deweloperem/rozliczenie kosztów nabycia nieruchomości spłaty kredytu) prawomocne pozwolenie na budowę nie starsze niż 24 m-ce albo kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie starsza niż 24 m-ce dokumenty potwierdzające koszty poniesione na realizację inwestycji (dowody wpłat, przelewy) nie starsze niż 12 m-cy albo akt notarialny potwierdzający dokonanie wpłat na rzecz zbywcy nie starszy niż 1 rok (z tytułu częściowej zapłaty ceny nieruchomości) albo przelew na rzecz zbywcy nieruchomości nie starszy niż 12 m-cy albo pokwitowanie zbywcy nieruchomości o wys. otrzymanych środków pieniężnych nie starsze niż 12 m-cy umowa deweloperska (w przypadku kiedy przedsięwzięcie podlega ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) XIV. INNE DODATKOWE DOKUMENTY: operat szacunkowy: a) przy kwocie kredytu albo pożyczki ponad zł w przypadku pożyczki hipotecznej, kredytu konsolidacyjnego albo b) przy kwocie kredytu ponad zł w przypadku kredytu mieszkaniowego i kredytu hipotecznego MIX, albo c) gdy zabezpieczeniem kredytu albo pożyczki jest nieruchomość o charakterze mieszkalno użytkowym Oświadczenie Banku na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości Oświadczenie wierzyciela hipotecznego inne: XV. UDOKUMENTOWANIE WKŁADU WŁASNEGO: wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający środki pieniężne w wysokości zgromadzonych środków albo potwierdzenie posiadania wkładu na książeczce mieszkaniowej w wys. zgromadzonych środków z odsetkami i premią gwarancyjną albo potwierdzenie posiadania środków pochodzących z obligacji skarbowych lub bonów skarbowych w wys. nominalnej (jeśli termin ich wykupu przypada przed datą transakcji kredytowej) albo potwierdzenie posiadania obligacji nie będących obligacjami zerokuponowymi w wys. nominalnej (jeśli termin ich wykupu przypada po dacie transakcji kredytowej) albo potwierdzenie posiadania obligacji zerokuponowych oraz bonów skarbowych według ceny rynkowej (jeśli termin ich wykupu przypada po dacie transakcji kredytowej) albo potwierdzenie posiadania środków zgromadzonych w jednostkach uczestnictwa lub akcjach spółek giełdowych (w wys. 50% ich wartości rynkowej) albo akt notarialny własności/odpis z KW/zaświadczenie ze spółdzielni albo faktury i rachunki dot. zakupionych materiałów budowlanych albo umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości oraz dokument własności nieruchomości albo deklaracja sprzedaży nieruchomości w przyszłości oraz dokument własności nieruchomości (szacowanie wewnętrzne Banku) albo umowa sprzedaży nieruchomości z agencją pośrednictwa handlu nieruchomościami oraz dokument własności nieruchomości ZABEZPIECZENIA KREDYTU/POŻYCZKI w formie hipoteki na nieruchomości odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki, nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku, gdy brak księgi wieczystej w CBD KW) pisemne oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie kredytu/pożyczki w formie hipoteki (jeśli właściciel nieruchomości nie jest kredytobiorcą) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z informacją czy źródłem osiąganych dochodów nie jest działalność gospodarcza (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo wymagane są dokumenty: zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c), zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c) INNE DOKUMENTY opcjonalnie, jeśli dotyczy: wypis z rejestru gruntów, nie starszy niż 3 m-ce akt notarialny, w którym zostały określone warunki służebności osobistej wyłącznie w przypadku gdy z zapisów w KW nie można ustalić jednoznacznie czy mamy do czynienia z służebnością osobistą czy dożywociem INNE FORMY ZABEZPIECZENIA poręczenie kredytu (cywilne/wekslowe) cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych stanowiącej przedmiot zabezpieczenia cesja należności z umów najmu powierzchni będącej przedmiotem kredytowania pełnomocnictwo do rachunków kredytobiorcy blokada środków na rachunku bankowym zastaw na rzeczach ruchomych, prawach, wierzytelnościach zastaw rejestrowy przewłaszczenie na zabezpieczenie przelew wierzytelności pieniężnej z umowy deweloperskiej (podlega ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) strona 8 / 9

9 przelew wierzytelności pieniężnej z umowy rachunku powierniczego (otwartego/zamkniętego) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy gwarancji przelew wierzytelności pieniężnej z umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (nie podlega ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) inne: UWAGA: Bank zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień Oświadczenie o poinformowaniu o przetwarzaniu danych osobowych 1. Potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1) Administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. 2) Dane zbierane są w związku ze świadczoną przez bank usługą i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością banku. 3) Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe. 4) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 5) PKO BP SA będzie przechowywał powyższe oświadczenie w formie elektronicznej. 2. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić PKO BP SA na straty, zebrane dane PKO BP SA może przekazać do systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem danych jest Związek Banków Polskich. r. Miejscowość Data (dd-mm-rrrr) Podpis osoby składającej oświadczenie strona 9 / 9

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie 1. Dowód osobisty 2. Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku nieposiadania drugiego dokumentu ze zdjęciem

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Wnioskodawcy 1 2 Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU Profil Klienta Dokumenty UMOWA O PRACĘ (W TYM URLOP MACIERZYŃSKI) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015 FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015 FM Pożyczka 15, 30 na dokumenty finansowe Branże wyłączone z oferty na dokumenty finansowe: Transport/spedycja, budownictwo i branże pokrewne, pośrednictwo finansowo-ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Dane osobiste

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data)

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) 1 2 .... ( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY (załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) Świadomy,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i przeznaczenie kredytu

Charakterystyka i przeznaczenie kredytu Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie, Oddział w... Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania kredytów mieszkaniowych przez Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów Wniosek kredytowy nr:... WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU

LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE WYSOKOŚĆ DOCHODU KOPIA DOKUMENTU MUSI BYĆ POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY może być wystawione na druku banku, zakładu

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU MESZKANOWEGO NFORMACJE O WNOSKODAWCACH miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) I. DANE O WNIOSKODAWCY Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

Dokument tożsamości dowód osobisty paszport inny (wymienić nazwę) Seria Numer

Dokument tożsamości dowód osobisty paszport inny (wymienić nazwę) Seria Numer ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI ORAZ OSUWISK ZIEMNYCH I HURAGANÓW Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Pracownik przyjmujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312 Manual obsługi sprzedaży Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego 1 2 OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Na czas nieokreślony - staż pracy min. 6 miesięcy w obecnym zakładzie pracy.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK Nr Poltax:. (wypełnia organ podatkowy) Nr BA... (wypełnia organ podatkowy) WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. (imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

z prowadzonego gospodarstwa rolnego.. od...

z prowadzonego gospodarstwa rolnego.. od... Data złożenia... Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.Oddział w... WNIOSEK O KREDYT ODNAWIALNY DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO Prosimy o czytelne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM: a) Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego oraz w postaci poręczenia wekslowego - poręczyciel posiadający

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:...... rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Numer NIP:... REGON:......

I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:...... rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Numer NIP:... REGON:...... WNIOSEK O POŻYCZKĘ I. DANE WNIOSKODAWCY FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:. rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Forma Prawna prowadzenia działalności:... Adres prowadzonej działalności:... Numer

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań

Bardziej szczegółowo

NALEŻY WYKORZYSTAĆ CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA

NALEŻY WYKORZYSTAĆ CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA 93 OŚWIADCZENIE o s t a n i e m a j ą t k o w y m ZOBOWIĄZANEGO ( osoba fizyczna ) CZĘŚĆ A Imię i nazwisko zobowiązanego PESEL, urodzony w dniu w adres zamieszkania oświadczenie o stanie majątku składane

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 Kredyty Kredyty dla osób fizycznych Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich zaprasza do korzystania z bogatej oferty kredytów dla osób fizycznych. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY: WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 2014.10.01

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 2014.10.01 FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 2014.10.01 Pożyczka Wiarygodny Partner Produkt przeznaczony dla klientów, posiadających kredyt dla przedsiębiorców w Banku. Kredyt zaciągnięty maksymalnie 6 miesięcy temu i spłacany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

P O U F N E KALKULATOR- MEGAHIPOTEKA

P O U F N E KALKULATOR- MEGAHIPOTEKA P O U F N E KALKULATOR- MEGAHIPOTEKA Warszawa, Kwiecień 2011 DOKUMENTACJA KREDYTOWA (CHECK-LISTA) PAMIĘTAJ: -pracujemy na dokumentach zawsze aktualnych na moment złożenia ich w Jednostce Centralnej tj.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 3 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Wypełniający Poręczyciel Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku..... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* mię i nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w Banku spółdzielczym w Kowalu WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w Banku spółdzielczym w Kowalu WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w Banku spółdzielczym w Kowalu WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko Funkcja Udziały (%/jednostek) PESEL. Adres e-mail

Imię, nazwisko Funkcja Udziały (%/jednostek) PESEL. Adres e-mail WNIOSEK O UDZIELE POJEDYNCZEJ GWARANCJI gwarancja zapłaty wadium Dotyczy: gwarancja należytego wykonania kontraktu gwarancja usunięcia wad lub usterek DANE ZOBOWIĄZANEGO Zobowiązany (Wnioskodawca), pełna

Bardziej szczegółowo