I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY"

Transkrypt

1 WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI ORAZ OSUWISK ZIEMNYCH I HURAGANÓW Imię i nazwisko Klienta Pesel Nazwisko doradcy Klienta Telefon kontaktowy doradcy Wypełnia oddział. I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY 1. Dokumenty podstawowe: dowód osobisty (do wglądu) albo paszport (do wglądu) albo karta pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (do wglądu) (dot. cudzoziemców ze statusem rezydenta) 2. Dokumenty dodatkowe: książeczka żeglarska (do wglądu) (jeśli dotyczy) umowa o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy) kopia wyroku orzekającego rozwód (jeśli dotyczy) albo kopia dokumentu z urzędu stanu cywilnego potwierdzającego rozwód (jeśli dotyczy) i notarialny odpis wyroku orzekającego rozwód, zawierający informację na temat ewentualnej kwoty alimentów oraz informację o ewentualnych zobowiązaniach wynikających z orzeczenia kopia wyroku orzekającego separację (jeśli dotyczy) albo kopia dokumentu z urzędu stanu cywilnego potwierdzającego separację (jeśli dotyczy) akt zgonu współmałżonka (jeśli dotyczy) II. DOCHODY OSIĄGANE W KRAJU 1. Umowa o pracę / Kontrakt / Pracownicy mianowani lub powołani: zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów i o okresie zatrudnienia z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, nie starsze niż 1 m-c (Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór 8a) zaświadczenie z okresu odpowiadającego okresowi zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż 12 m-cy, lecz nie krótszy niż 3 m-ce. Jeżeli w okresie objętym zaświadczeniem klient pobierał zasiłek lub świadczenie wypłacane przez ZUS np. zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne zaświadczenie powinno być wystawione za okres, w którym dochód był wypłacany przez pracodawcę) w przypadku gdy klient otrzymywał zasiłek lub świadczenie wypłacane przez ZUS: 1) zaświadczenie wystawione przez ZUS o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres 12 ostatnich m-cy poprzedzających złożenie wniosku, lecz nie krótszy niż 3 m-ce 2) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne obejmujące okres, za który ZUS wystawił zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów aktualna umowa o pracę (jeżeli nastąpiła zmiana formy zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 m-cy) świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia (jeżeli nastąpiła zmiana pracodawcy albo zmiana umowy o pracę z aktualnym pracodawcą lub z pracodawcą w ramach tej samej grupy kapitałowej) świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia jeśli klient był zatrudniony (w przypadku umowy, kontraktu lub mianowania na czas określony) 2. Marynarze: umowy o pracę/kontrakty z roku bieżącego i poprzedniego zawarte z armatorem albo 3 ostatnie kontrakty Książeczka żeglarska Ponadto: a) Marynarze pracujący dla armatora krajowego: PIT za rok ubiegły potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy albo PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie (dot. marynarzy rozliczających się indywidualnie z urzędem skarbowym) historia rachunku za ostatnie 12 miesięcy albo wyciągi z rachunku bankowego za ostatnie 12 m-cy b) Marynarze pracujący dla armatora zagranicznego: historia rachunku za ostatnie 12 miesięcy albo wyciągi z rachunku bankowego za ostatnie 12 m-cy albo dowody wypłaty tzw. payments za ostatnie 12 miesięcy 3. Emerytura: ostatni odcinek przekazu emerytury ZUS albo ostatni odcinek przekazu emerytury KRUS albo ostatni odcinek przekazu emerytury instytucji innej niż ZUS i KRUS albo decyzja o przyznaniu emerytury albo decyzja o ostatniej waloryzacji emerytury albo zaświadczenie z ZUS albo zaświadczenie z KRUS albo zaświadczenie z instytucji innej niż ZUS i KRUS albo historia rachunku lub wyciąg bankowy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z legitymacją emeryta odcinek emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku kredytowego (jeśli emeryt osiąga dochody z innych udokumentowanych źródeł) albo oświadczenie o wysokości aktualnie pobieranej emerytury 4. Renta: ostatni odcinek przekazu renty ZUS albo ostatni odcinek przekazu renty KRUS albo ostatni odcinek przekazu renty instytucji innej niż ZUS i KRUS albo decyzja o przyznaniu renty określająca okres na jaki świadczenie zostało przyznane albo decyzja o ostatniej waloryzacji renty albo zaświadczenie z ZUS albo zaświadczenie z KRUS albo zaświadczenie z instytucji innej niż ZUS i KRUS albo historia rachunku lub wyciąg bankowy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z legitymacją rencisty Formularz obowiązuje od r. strona 1 / 9

2 decyzja dot. okresu, na jaki została przyznana renta odcinek renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeśli rencista osiąga dochody z innych udokumentowanych źródeł) albo oświadczenie o wysokości aktualnie pobieranej renty decyzja o przyznaniu poprzedniej renty (jeśli klient ją posiada i termin spłaty kredytu przekracza termin pobierania renty) 5. Emerytura lub renta zagraniczna: decyzja przyznania emerytury decyzja przyznania renty ostatni PIT-53 potwierdzony przez urząd skarbowy (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego wpłynęło dnia albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem) - jeśli świadczenie jest przekazywane klientowi bez pośrednictwa banku lub Poczty Polskiej albo ostatni PIT-11 (jeżeli klient nie otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy, lecz jest ono przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej) historia rachunku bankowego z ostatnich 6 m-cy (jeśli świadczenie jest przekazywane na rachunek bankowy nie prowadzony w PKO BP SA) 6. Rolnicy nie prowadzący działalności w tzw. działach specjalnych produkcji rolnej : zaświadczenie z urzędu gminy o osiąganym dochodzie z prowadzonego gospodarstwa rolnego za okres 12 m-cy albo zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (nie starsze niż 1- m-c) zaświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c) zaświadczenie z KRUS lub ZUS (jeśli nie podlega KRUS) o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c) oświadczenie (zestawienie) przychodów i kosztów ich uzyskania za okres 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli klient osiąga przychody z tytułu zawartych umów, kontraktów, zaświadczeń i in. dokumentów do ustalenia dochodu netto (OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę nie prowadzącą działalności w działach specjalnych produkcji rolnej) decyzja o przyznaniu i wysokości płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego do gruntów rolnych z tytułów: 1) jednolitej płatności obszarowej 2) uzupełniającej płatności obszarowej, 3) pomocy finansowej z tytułu wsparcia gospodarowania na obszarach górskich i in. obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z ostatnich 2 lat (z roku bieżącego i ubiegłego albo z roku ubiegłego i poprzedzającego rok ubiegły) zaświadczenie z urzędu gminy o zgłoszeniu obiektu, w którym będzie prowadzona działalność agroturystyczna, do ewidencji obiektów hotelarskich (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego) uproszczona ewidencja sprzedaży albo deklaracje VAT złożone w urzędzie skarbowym lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości sprzedaży za ostatnie 12 m-cy (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego) oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów w osiągniętych przychodach (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego (OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę nie prowadzącą działalności w działach specjalnych produkcji rolnej) oświadczenie wnioskodawcy o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego (OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) 7. Rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej: PIT-6 potwierdzony przez urząd skarbowy za ostatni rok (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego wpłynęło dnia albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem) PIT-36 potwierdzony przez urząd skarbowy za ostatni rok (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego wpłynęło dnia albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem), albo PIT-36 złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c; OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c; OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) oświadczenie wnioskodawcy o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego (OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) 8. Działalność gospodarcza: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dokument jest wystawiony w terminie wcześniejszym niż 14 dni poprzedzającym datę złożenia wniosku, konieczne jest oświadczenie klienta na kopii dokumentu, że jest on aktualny i nie wystąpiły w nim żadne zmiany. Dokument nie może być starszy niż 12 m-cy. Jeżeli dokument jest starszy niż 12 m-cy, możliwe jest przyjęcie dokumentów z adnotacją właściwego urzędu, potwierdzającą aktualność danych zawartych w przedmiotowym dokumencie) powyższe nie obowiązuje, jeżeli podmiot jest umieszczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pracownik dokona wydruku ze strony internetowej odpisu z rejestru przedsiębiorców albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dołączy do dokumentów kredytowych zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c), albo oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z podatkami (w zależności od formy działalności gosp.: OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych albo OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego albo OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej ) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c), albo oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu ze składkami (w zależności od formy działalności gosp.: OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych albo OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego albo OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej ) umowa spółki (jeśli dotyczy) Ponadto: a) księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość oświadczenie za rok bieżący okres z informacją obejmującą ( OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych ): przychody, koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne), podatek dochodowy, dochód netto. Oświadczenie jest wymagane: 1) za okres bieżący (tzn. od początku bieżącego roku), gdy wynosi on co najmniej 4 miesiące i działalność była prowadzona co najmniej 6 m-cy oraz deklaracja za rok ubiegły została sporządzona i złożona w urzędzie skarbowym 2) cały okres działalności gosp. w sytuacji, gdy działalność w roku ubiegłym nie była prowadzona lub była prowadzona przez okres krótszy niż 6 miesięcy i jeżeli okres bieżący jest krótszy niż 6 m-cy, Jeżeli wniosek jest składany do 20 dnia m-ca włącznie można przyjąć oświadczenie zawierające dane finansowe za m-c poprzedzający m-c ubiegły. Jeżeli wniosek jest składany po 20 dniu m-ca należy wymagać oświadczenia za m-c ubiegły, albo 3) rok ubiegły, w sytuacji gdy deklaracja podatkowa za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona i w roku bieżącym nie upłynęły jeszcze 4 m-ce. przy pełnej księgowości oświadczenie powinno być podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgowości i wnioskodawcę!!! PIT za rok ubiegły, potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy albo kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy, albo PIT za roku ubiegły złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego za ten sam okres strona 2 / 9

3 PIT za rok poprzedzający rok ubiegły potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy (jeśli PIT za rok ubiegły nie został jeszcze sporządzony) dowody wpłaty podatku dochodowego lub przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku lub historię albo wyciąg z rachunku, z którego dokonywano płatności za okres obejmujący oświadczenie o dochodach - jeśli działalności w roku ubiegłym nie prowadzono lub prowadzono krócej niż 6 m-cy, a składane oświadczenie obejmuje cały okres prowadzenia działalności dowody wpłaty podatku dochodowego lub przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku lub historię albo wyciąg z rachunku, z którego dokonywano płatności za cały okres prowadzenia działalności dotyczy jeśli działalność w roku ubiegłym prowadzono przez okres równy lub dłuższy niż 6 m-cy, a w roku poprzedzającym rok ubiegły działalność nie była prowadzona oraz deklaracja PIT za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona b) ryczałt ewidencjonowany: informacja roczna o wysokości uzyskanego przychodu potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy (za rok ubiegły) albo PIT potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy (za rok ubiegły) albo kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy albo PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości przychodu osiągniętego za ten sam okres i wysokości stawki podatku za ten sam okres oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu i opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego co najmniej za okres ostatnich 6 m-cy (w przypadku działalności sezonowej: oświadczenie za okres ostatnich 12 m-cy OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego ) oświadczenie o dochodach za rok ubiegły (jeżeli prowadzono ewidencję w formie książki przychodów i rozchodów i okres bieżący jest krótszy niż 4 m-ce) z informacją obejmującą: przychody, koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne), podatek dochodowy, dochód netto. Jeśli działalność była prowadzona: a) krócej niż 6 m-cy w roku poprzedzającym złożenie wniosku albo b) od co najmniej 9 m-cy (rozpoczęta i prowadzona w roku bieżącym) bieżący wyciąg z ewidencji przychodów dowody wpłat podatku albo przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku Jeśli nie złożono jeszcze deklaracji podatkowej PIT za rok ubiegły: wyciąg z ewidencji przychodów za rok ubiegły dowody wpłat podatku albo przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku c) karta podatkowa: decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na bieżący rok albo decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na rok poprzedni (jeśli na bieżący rok decyzji nie wydano) oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu i opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego co najmniej za okres ostatnich 6 m-cy ( OŚWIADCZENIE o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej ) 9. Wynajem lokali (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej) i nieruchomości oddanych w dzierżawę: zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starszy niż 1 m-c), albo oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi ( OŚWIADCZENIE dotyczy najmu/najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej dla Wnioskodawców nie przedstawiających deklaracji PIT / OŚWIADCZENIE dotyczy najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, dla Wnioskodawców przedstawiających deklarację podatkową ) Dokumenty potwierdzające dochody: 1) w przypadku przedstawienia deklaracji podatkowej oraz klientów, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali dochód z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości przez okres co najmniej 6 m-cy: a) deklaracja podatkowa PIT za rok ubiegły potwierdzona przez urząd skarbowy (jeśli złożona) albo kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy albo b) PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości przychodu osiągniętego za ten sam okres i wysokości stawki podatku za ten sam okres c) deklaracja podatkowa PIT za rok ubiegły w formie elektronicznej potwierdzona urzędowym poświadczeniem odbioru d) oświadczenie wnioskodawcy (OŚWIADCZENIE dotyczy najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, dla Wnioskodawców przedstawiających deklarację podatkową) z informacjami o dochodach z najmu z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku zawierające: przychody koszty uzyskania przychodów (z wyłączenie amortyzacji wynajmowanych nieruchomości) sposób opodatkowania (ryczałt ewid. czy zasady ogólne) 2) w pozostałych przypadkach innych niż wymienione w ppkt 1): a) umowy najmu aktualne i obowiązujące w okresie ostatnich 6 m-cy b) dokumenty potwierdzające własność wynajmowanych lokali albo lokali oddanych w dzierżawę (np. akty notarialne, odpisy z KW) oraz c) oświadczenie wnioskodawcy (OŚWIADCZENIE dotyczy najmu/najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej dla Wnioskodawców nie przedstawiających deklaracji PIT ) dotyczące: średniomiesięcznych kosztów uzyskania przychodów z najmu (bez amortyzacji wynajmowanych albo wydzierżawionych nieruchomości) z ostatnich 6 m-cy poprzedzających złożenie wniosku sposobu opodatkowania (ryczałt ewid. lub zasady ogólne) udokumentowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne albo zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne albo zgłoszenie wnioskodawcy przez współmałżonka posiadającego ubezpieczenie zdrowotne albo potwierdzenie opłacania abonamentu w prywatnej przychodni lekarskiej Powyższe dokumenty powinny być dostarczone przed uruchomieniem kredytu Od wymogu ich dostarczenia można odstąpić, jeżeli: składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane przez pracodawcę (najem jest dodatkowym źródłem dochodów), udział własny klienta stanowi co najmniej 50% kosztów inwestycji związanej z budową albo zakupem nieruchomości 10. Stałe dochody z umów zleceń (w tym umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem), umów o dzieło (w tym umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich), z tytułu powołania na stanowisko prezesa, vice prezesa, członka zarządu, członka rady nadzorczej spółek kapitałowych (w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na podstawie umowy o pracę), z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej), z kontraktów menedżerskich oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto za okres poprzedzający złożenie wniosku 12 m-cy z informacją o przychodach i kosztach ( OŚWIADCZENIE dotyczy dochodów uzyskanych z umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania na stanowisko w zarządzie spółek kapitałowych w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na postawie umowy o pracę, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich ) PIT za rok ubiegły (potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego wpłynęło dnia albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem), albo PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej potwierdzonej urzędowym poświadczeniem odbioru PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za ten sam okres PIT 11 (jeśli deklaracja PIT za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona), albo oświadczenie ( OSWIADCZENIE dotyczy dochodów uzyskanych z umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania na stanowisko w zarządzie spółek kapitałowych w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na postawie umowy o pracę, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich ) - jeśli nie upłynął ustawowy termin na wystawienie przez pracodawcę PIT-11 strona 3 / 9

4 dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody i ponoszone koszty: np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, dokument powołania, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem potwierdzenie posiadania ubezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego u ubezpieczyciela, który oferuje taki zakres ubezpieczenia (dot. wnioskodawców nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (dot. wnioskodawców będących płatnikami własnych składek na ubezpieczenie) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (dot. klientów zobowiązanych do wpłacania zaliczek na podatek od uzyskanych dochodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym) 11. Dochody z tytułu pełnienia funkcji kadencyjnych: zaświadczenie o zatrudnieniu i średnich miesięcznych dochodach z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, nie starsze niż 1 m-c jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 m-cy, należy przyjąć zaświadczenie za okres zatrudnienia, jednak nie krótszy niż 3 m-ce oświadczenie określające źródło oraz wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu (OŚWIADCZENIE dotyczy stałych dochodów z tytułu pełnienia funkcji kadencyjnych) osiągniętych w okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających objęcie pełnionej funkcji (oświadczenie nie jest wymagane w przypadku klientów, którzy pełnią co najmniej drugą funkcję kadencyjną z rzędu) 12. Dochody z tytułu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim: oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto za okres ostatnich 12 m-cy z informacją o przychodach i kosztach ( OŚWIADCZENIE dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich ) PIT-19A potwierdzony przez urząd skarbowy za ubiegły rok decyzja z urzędu skarbowego ustalająca wysokość ryczałtu za dany rok podatkowy zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starszy niż 1 m-c) albo oświadczenie o niezaleganiu z podatkami OŚWIADCZENIE dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich (jeżeli dochód jednego ze współkredytobiorców nie został uwzględniony w zdolności kredytowej) 13. Dochody z tytułu dywidendy: Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wypłaty dywidendy wraz z potwierdzeniem faktu pozostawania udziałowcem lub akcjonariuszem spółki na tzw. dzień dywidendy potwierdzająca uzyskiwane dochody za okres ostatnich pełnych 3 lat kalendarzowych potwierdzenie posiadania ubezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (dot. wnioskodawców będących płatnikami własnych składek na ubezpieczenie) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego u ubezpieczyciela, który oferuje taki zakres ubezpieczenia (w przypadku, gdy klient nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (dot. klientów zobowiązanych do wpłacania zaliczek na podatek od uzyskanych dochodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym) 14. Uproszczenia dokumentowe (posiadacze w PKO BP SA: ror w PLN, kont Inteligo, i klienci, wobec których stosuje się uproszczenia dokumentowe) Oświadczenie klienta zgodne z wzorami określonymi w załączniku 7 do metodyki: 1) średnią miesięczną wysokość wynagrodzenia, renty, emerytury za okres ostatnich 3 m-cy 2) w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczenia w formie: a) księgi przychodów i rozchodów uproszczony rachunek wyników zawierający następujące dane za okres min. 6 ostatnich m-cy): przychody, koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne), podatek dochodowy, dochód netto b) ryczałtu ewidencjonowanego informacja o przychodach w podziale na skalę podatkową oraz dochody za okres min. 6 ostatnich m-cy c) karty podatkowej o dochody wraz z informacją o wys. średniomiesięcznego podatku na dany rok na podstawie decyzji urzędu skarbowego za okres min. ostatnich 6 m-cy Jeżeli okres oświadczenia obejmuje ostatnie miesiące ubiegłego roku i rok bieżący można przyjąć od klienta odrębne oświadczenie za rok poprzedni i odrębne za rok bieżący. 3) klienci bankowości prywatnej i osobistej wysokość i źródło uzyskiwanych dochodów, innych niż wymienione w pkt a, b i c) np. umowa najmu, umowa zlecenie za okres ostatnich 12 miesięcy 4) klienci osiągający dochody z gospodarstwa rolnego średnia miesięczna wys. uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 m-cy 5) okres zatrudnienia albo datę przyznania renty albo emerytury albo datę rozpoczęcia działalności gospodarczej 6) numer REGON i NIP (dot. klientów prowadzących działalność gospodarczą) 7) zajmowane stanowisko (nie dot. emerytów i rencistów) 8) okres na jaki jest zawarta umowa o pracę, albo przyznana renta (w przypadku rencistów) 9) nazwę lub firmę pracodawcy (nie dot. emerytów i rencistów) 10) czy znajduje się w okresie wypowiedzenia (nie dot. emerytów i rencistów) 11) czy pracodawca, u którego klient jest zatrudniony, jest w stanie upadłości albo likwidacji (nie dot. emerytów i rencistów) 12) czy wynagrodzenie jest obciążone tytułami egzekucyjnymi (nie dot. emerytów i rencistów) 13) że nie zawiesił (nie zaprzestał) prowadzenia działalności gospodarczej (dot. klientów prowadzących działalność gosp.) 14) brak zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zobowiązań podatkowych (dot. klientów, wobec których nie stosuje się uproszczeń dokumentowych, i od których wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS, KRUS, US i Urzędu Gminy) Oświadczenie może mieć formę odrębnego dokumentu albo stanowić integralną część wniosku kredytowego. Klient skalda odrębne Oświadczenie dla każdego ze źródeł uzyskiwanych dochodów. 15. Dochody z tytułu pracy w związku z oddelegowaniem za granicę umowa o pracę lub historia rachunku bankowego, albo wyciągi z rachunku bankowego lub paski płacowe (dokument wystawiony przez pracodawcę zawierający informacje o wynagrodzeniu albo dochodzie) za okres ostatnich 3 m-cy (potwierdzające wpływy wynagrodzenia) porozumienie z pracodawcą o oddelegowaniu do pracy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenie o dochodach albo inne aktualne dokumenty poświadczone przez pracodawcę zawierające informacje zbliżone do informacji na zaświadczeniu o dochodach obowiązującym w Banku (w tym informacje o średniomiesięcznym dochodzie netto) Dokument powinien zawierać pieczątkę pracodawcy i podpis. Jeżeli brak jest pieczątek pracodawcy wymagane jest, aby przedłożone zaświadczenie zawierało dane pracodawcy zatrudniającego wnioskodawcę i czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczenia pozwalający na identyfikację tej osoby Zaświadczenie ( Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ) o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiąganych w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli okres pracy poza granicami Polski jest krótszy niż 3 m-ce) oraz o okresie zatrudnienia wystawione przez pracodawcę w Polsce, który oddelegował pracownika do pracy za granicę Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 m-cy, możliwe jest przyjęcie zaświadczenia z okresu krótszego odpowiadającego okresowi zatrudnienia, lecz nie krótszego niż 3 m-ce zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wystawione przez odpowiednią instytucję dla danego kraju w przypadku przebywania klienta na zasiłku macierzyńskim lub chorobowym, gdy wynagrodzenie wypłacane jest przez odpowiednią instytucję dla danego kraju (w przypadku umowy na czas określony lub na podstawie kontraktu) świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, jeżeli był zatrudniony (w przypadku umowy na czas określony lub na podstawie kontraktu) zaświadczenie od pracodawcy o opłacaniu składek ubezpieczeniowych i braku zaległości z tego tytułu (jeżeli okres oddelegowania jest krótszy niż 24 m-ce) 16. Cudzoziemcy posiadający status rezydenta dokumenty w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu przez klienta zezwolenie na pracę w Polsce (o ile jest wymagane) karta pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej umowa o pracę lub kontrakt (dot. klientów uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę lub kontraktu) * Z uwagi na różnorodność dokumentów występujących w różnych krajach należy przede wszystkim zwracać uwagę, czy na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach można dokonać oceny ryzyka kredytowego. strona 4 / 9

5 III. DOCHODY OSIĄGANE ZA GRANICĄ (składane dokumenty powinny być przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego) 1. Dochody uzyskiwane z tytułu pracy * : zezwolenie na pracę w danym kraju (jeśli wymagane) umowa o pracę lub kontrakt (nie dot. klientów występujących o kredyty w zagranicznych oddziałach PKO BP SA oraz klientów, którym wynagrodzenie uzyskiwane za granicą wpływa na rachunek złotowy lub walutowy w PKO BP SA) albo historia rachunku bankowego lub paski płacowe za okres ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku (potwierdzających wpływy wynagrodzenia) zaświadczenie o dochodach z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (zawierające informacje zbliżone do informacji na zaświadczeniu o dochodach obowiązującym w PKO BP SA ( Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ), w tym informację o wysokości średniomiesięcznego dochodu netto i okresie zatrudnienia) albo inne dokumenty niż zaświadczenie o dochodach, poświadczone przez pracodawcę (zawierające informacje zbliżone do informacji na zaświadczeniu o dochodach obowiązującym w PKO BP SA, w tym informacje o średniomiesięcznym dochodzie netto) Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 m-cy, możliwe jest przyjęcie zaświadczenia z okresu krótszego odpowiadającego okresowi zatrudnienia, lecz nie krótszego niż 3 m-ce Dokument powinien zawierać pieczątkę pracodawcy i podpis. Jeżeli brak jest pieczątek pracodawcy wymagane jest, aby przedłożone zaświadczenie zawierało dane pracodawcy zatrudniającego wnioskodawcę i czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczenia pozwalający na identyfikację tej osoby W przypadku zatrudnienia na czas określony lub na podstawie kontraktu zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych w okresie 12 ostatnich m-cy poprzedzających złożenie wniosku oraz o okresie zatrudnienia wystawione przez pracodawcę ( Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ) zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych w okresie 12 ostatnich m-cy poprzedzających złożenie wniosku wystawione przez odpowiednią instytucję dla danego kraju, w przypadku przebywania klienta na zasiłku macierzyńskim lub chorobowym, gdy wynagrodzenie wypłacane jest przez odpowiednią instytucję dla danego kraju świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia jeżeli wnioskodawca był zatrudniony 2. Działalność gospodarcza (w formie samozatrudnienia) * zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w danym kraju (jeśli wymagane) dokument/y potwierdzający/e fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w danym kraju i prowadzenia tej działalności (odpowiedniki odpisu z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) dokument/y potwierdzający/e brak zaległości podatkowych dokument/y potwierdzający/e brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne ostatnia złożona deklaracja podatkowa obejmująca 12 miesięcy (jeśli taka deklaracja została złożona) Dopuszcza się przyjęcie rocznej deklaracji podatkowej za okres krótszy niż 12 m-cy oświadczenie o dochodach za okres bieżący i za rok poprzedni (jeśli nie została złożona deklaracja podatkowa) zawierające informacje: przychody koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne) podatek dochodowy dochód netto inne dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (umowy, faktury) (szczególnie, jeśli deklaracja podatkowa nie została złożona) 3. Działalność gospodarcza (w formie spółek kapitałowych stanowiących odpowiednik sp. z o.o.) * dokument potwierdzający rejestrację spółki/działalności gospodarczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok podatkowy (sporządzone i podpisane przez księgowego) umowa spółki lub inne dokumenty potwierdzające fakt istnienia spółki oraz podstawowe warunki jej działalności (udziały w zyskach i stratach) historia rachunku osobistego za ostatnie 3 m-ce poprzedzające złożenie wniosku udokumentowanie posiadania ubezpieczenia społecznego udokumentowanie rozliczenia podatku dochodowego klienta (indywidualne) potwierdzenie złożenia i rozliczenia deklaracji podatkowej z wyliczoną kwotą podatku do zapłaty (do zwrotu) zaświadczenie o dochodach bieżących wystawione przez księgowego dokumenty potwierdzające kwotę wypłaconych dywidend w roku bieżącym i roku poprzednim inne dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres bieżący (umowy lub faktury lub wyciągi z konta) 4. Działalność gospodarcza (w formie uczestnictwa w spółkach będących odpowiednikami spółek osobowych) * dokument potwierdzający fakt zarejestrowania spółki / działalności gospodarczej albo dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju (jeżeli w danym kraju nie istnieje odpowiednik dokumentu potwierdzającego rejestrację działalności gospodarczej) umowa spółki albo inne dokumenty potwierdzające fakt istnienia spółki oraz podstawowe warunki jej działalności (udziały w zyskach i stratach) sprawozdanie finansowe za ostatni rok podatkowy (sporządzone i podpisane przez księgowego) historia rachunku osobistego za ostatnie 3 m-ce poprzedzające złożenie wniosku dokument/y potwierdzający/e brak zaległości podatkowych dokument/y potwierdzający/e brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne udokumentowanie rozliczenia podatku dochodowego klienta (indywidualne) potwierdzenie złożenia i rozliczenia deklaracji podatkowej z wyliczoną kwotą podatku do zapłaty (do zwrotu) oświadczenie o dochodach za okres bieżący i za rok poprzedni (jeśli nie została złożona deklaracja podatkowa za rok poprzedni) zawierające informacje: przychody koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: wydatków, amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne) podatek dochodowy dochód netto inne dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres bieżący (umowy lub faktury lub wyciągi z konta) 5. Renta i emerytura (nie przekazywane do Polski) * decyzja lub zaświadczenie o przyznaniu (uzyskiwaniu) renty z informacją o wysokości świadczenia i okresie na jaki je przyznano albo decyzja lub zaświadczenie o przyznaniu (uzyskiwaniu) emerytury z informacją o wysokości świadczenia 6. Inne wymagane dokumenty raport kredytowy z kraju, w którym wnioskodawca uzyskuje dochody, albo opinia z banków, w których klient korzysta z transakcji kredytowych (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego), albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie korzysta z żadnych transakcji kredytowych za granicą opinia z banków, w których klient posiada rachunki bieżące (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego), albo wyciągi z rachunków za ostatnie 3 miesiące dokumenty w zależności od źródla uzyskiwanego dochodu przez klienta IV. DODATKOWE DOKUMENTY AKTYWACJA CAR (w przypadku transakcji, gdy zaangażowanie kredytowe Banku wobec klienta łącznie z wnioskowaną kwotą kredytu na dzień złożenia wniosku jest większe niż PLN) historia rachunków bankowych (oszczędnościowych, ror) z innych banków niż PKO BP SA za okres ostatnich 3 m-cy, poprzedzających złożenie wniosku, na które wpływają środki z tytułu dochodu. Jeśli dochód wpływa na kilka rachunków, klient jest zobowiązany do dostarczenia historii ze wszystkich rachunków, albo wyciągi bankowe z innych banków niż PKO BP SA za okres ostatnich 3 m-cy, poprzedzających złożenie wniosku, na które wpływają środki z tytułu dochodu. Jeśli dochód wpływa na kilka rachunków, klient jest zobowiązany do dostarczenia historii ze wszystkich rachunków, z zastrzeżeniem pkt. 3 * Z uwagi na różnorodność dokumentów występujących w różnych krajach należy przede wszystkim zwracać uwagę, czy na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach można dokonać oceny ryzyka kredytowego. strona 5 / 9

6 historia rachunków bankowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z innych banków niż PKO BP SA (o ile są to rachunki inne niż rachunki ror lub oszczędnościowe) z okresu ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, w przypadku klientów uzyskujących dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, albo wyciągi z rachunków bankowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, z innych banków niż PKO BP SA (o ile są to rachunki inne niż rachunki ror lub oszczędnościowe) z okresu ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, w przypadku klientów uzyskujących dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt. 3 paski płacowe zawierające informacje o dochodzie lub wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę za okres 3 ostatnich m-cy poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku posiadania rachunku bankowego krócej niż 3 m-ce lub braku możliwości przedstawienia historii rachunku bankowego za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku) albo zaświadczenie z ZUS wskazujące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (w przypadku posiadania rachunku bankowego krócej niż 3 m-ce lub braku możliwości przedstawienia historii rachunku bankowego za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku) V. NIEREZYDENCI raport kredytowy z kraju, w którym wnioskodawca jest rezydentem, lub w którym przebywa albo opinia z banków, w których klient korzysta z transakcji kredytowych (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego) albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie korzysta z żadnych transakcji kredytowych za granicą opinia z banków, w których klient posiada rachunki bieżące (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego) albo wyciągi z rachunków za ostatnie 3 miesiące dokumenty w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu przez klienta UWAGA: 1) Bank zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień 2) W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów w celu potwierdzenia kserokopii za zgodność strona 6 / 9

7 CEL KREDYTOWANIA/INWESTYCJA WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI ORAZ OSUWISK ZIEMNYCH I HURAGANÓW I. BUDOWA DOMU/GARAŻU/MAŁEJ ARCHITEKTURY/OGRODZENIA/ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB REKREACYJNEJ przez inwestora indywidualnego zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o warunkach zabudowy działki rekreacyjnej nie starsze niż 3 m-ce (w przypadku budowy domu letniskowego na działce rekreacyjnej) ostateczna * decyzja o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców faktury, rachunki (do wglądu, w przypadku przedstawienia zestawienia faktur i rachunków) zatwierdzony projekt techniczny, dziennik budowy (dokumenty udostępniane podczas inspekcji na budowie) II. 1 BUDOWA DOMU/LOKALU przez spółdzielnię lub dewelopera spłaty kredytu) wyciąg z rejestru sądowego spółdzielni/dewelopera nie starszy niż 6 m-cy, albo odpis z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) Powyższe nie obowiązuje, jeżeli podmiot jest umieszczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pracownik dokona wydruku ze strony internetowej odpisu z rejestru przedsiębiorców albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dołączy do dokumentów kredytowych ostateczna * decyzja o pozwoleniu na budowę spółdzielni/dewelopera/osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) umowa realizacyjna ze spółdzielnią/deweloperem/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) prospekt informacyjny oraz umowa rezerwacyjna/deklaracja rezerwacyjna/oświadczenie dewelopera w zakresie rezerwacji (zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) albo umowa deweloperska wraz z prospektem informacyjnym oraz załącznikami (zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) oświadczenie Banku na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości zaświadczenie spółdzielni potwierdzające że nabywca nieruchomości jest członkiem spółdzielni (w przypadku jeśli brak takiej informacji w treści umowy pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem) jeśli dotyczy III. 1 PARTYCYPACJA w kosztach budowy mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego wyciąg z rejestru sądowego TBS nie starszy niż 6 m-cy ostateczna * decyzja o pozwoleniu na budowę TBS umowa partycypacji albo zaświadczenie z TBS (określające warunki przydziału mieszkania) IV. NADBUDOWA/PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA/WYKOŃCZENIE/WYPOSAŻENIE/REMONT domu, lokalu, garażu PRZEBUDOWA budynku/lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne ostateczna * decyzja o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/ców projekt, dziennik budowy (dokumenty udostępniane podczas inspekcji na budowie) V. ZAKUP DOMU/LOKALU/GARAŻU/DZIAŁKI REKREACYJNEJ LUB BUDOWLANEJ RYNEK PIERWOTNY i WTÓRNY wypis z rejestru gruntów (jeśli działka/dom jednorodzinny nie jest ujawniona/y w księdze wieczystej stanowiącej zabezpieczenie kredytu) zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o budowlanym przeznaczeniu działki umowa zakupu w formie aktu notarialnego albo umowa przedwstępna (obligatoryjnie dla preferencyjnego kredytu mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania przez BGK) albo oświadczenie wnioskodawcy (na druku bankowym) albo protokół z rokowań VI. WYKUP/LOKALU SPÓŁDZIELCZEGO/KOMUNALNEGO/ZAKŁADOWEGO zaświadczenie o warunkach wykupu VII. ZAMIANA DOMU/LOKALU akty własności zamienianych domów/lokali umowy zobowiązujące do przeniesienia własności VIII. PRZETARG protokół z przetargu/licytacji/rokowań, albo zaświadczenie z wszelkim danymi dotyczącymi wygranego przetargu/licytacji/rokowań (m.in. termin zapłaty, nr rachunku, na który powinna być dokonana pozostała wpłata), albo postanowienie o przybiciu w przypadku licytacji wraz podaniem terminu zapłaty, nr rachunku, na który powinna być dokonana wpłata) potwierdzenie wpłaty wadium odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku, gdy księga wieczysta nie jest umieszczona w CBD KW), odpis KRS podmiotu zbywającego (jeśli dotyczy) IX. REFINANSOWANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKUPU DOMU/LOKALU/GARAŻU/DZIAŁKI REKREACYJNEJ LUB BUDOWLANEJ RYNEK PIERWOTNY * niepotrzebne skreślić 1 dokumenty dewelopera/spółdzielni mieszkaniowej/tbs potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika spoza Banku przyjmowane są z oryginalnym podpisem osoby potwierdzającej ich zgodność na podstawie posiadanego do tej czynności pełnomocnictwa (na podstawie KRS lub udzielonego w formie aktu notarialnego) strona 7 / 9

8 umowa zakupu w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok albo umowa przenosząca własność w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok albo ustanowienie prawa odrębnej własności w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok albo umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa nie starsza niż 1 rok X. REFINANSOWANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKUPU DOMU/LOKALU/GARAŻU/DZIAŁKI REKREACYJNEJ LUB BUDOWLANEJ RYNEK WTÓRNY umowa zakupu w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok XI. SPŁATA ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTU umowa kredytu/karty kredytowej (nie dotyczy umów kredytów udzielonych przez PKO BP, umów kredytów odnawialnych udzielonych przez PKO BP, umów kart kredytowych) oświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia (zawarte we wniosku o udzielenie kredytu) albo zaświadczenie o aktualnej wysokości zadłużenia (wymagane wyłącznie w przypadku, gdy kredyt nie figuruje w BIK) ostatni harmonogram spłaty albo ostatnie zawiadomienie o aktualnym stanie zadłużenia (dotyczy kredytów na spłatę kart kredytowych) XII. REFINANSOWANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCJI (inwestycja zakończona) spłaty kredytu) w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenie na budowę: uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców pozwolenie na użytkowanie nie starsze niż 12 m-cy albo potwierdzenie zawiadomienia właściwego organu administracji o zakończeniu budowy domu/lokalu nie starsze niż 12 m-cy w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę: uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców oświadczenie klienta o terminie zakończenia inwestycji nie starszym niż 12 m-cy zestawienie faktur i rachunków (nie starszych niż 24 m-ce) zawierające: numer faktury, datę wystawienia, przedmiot zakupu faktury i rachunki (do wglądu) XIII. REFINANSOWANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCJI (inwestycja niezakończona) budowa z deweloperem/rozliczenie kosztów nabycia nieruchomości spłaty kredytu) prawomocne pozwolenie na budowę nie starsze niż 24 m-ce albo kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie starsza niż 24 m-ce dokumenty potwierdzające koszty poniesione na realizację inwestycji (dowody wpłat, przelewy) nie starsze niż 12 m-cy albo akt notarialny potwierdzający dokonanie wpłat na rzecz zbywcy nie starszy niż 1 rok (z tytułu częściowej zapłaty ceny nieruchomości) albo przelew na rzecz zbywcy nieruchomości nie starszy niż 12 m-cy albo pokwitowanie zbywcy nieruchomości o wys. otrzymanych środków pieniężnych nie starsze niż 12 m-cy umowa deweloperska (w przypadku kiedy przedsięwzięcie podlega ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) XIV. INNE DODATKOWE DOKUMENTY: operat szacunkowy: a) przy kwocie kredytu albo pożyczki ponad zł w przypadku pożyczki hipotecznej, kredytu konsolidacyjnego albo b) przy kwocie kredytu ponad zł w przypadku kredytu mieszkaniowego i kredytu hipotecznego MIX, albo c) gdy zabezpieczeniem kredytu albo pożyczki jest nieruchomość o charakterze mieszkalno użytkowym Oświadczenie Banku na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości Oświadczenie wierzyciela hipotecznego inne: XV. UDOKUMENTOWANIE WKŁADU WŁASNEGO: wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający środki pieniężne w wysokości zgromadzonych środków albo potwierdzenie posiadania wkładu na książeczce mieszkaniowej w wys. zgromadzonych środków z odsetkami i premią gwarancyjną albo potwierdzenie posiadania środków pochodzących z obligacji skarbowych lub bonów skarbowych w wys. nominalnej (jeśli termin ich wykupu przypada przed datą transakcji kredytowej) albo potwierdzenie posiadania obligacji nie będących obligacjami zerokuponowymi w wys. nominalnej (jeśli termin ich wykupu przypada po dacie transakcji kredytowej) albo potwierdzenie posiadania obligacji zerokuponowych oraz bonów skarbowych według ceny rynkowej (jeśli termin ich wykupu przypada po dacie transakcji kredytowej) albo potwierdzenie posiadania środków zgromadzonych w jednostkach uczestnictwa lub akcjach spółek giełdowych (w wys. 50% ich wartości rynkowej) albo akt notarialny własności/odpis z KW/zaświadczenie ze spółdzielni albo faktury i rachunki dot. zakupionych materiałów budowlanych albo umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości oraz dokument własności nieruchomości albo deklaracja sprzedaży nieruchomości w przyszłości oraz dokument własności nieruchomości (szacowanie wewnętrzne Banku) albo umowa sprzedaży nieruchomości z agencją pośrednictwa handlu nieruchomościami oraz dokument własności nieruchomości ZABEZPIECZENIA KREDYTU/POŻYCZKI w formie hipoteki na nieruchomości odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki, nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku, gdy brak księgi wieczystej w CBD KW) pisemne oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie kredytu/pożyczki w formie hipoteki (jeśli właściciel nieruchomości nie jest kredytobiorcą) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z informacją czy źródłem osiąganych dochodów nie jest działalność gospodarcza (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo wymagane są dokumenty: zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c), zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c) INNE DOKUMENTY opcjonalnie, jeśli dotyczy: wypis z rejestru gruntów, nie starszy niż 3 m-ce akt notarialny, w którym zostały określone warunki służebności osobistej wyłącznie w przypadku gdy z zapisów w KW nie można ustalić jednoznacznie czy mamy do czynienia z służebnością osobistą czy dożywociem INNE FORMY ZABEZPIECZENIA poręczenie kredytu (cywilne/wekslowe) cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych stanowiącej przedmiot zabezpieczenia cesja należności z umów najmu powierzchni będącej przedmiotem kredytowania pełnomocnictwo do rachunków kredytobiorcy blokada środków na rachunku bankowym zastaw na rzeczach ruchomych, prawach, wierzytelnościach zastaw rejestrowy przewłaszczenie na zabezpieczenie przelew wierzytelności pieniężnej z umowy deweloperskiej (podlega ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) strona 8 / 9

9 przelew wierzytelności pieniężnej z umowy rachunku powierniczego (otwartego/zamkniętego) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy gwarancji przelew wierzytelności pieniężnej z umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (nie podlega ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) inne: UWAGA: Bank zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień Oświadczenie o poinformowaniu o przetwarzaniu danych osobowych 1. Potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1) Administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. 2) Dane zbierane są w związku ze świadczoną przez bank usługą i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością banku. 3) Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe. 4) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 5) PKO BP SA będzie przechowywał powyższe oświadczenie w formie elektronicznej. 2. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić PKO BP SA na straty, zebrane dane PKO BP SA może przekazać do systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem danych jest Związek Banków Polskich. r. Miejscowość Data (dd-mm-rrrr) Podpis osoby składającej oświadczenie strona 9 / 9

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo