Waloryzowany kredyt hipoteczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Waloryzowany kredyt hipoteczny"

Transkrypt

1 Ryszard Styczyński Waloryzowany kredyt hipoteczny (wersja robocza #3) Warszawa 2015

2 Wszelkie kopiowanie, zarówno w ramach użytku prywatnego jak i profesjonalnego, dozwolone." Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki prawne, straty ani zyski powstałe w wyniku zastosowania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu."

3 Dla wszystkich łaknących prawdy

4

5 There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engage all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose. Grosz to pieniądz, pieniądz to forsa, forsa to grunt, grunt to ziemia, ziemia to matka, matka to anioł, John Maynard Keynes anioł to stróż, stróż to dozorca, dozorca to gospodarz Tytus de Zoo Kredyt hipoteczny denominowany w pieniądzu polskim indeksowany do, określonej przez kredytodawcę, pary wartości pieniądza szwajcarskiego przy pomocy podwójnej klauzuli waloryzacyjnej Polski System Bankowy

6

7 SPIS RZECZY WSTĘP... 1 KREDYT DENOMINOWANY... 3 KREDYT INDEKSOWANY KREDYT WALORYZOWANY KLASYFIKACJA KREDYTÓW WADY PRAWNE WALORYZACJI... 31

8

9 WSTĘP Akcja kredytowa przeprowadzona w Polsce 10 lat temu była i jest operacją wielowymiarową. Obok inżynierii finansowej i wyśmienitego marketingu, przeprowadzono i w dalszym ciągu przeprowadza się sprawną kampanię dezinformacyjną. Następne pokolenia będą analizować różne aspekty tej operacji. Naszym obowiązkiem jest starać się zrozumieć i udokumentować to co się wydarzyło. Zawodowo jestem inżynierem systemowym. Moją codziennością jest analizowanie i korygowanie pracy skomplikowanych systemów informatycznych. Natura mojej pracy wymaga szybkiego rozpoznania sytuacji oraz sprawnego podejmowania decyzji. Pojawiając się w nowym obszarze, zadaję podstawowe, często fundamentalne, pytania. Jedno z pierwszych zadań to odnajdywanie znaczenia terminów używanych w danym obszarze. Tak też postąpiłem w przypadku kredytów i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu odkryłem, że jest to obszar zaniedbany. Niniejsze opracowanie ma na celu przywrócenia prawdziwego znaczenia słów, odnajdując ich miejsce je w kontekście językowym, finansowym i prawnym. W kręgu analizy znajdują się następujące terminy określające kredyt: denominowany, indeksowany, waloryzowany. Przygotowując materiał odwoływałem się do źródeł podstawowych: słowników, materiałów eksperckich oraz przepisów prawa. Ponieważ w dziedzinie finansów kopiujemy świat anglosaski korzystałem, korzystałem także z materiałów anglojęzycznych, bez czego, mógłbym nie dać rady dotrzeć do źródła znaczeniowego niektórych terminów. Ryszard Styczyński kwiecień * 1 -

10 - * 2 -

11 KREDYT DENOMINOWANY Kredyt denominowany jest najbardziej poszkodowanym językowo terminem finansowym. Ilość ran które zadano temu określeniu jest przerażająca. Według nomenklatury finansowej oraz właściwego pochodzenia słowa, denominacja to wyrażenie czegoś w danej jednostce; mówi o tym zarówno słownik języka polskiego jak i angielskiego. Słownik PWN definiuje denominację jako: denominacja 1. «wymiana pieniędzy związana ze zmianą nazwy lub z obniżeniem nominału» 2. «nazwanie czegoś lub kogoś inną nazwą» 3. «w Europie Zachodniej: grupa religijna, która oddzieliła się od macierzystej organizacji religijnej; w USA: każda grupa wyznaniowa» Definicja słownika PWN w pierwszej kolejności wymienia denominację jako wymianę pieniędzy, która to definicja jest stosunkowo młoda, związana ze zmianą wartości złotówki, gdy zmniejszono ilość zer na banknotach NBP - dzieląc ich nominał przez Ktoś nazwał to wtedy denominacją. To pojmowanie wywarło tak silne brzemię, że do tej pory wielu ludzi używa słowa denominacja w znaczeniu zmiany wartości. Dodatkowo jest to wzmocnione przez przedrostek de-, sugerujący że coś zmieniamy. Nic bardziej błędnego. Niestety przyczyną takiego stanu rzeczy jest zawładnięcie dziedziny finansowej w dużej mierze przez akwizytorów i różnej maści doradców ; zwykle dyletantów, generalnie kadrę niewykształconą lub wykształconą niedbale. Google ponownie pokazuje ciekawe wyniki, tym razem dla denominowany do znajduje: comperia, wikipedia, domiporta, finanse osobiste, internauta - wszyscy używają języka potocznego, niestety dokładając się do zaciemnienia sytuacji i psucia języka polskiego. Prawidłowe znaczenie słowa to druga definicja PWN: nazwanie czegoś lub kogoś inną nazwą. Słowo "denominowany" jest używane prawidłowo w raportach finansowych; np. w raportach rocznych banków mówi się o kredytach denominowanych w PLN. Oficjalne pismo Rządu RP do EU pisze o - * 3 -

12 kredytach denominowanych w CHF. Oświadczenie o świadomości ryzyka przedstawiane do podpisu klientowi przez bank, także mówi o kredycie denominowanych w walucie obcej. Prawidłowa forma to denominowany w, czyli wyrażony w jakiejś jednostce. I tylko taka forma jest prawidłowa, inne użycia słowa jest błędem. Zachęcam do ćwiczenia z użyciem google. Szukanie słowa denominowany na stronach nbp.pl, stosując komendę: >>denominowany site:nbp.pl<<. Wynik podaje profesjonalne i jedyne prawidłowe odpowiedzi. Czy na stronie NBP znajdziemy zlepek słów denominowany do? Nie. Specjaliści NBP czegoś takiego nie znają. Słownik American English (New Oxford American Dictionary) definiuje denominację jako: denominate verb 1. (be denominated) (of sums of money) be expressed in a specified monetary unit: the borrowings were denominated in U.S. dollars. 2. [with obj. and complement] formal call; name: the whole train was denominated a bull-outfit. ORIGIN late Middle English (in the sense give a name to ): from Latin denominat- named, from the verb denominare, from de- away, formally + nominare to name (from nomen, nomin- name ). Sense 1 dates from the mid 20th cent. Finansowa literatura anglojęzyczna używa "denominated" w sposób jak najbardziej naturalny np. "debt denominated in foreign currency". Proszę zauważyć, że jedyna prawidłowa forma to "denominated in - dlatego polski odpowiednik to "denominowany w". W ramach ćwiczeń z językiem angielskim najłatwiej jest odnaleźć raporty roczne polskich banków - są one publikowane w języku polskim i angielskim. Z założenia muszą spełniać standardy językowe przyjęte w świecie. Skutkiem błędów językowych jest także ogrom nieprawidłowości w orzecznictwie sądowym. Ostatnie, dosyć istotne orzeczenie Sądu Najwyższego (IV CSK 362/14) jest błędne leksykalnie. Sąd z niewiadomych przyczyn używa niedopuszczalnego technicznie i znaczeniowo określenia: w świetle postanowień umowy był jednak kredytem denominowanym na franki - * 4 -

13 szwajcarskie (CHF). Dlaczego, dlaczego, dlaczego światli ludzie popełniają takie niedbałości językowe? Dodatkowo ten sam Sąd Najwyższy w tej samej sprawie, użył nieprawidłowo od strony technicznej określenia denominowany, ponieważ kredyt był wyrażony w pieniądzu polskim, co Sąd sam opisuje. Tego typu błędy są kluczowe i mogą zmieniać skutki prawne umów. Dosyć ciekawym jest, że prawo klasyczne nie definiuje znaczenia słowa denominowany. Prawem klasycznym pozwolę sobie nazwać roboczo prawo sprzed 2009 roku. Po tym czasie, działania korygujące przepisy spowodowały uwiecznienie niedbalstwa Polaków w przepisach prawnych. Niestety. Jest to wielki wstyd dla ustawodawcy, ale i dla nas wszystkich. Zadajmy pytanie dlaczego klasyczne prawo nie definiuje słowa denominowany? Ponieważ jest to słowo o ogólnie przyjętym znaczeniu, zdefiniowane w słownikach., a kodeks prawa to nie słownik. Kodeks prawa, przy pomocy słów, porządkuje stosunki społeczne nie zajmując się ładem leksykalnym; z podobnego powodu przepisy prawa nie definiują podziału słów na sylaby a także prawo nie określa zasad matematyki. Akcja kredytowa doprowadziła do sytuacji kuriozalnej, w której prawo zaczęło precyzować sprawy podstawowe, także gwałcąc terminologię naturalną, poprzez przeinaczanie znaczenia słów. Jest to wynik nieodpowiedzialnych przepychanek pomiędzy urzędnikami państwa polskiego i systemem bankowym w ostatnim dziesięcioleciu. Ostatnio jeden z prezesów banków określił ten okres mianem problemów wieku dziecięcego polskiego systemu bankowego. Niezłe mi dzieci - raczej najzwyklejsze hultaje. * * * - * 5 -

14 Przed rokiem 2008, prawo dewizowe oraz prawo bankowe pozwalało na zawieranie umów cywilno-prawnych denominowanych w walucie obcej. Prawo Dewizowe (z dnia 27 lipca 2002 r.) stanowi że: Art W rozumieniu ustawy: 18) obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności; Prawo Bankowe (Dz.U Nr 140 poz. 939) ponadto mówiło że: Art Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: 1) strony umowy; 2) kwotę i walutę kredytu 3) cel, na który kredyt został udzielony 4) zasady i termin spłaty kredytu 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;; 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy Proszę zauważyć że Art. 69 definiuje kwotę i walutę kredytu, czyli kredyt mógł i może być określony w dowolnej walucie. Reszta punktów także jest jasna. Prawo podatkowe określa, że raportowanie umów w pieniądzu nie - * 6 -

15 polskim musi być oparte o kursy średnie danej waluty ogłaszane przez Narodowy Bank Polski. Konstrukcja zasadniczo prosta. Spotkałem się z opiniami że przepisy prawa pozwalały na obrót dewizowy, ale było to zadanie prawnie skomplikowane. Argument taki jest jednak bardzo wątły, intelektualnie rachityczny - banki to instytucje które radzą sobie z aspektami prawnymi, także w sytuacjach skomplikowanych, i niekoniecznie muszą uciekać się do obchodzenia prawa. Dla kredytu denominowanego, umowa określająca kwotę i walutę kredytu jako: (1) PLN to umowa denominowana w PLN, natomiast jako (2) CHF oznacza umowę denominowaną w CHF. Nic więcej. To takie proste. Tyle teoria. A praktyka? Ta sprowadza się, jak wiele spraw w naszym życiu, do interpretacji podatkowej. Banjamin Franklin powiedział, że "Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki" - więc się tego trzymajmy. Prawo podatkowe od osób fizycznych mówi że waluty obce muszą być przeliczane według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (Dz.U. Nr 14, poz. 176, Art.22 ust.1). Raportowanie oparte o kursy średnie NBP jest wymieniane w wielu miejscach przepisów prawa oraz raportowaniu finansowym. Jest niezwykle interesujące że ten sam bank, który do rozliczeń z klientem stosuje własne tabele, rozliczenia z państwem i akcjonariuszami opiera na kursach średnich NBP. Bazując na tej zasadzie Izba Skarbowa w roku 2005 (PB I/4117/i/5/MI/05) określa że kredyt denominowany nie stosujący kursów NBP nie jest kredytem w walucie obcej (dewizowym). Analizowany przez izbę, kredyt został zaciągnięty w 2001 roku, czyli możemy przyjąć że ponad 5 lat przed akcją kredytową, banki z powodzeniem stosowały zapisy omijające prawo. Dlaczego tak się działo? Dlaczego zamiast wpływać na zmiany prawa w obszarach, które tego wymagały, zdecydowano się na trwanie w błędzie z docelowym wynaturzeniem przepisów prawnych. Konserwatywni prawnicy muszą bardzo cierpieć. Czytając, jako amator, kodeks cywilny z 1964 roku, dostrzegam jasność zdań, ich logiczność i spójność. Zmiany wprowadzane w ostatnim dziesięcioleciu to antyteza klasycznych przepisów. - * 7 -

16 Domykając wątek przepisów podatkowych pozostańmy z rozumieniem, że prawidłowy kredyt denominowany to taki który określony jest w walucie obcej od początku do końca. Nie ma w nim słowa o złotówkach. Kredytobiorca otrzymuje w takim przypadku walutę obcą i spłaca raty kapitałowo-odsetkowe w ten sam sposób. Jest jednak pewien problem związany z tego typu kredytem - bank musi posiadać fizyczne środki dewizowe aby dokonać przelewu, lub wypłacić kredyt w gotówce. Banki nie posiadały wystarczających depozytów w walutach obcych aby przeprowadzić akcję kredytową na dużą skalę. Jest to widoczne w raportach rocznych. Polecam wgląd w raporty BRE Bank z lat Zastosowanie własnych tabel banku powoduje automatyczne przełączenie klasycznej umowy kredytowej w tryb denominowania w PLN z zastosowaniem tak zwanej klauzuli waloryzacyjnej dopuszczanej przez kodeks cywilny. Wynikiem takiej operacji jest przede wszystkim możliwość finansowania kredytów z depozytów złotówkowych. Z drugiej strony, jest to także zmiana natury prawnej umowy o kredyt np. uniemożliwienie podatnikowi rozliczenia zysku/straty wynikającej z różnic kursowych. Ten punkt jest niezwykle istotny. Skoro podatnik nie może rozliczyć różnic kursowych, czyli nadzwyczajnych strat i zysków wynikających ze zmian wartości innego niż pieniądz miernika wartości to znaczy że bank także nie płaci tego powodu podatków. Co się stało po 2009 roku? Prawo Bankowe zostaje znowelizowane (Dz.U nr 165 poz. 984), a jego Art.69 zostaje poszerzony o: Art a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu - * 8 -

17 Ustęp przerażający w swoim zagmatwaniu i niezręczności. Pojawiają się w nim, obok siebie określenia denominowany oraz indeksowany do waluty innej niż waluta polska. Niektórzy odczytują to zdanie jako dowód że denominacja i indeksacja to synonimy. Nic bardziej błędnego. Rzeczownikiem jest kredyt, denominowany to pierwszy przymiotnik w zdaniu, a indeksowany do drugi. Bardzo smutne jest odejście od zasady używania średniego kursu NBP. Interesujące jest także użycie słowa waluta zarówno do pieniądza polskiego jak i zagranicznego, ponownie kodeks cywilny zwykł używać określenia pieniądz a nie waluta. Tego typu niespójne zmiany powodują psucie prawa. Dodatkowo nie jestem pewien czy można coś indeksować do waluty a nie do wartości waluty. Pojawia się także pytanie jak to się ma do innego niż pieniądz miernika wartości z Art ? Posłużmy się słownikiem PWN. waluta 1. «jednostka monetarna będąca podstawą systemu pieniężnego w danym kraju» 2. «typ systemu pieniężnego zależny od tego, jakie środki pieniężne są w obiegu» 3. «banknoty i monety zagraniczne» 4. pot. «pieniądze, gotówka» Pojawia się problem dlaczego ustawodawca ograniczył indeksację kredytów tylko do (wartości) waluty? Nie można indeksować kredytów do innych wskaźników? Na przykład do wskaźnika cen nieruchomości w danym mieście, lub wartości wskaźnika WIG dla spółek budowlanych, albo średniej wysokości sosny w polskich lasach? Obnaża to, że wprowadzenie przepisu dotyczy tylko uprawomocnienia prawnego Frankenstein ów pozszywanych przez speców od konsultingu finansowego. Proszę zauważyć że zmiany nie wprowadzają do prawa bankowego określenia waloryzowany, pozostawiając je w domenie kompletnego wynaturzenia, które nie jest warte jakiegokolwiek wspomnienia. - przeminie, rozpuści się tak jak ptasie odchody w czasie deszczu. Jedynym wyjątkiem jest prawo podatkowe, które niestety to musi mieć bliższy i bardziej jednoznaczny kontakt z rzeczywistością. ~ ~ ~ - * 9 -

18 - * 10 -

19 indeksacja indeksacja KREDYT INDEKSOWANY Zajrzyjmy do słownika PWN jakie znaczenie ukrywa się w słowie «stałe zwiększanie płac i świadczeń socjalnych odpowiednio do wzrostu cen» Nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele. Definicja potoczna, aczkolwiek informująca o związaniu jednego parametru do innego. Słownik American English (New Oxford American Dictionary) definiuje indeksację jako: index Natomiast słownik Oxford Advanced Lerner s Dictionary mówi że: index 1. Link the value of (prices, wages, or other payments) automatically to the value of a price index something (to something) to link wages, etc. to the level of prices of food, clothing, etc. so that they both increase at the same rate Słowniki angielskie informują o powiązaniu wartości płatniczych do poziomu inflacji, tak aby ich zmian następowała w takim samym rytmie. Kredyt indeksowany jest kredytem denominowanym w pieniądzu polskim o wartości związanej do wybranego wskaźnika gospodarczego np. kursu waluty obcej. Indeksacja jest terminem finansowym, oznaczającym związanie wartości jednego instrumentu z wartością innego. Raport UOKiK podaje następującą definicję: Kredyt indeksowany w stosunku do waluty obcej jest de facto rodzajem kredytu w złotych. Kwota takiego kredytu, wskazana w umowie, wyrażona jest w walucie polskiej. W dniu wypłaty kredytu lub jego transzy saldo zadłużenia przeliczane jest natomiast na walutę obcą i pozostaje w niej wyrażone przez cały okres kredytowania. Dalsze przeliczanie - * 11 -

20 dokonywane jest w odniesieniu do poszczególnych rat kredytu z waluty obcej na złotówki. Z tego względu takie kredyty spłacane są przeważnie w złotówkach. Od strony podatkowej kredyt indeksowany, stosuje "klauzulę waloryzacyjną, czyli jest synonimem kredytu waloryzowanego. Wyjaśnię skutki wkrótce. Od strony prawnej indeksacja kredytu jest operacją nieprawidłową. Indeksować można prawdopodobnie pożyczkę, ale nie kredyt, który posiada narzędzie zmiennej stopy procentowej. Ominięcie dostępnego w prawie mechanizmu, a użycie w to miejsce innego, bardziej odpowiadającego jednej ze stron, spełnia znamiona omijania prawa. ~ ~ ~ - * 12 -

21 KREDYT WALORYZOWANY Kredyt sam w sobie jest bytem skomplikowanym. Dla wielu z nas, ale także finansistów, zrozumienie zasad obliczania odsetek od kapitału jest zadaniem trudnym. Na tyle trudnym, że wzory umieszczane są w przepisach prawa a bank informuje aby użyć arkusza kalkulacyjnego w celu wyliczenia wartości zobowiązań w poszczególnych miesiącach. Dodanie klauzul waloryzacyjnych oraz nowomowy dodatkowo komplikuje umowę kredytową. Denominowanie kredytów w PLN przy jednoczesnej indeksacji do waluty obcej z zastosowaniem oprocentowania poniżej kosztu emisji PLN (WIBOR) jest także niepokojące. Bardzo niepokojące. Poruszę ten aspekt. Słownik PWN określa waloryzację jako: waloryzacja 1. «ustalenie wysokości istniejących świadczeń pieniężnych, np. emerytur, rent lub płac, w związku ze zmianą systemu pieniężnego lub jednostki monetarnej» 2. «przywrócenie czemuś, np. środowisku, wartości lub naturalnych walorów» Intuicja podpowiada że waloryzacja, jest narzędziem indeksacyjnym gwarantującym przywrócenie wartości zobowiązania, utraconej w wyniku inflacji. Czuję Déjà vu - Banjamin Franklin powiedział, że "Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki" - więc się tego trzymajmy. Ciężko jest znaleźć orzecznictwo na temat waloryzacji innej niż rent i emerytur oraz zobowiązań mieszkaniowych. Wybrałem te drugie. Interpretacja indywidualna (IPPB1/ /11-2/JC) omawia kwestię neutralności podatkowej przychodu z powodu zwaloryzowania kaucji mieszkaniowej. Urząd podatkowy stwierdza że podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku. Dlaczego? Ponieważ waloryzacja jest neutralna - nie przynosi ani zysku ani straty - wyrównuje wartość zobowiązania niwelując efekt inflacyjny. Warto tutaj zwrócić uwagę na klauzulę waloryzacyjną kaucji użytą w omawianej umowie najmu: "zwrot kaucji następuje w kwocie odpowiadającej przyjętemu przy wpłaceniu procentowi wartości odtwarzanej lokalu, obowiązującej w dniu wypłaty". Jest niezwykle istotne że waloryzacja jest w umowie związana, uzależniona od - * 13 -

22 wartości mieszkania. Zapamiętajmy ten warunek. Jest on tak naturalny że właściwie nie został wyartykułowany w prawie pisanym. Bo i po co duplikować słownik języka polskiego? W samym słowniku znajdujemy prawdziwe znaczenie słowa na miejscu drugim; na pierwsze wdarło się znaczenie potoczne, uliczne, aczkolwiek bardzo istotne dla wielu z nas. Skąd się wzięła waloryzacja? Cóż to za zamysł za nią stoi? Aby zrozumieć waloryzację należy najpierw poznać zasadę nominalizmu, określoną w kodeksie cywilnym. Art Spełnieniem świadczenia pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Oznacza to że zobowiązanie według polskiego prawa realizowane są w nominalnej wartości pieniężnej określonej w umowie. Nominalnej, czyli odczytanej literalnie w formie liczebników; 100zł znaczy 100zł, 1.000zł to 1.000zł. Bez żadnych odstępstw interpretacyjnych. Przepis ten jest kluczowy. Proszę go zapamiętać. Kodeks cywilny w roku 1990 (Dz.U Nr 55 poz. 321), porządkując kodeks cywilny, pozostawia zasadę nominalizmu, rozszerzając ją o narzędzie waloryzujące zobowiązania. Art Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 2. Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. 3. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. - * 14 -

23 Pamiętajmy że klauzula waloryzacyjna definiowana jest w zakresie umów cywilnych. Umowy kredytowe podlegają pod prawo cywilne, jednak ustawodawca wykazał pewną różnicę. Lata dziewięćdziesiąte, to okres walki z inflacją w Polsce. Zamysłem ustawodawcy było dodanie narzędzia prawnego niwelującego skutki utraty wartości przez pieniądz polski obarczony skutkami inflacji. To jest bardzo ważne, najważniejsze. Waloryzacja z definicji jest neutralna ekonomicznie - nie przynosi ani zysku ani straty, gwarantując utrzymanie wartości zobowiązania na stałym poziomie. Waloryzacja jest odejściem od literalnej zasady nominalizmu w kierunku utrzymania wartościach godziwej zobowiązania. Wartość godziwa to określenie z zakresu finansów, określające rzeczywistą wartość rynkową. Ustawodawca w tym samym roku (ustawa z dnia 28 lipca 1990) określa że waloryzacja sądowa (Art ) nie jest możliwa w przypadku kredytów bankowych. Art.13 Przepisy art. 12 ust. 2 ustawy oraz art Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania do kredytów bankowych oraz kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, jak również do kredytów i pożyczek o charakterze socjalnym. Ustawodawca nie eliminuje jednoznacznie klauzuli waloryzacyjnej z umów kredytowych dając jednak do zrozumienia że tego typu umowy nie podlegają waloryzacji sądowej. Ukazuje to intencje ustawodawcy w zakresie zastępowania klauzuli waloryzacyjnej przy pomocy przepisów prawa bankowego. W roku 1989, wraz z wprowadzeniem zmiennego oprocentowania kredytów, banki uzyskały narzędzie do autonomicznej niwelacji skutków inflacji w ramach prawa bankowego. Prawo bankowe uszczegółowiło zachowanie banku - * 15 -

24 w obszarze reagowania na inflację, zastępując klauzulę waloryzacyjną z kodeksu cywilnego. Ominięcie punktów 2) oraz 5) Art.69 prawa bankowego może być rozpatrywane jako czynność prawa sprzeczna z ustawą, mającą na celu zastosowanie postanowień waloryzacyjnych kodeksu cywilnego, który był lukratywny dla kredytodawcy, dzięki neutralności podatkowej. Art Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Zatrzymajmy się na chwilę nad Art , stanowiącym że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. Aby zrozumieć znaczenie tego zdania należy poznać znaczenie składających się nań słów. Początek jest prosty - zwykłe słowa bez interpunkcji. Rozumiemy że strony umowy cywilno-prawnej mogą wyznaczyć wartość zobowiązania wynikającego z umowy przy pomocy innego niż pieniądz miernika wartości. Odpowiedzmy na pytanie czym jest pieniądz według słownika PWN. Ten krok jest potrzebny do zrozumienia czym jest byt inny niż pieniądz, czyli nie pieniądz. pieniądz 1. «środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający od zobowiązań» 2. «moneta lub banknot obiegowy» To samo pytanie zadajmy pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Ekonomii. Pomocny okazał się ponownie google: >>pieniądz definicja site:wne.uw.edu.pl<<, zwracający linki do wykładów z makroekonomii. Uznajmy że jest to autorytatywne źródło definiujące zagadnienia związane z pieniądzem. Pieniądz powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra i usługi oraz wywiązujemy się z zobowiązań (spłacamy dług). - * 16 -

25 Funkcje pieniądza: 1. Środek wymiany 2. Miernik wartości 3. Środek płatności 4. Środek przechowywania wartości (tezauryzacji) Wyszukane materiały nie tylko podają definicję pieniądza, ale także stosują określenie miernik wartości. Dodam że (chociaż nie jest dla mnie jasne dlaczego) pieniądz w kodeksie cywilnym cywilny oznacza pieniądz polski, który w Polsce wypełnia powierzone mu zadania. Środek wymiany, środek płatności, środek przechowywania wartości to się zgadza - intuicyjnie rozumiemy te funkcje. W kontekście definicji, miernik wartości jest także zrozumiały. W przypadku zakupu mieszkań, ich wartość mierzona była określoną ilością pieniądza polskiego, na którą docelowo podpisaliśmy umowę kredytową. Wartość mieszkań wyznaczona była rynkowym popytem i podażą, a wyrażone miernikiem wartości - pieniądzem polskim. Ważne jest że wartość mieszkań była i jest denominowana Polsce w pieniądzu polskim. Jest to o tyle niebanalne że piśmiennictwo ekonomiczne opisuje gospodarki zdolaryzowane, w których wartość dóbr określa się nie pieniądzem narodowym, lecz walutą zewnętrzną np. dolarem amerykańskim. W Polsce wartość dóbr określamy zwyczajowo pieniądzem polskim. Kodeks cywilny wprowadzając klauzulę waloryzacyjną umożliwia wyrażenie zobowiązania przy pomocy innego niż pieniądz miernika wartości, gdzie wybrany miernik wyznacza wartość przedmiotu umowy. Klauzula waloryzacyjna ma za zadanie zagwarantować że zgodnie z zasadą wzajemności każda ze stron wywiąże się ze zobowiązania w sposób godziwy. By było to możliwe miernik wartości musi wyrażać możliwe dokładnie, i zapewne dokładniej niż pieniądz polski wartość zobowiązania. Miernik wartości nie może w sposób abstrakcyjny do przedmiotu umowy, modulując dowolnie wartość zobowiązania. Miernik wartości będący ceną waluty zagranicznej (w naszym przypadku przeważnie szwajcarskiej) nie ma - * 17 -

26 najmniejszego związku ani z gospodarką Polski, ani z rynkiem nieruchomości w Polsce. Po pierwsze, Szwajcaria jest w innej strefie ekonomicznej, będąc poza Unią Europejską. Po drugie Polska nie jest w strefie Euro. Po trzecie rynek nieruchomości w Polsce nigdy nie był wyceniany ani rozliczany w pieniądzu szwajcarskim. W świetle informacji na temat pieniądza oraz braku związku pomiędzy przedmiotem umowy a wybranym przez bank miernikiem wartości należy stwierdzić że umowa rażąco narusza kodeks cywilny w Art Jeden z prawników, zniechęcając nas do działania na łamach poczytnego dziennika, przywołał orzeczenie sądu (I SA/Gd 174/08) stosującego Art.65 2 do rozróżnienia typu kredytu, podkreślając że przedmiotem umowy była pożyczka pieniądza zagranicznego. Art W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Jest to całkowicie błędna ocena. Abstrahując od błędu sądu, ponieważ podatnik nie może rozliczyć różnic kursowych, co w świetle przepisów podatkowych określa czy umowa jest denominowana w pieniądzu polskim czy zagranicznym, przedmiotem umowy było pozyskanie kapitału na zakup mieszkania na rynku polskim i w pieniądzu polskim i to powinno zostać wybrane jako podstawa użycia Art Miernik wartości umowy w tej sytuacji musi więc uwzględniać przedmiot umowy. Nie robiąc tego wprowadza brak równowagi stron w umowie, konwertując umowę kredytową na swego rodzaju instrument spekulacyjny. Art Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych podlegają przepisom działów poprzedzających niniejszego tytułu, o ile przepisy działu niniejszego nie stanowią inaczej. - * 18 -

27 2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Ma także znamiona nieuprawnionego wzbogacenia się jednej ze stron, ale niech to ocenią prawnicy zajmujący się tym zakresem. W świetle powyższego jest wielce prawdopodobne że ponownie zastosowanie ma Art.58 1 kodeksu cywilnego, z konsekwencjami wyrażonymi w 3 tegoż artykułu. Art Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Umowy kredytowe oferowane w ramach boomu stosowały klauzulę waloryzacyjną, gdzie miernikiem wartości innym niż pieniądz były kursy waluty obcej (liczba mnoga z premedytacją). Bardzo istotna, prawdopodobnie kluczowa, jest wynaturzona cecha waloryzacji bankowej oparta na dwóch miernikach wartości innego niż pieniądz. Ustawa dopuszcza tylko jeden taki miernik, jednak banki, w przeciwieństwie do zamierzeń ustawodawcy, zastosowały dwa: jeden do przeliczenia kwot w czasie wypłaty pieniędzy, a drugi w przypadku wyliczenia wartości rat kapitałowo-odsetkowych. Trzymając się litery prawa takie działanie jest bezprawne. Ten dualizm waloryzatora wprowadza natychmiast kolejny problem prawny. Najistotniejszą, atawistyczną cechą klauzuli waloryzacyjnej jest jej neutralność ekonomiczna. Waloryzacja z definicji nie przynosi ani zysku ani straty. Waloryzacja nie jest narzędziem spekulacji, tylko utrzymywania - * 19 -

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Kraków, 13-04-2015 Tomasz Nowak tonowak@onet.pl Marcin Wojciechowski Rzecznik Prasowy MSZ rzecznik@msz.gov.pl WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W nawiązaniu do stanowiska RP dotyczącego sprawy

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Zanim znajdziemy się na ulicy Rozmowy o ekonomii

Zanim znajdziemy się na ulicy Rozmowy o ekonomii Joanna Carignan Izabela Litwin Zanim znajdziemy się na ulicy Rozmowy o ekonomii Część II trylogii 2014 Spis treści Część I: Banki Bank jako przedsiębiorca. 4 Aktywa (majątek banku).. 8 Kredyty: tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki 23 lipca 2014 r. Wysoka Izbo, Wzorem lat ubiegłych przesłałem Wysokiej Izbie Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

leasing sposób na niższe koszty

leasing sposób na niższe koszty NR 6 (868) CZERWIEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU leasing sposób na niższe koszty Jaki rodzaj leasingu wybrać Na co zwracać uwagę, zawierając umowę Zalety i wady

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI 1 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo