ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012"

Transkrypt

1 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /5na5/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 3-53 Kraków Projekt: administracji 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania Umowa nr: UDA-POKL /2-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V Dobre rządzenie. I. WPROWADZENIE. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 655 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL /2-00, zwanej dalej umową. 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 655 z póź. zm.) i wynosi powyżej EURO. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 3-53 Kraków III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr do Zapytania. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kody Wspólnego Lp. Nazwa elementu zamówienia Liczba szt. Słownika Zamówień (CPV). Szafa serwerowa Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami, programem operacyjnym i pakietem biurowym Wydajny komputer stacjonarny na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorem Wydaje kolorowe drukarki biurowe z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem wydruku Wydajna czarno-biała drukarka biurowa z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem wydruku Komputer przenośny (laptop) Serwer typu HS Klatka serwerowa do serwera typu HS Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami, programem operacyjnym i pakietem biurowym Pojemny dysk twardy wysokiej jakości Wydaje drukarki biurowe z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem wydruku Zasilacz typu rack Szafa serwerowa Serwer Wydajne komputery stacjonarne na bazie zestawy procesora wielordzeniowego wraz z monitorami Wydaje drukarki biurowe z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem wydruku Kserokopiarka Komputery przenośne (laptopy) Urządzenie wielofunkcyjne Skaner ADF

3 Komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem MS Office i programem antywirusowym Drukarki Oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów Oprogramowanie do elektronicznego ewidencjonowania czasu pracy w urzędzie Czytniki ewidencji czasu pracy wraz z kartami zestaw Oprogramowanie dotyczące ewidencji nieruchomości Oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami Oprogramowanie do zarządzania podatkami gminnymi (moduł współpracujący z geodezją) Oprogramowanie do zarządzania dzierżawą wieczystą i użytkowaniem gruntów Oprogramowanie do prowadzenia zamówień publicznych Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów Oprogramowanie team-viewer (zdalny dostęp do wielu stacji roboczych i serwerów urzędu w jednym czasie) 37. Oprogramowanie do wirtualizacji serwera Oprogramowanie graficzne do planowania zestaw przestrzennego ułatwiające obsługę klientów Oprogramowanie do skoordynowania platform e-puap i e-sod Oprogramowanie antywirusowe IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w poszczególnych Częściach. 3

4 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: ) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia, które ma dostarczyć Oferent. VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Wraz z ofertą Oferent przekaże Zamawiającemu: ) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. ) należy przedstawić w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Oferenta. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 3-53 Kraków - faksem na numer: (2) drogą elektroniczną na adres: 4

5 Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj.: /5NA5/202. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTMI Do porozumiewania się z Oferentem w sprawach związanych z postępowaniem upoważnione są osoby: Pan Krzysztof Malczyk, tel. (2) wew. 33 X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty stanowiące odpowiedz na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej jako OFERTA i opatrzonej numerem sprawy (/5na5/202) do dnia 6 grudnia 202 r. do godziny 8.00 w siedzibie Zamawiającego FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 3-53 Kraków, Sekretariat. Decyduje data wpływu. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta, aby Zamawiający w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofania mógł zwrócić Oferentowi nienaruszoną ofertę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub otwarcie oferty w przypadku, gdy nie zostanie ona oznakowana lub opieczętowana zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Otwarcie ofert odbędzie się 6 grudnia 202 r. o godzinie 2.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 4. Do oferty należy załączyć: dokumenty określone w pkt. VII zapytania; 5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Oferent określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT wyliczone w kosztorysie załącznik 4. Ceny należy podać w polskich złotych. 5

6 2. Ceny jednostkowe oraz wartości określone w kosztorysie stanowiącym zał. 4 do zapytania muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen według wartości wyrażonych w tysięcznych częściach złotego). 3. Aby obniżyć cenę oferty brutto w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 4 do oferty należy: - pomnożyć zamawianą ilość każdej pozycji zamówienia przez oferowaną cenę jednostkową netto, - do tak obliczonej wartości netto należy dodać wartość podatku VAT, - zsumować wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia. 4. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny typu Excell nie są traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 5. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w ofercie a ceną wynikającą z kosztorysu, za cenę oferty uznaje się cenę podaną w kosztorysie (zał. 4). 6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy (załadunku, rozładunku, wniesienia, transportu), ubezpieczenia, gwarancji i serwisu, usługi wsparcia technicznego (jeśli dotyczy). XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A OFERENTEM Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. Każda część zapytania ofertowego będzie oceniana przez zamawiającego oddzielnie. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru zamówienia włączając również gwarancje i wsparcie techniczne:. cena brutto waga 00% Przez kryterium cena brutto zamawiający rozumie określoną przez oferenta zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XII i wpisaną w formularzu oferty cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Cb) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Cbn Cb = x 00 pkt Cbo Cbn oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto, Cbo oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej, Cb liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. 6

7 Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. XVII. UMOWA.. Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania stanowi wzór umowy, którą Oferent winien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem zawartym w ofercie. Wzór umowy uznaje się za integralną część zapytania ofertowego. 2. Zamawiający dopuszcza modyfikacje treści umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian, ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych, ustalane drogą porozumienia między stronami. 3. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż dzień od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Oferent stawi się i podpisze umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. XVII. INNE POSTANOWIENIA. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej. 2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 3. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt. i 2 powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. 4. Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta. Na potwierdzenie braku tych powiązań Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. 5. Wypłata wynagrodzenia za dostarczony sprzęt lub oprogramowanie nastąpi nie wcześniej, niż z momentem wpłynięcia na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, na którym uczestniczył w nim Oferent. XIX. ZAŁĄCZNIKI Wykaz załączników do Zapytania: 7

8 ) Załącznik nr opis przedmiotu zamówienia; 2) Załącznik nr 2 wzór formularza oferty; 3) Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) Załącznik nr 4 wzór kosztorysu; 5) Załącznik nr 5 wzór umowy. 8

9 Załącznik nr do Zapytania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego. Oferowane urządzenia muszą być: - fabrycznie nowe, - oznakowane znakiem CE lub znakiem równoważnym, zgodnie z właściwymi certyfikatami, - oznaczone czytelnym numerem identyfikacyjnym. Nazwa elementu Wymagania techniczne Lp. Liczba szt. Uwagi zamówienia (parametry). Szafa serwerowa SZAFA STOJĄCA 9 42U Grubość blachy:,5-2 mm Kolor: jasnoszary (RAL 7035) Otwierana ścianka tylna (zamek) Otwory dla pasywnej i aktywnej wentylacji Ramowe przednie drzwi z szyba (szkło nierozpryskujące się), otwierane do 80 9" szyny z możliwością dostosowania ich położenia W podłodze umieszczone duże wejście wykończone gumą (guma użyta jako zabezpieczenie kabli) z mechanizmem regulującym wielkość wejścia Na górze moduł do instalacji wentylatorów Zawiera 28 x 9" śrub montażowych Maksymalna nośność: 600 kg Wymiary: 2020x600x800 mm 2x listwa zasilająca 4x kółka z blokada x półka 9 U/350 mm z podporą x półka 9 U/450 mm z podporą x półka 9 U/550 mm z podporą x półka 9 U/650 mm z podporą x szuflada wysuwana na klawiaturę 2x organizator kabli U ringi 40x60 2x Panel wentylatorów do szaf z termostatem montaż sufit, podłoga. stopień ochrony ip 40 Szafa powinna być złożona gotowa do instalacji serwerów. 2. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami, programem operacyjnym i pakietem 4 procesor 8 rdzeniowy o wydajności min: FX-820 Częstotliwość [GHz] 3. Częstotliwość maksymalna z włączonym turbo [GHz] 4.0 3dmark score 7374 Płyta główna z zintegrowaną grafiką o 9

10 biurowym wydajności min. 3dmark vantage 3dmark results 8789 gpu score 823 cpu score 032 zintegrowana grafika wyjscia D-SUB, DVI-D, HDMI Liczba złaczy PCI 3 Liczba złączy PCI Express 6x/8x/4x/x /// Liczba złączy Serial ATA 5 Liczba złączy esata Dysk Twardy o pojemności i wydajności min. interfejs sata bufor [MB] 32 pojemność 000 GB czas dostępu 6.9 ms HD tune 4.60 odczyt średni [MB/s] 7 HD tune 4.60 zapis średni [MB/S] 03 Gwarancja 36 miesięcy Pamięć DDR3 Oznaczenie prędkości modułu PC Pojemność [MB] 2x 4096 Timingi domyślne Częstotliwość wg producenta [MHz] 2000 Napęd optyczny DVD kolor czarny złącze SATA Obudowa + Zasilacz Typ obudowy Midi Tower ATX kolor (czarny) Ilość zatok 5,25 (zewnętrznych) 2 Ilość zatok 3,5 (wewnętrznych) min.3 Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim (górna część obudowy) Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim (górna część obudowy) Gniazdo usb na panelu przednim (górna część obudowy) min.2 Zasilacz 600W Klawiatura + Mysz kolor czarny port usb Monitor 0

11 kolor czarny Nominalna rozdzielczość pracy 920x080 Kontrast : Wielkość (Cale) 22 Wielkość piksela [mm] 0,25 Czas odpowiedzi matrycy gtg [ms] 5 Złącza D-SUB, DVI-D, HDMI Dołączony do zestawu kabel HDMI o długości min.,5 m System operacyjny MS Windows 7 Home Premium lub równoważny. Warunki spełnienia równoważności: - w pełni kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania biurowego - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 200 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważne. Warunki spełnienia równoważności: - oprogramowanie biurowe w pełni kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym zestawów komputerowych, - obejmujące dedykowane aplikacje realizujące pełną funkcjonalność: edytora testowego, arkusza kalkulacyjnego, oprogramowanie do przygotowywania prezentacji multimedialnych, programu pocztowego połączonego z kalendarzem, - tworzące spójny pakiet aplikacji

12 kompatybilnych między sobą, - pozwalające na odczyt, zapis dokumentów m.in. w formacie docx, xlsx, pptx bez utraty, zmiany formatowania dokumentu, makr, przejść i efektów wizualizacji danych w dokumencie, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) Procesor 8 rdzeniowy o wydajności min: FX-850 Częstotliwość [GHz] 3.6 Częstotliwość maksymalna z włączonym turbo [GHz] 4.2 3dmark score Wydajny komputer stacjonarny na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorem Płyta główna z zintegrowaną grafiką o wydajności min. 3dmark vantage 3dmark results 8789 gpu score 823 cpu score 032 zintegrowana grafika wyjscia D-SUB, DVI-D, HDMI Liczba złaczy PCI 3 Liczba złączy PCI Express 6x/8x/4x/x /// Liczba złączy IDE 0 Liczba złączy Serial ATA 5 Liczba złączy esata Pamięć DDR3 Oznaczenie prędkości modułu PC Pojemność [MB] 2x 4096 Timingi domyślne Częstotliwość wg producenta [MHz] 2000 Zestaw komputerowy powinien być złożony z wymienionych komponentów. Powinien posiadać zainstalowany system operacyjny i pakiet biurowy oraz zawierać niezbędne sterowniki. Napęd optyczny DVD Wymagania: złącze SATA Obudowa + Zasilacz Wymagania min: Typ obudowy Midi Tower ATX kolor (czarny) Ilość zatok 5,25 (zewnętrznych) 2 Ilość zatok 3,5 (wewnętrznych) min.3 Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim (górna część obudowy) Gniazdo słuchawkowe na panelu 2

13 przednim (górna część obudowy) Gniazdo usb na panelu przednim (górna część obudowy) min.2 Zasilacz 600W Klawiatura + Mysz wymagania min: Typ myszy optyczna Komunikacja z komputerem radiowa Rozdzielczość 000 dpi Typ podłączenia USB Zasięg 0 m Liczba przycisków 3 Liczba rolek Kolor czarna Układ klawiszy standardowy Klawisze multimedialne tak Klawisze internetowe tak Klawisze numeryczne tak Komunikacja z komputerem radiowa Typ podłączenia USB Kolor czarna Opis Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie plug and play Monitor Kolor: czarny Nominalna rozdzielczość pracy: 920x200 Wielkość (Cale) 24 Złącza D-SUB, DVI-D, HDMI Dołączony do zestawu kabel HDMI o długości min.,5m 4. Wydajne kolorowe drukarki biurowe z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem wydruku 2 Dysk Twardy SSD dysk twardy SSD o pojemności i wydajności min. pojemność min.20 GB HD tune 4.60 odczyt średni [MB/s] 53 HD tune 4.60 zapis średni [MB/S] 345 Gwarancja 36 miesięcy Drukarka Laserowa Kolorowa wymagania: Obsługiwane języki drukarek HP PCL 6 HP PCL 5c PDF Emulacje PostScript Level 3 Maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor) 600 dpi Dołączone sterowniki na płycie CD, kabel USB oraz instrukcja w języku polskim. 3

14 5. Wydajna czarno-biała drukarka biurowa z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem wydruku Rozdzielczość w poziomie (kolor) 600 dpi Maksymalna szybkość druku (mono) 20 str./min. Wydajność str./mies. Obsługa papieru / nośniki Pojemność podajników papieru 250 szt. Zainstalowane podajniki papieru Podajnik na 250 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy Maks. pojemność podajników papieru 550 szt. Pojemność tac odbiorczych papieru 50 szt. DUPLEX : TAK Procesor Prędkość procesora 600 MHz Pamięć Zainstalowana pamięć 28 MB Maksymalna wielkość pamięci 384 MB Interfejsy / Komunikacja USB 2.0 szt. Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 0/00 Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.b/g/n oprogramowanie i sterowniki na CD oraz kabel USB w zestawie Drukarka Laserowa Monochromatyczna wymagania min. Rozmiar papieru A6 A4 Gramatura papieru: Kaseta na papier: g/m² Prędkość drukowania ciągłego: 22 wydruki na minutę Czas nagrzewania: Mniej niż 8 sekund Pierwszy wydruk: Mniej niż 0 sekund Procesor: 8 MHz Język drukarki: PCL6 Rozdzielczość: x 600 dpi Pamięć: 6 MB Protokół sieciowy: IPv4, IPv6 Obsługiwane środowiska: Windows 2000/XP/Vista /Server 2003/Server 2008 Interfejs: Standardowo: Karta sieciowa 0 base-t/00 base-tx, USB 2.0, USB Host I/F Taca na 25 stron Toner startowy Toner: stron Bęben: stron Sterowniki na CD oraz kabel USB w zestawie Dołączone sterowniki na płycie CD, kabel USB oraz instrukcja w języku polskim. 4

15 Gwarancja: 36 miesięcy Przekątna ekranu:[cale] 7,3 Nominalna rozdzielczość ekranu 600x900 Zainstalowana pamięć RAM DDR3 : [MB] 892 Taktowanie pamięci:[mhz] 333 2x Dysk Twardy Napęd Optyczny: Blu-ray combo Liczba złączy USB 2.0: 3 Liczba złączy USB 3.0: Liczba złączy HDMI: Karta sieciowa [Mbis/s] 0/00/000 Moduł sieci bezprzewodowej 802.n Wbudowana kamera System operacyjny MS Windows 7 Home Premium lub równoważny. Warunki spełnienia równoważności: 6. Komputer przenośny (laptop) - w pełni kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie funkcjonującego w urzędzie oprogramowania biurowego - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) Gwarancja 24 miesiące Torba podręczna do Notebooka dedykowana dla ekranu Serwer typu HS22 HS22, Xeon 6C X W 2.66GHz/333MHz/2MB, 3x2GB, O/Bay 2.5in SAS sztuk Xeon 6C Processor Model X W 2.66GHz/333MHz/2MB sztuk 4GB (x4gb, 2Rx8,.35V) PC3L-0600 CL9 ECC DDR3 333MHz VLP RDIMM sztuk 2 Serwer ma być zmontowany i zainstalowany w klatce. 5

16 8. 9. Klatka serwerowa do serwera typu HS22 Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami, programem operacyjnym i pakietem biurowym 5 SAS Connectivity Card (CIOv) for BladeCenter sztuk BladeCenter S Chassis with C4 2x950/450W PSU, Rackable sztuk BladeCenter S 6-Disk Storage Module sztuk 600GB 3.5in SL HS 5K 6Gbps SAS HDD sztuk 6 BladeCenter S SAS RAID Controller Module sztuk BNT Layer 2/3 Copper Gb Ethernet Switch Module for BladeCenter sztuk UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner sztuk Płyta główna na b75, specyfikacja procesora: typ gniazda LGA 55 ilość rdzeni 2 szt. proces technologiczny 32nm min. częstotliwość taktowania procesora 3,3 GHz pamięć podręczna L3 3 MB, 2x 4gb ram, HDD 500gd, Grafika GeForce GT630 lub równoważna, monitor 23/24 System operacyjny MS Windows 7 Professional 64bit lub równoważny. Warunki spełnienia równoważności: - w pełni kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - umożliwiający pracę pod kontrolą domeny - umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania biurowego, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) Klatka ma być zmontowana I gotowa do podłączenia. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 200 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważne. Warunki spełnienia równoważności: 6

17 0.. Pojemny dysk twardy wysokiej jakości Wydaje drukarki biurowe z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem wydruku 2. Zasilacz typu rack 4 - oprogramowanie biurowe w pełni kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym zestawów komputerowych, - obejmujące dedykowane aplikacje realizujące pełną funkcjonalność: edytora testowego, arkusza kalkulacyjnego, oprogramowanie do przygotowywania prezentacji multimedialnych, programu pocztowego połączonego z kalendarzem, - tworzące spójny pakiet aplikacji kompatybilnych między sobą, - pozwalające na odczyt, zapis dokumentów m.in. w formacie docx, xlsx, pptx bez utraty, zmiany formatowania dokumentu, makr, przejść i efektów wizualizacji danych w dokumencie, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) Interfejs Gigabit Ethernet, Pojemność 2x2 TB Raid, gniazdo RJ45 - GLAN, dostęp FTP, zarządzanie kontami, Maksymalne wymiary Wysokość: (65 mm) Długość: (57 mm) Szerokość: (99 mm) Zgodność z systemami operacyjnymi : Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7 Mac OS X Leopard, Snow Leopard lub Lion Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) - Do 40 str./min Jakość druku w czerni: Do 200 x 200 dpi Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do stron Standardowa pojemność pamięci: 28 MB Maks. pojemność pamięci: 640 MB Szybkość procesora: 540 MHz Podajniki papieru, standardowo: 2 Wymiary maks: 448 x 42 x 36 mm Kabel USB w zestawie Moc pozorna 000 VA Moc rzeczywista 700 Watt Montaż szyny do montażu w szafie rack 9" 7

18 3. Szafa serwerowa 4. Serwer Maks. czas przełączenia na baterię 0 ms Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania min 4 x IEC320 C3 (0A) Typ gniazda wejściowego IEC320 C4 (0A) Czas podtrzymania dla obciążenia 00% min 0 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min 20 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Zmienny zakres napięcia wejściowego V Zimny start Gwarancja producenta 24 msc Wysokość wewnętrzna 42 U Wysokość 970 mm Wysokość użytkowa 868 mm Szerokość 800 mm Szerokość użytkowa 687 mm Głębokość 000 mm Drzwi przeszkolone Maksymalna ładowność 400 kg Kolor jasno-szary (RAL 7035) Gwarancja 24 miesiące Wyposażenie panel wentylacyjny szt. Montowana na górze Dodatkowe informacje w pełni demontowana Typ obudowy serwera: Rack (2U); Ilość zainstalowanych procesorów: szt.; Maksymalna ilość procesorów: 2 szt.; Typ zainstalowanego procesora: Quad-Core Częstotliwość procesora: 2 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 800 MHz; Pojemność pamięci cache [L3]: 4 MB; Ilość zainstalowanych dysków: szt.; Maksymalna ilość dysków: 4 szt.; Pojemność zainstalowanego dysku: 60 GB; Typ zainstalowanego dysku: SATA; Zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA; 8

19 5. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami 2 zestawy Sterownik macierzy: Smart Array B0i SATA RAID Controller (RAID 0,,0); Pojemność zainstalowanej pamięci: 4096 MB; Maksymalna pojemność pamięci: MB; Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3; Typ pamięci: Unbuffered, Advanced ECC; Ilość banków pamięci: 4 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 8 szt.; Elementy Hot-Swap: Zasilacze; Ilość slotów PCI-E 6x: szt.; Ilość slotów PCI-E 8x: 2 szt.; Typ karty graficznej: Zintegrowana, 32MB; Karta sieciowa: 2 x 0/00/000 Mbit/s; Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych): 3 szt.; Ilość półek na dyski Hot Swap: 4 szt.; Napędy wbudowane (zainstalowane): brak; Interfejsy: 2 x RJ-45 (LAN), x serial, x RJ-45 (ilo), x VGA, 5 x USB 2.0; Ilość zasilaczy: szt.; Moc zasilacza (zasilaczy): 460 Wat; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, przekątna monitora min 7 - błyszczący w technologii LED procesor min 4 rdzenie, taktowanie min 2.4 GHz pamięć Cach min 3 MB płyta główna kompatybilna z procesorem oraz pozostałymi podzespołami wielkość pamięci min RAM min 4 GB - DDR3 pojemność dysku twardego min 300 GB, interfejs dysku twardego RPM Serial ATA napęd optyczny - DVD+/-RW DL dedykowana grafika wyjście HDMI wyjście D-Sub karta dźwiękowa wejście mikrofonu czytnik kart pamięci 9

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. centrali (58) 30-77-545, faks (58) 30-77-325 www.gdansk.uw.gov.pl e-mail: woa_adm@gdansk.uw.gov.pl na rzecz i w imieniu którego

Bardziej szczegółowo