Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr 3, poz. 759 z pó n. zm. na Zakup pomocy dydaktycznych i sprz tu elektronicznego w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkó Podstawowych w Województwie Podlaskim, w ramach Priorytetu IX, Dzia ania 9., Poddzia ania 9.. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, realizowanego w Szko ach Podstawowych w Gminie Zambrów I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. Zamawiaj cym jest: Urz d Gminy Zambrów ul. Fabryczna Zambrów tel , fax strona internetowa : poczta elektroniczna: NIP II. Tryb udzielenia zamówienia. Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej poni ej progów ustalonych na podstawie art. ust. 8 Prawo zamówie publicznych Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 0 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. - Prawo zamówie publicznych t. j. Dz. U. z 00 r. Nr 3, poz. 759 z pó n. zm. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ) Ustawa z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr 3, poz. 759 z pó n. zm. ) Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mog by sk adane (Dz. U. z 009 r. Nr 6, poz. 87),

2 III. Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest Zakup pomocy dydaktycznych i wyposa enia w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkó Podstawowych w Województwie Podlaskim w ramach Priorytetu IX, Dzia ania 9., Poddzia ania 9.. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, realizowanego w Szko ach publicznych w Gminie Zambrów wraz z dostaw Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilo ci asortymentów stanowi cych przedmiot dostawy zawarto w za czniku nr do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materia y powinny by fabrycznie nowe, tzn. e adna cz sk adaj ca si na dany materia nie mo e by wcze niej u ywana, oraz winny posiada niezb dne certyfikaty bezpiecze stwa. Dopuszcza si sk adanie ofert cz ciowych. Wykonawca mo e z ofert na jedn lub wi cej cz ci zamówienia. Ka da pozycja cz ci zamówienia musi by wyceniona przez Wykonawc. Jeden wykonawca mo e z ofert na wszystkie wymienione ni ej cz ci: Cz artyku y dydaktyczne (np. kolorowe klocki drewniane, puzzle plansze, gry Cze Cz 3 dydaktyczne, programy multimedialne, itp.) sprz t elektroniczny ( komputery przeno ne) urz dzenia multimedialne (tablica interaktywna) Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo przedstawienia w ofercie asortymentu równowa nego (innego ni podany z nazwy przez Zamawiaj cego w za czniku nr do SIWZ) pod warunkiem, i oferowany asortyment b dzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako ciowych, funkcjonalnych oraz u ytkowych. Szczegó owy wykaz dostaw z podzia em na cz ci stanowi za cznik nr do SIWZ. kod CPV: pomoce dydaktyczne kod CPV: komputery przeno ne kod CPV: urz dzenia multimedialne 3. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiaj cy informuje, e nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. pkt. 7 ustawy Prawo zamówie publicznych. 5. Zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych.

3 6. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. IV. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 dni od dnia podpisania umowy. V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków.. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe niaj warunki, dotycz ce:. posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;. posiadania wiedzy i do wiadczenia;.3 dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.. Z ubiegania si o zamówienie publiczne wyklucza si wykonawców, którzy:. Nie spe niaj warunków udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne z art. Prawo zamówie publicznych opisanych w ppkt VI od. do.4. SIWZ. Podlegaj wykluczeniu z post powania na podstawie art. 4 ust. i Prawo zamówie publicznych..3 Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu nast pi na podstawie z onych przez wykonawców dokumentów. 3. Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu dokonywana b dzie w oparciu o dokumenty z one przez wykonawc w niniejszym post powaniu metod warunku granicznego - spe nia - nie spe nia". Z tre ci dokumentów musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca spe nia. Zamawiaj cy wzywa wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli wiadcze lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI specyfikacji, lub którzy z yli dokumenty i o wiadczenia, wskazane w punkcie VI specyfikacji, zawieraj ce b dy, do ich uzupe niania w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich uzupe niania oferta podlega odrzuceniu lub konieczne by oby

4 VI. uniewa nienie post powania. O wiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spe nianie przez wykonawc warunków udzia u w post powaniu, nie pó niej ni w dniu sk adania ofert Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu.. W celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu wykonawcy maj dostarczy : ) o wiadczenie o spe nianiu warunków post powania, o którym mowa w art. ust. Pzp (Za cznik nr 3 do niniejszej specyfikacji). ) aktualnego odpisu z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 4 ust. pkt ustawy, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 4 ust. pkt ustawy; 3) aktualnego za wiadczenia w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert; 4) aktualnego za wiadczenia w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji ciwego organu -wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert;. Wykonawca zamieszka y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si do przepisów 4 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e

5 da zamawiaj cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk adane. 3. Dokumenty s sk adane w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez wykonawc. VII. Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania o wiadcze lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami.. Formy porozumiewania si z zamawiaj cym: ) wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj za pomoc faksu lub drog elektroniczn poprzez adres: ) Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3) Wybrany sposób przekazywania o wiadcze, wniosków, zawiadomie oraz informacji nie mo e ogranicza konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w ustawie.. Opis sposobu przygotowania ofert: ) Wszystkie dokumenty winny by aktualne w terminie sk adania ofert i przed one w formie orygina ów lub kserokopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez wykonawc. ) Oferta oraz wszelkie o wiadczenia powinny by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3) Wszystkie strony oferty i za czników powinny by, kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem wykonawcy. 4) Oferta winna zawiera spis wszystkich przedk adanych dokumentów, w tym za czników. 5) Wszelkie poprawki dokonane w tre ci oferty (przed jej z eniem) powinny by opatrzone podpisem osoby podpisuj cej ofert. Je eli oferta jest podpisana przez pe nomocnika, pe nomocnictwo do podpisania oferty winno by do niej do czone, o ile nie wynika ono z dokumentów za czonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniej.

6 6) O ile upowa nienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania oferty przez pe nomocnika, nale y za czy pe nomocnictwo w formie: orygina u, notarialnie po wiadczonej kopii. 3. Sposób udzielania wyja nie dotycz cych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ) Wykonawca mo e zwróci si do zamawiaj cego o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiaj cy jest obowi zany udzieli wyja nie niezw ocznie, jednak nie pó niej ni : na dni przed up ywem terminu sk adania ofert - je eli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 - pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wp yn do zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. ) Je eli wniosek o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym mowa w pkt., lub dotyczy udzielonych wyja nie, zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 3) Przed up ywem terminu sk adania ofert, Zamawiaj cy mo e zmodyfikowa tre specyfikacji. Dokonane modyfikacje w formie uzupe nienia zamawiaj cy przeka e na pi mie wszystkim wykonawcom i stan si one integraln cz ci specyfikacji (zamie ci na stronie internetowej). 4) Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj cych z modyfikacji tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (je eli niezb dny jest dodatkowy czas na sporz dzenie oferty). O przed eniu terminu sk adania ofert Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia. 5) Nie przewiduje si zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyja nienia tpliwo ci dotycz cych tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Osoby do kontaktu z wykonawcami: Zamawiaj cy wyznacza do bezpo redniego kontaktowania si z wykonawcami nast puj ce osoby:

7 do spraw zwi zanych z procedur przetargow i przedmiotem zamówienia: Eugeniusz B czyk tel.: (86) 7466 w godz do spraw zwi zanych z przedmiotem zamówienia: Anna Kalinowska tel.: (86) 705 w godz Krzysztof Morysewicz tel.: (86) w godz VIII. Wymagania dotycz ce wadium. W niniejszym post powaniu wadium nie jest wymagane. IX. Termin zwi zania ofert. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. Zamawiaj cy mo e, zwróci si do wykonawców o przed enie terminu zwi zania ofert o czas oznaczony, nie d szy jednak ni 60 dni, na co najmniej 7 dni przed jego up ywem. danie to, jak i odpowied wykonawców winny by przekazane za pomoc faksu, drog elektroniczn lub pisemnie. X. Opis sposobu przygotowania ofert. ) Ofert nale y sporz dzi w formie pisemnej, w j zyku polskim, pismem czytelnym, wg za czonego wzoru (za cznik nr ) do SIWZ. Ofert stanowi b dzie formularz oferty wraz z za cznikami. ) Oferta winna by sporz dzona: a). ka da zapisana strona oferty powinna by podpisana przez osob (osoby) uprawnion do wyst powania i zaci gania zobowi za w imieniu wykonawcy, b). wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty musz by kolejno ponumerowane, c). poprawki winny by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej, d). ca oferty musi by z ona w formie uniemo liwiaj cej jej przypadkowe zdekompletowanie, c). ka dy oferent mo e z w niniejszym przetargu tylko jedn ofert pod rygorem odrzucenia, d). nie dopuszcza si sk adania oferty wariantowej, e). cena ofertowa powinna by podana cyfrowo i s ownie. 3) Oferta powinna zawiera : - formularz oferty na za czonym druku, - za czniki (o wiadczenia ) do oferty wymienione w pkt. VI niniejszej specyfikacji, 4) Zamawiaj cy nie mo e ujawni informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa

8 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli wykonawca, nie pó niej ni w terminie sk adania ofert zastrzeg, e nie mog one by udost pnione. 5) Wykonawca umie ci ofert w zamkni tej kopercie zaadresowanej na adres : Urz d Gminy Zambrów ul. Fabryczna Zambrów - posiadaj ca oznaczenia wykonawcy, a w tym nazw (firm ) oraz adres. - opatrzonej napisem: Zakup pomocy dydaktycznych i sprz tu elektronicznego w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkó Podstawowych w Województwie Podlaskim, w ramach Priorytetu IX, Dzia ania 9.. Poddzia ania 0.. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, realizowanego w Szko ach Podstawowych w Gminie Zambrów 6) Modyfikacja oferty. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni lub wycofa ofert. Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed up ywem terminu sk adania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by z one jak powy ej oraz koperta dodatkowo oznaczona: "Zmiana" lub " Wycofanie ". Wykonawca nie mo e wycofa oferty ani wprowadzi jakichkolwiek zmian w tre ci oferty po up ywie terminu sk adania ofert. XI. Zasady sk adania ofert wspólnych. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.. Podmioty sk adaj ce ofert wspóln musz ustanowi pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tre pe nomocnictwa musi obejmowa :. nazw przedmiotu zamówienia,. identyfikacj wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pe nomocnika,

9 3. okre lenie, czy pe nomocnictwa udziela si do reprezentowania w post powaniu czy te do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Dokument pe nomocnictwa musi by podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawc pe nomocnika. Do pe nomocnictwa (oferty) powinny by za czone dokumenty potwierdzaj ce, e osoby podpisuj ce pe nomocnictwo s uprawnione do sk adania o wiadcze woli w imieniu danego wykonawcy. Pe nomocnictwo powinno by zgodne z przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 964 r. Nr 6, poz. 93 ze zm.) 5. W zwi zku z faktem, i podmioty sk adaj ce ofert wspóln zachowuj samodzielno, ka dy z podmiotów musi oddzielnie udokumentowa, e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych, a wi c oddzielnie przedstawi wiadczenie wymienione w punkcie VI.. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Wszelka korespondencja dokonywana b dzie wy cznie z podmiotem wyst puj cym jako reprezentant pozosta ych (pe nomocnikiem o którym mowa w pkt. ), przy czym regulowanie p atno ci nast powa b dzie wprost na konto pe nomocnika lub na utworzone w banku wspólne konto rozliczeniowe. 7. Je eli oferta wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiaj cy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego b dzie da umowy reguluj cej wspó prac tych wykonawców. Umowa ta nie mo e zawiera postanowie, które by yby sprzeczne z postanowieniami niniejszej specyfikacji, ustawy Prawo zamówie publicznych oraz innych przepisów prawnych. 8. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy. XII. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.. Sposób z enia oferty. Wykonawca sk ada tylko jedn ofert na dan cz zadania. Upowa nienie do podpisania oferty winno by do czone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów za czonych do oferty. Z enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z onych przez wykonawc.. Miejsce i termin sk adania ofert.

10 Oferty nale y sk ada w siedzibie Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3, w pokoju nr (sekretariat) do dnia lutego 0 roku, godz Z zawarto ci oferty nie mo na si zapozna przed up ywem terminu sk adania ofert. Oferty otrzymane przez zamawiaj cego po podanym terminie zostan zwrócone oferentowi bez otwierania. 3. Otwarcie i ocena ofert. Zamawiaj cy otworzy oferty w Urz dzie Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3 w dniu lutego 0 roku, o godzinie 9.5, pokój nr Uczestnictwo przy otwieraniu ofert pozostawia si do decyzji wykonawców. Bezpo rednio przed otwarciem zamawiaj cy podaje kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.. Podczas otwarcia ofert podaje si nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak e informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków p atno ci zawartych w ofertach.. Informacje, o których mowa w pkt i, przekazuje si niezw ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 3. Wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty ponosi wykonawca. 4. Kolejno otwierania ofert zgodna jest z kolejno ci rejestracji ich wp ywu do siedziby Urz du Gminy Zambrów ul. Fabryczna W przypadku zawiadomienia zamawiaj cego przez wykonawc o wycofaniu oferty (co jest dopuszczalne tylko przed otwarciem ofert), wycofanie staje si skuteczne podczas komisyjnego otwarcia ofert i potwierdzeniu to samo ci wycofuj cego wykonawcy. 6. Oferta musi zawiera cen ofertow brutto w z otych polskich i wszelkie warto ci nale y poda w z do dwóch miejsc po przecinku. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e da udzielenia przez wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert. 8. Przed szczegó ow ocen ofert zamawiaj cy okre li czy ka da z ofert: jest wa na, nie jest sprzeczna z ustaw, spe nia wszystkie warunki okre lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie zawiera oczywistych omy ek pisarskich, nie zawiera oczywistych omy ek rachunkowych. Zamawiaj cy poprawia w tek cie oferty oczywiste omy ki pisarskie oraz omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wszystkich

11 wykonawców, którzy z yli oferty. W przypadku, gdy oka e si, i oferty najkorzystniejsze przedstawiaj taki sam bilans cen i innych kryteriów oceny ofert, zamawiaj cy wezwie wykonawców, którzy z yli te oferty do z enia ofert dodatkowych wyznaczaj c jednocze nie termin na ich z enie. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy jednocze nie zawiadamia Wykonawców którzy z yli oferty o: ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ), albo imi i nazwisko, siedzib albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofert wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy z yli oferty, a tak e punktacj przyznan ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i czn punktacj. ) wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 4) terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. lub, po którego up ywie umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta. Zamawiaj cy odrzuci ofert, je eli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, e: ) jest niezgodna z ustaw, ) jej tre nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze eniem art. 87 ust. pkt. 3 Prawo zamówie publicznych, 3) jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia 5) zosta a z ona przez wykonawc wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera b dy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi si na poprawienie omy ki, o której mowa w art. 87 ust. pkt 3; 8) oferta jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów,

12 Informuje si, e post powanie o zamówienie publiczne uniewa nia si w przypadkach, gdy: ) nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wp yn aden wniosek o dopuszczenie do udzia u w post powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu, z zastrze eniem pkt i 3 Prawo zamówie publicznych; ) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz cen przewy sza kwot, któr zamawiaj cy mo e zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, chyba e zamawiaj cy mo e zwi kszy t kwot do ceny najkorzystniejszej oferty; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych, zosta y z one oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 4) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ; 5) post powanie obarczone jest niemo liw do usuni cia wad uniemo liwiaj zawarcie wa nej niepodlegaj cej uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy zawiadamia równocze nie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali si o udzielenie zamówienia w przypadku uniewa nienia post powania przed up ywem terminu sk adania ofert, yli oferty w przypadku uniewa nienia post powania po up ywie terminu sk adania ofert podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. XIII. Kryteria oraz sposób oceny ofert Zamawiaj cy informuje, e w sytuacji, gdy mowa jest o cenie - nale y przez to rozumie cen w rozumieniu art. 3 ust. pkt ustawy z dnia 5 lipca 00 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 050, z 00 r. Nr 44, poz. 04 oraz z 003 r. Nr 37, poz. 30). W sytuacji, gdy zamawiaj cy stwierdzi, i zachodzi podejrzenie, e wykonawca zaoferowa ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. ustawy Prawo zamówie publicznych, w celu dokonania weryfikacji tego

13 podejrzenia, zwróci si do wykonawcy o udzielenie wyja nie dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na wysoko ceny. Wykonawca b dzie zobowi zany do udzielenia wyja nie w terminie okre lonym w wezwaniu. Je eli wykonawca nie z y wyja nie lub je eli dokonana ocena wyja nie wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, e oferta zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiaj cy odrzuci jego ofert. XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.. Oceny ofert b dzie dokonywa a Komisja Przetargowa. Oferty oceniane b w etapach: a) ocena w zakresie wymaga formalnych i kompletno ci oferty, tj. oferty nie spe niaj ce wymaga okre lonych ustaw i SIWZ zostan odrzucone, b) ocena merytoryczna wed ug kryterium okre lonego poni ej. W tym etapie rozpatrywane b oferty nie podlegaj ce odrzuceniu, z one przez wykonawców nie podlegaj cych wykluczeniu. Przy wyborze i ocenie oferty zamawiaj cy kierowa si b dzie nast puj cym kryterium: a) Cena 00% 3. Oferty oceniane b w nast puj cy sposób: a) cena 00%. Zamawiaj cemu zale y, aby wykonawca przedstawi w swojej ofercie jak najni sz cen. Liczba punktów b dzie liczona wed ug poni szego wzoru: n 00% 00, w n najni sza zaoferowana cena z ofert, w cena badanej oferty, 00% - waga kryterium. 4. Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenia wyników do dwóch miejsc po przecinku XV. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Podpisanie umowy. Zamawiaj cy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze eniem art. 83 Prawa zamówie publicznych w terminie: nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane

14 w sposób okre lony w art. 7 ust., albo 0 dni je eli zosta o przes ane w inny sposób w przypadku zamówie, których warto jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 Prawo zamówie publicznych. Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem powy szego terminu je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z ono tylko jedn ofert. Je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozosta ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz przes anki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. Prawo zamówie publicznych.. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.. Wykonawca nie jest obowi zany wnie zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy. XVI. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku post powania o udzielenie zamówienia. ). W toku post powania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, a tak e innym osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy przys uguj rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych. XVII. Za czniki do specyfikacji. Szczegó owy opis zamówienia. Formularz oferty wraz z za cznikami 3. O wiadczenie w zwi zku z art. ustawy. 4. Wzór umowy. Zambrów, dnia (Zamawiaj cy)

15 Za cznik nr. Cz I pomoce dydaktyczne

16 Zestaw matematyczny z kartami zada Zestaw zawiera 700 elementów do nauczania poprzez do wiadczanie i na konkretach,zestaw zawiera; - 76 kolorowych liczmanów - dwustronnych kart z zadaniami zestaw 5 Geometryczne kszta ty drewniane 3 Logiczne uk adanki 4 Obrazkowa matematykaliczmany, cyfry, znaki matematyczne 5 Zestaw do porównywania liczb 6 Zestaw ruchowych gier matematycznych 7 Zestaw do nauki liczenia 8 Zestaw do nauki dzielenia 9 Zakup wicze do matematyki 0 Zakup programów multimedialnych do nauki matematyki przez zabaw Zestaw do nauki dodawania, odejmowania, mno enia i dzielenia - 3 ruletki, kostka, 6 miseczek do sortowania Zestaw zawiera: 50 drewnianych kolorowych klocków Seria uk adanek opartych o system wspó rz dnych: Logiczna uk adanka: Owoce, Rzeczy, Rozmiary Zestaw 40 liczmanów(4 wzorów po 0 szt.), 4 karty z liczbami 0-0 po szt. 4 kart ze znakami ( +, -,:,., <,>) wymiar obrazków ok. 3 cm i kart 5,3x5,3 elementy wykonane z laminowanego PCV pokrytego foli magnetyczn Waga matematyczna Waga szalkowa 66xcm, 0 odwa ników z liczbami -0 Kropki matematyczne Mata z winylu x5cm, du e kostki z liczbami, kostka z znakami, 8 etonów z kartonu w pude ku Ruszam si i ucz Okr a mata winylowa r-cm, 5 kostek dmuchanych, 5 woreczków z grochem Pomy l i rzu Stoj ca mata o 4 zmiennych planszach60x5cm, woreczków z grochem Mata aktywno ci-skaczemy do setki Mata winylowa 0x0cm, 54 kolorowe ramki, kostki liczbowe o boku cm Dzielne skoczki-gra w dzielenie do 00 Plansza 54x37cm, 4 pionki, 36 skoczków, kostka liczbowa, kontrolna tabliczka mno enia, instrukcja PUS Matematyka na weso o zadania tekstowe cz. I,cz II PUS Matematyka konkretna- symetria, miary, waga i pieni dze Edu ROM Weso e miasteczko, Matematyka na weso o EduROM- ZOO, Matematyka na weso o Edu ROM Wyspa Skarbów EduROM Fabryka Zabawek EduROM Stare Zamczysko EduRom Niezwyk e Wakacje Bingo! - dodawanie i odejmowanie do 0 Dwa zestawy kart i kartoników- jeden dotyczy dodawania drugi odejmowania (0 kart po 6 liczb, 60 kartoników z dzia aniami) - dodawanie i odejmowanie do 00 Dwa zestawy kart i kartoników- jeden dotyczy dodawania drugi odejmowania (0 kart po 6 liczb, 60 kartoników z dzia aniami) -mno enie i dzielenie do 0 zestaw 5 4 zestaw 7 zestaw 0 Zestaw Zestaw zestaw zestaw 3 zestaw 4 Zestaw Zestaw Zestaw

17 40 Zakup zestawów do rozwijania pomys owo ci 4 Zakup zestawów do obserwacji zjawisk pogodowych 4 Zakup pomocy do obserwacji przyrody 43 Zakup pomocy do rozwijania zainteresowa matematycznych 44 ANGIELSKI Z READING RODS 45 KLOCKI Z READING RODS 46 BUDUJEMY ZDANIA Z READING RODS 47 BUDUJEMY PROSTE ZDANIA Z READING RODS 48 BUDUJEMY OWA Z READING Urz dzenie do robienia baniek Robot wyrzutnia kulek Burza mózgów- budowa obwodów elektrycznych Kolejka na baterie s oneczn Stacja pogody Wiatromierz Ma y ogrodnik- obserwatorium Uk ad S oneczny- ruchomy model Lupa du a Mikroskop z wy wietlaczem Preparaty mikroskopowe Stetoskop Szkielet cz owieka Model Ziemi- wypuk a faktura na modelu Krzy ówki matematyczne Mimimózg gra która wiczy intelekt i logiczne my lenie Zestaw materia ów przeznaczony do wprowadzania codziennego s ownictwa i zagadnie fonetycznych. Zestaw zapakowany w pojemnik zawiera: - du e kolorowe ilustracje tematyczne i zdj cia atwiaj ce poznawanie s ownictwa zwi zanego z takimi tematami jak np. szko a, rodzina, jedzenie, kszta ty, kolory itp. 0 szt klocki Reading Rods oznaczone kolorami, - dwustronnych kart do dialogów i zaj - przewodnik metodyczny, - 4 plastikowe podstawki. Zestaw 33 klocków Reading Rods oznaczonych kolorami, stanowi rozszerzenie zestawu Angielski z Reading Rods Zestaw do rozró niania 8 podstawowych cz ci mowy, zawiera: - 56 elementów - klocków, w tym rzeczowniki, przymiotniki, przys ówki, czasowniki, zaimki, spójniki, przedimki, wykrzykniki i znaki przestankowe. Zestaw zawieraj cy 60 elementów klocków pozwalaj cy wiczy budow zdania, poprawna interpunkcj, rozpoznawanie synonimów i antonimów. Zestaw umo liwia zapoznanie z budow wyrazów, wymow, pisowni i zawiera 09 elementów - klocków (samog oski, spó oski, Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw zestaw zestaw zestaw zestaw zestaw

18 RODS ZESTAW PODSTAWOWY 49 BUDUJEMY OWA Z READING RODS 50 ZESTAWY PUZZLI DO NAUKI J ZYKA ANGIELSKIEGO 5 KSI ECZKA Z SERII STORYTIME The Lion & the Mouse 5 KSI ECZKA Z SERII STORYTIME The Wild Swans 53 KSI ECZKA Z SERII STORYTIME The Shepherd Boy & The Wolf dwuznaki) Zestaw umo liwia zapoznanie z budow wyrazów, ich pisowni, wymow i zawiera: - 09 kolorowych klocków (samog oski, spó oski, dwuznaki), - 4 dwustronne karty do wicze, - 4 podstawki, - ksi z instrukcjami i wiczeniami zawieraj cymi ponad 00 pe nokolorowych kart demonstracyjnych Elementy puzzli s dwustronne, na jednej znajduj si angielskie s owa o ró nej tematyce i ró nym stopniu trudno ci, a na drugiej fragment obrazka, który po z eniu stanowi ca. Zestaw zawiera 4 uk adanki. Wymiar obrazka po eniu 6x8 cm. Tematyka: - Zwierz ta, szko a i czas wolny - Dzie i noc, pogoda, czas, ubrania, liczby i kolory - Jedzenie, cia o, zdrowie i rodzina - W domu, w podró y, miasto i wie Lekturka rymowana, ilustrowana, ze owniczkiem obrazkowym u atwiaj ca czytanie i zapami tywanie. Komponenty: - ksi eczka The Lion & the Mouse - ksi eczka The Lion & the Mouse (wersja dla nauczyciela) - audio CD Lekturka rymowana, ilustrowana, ze owniczkiem obrazkowym u atwiaj ca czytanie i zapami tywanie. Komponenty: - ksi eczka The Wild Swans - ksi eczka The Wild Swans (wersja dla nauczyciela) - audio CD Lekturka rymowana, ilustrowana, ze owniczkiem obrazkowym u atwiaj ca czytanie i zapami tywanie. Komponenty: - ksi eczka The Shepherd Boy & The Wolf - ksi eczka The Shepherd Boy & The Wolf (wersja dla nauczyciela) - audio CD zestaw zestaw zestaw zestaw zestaw 3 3 3

19 54 KSI ECZKA Z SERII CHRISTMAS - TIME Merry Christmas Lekturka rymowana, ilustrowana, ze owniczkiem obrazkowym u atwiaj ca czytanie i zapami tywanie. Komponenty: - ksi eczka MerryChristmas - ksi eczka MerryChristmas (wersja dla nauczyciela) - audio CD 3 55 Mini zestaw Act and Sing 56 Plansze dydaktyczne tematyczne 57 Plansza dydaktyczna Zaimki 58 EuroPlus+ Angielski dla Dzieci 59 Piotru angielskie s ówka 60 Skojarzenia - karty do angielskiego Zestaw sk ada si z cz ci mini przedstawie muzycznych, które uczniowie mog odegra. W sk ad kompletu wchodzi: - ksi ka + CD zawieraj ca 3 przedstawienia cz I, - ksi ka + CD zawieraj ca 3 przedstawienia cz II. Plansze drukowane na papierze kredowym, foliowane i wyposa one w metalowe listwy oraz zawieszk o wymiarach 70x00cm, dotycz ce nast puj cych tematów: - Home Family &Garden - Town - Sport - Fruits &Vegetables - Means of Transport - Animals - Numbers, What time is it?, days, Monyts Plansza laminowana dwustronnie foli strukturaln o podwy szonej wytrzyma ci i oprawiona w drewniane pó wa ki z zawieszeniem sznurkowym o wymiarach 50x0cm zawieraj ca zaimki j zyka angielskiego: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzier awcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne. Ka dy zaimek jest u yty w zdaniu, a tre zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem. Program do nauki j zyka angielskiego Popularna gra w karty, która pozwala na utrwalanie poznanych s ów (6 szt., wym. 5,3x8,5cm). Karty przedstawiaj przedmioty z otoczenia dziecka. Ka da ilustracja posiada nazw po angielsku. Komplet zawiera 0 plastikowych kart o wymiarze 3x3cm. komplet

20 Cz II- Sprz t elektroniczny Lp Zadanie Opis zadania Jednost ka miary Zakup laptopa Zainstalowany procesor Intel Core,6GHz System operacyjny MS Windows 7 Home Premium PL 64-bit Pami RAM minimum 4 GB; HDD -min. 500 GB SATA Nap d optyczny DVD+/-RW/RAM Czas pracy baterii- min. 3 godziny; Karta d wi kowa HD Audio Karta graficzna- Radeon AD5470, 04 MB Wyj cie karty graficznej VGA(RGB); Z cza HDMI, min. 3 cza w technologii,0 Komunikacja LAN 0/00/000 Mbps WiFi obs uguj cy standardy IEEE 80. Ekran- Matryca TFT o przek tnej 7,3, wiec ca, rozdzielczo optymalna 600x900; bezpiecze stwo Kensington Lock; Gwarancja 4 miesi ce, bateria- miesi cy dodatkowe- Toba + myszka 4 ilo L p. Cz III - urz dzenia multimedialne Zadanie Opis zadania Jednot ka miary. Zakup tablicy interakty Tablica interaktywna - PC Whiteboard (komputerowa tablica sucho cieralna) + co najmniej cztery pisaki, bka, software, okablowanie, instrukcja obs ugi Ilo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo