Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr 3, poz. 759 z pó n. zm. na Zakup pomocy dydaktycznych i sprz tu elektronicznego w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkó Podstawowych w Województwie Podlaskim, w ramach Priorytetu IX, Dzia ania 9., Poddzia ania 9.. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, realizowanego w Szko ach Podstawowych w Gminie Zambrów I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. Zamawiaj cym jest: Urz d Gminy Zambrów ul. Fabryczna Zambrów tel , fax strona internetowa : poczta elektroniczna: NIP II. Tryb udzielenia zamówienia. Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej poni ej progów ustalonych na podstawie art. ust. 8 Prawo zamówie publicznych Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 0 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. - Prawo zamówie publicznych t. j. Dz. U. z 00 r. Nr 3, poz. 759 z pó n. zm. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ) Ustawa z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr 3, poz. 759 z pó n. zm. ) Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mog by sk adane (Dz. U. z 009 r. Nr 6, poz. 87),

2 III. Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest Zakup pomocy dydaktycznych i wyposa enia w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkó Podstawowych w Województwie Podlaskim w ramach Priorytetu IX, Dzia ania 9., Poddzia ania 9.. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, realizowanego w Szko ach publicznych w Gminie Zambrów wraz z dostaw Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilo ci asortymentów stanowi cych przedmiot dostawy zawarto w za czniku nr do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materia y powinny by fabrycznie nowe, tzn. e adna cz sk adaj ca si na dany materia nie mo e by wcze niej u ywana, oraz winny posiada niezb dne certyfikaty bezpiecze stwa. Dopuszcza si sk adanie ofert cz ciowych. Wykonawca mo e z ofert na jedn lub wi cej cz ci zamówienia. Ka da pozycja cz ci zamówienia musi by wyceniona przez Wykonawc. Jeden wykonawca mo e z ofert na wszystkie wymienione ni ej cz ci: Cz artyku y dydaktyczne (np. kolorowe klocki drewniane, puzzle plansze, gry Cze Cz 3 dydaktyczne, programy multimedialne, itp.) sprz t elektroniczny ( komputery przeno ne) urz dzenia multimedialne (tablica interaktywna) Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo przedstawienia w ofercie asortymentu równowa nego (innego ni podany z nazwy przez Zamawiaj cego w za czniku nr do SIWZ) pod warunkiem, i oferowany asortyment b dzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako ciowych, funkcjonalnych oraz u ytkowych. Szczegó owy wykaz dostaw z podzia em na cz ci stanowi za cznik nr do SIWZ. kod CPV: pomoce dydaktyczne kod CPV: komputery przeno ne kod CPV: urz dzenia multimedialne 3. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiaj cy informuje, e nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. pkt. 7 ustawy Prawo zamówie publicznych. 5. Zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych.

3 6. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. IV. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 dni od dnia podpisania umowy. V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków.. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe niaj warunki, dotycz ce:. posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;. posiadania wiedzy i do wiadczenia;.3 dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.. Z ubiegania si o zamówienie publiczne wyklucza si wykonawców, którzy:. Nie spe niaj warunków udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne z art. Prawo zamówie publicznych opisanych w ppkt VI od. do.4. SIWZ. Podlegaj wykluczeniu z post powania na podstawie art. 4 ust. i Prawo zamówie publicznych..3 Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu nast pi na podstawie z onych przez wykonawców dokumentów. 3. Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu dokonywana b dzie w oparciu o dokumenty z one przez wykonawc w niniejszym post powaniu metod warunku granicznego - spe nia - nie spe nia". Z tre ci dokumentów musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca spe nia. Zamawiaj cy wzywa wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli wiadcze lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI specyfikacji, lub którzy z yli dokumenty i o wiadczenia, wskazane w punkcie VI specyfikacji, zawieraj ce b dy, do ich uzupe niania w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich uzupe niania oferta podlega odrzuceniu lub konieczne by oby

4 VI. uniewa nienie post powania. O wiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spe nianie przez wykonawc warunków udzia u w post powaniu, nie pó niej ni w dniu sk adania ofert Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu.. W celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu wykonawcy maj dostarczy : ) o wiadczenie o spe nianiu warunków post powania, o którym mowa w art. ust. Pzp (Za cznik nr 3 do niniejszej specyfikacji). ) aktualnego odpisu z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 4 ust. pkt ustawy, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 4 ust. pkt ustawy; 3) aktualnego za wiadczenia w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert; 4) aktualnego za wiadczenia w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji ciwego organu -wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert;. Wykonawca zamieszka y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si do przepisów 4 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e

5 da zamawiaj cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk adane. 3. Dokumenty s sk adane w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez wykonawc. VII. Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania o wiadcze lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami.. Formy porozumiewania si z zamawiaj cym: ) wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj za pomoc faksu lub drog elektroniczn poprzez adres: ) Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3) Wybrany sposób przekazywania o wiadcze, wniosków, zawiadomie oraz informacji nie mo e ogranicza konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w ustawie.. Opis sposobu przygotowania ofert: ) Wszystkie dokumenty winny by aktualne w terminie sk adania ofert i przed one w formie orygina ów lub kserokopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez wykonawc. ) Oferta oraz wszelkie o wiadczenia powinny by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3) Wszystkie strony oferty i za czników powinny by, kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem wykonawcy. 4) Oferta winna zawiera spis wszystkich przedk adanych dokumentów, w tym za czników. 5) Wszelkie poprawki dokonane w tre ci oferty (przed jej z eniem) powinny by opatrzone podpisem osoby podpisuj cej ofert. Je eli oferta jest podpisana przez pe nomocnika, pe nomocnictwo do podpisania oferty winno by do niej do czone, o ile nie wynika ono z dokumentów za czonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniej.

6 6) O ile upowa nienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania oferty przez pe nomocnika, nale y za czy pe nomocnictwo w formie: orygina u, notarialnie po wiadczonej kopii. 3. Sposób udzielania wyja nie dotycz cych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ) Wykonawca mo e zwróci si do zamawiaj cego o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiaj cy jest obowi zany udzieli wyja nie niezw ocznie, jednak nie pó niej ni : na dni przed up ywem terminu sk adania ofert - je eli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 - pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wp yn do zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. ) Je eli wniosek o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym mowa w pkt., lub dotyczy udzielonych wyja nie, zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 3) Przed up ywem terminu sk adania ofert, Zamawiaj cy mo e zmodyfikowa tre specyfikacji. Dokonane modyfikacje w formie uzupe nienia zamawiaj cy przeka e na pi mie wszystkim wykonawcom i stan si one integraln cz ci specyfikacji (zamie ci na stronie internetowej). 4) Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj cych z modyfikacji tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (je eli niezb dny jest dodatkowy czas na sporz dzenie oferty). O przed eniu terminu sk adania ofert Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia. 5) Nie przewiduje si zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyja nienia tpliwo ci dotycz cych tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Osoby do kontaktu z wykonawcami: Zamawiaj cy wyznacza do bezpo redniego kontaktowania si z wykonawcami nast puj ce osoby:

7 do spraw zwi zanych z procedur przetargow i przedmiotem zamówienia: Eugeniusz B czyk tel.: (86) 7466 w godz do spraw zwi zanych z przedmiotem zamówienia: Anna Kalinowska tel.: (86) 705 w godz Krzysztof Morysewicz tel.: (86) w godz VIII. Wymagania dotycz ce wadium. W niniejszym post powaniu wadium nie jest wymagane. IX. Termin zwi zania ofert. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. Zamawiaj cy mo e, zwróci si do wykonawców o przed enie terminu zwi zania ofert o czas oznaczony, nie d szy jednak ni 60 dni, na co najmniej 7 dni przed jego up ywem. danie to, jak i odpowied wykonawców winny by przekazane za pomoc faksu, drog elektroniczn lub pisemnie. X. Opis sposobu przygotowania ofert. ) Ofert nale y sporz dzi w formie pisemnej, w j zyku polskim, pismem czytelnym, wg za czonego wzoru (za cznik nr ) do SIWZ. Ofert stanowi b dzie formularz oferty wraz z za cznikami. ) Oferta winna by sporz dzona: a). ka da zapisana strona oferty powinna by podpisana przez osob (osoby) uprawnion do wyst powania i zaci gania zobowi za w imieniu wykonawcy, b). wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty musz by kolejno ponumerowane, c). poprawki winny by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej, d). ca oferty musi by z ona w formie uniemo liwiaj cej jej przypadkowe zdekompletowanie, c). ka dy oferent mo e z w niniejszym przetargu tylko jedn ofert pod rygorem odrzucenia, d). nie dopuszcza si sk adania oferty wariantowej, e). cena ofertowa powinna by podana cyfrowo i s ownie. 3) Oferta powinna zawiera : - formularz oferty na za czonym druku, - za czniki (o wiadczenia ) do oferty wymienione w pkt. VI niniejszej specyfikacji, 4) Zamawiaj cy nie mo e ujawni informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa

8 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli wykonawca, nie pó niej ni w terminie sk adania ofert zastrzeg, e nie mog one by udost pnione. 5) Wykonawca umie ci ofert w zamkni tej kopercie zaadresowanej na adres : Urz d Gminy Zambrów ul. Fabryczna Zambrów - posiadaj ca oznaczenia wykonawcy, a w tym nazw (firm ) oraz adres. - opatrzonej napisem: Zakup pomocy dydaktycznych i sprz tu elektronicznego w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkó Podstawowych w Województwie Podlaskim, w ramach Priorytetu IX, Dzia ania 9.. Poddzia ania 0.. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, realizowanego w Szko ach Podstawowych w Gminie Zambrów 6) Modyfikacja oferty. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni lub wycofa ofert. Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed up ywem terminu sk adania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by z one jak powy ej oraz koperta dodatkowo oznaczona: "Zmiana" lub " Wycofanie ". Wykonawca nie mo e wycofa oferty ani wprowadzi jakichkolwiek zmian w tre ci oferty po up ywie terminu sk adania ofert. XI. Zasady sk adania ofert wspólnych. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.. Podmioty sk adaj ce ofert wspóln musz ustanowi pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tre pe nomocnictwa musi obejmowa :. nazw przedmiotu zamówienia,. identyfikacj wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pe nomocnika,

9 3. okre lenie, czy pe nomocnictwa udziela si do reprezentowania w post powaniu czy te do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Dokument pe nomocnictwa musi by podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawc pe nomocnika. Do pe nomocnictwa (oferty) powinny by za czone dokumenty potwierdzaj ce, e osoby podpisuj ce pe nomocnictwo s uprawnione do sk adania o wiadcze woli w imieniu danego wykonawcy. Pe nomocnictwo powinno by zgodne z przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 964 r. Nr 6, poz. 93 ze zm.) 5. W zwi zku z faktem, i podmioty sk adaj ce ofert wspóln zachowuj samodzielno, ka dy z podmiotów musi oddzielnie udokumentowa, e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych, a wi c oddzielnie przedstawi wiadczenie wymienione w punkcie VI.. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Wszelka korespondencja dokonywana b dzie wy cznie z podmiotem wyst puj cym jako reprezentant pozosta ych (pe nomocnikiem o którym mowa w pkt. ), przy czym regulowanie p atno ci nast powa b dzie wprost na konto pe nomocnika lub na utworzone w banku wspólne konto rozliczeniowe. 7. Je eli oferta wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiaj cy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego b dzie da umowy reguluj cej wspó prac tych wykonawców. Umowa ta nie mo e zawiera postanowie, które by yby sprzeczne z postanowieniami niniejszej specyfikacji, ustawy Prawo zamówie publicznych oraz innych przepisów prawnych. 8. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy. XII. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.. Sposób z enia oferty. Wykonawca sk ada tylko jedn ofert na dan cz zadania. Upowa nienie do podpisania oferty winno by do czone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów za czonych do oferty. Z enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z onych przez wykonawc.. Miejsce i termin sk adania ofert.

10 Oferty nale y sk ada w siedzibie Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3, w pokoju nr (sekretariat) do dnia lutego 0 roku, godz Z zawarto ci oferty nie mo na si zapozna przed up ywem terminu sk adania ofert. Oferty otrzymane przez zamawiaj cego po podanym terminie zostan zwrócone oferentowi bez otwierania. 3. Otwarcie i ocena ofert. Zamawiaj cy otworzy oferty w Urz dzie Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3 w dniu lutego 0 roku, o godzinie 9.5, pokój nr Uczestnictwo przy otwieraniu ofert pozostawia si do decyzji wykonawców. Bezpo rednio przed otwarciem zamawiaj cy podaje kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.. Podczas otwarcia ofert podaje si nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak e informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków p atno ci zawartych w ofertach.. Informacje, o których mowa w pkt i, przekazuje si niezw ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 3. Wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty ponosi wykonawca. 4. Kolejno otwierania ofert zgodna jest z kolejno ci rejestracji ich wp ywu do siedziby Urz du Gminy Zambrów ul. Fabryczna W przypadku zawiadomienia zamawiaj cego przez wykonawc o wycofaniu oferty (co jest dopuszczalne tylko przed otwarciem ofert), wycofanie staje si skuteczne podczas komisyjnego otwarcia ofert i potwierdzeniu to samo ci wycofuj cego wykonawcy. 6. Oferta musi zawiera cen ofertow brutto w z otych polskich i wszelkie warto ci nale y poda w z do dwóch miejsc po przecinku. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e da udzielenia przez wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert. 8. Przed szczegó ow ocen ofert zamawiaj cy okre li czy ka da z ofert: jest wa na, nie jest sprzeczna z ustaw, spe nia wszystkie warunki okre lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie zawiera oczywistych omy ek pisarskich, nie zawiera oczywistych omy ek rachunkowych. Zamawiaj cy poprawia w tek cie oferty oczywiste omy ki pisarskie oraz omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wszystkich

11 wykonawców, którzy z yli oferty. W przypadku, gdy oka e si, i oferty najkorzystniejsze przedstawiaj taki sam bilans cen i innych kryteriów oceny ofert, zamawiaj cy wezwie wykonawców, którzy z yli te oferty do z enia ofert dodatkowych wyznaczaj c jednocze nie termin na ich z enie. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy jednocze nie zawiadamia Wykonawców którzy z yli oferty o: ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ), albo imi i nazwisko, siedzib albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofert wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy z yli oferty, a tak e punktacj przyznan ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i czn punktacj. ) wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 4) terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. lub, po którego up ywie umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta. Zamawiaj cy odrzuci ofert, je eli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, e: ) jest niezgodna z ustaw, ) jej tre nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze eniem art. 87 ust. pkt. 3 Prawo zamówie publicznych, 3) jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia 5) zosta a z ona przez wykonawc wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera b dy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi si na poprawienie omy ki, o której mowa w art. 87 ust. pkt 3; 8) oferta jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów,

12 Informuje si, e post powanie o zamówienie publiczne uniewa nia si w przypadkach, gdy: ) nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wp yn aden wniosek o dopuszczenie do udzia u w post powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu, z zastrze eniem pkt i 3 Prawo zamówie publicznych; ) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz cen przewy sza kwot, któr zamawiaj cy mo e zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, chyba e zamawiaj cy mo e zwi kszy t kwot do ceny najkorzystniejszej oferty; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych, zosta y z one oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 4) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ; 5) post powanie obarczone jest niemo liw do usuni cia wad uniemo liwiaj zawarcie wa nej niepodlegaj cej uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy zawiadamia równocze nie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali si o udzielenie zamówienia w przypadku uniewa nienia post powania przed up ywem terminu sk adania ofert, yli oferty w przypadku uniewa nienia post powania po up ywie terminu sk adania ofert podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. XIII. Kryteria oraz sposób oceny ofert Zamawiaj cy informuje, e w sytuacji, gdy mowa jest o cenie - nale y przez to rozumie cen w rozumieniu art. 3 ust. pkt ustawy z dnia 5 lipca 00 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 050, z 00 r. Nr 44, poz. 04 oraz z 003 r. Nr 37, poz. 30). W sytuacji, gdy zamawiaj cy stwierdzi, i zachodzi podejrzenie, e wykonawca zaoferowa ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. ustawy Prawo zamówie publicznych, w celu dokonania weryfikacji tego

13 podejrzenia, zwróci si do wykonawcy o udzielenie wyja nie dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na wysoko ceny. Wykonawca b dzie zobowi zany do udzielenia wyja nie w terminie okre lonym w wezwaniu. Je eli wykonawca nie z y wyja nie lub je eli dokonana ocena wyja nie wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, e oferta zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiaj cy odrzuci jego ofert. XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.. Oceny ofert b dzie dokonywa a Komisja Przetargowa. Oferty oceniane b w etapach: a) ocena w zakresie wymaga formalnych i kompletno ci oferty, tj. oferty nie spe niaj ce wymaga okre lonych ustaw i SIWZ zostan odrzucone, b) ocena merytoryczna wed ug kryterium okre lonego poni ej. W tym etapie rozpatrywane b oferty nie podlegaj ce odrzuceniu, z one przez wykonawców nie podlegaj cych wykluczeniu. Przy wyborze i ocenie oferty zamawiaj cy kierowa si b dzie nast puj cym kryterium: a) Cena 00% 3. Oferty oceniane b w nast puj cy sposób: a) cena 00%. Zamawiaj cemu zale y, aby wykonawca przedstawi w swojej ofercie jak najni sz cen. Liczba punktów b dzie liczona wed ug poni szego wzoru: n 00% 00, w n najni sza zaoferowana cena z ofert, w cena badanej oferty, 00% - waga kryterium. 4. Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenia wyników do dwóch miejsc po przecinku XV. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Podpisanie umowy. Zamawiaj cy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze eniem art. 83 Prawa zamówie publicznych w terminie: nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane

14 w sposób okre lony w art. 7 ust., albo 0 dni je eli zosta o przes ane w inny sposób w przypadku zamówie, których warto jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 Prawo zamówie publicznych. Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem powy szego terminu je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z ono tylko jedn ofert. Je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozosta ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz przes anki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. Prawo zamówie publicznych.. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.. Wykonawca nie jest obowi zany wnie zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy. XVI. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku post powania o udzielenie zamówienia. ). W toku post powania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, a tak e innym osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy przys uguj rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych. XVII. Za czniki do specyfikacji. Szczegó owy opis zamówienia. Formularz oferty wraz z za cznikami 3. O wiadczenie w zwi zku z art. ustawy. 4. Wzór umowy. Zambrów, dnia (Zamawiaj cy)

15 Za cznik nr. Cz I pomoce dydaktyczne

16 Zestaw matematyczny z kartami zada Zestaw zawiera 700 elementów do nauczania poprzez do wiadczanie i na konkretach,zestaw zawiera; - 76 kolorowych liczmanów - dwustronnych kart z zadaniami zestaw 5 Geometryczne kszta ty drewniane 3 Logiczne uk adanki 4 Obrazkowa matematykaliczmany, cyfry, znaki matematyczne 5 Zestaw do porównywania liczb 6 Zestaw ruchowych gier matematycznych 7 Zestaw do nauki liczenia 8 Zestaw do nauki dzielenia 9 Zakup wicze do matematyki 0 Zakup programów multimedialnych do nauki matematyki przez zabaw Zestaw do nauki dodawania, odejmowania, mno enia i dzielenia - 3 ruletki, kostka, 6 miseczek do sortowania Zestaw zawiera: 50 drewnianych kolorowych klocków Seria uk adanek opartych o system wspó rz dnych: Logiczna uk adanka: Owoce, Rzeczy, Rozmiary Zestaw 40 liczmanów(4 wzorów po 0 szt.), 4 karty z liczbami 0-0 po szt. 4 kart ze znakami ( +, -,:,., <,>) wymiar obrazków ok. 3 cm i kart 5,3x5,3 elementy wykonane z laminowanego PCV pokrytego foli magnetyczn Waga matematyczna Waga szalkowa 66xcm, 0 odwa ników z liczbami -0 Kropki matematyczne Mata z winylu x5cm, du e kostki z liczbami, kostka z znakami, 8 etonów z kartonu w pude ku Ruszam si i ucz Okr a mata winylowa r-cm, 5 kostek dmuchanych, 5 woreczków z grochem Pomy l i rzu Stoj ca mata o 4 zmiennych planszach60x5cm, woreczków z grochem Mata aktywno ci-skaczemy do setki Mata winylowa 0x0cm, 54 kolorowe ramki, kostki liczbowe o boku cm Dzielne skoczki-gra w dzielenie do 00 Plansza 54x37cm, 4 pionki, 36 skoczków, kostka liczbowa, kontrolna tabliczka mno enia, instrukcja PUS Matematyka na weso o zadania tekstowe cz. I,cz II PUS Matematyka konkretna- symetria, miary, waga i pieni dze Edu ROM Weso e miasteczko, Matematyka na weso o EduROM- ZOO, Matematyka na weso o Edu ROM Wyspa Skarbów EduROM Fabryka Zabawek EduROM Stare Zamczysko EduRom Niezwyk e Wakacje Bingo! - dodawanie i odejmowanie do 0 Dwa zestawy kart i kartoników- jeden dotyczy dodawania drugi odejmowania (0 kart po 6 liczb, 60 kartoników z dzia aniami) - dodawanie i odejmowanie do 00 Dwa zestawy kart i kartoników- jeden dotyczy dodawania drugi odejmowania (0 kart po 6 liczb, 60 kartoników z dzia aniami) -mno enie i dzielenie do 0 zestaw 5 4 zestaw 7 zestaw 0 Zestaw Zestaw zestaw zestaw 3 zestaw 4 Zestaw Zestaw Zestaw

17 40 Zakup zestawów do rozwijania pomys owo ci 4 Zakup zestawów do obserwacji zjawisk pogodowych 4 Zakup pomocy do obserwacji przyrody 43 Zakup pomocy do rozwijania zainteresowa matematycznych 44 ANGIELSKI Z READING RODS 45 KLOCKI Z READING RODS 46 BUDUJEMY ZDANIA Z READING RODS 47 BUDUJEMY PROSTE ZDANIA Z READING RODS 48 BUDUJEMY OWA Z READING Urz dzenie do robienia baniek Robot wyrzutnia kulek Burza mózgów- budowa obwodów elektrycznych Kolejka na baterie s oneczn Stacja pogody Wiatromierz Ma y ogrodnik- obserwatorium Uk ad S oneczny- ruchomy model Lupa du a Mikroskop z wy wietlaczem Preparaty mikroskopowe Stetoskop Szkielet cz owieka Model Ziemi- wypuk a faktura na modelu Krzy ówki matematyczne Mimimózg gra która wiczy intelekt i logiczne my lenie Zestaw materia ów przeznaczony do wprowadzania codziennego s ownictwa i zagadnie fonetycznych. Zestaw zapakowany w pojemnik zawiera: - du e kolorowe ilustracje tematyczne i zdj cia atwiaj ce poznawanie s ownictwa zwi zanego z takimi tematami jak np. szko a, rodzina, jedzenie, kszta ty, kolory itp. 0 szt klocki Reading Rods oznaczone kolorami, - dwustronnych kart do dialogów i zaj - przewodnik metodyczny, - 4 plastikowe podstawki. Zestaw 33 klocków Reading Rods oznaczonych kolorami, stanowi rozszerzenie zestawu Angielski z Reading Rods Zestaw do rozró niania 8 podstawowych cz ci mowy, zawiera: - 56 elementów - klocków, w tym rzeczowniki, przymiotniki, przys ówki, czasowniki, zaimki, spójniki, przedimki, wykrzykniki i znaki przestankowe. Zestaw zawieraj cy 60 elementów klocków pozwalaj cy wiczy budow zdania, poprawna interpunkcj, rozpoznawanie synonimów i antonimów. Zestaw umo liwia zapoznanie z budow wyrazów, wymow, pisowni i zawiera 09 elementów - klocków (samog oski, spó oski, Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw zestaw zestaw zestaw zestaw zestaw

18 RODS ZESTAW PODSTAWOWY 49 BUDUJEMY OWA Z READING RODS 50 ZESTAWY PUZZLI DO NAUKI J ZYKA ANGIELSKIEGO 5 KSI ECZKA Z SERII STORYTIME The Lion & the Mouse 5 KSI ECZKA Z SERII STORYTIME The Wild Swans 53 KSI ECZKA Z SERII STORYTIME The Shepherd Boy & The Wolf dwuznaki) Zestaw umo liwia zapoznanie z budow wyrazów, ich pisowni, wymow i zawiera: - 09 kolorowych klocków (samog oski, spó oski, dwuznaki), - 4 dwustronne karty do wicze, - 4 podstawki, - ksi z instrukcjami i wiczeniami zawieraj cymi ponad 00 pe nokolorowych kart demonstracyjnych Elementy puzzli s dwustronne, na jednej znajduj si angielskie s owa o ró nej tematyce i ró nym stopniu trudno ci, a na drugiej fragment obrazka, który po z eniu stanowi ca. Zestaw zawiera 4 uk adanki. Wymiar obrazka po eniu 6x8 cm. Tematyka: - Zwierz ta, szko a i czas wolny - Dzie i noc, pogoda, czas, ubrania, liczby i kolory - Jedzenie, cia o, zdrowie i rodzina - W domu, w podró y, miasto i wie Lekturka rymowana, ilustrowana, ze owniczkiem obrazkowym u atwiaj ca czytanie i zapami tywanie. Komponenty: - ksi eczka The Lion & the Mouse - ksi eczka The Lion & the Mouse (wersja dla nauczyciela) - audio CD Lekturka rymowana, ilustrowana, ze owniczkiem obrazkowym u atwiaj ca czytanie i zapami tywanie. Komponenty: - ksi eczka The Wild Swans - ksi eczka The Wild Swans (wersja dla nauczyciela) - audio CD Lekturka rymowana, ilustrowana, ze owniczkiem obrazkowym u atwiaj ca czytanie i zapami tywanie. Komponenty: - ksi eczka The Shepherd Boy & The Wolf - ksi eczka The Shepherd Boy & The Wolf (wersja dla nauczyciela) - audio CD zestaw zestaw zestaw zestaw zestaw 3 3 3

19 54 KSI ECZKA Z SERII CHRISTMAS - TIME Merry Christmas Lekturka rymowana, ilustrowana, ze owniczkiem obrazkowym u atwiaj ca czytanie i zapami tywanie. Komponenty: - ksi eczka MerryChristmas - ksi eczka MerryChristmas (wersja dla nauczyciela) - audio CD 3 55 Mini zestaw Act and Sing 56 Plansze dydaktyczne tematyczne 57 Plansza dydaktyczna Zaimki 58 EuroPlus+ Angielski dla Dzieci 59 Piotru angielskie s ówka 60 Skojarzenia - karty do angielskiego Zestaw sk ada si z cz ci mini przedstawie muzycznych, które uczniowie mog odegra. W sk ad kompletu wchodzi: - ksi ka + CD zawieraj ca 3 przedstawienia cz I, - ksi ka + CD zawieraj ca 3 przedstawienia cz II. Plansze drukowane na papierze kredowym, foliowane i wyposa one w metalowe listwy oraz zawieszk o wymiarach 70x00cm, dotycz ce nast puj cych tematów: - Home Family &Garden - Town - Sport - Fruits &Vegetables - Means of Transport - Animals - Numbers, What time is it?, days, Monyts Plansza laminowana dwustronnie foli strukturaln o podwy szonej wytrzyma ci i oprawiona w drewniane pó wa ki z zawieszeniem sznurkowym o wymiarach 50x0cm zawieraj ca zaimki j zyka angielskiego: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzier awcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne. Ka dy zaimek jest u yty w zdaniu, a tre zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem. Program do nauki j zyka angielskiego Popularna gra w karty, która pozwala na utrwalanie poznanych s ów (6 szt., wym. 5,3x8,5cm). Karty przedstawiaj przedmioty z otoczenia dziecka. Ka da ilustracja posiada nazw po angielsku. Komplet zawiera 0 plastikowych kart o wymiarze 3x3cm. komplet

20 Cz II- Sprz t elektroniczny Lp Zadanie Opis zadania Jednost ka miary Zakup laptopa Zainstalowany procesor Intel Core,6GHz System operacyjny MS Windows 7 Home Premium PL 64-bit Pami RAM minimum 4 GB; HDD -min. 500 GB SATA Nap d optyczny DVD+/-RW/RAM Czas pracy baterii- min. 3 godziny; Karta d wi kowa HD Audio Karta graficzna- Radeon AD5470, 04 MB Wyj cie karty graficznej VGA(RGB); Z cza HDMI, min. 3 cza w technologii,0 Komunikacja LAN 0/00/000 Mbps WiFi obs uguj cy standardy IEEE 80. Ekran- Matryca TFT o przek tnej 7,3, wiec ca, rozdzielczo optymalna 600x900; bezpiecze stwo Kensington Lock; Gwarancja 4 miesi ce, bateria- miesi cy dodatkowe- Toba + myszka 4 ilo L p. Cz III - urz dzenia multimedialne Zadanie Opis zadania Jednot ka miary. Zakup tablicy interakty Tablica interaktywna - PC Whiteboard (komputerowa tablica sucho cieralna) + co najmniej cztery pisaki, bka, software, okablowanie, instrukcja obs ugi Ilo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres zamawiającego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa bonów towarowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnych Numer ogłoszenia: 151772-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 25 maja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

Symbol sprawy: IK.GM-380-01/ZO/16 Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r.

Symbol sprawy: IK.GM-380-01/ZO/16 Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Symbol sprawy: IK.GM-380-01/ZO/16 Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wykonanie ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej budynków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. Wilczej 24 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-03/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. CPV: 158-10000-9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. CPV: 158-10000-9 Znak sprawy: 8/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. Zakup z dostawą pieczywa i ciasta CPV: 158-10000-9 ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO 1 z 5 2013-05-14 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: DOSTAWY PREFABRYKATÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nr post. 6/CHMURA/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, tel: 12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 Gdańsk, 17.03.2011r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: DZ/3840/1/2/2016 Wrocław, dnia 05 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl Siemiatycze: Dostawa samowyładowczego samochodu ciężarowego Numer ogłoszenia: 34300-2014; data zamieszczenia: 30.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Katowice: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 4... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu

zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: DzierŜawa sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 132738-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Przygotowanie i obsługa konferencji organizowanej w ramach projektu EUnetHTA wraz z przygotowaniem i obsługą gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum Stocznia Gdańska - sprawa nr 3/2011 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2014-10-17 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Przetarg nr UMW/AZ/PN-65/14: Sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi:

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi: URZĄD GMINY RĘDZINY ZESPÓŁ DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku 1. WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul Wolności 87, tel,/fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217573-2011:text:pl:html PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH UL.

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH UL. Zamawiający: ZNiB Wspólnota ul.b.chrobrego 20E 55-200 Oława WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH UL. Wrocławska 5 Tryb: przetarg nieograniczony uproszczony... Oława, dnia 28.03.2014.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku oraz druk trzech broszur z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Maszyny do cięcia strumieniem wody (PASER)

Maszyny do cięcia strumieniem wody (PASER) OFERTA PRZETARGOWA znak pisma Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę oraz uruchomienie: Maszyny do cięcia strumieniem wody

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Druk ofertowy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I 2 Oferta część II Spis formularzy 3 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 4 Pełnomocnictwo do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ CIEKŁEGO AZOTU I DZIERŻAWĘ ZBIORNIKÓW DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTUT

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiającym z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu osobowego wraz z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html Katowice: Druk offsetowy i oprawa trzech nakładów książek:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 6 2015-07-29 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Brwinów: Dostawa materiałów papierniczo-piśmienniczych dla uczniów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom WYNAJEM KOPAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ DLA POTRZEB WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2013 ROKU Numer ogłoszenia: 65213-2013; data zamieszczenia: 29.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo