Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) Fax. (48-22) REGON: P , NIP: DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: Tryb udzielenia zamówienia: Inwestor/Kupujący: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami). Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Al. Lotników 32/46. NIP: Regon: P Zakup Zadania nr 11 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; nr POIG /09-00 pt.: Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME). Zakup Zadania nr 15, 16, 17, 18, 19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; nr POIG /08 pt.: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe. Zakup Zadania nr 28 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych; nr POIG /09-00 pt. Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych.

2 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). 2. Termin wykonania zamówienia: Wymaga się aby wykonanie przedmiotu zamówienia odbyło się w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Wyjątek stanowią Zadania nr 1-3, gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie osobnych zamówień. Wymaga się oczywiście, aby wykonanie tych sukcesywnych dostaw również odbyło się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z trybie Art. 24 ust Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy PZP. 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2 Osoby przewidziane do kontaktu z wykonawcami: Maciej Zajączkowski fax: (22)

3 6. Termin związania ofertą: 1 Zamawiający ustala termin związania ofertą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 7. Opis sposobu przygotowania oferty: 1 Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, trwałą, czytelną techniką, na formularzu ofertowym. 2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłożył więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania. 3 Dopuszcza się składania ofert częściowych (na poszczególne Zadania). 4 Wymaga się, aby do oferty były załączone specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu. 5 Wymaga się, aby do oferty był załączony zaakceptowany wzór umowy. 6 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, podpisane i zszyte. 7 Oferent powinien zamieścić ofertę w kopercie z adresem i nazwą Zamawiającego oraz Oferenta, a także napisem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzęt komputerowy i oprogramowanie [DZPIE/001-VI/2010]" 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek I pok. Nr. 101 (kancelaria ogólna) w godzinach w dni robocze, do dnia 18 listopada 2010 r., do godz. 10:00. 2 W przypadku wysłania oferty pocztą (lub pocztą kurierską) za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego (nadania). 3 Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania, w siedzibie Zamawiającego, budynek I sala 203 o godzinie 10: Opis sposobu obliczenia ceny: 1 Cena wyrażona w kwocie polskiej PLN. 2 Cena powinna uwzględniać: cenę towaru; dostawę; podatki, cła, ubezpieczenia. 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Cena 100 pkt.

4 2 Przy przeliczaniu punktów zamawiający posłuży się wzorem: gdzie: C min cena najtańszej oferty; C bad cena oferty badanej 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wykonawca, który wygra postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powinien podpisać umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie protestów i odwołań, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. 12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wzór umowy stanowi załącznik nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej, przysługujące wszystkim wykonawcom, opisane są w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami).

5 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.. podpis i pieczęć imienna Oferenta

6 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

7 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. podpis i pieczęć imienna Oferenta

8 pieczęć adresowa Oferenta data Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom 1. Lp Zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom podpis i pieczęć imienna Oferenta 1 w przypadku, gdy Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie, należy wypełnić tabelkę kreskami. W przypadku nie załączenia wykazu do oferty, Zamawiający zinterpretuje to jako brak części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

9 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN Do postępowania DZPIE/001-VI/2010 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) Osoba kontaktowa: UWAGA!!! Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto za sprzęt fabrycznie nowy (chyba że specyfikacja mówi inaczej). Zadanie nr 1 (dostawy sukcesywne) (szt. 7) I. KOMPUTER i OPROGRAMOWANIE 1. Płyta główna: Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca złącza minimum 1 x PCI-Express x16, 2 x PCI, 1 x PCI-Express x1, 4 x SATA, 4 x DIMM, 1 x esata, 9 x USB. Wymagana obsługa do 8 GB RAM typu DDR3. Zintegrowany kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID0 i RAID1. Zintegrowana sprzętowa implementacja zdalnego zarządzania i monitorowania zgodna z DMTF WS- MAN oraz DASH 2. Chipset: Dedykowany do zastosowanego procesora, min. Q45 lub równoważny 3. Procesor: Procesor dwurdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem, co najmniej 3 GHz, o częstotliwości szyny systemowej min. 1333MHz i pamięci L2 min. 6MB, lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 4. Pamięć RAM: 2 GB DDR MHz (2 x 1024 MB) 5. Dysk twardy: Min. 250 GB SATAII 7200rpm, 8 MB cache 6. Karta graficzna: Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w ramach pamięci systemowej do min. 256 MB, obsługująca tryby graficzne do min. 1600x1200 (standard) i 1800x1200 (panoramiczny) z głębią kolorów 32 bity, przy maksymalnej częstości odświeżania nie mniejszej niż 75 Hz. 7. Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja

10 sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy. 8. Karta sieciowa: Zintegrowana, 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wsparcie dla technologii zdalnego dostępu z konsoli zarządzającej producenta komputera. 9. Porty: 1 x LPT, 1 x RS232, VGA, esata, RJ45, audio (mikrofon i słuchawki) z przodu, audio (mikrofon i słuchawki) z tyłu, min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 10. Klawiatura: Klawiatura USB w układzie polski programisty, trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej. 11. Mysz: Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej. 12. Napęd optyczny: 16x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania. Wymagany oryginalny nośnik instalacyjny. 13. Obudowa: Obudowa miditower. Wnęki na napędy: min. 1x 3.5 zewnętrzna, min. 2x 5.25 zewnętrzne, min. 2x 3.5 wewnętrzne. Konstrukcja obudowy komputera musi umożliwiać otworzenie i demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów). Obudowa powinna być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. System ten musi w szczególności sygnalizować: (a) przebieg procedury POST; (b) sumy kontrolne BIOS; (c) awarię procesora lub pamięci podręcznej procesora; (d) szkodzenia lub brak pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB. Zasilacz o sprawności nie gorszej niż 85% i mocy do 260 W. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 14. BIOS: Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego. Funkcja blokowania startu komputera z zewnętrznych urządzeń. Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no boot. Wymagana możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja selektywnego wyłączania grup portów USB (tylnich, przednich, wszystkich). Funkcja wskazania trybu uruchomienia jednostki typu cichy, optymalny, szybki. Możliwość odczytania z BIOS informacji nt. procesora, pamięci, dysku twardego, napędu optycznego, obsadzenia złącz PCI. Możliwość selektywnego blokowania złącz PCI. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki. 15. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional, wykonany downgrade do systemu Microsoft Windows XP Professional SP3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Wersja językowa angielska lub polska, określana przez Zamawiającego w chwili składania zamówienia. Dołączone nośniki instalacyjne Microsoft Windows 7 Professional oraz Microsoft Windows XP Professional SP3 w zamówionej wersji językowej oraz nośniki z kompletem wymaganych sterowników do obydwu w/w systemów operacyjnych. 16. Oprogramowanie zarządzające: Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera powinno być zgodne z oprogramowaniem OPEN MANAGE v7.5 z uwagi na już działającą konfigurację w sieci. W przypadku zaoferowania innego oprogramowania zarządzającego, oferent powinien dostarczyć interfejs do współpracy z oprogramowaniem OPEN MANAGE v7.5 oraz zapewnić jego wdrożenie i szkolenie dla personelu technicznego w wymiarze min. 8 godzin. Koszty związane z realizacją wdrożenia i szkolenia powinny być zawarte w cenie oferty. II. WYMAGANE CERTYFIKATY i OŚWIADCZENIA 17. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 18. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 19. Potwierdzenie, że oferowany model komputera posiada certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z w/w. systemami operacyjnymi (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 20. Dokument stwierdzający, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego work, nie przekracza poziomu 20 db (załączyć oświadczenie producenta). 21. Dokumenty stwierdzające, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta komputera (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty) 22. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (załączyć do

11 oferty). III. GWARANCJA, SERWIS i WSPARCIE TECHNICZNE 23. Czas trwania gwarancji wynosi 36 miesięcy. 24. Gwarancja będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego. 25. Czas reakcji do końca następnego dnia roboczego (NBD). 26. Dostarczenie równorzędnego sprzętu w przypadku naprawy trwającej ponad jeden dzień. 27. Wymiana sprzętu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej. 28. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 29. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu. 30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnej rozbudowy komputera w okresie trwania gwarancji, bez utraty tejże gwarancji. Przez prawo do rozbudowy rozumie się montaż w obudowie komputera nastę-pujących podzespołów standardowych: (a) kart rozszerzeń (PCI, PCI-E); (b) napędów dysków; (c) napę-dów nośników wymiennych (napędów optycznych, napędów dyskietek, czytników kart pamięci); (d) mo-dułów pamięci RAM, w sposób nie naruszający w żadnym stopniu sprzętowej konfiguracji komputera w części obecnej w nim w chwili zakupu. (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 2 (dostawy sukcesywne) (szt. 8) Monitor komputerowy LCD ogólnego przeznaczenia o parametrach: - Rozmiar: 22 cale (długość przekątnej matrycy) - Stosunek długości boków: 16:10 - Rozdzielczość: 1680 x Typ matrycy: aktywna - Faktura matrycy: matowa (nie błyszcząca) - Czas reakcji matrycy: nie większy niż 10 ms - Liczba wyświetlanych kolorów: nie mniejsza niż 16.7 mln. - Jasność: nie mniejsza niż 250 cd/m2 - Kontrast: nie mniejszy niż 1000:1 - Kąt widzenia: nie mniejszy niż 170º/170º - Maksymalna częstość odświeżania: nie mniejsza niż 70 Hz - Złącza: D-Sub, DVI-D, audio - Zasilacz: wbudowany - Głośniki: wbudowane, min. 2 x 1W - Regulacje mechaniczne: regulowana wysokość i kąt nachylenia - Regulacje elektroniczne: jasność, kontrast, głośność, video-adjust - Kolor: czarny, lub czarny z elementami srebrnymi - Kształt ekranu: klasyczny, bez zaokrągleń naroży - Inne: Ramka okalająca matrycę od góry i po bokach wąska, nie szersza niż 25 mm. Wymagany wyłącznik zasilania. - Dokumentacja i oprogramowanie: Sprzedający dostarcza z każdym egzemplarzem monitora oryginalną dokumentację techniczną i oprogramowanie producenta. (za sztukę)

12 (za całość) Zadanie nr 3 (dostawy sukcesywne) (szt. 10) Licencja MOLP: Microsoft Office Pro Plus 2010 Single Academic OPEN (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 4 (szt. 1) Komputer stacjonarny (typu workstation), bez systemu operacyjnego, przeznaczony do pracy ciągłej, 24/7: Procesor: czterordzeniowy, taktowany 2.8 GHz lub szybciej, najchętniej typ BOX, tzn. razem z radiatorem i wentylatorem, cache > 4 x 512 kb moc: max. 100W. Płyta główna: odpowiednia do typu procesora (preferowane gniazdo: AM3), złącza IDE (ATA 100): tak, 1 złącza SATA: SATA2, 2 lub więcej zintegrowana karta graficzna: tak, (ale nie NVIDIA, Linux ma problemy z obsługą) zintegrowana karta sieciowa: tak złącza USB: tak, > 4 złącza SCSI: nie złącza PS/2: tak Obsługiwana wielkość pamięci RAM: 16GB (więcej niż 2 gniazda pamięci), pamięć RAM: DDR3, 2x2GB dysk: GB, SATA2, 7200 rpm, cache napęd optyczny: DVD-RW, ATA lub SATA2 FDD 3.5": nie Obudowa: typ Desktop (wieża), kolor dowolny zasilacz W z odpowiednim złączem zasilania płyty głównej z boczną wentylacją z przynajmniej jednym złączem USB z przodu Klawiatura: tradycyjny standard QWERTY, PS/2, kolor dowolny Mysz: optyczna, przewodowa, PS/2, z rolką, kolor dowolny Linux: Debian lub Ubuntu, instalacja we własnym zakresie, licencja zbędna OpenOffice: z dystrybucji Linuxa, wersja 2.4 lub 3.0, licencja zbędna Uwagi dodatkowe: Sprzęt przeznaczony do wykonywania wyjątkowo pracochłonnych rachunków metodami ab initio, wykonywanych w ruchu ciągłym, tj. 24 godziny na dobę. Powinien charakteryzować się jak największą wydajnością obliczeniową i niezawodnym chłodzeniem; szybkość grafiki jest nieistotna.

13 Zadanie nr 5 (szt. 1) Komputer przenośny typu laptop: Procesor: typu AMD Athlon Neo X2 Dual-Core L335 lub równoważny, lub lepszy Pamięć RAM: min. 2GB DDR2 Dysk twardy: min. 320 GB HDD Matryca: 14 podświetlana diodami LED o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli Karta WiFi standard n Złącze HDMI Czas pracy na akumulatorach 8 godzin Zainstalowany Windows 7 (wykluczona wersja starter ) Zadanie nr 6 (szt. 1) Monitor LCD: Przekątna: 24 z podświetleniem LED Czas reakcji: 2ms Kontrast: : 1 ACR, 1000 : 1 typowy Jasność: nie mniejsza niż 250 cd/m 2 Kąt widzenia: nie mniejszy niż poziomo/pionowo 170 o /160 o Wyświetlane kolory: min. 16,7 mln Wielkość plamki: min x mm Rozdzielczość fizyczna: Full HD 1080p, 1920 x 1080 Analogowe wejścia sygnału: min. D-Sub Cyfrowe wejścia sygnału: min. DVI-D, HDMI Rodzaj zasilacza: zewnętrzny

14 Zadanie nr 7 (szt. 1) Licencja MOLP: Windows 7 Professional Upgrade Single Academic Open Zadanie nr 8 (szt. 1) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (drukarka, skaner, kopiarka) formatu A4. Parametry drukarki: Szybkość wydruku czarno-białego: nie mniej niż 16 str./min., Szybkość wydruku kolorowego: nie mniej niż 4 str./min., Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej: poniżej niż 15 sek., Czas wydruku pierwszej strony kolorowej: poniżej niż 30 sek., Efektywna rozdzielczość druku: nie gorsza niż 2400 x 600 dpi. Parametry skanera: Skaner kolorowy, płaski, Rozdzielczość optyczna: nie gorsza niż 1200 x 1200 dpi, Rozdzielczość interpolowana: nie gorsza niż 4800 x 4800 dpi, Funkcja skanowania do USB/folderu, kompatybilność z TWAIN, WIA. Parametry kopiarki: Szybkość drukowania czarno-białego: nie mniej niż 16 str./min., Szybkość drukowania kolorowego: nie mniej niż 4 str/min., Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej: poniżej 20 sek., Czas wydruku pierwszej strony kolorowej: poniżej 50 sek., Jednorazowa liczba kopii: nie mniej niż 25, Możliwość powiększania, kopiowania dokumentów, klonowania. Parametry podajników i nośnika: Podajnik wejściowy kasetowy: na minimum 150 arkuszy, Podajnik wyjściowy: na minimum 80 arkuszy, Akceptowalne rozmiary papieru w zakresie 76 x 160 mm 216 x 356 mm, Możliwość druku na papierze zwykłym, cienkim, kopertach, etykietach, folii. Eksploatacja: jednorazowa Wydajność kaset z tonerami: minimum 1000 stron, Żywotność bębna: nie mniej niż stron czarno-białych względnie 6000 stron kolorowych. Inne wymagania: Pełna kompatybilność z OS Windows 2000/XP/Vista/7, złącze USB 2, obciążalność miesięczna minimum stron A4, wymiary nie przekraczające 415 mm x 360 mm x 315 mm (szerokość x głębokość x wysokość), waga maks. 15 kg, panel LCD. Podane parametry wydajnościowe dotyczą druku na papierze zwykłym formatu A4 Zadanie nr 9 (szt. 5) Zasilacz awaryjny 650 VA Moc wyjściowa: nie mniejsza niż 650 VA (400W), Napięcie wejściowe 230 V / 50 Hz, Filtrowanie napięcia wyjściowego, Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI,

15 Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznikiem topikowym, Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora, Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora, czas przełączania na UPS nie większy niż 5 ms, Ilość gniazd wyjściowych: nie mniej, niż 3 szt., Zimny start, Sygnalizacja optyczno akustyczna, Wymiary: nie przekraczające 280 x 170 x 90 mm, Komunikacja z komputerem złączem USB, Oprogramowanie zamykające system operacyjny sygnałem z UPS. (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 10 (szt. 1) Norton 360 w wersji 1 rok dla 3 użytkowników Zadanie nr 11 (szt. 1) UPGRADE do Symantec Norton Internet Security 2011 PL dla 3 użytkowników Zadanie nr 12 (szt. 1) Adobe Acrobat 9.0 Pro PL dla Windows XP Zadanie nr 13 (szt. 1) Corel VideoStudio Pro X3 PL

16 Zadanie nr 14 (szt. 1) Licencja programu WinRar v.3.xx dla Windows XP Zadanie nr 15 (szt. 1) Adobe Photoshop CS5 PL licencja komercyjna dla 1 użytkownika/komputer Zadanie nr 16 (szt. 1) CorelDraw X5 PL licencja komercyjna dla 5 użytkowników/komputerów Zadanie nr 17 (szt. 2) Komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem: Ekran: przekątna 15,6 Rozdzielczość: 1366x768 Procesor: typu i5-450m lub równoważny Częstotliwość szyny pamięci: 1066MHz Pamięć RAM: 4GB 1066Mhz DDR3 Dysk twardy: 500GB Grafika: typu ATI Mobility Radeon HD 5145 lub równoważna Wyjścia: HDMI, D-Sub, USB 3 szt. Czytnik kart pamięci WIFI b/g/n System operacyjny Windows 7 Professional (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 18 (szt. 1)

17 Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe: Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie Obsługiwana funkcja wykonywania wielu zadań przez urządzenie wielofunkcyjne: Tak Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4): Do 12 str./min Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4): Do 8 str./min Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): min. 25,5 sekund Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości): min. 31,5 sekund Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do str. Technologia druku: Druk laserowy Jakość druku w czerni (tryb best): Do 600 x 600 dpi Jakość druku w kolorze (tryb best): Do 600 x 600 dpi Liczba wkładów drukujących: 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta) Standardowy podajnik papieru: na 150 arkuszy Standardowy odbiornik papieru: na 125 arkuszy Maksymalna pojemność podajnika (koperty): Do 10 kopert Druk dwustronny: Ręczny Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS) Nośniki: Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony Szybkość procesora: 450 MHz Standardowa pamięć: 128 MB Maksymalna pojemność pamięci: 128 MB Typ skanera: Płaski Optyczna rozdzielczość skanowania: Do 1200 dpi Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A4): Do 12 kopii/min Rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 600 dpi Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25 do 400% Maksymalna liczba kopii: Do 99 Wyświetlacz LCD 2 wiersze, 16 znaków w wierszu Standardowe rozwiązania komunikacyjne: 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Zadanie nr 19 (szt. 1) Skaner płaski, kolorowy: Interfejs do komputera: USB 2.0 Typ skanera: Płaski Szybkość skanowania formatu A4 dla rozdzielczości 300dpi: do 7 s Rozdzielczość optyczna: min x 9600 dpi Głębia koloru: min. 48 bit Głębia szarości: min. 48 bit Maks. format skanowania: A4 Typ sensora: CCD Źródło światła: LED Podajnik dokumentów: Nie wymagany Przystawka do slajdów / negatywów: Nie wymagany Kolor obudowy: czarny Przetwornik: CIS

18 Zadanie nr 20 (szt. 1) Komputer przenośny z oprogramowaniem: Procesor: min. Intel Pentium M SU4100, 1.3 GHz Pamięć RAM: min. 2 GB DDR2, rozszerzalna do 4GB Dysk twardy: większy niż 300 GB Karta sieciowa przewodowa/bezprzewodowa: Tak/tak Karta graficzna: typu Intel GMA X4500MHD lub równoważna Karta muzyczna: tak, zintegrowana z komputerem Monitor: LCD min.11.6" WXGA 1366 x 768, 16:9 dodatkowe wejścia: min. 3 USB wyposażenie standardowe: zintegrowana kamera, mikrofon System operacyjny: Windows 7 Home Premium 32 bit Zadanie nr 21 (szt. 1) Wydajny, biurkowy skaner dokumentów z podajnikiem. Podajnik na minimum 50 arkuszy. Skanowanie jednostronne z wyborem strony oraz dwustronne. Szybkość skanowania mono (300 dpi, jednostronnie): minimum 30 str/min. Szybkość skanowania kolor (300 dpi, jednostronnie): minimum 20 str/min. Dopuszczalne szerokości dokumentów: mm lub więcej. Dopuszczalne długości dokumentów: mm lub więcej. Dopuszczalne grubości dokumentów: mm lub więcej. Rozdzielczość optyczna: 600 dpi lub więcej. Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe co najmniej: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi. Wyjściowe tryby kolorów co najmniej: mono (binarny), 256 poziomów szarości, kolor 24 bity. Możliwość skanowania niestandardowych dokumentów (A3) w trybie folio. Obsługa skanowania wytłaczanych kart i skanowania poziomego. Możliwość ręcznego podawania dokumentów. Automatyczny wyłącznik zasilania. Czujnik pobrania dwóch lub więcej arkuszy. Wymiary urządzenia w stanie gotowości do pracy (szerokość x głębokość x wysokość) nie większe niż: 32 x 60 x 25 cm. Zasilanie 230 V/50 Hz, zasilacz wewnętrzny. Pobór mocy w czasie pracy do 20 W.

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 wrkl@praca.gov.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo