PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: AW Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (sieć radiowa) (routery sieciowe) (sieć ethernet) (sieć internetowa) (sprzęt radiowy) (urządzenia sieciowe) (okablowanie sieciowe) (elementy składowe sieci) (montaż anten radiowych) (instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego) (instalacja niskiego napięcia) (roboty instalacyjne elektryczne) (roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych) (roboty remontowe i renowacyjne) (usługi internetowe) (komputery przenośne) (usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej) (usługi w zakresie wsparcia technicznego) (usługi szkoleniowe) (usługi szkolenia komputerowego) (usługi w zakresie oprogramowania) (usługi w zakresie wsparcia systemu) (usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji) (pakiety oprogramowania szkoleniowego) (różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe) Strona 29

2 (pakiety oprogramowania dla Internetu i intranetu) (pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego) (pakiety oprogramowania administracyjnego) (pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platformy) (urządzenia komputerowe) (komputery osobiste) (komputer biurkowy) (usługi opracowania oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego) (usługi szkolenia komputerowego) ZAMAWIAJĄCY:, ul. Zastawska 13, Wąsewo Dokument zawiera opis zamierzenia inwestycyjnego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pod kątem kryteriów funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, oraz wskazuje technologie, które powinny być wykorzystane do budowy sieci tak aby zapewnić optymalną relację ceny do jakości rozwiązania. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Strona 30

3 SPIS TREŚCI I. ZAKRES PROJEKTU 1. Budowa i utrzymanie bezprzewodowej sieci internetowej 2. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 3. Dostawa Platformy Cyfrowej 4. Szkolenie 5. Usługa serwisowa oraz ubezpieczenie. 6. Odtworzenie sprzętu. II. BEZPRZEWODOWA SIEĆ DOSTEPU DO INTERNETU 1. Zakres prac 2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 3. Ogólne wymagania w zakresie łącza internetowego oraz infrastruktury technicznej 4. Wymagania w zakresie masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny 5. Wymagania w zakresie sieci dostępowej. 6. Wymagania dotyczące urządzeń dostępowych po stronie użytkownika 7. Wymagania dotyczące urządzeń dostępowych po stronie nadawczej 8. Wymagania dotyczące sieci dystrybucyjnej 9. Wymagania dotyczące punktów dystrybucyjnych w miejscach instalacji radiolinii 10. Szafy dystrybucyjna do punktów dystrybucyjnych 11. Szafy dystrybucyjne do świetlic 12. Zasilacze UPS do punktów dystrybucyjnych oraz świetlic 13. Urządzenia typu switch do punktów dystrybucyjnych oraz świetlic 14. Klimatyzacja do serwerowni w budynku Urzędu Gminy 15. System zarządzania siecią 16. Serwer dla systemu zarządzania siecią 17. Dodatkowe wymagania 18. Warunki wykonania i odbioru robót Strona 31

4 I. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, dostawę sprzętu komputerowego i serwera z oprogramowaniem oraz usługami ubezpieczeniowymi i serwisowymi związanymi z tym sprzętem i jego oprogramowaniem, budowę i obsługę platformy cyfrowej, dostawę bezprzewodowego sygnału Internetowego, uruchomienie i obsługę HelpDesk oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych będących składowymi projektu Projektem będzie objętych 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostki podległe Zamawiającemu (świetlice środowiskowe). Lp. Nazwa i adres jednostki Ilość komputerów 1 Świetlica środowiskowa w Wąsewie (07-311), ul. Armii Krajowej 6 (budynek Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji) 16 2 Świetlica środowiskowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim (Nr budynku 30) 17 3 Świetlica środowiskowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Strych (Nr budynku 73) 17 Wykonawca ma obowiązek przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić ochronę danych osobowych pozyskanych i zarządzanych w związku z realizacją Projektu. W zakresie zarządzania danymi osobowymi usługa powinna być świadczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem. Strona 32

5 Zakres projektu składa się następujących zadań: 1. Budowa i utrzymanie bezprzewodowej sieci internetowej 1.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, harmonogramu prac oraz innej niezbędnej dokumentacji: Opracowanie projektu wykonawczego budowy Sieci Gminnej zawierający projekt radiowy sieci; Opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy masztów i wież antenowych (wraz z branżami) oraz niezbędną dokumentacją związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) lub zgłoszeń; Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac; Opracowanie innych niezbędnych dokumentów 1.2. Budowa masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny: 1.3. Budowa sieci dystrybucyjnej oraz dostępowej Dostawa, instalacja oraz konfiguracja radiolinii Dostawa, instalacja i konfiguracja wszystkich elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie punktów dystrybucyjnych; Dostawa, instalacja i konfiguracja stacji terminalowych dla 50 użytkowników końcowych ( z uwzględnieniem faktu, iż użytkownicy końcowi mogą się zmieniać i być zlokalizowani na całym terenie Gminy Wąsewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Wyposażenie Systemu Zarządzania Siecią Gminną: Dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzeń i elementów do wyposażenia systemu Zarządzania Siecią (w szczególności serwer, UPS, klimatyzacja oraz implementacja systemów do zarządzania użytkownikami i usługami sieci). Strona 33

6 2. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2.1. Dostawa 100 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem; 2.2. Instalacja sprzętu u użytkowników ostatecznych wraz z dostępem do sieci; 2.3. Serwis gwarancyjny przez okres 17 miesięcy w pierwszym etapie w odniesieniu do sprzętu pierwotnie dostarczonego, a następnie w odniesieniu do sprzętu dostarczonego lub zmodernizowanego w ramach nakładów odtworzeniowych do końca trwania umowy; 2.4. Odtworzenie sprzętu. 3. Dostawa Platformy Cyfrowej 3.1. Wykonanie i dostarczenie platformy cyfrowej; 3.2. Zakup serwera do platformy; 3.3. Uruchomienie i obsługa platformy; 3.4. Utrzymanie serwerowni; 3.5. Uruchomienie i świadczenie usługi HelpDesk. 4. Szkolenie 4.1. Przygotowanie i opracowanie treści szkoleń e-learningowych; 4.2. Opracowanie i wydruk materiałów szkoleń stacjonarnych; 4.3. Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych, z uwzględnieniem faktu, iż w trakcie realizacji projektu mogą następować zmiany osobowe oraz lokalizacyjne w zakresie beneficjentów końcowych. 5. Usługa serwisowa oraz ubezpieczenie. Okres gwarancji oraz ubezpieczenia dla zamówienia wynosi 17 miesięcy w pierwszym etapie w odniesieniu do sprzętu pierwotnie dostarczonego, a następnie w odniesieniu do Strona 34

7 sprzętu dostarczonego lub zmodernizowanego w ramach nakładów odtworzeniowych do końca trwania umowy. 6. Odtworzenie sprzętu. Odtworzenie sprzętu / backup zakup 100 komputerów z oprogramowaniem wraz z instalacją u użytkowników lub odtworzenie dostarczonych zasobów zapewniając odpowiednie oprogramowanie. II. BEZPRZEWODOWA SIEĆ DOSTEPU DO INTERNETU Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów opisywanego systemu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1. Dokonania wizji w terenie, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac oraz uwarunkowaniami terenowymi; 2. Opracowania Projektu Wykonawczego Sieci zawierającego Projekt Radiowy Sieci; 3. Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wymaganiami określonymi w programie funkcjonalnoużytkowym w tym zakresie; 4. Opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu prac; 5. Sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 1. Zakres prac Sieć zostanie wykonana w oparciu o technologie bezprzewodowe z podziałem na warstwę dystrybucji i dostępu oraz system zarządzania siecią. W ramach zamówienia, w zakresie łącza i infrastruktury technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: 1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej; Strona 35

8 1.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu części pierwszej (wdrożeniowej) projektu; 1.3. Uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień w celu realizacji prac; 1.4. Budowa co najmniej 10 masztów lub wież radiowych na terenie gminy; 1.5. Budowa co najmniej 9 radiolinii pomiędzy wskazanymi lokalizacjami; 1.6. Budowa co najmniej 9 punktów dystrybucyjnych w miejscach instalacji radiolinii; 1.7. Instalacja punktów dostępu do Internetu dla użytkowników w 50 lokalizacjach oraz 3 świetlicach w oparciu o technologię WiFi 1.8. Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń sieciowych. 2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 2.1. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz ze zm.), powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz ze zm.), przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz.1800 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.), Strona 36

9 2.3. Dokumentacja projektowa każdej branży musi zawierać część wykonawczą pozwalającą na ich realizację Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu Wykonawczego Sieci Gminnej zawierającego kompletny opis funkcjonalnego, logicznego i fizycznego działania urządzeń składających się na sieć jak również sieci jako całości; 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu radiowego Sieci uwzględniającego: Projekt techniczny w zakresie organizacji inwestycji zawierający w szczególności: a) Założenia organizacyjne (lokalizacje, plan ogólny wdrożenia, harmonogram, etapy, nadzór nad wdrożeniem, osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy); b) Szczegółowy harmonogram wdrożenia c) Podział całości inwestycji na etapy funkcjonalne; d) Wzory protokołów przekazania projektu, akceptacji projektu, wykonania testów, wykonania usługi; e) Specyfikację testów akceptacyjnych umożliwiających weryfikację poprawności instalacji i konfiguracji; f) Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwoleń budowlanych lub pozwoleń radiowych dla stacji bazowych oraz linii radiowych (jeśli wymagane Projekt techniczny w zakresie organizacji sieci zawierający w szczególności: a) Ogólną koncepcję funkcjonowania sieci; b) Logiczną topologię sieci hierarchię; c) Nazwy logiczne urządzeń; d) Opis mechanizmów zabezpieczeń; e) Specyfikację ruchu; f) Parametry konfiguracyjne poszczególnych komponentów systemu: radiolinie, Access Pointy, kontrolery Wi-Fi, system zarządzania siecią bezprzewodową, itp.; g) Wstępne elementy konfiguracji systemu: adresacja sieci dla wykorzystywanych protokołów, wytyczne dla podziału sieci na VLAN y, wytyczne dla konfiguracji sieci Wi-Fi. Strona 37

10 h) Minimalne parametry łączy internetowych zasilających całość infrastruktury oraz możliwości ich pozyskania od operatorów Projekt techniczny w zakresie budowy sieci musi zawierać a) Plan optymalnej lokalizacji stacji bazowych na terenie Gminy, w tym: określenie optymalnej wysokości masztów; dokładne miejsce i sposób montowania urządzeń, niezbędne konstrukcje montażowe, uwzględniające miejscowe warunki oraz możliwości instalacyjne, instalacje uziemiające urządzeń, zgodne z aktualnymi przepisami systemu zapewnienia ochrony od porażeń i ochrony przepięciowej, przebiegi kablowe (zasilanie, łącze internetowe), sposób zasilenia sieci sygnałem internetowym. b) Mapy zasięgów stacji bazowych wraz z przebiegiem granic zasięgu poszczególnych stacji bazowych z uwzględnieniem poziomów sygnału stacji bazowych oraz propagacji sygnału propagacji sygnału (prędkość transmisji, ilość retransmisji, ilość utraconych pakietów, itp.); c) Listę urządzeń aktywnych niezbędnych do wykonania sieci na tym obszarze wraz z dokładną ilością, konfiguracją oraz specyfikacją proponowanych urządzeń (radiolinie, punkty dostępowe wraz z antenami, źródłem zasilania, elementami mocującymi, kontrolery, routery oraz oprogramowanie); d) Dokładne miejsce i sposób montowania urządzeń (dedykowane szafy instalacyjne, połączenia między urządzeniami a wyprowadzeniem łączy teletechnicznych, przebiegi kablowe zasilania i łączy internetowych e) Określenie optymalnego doboru ustawień parametrów radiowych (kanały nadawania, moc nadawania); f) Wymagania dla środowiska pracy urządzeń (temperatura otoczenia, wentylacja, zasilanie parametry i moc, uziemienie, wilgotność, itp.); g) Analizę zajętości kanałów radiowych w kanałach 2,4GHz i 5GHz; Projekt Techniczny w zakresie zakończeń sieci musi zawierać: a) Topologię fizyczną oraz logiczną sieci Zamawiającego; b) Nazwy logiczne urządzeń; c) Elementy konfiguracji sieci np. adresacja IP oraz adresacja dla urządzeń aktywnych Strona 38

11 d) Zasady adresacji, translacji adresów i routingu; 2.6. Projekt Wykonawczy Sieci Radiowej Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego, który w ciągu 5 dni roboczych w formie pisemnej przedstawi swoje uwagi lub dokona jego akceptacji; 2.7. Zaakceptowany Projekt Wykonawczy Sieci Radiowej jest podstawą do uzyskania przez Wykonawcę dalszych pozwoleń i uzgodnień; 2.8. Zaakceptowany Projekt Wykonawczy Sieci Radiowej jest podstawą do realizacji dostawy, instalacji i konfiguracji systemu; 2.9. Wykonawca jest zobowiązany do modyfikacji Projektu Radiowego wynikających z ewentualnych zmian związanych z pozyskaniem lokalizacji dla radiowych stacji bazowych. 3. Ogólne wymagania w zakresie łącza internetowego oraz infrastruktury technicznej Zamawiający oczekuje, iż zrealizowany i uruchomiony system spełni następujące minimalne wymagania jakościowe oraz funkcjonalne: 3.5. Udostępnienie wskazanym użytkownikom końcowym dostępu do Internetu w miejscu użytkowania (wskazane gospodarstwa domowe na terenie Gminy), z uwzględnieniem faktu, iż w trakcie realizacji projektu mogą następować zmiany osobowe oraz lokalizacyjne w zakresie beneficjentów końcowych Logowanie do systemu realizowane będzie bezobsługowo tzn. nie wymagane jest podawanie loginów, haseł, numeru PIN, 3.7. Szybkość łącza Internetowego do użytkownika końcowego min: 3Mb/s; 3.8. Szybkość łącza Internetowego od użytkownika końcowego min: 512 kbps; 3.9. Brak limitu przesyłanych danych; Infolinia pomocy technicznej dostępna dla użytkowników końcowych w zakresie uruchomienia łącza, konfiguracja sterowników, oprogramowania oraz zgłaszanie usterek przez okres minimum 17 miesięcy Zapewnienie dostępności usług na poziomie min. 90% powierzchni Gminy; Zapewnienie czasu usunięcia zgłoszonych usterek w czasie poniżej 24h; Możliwość ustawienia strony WWW uruchamianej po zalogowaniu do systemu; Możliwość blokowania wybranych stron WWW; Możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików). Strona 39

12 3.16. Zamawiający wymaga wdrożenia rozwiązań pozwalających na ochronę zasobów sieci oraz użytkowników w zakresie: 1) ograniczania i blokowania dostępu do stron WWW udostępniających treści zabronione prawem np. pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, promujące narkotyki, terroryzm w oparciu o metody słownikowe oraz bazę stron; 2) blokowanie stron WWW zawierających szkodliwe oprogramowanie oraz niebezpieczne treści w celu ochrony przed atakami typu phishing/pharming, malware, trojan, botnet, key logger i inne; 3) aktualizacji baz kategorii blokowanych zasobów w celu reakcji na nowe rodzaje zagrożeń. 4. Wymagania w zakresie masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny 4.5. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje maszty antenowe dla RBS w lokalizacjach wynikających z uzgodnionego z Zmawiającym Projektu Radiowego; 4.6. Wymagana jest budowa minimum 10 szt. masztów antenowych o konstrukcji kratownicowej dla I strefy obciążenia wiatrem oraz I strefy oblodzeniowej; 4.7. Projekt zakłada budowę masztów antenowych w pierwszej kolejności na istniejących obiektach lub działkach jednostek podległych Gminy. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, objętych projektem w celu określenia uwarunkowań budowy masztów antenowych. Zamawiający na prośbę wykonawcy udostępni pełną listę wszystkich nieruchomości oraz jednostek podległych Gminie W przypadku braku możliwości technicznych budowy masztu na obiekcie lub działce należącej do Gminy, lub brak takiego obiektu lub działki w wybranej lokalizacji (przynajmniej jedna z 10 lokalizacji), Wykonawca uzgodni we własnym zakresie miejsce lokalizacji masztu. Dopuszczalne jest wykorzystanie przez Wykonawcę obiektów komercyjnych jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym Udostępnienie wytypowanych dla budowy RBS obiektów należących do Gminy jest obowiązkiem Zmawiającego. Negocjacje dotyczące podpisania umowy umożliwiającej budowę radiowej stacji bazowej na obiekcie komercyjnym należą do obowiązków Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane); Strona 40

13 4.11. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz.414); Maszty powinny być wykonane zgodnie z opracowanym wcześniej projektem budowlanym oraz z normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie; Prace montażowe powinny być wykonane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników i pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane; Prace na wysokości powinny być wykonane przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie i przeszkolone do prac wysokościowych; Prace powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym Maszt musi umożliwiać montaż urządzeń o łącznej powierzchni nie mniej niż 1,5m kw. w najwyższej części masztu (tj. 1/10 wysokości licząc od szczytu masztu); Wytrzymałość masztu musi uwzględniać ciężar jednej osoby obsługującej urządzenia; Maszt musi spełniać wymagania wynikające z obciążeń dla I strefy wiatrowej i I strefy obciążeniowej, zgodnie z obowiązującymi w momencie projektowania przepisami w tym zakresie; Dopuszcza się wykonanie konstrukcji ze stali cynkowanej ogniowo; Wybór rozwiązania konstrukcyjnego masztu musi uwzględniać typ podłoża, szczególnie wytrzymałość obiektu w zależności od warunków lokalizacji; Maszt powinien być wyposażony w dedykowane dla anten uchwyty; Maszt powinien być wyposażony w zgodny z obowiązującymi normami EN stały system asekuracji przeznaczony do komunikacji pionowej oraz stopnie włazowe; Maszt powinien zostać wyposażony w drabinę kablową o szerokości minimum 100mm; Maszt musi zostać wyposażony w zgodnie z norami i przepisami instalacje uziemiające, w tym umożliwiające odpowiednie zabezpieczenie instalowanych urządzeń; Wykonawca udzieli minimum 77 miesięcznej gwarancji na wykonane konstrukcje; Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego, istnieje konieczność wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, wówczas przeglądy te będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Strona 41

14 5. Wymagania w zakresie sieci dostępowej Dostęp do Internetu powinien być dostarczony w technologii radiowej; 5.6. W pierwszej kolejności powinny być wykorzystane nielicencjonowane pasma radiowe o częstotliwości 5 GHz i 2,4GHz; 5.7. Sieć szkieletowa powinna być wykonana w oparciu o radiolinie instalowane na masztach lub wieżach radiowych; 5.8. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania radiolinii na wybranym odcinku lub wykonanie radiolinii byłoby nie efektywne ekonomicznie, dopuszczalne jest wykorzystanie innych technologii, pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów przepustowości sieci; 5.9. Sieć dostępowa powinna być wykonana w oparciu o technologię radiową WiFi instalowaną w miejscu użytkowania; W przypadku braku możliwości technicznych dostarczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci radiowej WiFi lub dostarczenie takie byłoby nie efektywne ekonomicznie, dopuszczalne jest wykorzystanie innych technologii, pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów dostępu do Internetu; W przypadku wystąpienia braku zasięgu usługi dostępu do Internetu w technologii radiowej dla któregoś z użytkowników, dopuszcza zastosowanie łącza w innej technologii dostępnej w danej lokalizacji. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt oraz dostęp do sieci Internet z limitem nie mniejszym niż 4 GB na m-c. Ograniczenie to może dotyczyć nie więcej niż 10% lokalizacji Wymagana jest budowa minimum 10 masztów na terenie Gminy w lokalizacjach wskazanych na mapie w Załączniku nr 8 do SIWZ; Dla zlokalizowania masztów lub wież radiowych w pierwszej kolejności powinny być wybierane obiekty będące własnością samorządu; 6. Wymagania dotyczące urządzeń dostępowych po stronie użytkownika Terminale dostępowe zostaną zlokalizowane na obiektach odpowiadających lokalizacji użytkowników końcowych Urządzenia dostępowe muszą spełniać następujące wymagania minimalne: 6.5. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2/Diversity/Single; 6.6. Zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); 6.7. Obsługiwane modulacje BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; Strona 42

15 6.8. Sumaryczna pojemność stacji klienckiej co najmniej 25 Mb/s; 6.9. Obsługiwane szerokości kanałów 5, 10, 20, 40 MHz; Tryb pracy w warstwie 2 jako Hub; Maksymalna moc nadawania 25 dbm; Zintegrowana antena o zysku co najmniej 23dBi; Korekcja błędów FEC k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; Wbudowane szyfrowanie AES 128; Obsługa QoS poziom 4 zgodnie z 802.1p i Diffserv; Obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ; Wbudowany analizator widma; Dostępne interfejs Ethernet 10/100BaseT; Zasilanie stacji bazowej poprzez PoE (Power over Ethernet); Pobór mocy urządzeń radiowych <20W; Klasa szczelności urządzeń radiowych IP67; Temperaturowy zakres pracy od -35 o C do 60 o C; Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania; Zarządzanie za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz przy pomocy protokołów SNMP i Telnet 7. Wymagania dotyczące urządzeń dostępowych po stronie nadawczej 7.5. Efektywność spektralna min MHz kanale; 7.6. Obsługiwane szerokości kanałów 10, 20, 40 MHz; 7.7. Wykorzystanie medoty kodowania OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); 7.8. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2, SISO oraz Diversity; 7.9. Zapewnienie adaptacyjnej modulacji i kodowania; Obsługiwane modulacje BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; Obsługiwany automatyczny wybór kanałów ACS (Automatic Channel Selection); Obsługiwane automatyczne żądanie retransmisji ARQ (Automatic Repeat Request); Korekcja błędów FEC k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; Strona 43

16 7.14. Maksymalna szerokość ramki 2048 bajtów; Maksymalne opóźnienia <3ms; Wbudowane szyfrowanie poprzez klucz AES 128; Możliwość zestawienia łącz w topologii pierścienia, gwiazdy i łańcucha; Możliwość zastosowania redundancji 1+1; Możliwość synchronizacji kolokowanych linków za pomocą zegara wewnętrznego; Symetryczny i asymetryczny przydział ruchu w dowolnym kierunku UL/DL; Możliwość priorytetyzacji ruchu QoS poziom 4 zgodnie z 802.1p i Diffserv; Możliwość konfiguracji VLAN zgodnie z 802.1Q, 802.1P, QinQ; Wbudowany analizator widma z wizualizacją spektrum dla polaryzacji V i H; Zarządzanie łączem poprzez dedykowane oprogramowanie, stronę WWW oraz Telnet; Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania urządzeń; Dostępny interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000BaseT; Zasilanie urządzenia poprzez PoE (Power over Ethernet); Pobór mocy urządzenia radiowego max. 35W; Klasa szczelności urządzenia radiowego min. IP67; Temperaturowy zakres pracy od -35 o C do 60 o C; 8. Wymagania dotyczące sieci dystrybucyjnej 8.5. Wykonawca zbuduje radiolinie pomiędzy lokalizacjami wskazanymi na mapie w Załączniku nr 8 do SIWZ; 8.6. Radiolinie będą montowane na masztach lub wieżach radiowych zbudowanych w ramach niniejszego projektu; 8.7. Do radiolinii należy użyć anten spełniających następujące minimalne parametry: Częstotliwość pracy: GHz Zysk: do 34 dbi Średnica: do 1050 mm Waga: do 13.5 kg Minimalna szerokość wiązki dla polaryzacji poziomej: 3⁰-6⁰ Minimalna szerokość wiązki dla polaryzacji pionowej: 3⁰-6⁰ Strona 44

17 9. Wymagania dotyczące punktów dystrybucyjnych w miejscach instalacji radiolinii 9.5. Urządzenia aktywne i pasywne w miejscach instalacji masztów lub wież oraz radiolinii muszą być umieszczone w szafie dystrybucyjnej; 9.6. W miejscach narażonych na zwiększone zagrożenie (7 lokalizacji; wszystkie lokalizacje poza świetlicami) punkty dystrybucyjne muszą być wyposażone w szafę wzmocnioną; 9.7. Szafa dystrybucyjna musi być zainstalowana w miejscu umożliwiającym dostęp serwisowy bez dodatkowego sprzętu (drabin, podnośnika); 9.8. Każdy punkt dystrybucyjny musi mieć doprowadzone zasilanie prądem elektrycznym z niezależnego obwodu zakończone podwójnym gniazdem elektrycznym wewnątrz szafy dystrybucyjnej; dopuszczalne obciążenie obwodu nie może być niższe niż 3,3kW; 9.9. Każdy punkt dystrybucyjny musi zostać wyposażony w urządzenie zapewniające zasilanie bezprzerwowe (UPS) zamontowanych w nim urządzeń; Każdy punkt dystrybucyjny, jeśli jest to konieczne, musi zostać wyposażony w system wentylacji i ogrzewania, umożliwiający utrzymanie temperatury wewnątrz szafy w granicach, w których mogą pracować wszystkie urządzenia w nim zamontowane; 10. Szafy dystrybucyjna do punktów dystrybucyjnych Szafy o następujących parametrach minimalnych: Wysokość 9U Szafka pancerna Szafka umożliwia montaż urządzeń 19- calowych Przetłoczenia na bocznych ścianach umożliwiające wentylację grawitacyjną Zamykana przez trzypunktowy zamek sejfowy lub 2 zamki sejfowe Odległość użytkowa od drzwi do rack ów x= 110 mm Materiał: blacha stalowa gr. 2,0 mm Malowane proszkowo, kolor: RAL7035- jasnoszary, gruba struktura 11. Szafy dystrybucyjne do świetlic Szafy o następujących parametrach minimalnych: Wysokość 12U Szafa wisząca dwuczęściowa Strona 45

18 11.7. Szafka umożliwia montaż urządzeń 19- calowych Jedna para prowadnic 12. Zasilacze UPS do punktów dystrybucyjnych oraz świetlic Urządzenie o następujących parametrach minimalnych: Moc pozorna: 1500 VA, moc rzeczywista: 900 Wat; Architektura: line-interactive Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13(10A Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min 6 minut; Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: min 20 minut; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: V; Zimny start-możliwość uruchomienia odbiorników bez zasilania AC; Układ automatycznej regulacji (AVR)- TAK; Sinus podczas pracy TAK; Port komunikacji: RS232(DB9), USB,; Diody sygnalizacyjne: wyświetlacz LCD, praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Alarmy dźwiękowe: przeciążenie UPSa; Typ obudowy: Tower; Wyposażenie: Karta zarządzająca, z dwoma portami 10/100BaseT (Rj45), Kabel szeregowy RS 232(DB9), Oprogramowanie i sterowniki na CD, Instrukcja obsługi w języku polskim, Kabel USB 13. Urządzenia typu Switch do punktów dystrybucyjnych oraz świetlic Urządzenie o następujących parametrach minimalnych: Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane; Przełącznik warstwy trzeciej; Minimum 12 niezależnych portów 1GE auto MDI/X z obsługą 802.1Q VLAN x gniazdo dla optycznej wkładki SFP; Strona 46

19 13.9. Architektura procesora: MIPS-BE, co najmniej 1 rdzeń CPU Taktowanie procesora: 600MHz Pamięć RAM: 128MB x gniazdo microusb x Port szeregowy RJ45 serial port Protokoły routingu: RIPv2, OSPF i BGP Zarządzanie: GUI (przez www) oraz CLI (Telnet, SSH) Monitoring zasilania, temperatury CPU oraz PCB Zasilanie: 8-28V DC PowerJack Obudowa Rack 19" 1U Temperatura pracy: C do C 14. Klimatyzacja do serwerowni w budynku Urzędu Gminy Urządzenie o następujących parametrach minimalnych: klimatyzatora typu Split instalowany na ścianie urządzenie przystosowane do pracy całorocznej w trybie 24/ Zakres temperatur pracy chłodzenie [C] Zakres temperatur pracy grzanie 15~20 [C] moc chłodnicza 3,5kW\ Klasa energetyczna A \ Zasilanie /50 [V/Hz] 15. System zarządzania siecią Zarządzanie urządzeniami aktywnymi sieci musi być realizowane przez jeden system zarządzania w architekturze klient-serwer System zarządzania musi umożliwiać automatyczne wykrywanie nowych urządzeń w sieci; System zarządzania musi umożliwiać hierarchiczny podgląd sieci; System zarządzania musi umożliwiać zarządzanie prawami dostępu dla użytkowników; System zarządzania musi umożliwiać generowanie raportów o wydajności sieci; System zarządzania musi obsługiwać protokoły SNMP v1, v2 oraz zabezpieczeń v3; Strona 47

20 16. Serwer dla systemu zarządzania siecią Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer rack 2U 2. Procesor Procesor klasy x86, 6 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz. 15 MB cache, 7,2 GT/s 3. Pamięć operacyjna 16GB DDR3 RAM 4. Parametry pamięci 3x600GB SAS 10k obr/min, max 8x3,5 Hot plug masowej 5. Kontroler macierzy Zintergowany RAID 6. UPS - Moc pozorna: 3000VA - Moc rzeczywista 2800 Wat - Architektura: line-interactive - Czas przełączenia na baterie: 3 ms - Podtrzymanie dla obciążenia 100%: min 5,5min - Liczba gniazd podtrzymania napięcia: min 4xIEC320 C13 10A 7. Zasilacz 2x750 Watt 8. Oprogramowanie Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego MS Windows 2008 Serwer 9. Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 10. Warunki gwarancji 24 miesięczna gwarancja. Wymagane jest podanie szczegółów gwarancji, jeżeli wymagana gwarancja nie jest standardową gwarancją komputera. 11. Wymagania dodatkowe - Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 9 szt USB 2.0, 4xRJ- 45, - 2 karty sieciowe (zapewnienie redundancji) LAN Strona 48

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SOPZ Szkolne laboratoria

Załącznik nr 1 SOPZ Szkolne laboratoria I. Zestawienie elementów Załącznik nr 1 SOPZ Szkolne laboratoria 1. Komputer przenośny na potrzeby realizacji projektów uczniowskich (Szkolne Laboratoria Projektowe) liczba sztuk 452 2. Tablet przeznaczony

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE

OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 1 Do zapytania ofertowego z dnia 31 stycznia 2012 OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna: Notebook 17 cali (szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.12.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

a b c d e f g = e*f /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ /wskazać oferowany system operacyjny/

a b c d e f g = e*f /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ /wskazać oferowany system operacyjny/ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowania Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 25 stycznia 2016r.

Kraków, dnia 25 stycznia 2016r. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2 Załącznik Nr 3 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 46/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

POIG.08.03.00-14-063/11

POIG.08.03.00-14-063/11 Oznaczenie sprawy: AW.271.4.8.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis działań do realizacji celów projektu Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej,

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Zadanie nr 2 I. Laptop biurowy #1 2 Ekran TFT 15. LED HD o rozdzielczości 13x78 7 Karta graficzna 10 Połączenia i karty sieciowe 13 Kamera Wbudowana

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo