PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: AW Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (sieć radiowa) (routery sieciowe) (sieć ethernet) (sieć internetowa) (sprzęt radiowy) (urządzenia sieciowe) (okablowanie sieciowe) (elementy składowe sieci) (montaż anten radiowych) (instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego) (instalacja niskiego napięcia) (roboty instalacyjne elektryczne) (roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych) (roboty remontowe i renowacyjne) (usługi internetowe) (komputery przenośne) (usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej) (usługi w zakresie wsparcia technicznego) (usługi szkoleniowe) (usługi szkolenia komputerowego) (usługi w zakresie oprogramowania) (usługi w zakresie wsparcia systemu) (usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji) (pakiety oprogramowania szkoleniowego) (różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe) Strona 29

2 (pakiety oprogramowania dla Internetu i intranetu) (pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego) (pakiety oprogramowania administracyjnego) (pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platformy) (urządzenia komputerowe) (komputery osobiste) (komputer biurkowy) (usługi opracowania oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego) (usługi szkolenia komputerowego) ZAMAWIAJĄCY:, ul. Zastawska 13, Wąsewo Dokument zawiera opis zamierzenia inwestycyjnego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pod kątem kryteriów funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, oraz wskazuje technologie, które powinny być wykorzystane do budowy sieci tak aby zapewnić optymalną relację ceny do jakości rozwiązania. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Strona 30

3 SPIS TREŚCI I. ZAKRES PROJEKTU 1. Budowa i utrzymanie bezprzewodowej sieci internetowej 2. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 3. Dostawa Platformy Cyfrowej 4. Szkolenie 5. Usługa serwisowa oraz ubezpieczenie. 6. Odtworzenie sprzętu. II. BEZPRZEWODOWA SIEĆ DOSTEPU DO INTERNETU 1. Zakres prac 2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 3. Ogólne wymagania w zakresie łącza internetowego oraz infrastruktury technicznej 4. Wymagania w zakresie masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny 5. Wymagania w zakresie sieci dostępowej. 6. Wymagania dotyczące urządzeń dostępowych po stronie użytkownika 7. Wymagania dotyczące urządzeń dostępowych po stronie nadawczej 8. Wymagania dotyczące sieci dystrybucyjnej 9. Wymagania dotyczące punktów dystrybucyjnych w miejscach instalacji radiolinii 10. Szafy dystrybucyjna do punktów dystrybucyjnych 11. Szafy dystrybucyjne do świetlic 12. Zasilacze UPS do punktów dystrybucyjnych oraz świetlic 13. Urządzenia typu switch do punktów dystrybucyjnych oraz świetlic 14. Klimatyzacja do serwerowni w budynku Urzędu Gminy 15. System zarządzania siecią 16. Serwer dla systemu zarządzania siecią 17. Dodatkowe wymagania 18. Warunki wykonania i odbioru robót Strona 31

4 I. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, dostawę sprzętu komputerowego i serwera z oprogramowaniem oraz usługami ubezpieczeniowymi i serwisowymi związanymi z tym sprzętem i jego oprogramowaniem, budowę i obsługę platformy cyfrowej, dostawę bezprzewodowego sygnału Internetowego, uruchomienie i obsługę HelpDesk oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych będących składowymi projektu Projektem będzie objętych 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostki podległe Zamawiającemu (świetlice środowiskowe). Lp. Nazwa i adres jednostki Ilość komputerów 1 Świetlica środowiskowa w Wąsewie (07-311), ul. Armii Krajowej 6 (budynek Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji) 16 2 Świetlica środowiskowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim (Nr budynku 30) 17 3 Świetlica środowiskowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Strych (Nr budynku 73) 17 Wykonawca ma obowiązek przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić ochronę danych osobowych pozyskanych i zarządzanych w związku z realizacją Projektu. W zakresie zarządzania danymi osobowymi usługa powinna być świadczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem. Strona 32

5 Zakres projektu składa się następujących zadań: 1. Budowa i utrzymanie bezprzewodowej sieci internetowej 1.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, harmonogramu prac oraz innej niezbędnej dokumentacji: Opracowanie projektu wykonawczego budowy Sieci Gminnej zawierający projekt radiowy sieci; Opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy masztów i wież antenowych (wraz z branżami) oraz niezbędną dokumentacją związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) lub zgłoszeń; Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac; Opracowanie innych niezbędnych dokumentów 1.2. Budowa masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny: 1.3. Budowa sieci dystrybucyjnej oraz dostępowej Dostawa, instalacja oraz konfiguracja radiolinii Dostawa, instalacja i konfiguracja wszystkich elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie punktów dystrybucyjnych; Dostawa, instalacja i konfiguracja stacji terminalowych dla 50 użytkowników końcowych ( z uwzględnieniem faktu, iż użytkownicy końcowi mogą się zmieniać i być zlokalizowani na całym terenie Gminy Wąsewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Wyposażenie Systemu Zarządzania Siecią Gminną: Dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzeń i elementów do wyposażenia systemu Zarządzania Siecią (w szczególności serwer, UPS, klimatyzacja oraz implementacja systemów do zarządzania użytkownikami i usługami sieci). Strona 33

6 2. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2.1. Dostawa 100 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem; 2.2. Instalacja sprzętu u użytkowników ostatecznych wraz z dostępem do sieci; 2.3. Serwis gwarancyjny przez okres 17 miesięcy w pierwszym etapie w odniesieniu do sprzętu pierwotnie dostarczonego, a następnie w odniesieniu do sprzętu dostarczonego lub zmodernizowanego w ramach nakładów odtworzeniowych do końca trwania umowy; 2.4. Odtworzenie sprzętu. 3. Dostawa Platformy Cyfrowej 3.1. Wykonanie i dostarczenie platformy cyfrowej; 3.2. Zakup serwera do platformy; 3.3. Uruchomienie i obsługa platformy; 3.4. Utrzymanie serwerowni; 3.5. Uruchomienie i świadczenie usługi HelpDesk. 4. Szkolenie 4.1. Przygotowanie i opracowanie treści szkoleń e-learningowych; 4.2. Opracowanie i wydruk materiałów szkoleń stacjonarnych; 4.3. Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych, z uwzględnieniem faktu, iż w trakcie realizacji projektu mogą następować zmiany osobowe oraz lokalizacyjne w zakresie beneficjentów końcowych. 5. Usługa serwisowa oraz ubezpieczenie. Okres gwarancji oraz ubezpieczenia dla zamówienia wynosi 17 miesięcy w pierwszym etapie w odniesieniu do sprzętu pierwotnie dostarczonego, a następnie w odniesieniu do Strona 34

7 sprzętu dostarczonego lub zmodernizowanego w ramach nakładów odtworzeniowych do końca trwania umowy. 6. Odtworzenie sprzętu. Odtworzenie sprzętu / backup zakup 100 komputerów z oprogramowaniem wraz z instalacją u użytkowników lub odtworzenie dostarczonych zasobów zapewniając odpowiednie oprogramowanie. II. BEZPRZEWODOWA SIEĆ DOSTEPU DO INTERNETU Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów opisywanego systemu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1. Dokonania wizji w terenie, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac oraz uwarunkowaniami terenowymi; 2. Opracowania Projektu Wykonawczego Sieci zawierającego Projekt Radiowy Sieci; 3. Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wymaganiami określonymi w programie funkcjonalnoużytkowym w tym zakresie; 4. Opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu prac; 5. Sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 1. Zakres prac Sieć zostanie wykonana w oparciu o technologie bezprzewodowe z podziałem na warstwę dystrybucji i dostępu oraz system zarządzania siecią. W ramach zamówienia, w zakresie łącza i infrastruktury technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: 1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej; Strona 35

8 1.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu części pierwszej (wdrożeniowej) projektu; 1.3. Uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień w celu realizacji prac; 1.4. Budowa co najmniej 10 masztów lub wież radiowych na terenie gminy; 1.5. Budowa co najmniej 9 radiolinii pomiędzy wskazanymi lokalizacjami; 1.6. Budowa co najmniej 9 punktów dystrybucyjnych w miejscach instalacji radiolinii; 1.7. Instalacja punktów dostępu do Internetu dla użytkowników w 50 lokalizacjach oraz 3 świetlicach w oparciu o technologię WiFi 1.8. Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń sieciowych. 2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 2.1. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz ze zm.), powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz ze zm.), przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz.1800 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.), Strona 36

9 2.3. Dokumentacja projektowa każdej branży musi zawierać część wykonawczą pozwalającą na ich realizację Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu Wykonawczego Sieci Gminnej zawierającego kompletny opis funkcjonalnego, logicznego i fizycznego działania urządzeń składających się na sieć jak również sieci jako całości; 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu radiowego Sieci uwzględniającego: Projekt techniczny w zakresie organizacji inwestycji zawierający w szczególności: a) Założenia organizacyjne (lokalizacje, plan ogólny wdrożenia, harmonogram, etapy, nadzór nad wdrożeniem, osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy); b) Szczegółowy harmonogram wdrożenia c) Podział całości inwestycji na etapy funkcjonalne; d) Wzory protokołów przekazania projektu, akceptacji projektu, wykonania testów, wykonania usługi; e) Specyfikację testów akceptacyjnych umożliwiających weryfikację poprawności instalacji i konfiguracji; f) Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwoleń budowlanych lub pozwoleń radiowych dla stacji bazowych oraz linii radiowych (jeśli wymagane Projekt techniczny w zakresie organizacji sieci zawierający w szczególności: a) Ogólną koncepcję funkcjonowania sieci; b) Logiczną topologię sieci hierarchię; c) Nazwy logiczne urządzeń; d) Opis mechanizmów zabezpieczeń; e) Specyfikację ruchu; f) Parametry konfiguracyjne poszczególnych komponentów systemu: radiolinie, Access Pointy, kontrolery Wi-Fi, system zarządzania siecią bezprzewodową, itp.; g) Wstępne elementy konfiguracji systemu: adresacja sieci dla wykorzystywanych protokołów, wytyczne dla podziału sieci na VLAN y, wytyczne dla konfiguracji sieci Wi-Fi. Strona 37

10 h) Minimalne parametry łączy internetowych zasilających całość infrastruktury oraz możliwości ich pozyskania od operatorów Projekt techniczny w zakresie budowy sieci musi zawierać a) Plan optymalnej lokalizacji stacji bazowych na terenie Gminy, w tym: określenie optymalnej wysokości masztów; dokładne miejsce i sposób montowania urządzeń, niezbędne konstrukcje montażowe, uwzględniające miejscowe warunki oraz możliwości instalacyjne, instalacje uziemiające urządzeń, zgodne z aktualnymi przepisami systemu zapewnienia ochrony od porażeń i ochrony przepięciowej, przebiegi kablowe (zasilanie, łącze internetowe), sposób zasilenia sieci sygnałem internetowym. b) Mapy zasięgów stacji bazowych wraz z przebiegiem granic zasięgu poszczególnych stacji bazowych z uwzględnieniem poziomów sygnału stacji bazowych oraz propagacji sygnału propagacji sygnału (prędkość transmisji, ilość retransmisji, ilość utraconych pakietów, itp.); c) Listę urządzeń aktywnych niezbędnych do wykonania sieci na tym obszarze wraz z dokładną ilością, konfiguracją oraz specyfikacją proponowanych urządzeń (radiolinie, punkty dostępowe wraz z antenami, źródłem zasilania, elementami mocującymi, kontrolery, routery oraz oprogramowanie); d) Dokładne miejsce i sposób montowania urządzeń (dedykowane szafy instalacyjne, połączenia między urządzeniami a wyprowadzeniem łączy teletechnicznych, przebiegi kablowe zasilania i łączy internetowych e) Określenie optymalnego doboru ustawień parametrów radiowych (kanały nadawania, moc nadawania); f) Wymagania dla środowiska pracy urządzeń (temperatura otoczenia, wentylacja, zasilanie parametry i moc, uziemienie, wilgotność, itp.); g) Analizę zajętości kanałów radiowych w kanałach 2,4GHz i 5GHz; Projekt Techniczny w zakresie zakończeń sieci musi zawierać: a) Topologię fizyczną oraz logiczną sieci Zamawiającego; b) Nazwy logiczne urządzeń; c) Elementy konfiguracji sieci np. adresacja IP oraz adresacja dla urządzeń aktywnych Strona 38

11 d) Zasady adresacji, translacji adresów i routingu; 2.6. Projekt Wykonawczy Sieci Radiowej Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego, który w ciągu 5 dni roboczych w formie pisemnej przedstawi swoje uwagi lub dokona jego akceptacji; 2.7. Zaakceptowany Projekt Wykonawczy Sieci Radiowej jest podstawą do uzyskania przez Wykonawcę dalszych pozwoleń i uzgodnień; 2.8. Zaakceptowany Projekt Wykonawczy Sieci Radiowej jest podstawą do realizacji dostawy, instalacji i konfiguracji systemu; 2.9. Wykonawca jest zobowiązany do modyfikacji Projektu Radiowego wynikających z ewentualnych zmian związanych z pozyskaniem lokalizacji dla radiowych stacji bazowych. 3. Ogólne wymagania w zakresie łącza internetowego oraz infrastruktury technicznej Zamawiający oczekuje, iż zrealizowany i uruchomiony system spełni następujące minimalne wymagania jakościowe oraz funkcjonalne: 3.5. Udostępnienie wskazanym użytkownikom końcowym dostępu do Internetu w miejscu użytkowania (wskazane gospodarstwa domowe na terenie Gminy), z uwzględnieniem faktu, iż w trakcie realizacji projektu mogą następować zmiany osobowe oraz lokalizacyjne w zakresie beneficjentów końcowych Logowanie do systemu realizowane będzie bezobsługowo tzn. nie wymagane jest podawanie loginów, haseł, numeru PIN, 3.7. Szybkość łącza Internetowego do użytkownika końcowego min: 3Mb/s; 3.8. Szybkość łącza Internetowego od użytkownika końcowego min: 512 kbps; 3.9. Brak limitu przesyłanych danych; Infolinia pomocy technicznej dostępna dla użytkowników końcowych w zakresie uruchomienia łącza, konfiguracja sterowników, oprogramowania oraz zgłaszanie usterek przez okres minimum 17 miesięcy Zapewnienie dostępności usług na poziomie min. 90% powierzchni Gminy; Zapewnienie czasu usunięcia zgłoszonych usterek w czasie poniżej 24h; Możliwość ustawienia strony WWW uruchamianej po zalogowaniu do systemu; Możliwość blokowania wybranych stron WWW; Możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików). Strona 39

12 3.16. Zamawiający wymaga wdrożenia rozwiązań pozwalających na ochronę zasobów sieci oraz użytkowników w zakresie: 1) ograniczania i blokowania dostępu do stron WWW udostępniających treści zabronione prawem np. pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, promujące narkotyki, terroryzm w oparciu o metody słownikowe oraz bazę stron; 2) blokowanie stron WWW zawierających szkodliwe oprogramowanie oraz niebezpieczne treści w celu ochrony przed atakami typu phishing/pharming, malware, trojan, botnet, key logger i inne; 3) aktualizacji baz kategorii blokowanych zasobów w celu reakcji na nowe rodzaje zagrożeń. 4. Wymagania w zakresie masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny 4.5. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje maszty antenowe dla RBS w lokalizacjach wynikających z uzgodnionego z Zmawiającym Projektu Radiowego; 4.6. Wymagana jest budowa minimum 10 szt. masztów antenowych o konstrukcji kratownicowej dla I strefy obciążenia wiatrem oraz I strefy oblodzeniowej; 4.7. Projekt zakłada budowę masztów antenowych w pierwszej kolejności na istniejących obiektach lub działkach jednostek podległych Gminy. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, objętych projektem w celu określenia uwarunkowań budowy masztów antenowych. Zamawiający na prośbę wykonawcy udostępni pełną listę wszystkich nieruchomości oraz jednostek podległych Gminie W przypadku braku możliwości technicznych budowy masztu na obiekcie lub działce należącej do Gminy, lub brak takiego obiektu lub działki w wybranej lokalizacji (przynajmniej jedna z 10 lokalizacji), Wykonawca uzgodni we własnym zakresie miejsce lokalizacji masztu. Dopuszczalne jest wykorzystanie przez Wykonawcę obiektów komercyjnych jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym Udostępnienie wytypowanych dla budowy RBS obiektów należących do Gminy jest obowiązkiem Zmawiającego. Negocjacje dotyczące podpisania umowy umożliwiającej budowę radiowej stacji bazowej na obiekcie komercyjnym należą do obowiązków Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane); Strona 40

13 4.11. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz.414); Maszty powinny być wykonane zgodnie z opracowanym wcześniej projektem budowlanym oraz z normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie; Prace montażowe powinny być wykonane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników i pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane; Prace na wysokości powinny być wykonane przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie i przeszkolone do prac wysokościowych; Prace powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym Maszt musi umożliwiać montaż urządzeń o łącznej powierzchni nie mniej niż 1,5m kw. w najwyższej części masztu (tj. 1/10 wysokości licząc od szczytu masztu); Wytrzymałość masztu musi uwzględniać ciężar jednej osoby obsługującej urządzenia; Maszt musi spełniać wymagania wynikające z obciążeń dla I strefy wiatrowej i I strefy obciążeniowej, zgodnie z obowiązującymi w momencie projektowania przepisami w tym zakresie; Dopuszcza się wykonanie konstrukcji ze stali cynkowanej ogniowo; Wybór rozwiązania konstrukcyjnego masztu musi uwzględniać typ podłoża, szczególnie wytrzymałość obiektu w zależności od warunków lokalizacji; Maszt powinien być wyposażony w dedykowane dla anten uchwyty; Maszt powinien być wyposażony w zgodny z obowiązującymi normami EN stały system asekuracji przeznaczony do komunikacji pionowej oraz stopnie włazowe; Maszt powinien zostać wyposażony w drabinę kablową o szerokości minimum 100mm; Maszt musi zostać wyposażony w zgodnie z norami i przepisami instalacje uziemiające, w tym umożliwiające odpowiednie zabezpieczenie instalowanych urządzeń; Wykonawca udzieli minimum 77 miesięcznej gwarancji na wykonane konstrukcje; Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego, istnieje konieczność wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, wówczas przeglądy te będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Strona 41

14 5. Wymagania w zakresie sieci dostępowej Dostęp do Internetu powinien być dostarczony w technologii radiowej; 5.6. W pierwszej kolejności powinny być wykorzystane nielicencjonowane pasma radiowe o częstotliwości 5 GHz i 2,4GHz; 5.7. Sieć szkieletowa powinna być wykonana w oparciu o radiolinie instalowane na masztach lub wieżach radiowych; 5.8. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania radiolinii na wybranym odcinku lub wykonanie radiolinii byłoby nie efektywne ekonomicznie, dopuszczalne jest wykorzystanie innych technologii, pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów przepustowości sieci; 5.9. Sieć dostępowa powinna być wykonana w oparciu o technologię radiową WiFi instalowaną w miejscu użytkowania; W przypadku braku możliwości technicznych dostarczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci radiowej WiFi lub dostarczenie takie byłoby nie efektywne ekonomicznie, dopuszczalne jest wykorzystanie innych technologii, pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów dostępu do Internetu; W przypadku wystąpienia braku zasięgu usługi dostępu do Internetu w technologii radiowej dla któregoś z użytkowników, dopuszcza zastosowanie łącza w innej technologii dostępnej w danej lokalizacji. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt oraz dostęp do sieci Internet z limitem nie mniejszym niż 4 GB na m-c. Ograniczenie to może dotyczyć nie więcej niż 10% lokalizacji Wymagana jest budowa minimum 10 masztów na terenie Gminy w lokalizacjach wskazanych na mapie w Załączniku nr 8 do SIWZ; Dla zlokalizowania masztów lub wież radiowych w pierwszej kolejności powinny być wybierane obiekty będące własnością samorządu; 6. Wymagania dotyczące urządzeń dostępowych po stronie użytkownika Terminale dostępowe zostaną zlokalizowane na obiektach odpowiadających lokalizacji użytkowników końcowych Urządzenia dostępowe muszą spełniać następujące wymagania minimalne: 6.5. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2/Diversity/Single; 6.6. Zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); 6.7. Obsługiwane modulacje BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; Strona 42

15 6.8. Sumaryczna pojemność stacji klienckiej co najmniej 25 Mb/s; 6.9. Obsługiwane szerokości kanałów 5, 10, 20, 40 MHz; Tryb pracy w warstwie 2 jako Hub; Maksymalna moc nadawania 25 dbm; Zintegrowana antena o zysku co najmniej 23dBi; Korekcja błędów FEC k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; Wbudowane szyfrowanie AES 128; Obsługa QoS poziom 4 zgodnie z 802.1p i Diffserv; Obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ; Wbudowany analizator widma; Dostępne interfejs Ethernet 10/100BaseT; Zasilanie stacji bazowej poprzez PoE (Power over Ethernet); Pobór mocy urządzeń radiowych <20W; Klasa szczelności urządzeń radiowych IP67; Temperaturowy zakres pracy od -35 o C do 60 o C; Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania; Zarządzanie za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz przy pomocy protokołów SNMP i Telnet 7. Wymagania dotyczące urządzeń dostępowych po stronie nadawczej 7.5. Efektywność spektralna min MHz kanale; 7.6. Obsługiwane szerokości kanałów 10, 20, 40 MHz; 7.7. Wykorzystanie medoty kodowania OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); 7.8. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2, SISO oraz Diversity; 7.9. Zapewnienie adaptacyjnej modulacji i kodowania; Obsługiwane modulacje BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; Obsługiwany automatyczny wybór kanałów ACS (Automatic Channel Selection); Obsługiwane automatyczne żądanie retransmisji ARQ (Automatic Repeat Request); Korekcja błędów FEC k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; Strona 43

16 7.14. Maksymalna szerokość ramki 2048 bajtów; Maksymalne opóźnienia <3ms; Wbudowane szyfrowanie poprzez klucz AES 128; Możliwość zestawienia łącz w topologii pierścienia, gwiazdy i łańcucha; Możliwość zastosowania redundancji 1+1; Możliwość synchronizacji kolokowanych linków za pomocą zegara wewnętrznego; Symetryczny i asymetryczny przydział ruchu w dowolnym kierunku UL/DL; Możliwość priorytetyzacji ruchu QoS poziom 4 zgodnie z 802.1p i Diffserv; Możliwość konfiguracji VLAN zgodnie z 802.1Q, 802.1P, QinQ; Wbudowany analizator widma z wizualizacją spektrum dla polaryzacji V i H; Zarządzanie łączem poprzez dedykowane oprogramowanie, stronę WWW oraz Telnet; Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania urządzeń; Dostępny interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000BaseT; Zasilanie urządzenia poprzez PoE (Power over Ethernet); Pobór mocy urządzenia radiowego max. 35W; Klasa szczelności urządzenia radiowego min. IP67; Temperaturowy zakres pracy od -35 o C do 60 o C; 8. Wymagania dotyczące sieci dystrybucyjnej 8.5. Wykonawca zbuduje radiolinie pomiędzy lokalizacjami wskazanymi na mapie w Załączniku nr 8 do SIWZ; 8.6. Radiolinie będą montowane na masztach lub wieżach radiowych zbudowanych w ramach niniejszego projektu; 8.7. Do radiolinii należy użyć anten spełniających następujące minimalne parametry: Częstotliwość pracy: GHz Zysk: do 34 dbi Średnica: do 1050 mm Waga: do 13.5 kg Minimalna szerokość wiązki dla polaryzacji poziomej: 3⁰-6⁰ Minimalna szerokość wiązki dla polaryzacji pionowej: 3⁰-6⁰ Strona 44

17 9. Wymagania dotyczące punktów dystrybucyjnych w miejscach instalacji radiolinii 9.5. Urządzenia aktywne i pasywne w miejscach instalacji masztów lub wież oraz radiolinii muszą być umieszczone w szafie dystrybucyjnej; 9.6. W miejscach narażonych na zwiększone zagrożenie (7 lokalizacji; wszystkie lokalizacje poza świetlicami) punkty dystrybucyjne muszą być wyposażone w szafę wzmocnioną; 9.7. Szafa dystrybucyjna musi być zainstalowana w miejscu umożliwiającym dostęp serwisowy bez dodatkowego sprzętu (drabin, podnośnika); 9.8. Każdy punkt dystrybucyjny musi mieć doprowadzone zasilanie prądem elektrycznym z niezależnego obwodu zakończone podwójnym gniazdem elektrycznym wewnątrz szafy dystrybucyjnej; dopuszczalne obciążenie obwodu nie może być niższe niż 3,3kW; 9.9. Każdy punkt dystrybucyjny musi zostać wyposażony w urządzenie zapewniające zasilanie bezprzerwowe (UPS) zamontowanych w nim urządzeń; Każdy punkt dystrybucyjny, jeśli jest to konieczne, musi zostać wyposażony w system wentylacji i ogrzewania, umożliwiający utrzymanie temperatury wewnątrz szafy w granicach, w których mogą pracować wszystkie urządzenia w nim zamontowane; 10. Szafy dystrybucyjna do punktów dystrybucyjnych Szafy o następujących parametrach minimalnych: Wysokość 9U Szafka pancerna Szafka umożliwia montaż urządzeń 19- calowych Przetłoczenia na bocznych ścianach umożliwiające wentylację grawitacyjną Zamykana przez trzypunktowy zamek sejfowy lub 2 zamki sejfowe Odległość użytkowa od drzwi do rack ów x= 110 mm Materiał: blacha stalowa gr. 2,0 mm Malowane proszkowo, kolor: RAL7035- jasnoszary, gruba struktura 11. Szafy dystrybucyjne do świetlic Szafy o następujących parametrach minimalnych: Wysokość 12U Szafa wisząca dwuczęściowa Strona 45

18 11.7. Szafka umożliwia montaż urządzeń 19- calowych Jedna para prowadnic 12. Zasilacze UPS do punktów dystrybucyjnych oraz świetlic Urządzenie o następujących parametrach minimalnych: Moc pozorna: 1500 VA, moc rzeczywista: 900 Wat; Architektura: line-interactive Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13(10A Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min 6 minut; Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: min 20 minut; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: V; Zimny start-możliwość uruchomienia odbiorników bez zasilania AC; Układ automatycznej regulacji (AVR)- TAK; Sinus podczas pracy TAK; Port komunikacji: RS232(DB9), USB,; Diody sygnalizacyjne: wyświetlacz LCD, praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Alarmy dźwiękowe: przeciążenie UPSa; Typ obudowy: Tower; Wyposażenie: Karta zarządzająca, z dwoma portami 10/100BaseT (Rj45), Kabel szeregowy RS 232(DB9), Oprogramowanie i sterowniki na CD, Instrukcja obsługi w języku polskim, Kabel USB 13. Urządzenia typu Switch do punktów dystrybucyjnych oraz świetlic Urządzenie o następujących parametrach minimalnych: Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane; Przełącznik warstwy trzeciej; Minimum 12 niezależnych portów 1GE auto MDI/X z obsługą 802.1Q VLAN x gniazdo dla optycznej wkładki SFP; Strona 46

19 13.9. Architektura procesora: MIPS-BE, co najmniej 1 rdzeń CPU Taktowanie procesora: 600MHz Pamięć RAM: 128MB x gniazdo microusb x Port szeregowy RJ45 serial port Protokoły routingu: RIPv2, OSPF i BGP Zarządzanie: GUI (przez www) oraz CLI (Telnet, SSH) Monitoring zasilania, temperatury CPU oraz PCB Zasilanie: 8-28V DC PowerJack Obudowa Rack 19" 1U Temperatura pracy: C do C 14. Klimatyzacja do serwerowni w budynku Urzędu Gminy Urządzenie o następujących parametrach minimalnych: klimatyzatora typu Split instalowany na ścianie urządzenie przystosowane do pracy całorocznej w trybie 24/ Zakres temperatur pracy chłodzenie [C] Zakres temperatur pracy grzanie 15~20 [C] moc chłodnicza 3,5kW\ Klasa energetyczna A \ Zasilanie /50 [V/Hz] 15. System zarządzania siecią Zarządzanie urządzeniami aktywnymi sieci musi być realizowane przez jeden system zarządzania w architekturze klient-serwer System zarządzania musi umożliwiać automatyczne wykrywanie nowych urządzeń w sieci; System zarządzania musi umożliwiać hierarchiczny podgląd sieci; System zarządzania musi umożliwiać zarządzanie prawami dostępu dla użytkowników; System zarządzania musi umożliwiać generowanie raportów o wydajności sieci; System zarządzania musi obsługiwać protokoły SNMP v1, v2 oraz zabezpieczeń v3; Strona 47

20 16. Serwer dla systemu zarządzania siecią Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer rack 2U 2. Procesor Procesor klasy x86, 6 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz. 15 MB cache, 7,2 GT/s 3. Pamięć operacyjna 16GB DDR3 RAM 4. Parametry pamięci 3x600GB SAS 10k obr/min, max 8x3,5 Hot plug masowej 5. Kontroler macierzy Zintergowany RAID 6. UPS - Moc pozorna: 3000VA - Moc rzeczywista 2800 Wat - Architektura: line-interactive - Czas przełączenia na baterie: 3 ms - Podtrzymanie dla obciążenia 100%: min 5,5min - Liczba gniazd podtrzymania napięcia: min 4xIEC320 C13 10A 7. Zasilacz 2x750 Watt 8. Oprogramowanie Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego MS Windows 2008 Serwer 9. Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 10. Warunki gwarancji 24 miesięczna gwarancja. Wymagane jest podanie szczegółów gwarancji, jeżeli wymagana gwarancja nie jest standardową gwarancją komputera. 11. Wymagania dodatkowe - Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 9 szt USB 2.0, 4xRJ- 45, - 2 karty sieciowe (zapewnienie redundancji) LAN Strona 48

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2 Załącznik Nr 3 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 46/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry, jakie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo