EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA SZANSA NA SUKCES"

Transkrypt

1 EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU styczeń grudzień

2 Spis treści: WSTĘP OPIS FORMALNYCH ZAŁOŻEŃ BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU INFORMACJA O BADANIU CELE BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU I METODOLOGIA BADAWCZA RESPONDENCI WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO WYNIKI I OPINIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU OPINIE NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU OPINIE RODZICÓW UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE REALZIACJA PROJEKTU REKRUTACJA DO PROJEKTU PROMOCJA PROJEKTU WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA EWALUACYJNEGO

3 Wstęp Prezentowany dokument jest raportem końcowym projektu Edukacja szansa na sukces współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). W projekcie pierwotnie zakładano udział 400 beneficjentów, lecz ze względu na bardzo duże zainteresowanie uczniów projektem wsparciem w ramach przyznanych środków objęto nim 536 uczestników. Koszty ogółem (razem z wkładem własnym projektu) wyniosły ,27 zł. Okres realizacji projektu: 01.0l.2010r r. Raport podsumowuje całą realizację projektu od stycznia 2010r. do grudnia 2010r. 1. OPIS FORMALNYCH ZAŁOŻEŃ BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU INFORMACJA O BADANIU. Badania ewaluacyjne przez cały okres realizacji projektu przeprowadzała Anna Brodowska, pracownik ds. ewaluacji i monitoringu projektu, zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim (Wydział Oświaty, Kultury i Promocji) przy pomocy koordynatorów szkolnych projektu: Katarzyny Romanowskiej, Małgorzaty Królikowskiej i Elżbiety Fijarczyk. Dane potrzebne do opracowania raportu końcowego poświęconego realizacji projektu były zbierane kwartalnie od stycznia do grudnia 2010 roku metodą ankietową wśród uczestników projektu, a także na podstawie rozmów z koordynatorami szkolnymi. W każdej szkole znajduje się protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, lista rekrutacyjna uczniów, lista osób prowadzących zajęcia, dziennik zajęć, harmonogram prowadzonych zajęć i lista wydanych certyfikatów/zaświadczeń. 3

4 1.2. CELE BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU I METODOLOGIA BADAWCZA. Podstawowym celem badania ewaluacyjnego było uzyskanie informacji na temat: wdrażania zaplanowanych działań, osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu, sposobu zarządzania projektem oraz stopnia satysfakcji BO projektu z uzyskanego wsparcia. Działanie badawcze miało również na celu: ocenę stopnia zainteresowania proponowanymi dodatkowymi (pozaszkolnymi) zajęciami dydaktyczno wyrównawczymi wśród potencjalnych BO, ocenę stopnia zadowolenia i satysfakcji z przeprowadzonych dodatkowych (pozaszkolnych) zajęć dydaktyczno wyrównawczych i opieki pedagogicznej wśród potencjalnych BO, ocenę stopnia przydatności proponowanych dodatkowych (pozaszkolnych) zajęć dydaktyczno wyrównawczych i opieki pedagogicznej wśród potencjalnych BO, ocenę trafności i oczekiwań BO, ocenę skuteczności wykorzystanych w projekcie metod. Postawiono również za cel badania poznanie opinii uczestników projektu na temat samych zajęć, doboru ich tematyki, opinii nauczycieli na temat uczestników biorących udział w zajęciach, działań rekrutacyjnych oraz promocyjnych prowadzonych w ramach projektu oraz zgodności podejmowanych działań w ramach projektu z przyjętym harmonogramem. Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem młodzieży defaworyzowanej szczególnie pochodzącej z terenów wiejskich, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w 2010r. Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, poprzez stworzenie im szans udziału w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, ułatwienie młodzieży defaworyzowanej i marginalizowanej ze względu na pochodzenie czy też status społeczny zaistnienia na rynku pracy poprzez nawiązanie kontaktu i udział w kursach prowadzonych przez przedsiębiorców, poznawanie nowoczesnych technologii i programów, 4

5 przygotowanie merytoryczne uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i usystematyzowanie wiedzy w kontekście egzaminu maturalnego. Projekt miał na celu zwiększenie dostępu uczniów do bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wspomagających ich w nauce, rozwijających zainteresowania oraz podnoszących kompetencje niezbędne w dalszym procesie edukacji. Metodyka ewaluacji: W badaniu zastosowano różne metody, m.in.: ankieta audytoryjna wypełniona przez uczestników projektu, rodziców, nauczycieli, rozmowa z koordynatorem szkolnym projektu, rozmowa z uczestnikami projektu. Ewaluacja projektu Edukacja szansa na sukces przeprowadzona była za pomocą kwestionariusza ankiety audytoryjnej w formie papierowej, jak również indywidualnych rozmów z uczestnikami i koordynatorem szkolnym projektu na temat zarządzania projektem oraz promocji i rekrutacji. Zebrane w trakcie badania dane stanowiły podstawę do opracowania raportów kwartalnych, jaki i raportu końcowego z realizacji ww. projektu. Szczególną rolę w opracowaniu raportu stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych oraz rozmów indywidualnych z koordynatorami szkolnymi projektu, którzy przedstawiali wiele cennych informacji stanowiących podstawę wniosków i rekomendacji z badania ewaluacyjnego RESPONDENCI. Badaniem objęto uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w trzech szkołach: Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim oraz Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie. Uczniowie objęci projektem w większości pochodzą z terenów wiejskich i małych miast, dojeżdżają do szkół, w których się kształcą (ponad 50%). Do tej grupy zaliczyć można uczniów mających trudności w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacyjnego oraz uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z rodzin patologicznych. 5

6 Projekt obejmował również uczniów, którzy posiadają zdolności oraz zainteresowania w kierunku języków obcych, nauk przyrodniczo matematycznych, humanistycznych, a którzy z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do poszerzenia wiedzy na ww. obszarach. Łącznie wsparciem w ramach projektu objęto 536 uczestników. Jest to liczba większa niż było zaplanowane we wniosku aplikacyjnym 400 ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem. Badaniem byly objęte próby wybrane celowo pod względem modułów zajęć. Grupy uczestników z każdego rodzaju zajęć (przedmiotu) wypełniały ankiety ewaluacyjne. Dziękuję serdecznie wszystkim uczniom, rodzicom uczestników projektu oraz osobom odpowiedzialnym za realizację projektu za pomoc w przeprowadzeniu badania. 2. WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO WYNIKI I OPINIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Poniższe wnioski zostały przedstawione na podstawie opinii respondentów (uczestników) projektu oraz badań ankietowych przeprowadzonych z Beneficjentami Ostatecznymi i koordynatorami szkolnym projektu. Celem niniejszego rozdziału była prezentacja sumy poglądów BO w poszczególnych kategoriach, jakie zostały zastosowane w badaniu ewaluacyjnym. Na początek uczestnicy projektu zostali zapytani: Skąd dowiedziałaś(eś) się o możliwościach uczestnictwa w projekcie?. Najwięcej ankietowanych zaznaczyło odpowiedź Od wychowawcy/nauczyciela 70,21%, następnie: 36,88%- ulotki/plakaty, 21,99% - strona WWW, 20,09% - dyrektor szkoły, 19,62% - tablica informacyjna oraz 6,62% od kolegów i koleżanek. Przed rozpoczęciem udziału w projekcie zostały również przeprowadzone ankiety rekrutacyjne oraz rozmowy z nauczycielami. Uczestników zapytano również o powody uczestnictwa w projekcie realizowanym w Powiecie Lidzbarskim. Analizowano odpowiedzi uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie Edukacja szansa na sukces. Uczestnicy wymieniali wiele powodów, dla których zdecydowali się wziąć udział w zajęciach dodatkowych, m.in.: możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, przygotowanie do matury i zdanie matury z dobrym wynikiem, zainteresowanie danym przedmiotem, m.in. językiem obcym, geografią, wiedzą o społeczeństwie, powtórzenie materiału, uzupełnienie braków i poprawienie ocen, możliwość udziału w wycieczkach, poznanie regionu, poszerzenie horyzontów, poznawanie nowych 6

7 technologii i zasad działania, chęć spędzenia wolnego czasu, chęć nauczenia się czegoś nowego, rozwijanie swoich pasji, atrakcyjność zajęć, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (kursy) oraz możliwość udziału w zajęciach bezpłatnych. Zdecydowana większość uczestników stwierdziła, że została dobrze poinformowana o zasadach uczestnictwa w projekcie. Informacje dotyczące realizacji projektu, źródła finansowania, korzyści płynące z udziału w projekcie, a także propozycje zajęć zostały również przedstawione uczestnikom. Wykres Nr 1. Skuteczność informowania beneficjentów o zasadach uczestnictwa w projekcie 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 63.83% TAK 7,33% RACZEJ TAK 0,95% RACZEJ NIE 0% NIE Źródło: opracowanie własne Ponad 63% ankietowanych stwierdziło, że zostały im przekazane wszystkie potrzebne informacje o zasadach uczestnictwa w projekcie, 7,33% określiło, że raczej dobrze zostali poinformowani, nieznaczny tylko odsetek (0,95%) wyraził opinie, iż uczniowie nie zostali odpowiednio poinformowani o zasadach udziału w projekcie. 7

8 W celu sprawdzenia wiedzy na temat prowadzonych zajęć przeprowadzono badanie dotyczące zadowolenia uczestników z oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach projektu. Wyniki analizy przedstawia Wykres Nr 2. Wykres Nr 2. Poziom zadowolenia uczestników z oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 60,52% TAK 11,35% RACZEJ TAK 2,36% NIE WIEM 0% NIE Źródło: opracowanie własne Jak wynika z analizy 60,52% ankietowanych jest zadowolonych z zaproponowanej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 11,35% jest raczej zadowolonych, a 2,36% respondentów nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy proponowany zakres tematyczny zajęć jest odpowiedni. Uczestnicy swój wybór uzasadniali: zajęcia są ciekawie prowadzone, spełniają moje oczekiwania, atmosfera na zajęciach bardzo miła, rozwijam moje zainteresowania, uzupełniam swoje braki, powtarzam materiał, dostaję więcej niż oczekuję, uczę się pracy w grupie i współpracy z innymi, uzyskuję dodatkowe kwalifikacje (kursy ). 8

9 Zostały również na tym etapie realizacji projektu zbadane oczekiwania uczestników zajęć. Wyniki analizy przedstawia Wykres Nr 3. Wykres Nr 3.Poziom spełnienia oczekiwań uczestników projektu. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 63.59% TAK 11,11% RACZEJ TAK 1,65% NIE WIEM 0% NIE Źródło: opracowanie własne Ponad 63% badanych stwierdziło jednoznacznie, że zajęcia spełniają ich oczekiwania, 11,11% respondentów swoje oczekiwania wobec projektu uznało za raczej spełnione, a tylko 1,65% ankietowanych nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Forma prowadzonych zajęć została również poddana ocenie, w celu uzyskania informacji czy zaproponowana forma prowadzonych w ramach projektu zajęć spełnia ich oczekiwania Wyniki badania przedstawia Wykres Nr 4. 9

10 Wykres Nr 4. Zadowolenie uczestników z formy prowadzonych zajęć. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 59.81% TAK 13,24% RACZEJ TAK 0,47% RACZEJ NIE 0,24% NIE Źródło: opracowanie własne Ponad 59% ankietowanych zadecydowanie stwierdziło, że forma prowadzonych zajęć jest atrakcyjna, 13,24% było raczej zadowolonych z wybranej formy prowadzenia dodatkowych zajęć. Tylko 0,47% badanych stwierdziło, że forma prowadzenia zajęć jest raczej nieatrakcyjna, a 0,24% było na nie. Jednocześnie badana grupa uczestników nie wyraziła chęci dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie prowadzonych zajęć. Dobór zajęć w projekcie jest również ważnym elementem projektu, chociażby z tego względu, by uczestnicy mogli wybrać takie zajęcia, które by ich satysfakcjonowały, rozwijały zainteresowania i pogłębiały wiedzę czy poprzez udział w kursach - umożliwiały zdobywanie nowych kwalifikacji. W celu uzyskania wiedzy na temat realizacji projektu zapytano również uczestników jak oceniają dobór rodzajów zaproponowanych zajęć dodatkowych. Wyniki analizy przedstawia Wykres Nr 5. 10

11 Wykres Nr 5. Ocena doboru rodzajów zajęć w projekcie. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 59.57% TAK 12,53% RACZEJ TAK 1,42% OBOJĘTNIE 0,24% RACZEJ NIE 0% NIE Źródło: opracowanie własne 59,57% respondentów dobrze ocenia dobór zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu. Raczej dobrze zajęcia zaproponowane do projektu zostały ocenione przez 12,53% ankietowanych, a 4,42% przebadanych uczestników dobór zajęć uznało za obojętny. Dobór zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych został przez ankietowanych oceniony relatywnie dobrze, chociażby z tego powodu, że nie podali oni żadnych zmian oraz propozycji nowych zajęć. Istotnym elementem projektu jest również wybór kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe. Współpraca nauczyciela, czy osoby prowadzącej kursy jest bardzo ważna, przede wszystkim dla uczestników projektu, którzy na tego rodzaju zajęciach powinni czuć się dobrze i swobodnie, a dodatkowo nie odczuwać presji czy stresu. W związku z tym została poddana również ocenie współpraca uczestników projektu z nauczycielem (osobą prowadzącą) prowadzącym kursy i zajęcia. Wyniki analizy przedstawia Wykres Nr 6. 11

12 Wykres Nr 6. Ocena współpracy uczestników z nauczycielem prowadzącym zajęcia w ramach projektu. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 66.67% TAK 6,62% RACZEJ TAK 0,47% NIE WIEM 0% NIE Źródło: opracowanie własne Ponad 66% ankietowanych jest zadowolonych ze współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, 6,62% respondentów odpowiedziało, iż są raczej zadowoleni z prowadzonej współpracy, 0,47% nie umiało określić współpracy. Uczestnicy projektu nie wyrazili niezadowolenia ze współpracy z jakimkolwiek nauczycielem prowadzącym zajęcia. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne prowadzone w ramach projektu Edukacja szansa na sukces analizowano kolejno w każdej szkole, z których każda posiada swój własny program zajęć. Z tego powodu analizę prowadzono w oparciu o program każdej szkoły oddzielenie. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczestników projektu pod kątem rezultatów założonych w projekcie, a także ich weryfikacji przez pryzmat ich spełnienia z punktu widzenia uczestników. Poziom spełnienia wskaźników projektu badany był po zakończonych zajęciach. 12

13 Poniższa tabela przedstawia opinie uczestników projektu dotyczące rezultatów założonych w projekcie na koniec grudnia 2010r.: L.p Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem 1. Dzięki zajęciom wzrosły moje umiejętności korzystania z technologii informatycznej 2. Dzięki zajęciom wzrosły moje szanse edukacyjne Zdecydowanie zgadzam się (tak) Raczej się zgadzam (raczej tak) Zdecydowanie się nie zgadzam (nie) Trudno powiedzieć 130,93% 34,32% 24,63% 21,73% 220,87% 68,02% 3,29% 16,35% Dzięki zajęciom wzrosły moje umiejętności interpersonalne (m.in. umiejętność komunikowania się, umiejętność pracy w grupie) Dzięki zajęciom wzrosły moje kompetencje kluczowe Dzięki zajęciom wzrosło moje poczucie wartości (większe zaufanie we własne możliwości i wzrost dbałości o własny wizerunek) Dzięki zajęciom nabyłem(am) umiejętność samooceny i radzenia sobie z problemami 226,63% 74,91% 16,56% 33,94% 206,87% 79,13% 26,43% 41,73% 5. Dzięki zajęciom wzrosło moje zaangażowanie do przedmiotów zawodowych i ogólnych (m.in. nauk przyrodniczomatematycznych, humanistycznych i języków obcych) 6. Dzięki zajęciom potrafię stosować wiedzę w praktyce 208,13% 70,93% 14,56% 32,79% 133,87% 73,56% 9,72% 36,79% 13

14 Uczniowie na pytanie, czy dzięki zajęciom wzrosły ich umiejętności korzystania z technologii informacyjnej zaznaczyli, że zdecydowanie tak, przy czym aż 130,93% stwierdziło, że ich umiejętności zwiększyły się o dodatkową wiedzę na temat korzystania z technologii informatycznej poprzez udział w kursach komputerowych, gdzie rozwijali swoje zainteresowania oraz dzięki indywidualnemu podejściu prowadzącego kurs do każdego ucznia, a także poświęceniu większej ilości czasu na wytłumaczenie każdemu z osobna realizowanego materiału. Wyrównanie szans edukacyjnych w dzisiejszych czasach jest jednym z najważniejszych problemów społecznych i edukacyjnych, odnoszących się przed wszystkim do uczniów pochodzących z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Problem ten również dotyczy młodzieży z rodzin biednych, patologicznych i dysfunkcyjnych. Ważne jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów oraz ułatwienie młodzieży defaworyzowanej i marginalizowanej, ze względu na pochodzenie czy też status społeczny, dostępu do wiedzy niezbędnej w równym starcie edukacyjnym. W projekcie założono, iż rezultaty miękkie przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych. 220,87% badanych respondentów zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich szanse edukacyjne zostały wyrównane. 68,02% uczestników zdeklarowało, iż ich szanse edukacyjne raczej zostały wyrównane. Tylko 3,29% nie zgodziło się, iż ich szanse edukacyjne wzrosły. Następnie uczestnicy określili, czy dzięki zajęciom wzrosły ich umiejętności interpersonalne (m.in. umiejętności komunikowania się, umiejętność pracy w grupie) oraz kompetencje kluczowe. 226,63% respondentów odpowiedziało, iż zdecydowanie poprawiła się ich współpraca w grupie oraz umiejętność komunikowania się i kompetencje kluczowe. 74,91% raczej zgodziło się z tym stwierdzeniem, a tylko 16,56% było na nie. Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Umiejętności kluczowe to takie, które są niezbędne do skutecznego wypełnienia zadań związanych z nauką, pracą i integracją społeczną. Składają się na nie umiejętności intelektualne, społeczne oraz praktyczne. Umiejętności te charakteryzują się dużym stopniem uniwersalności, mogą być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach życiowych. Kompetencje kluczowe to m.in.: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w języku obcym; umiejętność uczenia się; umiejętność posługiwania się komputerem; 14

15 inicjatywa i przedsiębiorczość; umiejętność korzystania ze swoich praw Badana grupa określiła również, czy dzięki zajęciom wzrosło ich poczucie wartości (większe zaufanie we własne możliwości i wzrost dbałości o własny wizerunek) oraz umiejętność samooceny i radzenia sobie z problemami. 206,87% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie wzrosło ich poczucie własnej wartości. 79,13% raczej zgodziło się z tym stwierdzeniem, tylko 26,43% było zdecydowanie na nie. Uczestników ankiety zapytano także, czy dzięki zajęciom wzrosło ich zaangażowanie do przedmiotów zawodowych i ogólnych (m.in. nauk przyrodniczo-matematycznych i języków obcych). 208,13% respondentów zdecydowanie zdeklarowało, że dzięki zajęciom wzrosło ich zaangażowanie do przedmiotów zawodowych i ogólnych, 70,93% raczej zgodziło się z tym stwierdzeniem, a jedynie 14,56% było na nie. 32,79% nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Spytano także uczestników projektu, czy dzięki zajęciom potrafią stosować wiedzę w praktyce. 133,87% badanych zdecydowanie stwierdziło, iż potrafi stosować wiedzę w praktyce dzięki udziałowi w projekcie a 9,72% zdecydowanie nie zgodziło się. Uczestnicy również odpowiedzieli na pytanie, czy zajęcia w ramach projektu różniły się od zwykłych lekcji. Ponad 100% ankietowanych zdecydowanie wyraziła się, że zajęcia te różniły się od zwykłych lekcji, a tylko 6,87% było na nie. Atmosfera na zajęciach była bardzo miła, zajęcia realizowano w sposób ciekawy, a dzięki nim można było uzupełnić swoje braki w nauce, czy powtórzyć materiał, nadrabiając jednocześnie zaległości. Na podkreślenie, z punktu widzenia uczestników, zasługuje atmosfera na zajęciach prowadzonych w sposób luźny, bezstresowy. Nie bez znaczenia, w kontekście odpowiedzi uczestników, jest towarzyszące projektowi, organizowane wycieczek edukacyjnych, a także przeprowadzenie kursów zawodowych, z których część nie odbywała się na terenie szkoły OPINIE NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU. Nauczyciele prowadzący zajęcia w projekcie przedstawili swoje opinie na temat uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe oraz kursy w formie ankiet: 15

16 1) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim: uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli bardzo otwarci, kreatywni, ukierunkowani na współpracę w grupie i odważniej podejmowali rozmowę; uczniowie poszerzali swoje zainteresowania, wykazywali aktywność; efekty pracy na zajęciach były widoczne przy wystawieniu ocen semestralnych; uczniowie sami proponowali formę prowadzenia zajęć, np. zajęcia warsztatowe wspomagane przez multimedia; zachowanie i frekwencja na zajęciach nie budziła żadnych zastrzeżeń, rozwijali możliwości zawodowe w kierunku gastronomicznym, poszerzali wiedzę na temat technologii barmańskiej (kurs). 2) Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie: uczniowie dostrzegli korzyści płynące z dodatkowych zajęć, chętnie brali udział w zajęciach; uczniowie wykazywali większe zaangażowanie w pracę, dużą aktywność, poszerzali swoje wiadomości, docenili możliwość korzystania z zajęć bezpłatnych; bardzo dobra atmosfera na zajęciach; uczniowie mogą nabrać pewności w tym co wykonują, sami mieli duży wpływ na to co się robili na zajęciach. 3) Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim: zajęcia oceniam pozytywnie, spełniły swoją funkcję, uczniowie rzetelnie pracowali, chętnie uczestniczyli w zajęciach, poświęcali swój czas wolny (soboty) na potrzebę uzupełnienia i pogłębienia swojej wiedzy; zajęcia prowadzone w sposób jasny i zrozumiały pomogły uczniom zrozumieć i przeprowadzić symulacyjne założenia firmy i prowadzenia działalności przez krótki okres (ABC własnego biznesu; uczniowie są zdyscyplinowani na zajęciach i aktywni OPINIE RODZICÓW UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE. Rodzice również wypełnili ankietę dotyczą udziału ich syna/córki w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Każdy z rodziców posiadał wiedzę na temat zajęć, w których uczestniczy syn/córka oraz miał świadomość, że zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ocenili dobór oferty dodatkowych zajęć pozytywnie, podkreślając wpływ zajęć na postawę oraz zachowanie syna/córki: córka chętnie chodzi do szkoły i uczestniczy w zajęciach; dzięki kursowi córka stała się bardziej pilna z chęcią i zaangażowaniem wypełnia zadania, nauczyła się planować i gospodarować czasem; kurs ukierunkował córkę w wyborze przyszłego zawodu; córka pogłębia wiedzę i poszerza swoje zainteresowani; syn więcej 16

17 poświęca czasu na naukę, ma lepsze oceny; pozytywnie oceniam zajęcia; korzystanie z projektu dobrze wpływa na zachowanie i edukację córki, zajęcia uzupełniają braki w wiedzy; zajęcia to dobry sposób spędzenia wolnego czasu, córka ma lepsze wyniki w nauce; córka w dużym stopniu nabrała pewności siebie REALZIACJA PROJEKTU. Zespół Zarządzający projektem w składzie: Zofia Mickiewicz koordynator projektu, Marlena Andrukajtis pracownik prowadzący biuro projektu i do spraw finansowych, Anna Brodowska pracownik ds. monitoringu i ewaluacji projektu, Małgorzata Wójcik główna księgowa projektu Wiesława Łokuciejewska księgowa szkolna projektu, Magdalena Miszkurka Gasperowicz księgowa szkolna projektu, Honorata Wójcik księgowa szkolna projektu, Katarzyna Romanowska koordynator szkolny projektu, Małgorzata Królikowska koordynator szkolny projektu, Elżbieta Fijarczyk koordynator szkolny projektu. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim I kwartał 2010 realizacji projektu (I III): uczestników projektu (78 K i 40 M). 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez uczniów oraz uzyskanie zgody rodziców. 3. Zrealizowanie następującej liczby godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych: L.p Przedmiot Liczba godzin 1. Język niemiecki Język polski Matematyka 36 17

18 4. Geografia Edukacja obywatelska: WOS Historia Razem: Frekwencja na zajęciach: L.p Przedmiot Liczba uczestników Frekwencja (%) 1. Język niemiecki % 2. Język polski % 3. Matematyka % 4. Geografia % 5. Edukacja obywatelska: WOS Historia % 100% 5. Kurs Barmański: 60 godz. (20 godz. teoretycznych, 40 godzin zajęć praktycznych). 15 uczestników otrzymało certyfikaty i zaświadczenia o ukończenia kursu r. - rozpoczęcie Kursu Prawa Jazdy kat. B. z udziałem 20 uczestników. 7. Materiały dydaktyczne - zakupiono: zeszyty ćwiczeń, kalkulatory proste do matematyki, słowniki do języka niemieckiego i Direk-P- repetytorium maturalne z języka niemieckiego, podręczniki: Vademecum, Matura na 100%, Geografia matura 2010 poziom podstawowy i rozszerzony i Tablice geograficzne do geografii, podręczniki: klasa I-III, testy maturalne do WOS, podręczniki: Wielki atlas historyczny, Paszport maturalny- historia do historii, słowniki ortograficzne: Słownik języka polskiego, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wielki słownik frazeologiczny, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Słownik wyrazów obcych z przykładami, Słownik synonimów, Słownik poprawnej polszczyzny do języka polskiego. 18

19 8. W projekcie zakończyło udział 11 uczestników (nie kontynuuje udziału w dalszej części projektu) i otrzymało certyfikaty oraz zaświadczenie z ukończenia kursu). Kwartał II 2010 realizacji projektu (kwiecień czerwiec): 119 uczestników projektu (79 K i 40 M). Zrealizowanie następującej liczby godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych: L.p Przedmiot Liczba godzin 1. Język niemiecki 9 2. Język polski 9 3. Matematyka 9 4. Geografia 9 5. Biologia Edukacja obywatelska: WOS Historia 4 3 Razem: 61 Frekwencja na zajęciach: L.p Przedmiot Imię i nazwisko Liczba uczestników Frekwencja nauczyciela (%) 1. Język niemiecki Patrycja Możejko % Kotwicka 2. Język polski Adam Brodowski % 3. Matematyka Katarzyna % Romanowska 4. Geografia Renata Kabała % 5. Biologia Katarzyna Michalak % 19

20 Bezuch 6. Edukacja obywatelska: WOS Monika Horyd % Historia Grzegorz Pawlak % Kurs Kelnerski: 60 godz. (20 godz. teoretycznych, 40 godzin praktycznych zajęć); 15 uczestników otrzymało certyfikaty i zaświadczenia z ukończenia kursu; 14 osób uczestniczy w dalszej części projektu. Kurs prawo jazdy kat. B: 20 uczestników zakończyło kurs prawo jazdy, przy czym 7 z nich uczestniczy w dalszej części projektu. Praktyka Zawodowa: uczestnicy kursu barmańskiego i kelnerskiego (30 osób) odbyło tygodniowe praktyki zawodowe w wymiarze 35 godzin w restauracji Starówka w Lidzbarku Warmińskim; na zakończenie praktyki uczniowie otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich realizację. Materiały dydaktyczne: zakupiono materiały dydaktyczne na zajęcia z biologii: Vademecum, matura Biologia, Paszport maturzysty. Biologia. Wycieczki edukacyjne: wyjazd 15 uczestników w ramach zajęć z języka polskiego na spektakl pt. Szewcy do Teatru Jaracza w Olsztynie, wyjazd 20 uczestników w ramach zajęć z Edukacji Obywatelskiej na wycieczkę do Warszawy, podczas którego uczestnicy zwiedzili Sejm RP, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Techniki. W projekcie zakończyło udział: 11 uczestników (K) kursu barmańskiego; 34 osoby w zajęciach dydaktycznych (19 K i 15 M); 13 osób w kursie prawa jazdy kat. B (9 K i 4 M), przy czym 7 osób z 20, które ukończyły kurs prawa jazdy kat. B kontynuuje udział w projekcie; 1 osoba (M) kurs kelnerski, przy czym 14 osób z 15, które ukończyły kurs kelnerski kontynuuje udział w projekcie; 1 osoba (K) przerwała udział w projekcie, a w jej miejsce weszła 1 osoba z listy rezerwowej (K). W sumie zakończyło udział projekcie 59 uczestników. W dalszej części projektu będzie kontynuowało 59 osób (38 K i 20 M). 20

21 Kwartał III 2010 realizacji projektu (lipiec wrzesień): 119 wszystkich uczestników projektu (79 K i 40 M). Zrealizowanie następującej liczby godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych: L.p Przedmiot Liczba godzin 1. Geografia 3 2. Biologia 9 Razem: 12 Frekwencja na zajęciach: L.p Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Liczba uczestników Frekwencja (%) 1. Geografia Renata Kabała % 2. Biologia Katarzyna Michalak - Bezuch % W projekcie zakończyło udział: kontynuuje udział 59 uczestników (39 K i 20 M). Kwartał IV 2010 realizacji projektu (październik grudzień): 119 wszystkich uczestników projektu (79 K i 40 M). Zrealizowanie następującej liczby godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych: L.p Przedmiot Liczba godzin 1. Geografia 6 2. Biologia Warsztaty psychologiczno pedagogiczne z umiejętności 20 21

22 przezwyciężenia trudności z nauką Razem: 44 Frekwencja na zajęciach: L.p Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Liczba uczestników Frekwencja (%) 1. Geografia Renata Kabała % 2. Biologia Katarzyna Michalak - Bezuch % 3. Warsztaty psychologiczno pedagogiczne z umiejętności przezwyciężenia trudności z nauką Iwona Pawlak % Przeprowadzono Kurs Kelner barman z językiem angielskim : liczba uczestników 14 osób (90 godzin: 40 godz. teoretycznych, 20 godz. praktycznych i 30 godz. języka angielskiego). Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia ukończeniu kursu; Odbyły się 2 wycieczki edukacyjne: w ramach zajęć z geografii zorganizowano wyjazd nad Zalew Wiślany i Muzeum Mikołaja Kopernika (15 uczestników wraz z opiekunem), a w ramach zajęć z biologii do Oceanarium w Gdyni wraz z lekcją muzealną Fauna i flora Bałtyku (15 uczestników wraz z opiekunem); Opublikowano 130 folderów dokumentujących udział 30 osobowej grupy uczniów na praktykach zawodowych w restauracji Starówka w Lidzbarku Warmińskim. W projekcie zakończyło udział 119 uczniów (79 kobiet i 40 mężczyzn). 22

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KWARTALNY Z EWALUACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KWARTALNY Z EWALUACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU

PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Termin realizacji zajęć: styczeń czerwiec 2014r. i wrzesień 2014r. maj 2015r. Realizowane będą: Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Wyrównujemy szanse program wsparcia rozwoju edukacyjno zawodowego uczniów Zespołu Szkół w Widzewie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Wyrównujemy szanse program wsparcia rozwoju edukacyjno zawodowego uczniów Zespołu Szkół w Widzewie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Wyrównujemy szanse program wsparcia rozwoju edukacyjno zawodowego uczniów Zespołu Szkół w Widzewie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Nowa oferta edukacyjna szkoły, poszerzona o pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych, Wyższa efektywność kształcenia, Wykorzystanie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOC TALENTÓW!

REGULAMIN PROJEKTU MOC TALENTÓW! Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie, numer projektu POKL.09.01.02-06-274/12, zwanym dalej Projektem. 2. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w projekcie prowadzonym przez. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.

REGULAMIN REKRUTACJI. w projekcie prowadzonym przez. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. REGULAMIN REKRUTACJI w projekcie prowadzonym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. Kurs na wykształcenie WND-POKL.09.01.02-08-071/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Opracowała : Elżbieta Kujawa-specjalista ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator: w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w swoją wiedzę na lata 2010/2011

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w swoją wiedzę na lata 2010/2011 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w swoją wiedzę na lata 2010/2011 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

PL01-KA

PL01-KA Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: projekt 2014-1-PL01-KA102-001178 Jestem pracownikiem kreatywnym na szybko zmieniającym się rynku pracy Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Słowniczek

REGULAMIN. 1. Słowniczek REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mój zielony DOM współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Gminy Wrocław Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. DZIAŁANIE: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji. TYTUŁ PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską. w ramach. Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską. w ramach. Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie W roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Mońkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim

Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim 1 INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Dać szansę - program warsztatowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wiedza fundamentem sukcesu na lata 2010/2011

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wiedza fundamentem sukcesu na lata 2010/2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wiedza fundamentem sukcesu na lata 2010/2011 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Technikum w Suchowoli nowa jakość w kształceniu zawodowym współfinansowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C Y J N Y P R O JEK T U Kompetencje kluczowe - klucz do sukcesu nr POKL.09.01.02-06-236/13. C e l e p r o j e k t u

R E G U L A M I N R E K R U T A C Y J N Y P R O JEK T U Kompetencje kluczowe - klucz do sukcesu nr POKL.09.01.02-06-236/13. C e l e p r o j e k t u R E G U L A M I N R E K R U T A C Y J N Y P R O JEK T U Kompetencje kluczowe - klucz do sukcesu nr POKL.09.01.02-06-236/13 realizowanego przez Gminę Szastarka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Znajdę pracę po szkole zawodowej, realizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej 1 Postanowienia ogólne 1.Projekt Edukacja dla przyszłości atrakcyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Barbara Gmur, Grażyna Nowosielska Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku Zasady przekazywania informacji o wynikach ewaluacji Wałbrzych, luty 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Słowacja), Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (Ostrawa Czechy), Deggendorf University of Applied Sciences (Deggendorf Niemcy).

Słowacja), Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (Ostrawa Czechy), Deggendorf University of Applied Sciences (Deggendorf Niemcy). REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt pt. realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu Już wiem. Będę inżynierem Projekt Już wiem. Będę inżynierem jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 1 Przepisy ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim

AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Dobry start szansą na sukces

Regulamin rekrutacji do projektu Dobry start szansą na sukces Regulamin rekrutacji do projektu Dobry start szansą na sukces realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Zawodowe perspektywy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Zawodowe

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAPLANUJ KARIERĘ ZAWODOWO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów i uczennic Technikum Logistyki

Bardziej szczegółowo

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty Program praktyk pedagogicznych realizowany w ramach projektu: Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych 6/POKL/3.3.2./2009 I. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA Projekt Rozwiń skrzydła współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin określa warunki naboru w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie i Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 11 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zielona Góra, 11 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, 11 czerwca 2011 r. Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DZIŚ UCZEŃ JUTRO PRACOWNIK Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Dziś uczeń jutro pracownik, finansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. realizowanego w Technikum nr 1

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. realizowanego w Technikum nr 1 Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży

Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży Erasmus + - staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie 1. Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów ZSEiL w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć Załącznik do zarządzenia nr 2704/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 września 2009 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA SZANSĄ NA LEPSZY START zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia pozalekcyjne Logomocja. 2. Zajęcia pozalekcyjne - Robotyka

1. Zajęcia pozalekcyjne Logomocja. 2. Zajęcia pozalekcyjne - Robotyka Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-000547 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI RODZICÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem II Badanie ankietowe przeprowadzone wśród rodziców ze szkół z Dzierżoniowa w okresie 2 kwiecień 20r. 7 maj 20r. Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo