EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA SZANSA NA SUKCES"

Transkrypt

1 EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU styczeń grudzień

2 Spis treści: WSTĘP OPIS FORMALNYCH ZAŁOŻEŃ BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU INFORMACJA O BADANIU CELE BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU I METODOLOGIA BADAWCZA RESPONDENCI WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO WYNIKI I OPINIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU OPINIE NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU OPINIE RODZICÓW UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE REALZIACJA PROJEKTU REKRUTACJA DO PROJEKTU PROMOCJA PROJEKTU WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA EWALUACYJNEGO

3 Wstęp Prezentowany dokument jest raportem końcowym projektu Edukacja szansa na sukces współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). W projekcie pierwotnie zakładano udział 400 beneficjentów, lecz ze względu na bardzo duże zainteresowanie uczniów projektem wsparciem w ramach przyznanych środków objęto nim 536 uczestników. Koszty ogółem (razem z wkładem własnym projektu) wyniosły ,27 zł. Okres realizacji projektu: 01.0l.2010r r. Raport podsumowuje całą realizację projektu od stycznia 2010r. do grudnia 2010r. 1. OPIS FORMALNYCH ZAŁOŻEŃ BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU INFORMACJA O BADANIU. Badania ewaluacyjne przez cały okres realizacji projektu przeprowadzała Anna Brodowska, pracownik ds. ewaluacji i monitoringu projektu, zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim (Wydział Oświaty, Kultury i Promocji) przy pomocy koordynatorów szkolnych projektu: Katarzyny Romanowskiej, Małgorzaty Królikowskiej i Elżbiety Fijarczyk. Dane potrzebne do opracowania raportu końcowego poświęconego realizacji projektu były zbierane kwartalnie od stycznia do grudnia 2010 roku metodą ankietową wśród uczestników projektu, a także na podstawie rozmów z koordynatorami szkolnymi. W każdej szkole znajduje się protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, lista rekrutacyjna uczniów, lista osób prowadzących zajęcia, dziennik zajęć, harmonogram prowadzonych zajęć i lista wydanych certyfikatów/zaświadczeń. 3

4 1.2. CELE BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU I METODOLOGIA BADAWCZA. Podstawowym celem badania ewaluacyjnego było uzyskanie informacji na temat: wdrażania zaplanowanych działań, osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu, sposobu zarządzania projektem oraz stopnia satysfakcji BO projektu z uzyskanego wsparcia. Działanie badawcze miało również na celu: ocenę stopnia zainteresowania proponowanymi dodatkowymi (pozaszkolnymi) zajęciami dydaktyczno wyrównawczymi wśród potencjalnych BO, ocenę stopnia zadowolenia i satysfakcji z przeprowadzonych dodatkowych (pozaszkolnych) zajęć dydaktyczno wyrównawczych i opieki pedagogicznej wśród potencjalnych BO, ocenę stopnia przydatności proponowanych dodatkowych (pozaszkolnych) zajęć dydaktyczno wyrównawczych i opieki pedagogicznej wśród potencjalnych BO, ocenę trafności i oczekiwań BO, ocenę skuteczności wykorzystanych w projekcie metod. Postawiono również za cel badania poznanie opinii uczestników projektu na temat samych zajęć, doboru ich tematyki, opinii nauczycieli na temat uczestników biorących udział w zajęciach, działań rekrutacyjnych oraz promocyjnych prowadzonych w ramach projektu oraz zgodności podejmowanych działań w ramach projektu z przyjętym harmonogramem. Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem młodzieży defaworyzowanej szczególnie pochodzącej z terenów wiejskich, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w 2010r. Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, poprzez stworzenie im szans udziału w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, ułatwienie młodzieży defaworyzowanej i marginalizowanej ze względu na pochodzenie czy też status społeczny zaistnienia na rynku pracy poprzez nawiązanie kontaktu i udział w kursach prowadzonych przez przedsiębiorców, poznawanie nowoczesnych technologii i programów, 4

5 przygotowanie merytoryczne uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i usystematyzowanie wiedzy w kontekście egzaminu maturalnego. Projekt miał na celu zwiększenie dostępu uczniów do bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wspomagających ich w nauce, rozwijających zainteresowania oraz podnoszących kompetencje niezbędne w dalszym procesie edukacji. Metodyka ewaluacji: W badaniu zastosowano różne metody, m.in.: ankieta audytoryjna wypełniona przez uczestników projektu, rodziców, nauczycieli, rozmowa z koordynatorem szkolnym projektu, rozmowa z uczestnikami projektu. Ewaluacja projektu Edukacja szansa na sukces przeprowadzona była za pomocą kwestionariusza ankiety audytoryjnej w formie papierowej, jak również indywidualnych rozmów z uczestnikami i koordynatorem szkolnym projektu na temat zarządzania projektem oraz promocji i rekrutacji. Zebrane w trakcie badania dane stanowiły podstawę do opracowania raportów kwartalnych, jaki i raportu końcowego z realizacji ww. projektu. Szczególną rolę w opracowaniu raportu stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych oraz rozmów indywidualnych z koordynatorami szkolnymi projektu, którzy przedstawiali wiele cennych informacji stanowiących podstawę wniosków i rekomendacji z badania ewaluacyjnego RESPONDENCI. Badaniem objęto uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w trzech szkołach: Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim oraz Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie. Uczniowie objęci projektem w większości pochodzą z terenów wiejskich i małych miast, dojeżdżają do szkół, w których się kształcą (ponad 50%). Do tej grupy zaliczyć można uczniów mających trudności w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacyjnego oraz uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z rodzin patologicznych. 5

6 Projekt obejmował również uczniów, którzy posiadają zdolności oraz zainteresowania w kierunku języków obcych, nauk przyrodniczo matematycznych, humanistycznych, a którzy z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do poszerzenia wiedzy na ww. obszarach. Łącznie wsparciem w ramach projektu objęto 536 uczestników. Jest to liczba większa niż było zaplanowane we wniosku aplikacyjnym 400 ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem. Badaniem byly objęte próby wybrane celowo pod względem modułów zajęć. Grupy uczestników z każdego rodzaju zajęć (przedmiotu) wypełniały ankiety ewaluacyjne. Dziękuję serdecznie wszystkim uczniom, rodzicom uczestników projektu oraz osobom odpowiedzialnym za realizację projektu za pomoc w przeprowadzeniu badania. 2. WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO WYNIKI I OPINIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Poniższe wnioski zostały przedstawione na podstawie opinii respondentów (uczestników) projektu oraz badań ankietowych przeprowadzonych z Beneficjentami Ostatecznymi i koordynatorami szkolnym projektu. Celem niniejszego rozdziału była prezentacja sumy poglądów BO w poszczególnych kategoriach, jakie zostały zastosowane w badaniu ewaluacyjnym. Na początek uczestnicy projektu zostali zapytani: Skąd dowiedziałaś(eś) się o możliwościach uczestnictwa w projekcie?. Najwięcej ankietowanych zaznaczyło odpowiedź Od wychowawcy/nauczyciela 70,21%, następnie: 36,88%- ulotki/plakaty, 21,99% - strona WWW, 20,09% - dyrektor szkoły, 19,62% - tablica informacyjna oraz 6,62% od kolegów i koleżanek. Przed rozpoczęciem udziału w projekcie zostały również przeprowadzone ankiety rekrutacyjne oraz rozmowy z nauczycielami. Uczestników zapytano również o powody uczestnictwa w projekcie realizowanym w Powiecie Lidzbarskim. Analizowano odpowiedzi uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie Edukacja szansa na sukces. Uczestnicy wymieniali wiele powodów, dla których zdecydowali się wziąć udział w zajęciach dodatkowych, m.in.: możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, przygotowanie do matury i zdanie matury z dobrym wynikiem, zainteresowanie danym przedmiotem, m.in. językiem obcym, geografią, wiedzą o społeczeństwie, powtórzenie materiału, uzupełnienie braków i poprawienie ocen, możliwość udziału w wycieczkach, poznanie regionu, poszerzenie horyzontów, poznawanie nowych 6

7 technologii i zasad działania, chęć spędzenia wolnego czasu, chęć nauczenia się czegoś nowego, rozwijanie swoich pasji, atrakcyjność zajęć, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (kursy) oraz możliwość udziału w zajęciach bezpłatnych. Zdecydowana większość uczestników stwierdziła, że została dobrze poinformowana o zasadach uczestnictwa w projekcie. Informacje dotyczące realizacji projektu, źródła finansowania, korzyści płynące z udziału w projekcie, a także propozycje zajęć zostały również przedstawione uczestnikom. Wykres Nr 1. Skuteczność informowania beneficjentów o zasadach uczestnictwa w projekcie 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 63.83% TAK 7,33% RACZEJ TAK 0,95% RACZEJ NIE 0% NIE Źródło: opracowanie własne Ponad 63% ankietowanych stwierdziło, że zostały im przekazane wszystkie potrzebne informacje o zasadach uczestnictwa w projekcie, 7,33% określiło, że raczej dobrze zostali poinformowani, nieznaczny tylko odsetek (0,95%) wyraził opinie, iż uczniowie nie zostali odpowiednio poinformowani o zasadach udziału w projekcie. 7

8 W celu sprawdzenia wiedzy na temat prowadzonych zajęć przeprowadzono badanie dotyczące zadowolenia uczestników z oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach projektu. Wyniki analizy przedstawia Wykres Nr 2. Wykres Nr 2. Poziom zadowolenia uczestników z oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 60,52% TAK 11,35% RACZEJ TAK 2,36% NIE WIEM 0% NIE Źródło: opracowanie własne Jak wynika z analizy 60,52% ankietowanych jest zadowolonych z zaproponowanej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 11,35% jest raczej zadowolonych, a 2,36% respondentów nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy proponowany zakres tematyczny zajęć jest odpowiedni. Uczestnicy swój wybór uzasadniali: zajęcia są ciekawie prowadzone, spełniają moje oczekiwania, atmosfera na zajęciach bardzo miła, rozwijam moje zainteresowania, uzupełniam swoje braki, powtarzam materiał, dostaję więcej niż oczekuję, uczę się pracy w grupie i współpracy z innymi, uzyskuję dodatkowe kwalifikacje (kursy ). 8

9 Zostały również na tym etapie realizacji projektu zbadane oczekiwania uczestników zajęć. Wyniki analizy przedstawia Wykres Nr 3. Wykres Nr 3.Poziom spełnienia oczekiwań uczestników projektu. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 63.59% TAK 11,11% RACZEJ TAK 1,65% NIE WIEM 0% NIE Źródło: opracowanie własne Ponad 63% badanych stwierdziło jednoznacznie, że zajęcia spełniają ich oczekiwania, 11,11% respondentów swoje oczekiwania wobec projektu uznało za raczej spełnione, a tylko 1,65% ankietowanych nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Forma prowadzonych zajęć została również poddana ocenie, w celu uzyskania informacji czy zaproponowana forma prowadzonych w ramach projektu zajęć spełnia ich oczekiwania Wyniki badania przedstawia Wykres Nr 4. 9

10 Wykres Nr 4. Zadowolenie uczestników z formy prowadzonych zajęć. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 59.81% TAK 13,24% RACZEJ TAK 0,47% RACZEJ NIE 0,24% NIE Źródło: opracowanie własne Ponad 59% ankietowanych zadecydowanie stwierdziło, że forma prowadzonych zajęć jest atrakcyjna, 13,24% było raczej zadowolonych z wybranej formy prowadzenia dodatkowych zajęć. Tylko 0,47% badanych stwierdziło, że forma prowadzenia zajęć jest raczej nieatrakcyjna, a 0,24% było na nie. Jednocześnie badana grupa uczestników nie wyraziła chęci dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie prowadzonych zajęć. Dobór zajęć w projekcie jest również ważnym elementem projektu, chociażby z tego względu, by uczestnicy mogli wybrać takie zajęcia, które by ich satysfakcjonowały, rozwijały zainteresowania i pogłębiały wiedzę czy poprzez udział w kursach - umożliwiały zdobywanie nowych kwalifikacji. W celu uzyskania wiedzy na temat realizacji projektu zapytano również uczestników jak oceniają dobór rodzajów zaproponowanych zajęć dodatkowych. Wyniki analizy przedstawia Wykres Nr 5. 10

11 Wykres Nr 5. Ocena doboru rodzajów zajęć w projekcie. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 59.57% TAK 12,53% RACZEJ TAK 1,42% OBOJĘTNIE 0,24% RACZEJ NIE 0% NIE Źródło: opracowanie własne 59,57% respondentów dobrze ocenia dobór zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu. Raczej dobrze zajęcia zaproponowane do projektu zostały ocenione przez 12,53% ankietowanych, a 4,42% przebadanych uczestników dobór zajęć uznało za obojętny. Dobór zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych został przez ankietowanych oceniony relatywnie dobrze, chociażby z tego powodu, że nie podali oni żadnych zmian oraz propozycji nowych zajęć. Istotnym elementem projektu jest również wybór kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe. Współpraca nauczyciela, czy osoby prowadzącej kursy jest bardzo ważna, przede wszystkim dla uczestników projektu, którzy na tego rodzaju zajęciach powinni czuć się dobrze i swobodnie, a dodatkowo nie odczuwać presji czy stresu. W związku z tym została poddana również ocenie współpraca uczestników projektu z nauczycielem (osobą prowadzącą) prowadzącym kursy i zajęcia. Wyniki analizy przedstawia Wykres Nr 6. 11

12 Wykres Nr 6. Ocena współpracy uczestników z nauczycielem prowadzącym zajęcia w ramach projektu. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 66.67% TAK 6,62% RACZEJ TAK 0,47% NIE WIEM 0% NIE Źródło: opracowanie własne Ponad 66% ankietowanych jest zadowolonych ze współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, 6,62% respondentów odpowiedziało, iż są raczej zadowoleni z prowadzonej współpracy, 0,47% nie umiało określić współpracy. Uczestnicy projektu nie wyrazili niezadowolenia ze współpracy z jakimkolwiek nauczycielem prowadzącym zajęcia. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne prowadzone w ramach projektu Edukacja szansa na sukces analizowano kolejno w każdej szkole, z których każda posiada swój własny program zajęć. Z tego powodu analizę prowadzono w oparciu o program każdej szkoły oddzielenie. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczestników projektu pod kątem rezultatów założonych w projekcie, a także ich weryfikacji przez pryzmat ich spełnienia z punktu widzenia uczestników. Poziom spełnienia wskaźników projektu badany był po zakończonych zajęciach. 12

13 Poniższa tabela przedstawia opinie uczestników projektu dotyczące rezultatów założonych w projekcie na koniec grudnia 2010r.: L.p Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem 1. Dzięki zajęciom wzrosły moje umiejętności korzystania z technologii informatycznej 2. Dzięki zajęciom wzrosły moje szanse edukacyjne Zdecydowanie zgadzam się (tak) Raczej się zgadzam (raczej tak) Zdecydowanie się nie zgadzam (nie) Trudno powiedzieć 130,93% 34,32% 24,63% 21,73% 220,87% 68,02% 3,29% 16,35% Dzięki zajęciom wzrosły moje umiejętności interpersonalne (m.in. umiejętność komunikowania się, umiejętność pracy w grupie) Dzięki zajęciom wzrosły moje kompetencje kluczowe Dzięki zajęciom wzrosło moje poczucie wartości (większe zaufanie we własne możliwości i wzrost dbałości o własny wizerunek) Dzięki zajęciom nabyłem(am) umiejętność samooceny i radzenia sobie z problemami 226,63% 74,91% 16,56% 33,94% 206,87% 79,13% 26,43% 41,73% 5. Dzięki zajęciom wzrosło moje zaangażowanie do przedmiotów zawodowych i ogólnych (m.in. nauk przyrodniczomatematycznych, humanistycznych i języków obcych) 6. Dzięki zajęciom potrafię stosować wiedzę w praktyce 208,13% 70,93% 14,56% 32,79% 133,87% 73,56% 9,72% 36,79% 13

14 Uczniowie na pytanie, czy dzięki zajęciom wzrosły ich umiejętności korzystania z technologii informacyjnej zaznaczyli, że zdecydowanie tak, przy czym aż 130,93% stwierdziło, że ich umiejętności zwiększyły się o dodatkową wiedzę na temat korzystania z technologii informatycznej poprzez udział w kursach komputerowych, gdzie rozwijali swoje zainteresowania oraz dzięki indywidualnemu podejściu prowadzącego kurs do każdego ucznia, a także poświęceniu większej ilości czasu na wytłumaczenie każdemu z osobna realizowanego materiału. Wyrównanie szans edukacyjnych w dzisiejszych czasach jest jednym z najważniejszych problemów społecznych i edukacyjnych, odnoszących się przed wszystkim do uczniów pochodzących z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Problem ten również dotyczy młodzieży z rodzin biednych, patologicznych i dysfunkcyjnych. Ważne jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów oraz ułatwienie młodzieży defaworyzowanej i marginalizowanej, ze względu na pochodzenie czy też status społeczny, dostępu do wiedzy niezbędnej w równym starcie edukacyjnym. W projekcie założono, iż rezultaty miękkie przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych. 220,87% badanych respondentów zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich szanse edukacyjne zostały wyrównane. 68,02% uczestników zdeklarowało, iż ich szanse edukacyjne raczej zostały wyrównane. Tylko 3,29% nie zgodziło się, iż ich szanse edukacyjne wzrosły. Następnie uczestnicy określili, czy dzięki zajęciom wzrosły ich umiejętności interpersonalne (m.in. umiejętności komunikowania się, umiejętność pracy w grupie) oraz kompetencje kluczowe. 226,63% respondentów odpowiedziało, iż zdecydowanie poprawiła się ich współpraca w grupie oraz umiejętność komunikowania się i kompetencje kluczowe. 74,91% raczej zgodziło się z tym stwierdzeniem, a tylko 16,56% było na nie. Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Umiejętności kluczowe to takie, które są niezbędne do skutecznego wypełnienia zadań związanych z nauką, pracą i integracją społeczną. Składają się na nie umiejętności intelektualne, społeczne oraz praktyczne. Umiejętności te charakteryzują się dużym stopniem uniwersalności, mogą być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach życiowych. Kompetencje kluczowe to m.in.: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w języku obcym; umiejętność uczenia się; umiejętność posługiwania się komputerem; 14

15 inicjatywa i przedsiębiorczość; umiejętność korzystania ze swoich praw Badana grupa określiła również, czy dzięki zajęciom wzrosło ich poczucie wartości (większe zaufanie we własne możliwości i wzrost dbałości o własny wizerunek) oraz umiejętność samooceny i radzenia sobie z problemami. 206,87% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie wzrosło ich poczucie własnej wartości. 79,13% raczej zgodziło się z tym stwierdzeniem, tylko 26,43% było zdecydowanie na nie. Uczestników ankiety zapytano także, czy dzięki zajęciom wzrosło ich zaangażowanie do przedmiotów zawodowych i ogólnych (m.in. nauk przyrodniczo-matematycznych i języków obcych). 208,13% respondentów zdecydowanie zdeklarowało, że dzięki zajęciom wzrosło ich zaangażowanie do przedmiotów zawodowych i ogólnych, 70,93% raczej zgodziło się z tym stwierdzeniem, a jedynie 14,56% było na nie. 32,79% nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Spytano także uczestników projektu, czy dzięki zajęciom potrafią stosować wiedzę w praktyce. 133,87% badanych zdecydowanie stwierdziło, iż potrafi stosować wiedzę w praktyce dzięki udziałowi w projekcie a 9,72% zdecydowanie nie zgodziło się. Uczestnicy również odpowiedzieli na pytanie, czy zajęcia w ramach projektu różniły się od zwykłych lekcji. Ponad 100% ankietowanych zdecydowanie wyraziła się, że zajęcia te różniły się od zwykłych lekcji, a tylko 6,87% było na nie. Atmosfera na zajęciach była bardzo miła, zajęcia realizowano w sposób ciekawy, a dzięki nim można było uzupełnić swoje braki w nauce, czy powtórzyć materiał, nadrabiając jednocześnie zaległości. Na podkreślenie, z punktu widzenia uczestników, zasługuje atmosfera na zajęciach prowadzonych w sposób luźny, bezstresowy. Nie bez znaczenia, w kontekście odpowiedzi uczestników, jest towarzyszące projektowi, organizowane wycieczek edukacyjnych, a także przeprowadzenie kursów zawodowych, z których część nie odbywała się na terenie szkoły OPINIE NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU. Nauczyciele prowadzący zajęcia w projekcie przedstawili swoje opinie na temat uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe oraz kursy w formie ankiet: 15

16 1) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim: uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli bardzo otwarci, kreatywni, ukierunkowani na współpracę w grupie i odważniej podejmowali rozmowę; uczniowie poszerzali swoje zainteresowania, wykazywali aktywność; efekty pracy na zajęciach były widoczne przy wystawieniu ocen semestralnych; uczniowie sami proponowali formę prowadzenia zajęć, np. zajęcia warsztatowe wspomagane przez multimedia; zachowanie i frekwencja na zajęciach nie budziła żadnych zastrzeżeń, rozwijali możliwości zawodowe w kierunku gastronomicznym, poszerzali wiedzę na temat technologii barmańskiej (kurs). 2) Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie: uczniowie dostrzegli korzyści płynące z dodatkowych zajęć, chętnie brali udział w zajęciach; uczniowie wykazywali większe zaangażowanie w pracę, dużą aktywność, poszerzali swoje wiadomości, docenili możliwość korzystania z zajęć bezpłatnych; bardzo dobra atmosfera na zajęciach; uczniowie mogą nabrać pewności w tym co wykonują, sami mieli duży wpływ na to co się robili na zajęciach. 3) Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim: zajęcia oceniam pozytywnie, spełniły swoją funkcję, uczniowie rzetelnie pracowali, chętnie uczestniczyli w zajęciach, poświęcali swój czas wolny (soboty) na potrzebę uzupełnienia i pogłębienia swojej wiedzy; zajęcia prowadzone w sposób jasny i zrozumiały pomogły uczniom zrozumieć i przeprowadzić symulacyjne założenia firmy i prowadzenia działalności przez krótki okres (ABC własnego biznesu; uczniowie są zdyscyplinowani na zajęciach i aktywni OPINIE RODZICÓW UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE. Rodzice również wypełnili ankietę dotyczą udziału ich syna/córki w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Każdy z rodziców posiadał wiedzę na temat zajęć, w których uczestniczy syn/córka oraz miał świadomość, że zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ocenili dobór oferty dodatkowych zajęć pozytywnie, podkreślając wpływ zajęć na postawę oraz zachowanie syna/córki: córka chętnie chodzi do szkoły i uczestniczy w zajęciach; dzięki kursowi córka stała się bardziej pilna z chęcią i zaangażowaniem wypełnia zadania, nauczyła się planować i gospodarować czasem; kurs ukierunkował córkę w wyborze przyszłego zawodu; córka pogłębia wiedzę i poszerza swoje zainteresowani; syn więcej 16

17 poświęca czasu na naukę, ma lepsze oceny; pozytywnie oceniam zajęcia; korzystanie z projektu dobrze wpływa na zachowanie i edukację córki, zajęcia uzupełniają braki w wiedzy; zajęcia to dobry sposób spędzenia wolnego czasu, córka ma lepsze wyniki w nauce; córka w dużym stopniu nabrała pewności siebie REALZIACJA PROJEKTU. Zespół Zarządzający projektem w składzie: Zofia Mickiewicz koordynator projektu, Marlena Andrukajtis pracownik prowadzący biuro projektu i do spraw finansowych, Anna Brodowska pracownik ds. monitoringu i ewaluacji projektu, Małgorzata Wójcik główna księgowa projektu Wiesława Łokuciejewska księgowa szkolna projektu, Magdalena Miszkurka Gasperowicz księgowa szkolna projektu, Honorata Wójcik księgowa szkolna projektu, Katarzyna Romanowska koordynator szkolny projektu, Małgorzata Królikowska koordynator szkolny projektu, Elżbieta Fijarczyk koordynator szkolny projektu. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim I kwartał 2010 realizacji projektu (I III): uczestników projektu (78 K i 40 M). 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez uczniów oraz uzyskanie zgody rodziców. 3. Zrealizowanie następującej liczby godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych: L.p Przedmiot Liczba godzin 1. Język niemiecki Język polski Matematyka 36 17

18 4. Geografia Edukacja obywatelska: WOS Historia Razem: Frekwencja na zajęciach: L.p Przedmiot Liczba uczestników Frekwencja (%) 1. Język niemiecki % 2. Język polski % 3. Matematyka % 4. Geografia % 5. Edukacja obywatelska: WOS Historia % 100% 5. Kurs Barmański: 60 godz. (20 godz. teoretycznych, 40 godzin zajęć praktycznych). 15 uczestników otrzymało certyfikaty i zaświadczenia o ukończenia kursu r. - rozpoczęcie Kursu Prawa Jazdy kat. B. z udziałem 20 uczestników. 7. Materiały dydaktyczne - zakupiono: zeszyty ćwiczeń, kalkulatory proste do matematyki, słowniki do języka niemieckiego i Direk-P- repetytorium maturalne z języka niemieckiego, podręczniki: Vademecum, Matura na 100%, Geografia matura 2010 poziom podstawowy i rozszerzony i Tablice geograficzne do geografii, podręczniki: klasa I-III, testy maturalne do WOS, podręczniki: Wielki atlas historyczny, Paszport maturalny- historia do historii, słowniki ortograficzne: Słownik języka polskiego, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wielki słownik frazeologiczny, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Słownik wyrazów obcych z przykładami, Słownik synonimów, Słownik poprawnej polszczyzny do języka polskiego. 18

19 8. W projekcie zakończyło udział 11 uczestników (nie kontynuuje udziału w dalszej części projektu) i otrzymało certyfikaty oraz zaświadczenie z ukończenia kursu). Kwartał II 2010 realizacji projektu (kwiecień czerwiec): 119 uczestników projektu (79 K i 40 M). Zrealizowanie następującej liczby godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych: L.p Przedmiot Liczba godzin 1. Język niemiecki 9 2. Język polski 9 3. Matematyka 9 4. Geografia 9 5. Biologia Edukacja obywatelska: WOS Historia 4 3 Razem: 61 Frekwencja na zajęciach: L.p Przedmiot Imię i nazwisko Liczba uczestników Frekwencja nauczyciela (%) 1. Język niemiecki Patrycja Możejko % Kotwicka 2. Język polski Adam Brodowski % 3. Matematyka Katarzyna % Romanowska 4. Geografia Renata Kabała % 5. Biologia Katarzyna Michalak % 19

20 Bezuch 6. Edukacja obywatelska: WOS Monika Horyd % Historia Grzegorz Pawlak % Kurs Kelnerski: 60 godz. (20 godz. teoretycznych, 40 godzin praktycznych zajęć); 15 uczestników otrzymało certyfikaty i zaświadczenia z ukończenia kursu; 14 osób uczestniczy w dalszej części projektu. Kurs prawo jazdy kat. B: 20 uczestników zakończyło kurs prawo jazdy, przy czym 7 z nich uczestniczy w dalszej części projektu. Praktyka Zawodowa: uczestnicy kursu barmańskiego i kelnerskiego (30 osób) odbyło tygodniowe praktyki zawodowe w wymiarze 35 godzin w restauracji Starówka w Lidzbarku Warmińskim; na zakończenie praktyki uczniowie otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich realizację. Materiały dydaktyczne: zakupiono materiały dydaktyczne na zajęcia z biologii: Vademecum, matura Biologia, Paszport maturzysty. Biologia. Wycieczki edukacyjne: wyjazd 15 uczestników w ramach zajęć z języka polskiego na spektakl pt. Szewcy do Teatru Jaracza w Olsztynie, wyjazd 20 uczestników w ramach zajęć z Edukacji Obywatelskiej na wycieczkę do Warszawy, podczas którego uczestnicy zwiedzili Sejm RP, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Techniki. W projekcie zakończyło udział: 11 uczestników (K) kursu barmańskiego; 34 osoby w zajęciach dydaktycznych (19 K i 15 M); 13 osób w kursie prawa jazdy kat. B (9 K i 4 M), przy czym 7 osób z 20, które ukończyły kurs prawa jazdy kat. B kontynuuje udział w projekcie; 1 osoba (M) kurs kelnerski, przy czym 14 osób z 15, które ukończyły kurs kelnerski kontynuuje udział w projekcie; 1 osoba (K) przerwała udział w projekcie, a w jej miejsce weszła 1 osoba z listy rezerwowej (K). W sumie zakończyło udział projekcie 59 uczestników. W dalszej części projektu będzie kontynuowało 59 osób (38 K i 20 M). 20

21 Kwartał III 2010 realizacji projektu (lipiec wrzesień): 119 wszystkich uczestników projektu (79 K i 40 M). Zrealizowanie następującej liczby godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych: L.p Przedmiot Liczba godzin 1. Geografia 3 2. Biologia 9 Razem: 12 Frekwencja na zajęciach: L.p Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Liczba uczestników Frekwencja (%) 1. Geografia Renata Kabała % 2. Biologia Katarzyna Michalak - Bezuch % W projekcie zakończyło udział: kontynuuje udział 59 uczestników (39 K i 20 M). Kwartał IV 2010 realizacji projektu (październik grudzień): 119 wszystkich uczestników projektu (79 K i 40 M). Zrealizowanie następującej liczby godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych: L.p Przedmiot Liczba godzin 1. Geografia 6 2. Biologia Warsztaty psychologiczno pedagogiczne z umiejętności 20 21

22 przezwyciężenia trudności z nauką Razem: 44 Frekwencja na zajęciach: L.p Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Liczba uczestników Frekwencja (%) 1. Geografia Renata Kabała % 2. Biologia Katarzyna Michalak - Bezuch % 3. Warsztaty psychologiczno pedagogiczne z umiejętności przezwyciężenia trudności z nauką Iwona Pawlak % Przeprowadzono Kurs Kelner barman z językiem angielskim : liczba uczestników 14 osób (90 godzin: 40 godz. teoretycznych, 20 godz. praktycznych i 30 godz. języka angielskiego). Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia ukończeniu kursu; Odbyły się 2 wycieczki edukacyjne: w ramach zajęć z geografii zorganizowano wyjazd nad Zalew Wiślany i Muzeum Mikołaja Kopernika (15 uczestników wraz z opiekunem), a w ramach zajęć z biologii do Oceanarium w Gdyni wraz z lekcją muzealną Fauna i flora Bałtyku (15 uczestników wraz z opiekunem); Opublikowano 130 folderów dokumentujących udział 30 osobowej grupy uczniów na praktykach zawodowych w restauracji Starówka w Lidzbarku Warmińskim. W projekcie zakończyło udział 119 uczniów (79 kobiet i 40 mężczyzn). 22

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR EFEKTÓW Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową paostwa.

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo