SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę : SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiającym jest: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, Sandomierz, Regon , NIP , tel. (015) do 43, fax (015) , Internet: 2. Materiał zamieszczono na stronie www: sandomierz.bip.gmina.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 223, poz oraz z 2008r. Nr 171 poz Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): Przedmiot zamówienia dotyczy: a) Urządzeń komputerowych 6 szt. b) Urządzeń komputerowych 4 szt. c) Komputerów przenośnych 3 szt. d) Monitorów 6 szt. e) Monitorów 4 szt. f) Drukarek laserowych 10 szt.

2 2 Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja ilości oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w poniższych zestawieniach: Ad/ a: Minimalne wymagania techniczne: Procesor: nie słabszy niż Core2 Duo E8400 Pamięć operacyjna: 4GB (rozbudowa do 8GB) Gniazda pamięci: 4 gniazda DIMM Dysk twardy: 250GB Karta graficzna: 512MB RAM; z wyjściami DVI i D-Sub Obudowa: Mini/Miditower Wewnętrzna karta dźwiękowa: Zintegrowana karta dźwiękowa Interfejs sieciowy: Wbudowana karta sieci LAN Gigabit Napędy: DVD-RW DL Czytnik kart pamięci Card leader all in one Zewnętrzne porty we-wy: Z przodu: 2 porty USB 2.0, i jeden opcjonalny port IEEE 1394A; z tyłu: 5 portów USB 2.0, 1 port SATA (zewnętrzny), 1 standardowy port szeregowy, 1 port równoległy, 2 porty PS/2 (klawiatury i myszy), 1 gniazdo RJ-45 do wbudowanej karty Gigabit LAN, wejście i wyjście audio, gniazdo mikrofonu: 2 porty USB 2.0 (wewnętrzne) Zasilanie: 475 W, szerokozakresowy, z aktywną korekcją Współczynnika mocy, sprawność 80 PLUS Zarządzanie bezpieczeństwem: czujnik otwarci budowy System operacyjny: MS Windows Vista Business/ zainstalowany XP Pro Oprogramowanie MS Word 2007, MS Exel 2007 Peryferia: klawiatura, myszka Ad/ b: Minimalne wymagania techniczne: Procesor: Pamięć operacyjna: Gniazda pamięci: Dysk twardy: Karta graficzna: Obudowa: Karta dźwiękowa: Interfejs sieciowy: Napędy: Porty We-Wy: nie słabszy niż Core2 Quad Q5550 3x2GB 1333MHz DDR3 DIMM 4 gniazda DIMM 320 GB, 8 MB Cache 1024 MB RAM, PCI-E, 2xDVI MidiATX Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa DVD-RW Czytnik kart pamięci typu All-in-one Z przodu obudowy: 2 x USB 2.0, Audio OUT Z tyłu obudowy: 6x USB 2.0, 1xRJ45, 2x PS/2,

3 3 Zasilanie: Zarządzanie bezpieczeństwem: System operacyjny: Peryferia: Audio IN/OUT 500W, standard ATX 2.0, funkcja PFC, aktywny PFC Czujnik otwarcia obudowy MS Windows Vista Business lub MS Windows XP Professional Klawiatura, Mysz USB Ad/c Minimalne wymagania techniczne komputerów przenośnych: Przekątna ekranu LCD: Nominalna rozdzielczość LCD: Procesor: Model Procesora: Pamięć RAM: Typ pamięci RAM: Pojemność dysku twardego: Napęd optyczny: Zewn. układ graficzny: Wyjścia karty graficznej: Karta Graficzna: Czas pracy na baterii: Komunikacja: Interfejsy: System Operacyjny: Wyposażenie: cali 1280 x 800 pikseli Intel Core2 Duo nie słabszy niż T6600 (2.2 GHz, 2 MB Cache) 2 GB DDR2 (800 Mhz) 320 GB DVD +/- RW DL Nie D-Sub, video [tv-out] nie słabsza niż ATI Mobility Radeon HD3200 (DirectX10, SM 4.0) 4.00 godz. WiFi IEE a/b/g/n, LAN 1 Gbps, modem analogowy FireWireExpressCard, 4x USB Windows Vista Business Czytnik kart pamięci xdsdms-promemory StickMMC Ad/ d minimalne wymagania techniczne dla monitorów: przekątna cali rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele kontrast 1000:1 jasność 300 cd/m 2 maks. częst. odchylenia pionowego Hz maks. częst. odchylenia poziomego khz wielkość plamki 0.29 mm czas reakcji plamki 5.00 ms kąt widzenia pion kąt widzenia poziom ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln analogowe złącze D-Sub 15- pin tak

4 4 cyfrowe złącze DVI tak głośniki tak spełniane normy jakościowe TCO 2003 ISO Ad/e minimalne wymagania techniczne dla monitorów: Monitor: Przekątna: 22.0 cali Rozdzielczość nominalna: 1680x1050 pikseli Kontrast: 8000:1 Jasność: 300 cd/m 2 Wielkość plamki: 0.28 mm Czas reakcji plamki: 2.00 ms Kąt widzenia poziomego: 160º Głośniki: 2x1W Złącza: DVI, D-Sub Spełniane normy jakościowe: TCO 2003 TUV-GS Energy Star Ad/ f Minimalne wymagania techniczne drukarek: minimalna prędkość druku 33 str/min. rozdzielczość w pionie 1200 dpi normatywny cykl pracy str./mies. gramatura papieru 60h/m² pojemność podajnika papieru 300 szt. mak. pojemność podajników 800 szt. maks. rozmiar nośnika A4 złącza zewnętrzne USB 2.0; ethernet 10/100 w komplecie kabel do podłączenia komp. Tak obsługiwane języki Postscript v3 PCL 6 PCL 5c druk dwustronny automatyczny Tak serwer wydruku Tak 4.W zakresie zadań: urządzenia komputerowe i komputery przenośne oferta musi zawierać: a) Opis- informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, oznaczeń, a także:

5 5 b) Specyfikę techniczną oferowanego modelu potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5. W zakresie zadania- drukarki laserowe- oferta musi zawierać: a) Opis- informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, oznaczeń, a także: b) Specyfikację techniczną oferowanego modelu potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w specyfikacji, c) Informację- dokumenty potwierdzające wymagania dotyczące deklaracji zgodności CE na oferowany model. 6. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt, i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań uważa się dzień, w którym podpisany zostanie Protokół odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy jak i w okresie trwania gwarancji. 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia ustala się : do 22 grudnia 2009r. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA I OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz udokumentują to poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego,

6 6 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i 3) znajdą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ, 6) spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania. 2. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w pkt 6 niniejszej specyfikacji Informacje o oświadczeniach i dokumentach metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców niespełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH

7 7 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru i załącznik nr 1. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2. 3) Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania. 3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 1) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 3) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. 4) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy, dokumentów.

8 8 4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 4) Każda za stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 2. Wyjaśnienie treści SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Zamawiający udzieli odpowiedzi, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła ma niej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 3) Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych praz przekazane wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Osobą odpowiedzialną do kontaktów z Wykonawcą jest ze strony Zamawiającego P. Marek Żołyniak informatyk tel. wew Modyfikacja treści specyfikacji: 1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano

9 9 specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej. 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 5) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 5. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a. spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, b. spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w Stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera

10 10 rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. VIII. TERMIN ZWIĄZANI OFERTĄ 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 30 grudnia 2009r. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 3. Oferta składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Wszelkie koszty związane z przegotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 8. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty. 9. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 6 Informacje o oświadczeniach i dokumentach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. 11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta dostawa sprzętu komputerowego nie otwierać przed 30 Listopad 2009 r. godz. 11: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia r. do godz. 11 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój nr 206 (II piętro) sekretariat. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub

11 11 wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 10 Opis sposobu przygotowania ofert niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem Zmiana. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty koperta powinna być opatrzona napisem Wycofane. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11 w siedzibie zamawiającego sala konferencyjna nr 310 (III piętro). 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie faksem wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia (zadania) należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w treści siwz. 3. oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem do dwóch miejsc po przecinku. 4. podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego. 5. może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ OCENY OFERT 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia określone wymagania określone niniejszą specyfikacją, 2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją, 3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 2. Kryteria oceny ofert:

12 12 Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. oferowana minimalna brutto = x 100% oferty badanej brutto XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elekrtonicznej. 4. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając w Informacji o wyniku postępowania. 6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku możliwe jest zawarcie umowy przed opływem tego terminu. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 1. Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Prawo do wniesienia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13 Numer 1 Formularz ofertowy Numer 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Numer 3 Wzór umowy 13

14 14 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć firmy) miejscowość, data.. Dane wykonawcy: Nazwa: Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa: Numer telefonu:.... Numer faksu:. Numer REGON, NIP:. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, zadania przedstawiamy w poniższej tabeli: Lp. ZADANIE NR 1 Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk netto całkowita netto (poz. 3x4) Stawka (w %) Wartość Wartość ogółem brutto (poz ) A komputer 6 stacjonarny wpisać oferowany model komputera wraz z podaniem producenta Lp. ZADANIE NR 1 Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk netto całkowita netto (poz. 3x4) Stawka (w %) Wartość Wartość ogółem brutto (poz ) B komputer 4 stacjonarny wpisać oferowany model komputera wraz z podaniem producenta

15 15 Lp. ZADANIE NR 3 Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk netto całkowita netto (poz. 3x4) Stawka (w %) Wartość Wartość ogółem brutto (poz. 5+7) C Komputer przenośny - 3 laptop wpisać oferowany model laptopa wraz z podaniem producenta Lp. ZADANIE NR 2 Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk netto całkowita netto (poz. 3x4) Stawka (w %) Wartość Wartość ogółem brutto (poz ) D Monitor 6 wpisać oferowany model monitora wraz z podaniem producenta Lp. ZADANIE NR 2 Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk netto całkowita netto (poz. 3x4) Stawka (w %) Wartość Wartość ogółem brutto (poz ) E Monitor 4 wpisać oferowany model monitora wraz z podaniem producenta Lp. ZADANIE NR 4 Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk netto całkowita netto (poz. 3x4) Stawka (w %) Wartość Wartość ogółem brutto (poz. 5+7) F Drukarka 10 laserowa wpisać oferowany model drukarki wraz z podaniem producenta Osobą /osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: 1... tel. kontaktowy, faks: zakres odpowiedzialności... Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w

16 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:. Zastrzeżenie wykonawcy: Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania: Inne informacje wykonawcy: Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.... Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

17 17 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW (pieczęć firmy) Nazwa wykonawcy: Siedziba wykonawcy: miejscowość, data Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.... Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

18 18 Załącznik nr 3 Wzór WZÓR UMOWY W dniu 200 r. w Sandomierzu pomiędzy... zwanym dalej Zamawiającym, nr NIP, nr REGON. Reprezentowanym przez: 1) 2) a... ul... nr REGON.., NIP zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1). 2). została zawarta umowa o następującej treści: 1 DEFINICJE związane z przedmiotem umowy: 1. Umowa oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie Umowy i związanych z nią ofertą i specyfikacją techniczną, stanowiących integralną część umowy. Podstawa prawna zawarcia umowy art. 10 ust. 1 i art. 94 ust. 1 - ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz Przedmiot umowy oznacza dostawę określoną w ofercie Wykonawcy i załączonej specyfikacji technicznej, zleconą przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia 2. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu komputerowego, zgodnie z ofertą, na potrzeby Zamawiającego, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone w specyfikacjach technicznych. 3. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego Specyfikację zatwierdzono: dnia 04.05.2012 roku PREZYDENT Miasta Kalisza /---/ dr inż.

Bardziej szczegółowo