SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych i przekazaniu do eksploatacji dwóch fabrycznie nowych spręŝarek odśrodkowych (turbospręŝarek) wraz z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami, materiałami i oprzyrządowaniem w systemie pod klucz. Wydajność znamionowa spręŝarek przy 0 C; 1,013 bar; 0% wilg.: 1) SpręŜarka nr 1 o wydajności znamionowej Nm 3 /h ± 10% 1 szt., 2) SpręŜarka nr 2 o wydajności znamionowej Nm 3 /h ± 10% 1 szt. SpręŜarki muszą posiadać płynną regulację wydajności (bez upustu do atmosfery) w zakresie: a) spręŝarka nr Nm 3 /h ± 10%, b) spręŝarka nr Nm 3 /h ± 10%, Instalacja musi być wyposaŝona w układy zapewniające płynną regulacją ciśnienia roboczego w zakresie od 0,6 do 0,8 MPa. Układ automatyki i sterowania nowych spręŝarek musi umoŝliwiać pracę miejscową i zdalną. Wymagana jest dostawa i montaŝ nowego układu zdalnego sterowania, który będzie umoŝliwiał sterowanie pracą nowych spręŝarek i spręŝarki istniejącej - firmy Cooper TA 6000 wraz z jej armaturą. Temperatura powietrza wylotowego za kaŝdą ze spręŝarek powinna być 38 C przy załoŝeniu temperatury wody chłodzącej 27 C. Instalacja musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej, w tym zgodnie z przepisami ochrony przeciwpoŝarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem budowlanym.

2 Strona 2/3 W szczególności, realizacja zadania obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji; 2) Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej, serwisowej, remontowej oraz innej niezbędnej do uŝytkowania przedmiotu zamówienia w świetle obowiązujących przepisów; 3) Roboty budowlane związane z wykonaniem nowych fundamentów (w tym wszelkich niezbędnych wyburzeń i demontaŝy); 4) Dostawę i montaŝ instalacji, w tym: spręŝarek, układu wody chłodzącej wraz z filtrami samoczyszczącymi, instalacji zasilania elektrycznego, systemu sterowania i nadzoru nad pracą instalacji, części zapasowych i szybkozuŝywających się na okres gwarancji, narzędzi, materiałów; 5) Nadzór nad realizacją; 6) Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji spręŝarek; 7) Wykonanie instrukcji eksploatacji według standardów Zamawiającego; 8) Rozruch, Optymalizację i 72 godzinny Ruch Próbny; 9) Pomiary gwarancyjne; 10) Przekazanie do eksploatacji; 11) Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej. Dostarczone urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i oznaczenia, które są wymagane przez przepisy obowiązujące w Polsce, w szczególności znak CE. Wszystkie opisy umieszczone na urządzeniach i instalacji muszą być w języku polskim. Dla kaŝdej spręŝarki naleŝy przedstawić oddzielnie charakterystyki pracy: a) p = f (wydajności wyraŝonej w Nm 3 /h ); b) zapotrzebowanie mocy = f (wydajności wyraŝonej w Nm 3 /h ); c) wydajność w Nm 3 /h = f (temp. Powietrza) dla stałych wartości ciśnienia: p 1 =0,6 Mpa, p 2 = 0,7 Mpa, p 3 =0,8 Mpa.

3 Strona 3/3 Dane do projektowania: parametr spręŝarka nr 1 spręŝarka nr 2 Tabela nr 1 ciśnienie na tłoczeniu [P t ] zakres regulacji ciśnienia temperatura czynnika na tłoczeniu [T max ] 0,8 Mpa 0,6 0,8 Mpa 38 C wilgotność względna 60 % temperatura na ssaniu 35(C temperatura wody chłodzącej 27(C wydajność znamionowa [Qmax] Norm.m 3 /h± 10%, Norm.m 3 /h± 10%, zakres regulacji wydajności (bez wydmuchu) zasilanie silnik sterowanie spręŝarek, armatury i pozostałych urządzeń poziom hałasu Nm 3 /h± 10%, Nm 3 /h± 10%, 6 kv, rozdzielnia RF1 elektryczny, chłodzony powietrzem, klasa izolacji F miejscowe i zdalne z nastawni < 85 db(a) w odległości 1 m od urządzenia oraz < 40 db(a) na granicy terenu elektrowni w godzinach od do 6 00 Zamawiający będzie wymagał aby wykonawcy wypełnili tabele, w których zamieszczą Gwarantowane parametry eksploatacyjne spręŝarek (Załącznik nr 1a do SIWZ - Tabela gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych dla spręŝarki nr 1 i spręŝarki nr 2.). Instalacja musi zawierać między innymi następujące elementy: a) kanały ssące powietrza,

4 Strona 4/4 b) kanały wydmuchowe wraz z tłumikami, c) kanały tłoczne powietrza wraz z trójnikami do głównego kolektora powietrza, d) rurociągi wody chłodzącej wraz z trójnikami na ssaniu i tłoczeniu, e) podwójną armaturę odcinającą z moŝliwością wyboru sterowania zdalne/miejscowe, f) układy odwodnień, g) zdalne/miejscowe: zasilanie, sterowanie i AKPiA, h) mikroprocesorowy układ sterowania współpracujący z komputerem zewnętrznym, który wchodzi w zakres dostawy (wizualizacja układów technologicznych i pracy całej instalacji, wszystkie opisy muszą być w języku polskim), zewnętrzny komputer musi umoŝliwiać sterowanie nowymi spręŝarkami oraz spręŝarką TA 6000, i) niezbędne oprzyrządowanie i opomiarowanie, j) pomiar ilości tłoczonego powietrza (zabudowany na wspólnym kolektorze trzech spręŝarek). Przedmiot zamówienia będzie obejmować równieŝ wszelkie inne usługi, dostawy i roboty budowlane nie wymienione powyŝej a konieczne do naleŝytego wykonania zamówienia. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za: kompleksowość dostaw niezbędną dla prawidłowej pracy dostarczanych urządzeń, współpracę z istniejącą spręŝarką TA 6000 i jej armaturą, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: a) W czasie wykonywania prac, naleŝy zapewnić bezprzerwową dostawę spręŝonego powietrza z istniejących spręŝarek dla zabezpieczenia pracy zakładu w ruchu ciągłym. b) Usunąć wszystkie kolizje, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania prac - typu wyburzenia, demontaŝe, przesunięcia i przekładki innych instalacji. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania uzgodnień w fazie projektowania urządzeń i instalacji w zakresie technologicznym, budowlanym, elektrycznym i AKPiA oraz wymaga przedstawienia do opiniowania i akceptacji tych projektów przez swoich przedstawicieli.

5 Strona 5/5 d) Wszystkie materiały i urządzenia, muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niŝ w 2011r. Wykonawca zobowiązany będzie przedłoŝyć zamawiającemu stosowne dokumenty, potwierdzające datę produkcji dostarczonych materiałów i urządzeń. e) Wszystkie materiały i sprzęt zapewnia Wykonawca. f) Odpady powstałe w wyniku prac, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie dostarczając Zamawiającemu odpowiednie karty odpadów, natomiast złom przekaŝe na odpowiednie składowisko Zamawiającego. Wymieniony poniŝej zakres naleŝy traktować jako podstawowy: 1) wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji; 2) wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej, serwisowej, remontowej oraz innej niezbędnej do uŝytkowania przedmiotu zamówienia w świetle obowiązujących przepisów; 3) roboty budowlane związane z wykonaniem nowych fundamentów ( w tym wyburzenia, przekładki i demontaŝe); 4) dostawa i montaŝ instalacji, w tym: spręŝarek, układu wody chłodzącej wraz z filtrami samoczyszczącymi, instalacji zasilania elektrycznego, systemu sterowania i nadzoru nad pracą instalacji, materiały, części zapasowe i szybkozuŝywające (filtry, smary, oleje itp.) na okres gwarancji, narzędzia specjalistyczne; 5) nadzór nad realizacją; 6) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji spręŝarek; 7) wykonanie instrukcji eksploatacji według standardów Zamawiającego; 8) rozruch i optymalizacja; 9) 72 godzinny Ruch Próbny; 10) pomiary gwarancyjne (dla kaŝdej spręŝarki); 11) przekazanie do eksploatacji; 12) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

6 Strona 6/6 Szczegółowy opis powyŝszego zakresu 1. Wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji Projekt wykonawczy modernizacji spręŝarkowni Projekt powinien uwzględniać wszystkie branŝe i aspekty w celu właściwej realizacji zadania. Projekt powinien składać się z części opisowej, schematów i rysunków w branŝy budowlanej, konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej i automatyki Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w języku Polskim, zgodnie z PN (Polskimi Normami) oraz przepisami obowiązującymi w polskim budownictwie a zastosowane materiały powinny spełniać PN i Ustawy o wyrobach budowlanych. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe powinny być wykonane przez uprawnionych projektantów, a dokumentacja musi zawierać oświadczenie projektanta, Ŝe jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma słuŝyć. We wszystkich dokumentach, rysunkach, obliczeniach naleŝy stosować metryczne jednostki miar i wag wg SI. Projekty naleŝy wykonać w sposób umoŝliwiający: a) uzyskanie decyzji urzędowych wymaganych Prawem Budowlanym, Ustawą o Dozorze Technicznym, Ustawą o Ocenie Zgodności, przepisami o ochronie środowiska, przepisami ppoŝ. i ergonomii; b) zatwierdzenie rozwiązań technicznych w stosownych instytucjach; c) realizację prac na miejscu budowy i dostawę urządzeń o wymaganych parametrach technicznych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną, która będzie obejmować między innymi: Wymagane ekspertyzy i badania;

7 Strona 7/7 Projekt budowlany wyburzeń i demontaŝy; Projekt podstawowy; Projekty wykonawcze branŝowe (montaŝowo - warsztatowe); Specyfikację wykonania i odbioru robót; Pozwolenie na uŝytkowanie oraz inne niezbędne decyzje i pozwolenia. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do budowy, zakupu, wykonawstwa montaŝu, uruchomienia i eksploatacji obiektów będących w zakresie inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość do akceptacji i wnoszenia uwag do przekazanej dokumentacji projektowej w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji protokołem zdawczo-odbiorczym do kancelarii Zamawiającego. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej umoŝliwiającej jej odczytanie w formatach ogólnie przyjętych w Elektrowni Dolna Odra. Przekazana dokumentacja powinna zawierać wszystkie opisy, wykazy, rysunki, wykresy i instrukcje niezbędne do: zamówień i zakupów, montaŝu instalacji, prób odbiorowych, prowadzenia rozruchu, eksploatacji i konserwacji. Dokumentacja części technologiczno-konstrukcyjnej powinna zawierać między innymi następujące elementy: schematy technologiczne, rysunki zestawieniowe, rzuty i przekroje, opis urządzeń i instalacji, dane techniczne urządzeń podstawowych oraz urządzeń i instalacji pomocniczych, specyfikację dostaw urządzeń podstawowych oraz urządzeń i instalacji pomocniczych, dokumentację montaŝową urządzeń, rurociągów i wyposaŝenia, dokumentację warsztatową, specyfikację materiałową, wykaz norm zastosowanych w projekcie,

8 Strona 8/8 dokumentację serwisową dla potrzeb wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i usuwania awarii (z szczególnym uwzględnieniem branŝy elektrycznej i AKPiA ). Procedura dostarczania, wymiany, aktualizacji i opiniowania dokumentacji, czy teŝ rysunków niezbędnych na czas realizacji zamówienia będzie uzgodniona między STRONAMI w ciągu 30 dni od daty podpisania UMOWY. W przypadku, gdy STRONY nie dojdą do porozumienia w tej kwestii - procedurę ustali ZAMAWIAJĄCY. Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie budowy w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ciąŝy wyłącznie na WYKONAWCY nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów i poniesie koszty niezbędnych prac naprawczych. 1. Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej, serwisowej, remontowej oraz innej niezbędnej do uŝytkowania przedmiotu zamówienia w świetle obowiązujących przepisów Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać między innymi następujące elementy: dokumentację rejestracyjną urządzeń oraz wyposaŝenia podlegającego odbiorowi UDT, dokumentację techniczno-ruchową wszystkich urządzeń, instrukcję obsługi i remontów wszystkich urządzeń i instalacji, instrukcję eksploatacji sporządzoną wg instrukcji Zamawiającego. 2. Roboty budowlane związane z wykonaniem nowych fundamentów ( w tym wyburzenia) m.in.: - rozbiórka fundamentów Ŝelbetowych po starych spręŝarkach ok.20m 3, - wykonanie fundamentów pod nowe spręŝarki, - wykonanie fundamentów pod konstrukcję czerpni powietrza na zewnątrz spręŝarkowni, Fundamenty Ŝelbetowe, posadowienie bezpośrednie na przygotowanym podłoŝu zabezpieczone przed szkodliwym wpływem wody gruntowej.

9 Strona 9/9 3. Dostawa i montaŝ instalacji, w tym: spręŝarek, układu wody chłodzącej wraz z filtrami samoczyszczącymi, instalacji zasilania elektrycznego, systemu sterowania i nadzoru nad pracą instalacji, części zapasowe i szybkozuŝywające na okres gwarancji, narzędzia, materiały prace montaŝowe m.in.: montaŝ kanałów, montaŝ rurociągów, montaŝ spręŝarki wraz z silnikiem i osprzętem, montaŝ obudowy dźwiękochłonnej, montaŝ AKPiA, montaŝ podestów wraz z konstrukcją wsporczą, montaŝ czerpni powietrza na konstrukcji stalowej, montaŝ podpór pod rurociągi i chłodnice końcowe, montaŝ instalacji elektrycznej, pozostałe prace Wymagania branŝy elektroenergetycznej Zasilanie elektryczne wymaga wybudowania nowego układu, spełniającego wymagania technologii budowanej instalacji, a takŝe wymagania przyszłych słuŝb eksploatacyjnych i utrzymania ruchu. Przyjęte załoŝenia: a) struktura układu zasilania i zastosowane urządzenia powinny mieć parametry nie gorsze od zastosowanych w Elektrowni; b) wartość mocy zwarciowej, która moŝe wystąpić w węźle zasilania, przy napięciu 6 kv naleŝy przyjąć na poziomie 230 MVA; c) zakres dostawy i montaŝu urządzeń musi być kompletny w granicach określonych w punkcie 15. d) typy i przekroje kabli będą dobrane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi: wartości napięcia izolacji, prądu obciąŝenia długotrwałego, zwarciowego, spadków napięcia i charakteru odbiorników, ochrony przed poraŝeniem elektrycznym. e) dobór kabli będzie wykonany na podstawie obowiązujących norm i przepisów.

10 Strona 10/10 f) trasy kablowe będą nowe, szczegółowo opracowane na etapie projektów wykonawczych. g) Miejsce zasilania dla nowych spręŝarek wskaŝe Zamawiający, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace związane z zasileniem nowych spręŝarek Wymagania branŝy AKPiA Układ automatyki i sterowania nowych spręŝarek musi umoŝliwiać pracę miejscową i zdalną. Wymagany jest montaŝ nowego układu zdalnego sterowania, który będzie umoŝliwiał sterowanie pracą nowych spręŝarek i spręŝarki istniejącej firmy Cooper TA 6000 wraz z jej armaturą. Wymagania dla układu sterowania spręŝarką: Sterownik sterowania miejscowego: wymaga się aby ekran panelu sterowania miejscowego był wielkości minimum 10 Color LCD display 640 x 480, wymaga się aby sterownik sterowania (panel + sterownik) posiadały certyfikaty takie jak: UL, CE, CSA, wymaga się aby aplikacja sterowania oraz język obsługi panelu sterowania miejscowego była w języku polskim, wymaga się aby systemem operacyjnym panelu sterowania był Windows CE, panel sterowania miejscowego musi posiadać stopień ochrony IP66 (wodoodporny), wszystkie dane operacyjne, nastawy i dane konfiguracyjne muszą być zachowane w module sterownika w pamięci trwałej FLASH. Konfiguracja powinna być wprowadzona do sterownika przed wysyłką z fabryki a ostateczna wersja powinna być wprowadzona w trakcie uruchomienia spręŝarki u uŝytkownika. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania modernizacji lub wymiany podzespołów, konfiguracja sterownika powinna być załadowana do pamięci przenośnej USB lub do laptopa. Temperatura zakres pracy 32 F F (0 C - 50 C) Wilgotność 92.5% Wilgotności względnej (bez kondensatu)

11 Strona 11/11 Panel sterowania miejscowego musi posiadać klawisze funkcyjne, klawisze nastaw parametrów, klawisze menu, klawisze wejścia/nawigacji/numeryczne, klawisze potwierdzenia (ACK/RESET). Klawisze muszę być opisane w języku polskim. Zestaw klawiszy menu musi zapewniać dostęp do róŝnych ekranów wyświetlających informacje o pracy, sterowaniu i danych historycznych spręŝarki. Wymaga się aby z panelu operatorskiego był wgląd do : sterowania wydajnością pracą spręŝarki, dostęp do punktów pracy spręŝarki, dostęp do statusów czujników na wejściu pokazujący stan alarmowy, uszkodzenie, sygnał poza zakresem, uszkodzenie, Panel powinien posiadać: Ekran zabezpieczeń w trakcie pracy wyświetla wszystkie punkty podglądu z odpowiadającymi im wartościami dla alarmu i awarii. Wartości zabezpieczeń w trakcie pracy jest aktywny po zakończeniu sekwencji startu i trwa do momentu rozpoczęcia sekwencji zatrzymania. Ekran zabezpieczeń w trakcie rozruchu wyświetla wszystkie punkty podglądu wartościami odpowiadającymi im wartościami dla alarmu i awarii mające zastosowanie gdy spręŝarka jest w trybie uruchomienia. Wartości zabezpieczeń w trakcie rozruchu jest aktywny jedynie gdy spręŝarka jest w sekwencji uruchomienia. Ekran stanu dopuszczającego stan i wartości wszystkich punktów podglądu skonfigurowanych jako dopuszczające w sekwencji uruchomienia. Wszystkie punkty podglądu w stanie dopuszczającym muszą mieć wartość READY przed zezwoleniem na uruchomienie spręŝarki. Stan gotowości do uruchomienia jest osiągalny z stanów dopuszczających (permissive status). Ekran Informacji zsumowuje róŝne dane dotyczące maszyny oraz zastosowanego oprzyrządowania i oprogramowania. Ekran Histogram pozwala na śledzenie w sposób ciągły wykresu do czterech punktów podglądu. MoŜna wybrać prędkość tworzenia wykresu oraz indywidualnie skalę kaŝdego parametru. Ekran historii zabezpieczeń ukazuje listę ostatnich alarmów i awarii, kaŝdy z datą i czasem wystąpienia. JeŜeli z alarmem lub awarią związany jest konkretny punkt

12 Strona 12/12 podglądu wyświetlona zostanie jego etykieta i wartość, która spowodowała wystąpienie alarmu/awarii. Zdarzenia historii zabezpieczeń są uszeregowane od najnowszego do najstarszego. Ekran historii pracy pokazuje ilość ogólnie przepracowanych godzin oraz ilość godzin przepracowanych w róŝnych trybach obciąŝenia. Ekran historii zdarzeń pokazuje historię ostatnich zdarzeń dotyczących sterowania takich jak start, stop, uszkodzenie czujnika, wyłączenie zasilania oraz zmianę nastaw parametrów. Te zdarzenia dotyczące sterowania mogą być zainicjowane przez operatora, sterownik, sieć spręŝarek bądź przez urządzenia zewnętrzne. Przechowywane powinno być do 370 zdarzeń, kaŝde z datą i czasem wystąpienia, typem, źródłem i polem komentarza. Ekran podglądu sygnałów wejściowych dla modułow I/O oraz ich aktualne wartości, Ekran konfiguracji komunikacji, wymaga się aby sterownik posiała porty komunikacyjne ( RS485, Modus, Ethernet). Wymaga się aby sterownik rejestrował wszystkie czynności wykonane z przycisków klawiatury numerycznej, wszystkie stany alarmowe, itd. Sterownik spręŝarki musi mieć moŝliwość zapisywania danych o pracy spręŝarki do pamięci Flash włoŝonej do portu USB., moŝliwość zapisywania plików historii, konfiguracji, zapisywania zrzutów ekranu, wysyłanie listy konfiguracyjnej rejestrów komunikacyjnych MODUS, wysyłanie i zapisywanie plików zawierających informacje o komunikacji sterownika przedstawionych w formie listy znaczników. Informacje w tym pliku muszą być tak sformatowane, aby mogły być bezpośrednio sczytane do serwera OPC. Układ musi posiadać moŝliwość przywracania systemu operacyjnego sterownika z pamięci włoŝonej do USB. System sterowania nadrzędnego Wymaga się aby system umoŝliwiał pełną zdalną kontrolę pracy spręŝarek, Wymaga się aby do kontroli zdalnej wykorzystać protokół komunikacyjny Ethernet. W zakresie prac jest rozbudowa wszelkiej niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej w celu zapewnienia zdalnej komunikacji Ethernet. W przypadku braku komunikacji ze sterowników spręŝarek, lub uszkodzenia się PLC systemu nadrzędnego, spręŝarki powinny pracować bez przerw z zachowaniem wzajemnej rezerwacji ( pomiędzy spręŝarkami powinna być wymiana informacji).

13 Strona 13/13 PoniŜszy rysunek przedstawia wymagania co do rozwiązania dla systemu sterowania nadrzędnego pracą spręŝarek. W zakresie prac będzie umoŝliwienie zdalnego dostępu do systemu przez zakładową sieć Ethernet. Zastosowane urządzenia (PC, drukarki, PLC,kable do komunikacji, Switche, oraz niezbędne elementy do realizacji komunikacji Ethernet) muszą być nowe. Wymaga się aby system SCADA był oparty na istniejącym systemie, upgradowany do wersji z roku Wykonawca dostarczy pełne licencje zastosowanego oprogramowania w wersji Works, projekty oprogramowania na PLC oraz SCADA mają być w wersji polsko-języcznej, Wykonawca dostarczy dla celów diagnostycznych stację inŝynierską. Jako kompletny układ automatyki i sterowania naleŝy rozumieć m.in.: mikroprocesorowy układ sterowania; układy pomiarów lokalnych; układy pomiarów zdalnych; armaturę odcinającą i regulacyjną; okablowanie dla zasilania i przesyłania sygnałów. JeŜeli zastosowana technologia będzie wymagała sterowania wydzielonych fragmentów instalacji technologicznych lub urządzeń przy pomocy autonomicznych lokalnych sterowników, to sterowniki te muszą być przygotowane do współpracy z systemem nadrzędnym poprzez

14 Strona 14/14 zabudowany interfejs do komunikacji lub udostępnienie waŝnych sygnałów na poziomie naturalnym. Zdalne i podstawowe prowadzenie ruchu projektowanej instalacji będzie się odbywać z nastawni centralnej spręŝarkowni, zlokalizowanej w budynku spręŝarkowni. Wszystkie parametry urządzeń i instalacji technologicznych niezbędne do bezpiecznego i ekonomicznego zdalnego nadzoru i sterowania powinny zostać odwzorowane na nowych, wielkogabarytowych monitorach stacji operatorskich. Dotyczy to równieŝ układów diagnostycznych maszyn i urządzeń wirujących (np. temperatura łoŝysk, poziom drgań, ciśnienie oleju smarnego itp.) Wymagania branŝy instalacyjnej W związku z realizacją inwestycji naleŝy przełoŝyć istniejące instalacje będące w kolizji z realizowanymi obiektami, a instalacje niewymagające przekładek w przypadku konieczności naleŝy odpowiednio zabezpieczyć Wymagania branŝy budowlanej Zakres prac branŝy budowlanej jest uwarunkowany procesem technologicznym oraz moŝliwościami terenowymi. Na okres budowy maszyny i urządzenia będące własnością Zamawiającego, których demontaŝ jest niemoŝliwy ze względu na nieprzerwaną pracę elektrowni, naleŝy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Wyburzenia i rozbiórki naleŝy ograniczyć do niezbędnego minimum. Projekt rozbiórek i wyburzeń wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego Zabezpieczenie antykorozyjne Urządzenia, rurociągi i konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją i agresywnym działaniem czynników chemicznych poprzez odpowiednie przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy gruntującej, międzywarstw i nałoŝenie powłoki zewnętrznej,

15 Strona 15/15 Elementy izolowane powinny być przed wykonaniem izolacji, zabezpieczone systemami antykorozyjnymi. Zestawy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny być dobrane stosownie do warunków eksploatacji instalacji i konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 12944, Podczas prac wykonywanych na budowie, związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji i urządzeń, naleŝy zapewnić odpowiednie warunki prowadzenia robót. Materiały i sprzęt uŝywane do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być znormalizowane i posiadać wymagane prawem atesty. Przed przystąpieniem do prac naleŝy zadbać o właściwe przygotowanie urządzeń i instalacji przeznaczonych do zabezpieczenia oraz miejsca, w którym roboty będą wykonywane. Po wykonaniu prac antykorozyjnych naleŝy sprawdzić jakość wykonanych robót i ewentualnie przystąpić do prac poprawkowych, Prawidłowe wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego musi być potwierdzone protokołem OCB. Wykonawca w ciągu 60 dni od daty podpisania UMOWY przekaŝe ZAMAWIAJĄCEMU spis wszystkich norm i przepisów na jakie się powoła, a które będą niezbędne dla realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, dla wykonania prób, pomiarów, odbiorów oraz eksploatacji instalacji. Normy zagraniczne będą stosowane jedynie w przypadku braku norm polskich. W przypadku norm i przepisów zagranicznych udostępni je na Ŝądanie Wykonawca dostarczy następujące wykazy: a) części szybkozuŝywających się, b) części zapasowych, c) materiałów eksploatacyjnych, d) narzędzi specjalnych. Wstępne wykazy do uzgodnień będą przekazane w terminie do 6 miesięcy po podpisaniu umowy. Wykaz części zapasowych będzie zawierał zaznaczone pozycje strategiczne warunkujące dotrzymanie dyspozycyjności urządzeń. Strony uzgodnią wykaz końcowy w terminie 3 miesięcy od przekazania wykazu wstępnego.

16 Strona 16/16 4. Nadzór nad realizacją WYKONAWCA do czasu podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO będzie prowadził nadzór autorski celem wprowadzania zmian w dokumentacji. Przyjmuje się zasadę, Ŝe wszystkie zmiany w dokumentacji wprowadzone po pierwszym przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU będą wyraźnie zaznaczone (data, numer rewizji, lista zmian, ewentualne przyczyny zmian). WYKONAWCA zobowiązany jest do bieŝącego wprowadzania i zaznaczania wszelkich zmian dokonanych w dokumentacji, w tym zmian, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji w OKRESIE GWARANCJI. Nadzór autorski naleŝy prowadzić przez cały czas realizacji budowy (obejmować będzie sprawdzanie zgodności realizacji z projektem oraz ewentualną korektę rozwiązań projektowych wynikłych w trakcie realizacji). 5. Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji spręŝarek W zakresie wykonawcy będzie przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla pracowników eksploatacji (10 osób). Szkolenie musi zakończyć się przed rozpoczęciem Rozruchu. Program i termin szkolenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 6. Wykonanie instrukcji eksploatacji według standardów Zamawiającego Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór instrukcji wg, której naleŝy wykonać Instrukcję eksploatacji. Projekt Instrukcji Eksploatacji musi być dostarczony do opiniowania przez Zamawiającego w terminie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Rozruchu. 7. Optymalizacja Wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem prac optymalizacyjnych dla całego układu spręŝonego powietrza spręŝarkowni centralnej. Wszystkie czynności w zakresie wykonawcy. 8. Rozruch technologiczny i 72 godzinny Ruch Próbny

17 Strona 17/ Ogólne Rozruch rozpoczyna się po przekazaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z odbiorów zakończenia montaŝu poszczególnych branŝ (OCB) odbiór częściowy branŝowy oraz zakwalifikowaniu przedmiotu zamówienia do rozruchu przez Komisję Zamawiającego. Wzór protokołu OCB stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. ROZRUCH oznacza wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i instalacji w trakcie których Wykonawca sprawdzi poprawność pracy wszystkich układów. W czasie ROZRUCHU muszą być wykonane pierwsze pomiary podstawowych parametrów technicznych potwierdzających prawidłowość pracy instalacji. Pozytywne zakończenie ROZRUCHU jest podstawą rozpoczęcia 72 godzinnego RUCHU PRÓBNEGO. Przed planowanym ROZRUCHEM Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rozruchu, Instrukcję Eksploatacji oraz : przeprowadza szkolenie personelu eksploatacyjnego, który będzie brał udział w rozruchu w ramach grupy rozruchowej Wykonawcy, uzgadnia z Zamawiającym ilość personelu Zamawiającego oraz uzgadnia przewidywany termin jego udziału w rozruchu, przed rozpoczęciem ROZRUCHU strony uzgadniają szczegółowe zasady udziału personelu Zamawiającego w ROZRUCHU oraz procedury współpracy grupy rozruchowej Wykonawcy ze słuŝbami Zamawiającego Meldunki i raporty o ROZRUCHU Po sprawdzeniu funkcjonowania instalacji i urządzeń bez czynników procesowych, jeŝeli wynik będzie pozytywny, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób, w którym będzie zgłoszona gotowość urządzeń do ROZRUCHU z udziałem czynników procesowych i podaniem powietrza do instalacji zamawiającego. Warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia ROZRUCHU jest zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji. Po pozytywnym zakończeniu ROZRUCHU, Wykonawca sporządzi protokół, który będzie podstawą zgłoszenia gotowości urządzeń do 72 godzinnego RUCHU PRÓBNEGO.

18 Strona 18/ godzinny RUCH PRÓBNY zostanie wykonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego a przygotowanego przez Wykonawcę harmonogramu i oznacza 72 godzinną, nieprzerwaną, bezusterkową, ciągłą pracę instalacji przy udziale personelu ZAMAWIAJĄCEGO, na parametrach umoŝliwiających zaprezentowanie i potwierdzenie jej zdolności funkcjonalnych i eksploatacyjnych z zachowaniem GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. 9. Przekazanie do eksploatacji po przeprowadzeniu 72 godzinnego Ruchu Próbnego Przyjęcie do eksploatacji nastąpi po pozytywnie zakończonym 72 godzinnym Ruchu Próbnym i podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Końcowego. PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO oznacza dokument, sporządzony przez STRONY po osiągnięciu przez PRZEDMIOT UMOWY GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH udokumentowanych pozytywnym wynikiem POMIARÓW GWARANCYJNCH, potwierdzający przekazanie przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU PRZEDMIOTU UMOWY do eksploatacji; 10. Pomiary gwarancyjne Pomiary gwarancyjne wchodzą w zakres dostawy. Wybór wykonawcy pomiarów gwarancyjnych wymaga akceptacji Zamawiającego. Zakres pomiarów gwarancyjnych będzie obejmował: wydajność znamionową, regulację wydajności, regulację ciśnienia, zuŝycie energii elektrycznej przy wydajności znamionowej, temperaturę powietrza wylotowego przy wydajności znamionowej spręŝarki, poziom hałasu generowanego przez spręŝarkę przy wydajności znamionowej spręŝarki. Pomiary gwarancyjne przeprowadzone zostaną nie później niŝ 1 miesiąc po zakończeniu Ruchu Próbnego. W przypadku gdy pomiary gwarancyjne wykaŝą niedotrzymanie parametrów

19 Strona 19/19 gwarantowanych instalacji, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na swój koszt wszelkich zmian, napraw i modernizacji w celu dotrzymania parametrów gwarantowanych. Powtórny pomiar gwarancyjny, jeŝeli będzie konieczny, zostanie przeprowadzony na koszt Wykonawcy. 11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w formie papierowej oraz w formie elektronicznej edytowalnej - po 5 egz. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: a) ostateczną weryfikację przekazanych podczas realizacji inwestycji dokumentacji projektowej oraz aktualny, po przekazaniu do eksploatacji, stan instalacji, urządzeń, budynków i budowli. Podstawę wykonania dokumentacji powykonawczej powinny stanowić egzemplarze projektów wykonawczych copy in red z naniesionymi przez kierownika budowy i zatwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru wszystkimi zmianami i odstępstwami, które wystąpiły w trakcie realizacji. b) komplet protokołów badań dla poszczególnych branŝ; c) komplet atestów, certyfikatów na znak zgodności, na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeń wyrobów do obrotu w budownictwie lub deklaracji zgodności dla stosowanych urządzeń i wyrobów; d) wykaz urządzeń podlegających rozruchom wraz z kompletem protokołów z badań i pomiarów z przeprowadzonych rozruchów; Program Zapewnienia Jakości Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania ZAMÓWIENIA, moŝliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizacje UMOWY zgodnie z SIWZ, Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości winien być opracowany przez Wykonawcę w terminie do 4 miesięcy od podpisania UMOWY.

20 Strona 20/20 Program Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 będzie zawierać: a) część ogólną opisującą: organizację realizacji UMOWY, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; BHP; wykazy pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; wykazy osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych etapów prac; sposób i procedurę proponowanej kontroli jakości wykonywanych prac; wyposaŝenie uŝywane do kontroli, pomiarów i badań wykonywanych w procesie produkcji Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, korekt i zmian zastosowanych na kaŝdym etapie realizacji UMOWY; Wykaz osób upowaŝnionych do kontaktowania się z Oddziałem wraz z opisem sposobu i formy komunikowania; Zapewnienie udziału Zamawiającego (Inwestora) na kaŝdym etapie realizacji zadania, poprzez jego uprawnienia do kwestionowania, akceptacji i zatwierdzeń, sposób Nadzorowania jakości zgodnie z wdroŝonymi PKiB (Planami Kontroli i Badań) przy akceptacji Zamawiającego (Inwestora), sposób zapewnienie serwisu po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego, c) część szczegółową opisującą: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych przy realizacji Zamówienia wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŝeniem w urządzenia kontrolno pomiarowe; sposób zabezpieczenia i ochrony spręŝarek będących przedmiotem UMOWY w czasie transportu; sposób postępowania z materiałami, urządzeniami i pracami nie odpowiadającymi wymaganiom; w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie określenie, udokumentowanie, ponowne zweryfikowanie oraz zatwierdzenie wykonanych zmian poprzez zapewnienie uprawnienia udziału Zamawiającego (Inwestora) na kaŝdym etapie realizacji zadania;

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU 04 03 02 01 00 MGE / 07.12.2010 MRO / 07.12.2010 Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo