SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych i przekazaniu do eksploatacji dwóch fabrycznie nowych spręŝarek odśrodkowych (turbospręŝarek) wraz z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami, materiałami i oprzyrządowaniem w systemie pod klucz. Wydajność znamionowa spręŝarek przy 0 C; 1,013 bar; 0% wilg.: 1) SpręŜarka nr 1 o wydajności znamionowej Nm 3 /h ± 10% 1 szt., 2) SpręŜarka nr 2 o wydajności znamionowej Nm 3 /h ± 10% 1 szt. SpręŜarki muszą posiadać płynną regulację wydajności (bez upustu do atmosfery) w zakresie: a) spręŝarka nr Nm 3 /h ± 10%, b) spręŝarka nr Nm 3 /h ± 10%, Instalacja musi być wyposaŝona w układy zapewniające płynną regulacją ciśnienia roboczego w zakresie od 0,6 do 0,8 MPa. Układ automatyki i sterowania nowych spręŝarek musi umoŝliwiać pracę miejscową i zdalną. Wymagana jest dostawa i montaŝ nowego układu zdalnego sterowania, który będzie umoŝliwiał sterowanie pracą nowych spręŝarek i spręŝarki istniejącej - firmy Cooper TA 6000 wraz z jej armaturą. Temperatura powietrza wylotowego za kaŝdą ze spręŝarek powinna być 38 C przy załoŝeniu temperatury wody chłodzącej 27 C. Instalacja musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej, w tym zgodnie z przepisami ochrony przeciwpoŝarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem budowlanym.

2 Strona 2/3 W szczególności, realizacja zadania obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji; 2) Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej, serwisowej, remontowej oraz innej niezbędnej do uŝytkowania przedmiotu zamówienia w świetle obowiązujących przepisów; 3) Roboty budowlane związane z wykonaniem nowych fundamentów (w tym wszelkich niezbędnych wyburzeń i demontaŝy); 4) Dostawę i montaŝ instalacji, w tym: spręŝarek, układu wody chłodzącej wraz z filtrami samoczyszczącymi, instalacji zasilania elektrycznego, systemu sterowania i nadzoru nad pracą instalacji, części zapasowych i szybkozuŝywających się na okres gwarancji, narzędzi, materiałów; 5) Nadzór nad realizacją; 6) Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji spręŝarek; 7) Wykonanie instrukcji eksploatacji według standardów Zamawiającego; 8) Rozruch, Optymalizację i 72 godzinny Ruch Próbny; 9) Pomiary gwarancyjne; 10) Przekazanie do eksploatacji; 11) Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej. Dostarczone urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i oznaczenia, które są wymagane przez przepisy obowiązujące w Polsce, w szczególności znak CE. Wszystkie opisy umieszczone na urządzeniach i instalacji muszą być w języku polskim. Dla kaŝdej spręŝarki naleŝy przedstawić oddzielnie charakterystyki pracy: a) p = f (wydajności wyraŝonej w Nm 3 /h ); b) zapotrzebowanie mocy = f (wydajności wyraŝonej w Nm 3 /h ); c) wydajność w Nm 3 /h = f (temp. Powietrza) dla stałych wartości ciśnienia: p 1 =0,6 Mpa, p 2 = 0,7 Mpa, p 3 =0,8 Mpa.

3 Strona 3/3 Dane do projektowania: parametr spręŝarka nr 1 spręŝarka nr 2 Tabela nr 1 ciśnienie na tłoczeniu [P t ] zakres regulacji ciśnienia temperatura czynnika na tłoczeniu [T max ] 0,8 Mpa 0,6 0,8 Mpa 38 C wilgotność względna 60 % temperatura na ssaniu 35(C temperatura wody chłodzącej 27(C wydajność znamionowa [Qmax] Norm.m 3 /h± 10%, Norm.m 3 /h± 10%, zakres regulacji wydajności (bez wydmuchu) zasilanie silnik sterowanie spręŝarek, armatury i pozostałych urządzeń poziom hałasu Nm 3 /h± 10%, Nm 3 /h± 10%, 6 kv, rozdzielnia RF1 elektryczny, chłodzony powietrzem, klasa izolacji F miejscowe i zdalne z nastawni < 85 db(a) w odległości 1 m od urządzenia oraz < 40 db(a) na granicy terenu elektrowni w godzinach od do 6 00 Zamawiający będzie wymagał aby wykonawcy wypełnili tabele, w których zamieszczą Gwarantowane parametry eksploatacyjne spręŝarek (Załącznik nr 1a do SIWZ - Tabela gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych dla spręŝarki nr 1 i spręŝarki nr 2.). Instalacja musi zawierać między innymi następujące elementy: a) kanały ssące powietrza,

4 Strona 4/4 b) kanały wydmuchowe wraz z tłumikami, c) kanały tłoczne powietrza wraz z trójnikami do głównego kolektora powietrza, d) rurociągi wody chłodzącej wraz z trójnikami na ssaniu i tłoczeniu, e) podwójną armaturę odcinającą z moŝliwością wyboru sterowania zdalne/miejscowe, f) układy odwodnień, g) zdalne/miejscowe: zasilanie, sterowanie i AKPiA, h) mikroprocesorowy układ sterowania współpracujący z komputerem zewnętrznym, który wchodzi w zakres dostawy (wizualizacja układów technologicznych i pracy całej instalacji, wszystkie opisy muszą być w języku polskim), zewnętrzny komputer musi umoŝliwiać sterowanie nowymi spręŝarkami oraz spręŝarką TA 6000, i) niezbędne oprzyrządowanie i opomiarowanie, j) pomiar ilości tłoczonego powietrza (zabudowany na wspólnym kolektorze trzech spręŝarek). Przedmiot zamówienia będzie obejmować równieŝ wszelkie inne usługi, dostawy i roboty budowlane nie wymienione powyŝej a konieczne do naleŝytego wykonania zamówienia. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za: kompleksowość dostaw niezbędną dla prawidłowej pracy dostarczanych urządzeń, współpracę z istniejącą spręŝarką TA 6000 i jej armaturą, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: a) W czasie wykonywania prac, naleŝy zapewnić bezprzerwową dostawę spręŝonego powietrza z istniejących spręŝarek dla zabezpieczenia pracy zakładu w ruchu ciągłym. b) Usunąć wszystkie kolizje, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania prac - typu wyburzenia, demontaŝe, przesunięcia i przekładki innych instalacji. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania uzgodnień w fazie projektowania urządzeń i instalacji w zakresie technologicznym, budowlanym, elektrycznym i AKPiA oraz wymaga przedstawienia do opiniowania i akceptacji tych projektów przez swoich przedstawicieli.

5 Strona 5/5 d) Wszystkie materiały i urządzenia, muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niŝ w 2011r. Wykonawca zobowiązany będzie przedłoŝyć zamawiającemu stosowne dokumenty, potwierdzające datę produkcji dostarczonych materiałów i urządzeń. e) Wszystkie materiały i sprzęt zapewnia Wykonawca. f) Odpady powstałe w wyniku prac, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie dostarczając Zamawiającemu odpowiednie karty odpadów, natomiast złom przekaŝe na odpowiednie składowisko Zamawiającego. Wymieniony poniŝej zakres naleŝy traktować jako podstawowy: 1) wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji; 2) wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej, serwisowej, remontowej oraz innej niezbędnej do uŝytkowania przedmiotu zamówienia w świetle obowiązujących przepisów; 3) roboty budowlane związane z wykonaniem nowych fundamentów ( w tym wyburzenia, przekładki i demontaŝe); 4) dostawa i montaŝ instalacji, w tym: spręŝarek, układu wody chłodzącej wraz z filtrami samoczyszczącymi, instalacji zasilania elektrycznego, systemu sterowania i nadzoru nad pracą instalacji, materiały, części zapasowe i szybkozuŝywające (filtry, smary, oleje itp.) na okres gwarancji, narzędzia specjalistyczne; 5) nadzór nad realizacją; 6) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji spręŝarek; 7) wykonanie instrukcji eksploatacji według standardów Zamawiającego; 8) rozruch i optymalizacja; 9) 72 godzinny Ruch Próbny; 10) pomiary gwarancyjne (dla kaŝdej spręŝarki); 11) przekazanie do eksploatacji; 12) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

6 Strona 6/6 Szczegółowy opis powyŝszego zakresu 1. Wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji Projekt wykonawczy modernizacji spręŝarkowni Projekt powinien uwzględniać wszystkie branŝe i aspekty w celu właściwej realizacji zadania. Projekt powinien składać się z części opisowej, schematów i rysunków w branŝy budowlanej, konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej i automatyki Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w języku Polskim, zgodnie z PN (Polskimi Normami) oraz przepisami obowiązującymi w polskim budownictwie a zastosowane materiały powinny spełniać PN i Ustawy o wyrobach budowlanych. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe powinny być wykonane przez uprawnionych projektantów, a dokumentacja musi zawierać oświadczenie projektanta, Ŝe jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma słuŝyć. We wszystkich dokumentach, rysunkach, obliczeniach naleŝy stosować metryczne jednostki miar i wag wg SI. Projekty naleŝy wykonać w sposób umoŝliwiający: a) uzyskanie decyzji urzędowych wymaganych Prawem Budowlanym, Ustawą o Dozorze Technicznym, Ustawą o Ocenie Zgodności, przepisami o ochronie środowiska, przepisami ppoŝ. i ergonomii; b) zatwierdzenie rozwiązań technicznych w stosownych instytucjach; c) realizację prac na miejscu budowy i dostawę urządzeń o wymaganych parametrach technicznych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną, która będzie obejmować między innymi: Wymagane ekspertyzy i badania;

7 Strona 7/7 Projekt budowlany wyburzeń i demontaŝy; Projekt podstawowy; Projekty wykonawcze branŝowe (montaŝowo - warsztatowe); Specyfikację wykonania i odbioru robót; Pozwolenie na uŝytkowanie oraz inne niezbędne decyzje i pozwolenia. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do budowy, zakupu, wykonawstwa montaŝu, uruchomienia i eksploatacji obiektów będących w zakresie inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość do akceptacji i wnoszenia uwag do przekazanej dokumentacji projektowej w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji protokołem zdawczo-odbiorczym do kancelarii Zamawiającego. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej umoŝliwiającej jej odczytanie w formatach ogólnie przyjętych w Elektrowni Dolna Odra. Przekazana dokumentacja powinna zawierać wszystkie opisy, wykazy, rysunki, wykresy i instrukcje niezbędne do: zamówień i zakupów, montaŝu instalacji, prób odbiorowych, prowadzenia rozruchu, eksploatacji i konserwacji. Dokumentacja części technologiczno-konstrukcyjnej powinna zawierać między innymi następujące elementy: schematy technologiczne, rysunki zestawieniowe, rzuty i przekroje, opis urządzeń i instalacji, dane techniczne urządzeń podstawowych oraz urządzeń i instalacji pomocniczych, specyfikację dostaw urządzeń podstawowych oraz urządzeń i instalacji pomocniczych, dokumentację montaŝową urządzeń, rurociągów i wyposaŝenia, dokumentację warsztatową, specyfikację materiałową, wykaz norm zastosowanych w projekcie,

8 Strona 8/8 dokumentację serwisową dla potrzeb wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i usuwania awarii (z szczególnym uwzględnieniem branŝy elektrycznej i AKPiA ). Procedura dostarczania, wymiany, aktualizacji i opiniowania dokumentacji, czy teŝ rysunków niezbędnych na czas realizacji zamówienia będzie uzgodniona między STRONAMI w ciągu 30 dni od daty podpisania UMOWY. W przypadku, gdy STRONY nie dojdą do porozumienia w tej kwestii - procedurę ustali ZAMAWIAJĄCY. Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie budowy w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ciąŝy wyłącznie na WYKONAWCY nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów i poniesie koszty niezbędnych prac naprawczych. 1. Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej, serwisowej, remontowej oraz innej niezbędnej do uŝytkowania przedmiotu zamówienia w świetle obowiązujących przepisów Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać między innymi następujące elementy: dokumentację rejestracyjną urządzeń oraz wyposaŝenia podlegającego odbiorowi UDT, dokumentację techniczno-ruchową wszystkich urządzeń, instrukcję obsługi i remontów wszystkich urządzeń i instalacji, instrukcję eksploatacji sporządzoną wg instrukcji Zamawiającego. 2. Roboty budowlane związane z wykonaniem nowych fundamentów ( w tym wyburzenia) m.in.: - rozbiórka fundamentów Ŝelbetowych po starych spręŝarkach ok.20m 3, - wykonanie fundamentów pod nowe spręŝarki, - wykonanie fundamentów pod konstrukcję czerpni powietrza na zewnątrz spręŝarkowni, Fundamenty Ŝelbetowe, posadowienie bezpośrednie na przygotowanym podłoŝu zabezpieczone przed szkodliwym wpływem wody gruntowej.

9 Strona 9/9 3. Dostawa i montaŝ instalacji, w tym: spręŝarek, układu wody chłodzącej wraz z filtrami samoczyszczącymi, instalacji zasilania elektrycznego, systemu sterowania i nadzoru nad pracą instalacji, części zapasowe i szybkozuŝywające na okres gwarancji, narzędzia, materiały prace montaŝowe m.in.: montaŝ kanałów, montaŝ rurociągów, montaŝ spręŝarki wraz z silnikiem i osprzętem, montaŝ obudowy dźwiękochłonnej, montaŝ AKPiA, montaŝ podestów wraz z konstrukcją wsporczą, montaŝ czerpni powietrza na konstrukcji stalowej, montaŝ podpór pod rurociągi i chłodnice końcowe, montaŝ instalacji elektrycznej, pozostałe prace Wymagania branŝy elektroenergetycznej Zasilanie elektryczne wymaga wybudowania nowego układu, spełniającego wymagania technologii budowanej instalacji, a takŝe wymagania przyszłych słuŝb eksploatacyjnych i utrzymania ruchu. Przyjęte załoŝenia: a) struktura układu zasilania i zastosowane urządzenia powinny mieć parametry nie gorsze od zastosowanych w Elektrowni; b) wartość mocy zwarciowej, która moŝe wystąpić w węźle zasilania, przy napięciu 6 kv naleŝy przyjąć na poziomie 230 MVA; c) zakres dostawy i montaŝu urządzeń musi być kompletny w granicach określonych w punkcie 15. d) typy i przekroje kabli będą dobrane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi: wartości napięcia izolacji, prądu obciąŝenia długotrwałego, zwarciowego, spadków napięcia i charakteru odbiorników, ochrony przed poraŝeniem elektrycznym. e) dobór kabli będzie wykonany na podstawie obowiązujących norm i przepisów.

10 Strona 10/10 f) trasy kablowe będą nowe, szczegółowo opracowane na etapie projektów wykonawczych. g) Miejsce zasilania dla nowych spręŝarek wskaŝe Zamawiający, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace związane z zasileniem nowych spręŝarek Wymagania branŝy AKPiA Układ automatyki i sterowania nowych spręŝarek musi umoŝliwiać pracę miejscową i zdalną. Wymagany jest montaŝ nowego układu zdalnego sterowania, który będzie umoŝliwiał sterowanie pracą nowych spręŝarek i spręŝarki istniejącej firmy Cooper TA 6000 wraz z jej armaturą. Wymagania dla układu sterowania spręŝarką: Sterownik sterowania miejscowego: wymaga się aby ekran panelu sterowania miejscowego był wielkości minimum 10 Color LCD display 640 x 480, wymaga się aby sterownik sterowania (panel + sterownik) posiadały certyfikaty takie jak: UL, CE, CSA, wymaga się aby aplikacja sterowania oraz język obsługi panelu sterowania miejscowego była w języku polskim, wymaga się aby systemem operacyjnym panelu sterowania był Windows CE, panel sterowania miejscowego musi posiadać stopień ochrony IP66 (wodoodporny), wszystkie dane operacyjne, nastawy i dane konfiguracyjne muszą być zachowane w module sterownika w pamięci trwałej FLASH. Konfiguracja powinna być wprowadzona do sterownika przed wysyłką z fabryki a ostateczna wersja powinna być wprowadzona w trakcie uruchomienia spręŝarki u uŝytkownika. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania modernizacji lub wymiany podzespołów, konfiguracja sterownika powinna być załadowana do pamięci przenośnej USB lub do laptopa. Temperatura zakres pracy 32 F F (0 C - 50 C) Wilgotność 92.5% Wilgotności względnej (bez kondensatu)

11 Strona 11/11 Panel sterowania miejscowego musi posiadać klawisze funkcyjne, klawisze nastaw parametrów, klawisze menu, klawisze wejścia/nawigacji/numeryczne, klawisze potwierdzenia (ACK/RESET). Klawisze muszę być opisane w języku polskim. Zestaw klawiszy menu musi zapewniać dostęp do róŝnych ekranów wyświetlających informacje o pracy, sterowaniu i danych historycznych spręŝarki. Wymaga się aby z panelu operatorskiego był wgląd do : sterowania wydajnością pracą spręŝarki, dostęp do punktów pracy spręŝarki, dostęp do statusów czujników na wejściu pokazujący stan alarmowy, uszkodzenie, sygnał poza zakresem, uszkodzenie, Panel powinien posiadać: Ekran zabezpieczeń w trakcie pracy wyświetla wszystkie punkty podglądu z odpowiadającymi im wartościami dla alarmu i awarii. Wartości zabezpieczeń w trakcie pracy jest aktywny po zakończeniu sekwencji startu i trwa do momentu rozpoczęcia sekwencji zatrzymania. Ekran zabezpieczeń w trakcie rozruchu wyświetla wszystkie punkty podglądu wartościami odpowiadającymi im wartościami dla alarmu i awarii mające zastosowanie gdy spręŝarka jest w trybie uruchomienia. Wartości zabezpieczeń w trakcie rozruchu jest aktywny jedynie gdy spręŝarka jest w sekwencji uruchomienia. Ekran stanu dopuszczającego stan i wartości wszystkich punktów podglądu skonfigurowanych jako dopuszczające w sekwencji uruchomienia. Wszystkie punkty podglądu w stanie dopuszczającym muszą mieć wartość READY przed zezwoleniem na uruchomienie spręŝarki. Stan gotowości do uruchomienia jest osiągalny z stanów dopuszczających (permissive status). Ekran Informacji zsumowuje róŝne dane dotyczące maszyny oraz zastosowanego oprzyrządowania i oprogramowania. Ekran Histogram pozwala na śledzenie w sposób ciągły wykresu do czterech punktów podglądu. MoŜna wybrać prędkość tworzenia wykresu oraz indywidualnie skalę kaŝdego parametru. Ekran historii zabezpieczeń ukazuje listę ostatnich alarmów i awarii, kaŝdy z datą i czasem wystąpienia. JeŜeli z alarmem lub awarią związany jest konkretny punkt

12 Strona 12/12 podglądu wyświetlona zostanie jego etykieta i wartość, która spowodowała wystąpienie alarmu/awarii. Zdarzenia historii zabezpieczeń są uszeregowane od najnowszego do najstarszego. Ekran historii pracy pokazuje ilość ogólnie przepracowanych godzin oraz ilość godzin przepracowanych w róŝnych trybach obciąŝenia. Ekran historii zdarzeń pokazuje historię ostatnich zdarzeń dotyczących sterowania takich jak start, stop, uszkodzenie czujnika, wyłączenie zasilania oraz zmianę nastaw parametrów. Te zdarzenia dotyczące sterowania mogą być zainicjowane przez operatora, sterownik, sieć spręŝarek bądź przez urządzenia zewnętrzne. Przechowywane powinno być do 370 zdarzeń, kaŝde z datą i czasem wystąpienia, typem, źródłem i polem komentarza. Ekran podglądu sygnałów wejściowych dla modułow I/O oraz ich aktualne wartości, Ekran konfiguracji komunikacji, wymaga się aby sterownik posiała porty komunikacyjne ( RS485, Modus, Ethernet). Wymaga się aby sterownik rejestrował wszystkie czynności wykonane z przycisków klawiatury numerycznej, wszystkie stany alarmowe, itd. Sterownik spręŝarki musi mieć moŝliwość zapisywania danych o pracy spręŝarki do pamięci Flash włoŝonej do portu USB., moŝliwość zapisywania plików historii, konfiguracji, zapisywania zrzutów ekranu, wysyłanie listy konfiguracyjnej rejestrów komunikacyjnych MODUS, wysyłanie i zapisywanie plików zawierających informacje o komunikacji sterownika przedstawionych w formie listy znaczników. Informacje w tym pliku muszą być tak sformatowane, aby mogły być bezpośrednio sczytane do serwera OPC. Układ musi posiadać moŝliwość przywracania systemu operacyjnego sterownika z pamięci włoŝonej do USB. System sterowania nadrzędnego Wymaga się aby system umoŝliwiał pełną zdalną kontrolę pracy spręŝarek, Wymaga się aby do kontroli zdalnej wykorzystać protokół komunikacyjny Ethernet. W zakresie prac jest rozbudowa wszelkiej niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej w celu zapewnienia zdalnej komunikacji Ethernet. W przypadku braku komunikacji ze sterowników spręŝarek, lub uszkodzenia się PLC systemu nadrzędnego, spręŝarki powinny pracować bez przerw z zachowaniem wzajemnej rezerwacji ( pomiędzy spręŝarkami powinna być wymiana informacji).

13 Strona 13/13 PoniŜszy rysunek przedstawia wymagania co do rozwiązania dla systemu sterowania nadrzędnego pracą spręŝarek. W zakresie prac będzie umoŝliwienie zdalnego dostępu do systemu przez zakładową sieć Ethernet. Zastosowane urządzenia (PC, drukarki, PLC,kable do komunikacji, Switche, oraz niezbędne elementy do realizacji komunikacji Ethernet) muszą być nowe. Wymaga się aby system SCADA był oparty na istniejącym systemie, upgradowany do wersji z roku Wykonawca dostarczy pełne licencje zastosowanego oprogramowania w wersji Works, projekty oprogramowania na PLC oraz SCADA mają być w wersji polsko-języcznej, Wykonawca dostarczy dla celów diagnostycznych stację inŝynierską. Jako kompletny układ automatyki i sterowania naleŝy rozumieć m.in.: mikroprocesorowy układ sterowania; układy pomiarów lokalnych; układy pomiarów zdalnych; armaturę odcinającą i regulacyjną; okablowanie dla zasilania i przesyłania sygnałów. JeŜeli zastosowana technologia będzie wymagała sterowania wydzielonych fragmentów instalacji technologicznych lub urządzeń przy pomocy autonomicznych lokalnych sterowników, to sterowniki te muszą być przygotowane do współpracy z systemem nadrzędnym poprzez

14 Strona 14/14 zabudowany interfejs do komunikacji lub udostępnienie waŝnych sygnałów na poziomie naturalnym. Zdalne i podstawowe prowadzenie ruchu projektowanej instalacji będzie się odbywać z nastawni centralnej spręŝarkowni, zlokalizowanej w budynku spręŝarkowni. Wszystkie parametry urządzeń i instalacji technologicznych niezbędne do bezpiecznego i ekonomicznego zdalnego nadzoru i sterowania powinny zostać odwzorowane na nowych, wielkogabarytowych monitorach stacji operatorskich. Dotyczy to równieŝ układów diagnostycznych maszyn i urządzeń wirujących (np. temperatura łoŝysk, poziom drgań, ciśnienie oleju smarnego itp.) Wymagania branŝy instalacyjnej W związku z realizacją inwestycji naleŝy przełoŝyć istniejące instalacje będące w kolizji z realizowanymi obiektami, a instalacje niewymagające przekładek w przypadku konieczności naleŝy odpowiednio zabezpieczyć Wymagania branŝy budowlanej Zakres prac branŝy budowlanej jest uwarunkowany procesem technologicznym oraz moŝliwościami terenowymi. Na okres budowy maszyny i urządzenia będące własnością Zamawiającego, których demontaŝ jest niemoŝliwy ze względu na nieprzerwaną pracę elektrowni, naleŝy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Wyburzenia i rozbiórki naleŝy ograniczyć do niezbędnego minimum. Projekt rozbiórek i wyburzeń wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego Zabezpieczenie antykorozyjne Urządzenia, rurociągi i konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją i agresywnym działaniem czynników chemicznych poprzez odpowiednie przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy gruntującej, międzywarstw i nałoŝenie powłoki zewnętrznej,

15 Strona 15/15 Elementy izolowane powinny być przed wykonaniem izolacji, zabezpieczone systemami antykorozyjnymi. Zestawy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny być dobrane stosownie do warunków eksploatacji instalacji i konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 12944, Podczas prac wykonywanych na budowie, związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji i urządzeń, naleŝy zapewnić odpowiednie warunki prowadzenia robót. Materiały i sprzęt uŝywane do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być znormalizowane i posiadać wymagane prawem atesty. Przed przystąpieniem do prac naleŝy zadbać o właściwe przygotowanie urządzeń i instalacji przeznaczonych do zabezpieczenia oraz miejsca, w którym roboty będą wykonywane. Po wykonaniu prac antykorozyjnych naleŝy sprawdzić jakość wykonanych robót i ewentualnie przystąpić do prac poprawkowych, Prawidłowe wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego musi być potwierdzone protokołem OCB. Wykonawca w ciągu 60 dni od daty podpisania UMOWY przekaŝe ZAMAWIAJĄCEMU spis wszystkich norm i przepisów na jakie się powoła, a które będą niezbędne dla realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, dla wykonania prób, pomiarów, odbiorów oraz eksploatacji instalacji. Normy zagraniczne będą stosowane jedynie w przypadku braku norm polskich. W przypadku norm i przepisów zagranicznych udostępni je na Ŝądanie Wykonawca dostarczy następujące wykazy: a) części szybkozuŝywających się, b) części zapasowych, c) materiałów eksploatacyjnych, d) narzędzi specjalnych. Wstępne wykazy do uzgodnień będą przekazane w terminie do 6 miesięcy po podpisaniu umowy. Wykaz części zapasowych będzie zawierał zaznaczone pozycje strategiczne warunkujące dotrzymanie dyspozycyjności urządzeń. Strony uzgodnią wykaz końcowy w terminie 3 miesięcy od przekazania wykazu wstępnego.

16 Strona 16/16 4. Nadzór nad realizacją WYKONAWCA do czasu podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO będzie prowadził nadzór autorski celem wprowadzania zmian w dokumentacji. Przyjmuje się zasadę, Ŝe wszystkie zmiany w dokumentacji wprowadzone po pierwszym przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU będą wyraźnie zaznaczone (data, numer rewizji, lista zmian, ewentualne przyczyny zmian). WYKONAWCA zobowiązany jest do bieŝącego wprowadzania i zaznaczania wszelkich zmian dokonanych w dokumentacji, w tym zmian, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji w OKRESIE GWARANCJI. Nadzór autorski naleŝy prowadzić przez cały czas realizacji budowy (obejmować będzie sprawdzanie zgodności realizacji z projektem oraz ewentualną korektę rozwiązań projektowych wynikłych w trakcie realizacji). 5. Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji spręŝarek W zakresie wykonawcy będzie przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla pracowników eksploatacji (10 osób). Szkolenie musi zakończyć się przed rozpoczęciem Rozruchu. Program i termin szkolenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 6. Wykonanie instrukcji eksploatacji według standardów Zamawiającego Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór instrukcji wg, której naleŝy wykonać Instrukcję eksploatacji. Projekt Instrukcji Eksploatacji musi być dostarczony do opiniowania przez Zamawiającego w terminie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Rozruchu. 7. Optymalizacja Wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem prac optymalizacyjnych dla całego układu spręŝonego powietrza spręŝarkowni centralnej. Wszystkie czynności w zakresie wykonawcy. 8. Rozruch technologiczny i 72 godzinny Ruch Próbny

17 Strona 17/ Ogólne Rozruch rozpoczyna się po przekazaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z odbiorów zakończenia montaŝu poszczególnych branŝ (OCB) odbiór częściowy branŝowy oraz zakwalifikowaniu przedmiotu zamówienia do rozruchu przez Komisję Zamawiającego. Wzór protokołu OCB stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. ROZRUCH oznacza wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i instalacji w trakcie których Wykonawca sprawdzi poprawność pracy wszystkich układów. W czasie ROZRUCHU muszą być wykonane pierwsze pomiary podstawowych parametrów technicznych potwierdzających prawidłowość pracy instalacji. Pozytywne zakończenie ROZRUCHU jest podstawą rozpoczęcia 72 godzinnego RUCHU PRÓBNEGO. Przed planowanym ROZRUCHEM Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rozruchu, Instrukcję Eksploatacji oraz : przeprowadza szkolenie personelu eksploatacyjnego, który będzie brał udział w rozruchu w ramach grupy rozruchowej Wykonawcy, uzgadnia z Zamawiającym ilość personelu Zamawiającego oraz uzgadnia przewidywany termin jego udziału w rozruchu, przed rozpoczęciem ROZRUCHU strony uzgadniają szczegółowe zasady udziału personelu Zamawiającego w ROZRUCHU oraz procedury współpracy grupy rozruchowej Wykonawcy ze słuŝbami Zamawiającego Meldunki i raporty o ROZRUCHU Po sprawdzeniu funkcjonowania instalacji i urządzeń bez czynników procesowych, jeŝeli wynik będzie pozytywny, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób, w którym będzie zgłoszona gotowość urządzeń do ROZRUCHU z udziałem czynników procesowych i podaniem powietrza do instalacji zamawiającego. Warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia ROZRUCHU jest zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji. Po pozytywnym zakończeniu ROZRUCHU, Wykonawca sporządzi protokół, który będzie podstawą zgłoszenia gotowości urządzeń do 72 godzinnego RUCHU PRÓBNEGO.

18 Strona 18/ godzinny RUCH PRÓBNY zostanie wykonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego a przygotowanego przez Wykonawcę harmonogramu i oznacza 72 godzinną, nieprzerwaną, bezusterkową, ciągłą pracę instalacji przy udziale personelu ZAMAWIAJĄCEGO, na parametrach umoŝliwiających zaprezentowanie i potwierdzenie jej zdolności funkcjonalnych i eksploatacyjnych z zachowaniem GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. 9. Przekazanie do eksploatacji po przeprowadzeniu 72 godzinnego Ruchu Próbnego Przyjęcie do eksploatacji nastąpi po pozytywnie zakończonym 72 godzinnym Ruchu Próbnym i podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Końcowego. PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO oznacza dokument, sporządzony przez STRONY po osiągnięciu przez PRZEDMIOT UMOWY GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH udokumentowanych pozytywnym wynikiem POMIARÓW GWARANCYJNCH, potwierdzający przekazanie przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU PRZEDMIOTU UMOWY do eksploatacji; 10. Pomiary gwarancyjne Pomiary gwarancyjne wchodzą w zakres dostawy. Wybór wykonawcy pomiarów gwarancyjnych wymaga akceptacji Zamawiającego. Zakres pomiarów gwarancyjnych będzie obejmował: wydajność znamionową, regulację wydajności, regulację ciśnienia, zuŝycie energii elektrycznej przy wydajności znamionowej, temperaturę powietrza wylotowego przy wydajności znamionowej spręŝarki, poziom hałasu generowanego przez spręŝarkę przy wydajności znamionowej spręŝarki. Pomiary gwarancyjne przeprowadzone zostaną nie później niŝ 1 miesiąc po zakończeniu Ruchu Próbnego. W przypadku gdy pomiary gwarancyjne wykaŝą niedotrzymanie parametrów

19 Strona 19/19 gwarantowanych instalacji, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na swój koszt wszelkich zmian, napraw i modernizacji w celu dotrzymania parametrów gwarantowanych. Powtórny pomiar gwarancyjny, jeŝeli będzie konieczny, zostanie przeprowadzony na koszt Wykonawcy. 11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w formie papierowej oraz w formie elektronicznej edytowalnej - po 5 egz. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: a) ostateczną weryfikację przekazanych podczas realizacji inwestycji dokumentacji projektowej oraz aktualny, po przekazaniu do eksploatacji, stan instalacji, urządzeń, budynków i budowli. Podstawę wykonania dokumentacji powykonawczej powinny stanowić egzemplarze projektów wykonawczych copy in red z naniesionymi przez kierownika budowy i zatwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru wszystkimi zmianami i odstępstwami, które wystąpiły w trakcie realizacji. b) komplet protokołów badań dla poszczególnych branŝ; c) komplet atestów, certyfikatów na znak zgodności, na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeń wyrobów do obrotu w budownictwie lub deklaracji zgodności dla stosowanych urządzeń i wyrobów; d) wykaz urządzeń podlegających rozruchom wraz z kompletem protokołów z badań i pomiarów z przeprowadzonych rozruchów; Program Zapewnienia Jakości Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania ZAMÓWIENIA, moŝliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizacje UMOWY zgodnie z SIWZ, Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości winien być opracowany przez Wykonawcę w terminie do 4 miesięcy od podpisania UMOWY.

20 Strona 20/20 Program Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 będzie zawierać: a) część ogólną opisującą: organizację realizacji UMOWY, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; BHP; wykazy pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; wykazy osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych etapów prac; sposób i procedurę proponowanej kontroli jakości wykonywanych prac; wyposaŝenie uŝywane do kontroli, pomiarów i badań wykonywanych w procesie produkcji Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, korekt i zmian zastosowanych na kaŝdym etapie realizacji UMOWY; Wykaz osób upowaŝnionych do kontaktowania się z Oddziałem wraz z opisem sposobu i formy komunikowania; Zapewnienie udziału Zamawiającego (Inwestora) na kaŝdym etapie realizacji zadania, poprzez jego uprawnienia do kwestionowania, akceptacji i zatwierdzeń, sposób Nadzorowania jakości zgodnie z wdroŝonymi PKiB (Planami Kontroli i Badań) przy akceptacji Zamawiającego (Inwestora), sposób zapewnienie serwisu po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego, c) część szczegółową opisującą: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych przy realizacji Zamówienia wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŝeniem w urządzenia kontrolno pomiarowe; sposób zabezpieczenia i ochrony spręŝarek będących przedmiotem UMOWY w czasie transportu; sposób postępowania z materiałami, urządzeniami i pracami nie odpowiadającymi wymaganiom; w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie określenie, udokumentowanie, ponowne zweryfikowanie oraz zatwierdzenie wykonanych zmian poprzez zapewnienie uprawnienia udziału Zamawiającego (Inwestora) na kaŝdym etapie realizacji zadania;

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Sprężarki muszą posiadać płynną regulację wydajności (bez upustu do atmosfery) w zakresie:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Sprężarki muszą posiadać płynną regulację wydajności (bez upustu do atmosfery) w zakresie: Strona 1/20 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na modernizacji sprężarkowni tj.: zaprojektowaniu modernizacji, dostawie, montażu oraz uruchomieniu dwóch

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 2 z 15 Spis treści 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji... 5 1.1 Zakres i standard dokumentacji... 5 1.2 Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV:

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): 1. Obecnie odbiór ciepła ze skraplacza oraz układu olejowego i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika AB Industry S.A. ul. Wojska Polskiego 7,Macierzysz 05-850Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 212 89 22, fax: +48 22 212 89 23 www.abindustry.com, biuro@abindustry.com Nazwa Projektu / Project Name: Linia półtechniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zespołu pompowego pompy diagonalnej oraz podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Dostarczanie danych o ruchu ze wskazanych lokalizacji na drogach S5, S11 i autostradzie A2 przy pomocy Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu.

Dostarczanie danych o ruchu ze wskazanych lokalizacji na drogach S5, S11 i autostradzie A2 przy pomocy Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu. Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostarczanie danych o ruchu ze wskazanych lokalizacji na drogach S5, S11 i autostradzie A2 przy pomocy Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

5. Zakres robót budowlanych wg CPV 7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót.

5. Zakres robót budowlanych wg CPV  7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót. Zał. IV/B Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nr spr. Cior 4/120/2011 Nazwa Lokalizacja zadania adres: TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy Kraków, ul. Prokocimska 6 w Krakowie Załącznik nr 5 DO SIWZ Zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH Nazwa zamówienia Zadanie I Instalacja wentylacji mechanicznej dla sali wykładowej nr 127 Wydziału InŜynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe Obiekt: Budynek biurowy MZWiK przy ul. Długiej 21 Nowym Targu Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.

Bardziej szczegółowo

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY Przeznaczenie: Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy: a) gotowanie w parze w temperaturze 30 130 o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU INSTALACJI SCHŁADZAJĄCEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM AGREGATU SCHŁADZAJĄCEGO, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA ISO 9001/14001 NA STACJI A-18 PLAC WILSONA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. PKT l. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest Eksploatacja kotłowni oraz konserwacja i eksploatacja zespołów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Specyfikacja techniczna Sprzętu CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH 3.1 DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH BP, Liczba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 2178 w m. Kopanka gm. Skawina ADRES dz. nr 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 29/5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45111291-4 Prace

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę Warunkiem niezbędnym do otrzymania internetowego centrum informacji multimedialnej jest przyjęcie przez organ prowadzący szkołę następujących zobowiązań:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno-Techniczny Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa Załącznik nr 1 Pytanie nr 1 Zamawiający informuje, Ŝe uzyskanie pozwolenia na budowę linii relacji: stacja Łagisza istniejąca linia 400kV Rokitnica Tucznawa jest przedmiotem odrębnego zadania. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

NR OPRACOWANIA: 23/ST/11 NR UMOWY --- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR OPRACOWANIA: 23/ST/11 NR UMOWY --- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439 NR

Bardziej szczegółowo

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19 Kody CPV: Grupa: 45300 000 9 Roboty instalacyjne w budynkach Klasa: 45321 000 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Legnica: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia płyty boiska w ramach inwestycji pn. Rozbudowa Stadionu sportowego im. Orła Białego w Legnicy Numer ogłoszenia: 191006-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo