EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe"

Transkrypt

1 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III Edukacja polonistyczna: Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; korzysta z informacji: Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela, kolegów i je rozumie. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na 1 etapie edukacyjnym j wyciąga z nich wnioski; Czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem; wyciąga wnioski. Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście, ze zrozumieniem. wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na i etapie edukacyjnym; zna formy użytkowe tekstów: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać; przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi; Korzysta z czytelni i biblioteki. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, np. z podręczników, albumów, encyklopedii, słowników. Rozpoznaje teksty użytkowe, np. notatka do kroniki, zawiadomienie, list, zaproszenie, życzenia z różnych okazji. analizuje i interpretuje teksty kultury: Systematycznie poszerza zakres słownictwa. Sprawnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, np. podręczników, albumów, encyklopedii, słowników. w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów; czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji; ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat; Wskazuje w tekście odpowiedni fragment i argumentuje swój wybór. Recytuje wiersze z uwzględnieniem: intonacji, siły głosu, tempa, pauz, akcentu logicznego oraz czyta krótkie fragmenty prozy. Czyta książki i czasopisma wskazane przez nauczyciela i wypowiada się na ich temat. Odróżnia język poetycki od mowy potocznej. Czyta książki i czasopisma wybrane przez siebie. Potrafi wypowiedzieć się na temat przeczytanej książki. Systematycznie rozwija

2 zainteresowania czytelnicze. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych; w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie; dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; Korzysta z podręczników, zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela. tworzy wypowiedzi: Tworzy swobodnie kilkuzdaniowe ustne i pisemne wypowiedzi na określony temat. Potrafi napisać krótkie opowiadanie, list, opis, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, notatkę, życzenia. Dobiera właściwe formy komunikowania się. Samodzielnie korzysta z podręczników, ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych. Tworzy dłuższe pisemne wypowiedzi na dany temat. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych; dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe; dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście; pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną; przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. Stawia pytania związane z wydarzeniami z życia, wypowiedziami nauczyciela i innych osób oraz omawianymi tekstami. Dba o kulturę wypowiedzi. Zna alfabet, potrafi wskazać różnicę między głoską i literą. Dzieli wyrazy na sylaby. Wyróżnia wyrazy w zdaniach i zdania w tekście. Pisze czytelnie, płynnie, w zeszycie w jedną linię, zdania i krótkie teksty z zachowaniem poprawnego kształtu liter, proporcji oraz właściwego rozmieszczenia. Przepisuje teksty z podręcznika, tablicy i innych źródeł. Pisze z pamięci i ze słuchu teksty, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. W miarę możliwości samodzielnie wykonuje prace domowe. Zna i stosuje reguły gramatyczne i ortograficzne. Bezbłędnie przepisuje teksty z podręcznika, tablicy i innych źródeł. Samodzielnie wykonuje prace domowe.

3 Edukacja muzyczna: zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: - śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy, -gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), - realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), -tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego; w zakresie odbioru muzyki: Śpiewa piosenki ze słuchu, zbiorowo, z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki, Śpiewa z pamięci hymn narodowy. Gra proste melodie ze słuchu i częściowo z nut na dostępnych mu instrumentach melodycznych. Gra proste rytmy na instrumentach perkusyjnych. Wykonuje i interpretuje ruchem zmiany dynamiczne słuchanych utworów muzycznych. Wykonuje ćwiczenia rytmiczne i reaguje ruchem na zmianę rytmu. Tańczy podstawowe kroki, np. krakowiaka, polki, tańca kaszubskiego. Śpiewa piosenki jednogłosowo indywidualnie z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki. rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz); Rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej; zna podstawowe pojęcia. aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich {sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne -AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części); Słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje. Rozróżnia ludzkie głosy {sopran, bas). Rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów melodycznych i perkusyjnych. Rozpoznaje podstawowe formy muzyczne: AB, ABA. Wyraża różnymi środkami charakter emocjonalny muzyki, np. malując ilustracje do słuchanych utworów. Określa charakter i nastrój utworu muzycznego. Rozpoznaje barwy czterech głosów ludzkich oraz brzmienie niektórych instrumentów. Wie, do jakich grup należą poznane instrumenty. tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki; w zakresie tworzenia muzyki: Wykonuje inscenizacje piosenek i zabaw przy muzyce. Swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki, utwory instrumentalne. Potrafi zaprezentować fragment układu tanecznego według własnego pomysłu. improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad; Akompaniuje do piosenek i zabaw. Improwizuje głosem i na instrumentach, zgodnie z podanymi Chętnie gra na wybranym instrumencie krótkie utwory z nut.

4 zasadami. wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. improwizuje melodie do zrytmizowanych wierszy oraz do podanego tematu rytmicznego. Tworzy ilustracje muzyczne do opowiadań i wierszy oraz swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki, utwory instrumentalne. Zna wybrane przyśpiewki ludowe i wie, z którego regionu kraju pochodzi dana melodia. Edukacja plastyczna: w zakresie percepcji sztuki: określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowiska. Zna placówki kultury działające na jego środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w terenie. życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz; Interesuje się życiem kulturalnym swojego środowiska i kraju. korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne); realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych); Wie, co to jest przekaz medialny. Wykorzystuje przekazy medialne we własnej twórczości. Rozumie, że nie wolno naruszać praw autora. w zakresie ekspresji przez sztukę: W swoich pracach plastyczno-technicznych korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia. Uwzględnia w swoich pracach: wielkość, kształt, barwę, fakturę. Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe, uwzględniając zasady kompozycji. Przedstawia i wyraża w swoich pracach własne przeżycia, obserwacje, marzenia, wyobrażenia, otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną oraz świat fantazji. Przyczynia się do upowszechniania kultury w środowisku szkolnym. Realizuje proste projekty, mające na celu kształtowanie własnego wizerunku. Uzasadnia swoje wybory technik, materiałów, narzędzi i przyborów.

5 rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową; rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne {posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej). Edukacja społeczna: odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swoje oczekiwania; w zakresie recepcji sztuki: Określa dziedziny sztuk plastycznych, specjalności zawodowe, czynności, narzędzia, działy sztuki użytkowej, związek funkcji i formy. Rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, internet, rzemiosło artystyczne, sztuka ludowa. Rozpoznaje wybrane dzieła sztuki należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny sztuki. Ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe. Rozumie, że trzeba dostosować swoje wymagania do sytuacji ekonomicznej rodziny. Wykazuje poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej. Rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka i wypowiada się na ich temat. Rozwija zainteresowania związane ze sztuką. Chętnie uczestniczy w działaniach charytatywnych na rzecz potrzebujących pomocy. wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników {formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku; Nawiązuje pozytywne kontakty w grupie. Wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób. Szanuje pracę własną i innych; wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Respektuje prawo innych do wypoczynku. Rozumie konieczność utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami. Wie, że należy dbać o poprawne relacje z innymi ludźmi. jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa; Akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności; jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej.

6 zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność; Zna prawa i obowiązki ucznia. Uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. Zna swoją najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz nazwę regionu, w którym mieszka; zna tradycje tego regionu. Zna i zawsze przestrzega praw oraz chętnie wypełnia obowiązki ucznia, dziecka. zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; Zna swoją narodowość i symbole narodowe oraz rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i dla świata. Wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej. wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz; zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Edukacja przyrodnicza: obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, w ogrodzie, w parku, na łące i w zbiornikach wodnych; Poznaje pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie. Zna zawody osób, które mogą pomóc w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Potrafi właściwie zachowywać się w sytuacji zagrożenia ze strony innych ludzi. Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej i numer alarmowy Rozpoznaje sygnały alarmowe (akustyczne) w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, właściwie na nie reaguje. Właściwie reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, szuka lub udziela pomocy w sytuacjach zagrożenia. Obserwuje zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, dostrzega przyczyny i skutki, formułuje wnioski. Potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach. Interesuje się światem przyrody; systematycznie poszerza wiadomości.

7 nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie tak, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, b) znaczenie powietrza i wody dla życia, c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); Wymienia charakterystyczne cechy krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego. Wymienia kilka charakterystycznych i typowych zwierząt dla danego regionu Polski. Wymienia i rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie oraz dostrzega ich przyczyny i skutki. Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, również w najbliższej okolicy; podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek. Dostrzega w swoim otoczeniu przyrodniczym i społecznym cykle i regularności, funkcjonujące prawa i zależności. Zna wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt. Zna znaczenie wybranych skał i minerałów. Wie, co to jest wyżyna i potrafi wymienić jej charakterystyczne cechy. Potrafi wymienić różne zwierzęta żyjące w Polsce i rośliny rosnące na tym terenie (w tym nazwy gatunków chronionych). nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza; Wyróżnia i nazywa części ciała oraz organy wewnętrzne, np. serce. Zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się. Rozumie konieczność systematycznej kontroli zdrowia; stosuje się do zaleceń lekarzy (w tym stomatologa). Zawsze przestrzega zasad właściwego odżywiania się.

8 dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. Edukacja matematyczna: liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1 000; Dostrzega niebezpieczeństwa związane z: kąpielą, zabawami na śniegu i lodzie, zjawiskami atmosferycznymi (burza, huragan, powódź, śnieżyca). Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt. Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1. Liczy dziesiątkami w zakresie 1 00 i setkami w zakresie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie (słownie i z użyciem znaków <, >, =); dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; rozwiązuje łatwe równania jedno-działaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie (słownie i z użyciem znaków <, >, =). Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. Sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. Pamięciowo mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia. Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie. Rozwiązuje łatwe równania jedno-działaniowe z niewiadomą w postaci okienka. Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe. Dokonuje obliczeń pieniężnych (cena - ilość - wartość) i radzi sobie w codziennych sytuacjach wymagających takich umiejętności. Wykonuje łatwe obliczenia w zakresie Rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe.

9 mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na rnetry); waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń; litr, pól litra, ćwierć litra; odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; Posługuje się oznaczeniami i skrótami jednostek miary długości. Wykonuje proste obliczenia, używając miar masy. Waży przedmioty, używa jednostek masy: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram. Wykonuje proste obliczenia, używając miar pojemności. Odmierza płyny różnymi miarkami, używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. Odczytuje temperaturę. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. Zapisuje i porządkuje chronologicznie daty. Dokonuje obliczeń kalendarzowych (pełne miesiące). Stosuje wyrażenia dwumianowane w zapisie wyników pomiaru. odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24- godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); rozpoznaje i nazywa kota, kwadraty, prostokąty i trójkąty {również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); Odczytuje wskazania zegarów, posługuje się pojęciami: pół godziny, kwadrans, minuta. Wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny). Oblicza długości linii łamanych, obwody prostokątów, trójkątów, kwadratów. Rysuje odcinki o podanej długości. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt. Rozpoznaje i nazywa figury nietypowe, np. zachodzące na siebie. Sprawnie posługuje się zegarem w systemach 12- i 24-godzinnym. Sprawnie oblicza upływ czasu na zegarze. Dokonuje obliczeń zegarowych (pełne minuty).

10 rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). Zajęcia komputerowe: posługuje się myszą i klawiaturą; poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; Rysuje figury symetryczne. Rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu oraz zachowuje regularność w prostych motywach. umie obsługiwać komputer: Umie obsługiwać komputer. Sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą. Poprawnie nazywa najważniejsze elementy zestawu komputerowego i zna ich przeznaczenie. posługuje się wybranymi programami i grami Samodzielnie uruchamia niektóre programy. edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta Korzysta z poznanych opcji w programach. z opcji w programach; Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania i poszerzając zakres wiadomości. wyszukuje i korzysta z informacji: a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły); b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie; Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły). Wyszukuje informacje, korzystając ze wskazanych przez nauczyciela adresów stron internetowych i umie z nich skorzystać. Dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie. c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania; b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; tworzy teksty i rysunki: Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania i krótkie teksty. Stosuje wybrane elementy formatowania tekstu (np. kopiowanie, usuwanie, pogrubianie). Zapisuje i drukuje opracowany samodzielnie tekst lub rysunek. Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki. Sprawnie pisze, korzystając z edytora tekstu w programie Microsoft Word. Sprawnie tworzy rysunki w programie Paint.

11 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów: a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu; c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów. Zajęcia techniczne: orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku ( jak to zrobiono?"): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego; rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa); określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie); Wie, że z komputera i z internetu trzeba korzystać tak, by nie narażać własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów: - wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, Ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu. Stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej. Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów. Wie, że dzieci powinny korzystać tylko z gier dostosowanych do wieku i poziomu umiejętności najmłodszych użytkowników komputerów. zna środowisko techniczne na tyle, że: Orientuje się, w jaki sposób powstały przedmioty codziennego użytku, np. meble. Rozpoznaje rodzaje środków transportu (samochody, statki, samoloty...). Rozpoznaje podstawowe narzędzia i przyrządy. Rozpoznaje urządzenia informatyczne (komputer, laptop, telefon komórkowy). Rozróżnia rodzaje budowli: budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe oraz wieże, tunele i mosty. Rozpoznaje urządzenia elektryczne, np. latarka. Określa wartość urządzeń technicznych z różnych punktów widzenia. Sprawnie korzysta z przekazów multimedialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora). Potrafi wymienić elementy budowy wybranych urządzeń. Wykonuje makietę wybranej budowli lub większej liczby obiektów.

12 realizuje drogę" powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia; rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej; posiada umiejętności: -odmierzania potrzebnej ilości materiału, - cięcia papieru, tektury itp., - montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków, -w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów; Planuje kolejne czynności. Dobiera właściwy materiał i narzędzia. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Rozumie potrzebę organizowania działania technicznego. Potrafi odmierzać potrzebną ilość materiału. Potrafi ciąć papier i tekturę. Potrafi montować modele z papieru i tworzyw sztucznych, np. latawce, samoloty, makiety. W miarę możliwości montuje obwód elektryczny pod kierunkiem nauczyciela. dba o bezpieczeństwo własne i innych: Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe, uwzględniając zasady kompozycji. utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy; właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych; wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy i wie, dlaczego trzeba to robić. Bezpiecznie używa narzędzi, materiałów, urządzeń. Sprawnie korzysta z urządzeń informatycznych: telefonu komórkowego, komputera, laptopa. Wie, jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji i poruszać się po drogach (w tym na rowerze). w zakresie sprawności fizycznej: realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut; umie wykonać próbę sity mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa; Bierze udział w marszobiegach. Systematycznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wzmacniające mięśnie brzucha i kręgosłupa. Sprawnie korzysta z różnych przyborów gimnastycznych. Systematycznie dba o własną sprawność fizyczną.

13 w zakresie treningu zdrowotnego: przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód; skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami; wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; Reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe. Zna wszystkie pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonuje przewrót w przód. Pokonuje przeszkody, skacze, biega. Wykonuje ćwiczenia: równoważne w różnych układach, kształcące skoczność i zwinność. Uprawia wybraną dyscyplinę sportową. posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją; jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach; w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: Rzuca i chwyta, kozłuje, odbija i toczy piłkę. Jeździ na rowerze, rolkach, wrotkach. bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego; wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości; Bierze udział w grach i zabawach, zawodach sportowych. Respektuje zasady gier i zabaw oraz podporządkowuje się nim. Właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę. Aktywnie uczestniczy w grach zespołowych, zawodach sportowych. dba o higienę osobistą i czystość odzieży; wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna; w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: Dba o czystość ciała, prawidłową postawę, zęby, higienę osobistą, czystość odzieży oraz ład i porządek w otoczeniu. Wie, jak należy się odżywiać, gdy prowadzi się aktywny tryb życia. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem; Dostrzega niebezpieczeństwa związane z zatruciami pokarmowymi, środkami chemicznymi, narkotykami, grzybami, używkami papierosami, lekami, ogniem, urządzeniami elektrycznym i gazowymi, molestowaniem seksualnym,

14 wymuszeniami, ruchem drogowym, pozostawaniem bez opieki dorosłych. dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole; przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości; Wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych. Potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy. Wie, jak właściwie zachowywać się w sytuacji zagrożenia. Starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swych możliwości. Bezpiecznie posługuje się nietypowymi przyborami gimnastycznymi. Rozumie zasady właściwego zachowania podczas imprez sportowych i przestrzega tych zasad. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych miejscach. wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia. Wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje. Podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony przyrody.

15 Ocenianie bieżące: Ocenę 6 (celujący) otrzymuje uczeń, który: Posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie; Osiąga sukcesy w konkursach i reprezentuje szkołę na zewnątrz; Samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania mu stawiane; Dobrowolnie podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich efekty; Jest aktywnym uczestnikiem zajęć; Ocenę 5 (bardzo dobry) otrzymuje uczeń, który: Sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, wykorzystując je w nowych sytuacjach; Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne nie popełniając błędów; Potrafi wiązać wiadomości zdobyte wcześniej i zastosować tę wiedzę w nowej sytuacji; Potrafi samodzielnie zdobywać informacje i umie ją przekazać; Jest aktywnym uczestnikiem zajęć; Ocenę 4 (dobry) otrzymuje uczeń, który: Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności; - Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego, ale czasami wykazuje się umiejętnościami ponadpodstawowymi; Pracuje systematycznie, ale zdarza się, że czasami popełnia błędy; Ocenę 3 (dostateczny) otrzymuje uczeń, który: Posiada umiejętności w zakresie podstawy programowej; Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności; Posiada wiedzę niepełną, nieusystematyzowaną, przyswojoną w różnym stopniu, popełnia błędy; Ocenę 2 ( dopuszczający) otrzymuje uczeń, który: Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego, ale bez pomocy nauczyciela nie potrafi jej odtworzyć i wykorzystać; Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności; Ma braki w wiedzy i umiejętnościach nie wykluczające przyswajania nowych treści przedmiotowych; Ocenę 1 ( niedostateczny)otrzymuje uczeń, który: Nie posiada umiejętności podstawowych; Nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać prostych zadań; Ma braki w wiedzy i umiejętnościach, uniemożliwiające przyswajanie kolejnych treści kształcenia.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie. WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Edukacja polonistyczna Klasa 3 Umiejętności w zakresie korzystania z informacji ponad Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście ze tekstów czytanych

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności i ponad Klasa 3 I. Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III

Wymagania edukacyjne dla klasy III A. Edukacja polonistyczna 1. korzysta z informacji : Wymagania edukacyjne dla klasy III uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela, kolegów i je rozumie czyta głośno i po

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Glinczu odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Fragmenty załącznika nr 2 rozporządzenia) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wpro wadza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie pierwszej

Kryteria oceniania w klasie pierwszej Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania w klasie pierwszej Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Słucha uważnie wypowiedzi dzieci i dorosłych, dobrze rozumie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III.

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. Podstawą oceny jest przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. wysiłek włożony

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) (obowiązuje od 1 września 2009 r.) OBSZAR EDUKACYJNY 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie

Bardziej szczegółowo