2. 1, /22/ , +48/22/ REGON , NIP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:"

Transkrypt

1 Projekt Nr POIG /10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Magdalenka, ul. Postępu 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ / 29 /12 Budowa platformy systemowej w zakresie klastra obliczeniowego, według załącznika nr 1 do siwz. TERMINY: (40 dni) Składanie ofert: do r. do godz Otwarcie ofert: r. o godz. 12,30 Uwaga: Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 1

2 1. Podstawa prawna 1.1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy 1.2. Na podstawie art. 10 ust.1 oraz ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Wartość szacunkowa zamówienia przekracza progi określone w art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dostawy finansowane częściowo z Projektu BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ogłoszenie podlega obowiązkowi publikacji w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej: 2. Informacje o zamawiającym Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Magdalenka, tel. +48/22/ , faks +48/22/ REGON , NIP: Nr konta bankowego PKO S.A UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: IGHZ PAN lub Zamawiający Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Pzp) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w zał.1 do SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Budowa platformy systemowej w zakresie klastra obliczeniowego Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Transport do zamawiającego wraz z rozładunkiem, montaŝem i uruchomieniem urządzeń we wskazanym miejscu Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości ,00 zł 3.7. Zamawiający Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie. Kwota płatna jest przed podpisaniem umowy Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej Zamawiający dopuszcza podwykonawców Produkty wg kodu CPV:

3 4. Okres realizacji zamówienia termin gwarancji podane są w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 5. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu NiezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane z opracowaniem i złoŝeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 22 i art. 24, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą : Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Posiadają wiedzę i doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej: 3 dostawy w zakresie montaŝu i budowy platformy systemowej w zakresie klastra obliczeniowego lub dostawy i montaŝu serwerów lub sprzętu komputerowego o łącznej wartości nie mniej niŝ ,00 zł Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-9, ust.1a i ust. 2 ustawy. 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt SIWZ, Zamawiający Ŝąda złoŝenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 2 do SIWZ); wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie - wykaz powinien zostać przygotowany na formularzu określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 7.2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp (pkt SIWZ), Zamawiający Ŝąda złoŝenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

4 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ); aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (oświadczenie zgodne z zał. nr 3 do SIWZ); aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą); aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą); aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 7.2 SIWZ), Zamawiający Ŝąda złoŝenia wraz z ofertą następujących dokumentów wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie

5 na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; odnośnie osób o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 7.2 SIWZ w zakresie terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu Ocena spełnienia opisanych w SIWZ warunków będzie w oparciu o dokumenty określone w SIWZ metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. 8. Oferty składane wspólnie Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum), pod warunkiem, Ŝe wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: przedmiot postępowania, którego dotyczy, wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika, zakres umocowania pełnomocnika Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla kaŝdego z wykonawców oraz musi być opatrzone znakami skarbowymi potwierdzającymi dokonanie stosownej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy) KaŜdy z wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iŝ nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez złoŝenie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 7.2 SIWZ W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych wymagań określonych w SIWZ oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złoŝonych przez nich dokumentów.

6 9. Oferty składane wspólnie Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające zapisy i elementy treści oferty) były ponumerowane kolejnymi numerami Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ, przeznaczonych do sporządzenia przez wykonawcę dokumentów wchodzących w skład oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez wykonawcę, pod warunkiem nie dokonywania w nich Ŝadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w stosunku do formularzy wzorcowych załączonych do SIWZ Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który występuje w więcej niŝ jednej ofercie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania, a wszystkie oferty z jego udziałem zostaną uznane za odrzucone Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upowaŝnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę lub osoby upowaŝnione Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu Koperta lub opakowanie winny być zaadresowane według poniŝszego wzoru: Nazwa wykonawcy Adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Magdalenka Przetarg nieograniczony :... NIE OTWIERAĆ PRZED:.(wpisać termin otwarcia ofert) Sposób obliczenia i przedstawienia ceny oferty, waluta w jakiej zostaną dokonane rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku) w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity łączny koszt realizacji części zamówienia, której dotyczy oferta, obliczony na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz odpowiedniego formularza kosztorysu ofertowego Kosztorys ofertowy naleŝy bezwzględnie sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub jego odpowiedniku, który naleŝy wypełnić zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: W tabeli:

7 w kolumnie "Cena jedn. brutto " naleŝy wpisać kwotę zawierającą w sobie całkowity jednostkowy koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia, z podatkiem VAT, z uwzględnieniem ewentualnych upustów, w pozycji Wartość brutto" naleŝy wpisać iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości, Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich Ocena oferty wykonawcy kraju członkowskiego Unii Europejskiej, poza Polską, będą oceniane w następujący sposób: do złoŝonej oferty Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, doliczy podatek VAT. Tak powstałą cenę brutto Zamawiający będzie oceniał według podanych kryteriów podanych w punkcie 19 SIWZ. Podatek VAT, w tym przypadku, jest kosztem Zamawiającego. 11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania wyjaśnień Zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub em lub faksem Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania pisemnie lub em lub faksem Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w godz. 9-14: Jerzy Wójcik +48/22/ , Nie jest przewidywane zwołanie zebrania wykonawców. 12. Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na SIWZ Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ O kaŝdej ewentualnej zmianie treści zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŝdego z uczestników postępowania oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej, a takŝe w przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami ustawy opublikuje dodatkowe ogłoszenie o zmianie treści SIWZ W przypadku, gdy zmiana treści powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. 13. Oferty zamienne, wycofanie, uzupełnienie ofert Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

8 13.4. Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami której dotyczą, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 14. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert. 15. Składanie ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie zamawiającego IGHZ PAN Jastrzębiec, ul. Postępu 1, Magdalenka w sekretariacie (bud. D pok. 103), nie później niŝ do dnia r do godz Oferent (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 16. Otwarcie ofert Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia r. o godz. 12,30 w siedzibie zamawiającego t.j IGHZ PAN, (bud. D. pok. 110), Jastrzębiec, ul. Postępu 1, Magdalenka Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek Podczas sesji otwarcia ofert, bezpośrednio przed ich otwarciem przewodniczący komisji poda kwotę brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Składając ofertę wykonawca moŝe złoŝyć zastrzeŝenie o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie takie Wykonawca moŝe złoŝyć nie później niŝ w terminie składania ofert ( art. 96 ust.4 ustawy Pzp). 17. Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów dla oferty: W celu porównywania ofert zamawiający będzie porównywał ceny brutto ofert Oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: Cena brutto zamówienia %. (=100 pkt) Cena najniŝsza otrzymuje 100 punktów. Ceny pozostałych ofert odpowiednio mniej wg wzoru: cena minimalna : cena badanej oferty x 100 x waga 18. Ogłoszenie wyniku postępowania Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 19. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt. 17 SIWZ kryterium oceny ofert. 20. Umowa i formalności związane z jej podpisaniem.

9 20.1. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Przedstawiciel (-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód toŝsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu Zamawiający zawrze umowę po upływie 10 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub w krótszym terminie, jeŝeli będzie złoŝona jedna oferta Zamawiający zastrzega, Ŝe w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 21. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, oraz innym osobom, jeŝeli ich interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt niniejszej IDW są: odwołanie, skarga do sądu Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art ustawy Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy. 22. Załączniki: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Formularz ofertowy - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr Wzór wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia - załącznik nr Kosztorys ofertowy- załącznik nr Osoby prowadzące postępowanie Komisja przetargowa, która opracowała SIWZ i prowadzi postępowanie: Przewodniczący : Czesław Mokrzycki Sekretarz: Jerzy Wójcik Członek Krzysztof Sieradzan Członek BoŜena Kowalczyk Członek Paweł Urbański ZATWIERDZIŁ: Dyrektor IGiHZ PAN w Jastrzębcu prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ DAZ 2401/ 29 /12 1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa platformy systemowej w zakresie klastra obliczeniowego. Dostawa, montaŝ w szafie i uruchomienie Miejsce : Serwerownia IGiHZ, Budynek B pok. 32 Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Termin wykonania: 21 dni od podpisania umowy. Gwarancja 3 lata. Serwer 1-1 sztuka Parametr Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Gniazda PCI Charakterystyka (wymagania minimalne) Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. MoŜliwość instalacji łącznie min. 16 dysków twardych Hot- Plug. Płyta główna z moŝliwością zainstalowania do czterech procesorów, cztero, sześcio, ośmiordzeniowych. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach czteroprocesorowych 4 Procesory minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niŝ 934 punktów w konfiguracji czterprocesorowej (wynik testu musi być dostępny na stronie W przypadku zaoferowania procesora równowaŝnego Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Min. 512GB DDR3 RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 48 slotów przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci DDR3. Memory Mirror, Memory Rank Sparing, Minimum 6 x PCI-Express trzeciej generacji z czego: 4 x

11 Interfejsy sieciowe Napęd optyczny Dyski twarde Kontroler dysków Porty Video Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania PCI-Express x8 trzeciej generacji, 2x PCI-Express x16 trzeciej generacji. Minimum 3 sloty powinny umoŝliwiać instalację kart pełnej wysokości. Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz moŝliwością iscsiboot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować Ŝadnego z dostępnych slotów PCI-Express. MoŜliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 2 porty Gigabit Ethernet Base-T i 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ Wewnętrzny napęd DVD+/-RW MoŜliwośćinstalacji SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane2 dyski146gb typuhotplug SAS6Gb 15krpm skonfigurowanejako RAID 1. Dedykowany kontroler RAID. Cache minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania, moŝliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 5 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy Zintegrowana karta graficzna, umoŝliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Min. Zasilacze, wentylatory, dyski twarde Redundantne, Hot-Plug maksymalnie1100w kaŝdy. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umoŝliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. NiezaleŜna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 Gigabit Ethernet i umoŝliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację uŝytkownika moŝliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

12 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparciedla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH moŝliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer moŝliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory moŝliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej moŝliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS- 232 karta zarządzająca powinna posiadać moŝliwość przechowywania konfiguracji następujących podzespołów: karty zarządzającej, kart sieciowych, kontrolera RAID i umoŝliwiać przywrócenie tych konfiguracji w przypadku wymiany podzespołów wbudowana karta SD 8GB Inne Certyfikaty Warunki gwarancji MoŜliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. MoŜliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. Deklaracja CE. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Minimum trzy lata gwarancji z czasem reakcji do czterech godzin od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do

13 Dokumentacja uŝytkownika oferty. Oświadczenie producenta serwera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Serwer 2 3 sztuki Parametr Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Gniazda PCI Charakterystyka (wymagania minimalne) Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. MoŜliwość instalacji łącznie 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z moŝliwością zainstalowania do czterech procesorów, cztero, sześcio, ośmiordzeniowych. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach czteroprocesorowych Dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niŝ 934 punktów w konfiguracji czterprocesorowej (wynik testu musi być dostępny na stronie W przypadku zaoferowania procesora równowaŝnego Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Min. 256GB DDR3 RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 48 slotów przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci DDR3. Memory Mirror, Memory Rank Sparing, Minimum 6 x PCI-Express trzeciej generacji z czego: 4 x PCI-Express x8 trzeciej generacji, 2x PCI-Express x16 trzeciej generacji. Minimum 3 sloty powinny umoŝliwiać

14 Interfejsy sieciowe Napęd optyczny Dyski twarde Kontroler dysków Porty Video Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania instalację kart pełnej wysokości. Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz moŝliwością iscsiboot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować Ŝadnego z dostępnych slotów PCI-Express. MoŜliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 2 porty Gigabit Ethernet Base-T i 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ Wewnętrzny napęd DVD+/-RW MoŜliwośćinstalacji SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 2 dyski 146GB typuhotplug SAS6Gb 15krpm skonfigurowanejako RAID 1. Dedykowany kontroler RAID. Cache minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania, moŝliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 5 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy Zintegrowana karta graficzna, umoŝliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Min. Zasilacze, wentylatory, dyski twarde Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1100W kaŝdy. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umoŝliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. NiezaleŜna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 Gigabit Ethernet i umoŝliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację uŝytkownika moŝliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

15 wsparcie dla IPv6 wsparciedla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH moŝliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer moŝliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory moŝliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej moŝliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS- 232 karta zarządzająca powinna posiadać moŝliwość przechowywania konfiguracji następujących podzespołów: karty zarządzającej, kart sieciowych, kontrolera RAID i umoŝliwiać przywrócenie tych konfiguracji w przypadku wymiany podzespołów wbudowana karta SD 8GB Inne Certyfikaty Warunki gwarancji MoŜliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. MoŜliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. Deklaracja CE. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Minimum trzy lata gwarancji z czasem reakcji do czterech godzin od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

16 Dokumentacja uŝytkownika Oświadczenie producenta serwera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Konsola do zarządzania serwerami Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. komponentu 1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości: FHD (1920x1080): UltraSharpTM, szeroki kąt widzenia, przeciwodblaskowy, podświetlany diodami LED 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb obliczeniowych, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna oraz profesjonalna stacja robocza 3. Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7570 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 4. Pamięć operacyjna RAM Min. 8GB (2x4096MB) moŝliwość rozbudowy do min 32GB, cztery sloty DIMM Obsługa RAM DDR3 1333/1600/MHz 5. Parametry MoŜliwość instalacji 2 szt dysków twardych 2,5 pamieci masowej Dysk twardy min. 250 GB SATA, 7200 obr./min 6. Karta graficzna Z pamięcią min 2GB GDDR5 niewspółdzieloną z systemem operacyjnym ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, OpenCL 1.1, Open GL 4.1. osiągająca w teście Passmark G3D Mark 2325 punktów (wynik testu musi być dostępny na stronie równowaŝna. 7. WyposaŜenie multimedialne Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane dwa głośniki o wysokiej jakości 8. Wymagania dotyczące baterii i zasilania 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Pozwalająca na pracę min 4,5 h, z 3-letnią gwarancją Zasilacz o mocy min 240W Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 10. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

17 11. Certyfikaty i standardy MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłoŝenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzaju napędu optycznego MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej zainstalowanej grafice typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości kontrolerze audio Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. MoŜliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu esata, modemu analogowego, wnęki na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii MoŜliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN MoŜliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego MoŜliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/UŜytkownika oraz moŝliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdowac się na liście zgodności

18 dostępnej na stronie oraz 12. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB (załączyć oświadczenie producenta) 13. Wymiary Szerokość: max 417 mm Wysokość: max przód/tył: 34/38 mm Głębokość: max 271 mm 14. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Czytnik SmartCard 15. Warunki gwarancji 16. Wymagania dodatkowe Złącze typu Kensington Lock 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, Ŝe serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 1. Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, RJ-45, 1 x HDMI, 1 szt USB 2.0 o funkcjonalnosci esata, złącze zasilania 2 szt USB 3.0, 1 szt DisplayPort, przełącznik sieci bezprzewodowej 2 szt USB 2.0, 1 szt FireWire (IEEE1394), złącze słuchawkowe stereo, złącze mikrofonowe, 1 złacze ExpressCard 54mm, czytnik kart SmartCard, czytnik kart multimedialnych 8-in1, gniazdo blokady wbudowane w obudowę laptopa: wbudowana w obudowę matrycy kamera min. HD 2,1Mpix, dwa mikrofony z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, oraz moŝliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN a/b/g, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN z prawej strony obudowy komputera. Obie sieci LAN i WLAN muszą umoŝliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania 3. Zainstalowany fabrycznie 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. 4. Klawiatura z powłoką antybakteryjną, podświetlana (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów Trackpoint 5. Wbudowany moduł Bluetooth Napęd optyczny: nagrywarka dysków Blu-Ray wewnętrzny.

19 7. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 8. Dołączony nośnik ze sterownikami. 9. Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu 10. Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, 11. W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny zamek uniemoŝliwiający samoczynne otwarcie się notebooka

20 Zał. nr 2 do SIWZ DAZ-2401/ 29 /12 Projekt Nr POIG /10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UMOWA nr.../ig/ 2012 (wzór). na Budowę platformy systemowej w zakresie klastra obliczeniowego, zawarta w Jastrzębcu w dniu... r. pomiędzy: I. Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 1, Magdalenka, reprezentowanym przez Prof. dr hab. Jarosława Horbańczuka Dyrektora Instytutu, zwanym w treści umowy Nabywcą a II...., zwanego w treści umowy Dostawcą W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm..), Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 1. Przedmiot Umowy Dostawca zobowiązuje się do Budowy platformy systemowej w zakresie klastra obliczeniowego określonej w Załączniku nr 1, zwanej dalej platformą, po cenach określonych w Załączniku nr Termin wykonania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres do 3 tygodni t.j. od... r. do...r. 3. Wartość Umowy 1. Wartość Umowy brutto wynosi... zł, (słownie:...) według złoŝonego kosztorysu Dostawcy. 2. Wartość Umowy obejmuje cenę przedmiotu umowy oraz koszty ubezpieczenia, transportu i montaŝu urządzeń u Nabywcy.. 4. Warunki płatności 1. Wszelkie płatności do kwoty wymienionej w 3 ust. 1 dokonane zostaną przez Nabywcę przelewem bankowym w złotych polskich, w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Nabywcy faktury VAT za zbudowaną platformę.

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo