ISBN Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek"

Transkrypt

1 Videograf

2 Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, Chorzów tel.: , , fax: Wydawnictwa Videograf SA, Chorzów 2012 ISBN

3 Spis treści WSTĘP I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PLAN WYNIKOWY ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROPOZYCJA KRYTERIÓW OCENIANIA KARTA OBSERWACJI UCZNIA KLASY TESTY SPRAWDZAJĄCE III. ŁAMIGŁÓWKI NA LEKCJACH INFORMATYKI KRZYŻÓWKI ZASZYFROWANE HASŁA

4

5 WSTĘP Edukacja w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej jest wymieniana jako jedna z podstawowych dziedzin, których opanowanie jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wyposażenie szkół w komputery oraz sprzęt multimedialny wykorzystywany do prowadzenia zajęć staje się obecnie priorytetem każdego dyrektora. Życiowy poziom wiedzy i umiejętności młodego człowieka w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej rozwija się w błyskawicznym tempie. Często jego umiejętności wyprzedzają wiedzę i umiejętności rodziców. Ważną rolę w procesie rozwoju młodego człowieka pełni szkoła i do jej zadań należy organizacja edukacji informacyjno-komunikacyjnej. Jej celem jest wskazanie właściwej, usystematyzowanej drogi rozwoju na wszystkich etapach kształcenia. Zakres wiadomości i umiejętności został jasno sprecyzowany w podstawie programowej w oparciu o którą został opracowany nowy pakiet edukacyjny do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach 4 6 pt. Przygoda z komputerem. W skład pakietu wchodzą podręczniki, program nauczania oraz niniejszy poradnik metodyczny. Proponowany program nauczania Przygoda z komputerem przewiduje realizację zajęć komputerowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu trzyletnim. Program ten pozwala kształcić uczniów w taki sposób, aby mogli rozwijać wyobraźnię, aktywność, umiejętność uczenia się, potrafili samodzielnie zdobywać informacje. Dla nauczycieli zostało przygotowane wsparcie metodyczne w postaci poradnika, który ma na celu ułatwienie pracy nauczycielom, którzy zdecydowali się na realizację ww. programu oraz pracę z podręcznikiem Przygoda z komputerem. Nauczyciele znajdą tutaj materiały wzbogacające warsztat pracy o: rozkład materiału, plan wynikowy, karty obserwacji ucznia, testy sprawdzające, łamigłówki o tematyce komputerowej. 5

6 I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W treściach kształcenia zawarty jest całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu, przeznaczonych do opanowania przez uczniów na danym etapie kształcenia. Przewidywane osiągnięcia to założenia dotyczące tego, co uczeń powinien umieć w wyniku realizacji przyjętych treści w procesach nauczania i uczenia się. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 roku nakłada na nauczycieli obowiązek poinformowania na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Zakres wiadomości i umiejętności przewidziany do opanowania przez ucznia danej klasy wynika z podstawy programowej oraz z treści kształcenia ujętych w programie nauczania, na bazie których powstają wymagania edukacyjne. W oparciu o ustalone wcześniej wymagania edukacyjne zostaje opracowany plan wynikowy. Jego tworzenie polega na szczegółowym sformułowaniu czynności, które mają prowadzić ucznia do opanowania określonej wiadomości bądź umiejętności. Czynności te powiązane są z tematami kolejnych lekcji. W ten to sposób powstaje uporządkowany wykaz zamierzonych przez nauczyciela efektów kształcenia. Na bazie jawnych i jasnych wymagań edukacyjnych należy sprecyzować ocenę osiągnięć uczniów w zależności od zakresu opanowanego materiału. Treści kształcenia, o których mowa w programie nauczania Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4 6 zostały szczegółowo zaplanowane do realizacji w trzyletnim cyklu kształcenia przy jednej godzinie lekcyjnej przedmiotu tygodniowo. W tym rozdziale znajduje się materiał, który ułatwi wprowadzanie treści kształcenia przewidzianych do realizacji w klasie WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 4 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI I. Bezpieczeństwo i zdrowie przestrzeganie zasad ujętych w regulaminie pracowni komputerowej znajomość pojęcia regulamin świadomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania programów komputerowych, komputera oraz innych technologii informacyjno-komunikacyjnych świadomość zagrożeń, które można napotkać w Internecie posiadanie wiedzy na temat zagrożenia, które niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej 6

7 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI II. III. Komputer i system Windows Programy graficzne znajomość pojęcia komputer włączanie i wyłączanie komputera nazywanie urządzeń zewnętrznych komputera: monitora, klawiatury, myszy, drukarki, skanera, głośników, mikrofonu wyjaśnianie funkcji poszczególnych elementów zestawu komputerowego: jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, skanera, głośników, mikrofonu nazywanie urządzeń wejściowych i wyjściowych wskazanie różnic pomiędzy komputerem stacjonarnym, laptopem, notebookiem, tabletem PC korzystanie z Pomocy systemu Windows znajomość pojęć: pulpit, ikona, okno programu, pasek zadań rozpoznawanie najczęściej spotykanych ikon w systemie Windows korzystanie ze skrótów umieszczonych na pulpicie korzystanie z menu Start posługiwanie się przyciskami sterującymi poruszanie się między dwoma uruchomionymi oknami programu znajomość roli dysku twardego znajomość pojęć: plik, dokument, folder, podfolder zakładanie folderów zmiany nazw plików i folderów zapisywanie i otwieranie dokumentów znajomość pojęcia grafika komputerowa uruchamianie programu graficznego Paint za pomocą ikony i menu Start budowa okna programu Paint znajomość narzędzi przybornika wykonywanie prostych rysunków kopiowanie, wklejanie, usuwanie fragmentów rysunku tworzenie kolorów niestandardowych poruszanie się między dwoma oknami programu zapisywanie i otwieranie rysunku uruchomienie programu graficznego Draw za pomocą ikony i menu Start budowa okna programu Draw zmiana skali wyświetlania dokumentu rysowanie prostych figur geometrycznych przesuwanie, pomniejszanie lub powiększanie narysowanego obiektu wybór koloru linii i wypełnienia zmiana kolejności obiektów rysowanie kształtów i symboli kopiowanie, wklejanie, usuwanie obiektów obracanie obiektów grupowanie obiektów korzystanie z narzędzi Linie i Powiększenie tworzenie kompozycji graficznych 7

8 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI IV. V. Internet Edytor tekstu znajomość pojęcia Internet świadomość korzyści, jakie niesie ze sobą Internet świadomość zagrożeń, które można napotkać w Internecie znajomość pojęć: sieć WWW, witryna, strona WWW, hiperłącze, przeglądarka internetowa korzystanie z przeglądarki Internet Explorer znajomość elementów okna programu Internet Explorer znajomość pojęć: adres internetowy, hipertekst, pasek adresu, strona startowa, wyszukiwarka, portal, katalog internetowy korzystanie z paska adresu otwieranie strony o znanym adresie korzystanie z wyszukiwarki Google zaznajomienie się z portalami Onet oraz Wirtualna Polska kopiowanie tekstu ze strony internetowej do edytora tekstu świadomość naruszania prawa autorskiego w przypadku kopiowania tekstów z Internetu i wykorzystywanie ich jako własnych opracowań przeznaczenie i zalety edytorów tekstu uruchomienie edytora Microsoft Word za pomocą ikony i menu Start znajomość budowy okna programu Microsoft Word znajomość pojęć: kursor tekstowy, wiersz, akapit, formatowanie tekstu znajomość zasad wprowadzania tekstu umiejętność korygowania błędów umiejętność zaznaczania tekstu kilkoma sposobami znajomość działania narzędzi służących do formatowania tekstu umiejętność formatowania tekstu umiejętność kopiowania, wycinania, wklejania tekstu zapisywanie i otwieranie dokumentu tekstowego 8

9 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 1 Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera 2 Poznajemy komputer 3 Uruchamiamy komputer 2. PLAN WYNIKOWY ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 Podstawa programowa 1.6) 7.3) 1.5) 1.1) 1.4) 1.5) 1.1) PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputer zna pojęcie regulamin zna i przestrzega zasad ujętych w regulaminie pracowni komputerowej wie, jak powinno wyglądać właściwie urządzone stanowisko komputerowe wie, w jaki sposób uniknąć problemów zdrowotnych wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze zna zasady bezpiecznego użytkowania programów komputerowych, komputera oraz innych technologii informacyjno-komunikacyjnych KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Zdobywamy wiadomości o komputerze i pracy w systemie Windows zna pojęcie komputer wie, w jaki sposób można się porozumiewać z komputerem nazywa urządzenia zewnętrzne komputera (monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, mikrofon) potrafi wymienić urządzenia wejściowe i wyjściowe potrafi wyjaśnić, do czego służą następujące elementy zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, mikrofon potrafi wyjaśnić podstawowe różnice pomiędzy komputerem stacjonarnym, laptopem, notebookiem, tabletem PC potrafi korzystać z pomocy dostępnej w systemie Windows potrafi wyjaśnić pojęcia: pulpit, ikona, okno programu wie, jaką rolę pełni w komputerze system operacyjny rozpoznaje i nazywa najczęściej spotykane ikony systemu Windows PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić znaczenie słowa regulamin jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze wie i potrafi wyjaśnić, jakie zagrożenia wynikają z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze i niewłaściwie zorganizowanego stanowiska pracy świadomie stosuje oraz potrafi wyjaśnić zasady bezpiecznego użytkowania programów komputerowych, komputera oraz innych technologii informacyjno-komunikacyjnych potrafi zdefiniować pojęcie komputer potrafi wyjaśnić, jak doszło do powstania komputera potrafi wymienić najważniejsze części jednostki centralnej wie, jaką funkcję pełnią w komputerze: dysk twardy, karta dźwiękowa, karta graficzna, pamięć, procesor, płyta główna potrafi wyjaśnić, jaką rolę odgrywa w komputerze system operacyjny wie, jaką rolę pełnią skróty umieszczone na pulpicie 9

10 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 5 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Podstawa programowa 1.5) 1.3) PODSTAWOWE UCZEŃ: korzystając ze skrótu, potrafi uruchomić wybrany program wie, gdzie znajduje się pasek zadań oraz jakie podstawowe informacje zawiera wie, jaką funkcję pełni przycisk Start i potrafi z niego korzystać potrafi nazwać przyciski sterujące oraz posługiwać się nimi swobodnie porusza się między dwoma uruchomionymi oknami programu potrafi włączyć i wyłączyć komputer wie, jaką rolę pełni w komputerze dysk twardy potrafi wyjaśnić pojęcia plik, dokument, folder, podfolder wie, jakie jest przeznaczenie folderu Dokumenty lub Moje dokumenty rozpoznaje ikonę folderu Dokumenty lub Moje dokumenty zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów tworzenia folderów potrafi zmienić nazwę utworzonego folderu zna i stosuje jeden ze sposobów umieszczania pliku w folderze potrafi wyjaśnić pojęcie zapisywanie dokumentu potrafi samodzielnie zapisać dokument we wskazanym miejscu na dysku potrafi otworzyć dokument zapisany w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty 1.5) potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wy- magań podstawowych WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić pojęcie logowanie wie, w jaki sposób przejść do pulpitu podczas pracy w programie multimedialnym, którego okno zakrywa pasek zadań pamięta o zamknięciu uruchomionych programów przed wyłączeniem komputera zna i stosuje różne sposoby tworzenia folderów zna i stosuje trzy sposoby zapisywania dokumentu zna i stosuje trzy sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (na dysku twardym, na dyskietce, na płycie CD) potrafi samodzielnie zapisać dokument we wskazanym miejscu na pendrivie potrafi samodzielnie otworzyć dokument zapisany na pendrivie potrafi usuwać wskazane pliki i foldery potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych 10

11 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 6 Rysujemy w programie graficznym Paint 7 Kopiujemy elementy rysunków 8 Poznajemy program graficzny Draw Podstawa programowa 1.5) 1.1) 4.1) 1.4) 1.1) 4.1) 1.3) 1.2) 1.1) 1.2) 1.3) 4.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: PROGRAMY GRAFICZNE Odkrywamy tajemnice rysowania zna pojęcie grafika komputerowa wie, do czego jest przeznaczony program Paint rozpoznaje ikonę oznaczającą program Paint potrafi uruchomić program Paint za pomocą jednego z poznanych sposobów potrafi nazwać oraz wyjaśnić przeznaczenie elementów okna programu potrafi posługiwać się narzędziami przybornika potrafi samodzielnie wykonać prosty rysunek zna i stosuje narzędzia dodatkowe przybornika potrafi korzystać z pomocy dostępnej w systemie Windows potrafi zaznaczyć fragment rysunku, korzystając z przycisku Zaznacz oraz Zaznacz dowolny kształt zna i stosuje zaznaczenie z tłem i bez tła potrafi kopiować i wklejać zaznaczony rysunek za pomocą jednego z poznanych sposobów zna i stosuje jeden ze sposobów usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku zna i stosuje jeden ze sposobów anulowania wcześniejszych zmian podczas rysowania potrafi samodzielnie zapisać rysunek wykonany w programie Paint we wskazanym miejscu na dysku potrafi otworzyć dokument zapisany w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty wykonuje ćwiczenia podstawowe zna zastosowanie i zalety programu Draw rozpoznaje ikonę oznaczającą programu Draw potrafi uruchomić program Draw, korzystając z menu Start wie, jakie jest przeznaczenie najważniejszych elementów okna programu potrafi zmieniać skalę wyświetlanego dokumentu PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić pojęcie grafika komputerowa potrafi samodzielnie wykonać złożony rysunek zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku tworzy kolory niestandardowe zna i stosuje poznane sposoby poruszania się między dwoma oknami programu wykonuje rysunki wykorzystujące umiejętność przerzucania i obracania o wybrany kąt zaznaczonego rysunku zna pojęcie menu kontekstowe zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku zna i stosuje dwa sposoby wyczyszczenia obrazu potrafi kopiować i wklejać zaznaczony rysunek, wykorzystując wszystkie z poznanych sposobów zna i stosuje dwa sposoby zapisywania rysunku zna i stosuje dwa sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (na dysku twardym, na pendrivie) wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi samodzielnie wyświetlić lub ukryć paski narzędzi przesuwa kolejność obiektów, wykorzystując wszystkie z poznanych sposobów 11

12 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 9 Tworzymy obrazki z figur geometrycznych 10 Łączymy obiekty w złożoną kompozycję 11 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 12 Poznajemy Internet Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 4.1) 1.1) 1.2) 1.3) 4.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.1) 1.1) 1.2) 1.5) 1.6) 3.1) 7.1) 7.3) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: samodzielnie rysuje proste figury geometryczne, korzystając z paska Rysunek wie, w jaki sposób zaznaczyć, przesunąć, pomniejszyć lub powiększyć narysowany obiekt potrafi zmienić kolor linii i wypełnienia narysowanej figury przesuwa kolejność obiektów, wykorzystując jeden z poznanych sposobów wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi narysować dowolny kształt i symbol, korzystając z paska narzędzi Rysunek potrafi kopiować i wklejać obiekty jednym z poznanych sposobów zna i stosuje jeden z poznanych sposoby usuwania obiektów zna narzędzie Obrót oraz potrafi go użyć potrafi zgrupować obiekty potrafi korzystać z narzędzi: Linie i Powiększenie samodzielnie tworzy kompozycje z kilku obiektów wykonuje ćwiczenia podstawowe PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi kopiować i wklejać obiekty, wykorzystując wszystkie z poznanych sposobów zna i stosuje wszystkie z poznanych sposobów usuwania obiektów zna i stosuje wszystkie z poznanych sposobów grupowania obiektów potrafi wejść do grupy obiektów samodzielnie tworzy złożone kompozycje wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych INTERNET Odkrywamy tajemnice Internetu wie, co to jest Internet potrafi wymienić korzyści, jakie niesie ze sobą Internet jest świadomy zagrożeń, które można napotkać w Internecie wie, jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych zna pojęcia: modem, łącze stałe z łatwością przemieszcza się po stronach WWW zna i potrafi wyjaśnić pojęcia: sieć WWW, witryna, strona WWW, hiperłącze, przeglądarka internetowa 12

13 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 13 Odwiedzamy strony o znanym adresie 14 Korzystamy z wyszukiwarek 15 Kopiujemy informacje ze strony WWW do edytora tekstu 16 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.5) 3.1) 3.2) 1.1) 1.2) 1.5) 3.1) 3.2) 1.1) 1.2) 1.5) 7.2) 7.3) 1.3) 3.1) 3.2) 3.3) 1.1) 1.2) 1.5) 7.2) 7.3) 1.3) 3.1) 3.2) 3.3) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcia: sieć WWW, witryna, strona WWW, hiperłącze, przeglądarka internetowa samodzielnie korzysta z przeglądarki Internet Explorer potrafi nazwać elementy okna programu Internet Explorer zna pojęcia: adres internetowy, hipertekst, pasek adresu, strona startowa potrafi wskazać w przeglądarce internetowej miejsce paska adresu samodzielnie otwiera strony o podanym adresie zna pojęcia: wyszukiwarka, portal, katalog internetowy potrafi korzystać z wyszukiwarki Google wie, gdzie na stronie znanego portalu znajduje się miejsce przeznaczone do wyszukiwania potrafi wymienić nazwy dwóch portali internetowych potrafi skorzystać z wyszukiwarek portali Onet lub Wirtualna Polska wie, że w Internecie mogą znajdować się informacje nieprawdziwe lub zawierające błędy ma świadomość, że kopiowanie tekstów z Internetu i wykorzystywanie ich jako własnych opracowań jest naruszeniem prawa autorskiego korzystając z tekstów zaczerpniętych z Internetu, pamięta o podaniu źródła potrafi skopiować tekst ze strony WWW i umieścić go w edytorze tekstu wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: wie i potrafi wyjaśnić, jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej potrafi nazwać części składowe adresu internetowego potrafi korzystać z dowolnej wyszukiwarki internetowej potrafi wskazać na stronie znanego portalu katalogi internetowe zna kilka portali internetowych i potrafi z nich korzystać biegle porusza się między Internetem a edytorem tekstu wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych 13

14 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 17 Poznajemy nowy edytor tekstu - Microsoft Word 18 Zmieniamy wygląd tekstu 19 Kopiujemy, wklejamy, wycinamy i usuwamy fragmenty tekstu Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.5) 4.2) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: EDYTOR TEKSTU Odkrywamy tajemnice programu Microsoft Word zna przeznaczenie i zalety edytora tekstu potrafi wymienić nazwy co najmniej dwóch edytorów tekstu rozpoznaje ikonę programu Microsoft Word potrafi uruchomić program Microsoft Word, korzystając z menu Start wie, jakie jest przeznaczenie najważniejszych elementów okna programu zna pojęcia: kursor tekstowy, wiersz zna i stosuje zasadę wstawiania spacji po znakach interpunkcyjnych wie, co znaczy podkreślenie wyrazu czerwonym wężykiem zna sposoby poprawiania błędnie napisanego wyrazu sprawnie korzysta z klawiszy Backspace i Delete wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi wyjaśnić pojęcie formatowanie tekstu zna przynajmniej dwa sposoby zaznaczania tekstu potrafi wskazać w oknie programu Microsoft Word kartę z narzędziami przeznaczonymi do formatowania tekstu wie, do czego służą przyciski znajdujące się na karcie z narzędziami przeznaczonymi do formatowania tekstu zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów zmiany rodzaju, stylu i wielkości czcionki według wskazówek nauczyciela potrafi zmienić: ustawienie tekstu na stronie, kolor czcionki oraz styl wykonuje ćwiczenia podstawowe zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów kopiowania, wycinania i wklejania tekstu wykonuje ćwiczenia podstawowe PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcie pakiet programów potrafi uruchomić nowy dokument, nie wychodząc z programu zna pojęcie akapit wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką zna i stosuje kilka sposobów zaznaczania tekstu wie co to jest i wykorzystuje podczas pracy menu kontekstowe potrafi samodzielnie zmienić: ustawienie tekstu na stronie, kolor czcionki oraz styl wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką. zna pojęcie schowek zna i stosuje różne sposoby kopiowania, wycinania, wklejania wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką 14

15 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 20 Zapisujemy dokumenty 21 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 22 Sprawdzian wiadomości po klasie 4 Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) 23 Rysujemy 1.1) 1.2) 1.3) 24 Odwiedzamy Internet PODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić pojęcie zapisywanie dokumentu potrafi samodzielnie zapisać dokument programu Microsoft Word we wskazanym miejscu na dysku potrafi otworzyć dokument zapisany w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych WYMAGANIA EDUKACYJNE SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Potrafimy pisać, rysować i korzystać z Internetu 1.5) potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych 4.1) 1.1) 1.2) 1.5) 7.2) 7.3) 1.3) 3.1) 3.2) 3.3) 25 Piszemy. 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna i stosuje dwa sposoby zapisywania dokumentu zna i stosuje dwa sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (na dysku twardym, na pendrivie) wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych 15

16 3. ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr SPOTKA- NIA TEMAT SPOTKANIA Godziny Numer strony w podręczniku Numer ćwiczenia na płycie CD BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputer 1 Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego , 2, 3 korzystania z komputera KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Zdobywamy wiadomości o komputerze i pracy w systemie Windows 2 Poznajemy komputer , 3 Uruchamiamy komputer , 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości test PROGRAMY GRAFICZNE Odkrywamy tajemnice rysowania 6 Rysujemy w programie graficznym Paint *, 7*, 7 Kopiujemy elementy rysunków , 9, 10, 8 Poznajemy program graficzny Draw , 12, 13, 9 Tworzymy obrazki z figur geometrycznych Łączymy obiekty w złożoną kompozycję Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Test, 14 INTERNET Odkrywamy tajemnice Internetu 12 Poznajemy Internet Odwiedzamy strony o znanym adresie Korzystamy z wyszukiwarek Kopiujemy informacje ze strony WWW do edytora tekstu. 16 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości EDYTOR TEKSTU Odkrywamy tajemnice programu Microsoft Word 17 Poznajemy nowy edytor tekstu Microsoft Word Zmieniamy wygląd tekstu , 18, 19*, 19 Kopiujemy, wklejamy, wycinamy i usuwamy , 21, 22*, fragmenty tekstu. 23* 20 Zapisujemy dokumenty Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości test SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Potrafimy pisać, rysować i korzystać z Internetu 22 Sprawdzian wiadomości po klasie test 23 Rysujemy , 24 Odwiedzamy Internet , 26* 25 Piszemy

17 II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Osiągnięcia uczniów są wynikiem procesów nauczania i uczenia się. W dużym stopniu zależą one od środowiska rodzinnego, zdolności ucznia oraz jego aspiracji. Pomiar osiągnięć ucznia polega na sprawdzaniu zdobytych przez niego wiadomości i umiejętności. Metody pomiaru proponowane w celu sprawdzenia, jak zostały opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w ramach wymagań edukacyjnych, polegają głównie na: obserwacji działań ucznia podczas lekcji, przeprowadzaniu testów sprawdzających, ocenie wykonywanych ćwiczeń oraz projektów. W podręcznikach Przygoda z komputerem przy każdym omawianym zagadnieniu znajdują się ćwiczenia, których zadaniem jest utrwalenie i sprawdzenie poziomu opanowania przez ucznia wprowadzanych treści. Każde spotkanie zakończone jest minitestem. Rozwiązując go, uczeń ma możliwość samokontroli i samooceny zdobytych na lekcji wiadomości. Ostatnia lekcja z każdego działu przeznaczona jest na powtórzenie, utrwalenie oraz sprawdzenie wiadomości. W podręczniku uczniowie mają wykaz zagadnień, którego celem jest ułatwienie przygotowania się ucznia do testu. Testy sprawdzające oraz klucze odpowiedzi (materiał dla nauczyciela) zostały zamieszczone w niniejszym przewodniku. Dla uczniów zostały opracowane testy w wersji multimedialnej, zamieszczone na płycie CD. 1. WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zostały jasno określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku*. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; * Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 83, poz. 562, z dnia oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 130, poz. 906, z dnia r. 17

18 udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych; ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. 2. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia do programu Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4 6 szkoły podstawowej dla uczniów i rodziców została przygotowana karta przedmiotowego systemu oceniania. Proponowana karta może zostać zmodyfikowana w zależności od obowiązującego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Praktycznym rozwiązaniem jest wklejenie karty na wewnętrznej stronie tylnej okładki podręcznika (po wcześniejszym zapoznaniu się rodziców lub opiekunów z wymaganiami edukacyjnymi). Zapoznanie się z treścią wymagań uczeń oraz rodzice lub opiekunowie potwierdzają podpisem. 18

19 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Zdobywamy wiadomości o komputerze i pracy w systemie Windows PODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcie regulamin zna i przestrzega zasad ujętych w regulaminie pracowni komputerowej wie, jak powinno wyglądać właściwie urządzone stanowisko komputerowe wie, w jaki sposób uniknąć problemów zdrowotnych wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze zna zasady bezpiecznego użytkowania komputera i innych urządzeń TI K oraz programów komputerowych zna pojęcia komputer wie, w jaki sposób porozumiewamy się z komputerem nazywa urządzenia zewnętrzne komputera (monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, mikrofon) potrafi wymienić urządzenia wejściowe i wyjściowe potrafi wyjaśnić, do czego służą następujące elementy zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, mikrofon potrafi wyjaśnić podstawową różnicę pomiędzy komputerem stacjonarnym, laptopem, notebookiem, tabletem PC) potrafi korzystać z pomocy dostępnej w systemie Windows potrafi wyjaśnić pojęcia: pulpit, ikona, okno programu wie, jaką rolę pełni w komputerze system operacyjny rozpoznaje i nazywa najczęściej spotykane ikony systemu Windows potrafi uruchomić wybrany program, korzystając ze skrótu wie, gdzie znajduje się oraz jakie podstawowe informacje zawiera pasek zadań wie, jaką funkcję pełni przycisk Start, potrafi z niego korzystać potrafi nazwać oraz posługiwać się przyciskami sterującymi swobodnie porusza się między dwoma uruchomionymi oknami programu potrafi wyłączyć komputer WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić znaczenie słowa regulamin jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze wie i potrafi wyjaśnić, jakie zagrożenia wynikają z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze i niewłaściwie zorganizowanym stanowiskiem pracy świadomie stosuje oraz potrafi wyjaśnić zasady bezpiecznego użytkowania komputera i innych urządzeń TI K oraz programów komputerowych potrafi zdefiniować pojęcie komputera potrafi wyjaśnić, jak doszło do powstania komputera potrafi wymienić najważniejsze części znajdujące się w jednostce centralnej wie, jaką funkcję pełni w komputerze: dysk twardy, karta dźwiękowa, karta graficzna, pamięć, procesor, płyta główna potrafi wyjaśnić, jaką rolę odgrywa w komputerze system operacyjny wie, jaką rolę pełnią skróty umieszczone na pulpicie potrafi wyjaśnić pojęcie logowanie wie, w jaki sposób przejść do pulpitu podczas pracy w programie multimedialnym, którego okno zakrywa pasek zadań pamięta o wyjściu z uruchomionych programów przed wyłączeniem komputera zna i stosuje różne sposoby tworzenia folderów zna i stosuje trzy sposoby zapisywania dokumentu zna i stosuje trzy sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (dysk twardy, dyskietka, płyta CD) potrafi samodzielnie zapisać dokument we wskazanym miejscu na pendrivie potrafi samodzielnie otworzyć dokument zapisany na pendrivie potrafi usuwać wskazane pliki i foldery rozwiązuje test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych 19

20 DZIAŁ PROGRAMY GRAFICZNE Odkrywamy tajemnice rysowania PODSTAWOWE UCZEŃ: wie, jaką rolę pełni w komputerze dysk twardy potrafi wyjaśnić pojęcia: plik, dokument, folder, podfolder wie, jakie jest przeznaczenie folderu Dokumenty lub Moje dokumenty rozpoznaje ikonę folderu Dokumenty lub Moje dokumenty zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów tworzenia folderów potrafi zmienić nazwę utworzonego folderu zna i stosuje jeden ze sposobów umieszczenia pliku w folderze wyjaśnia pojęcie zapisywanie dokumentu potrafi samodzielnie zapisać dokument we wskazanym miejscu na dysku potrafi otworzyć dokument zapisany w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty rozwiązuje test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych zna pojęcie grafika komputerowa wie, do czego jest przeznaczony program Paint potrafi uruchomić program Paint jednym z poznanych sposobów potrafi nazwać oraz wyjaśnić przeznaczenie elementów okna programu potrafi posługiwać się narzędziami przybornika potrafi samodzielnie wykonać prosty rysunek zna i stosuje narzędzia dodatkowe przybornika potrafi zaznaczyć fragment rysunku, korzystając z przycisku Zaznacz oraz Zaznacz dowolny kształt zna i stosuje zaznaczenie z tłem i bez tła potrafi kopiować i wklejać zaznaczony rysunek jednym z poznanych sposobów zna i stosuje jeden ze sposobów usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku zna i stosuje jeden ze sposobów wycofania ostatnich kroków podczas rysowania potrafi samodzielnie zapisać rysunek Paint we wskazanym miejscu na dysku WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić pojęcie grafika komputerowa potrafi samodzielnie wykonać złożony rysunek zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku tworzy kolory niestandardowe zna i stosuje poznane sposoby poruszania się między dwoma oknami programu wykonuje prace, wykorzystując umiejętność przerzucania i obracania o wybrany kąt zaznaczonego rysunku zna pojęcie menu kontekstowe zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku zna i stosuje dwa sposoby wyczyszczenia obrazu potrafi kopiować i wklejać zaznaczony rysunek, wykorzystując wszystkie z poznanych sposobów zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku zna i stosuje dwa sposoby wyczyszczenia obrazu zna i stosuje dwa poznane sposoby zapisywania rysunku zna i stosuje dwa sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (dysk twardy, pendrive) 20

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29 SPIS TREŚCI Nr spotkania Temat spotkania Strona Witaj, czwartoklasisto! 7 1 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo