ISBN Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek"

Transkrypt

1 Videograf

2 Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, Chorzów tel.: , , fax: Wydawnictwa Videograf SA, Chorzów 2012 ISBN

3 Spis treści WSTĘP I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PLAN WYNIKOWY ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROPOZYCJA KRYTERIÓW OCENIANIA KARTA OBSERWACJI UCZNIA KLASY TESTY SPRAWDZAJĄCE III. ŁAMIGŁÓWKI NA LEKCJACH INFORMATYKI KRZYŻÓWKI ZASZYFROWANE HASŁA

4

5 WSTĘP Edukacja w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej jest wymieniana jako jedna z podstawowych dziedzin, których opanowanie jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wyposażenie szkół w komputery oraz sprzęt multimedialny wykorzystywany do prowadzenia zajęć staje się obecnie priorytetem każdego dyrektora. Życiowy poziom wiedzy i umiejętności młodego człowieka w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej rozwija się w błyskawicznym tempie. Często jego umiejętności wyprzedzają wiedzę i umiejętności rodziców. Ważną rolę w procesie rozwoju młodego człowieka pełni szkoła i do jej zadań należy organizacja edukacji informacyjno-komunikacyjnej. Jej celem jest wskazanie właściwej, usystematyzowanej drogi rozwoju na wszystkich etapach kształcenia. Zakres wiadomości i umiejętności został jasno sprecyzowany w podstawie programowej w oparciu o którą został opracowany nowy pakiet edukacyjny do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach 4 6 pt. Przygoda z komputerem. W skład pakietu wchodzą podręczniki, program nauczania oraz niniejszy poradnik metodyczny. Proponowany program nauczania Przygoda z komputerem przewiduje realizację zajęć komputerowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu trzyletnim. Program ten pozwala kształcić uczniów w taki sposób, aby mogli rozwijać wyobraźnię, aktywność, umiejętność uczenia się, potrafili samodzielnie zdobywać informacje. Dla nauczycieli zostało przygotowane wsparcie metodyczne w postaci poradnika, który ma na celu ułatwienie pracy nauczycielom, którzy zdecydowali się na realizację ww. programu oraz pracę z podręcznikiem Przygoda z komputerem. Nauczyciele znajdą tutaj materiały wzbogacające warsztat pracy o: rozkład materiału, plan wynikowy, karty obserwacji ucznia, testy sprawdzające, łamigłówki o tematyce komputerowej. 5

6 I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W treściach kształcenia zawarty jest całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu, przeznaczonych do opanowania przez uczniów na danym etapie kształcenia. Przewidywane osiągnięcia to założenia dotyczące tego, co uczeń powinien umieć w wyniku realizacji przyjętych treści w procesach nauczania i uczenia się. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 roku nakłada na nauczycieli obowiązek poinformowania na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Zakres wiadomości i umiejętności przewidziany do opanowania przez ucznia danej klasy wynika z podstawy programowej oraz z treści kształcenia ujętych w programie nauczania, na bazie których powstają wymagania edukacyjne. W oparciu o ustalone wcześniej wymagania edukacyjne zostaje opracowany plan wynikowy. Jego tworzenie polega na szczegółowym sformułowaniu czynności, które mają prowadzić ucznia do opanowania określonej wiadomości bądź umiejętności. Czynności te powiązane są z tematami kolejnych lekcji. W ten to sposób powstaje uporządkowany wykaz zamierzonych przez nauczyciela efektów kształcenia. Na bazie jawnych i jasnych wymagań edukacyjnych należy sprecyzować ocenę osiągnięć uczniów w zależności od zakresu opanowanego materiału. Treści kształcenia, o których mowa w programie nauczania Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4 6 zostały szczegółowo zaplanowane do realizacji w trzyletnim cyklu kształcenia przy jednej godzinie lekcyjnej przedmiotu tygodniowo. W tym rozdziale znajduje się materiał, który ułatwi wprowadzanie treści kształcenia przewidzianych do realizacji w klasie WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 4 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI I. Bezpieczeństwo i zdrowie przestrzeganie zasad ujętych w regulaminie pracowni komputerowej znajomość pojęcia regulamin świadomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania programów komputerowych, komputera oraz innych technologii informacyjno-komunikacyjnych świadomość zagrożeń, które można napotkać w Internecie posiadanie wiedzy na temat zagrożenia, które niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej 6

7 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI II. III. Komputer i system Windows Programy graficzne znajomość pojęcia komputer włączanie i wyłączanie komputera nazywanie urządzeń zewnętrznych komputera: monitora, klawiatury, myszy, drukarki, skanera, głośników, mikrofonu wyjaśnianie funkcji poszczególnych elementów zestawu komputerowego: jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, skanera, głośników, mikrofonu nazywanie urządzeń wejściowych i wyjściowych wskazanie różnic pomiędzy komputerem stacjonarnym, laptopem, notebookiem, tabletem PC korzystanie z Pomocy systemu Windows znajomość pojęć: pulpit, ikona, okno programu, pasek zadań rozpoznawanie najczęściej spotykanych ikon w systemie Windows korzystanie ze skrótów umieszczonych na pulpicie korzystanie z menu Start posługiwanie się przyciskami sterującymi poruszanie się między dwoma uruchomionymi oknami programu znajomość roli dysku twardego znajomość pojęć: plik, dokument, folder, podfolder zakładanie folderów zmiany nazw plików i folderów zapisywanie i otwieranie dokumentów znajomość pojęcia grafika komputerowa uruchamianie programu graficznego Paint za pomocą ikony i menu Start budowa okna programu Paint znajomość narzędzi przybornika wykonywanie prostych rysunków kopiowanie, wklejanie, usuwanie fragmentów rysunku tworzenie kolorów niestandardowych poruszanie się między dwoma oknami programu zapisywanie i otwieranie rysunku uruchomienie programu graficznego Draw za pomocą ikony i menu Start budowa okna programu Draw zmiana skali wyświetlania dokumentu rysowanie prostych figur geometrycznych przesuwanie, pomniejszanie lub powiększanie narysowanego obiektu wybór koloru linii i wypełnienia zmiana kolejności obiektów rysowanie kształtów i symboli kopiowanie, wklejanie, usuwanie obiektów obracanie obiektów grupowanie obiektów korzystanie z narzędzi Linie i Powiększenie tworzenie kompozycji graficznych 7

8 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI IV. V. Internet Edytor tekstu znajomość pojęcia Internet świadomość korzyści, jakie niesie ze sobą Internet świadomość zagrożeń, które można napotkać w Internecie znajomość pojęć: sieć WWW, witryna, strona WWW, hiperłącze, przeglądarka internetowa korzystanie z przeglądarki Internet Explorer znajomość elementów okna programu Internet Explorer znajomość pojęć: adres internetowy, hipertekst, pasek adresu, strona startowa, wyszukiwarka, portal, katalog internetowy korzystanie z paska adresu otwieranie strony o znanym adresie korzystanie z wyszukiwarki Google zaznajomienie się z portalami Onet oraz Wirtualna Polska kopiowanie tekstu ze strony internetowej do edytora tekstu świadomość naruszania prawa autorskiego w przypadku kopiowania tekstów z Internetu i wykorzystywanie ich jako własnych opracowań przeznaczenie i zalety edytorów tekstu uruchomienie edytora Microsoft Word za pomocą ikony i menu Start znajomość budowy okna programu Microsoft Word znajomość pojęć: kursor tekstowy, wiersz, akapit, formatowanie tekstu znajomość zasad wprowadzania tekstu umiejętność korygowania błędów umiejętność zaznaczania tekstu kilkoma sposobami znajomość działania narzędzi służących do formatowania tekstu umiejętność formatowania tekstu umiejętność kopiowania, wycinania, wklejania tekstu zapisywanie i otwieranie dokumentu tekstowego 8

9 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 1 Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera 2 Poznajemy komputer 3 Uruchamiamy komputer 2. PLAN WYNIKOWY ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 Podstawa programowa 1.6) 7.3) 1.5) 1.1) 1.4) 1.5) 1.1) PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputer zna pojęcie regulamin zna i przestrzega zasad ujętych w regulaminie pracowni komputerowej wie, jak powinno wyglądać właściwie urządzone stanowisko komputerowe wie, w jaki sposób uniknąć problemów zdrowotnych wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze zna zasady bezpiecznego użytkowania programów komputerowych, komputera oraz innych technologii informacyjno-komunikacyjnych KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Zdobywamy wiadomości o komputerze i pracy w systemie Windows zna pojęcie komputer wie, w jaki sposób można się porozumiewać z komputerem nazywa urządzenia zewnętrzne komputera (monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, mikrofon) potrafi wymienić urządzenia wejściowe i wyjściowe potrafi wyjaśnić, do czego służą następujące elementy zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, mikrofon potrafi wyjaśnić podstawowe różnice pomiędzy komputerem stacjonarnym, laptopem, notebookiem, tabletem PC potrafi korzystać z pomocy dostępnej w systemie Windows potrafi wyjaśnić pojęcia: pulpit, ikona, okno programu wie, jaką rolę pełni w komputerze system operacyjny rozpoznaje i nazywa najczęściej spotykane ikony systemu Windows PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić znaczenie słowa regulamin jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze wie i potrafi wyjaśnić, jakie zagrożenia wynikają z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze i niewłaściwie zorganizowanego stanowiska pracy świadomie stosuje oraz potrafi wyjaśnić zasady bezpiecznego użytkowania programów komputerowych, komputera oraz innych technologii informacyjno-komunikacyjnych potrafi zdefiniować pojęcie komputer potrafi wyjaśnić, jak doszło do powstania komputera potrafi wymienić najważniejsze części jednostki centralnej wie, jaką funkcję pełnią w komputerze: dysk twardy, karta dźwiękowa, karta graficzna, pamięć, procesor, płyta główna potrafi wyjaśnić, jaką rolę odgrywa w komputerze system operacyjny wie, jaką rolę pełnią skróty umieszczone na pulpicie 9

10 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 5 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Podstawa programowa 1.5) 1.3) PODSTAWOWE UCZEŃ: korzystając ze skrótu, potrafi uruchomić wybrany program wie, gdzie znajduje się pasek zadań oraz jakie podstawowe informacje zawiera wie, jaką funkcję pełni przycisk Start i potrafi z niego korzystać potrafi nazwać przyciski sterujące oraz posługiwać się nimi swobodnie porusza się między dwoma uruchomionymi oknami programu potrafi włączyć i wyłączyć komputer wie, jaką rolę pełni w komputerze dysk twardy potrafi wyjaśnić pojęcia plik, dokument, folder, podfolder wie, jakie jest przeznaczenie folderu Dokumenty lub Moje dokumenty rozpoznaje ikonę folderu Dokumenty lub Moje dokumenty zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów tworzenia folderów potrafi zmienić nazwę utworzonego folderu zna i stosuje jeden ze sposobów umieszczania pliku w folderze potrafi wyjaśnić pojęcie zapisywanie dokumentu potrafi samodzielnie zapisać dokument we wskazanym miejscu na dysku potrafi otworzyć dokument zapisany w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty 1.5) potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wy- magań podstawowych WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić pojęcie logowanie wie, w jaki sposób przejść do pulpitu podczas pracy w programie multimedialnym, którego okno zakrywa pasek zadań pamięta o zamknięciu uruchomionych programów przed wyłączeniem komputera zna i stosuje różne sposoby tworzenia folderów zna i stosuje trzy sposoby zapisywania dokumentu zna i stosuje trzy sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (na dysku twardym, na dyskietce, na płycie CD) potrafi samodzielnie zapisać dokument we wskazanym miejscu na pendrivie potrafi samodzielnie otworzyć dokument zapisany na pendrivie potrafi usuwać wskazane pliki i foldery potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych 10

11 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 6 Rysujemy w programie graficznym Paint 7 Kopiujemy elementy rysunków 8 Poznajemy program graficzny Draw Podstawa programowa 1.5) 1.1) 4.1) 1.4) 1.1) 4.1) 1.3) 1.2) 1.1) 1.2) 1.3) 4.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: PROGRAMY GRAFICZNE Odkrywamy tajemnice rysowania zna pojęcie grafika komputerowa wie, do czego jest przeznaczony program Paint rozpoznaje ikonę oznaczającą program Paint potrafi uruchomić program Paint za pomocą jednego z poznanych sposobów potrafi nazwać oraz wyjaśnić przeznaczenie elementów okna programu potrafi posługiwać się narzędziami przybornika potrafi samodzielnie wykonać prosty rysunek zna i stosuje narzędzia dodatkowe przybornika potrafi korzystać z pomocy dostępnej w systemie Windows potrafi zaznaczyć fragment rysunku, korzystając z przycisku Zaznacz oraz Zaznacz dowolny kształt zna i stosuje zaznaczenie z tłem i bez tła potrafi kopiować i wklejać zaznaczony rysunek za pomocą jednego z poznanych sposobów zna i stosuje jeden ze sposobów usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku zna i stosuje jeden ze sposobów anulowania wcześniejszych zmian podczas rysowania potrafi samodzielnie zapisać rysunek wykonany w programie Paint we wskazanym miejscu na dysku potrafi otworzyć dokument zapisany w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty wykonuje ćwiczenia podstawowe zna zastosowanie i zalety programu Draw rozpoznaje ikonę oznaczającą programu Draw potrafi uruchomić program Draw, korzystając z menu Start wie, jakie jest przeznaczenie najważniejszych elementów okna programu potrafi zmieniać skalę wyświetlanego dokumentu PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić pojęcie grafika komputerowa potrafi samodzielnie wykonać złożony rysunek zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku tworzy kolory niestandardowe zna i stosuje poznane sposoby poruszania się między dwoma oknami programu wykonuje rysunki wykorzystujące umiejętność przerzucania i obracania o wybrany kąt zaznaczonego rysunku zna pojęcie menu kontekstowe zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku zna i stosuje dwa sposoby wyczyszczenia obrazu potrafi kopiować i wklejać zaznaczony rysunek, wykorzystując wszystkie z poznanych sposobów zna i stosuje dwa sposoby zapisywania rysunku zna i stosuje dwa sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (na dysku twardym, na pendrivie) wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi samodzielnie wyświetlić lub ukryć paski narzędzi przesuwa kolejność obiektów, wykorzystując wszystkie z poznanych sposobów 11

12 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 9 Tworzymy obrazki z figur geometrycznych 10 Łączymy obiekty w złożoną kompozycję 11 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 12 Poznajemy Internet Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 4.1) 1.1) 1.2) 1.3) 4.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.1) 1.1) 1.2) 1.5) 1.6) 3.1) 7.1) 7.3) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: samodzielnie rysuje proste figury geometryczne, korzystając z paska Rysunek wie, w jaki sposób zaznaczyć, przesunąć, pomniejszyć lub powiększyć narysowany obiekt potrafi zmienić kolor linii i wypełnienia narysowanej figury przesuwa kolejność obiektów, wykorzystując jeden z poznanych sposobów wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi narysować dowolny kształt i symbol, korzystając z paska narzędzi Rysunek potrafi kopiować i wklejać obiekty jednym z poznanych sposobów zna i stosuje jeden z poznanych sposoby usuwania obiektów zna narzędzie Obrót oraz potrafi go użyć potrafi zgrupować obiekty potrafi korzystać z narzędzi: Linie i Powiększenie samodzielnie tworzy kompozycje z kilku obiektów wykonuje ćwiczenia podstawowe PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi kopiować i wklejać obiekty, wykorzystując wszystkie z poznanych sposobów zna i stosuje wszystkie z poznanych sposobów usuwania obiektów zna i stosuje wszystkie z poznanych sposobów grupowania obiektów potrafi wejść do grupy obiektów samodzielnie tworzy złożone kompozycje wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych INTERNET Odkrywamy tajemnice Internetu wie, co to jest Internet potrafi wymienić korzyści, jakie niesie ze sobą Internet jest świadomy zagrożeń, które można napotkać w Internecie wie, jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych zna pojęcia: modem, łącze stałe z łatwością przemieszcza się po stronach WWW zna i potrafi wyjaśnić pojęcia: sieć WWW, witryna, strona WWW, hiperłącze, przeglądarka internetowa 12

13 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 13 Odwiedzamy strony o znanym adresie 14 Korzystamy z wyszukiwarek 15 Kopiujemy informacje ze strony WWW do edytora tekstu 16 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.5) 3.1) 3.2) 1.1) 1.2) 1.5) 3.1) 3.2) 1.1) 1.2) 1.5) 7.2) 7.3) 1.3) 3.1) 3.2) 3.3) 1.1) 1.2) 1.5) 7.2) 7.3) 1.3) 3.1) 3.2) 3.3) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcia: sieć WWW, witryna, strona WWW, hiperłącze, przeglądarka internetowa samodzielnie korzysta z przeglądarki Internet Explorer potrafi nazwać elementy okna programu Internet Explorer zna pojęcia: adres internetowy, hipertekst, pasek adresu, strona startowa potrafi wskazać w przeglądarce internetowej miejsce paska adresu samodzielnie otwiera strony o podanym adresie zna pojęcia: wyszukiwarka, portal, katalog internetowy potrafi korzystać z wyszukiwarki Google wie, gdzie na stronie znanego portalu znajduje się miejsce przeznaczone do wyszukiwania potrafi wymienić nazwy dwóch portali internetowych potrafi skorzystać z wyszukiwarek portali Onet lub Wirtualna Polska wie, że w Internecie mogą znajdować się informacje nieprawdziwe lub zawierające błędy ma świadomość, że kopiowanie tekstów z Internetu i wykorzystywanie ich jako własnych opracowań jest naruszeniem prawa autorskiego korzystając z tekstów zaczerpniętych z Internetu, pamięta o podaniu źródła potrafi skopiować tekst ze strony WWW i umieścić go w edytorze tekstu wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: wie i potrafi wyjaśnić, jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej potrafi nazwać części składowe adresu internetowego potrafi korzystać z dowolnej wyszukiwarki internetowej potrafi wskazać na stronie znanego portalu katalogi internetowe zna kilka portali internetowych i potrafi z nich korzystać biegle porusza się między Internetem a edytorem tekstu wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych 13

14 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 17 Poznajemy nowy edytor tekstu - Microsoft Word 18 Zmieniamy wygląd tekstu 19 Kopiujemy, wklejamy, wycinamy i usuwamy fragmenty tekstu Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.5) 4.2) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: EDYTOR TEKSTU Odkrywamy tajemnice programu Microsoft Word zna przeznaczenie i zalety edytora tekstu potrafi wymienić nazwy co najmniej dwóch edytorów tekstu rozpoznaje ikonę programu Microsoft Word potrafi uruchomić program Microsoft Word, korzystając z menu Start wie, jakie jest przeznaczenie najważniejszych elementów okna programu zna pojęcia: kursor tekstowy, wiersz zna i stosuje zasadę wstawiania spacji po znakach interpunkcyjnych wie, co znaczy podkreślenie wyrazu czerwonym wężykiem zna sposoby poprawiania błędnie napisanego wyrazu sprawnie korzysta z klawiszy Backspace i Delete wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi wyjaśnić pojęcie formatowanie tekstu zna przynajmniej dwa sposoby zaznaczania tekstu potrafi wskazać w oknie programu Microsoft Word kartę z narzędziami przeznaczonymi do formatowania tekstu wie, do czego służą przyciski znajdujące się na karcie z narzędziami przeznaczonymi do formatowania tekstu zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów zmiany rodzaju, stylu i wielkości czcionki według wskazówek nauczyciela potrafi zmienić: ustawienie tekstu na stronie, kolor czcionki oraz styl wykonuje ćwiczenia podstawowe zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów kopiowania, wycinania i wklejania tekstu wykonuje ćwiczenia podstawowe PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcie pakiet programów potrafi uruchomić nowy dokument, nie wychodząc z programu zna pojęcie akapit wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką zna i stosuje kilka sposobów zaznaczania tekstu wie co to jest i wykorzystuje podczas pracy menu kontekstowe potrafi samodzielnie zmienić: ustawienie tekstu na stronie, kolor czcionki oraz styl wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką. zna pojęcie schowek zna i stosuje różne sposoby kopiowania, wycinania, wklejania wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką 14

15 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA 20 Zapisujemy dokumenty 21 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 22 Sprawdzian wiadomości po klasie 4 Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) 23 Rysujemy 1.1) 1.2) 1.3) 24 Odwiedzamy Internet PODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić pojęcie zapisywanie dokumentu potrafi samodzielnie zapisać dokument programu Microsoft Word we wskazanym miejscu na dysku potrafi otworzyć dokument zapisany w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych WYMAGANIA EDUKACYJNE SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Potrafimy pisać, rysować i korzystać z Internetu 1.5) potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych 4.1) 1.1) 1.2) 1.5) 7.2) 7.3) 1.3) 3.1) 3.2) 3.3) 25 Piszemy. 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna i stosuje dwa sposoby zapisywania dokumentu zna i stosuje dwa sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (na dysku twardym, na pendrivie) wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia oznaczone gwiazdką potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych 15

16 3. ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr SPOTKA- NIA TEMAT SPOTKANIA Godziny Numer strony w podręczniku Numer ćwiczenia na płycie CD BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputer 1 Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego , 2, 3 korzystania z komputera KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Zdobywamy wiadomości o komputerze i pracy w systemie Windows 2 Poznajemy komputer , 3 Uruchamiamy komputer , 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości test PROGRAMY GRAFICZNE Odkrywamy tajemnice rysowania 6 Rysujemy w programie graficznym Paint *, 7*, 7 Kopiujemy elementy rysunków , 9, 10, 8 Poznajemy program graficzny Draw , 12, 13, 9 Tworzymy obrazki z figur geometrycznych Łączymy obiekty w złożoną kompozycję Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Test, 14 INTERNET Odkrywamy tajemnice Internetu 12 Poznajemy Internet Odwiedzamy strony o znanym adresie Korzystamy z wyszukiwarek Kopiujemy informacje ze strony WWW do edytora tekstu. 16 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości EDYTOR TEKSTU Odkrywamy tajemnice programu Microsoft Word 17 Poznajemy nowy edytor tekstu Microsoft Word Zmieniamy wygląd tekstu , 18, 19*, 19 Kopiujemy, wklejamy, wycinamy i usuwamy , 21, 22*, fragmenty tekstu. 23* 20 Zapisujemy dokumenty Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości test SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Potrafimy pisać, rysować i korzystać z Internetu 22 Sprawdzian wiadomości po klasie test 23 Rysujemy , 24 Odwiedzamy Internet , 26* 25 Piszemy

17 II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Osiągnięcia uczniów są wynikiem procesów nauczania i uczenia się. W dużym stopniu zależą one od środowiska rodzinnego, zdolności ucznia oraz jego aspiracji. Pomiar osiągnięć ucznia polega na sprawdzaniu zdobytych przez niego wiadomości i umiejętności. Metody pomiaru proponowane w celu sprawdzenia, jak zostały opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w ramach wymagań edukacyjnych, polegają głównie na: obserwacji działań ucznia podczas lekcji, przeprowadzaniu testów sprawdzających, ocenie wykonywanych ćwiczeń oraz projektów. W podręcznikach Przygoda z komputerem przy każdym omawianym zagadnieniu znajdują się ćwiczenia, których zadaniem jest utrwalenie i sprawdzenie poziomu opanowania przez ucznia wprowadzanych treści. Każde spotkanie zakończone jest minitestem. Rozwiązując go, uczeń ma możliwość samokontroli i samooceny zdobytych na lekcji wiadomości. Ostatnia lekcja z każdego działu przeznaczona jest na powtórzenie, utrwalenie oraz sprawdzenie wiadomości. W podręczniku uczniowie mają wykaz zagadnień, którego celem jest ułatwienie przygotowania się ucznia do testu. Testy sprawdzające oraz klucze odpowiedzi (materiał dla nauczyciela) zostały zamieszczone w niniejszym przewodniku. Dla uczniów zostały opracowane testy w wersji multimedialnej, zamieszczone na płycie CD. 1. WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zostały jasno określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku*. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; * Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 83, poz. 562, z dnia oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 130, poz. 906, z dnia r. 17

18 udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych; ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. 2. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia do programu Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4 6 szkoły podstawowej dla uczniów i rodziców została przygotowana karta przedmiotowego systemu oceniania. Proponowana karta może zostać zmodyfikowana w zależności od obowiązującego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Praktycznym rozwiązaniem jest wklejenie karty na wewnętrznej stronie tylnej okładki podręcznika (po wcześniejszym zapoznaniu się rodziców lub opiekunów z wymaganiami edukacyjnymi). Zapoznanie się z treścią wymagań uczeń oraz rodzice lub opiekunowie potwierdzają podpisem. 18

19 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Zdobywamy wiadomości o komputerze i pracy w systemie Windows PODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcie regulamin zna i przestrzega zasad ujętych w regulaminie pracowni komputerowej wie, jak powinno wyglądać właściwie urządzone stanowisko komputerowe wie, w jaki sposób uniknąć problemów zdrowotnych wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze zna zasady bezpiecznego użytkowania komputera i innych urządzeń TI K oraz programów komputerowych zna pojęcia komputer wie, w jaki sposób porozumiewamy się z komputerem nazywa urządzenia zewnętrzne komputera (monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, mikrofon) potrafi wymienić urządzenia wejściowe i wyjściowe potrafi wyjaśnić, do czego służą następujące elementy zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, mikrofon potrafi wyjaśnić podstawową różnicę pomiędzy komputerem stacjonarnym, laptopem, notebookiem, tabletem PC) potrafi korzystać z pomocy dostępnej w systemie Windows potrafi wyjaśnić pojęcia: pulpit, ikona, okno programu wie, jaką rolę pełni w komputerze system operacyjny rozpoznaje i nazywa najczęściej spotykane ikony systemu Windows potrafi uruchomić wybrany program, korzystając ze skrótu wie, gdzie znajduje się oraz jakie podstawowe informacje zawiera pasek zadań wie, jaką funkcję pełni przycisk Start, potrafi z niego korzystać potrafi nazwać oraz posługiwać się przyciskami sterującymi swobodnie porusza się między dwoma uruchomionymi oknami programu potrafi wyłączyć komputer WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić znaczenie słowa regulamin jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze wie i potrafi wyjaśnić, jakie zagrożenia wynikają z nieprzestrzegania higieny pracy przy komputerze i niewłaściwie zorganizowanym stanowiskiem pracy świadomie stosuje oraz potrafi wyjaśnić zasady bezpiecznego użytkowania komputera i innych urządzeń TI K oraz programów komputerowych potrafi zdefiniować pojęcie komputera potrafi wyjaśnić, jak doszło do powstania komputera potrafi wymienić najważniejsze części znajdujące się w jednostce centralnej wie, jaką funkcję pełni w komputerze: dysk twardy, karta dźwiękowa, karta graficzna, pamięć, procesor, płyta główna potrafi wyjaśnić, jaką rolę odgrywa w komputerze system operacyjny wie, jaką rolę pełnią skróty umieszczone na pulpicie potrafi wyjaśnić pojęcie logowanie wie, w jaki sposób przejść do pulpitu podczas pracy w programie multimedialnym, którego okno zakrywa pasek zadań pamięta o wyjściu z uruchomionych programów przed wyłączeniem komputera zna i stosuje różne sposoby tworzenia folderów zna i stosuje trzy sposoby zapisywania dokumentu zna i stosuje trzy sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (dysk twardy, dyskietka, płyta CD) potrafi samodzielnie zapisać dokument we wskazanym miejscu na pendrivie potrafi samodzielnie otworzyć dokument zapisany na pendrivie potrafi usuwać wskazane pliki i foldery rozwiązuje test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych 19

20 DZIAŁ PROGRAMY GRAFICZNE Odkrywamy tajemnice rysowania PODSTAWOWE UCZEŃ: wie, jaką rolę pełni w komputerze dysk twardy potrafi wyjaśnić pojęcia: plik, dokument, folder, podfolder wie, jakie jest przeznaczenie folderu Dokumenty lub Moje dokumenty rozpoznaje ikonę folderu Dokumenty lub Moje dokumenty zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów tworzenia folderów potrafi zmienić nazwę utworzonego folderu zna i stosuje jeden ze sposobów umieszczenia pliku w folderze wyjaśnia pojęcie zapisywanie dokumentu potrafi samodzielnie zapisać dokument we wskazanym miejscu na dysku potrafi otworzyć dokument zapisany w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty rozwiązuje test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych zna pojęcie grafika komputerowa wie, do czego jest przeznaczony program Paint potrafi uruchomić program Paint jednym z poznanych sposobów potrafi nazwać oraz wyjaśnić przeznaczenie elementów okna programu potrafi posługiwać się narzędziami przybornika potrafi samodzielnie wykonać prosty rysunek zna i stosuje narzędzia dodatkowe przybornika potrafi zaznaczyć fragment rysunku, korzystając z przycisku Zaznacz oraz Zaznacz dowolny kształt zna i stosuje zaznaczenie z tłem i bez tła potrafi kopiować i wklejać zaznaczony rysunek jednym z poznanych sposobów zna i stosuje jeden ze sposobów usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku zna i stosuje jeden ze sposobów wycofania ostatnich kroków podczas rysowania potrafi samodzielnie zapisać rysunek Paint we wskazanym miejscu na dysku WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi wyjaśnić pojęcie grafika komputerowa potrafi samodzielnie wykonać złożony rysunek zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku tworzy kolory niestandardowe zna i stosuje poznane sposoby poruszania się między dwoma oknami programu wykonuje prace, wykorzystując umiejętność przerzucania i obracania o wybrany kąt zaznaczonego rysunku zna pojęcie menu kontekstowe zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku zna i stosuje dwa sposoby wyczyszczenia obrazu potrafi kopiować i wklejać zaznaczony rysunek, wykorzystując wszystkie z poznanych sposobów zna i stosuje różne sposoby usuwania zaznaczonego rysunku zna i stosuje dwa sposoby wyczyszczenia obrazu zna i stosuje dwa poznane sposoby zapisywania rysunku zna i stosuje dwa sposoby otwierania dokumentu zapisanego w dowolnym miejscu (dysk twardy, pendrive) 20

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA Klasa I Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze.

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze. Klasa I Doskonale 6pkt. Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA 3

Rozkład materiału KLASA 3 Rozkład materiału KLASA 3 Miesiąc zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Powroty i wspomnienia 2. Szkoła radosna i bezpieczna Liczba Wiadomości i umiejętności godzin 1 Zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.09.2006 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DOSKONALE Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć Komputerowych. klasa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Galeria możliwości Zajęcia komputerowe Rozkład materiału nauczania dla klasy drugiej Podręcznik z ćwiczeniami WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autor publikacji: Anna Kulesza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A. wie, jak się zachowywać w pracowni wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy na komputerze

Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A. wie, jak się zachowywać w pracowni wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy na komputerze Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A Wymagania programowe (edukacyjne) 1,2. 1, 2 tydzień 1. Pracownia komputerowa Zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej wie, jak się zachowywać w pracowni

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP r. szk.2014/2015 Waldemar Kurlej Uczeń, który biegle posługuje się komputerem - OCENA 5 Uruchamia wybrany program komputerowy, np. Paint, Word, Logomocja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania ocen cząstkowych

Zasady ustalania ocen cząstkowych Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe w klasie I-III 1. Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe w kl. I-III jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Uczniów I Etapu Edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

2015/2016 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasa IV

2015/2016 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasa IV 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskanie poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych i zasady oceniania w roku szkolnym 2015/2016 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA (Zajęcia komputerowe dla klas 1 3 w SP Dźwirzyno)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA (Zajęcia komputerowe dla klas 1 3 w SP Dźwirzyno) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA (Zajęcia komputerowe dla klas 1 3 w SP Dźwirzyno) Ocenianie ma na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III Uczeń kończący klasę I 1). posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: a) uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury; 2). wie, jak

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA KLASY 4 - ZASADY OCENIANIA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA KLASY 4 - ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA KLASY 4 - ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciel na zajęciach komputerowych stosuje dwie formy oceniania: a) ocenianie sumujące wyrażona stopniami w skali 1-6 b) ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa Adam Ryba Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa Wymagania programowe 3,2,1 Start! czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci regulamin pracowni,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 5 Komputer pomaga w pracy i nauce temat 1. z podręcznika (str. 12-14); ćwiczenie 1. (str. 13); pytanie 3. (str. 17); zadanie 2. (str. 17); gra Domino2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 Czego uczą się dzieci w klasach I-III? W każdej klasie przypomnienie zasad pracy przy komputerze, BHP podczas pracy z komputerem. Klasa I: a) rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4 Nr tema tu Nr porządko wy lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez tajemnic 2

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału Klasa 2

Rozkład materiału Klasa 2 Rozkład materiału Klasa 2 Miesiąc Numer zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Znowu razem w szkole 2. Bądźmy bezpieczni! Bądźmy uważni! 3. Pożegnalne dary lata październik 1. Z notatnika przyrodnika Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA CZWARTA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY(nowa podstawa programowa) 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO 1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Grażyna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo