Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:"

Transkrypt

1 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Natalii Żarskiej 2 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Regina Bylińska Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ w zakresie zbędnym I GŁÓWNY PRZEDMIOT do realizacji LUB PRZEDMIOTY Projektu e-pedagogiczne DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, jednostka budżetowa posiadająca osobowości prawnej Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wdroże zintegrowanego w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostawy Biblioteki pedagogiczne w Województwie Warmińsko- Mazurskim Kod NUTS PL62 Kategoria usługi: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce świadczenia usług II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia w lub zakresie zakupu(ów) zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi i roboty budowlane w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne, obejmujące: 1). Dostawę sprzętu i oprogramowania. 2). Wykona usług obejmujących rozlokowa, instalację, konfigurację, uruchomie dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 3). Dostawę i wdroże zintegrowanego wraz ze szkolem w zakresie obsługi i serwisowam. 4). Budowę sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z serwerownią. 5). Ubezpiecze dostarczonego sprzętu i urządzeń. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje 22 biblioteki pedagogiczne województwa warmińskomazurskiego, w tym: Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olszty i jej 11 filii oraz Warmińsko- Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu i jej 9 filii. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: (1). Budowę sieci komputerowej logicznej oraz dedykowanej dla sprzętu komputerowego sieci elektrycznej w budynku W-MBP w Olszty wraz z serwerownią, w tym montaż szafy dystrybucyjnej i urządzeń aktywnych. (2). Budowę sieci komputerowej logicznej oraz dedykowanej dla sprzętu komputerowego sieci elektrycznej w 11 filiach W-MBP w Olszty i 9 filiach W-MBP w Elblągu. (3). Dostawę zintegrowanego wraz z udzielem licencji, instalacją, wdrożem, szkolem i serwisowam dla W-MBP w Olszty i 11 podległych jej filii. (4). Dostawę oprogramowania: - System operacyjny Windows 7 Professional lub równoważny - 91 szt., - Program antywirusowy Typ A - 60 szt., - Program antywirusowy Typ B - 91 szt., - Pakiet biurowy Microsoft Office Professional 2010 lub równoważny -132 szt., - Adobe Flash CS5 lub równoważny - 6 szt., - Corel DRAW Graphics Suite X5 lub równoważny Typ A - 1 szt., - Corel DRAW Graphics Suite X5 lub równoważny Typ B - 5 szt., - Camtasia Studio lub równoważny - 5 szt., - Microsoft Windows Serwer 2008 R2 lub równoważny - 1 szt., - Microsoft SQL Serwer 2008 R2-10 szt., - Vegas Movie Studio 10 lub równoważny - 1 szt., - Adobe Photoshop CS5 lub równoważny - 4 szt. - Paint Shop Pro Photo X3 Ultimate PL lub równoważny - 11 szt., - Ulead Video Studio lub równoważny - 2 szt., (5). Dostawę, instalację i uruchomie sprzętu komputerowego i peryferyjnego: - Komputer przenośny (laptop) Typ A - 20 szt., - Komputer przenośny (laptop) Typ B - 22 szt., - Akcesoria do laptopów - pilot do prezentacji - 2 szt., - Zestaw komputerowy Typ A - 66 szt., - Zestaw komputerowy Typ B - 43 szt., - Zestaw komputerowy Typ C - 14 szt., - Serwer Typ A - 1 szt., - Serwer Typ B - 1 szt., - Serwer Typ C - 1 szt., - Serwer Typ D - 9 szt., - Serwer Typ E - 3 szt., - Autoloader - 1 szt., - Zasilacz awaryjny serwera (UPS) - 1 szt., - Szafa serwerowa - 1 szt., - Konsola LCD - 1 szt., - Firewall Typ A - 1 szt., - Firewall Typ B - 11 szt., - Przełącznik sieciowy (switch) Typ A - 1 szt., - Przełącznik sieciowy (switch) Typ B - 4 szt., - Bezprzewodowy punkt dostępowy - 10 szt., (6). Dostawa urządzeń biurowych i pomocy dydaktycznych: - Czytnik kodów kreskowych - 29 szt., - Drukarka Typ A - 13 szt., - Drukarka Typ B - 13 szt.,

5 5/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL - Drukarka Typ C - 8 szt., w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne Centrum - Drukarka Informacji Typ D - 3 szt., Edukacyjnej Warmii i Mazur - Skaner wielkoformatowy - 2 szt., - Urządze wielofunkcyjne Typ A - 2 szt., - Urządze wielofunkcyjne Typ B - 10 szt., - Kamera - 1 szt., - Nagrywarka zewnętrzna - 14 szt., - Karty biblioteczne szt., - Aparat fotograficzny Typ A - 1 szt., - Aparat fotograficzny Typ B - 11 szt., - Aparat fotograficzny Typ C - 1 szt., - Aparat fotograficzny Typ D - 9 szt., - Dyktafon - 1 szt., - Nagłoś - 2 szt., - Klimatyzacja - 1 szt., - Wizualizer - 1 szt., - Tablica interaktywna - 3 szt., - Torba na laptopa - 31 szt., - Listwa zasilająca - 17 szt., - Projektor multimedialny Typ A - 7 szt., - Projektor multimedialny Typ B - 10 szt., - Ekran projekcyjny Typ A - 1 szt., - Ekran projekcyjny Typ B - 16 szt., - Ekran projekcyjny Typ C - 1 szt., (7). Dostawę urządzeń i oprogramowania dla osób pełnosprawnych: - Program WindowEyes Professional lub równoważny - 1 szt., - Syntezator mowy IVONA pakiet rehabilitacyjny lub równoważny - 7 szt., - Program powiększający ZoomText Magnifier lub równoważny - 1 szt., - powiększalnik stacjonarny - 1 szt., - Ekran dotykowy na monitor - 1 szt., - Klawiatura powiększona - 2 szt., - Ramka z otworami do klawiatury dla osób pełnosprawnych -1 szt., - Myszka powiększona - 2 szt., - Head Pointer - 1 szt., (8). Ubezpiecze sprzętu i urządzeń na okres 2 lat od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

6 6/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień w zakresie (CPV) zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): ,34 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: a

7 7/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: 100 (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

8 8/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE w zakresie zbędnym PRAWNYM, EKONOMICZNYM, do realizacji Projektu FINANSOWYM e-pedagogiczne I Centrum TECHNICZNYM Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wykonawca zobowiązany jest do wsienia wadium w wysokości: ,00 PLN III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących 1. Rozlicza przedmiotu zamówienia będzie następowało w sposób etapowy, fakturami częściowymi i fakturą końcową, przy czym łączna wartość faktur częściowych może przekroczyć 60% wartości zamówienia. 2. Podstawę wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu częściowego lub końcowego wykonania przedmiotu umowy bez wad, potwierdzony przez Strony. 3. Wynagrodze za wykona dostaw, usług, robót budowlanych będzie płatne na rachunek Wykonawcy w termi do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się o zamówie publiczne złożenia: 1. Oświadczenia o spełniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 Pzp. 3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.; - odpis (zaświadcze) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powoła nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby)- dla uwiarygodnia podpisu na ofercie, - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa wyżej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że zalega z uiszczam podatków, opłat, albo że uzyskał

9 9/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL przewidziane prawem zwol, w odrocze zakresie lub zbędnym rozłoże na do raty realizacji zaległych płatności Projektu lub wstrzyma e-pedagogiczne w całości Centrum wykonania decyzji Informacji właściwego Edukacyjnej organu. Dokumenty Warmii powinny i Mazur być wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że zalega z uiszczam składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdy osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w odsieniu do podmiotów zbiorowych; - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie. Dokumenty powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10 10/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne Centrum III.2.2) Zdolność Informacji ekonomiczna Edukacyjnej i finansowa Warmii i Mazur Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia: 1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min zł, wystawionej wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; -w przypadku polegania na zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca dołączy (w formie oryginału) w szczególności pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji środków finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, -jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymagane jest przedłoże informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w którym dany podmiot posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dotyczącą tych podmiotów, wystawioną wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego na składa ofert, -jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego j.w., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnia opisanego przez Zamawiającego warunku (zgod z art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp). Wykonawca przedstawiając wraz z ofertą inny dokument, o którym mowa powyżej, win wskazać uzasadnioną przyczynę braku możliwości przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego. 2. Opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną sumę ubezpieczenia niższą niż zł. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Dla uznania, że Wykonawca spełnia WARUNKI SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmj, że: (1) posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia niższą niż zł. Polisa musi być ważna co najmj do dnia ustalonego na zakończe wykonania zamówienia, (2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową albo łącz środki finansowe i zdolność kredytową w kwocie minimum zł. Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według podawanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących kursów średnich walut obcych na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego speł nijszego warunku. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdze spełnia warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1. Wykazu zamówień w zakresie zbędnym do wykazania spełnia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu wyznaczonego na składa ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Dla uznania, że Wykonawca spełnia WARUNEK POSIADANIA NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmj, że: (1)wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu wyznaczonego na składa ofert, a jeżeli

11 11/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne krótszy w tym okresie, z podam ich wartości brutto, okres prowadzenia działalności jest krótszy w Centrum przedmiotu Informacji zamówienia, Edukacyjnej dat wykonania i Warmii odbiorców, i Mazur - w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, Wykonawca dołączy (w formie oryginału) w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi, o których mowa wyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie zbędnym do wykazania spełnia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zbędnych do wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, Wykonawca dołączy (w formie oryginału) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Dokumentu potwierdzającego stosowa przez Wykonawcę środków zapewnia jakości. tym okresie, minimum 1 zamówie o wartości mjszej niż zł brutto, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego z instalacją I uruchomiem oraz dostawa I wdroże z konwersją danych bibliograficznych (z uprzednio używanego do dostarczanego przez Wykonawcę, przeprowadzoną dla minimum 20 baz danych) i szkolem użytkowników (pracowników Zamawiającego). (2)wdrożył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu wyznaczonego na składa ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmj jedną centralną instalację informatycznego, integrującą lokalne bazy danych (znajdujące się w minimum 5-ciu różnych lokalizacjach), umożliwiającą ich współpracę za pośrednictwem sieci Internet. Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według podawanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących kursów średnich walut obcych na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dla uznania, że Wykonawca spełnia WARUNEK DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmj, że dysponuje: (1)1 osobą - Kierownik Projektu, o następujących kwalifikacjach: (a)minimum 3-let doświadcze zawodowe związane z pełm funkcji koordynacyjnej (typu kierownik projektu), (b)udział w co najmj jednym zakończonym projekcie, prowadzonym zgod z metodyką zarządzania projektami, o wartości co najmj ,00 zł brutto, obejmującym opracowa lub zakup oraz wdroże informatycznego, (c)wykształce wyższe, (d)posiada certyfikatu/tytułu z zakresu zarządzania projektami zgod z metodyką, np. PRINCE2, PMP lub IPMA, Certyfikaty muszą być ważne przez cały okres realizacji nijszego projektu. (2)1 osobą - Specjalista ds. programowania, o następujących kwalifikacjach: (a)min. 3-let doświadcze w zakresie kierowania procesem wytwarzania oprogramowania dla bibliotek, (b)min. 3-let doświadcze w kierowaniu projektami polegającymi na migracji baz danych z co najmj 5 różnych systemów bibliotecznych, potwierdzone udziałem w co najmj 1 projekcie, którego przedmiotem była konwersja min. 20 baz danych z uprzednio używanego przez Zamawiającego do dostarczonego przez Wykonawcę, (c)min. 3-let doświadcze w pracy z formatem MARC21, (d)min. 3-let doświadcze w tworzeniu oprogramowania opartego o relacyjne bazy danych,

12 12/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym (e)posiada do realizacji ważnego Projektu certyfikatu e-pedagogiczne Prince 2 na poziomie Foundation lub równoważnego, (f)wykształce wyższe informatyczne. (3)1 osobą Specjalista analityk, o następujących kwalifikacjach: (a)min. 3-let doświadcze jako analityk w konwertowaniu baz danych z co najmj 2 różnych systemów bibliotecznych, potwierdzone udziałem w co najmj 1 projekcie, którego przedmiotem była konwersja min. 20 baz danych z uprzednio używanego przez Zamawiającego do dostarczonego przez Wykonawcę, (b)min. 3-let doświadcze w pracy z formatem MARC21, (c)wykształce wyższe bibliotekarskie. (4)1 osobą - Specjalista ds. wdrożeń i szkoleń, o następujących kwalifikacjach: (a)min. 3-let doświadcze w zakresie wdrażania oferowanego, potwierdzone udziałem w co najmj 1 projekcie, którego przedmiotem było wdroże oferowanego dla minimum 40 operatorów (bibliotekarzy) i minimum 100 użytkowników zewnętrznych (czytelników), (b)min. 3-let doświadcze w pracy z formatem MARC21, (c)posiada ważnego certyfikatu Prince 2 na poziomie Foundation lub równoważnego, (d)wykształce wyższe bibliotekarskie. (5)1 osobą - Specjalista ds. wdrożeń i szkoleń, o następujących kwalifikacjach: (a)min. 3-let doświadcze w zakresie wdrażania oferowanego, potwierdzone udziałem w co najmj 1 projekcie, którego przedmiotem było wdroże oferowanego dla minimum 40 operatorów (bibliotekarzy) i minimum 100 użytkowników zewnętrznych (czytelników), (b)min. 3-let doświadcze w pracy z formatem MARC21, (c)wykształce wyższe bibliotekarskie. (6)2 osobami - Specjalista inżyr systemowy (lub specjalista ds. instalacji oprogramowania), o następujących kwalifikacjach: (a)min. 3-let doświadcze w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego, potwierdzone udziałem w co najmj 1 projekcie, którego przedmiotem było wdroże oferowanego dla minimum 40 operatorów (bibliotekarzy) i minimum 100 użytkowników zewnętrznych (czytelników), (b)wykształce wyższe. (7)osobą posiadającą odpowied uprawnia do kierowania robotami w zakresie wymienionym w pozwoleniu na budowę (cz. III pkt 8 SIWZ, Załącznik do SIWZ Nr 24) i posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami budowlanymi zgod z 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a że innych działań przy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID:2011-072801 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo