AKCESORIA KOMPUTEROWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKCESORIA KOMPUTEROWE"

Transkrypt

1 KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz i przed klawiaturê podstawki pod laptop, tablet, klawiaturê œrodki czyszcz¹ce do urz¹dzeñ biurowych baterie, akumulatory, ³adowarki torby na laptop

2 etui na tablety, ³adowarki TWORZYWO SMRT GRIP Zeskanuj fotokod, aby obejrzeæ kolekcjê Complete w akcji Etui sztywne Leitz Complete Smart Grip Zabezpiecz ipada sztywnym etui Smart Grip i trzypoziomow¹ podpórk¹. Ochronne, sztywne etui Smart Grip na ipada z wbudowan¹ podstawk¹ z trzypoziomow¹ podpórk¹. Gumowa struktura materia³u sprawia, e urz¹dzenie nie wyœlizgnie siê z r¹k Umo liwia ustawienie urz¹dzenia pod trzema ró nymi k¹tami do wygodnego czytania, pisania lub przegl¹dania Pe³en dostêp do wszystkich funkcji urz¹dzenia Leitz Complete etui z filtrem prywatyzuj¹cym Zamkniêcie przedniej nak³adki natychmiast blokuje innym widok ekranu Twojego ipada Ekran dotykowy zachowuje pe³n¹ funkcjonalnoœæ Etui chroni tyln¹ obudowê ipada przed zadrapaniami, kurzem i brudem Zintegrowana podstawka umo liwia ustawienie ipada pod k¹tem 15 do wygodnego pisania lub pod k¹tem 62 do wygodnego czytania Zamkniêcie magnetyczne przedniej nak³adki zapewnia ochronê z ka dej strony Dwa rodzaje: poziome lub pionowe Opis Kolor / Kod Cena netto 10K434 10K436 na ipada mini na nowego ipada / ipada ,55 173,09 10K440X do ipad / ipad2, krajobraz/poziome ,55 10K440Y do ipad / ipad2, krajobraz/poziome ,55 Cena brutto 195, 212,09 411,50 411,50 adowarka Leitz Complete 3 w 1 do iphona 5/5S/6/6 Plus/iPoda Touch/iPoda nano Z ³adowark¹ Leitz Complete 3 w 1 bateria Twojego iphona nigdy siê nie wyczerpie. adowarka spe³nia funkcje: zewnêtrznej ³adowarki baterii, stacji dokuj¹cej na biurko z funkcj¹ synchronizacji i bezprzewodowej ³adowarki œciennej. Umo liwia natychmiastowe do³adowanie baterii w podró y Wydajnoœæ: jednokrotne pe³ne do³adowanie baterii iphona Posiada kabel US (40 cm) Wyprodukowana dla certyfikowanych produktów firmy pple 2-letnia gwarancja Przenoœna ³adowarka Leitz Complete do urz¹dzeñ mobilnych Z przenoœn¹ ³adowark¹ US do smartfonów i tabletów nigdy nie zabraknie Ci energii. Mo na ³adowaæ dwa urz¹dzenia jednoczeœnie. Natychmiastowe zasilanie przez z³¹cza US 2 z³¹cza US (ka de 1000 m) do ³adowania dwóch smartfonów lub jednego tabletu adowarka 5000 mh litowo-polimerowa WskaŸnik ³adowania LED utomatyczne wy³¹czanie zasilania bez utraty energii, Wymiar (SxWxG) Kolor / Kod Cena netto gdy nie jest w u yciu 10K287G 59 x 1 x 16 mm ,45 Kabel US (10 cm) 10K x 1 x 16 mm ,45 2-letnia gwarancja 10K272G 60 x 114 x 14 mm ,64 10K x 114 x 14 mm ,64 Cena brutto 277,30 277,30 230,80 230,80 16

3 etui, podstawki na smartfony E TWORZYWO SMRT GRIP C Zaprojektowane, by proste rzeczy uczyniæ jeszcze lepszymi i piêkniejszymi. Ochronne etui Leitz na smartfony to kolekcja unikalnych, wysokiej jakoœci produktów o eleganckim, biznesowym wygl¹dzie. Ich celem jest zabezpieczenie cennych urz¹dzeñ firmy Samsung i pple stylowymi pokrowcami, pozwalaj¹cymi na dopasowanie wzornictwa do indywidualnych upodobañ bez utraty dostêpu do funkcji telefonu. Etui Leitz Complete przezroczyste Dyskretna ochrona dla Twojego iphona. C Obrotowa podstawka Leitz do ipada/tabletu Podstawka obraca siê o 360, umo liwiaj¹c prezentowanie informacji na ekranie innym osobom Ergonomiczna podstawka z mo liwoœci¹ ustawienia ekranu pod optymalnym k¹tem do pisania (15 ) lub czytanie (62 ) Etui Leitz Complete z podpórk¹ Zabezpiecza iphone i umo liwia ustawienie go pod idealnym do patrzenia na ekran k¹tem. D Etui Leitz Complete WOW do iphona Zabezpiecz swojego iphona dziêki etui w stylowych kolorach. E Etui Leitz Complete SmartGrip do iphona Ochronne, antypoœlizgowe etui na obudowê iphona. Elastyczny i giêtki materia³. C D E Opis Kolor / Kod Cena netto 10K428X 10K431G iphone 5/5S Podstawka ,27 75,64 10K431 Podstawka ,64 10K431T Podstawka WOW ,64 10K431C Podstawka WOW ,64 10K431L Podstawka WOW ,64 10K431D Podstawka WOW ,64 10K427G iphone 5/5S ,91 10K427 iphone 5/5S ,91 10K429T iphone 5/5S ,55 10K429C iphone 5/5S ,55 10K429L iphone 5/5S ,55 10K429D iphone 5/5S ,55 10K439 iphone 5/5S ,27 Cena brutto 48,30 93,04 93,04 93,04 93,04 93,04 93,04 101,98 101,98 76,94 76,94 76,94 76,94 87,66 D 17

4 g³oœniki Rozwi¹zania dla perfekcyjnego przekazywania dÿwiêków. Produkty Leitz wyró nia wyj¹tkowe wzornictwo i funkcjonalnoœæ. W momencie pod³¹czenia g³oœników z nowej kolekcji Complete do urz¹dzenia mobilnego rozpoznaj¹ one za ka dym razem urz¹dzenie automatycznie, gwarantuj¹c bezproblemow¹ ³¹cznoœæ i radoœæ z bezprzewodowego odbioru muzyki. G³oœnik stereo Leitz Complete Professional z bluetooth Krystalicznie czysty dÿwiêk dla wymagaj¹cych, dziêki ³¹cznoœci poprzez bluetooth! G³oœniki stereo o pe³nym paœmie przenoszenia G³oœniki niskotonowe typu down-firing ierna membrana Stylowe g³oœniki w b³yszcz¹cej obudowie do ustawienia na biurku Potencjometr umieszczony na górze obudowy Regulacja niskich i wysokich tonów umieszczona z ty³u urz¹dzenia Zasilane przez adapter sieciowy C Moc wejœciowa: C V, 50-60Hz, DC 18V, 2 G³oœnik stereo Leitz Complete Portable z bluetooth S³uchaj ulubionej muzyki gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz, dziêki ³¹cznoœci poprzez bluetooth! Krystalicznie czysty dÿwiêk z g³oœników stereo ProwadŸ rozmowy przez system g³oœnomówi¹cy wbudowany w telefon Zawiera 1 kabel ³aduj¹cy Mikro US Moc wejœciowa: C V, 50-60Hz, DC 5V, 700m Czas pracy ok. 4 godzin przy wykorzystaniu 80% max. g³oœnoœci Zasilanie poprzez adapter sieciowy C lub kabel US z pod³¹czeniem do komputera (w zestawie) 2-letnia gwarancja C D Zeskanuj fotokod, aby obejrzeæ kolekcjê Complete w akcji Wymiar (SxWxG) Kolor / Kod Cena netto 10K214G 10K x 129 x 142 mm 242 x 126 x 142 mm ,99 799,99 10K x 61 x 64 mm ,09 10K x 75 x 60 mm ,99 10K288G 14 x 143 x 11 mm ,00 10K x 143 x 11 mm ,00 C Cena brutto 983,99 983,99 626,18 232,46 88,56 88,56 C G³oœnik mini Leitz Complete przenoœny z bluetooth S³uchaj ulubionej muzyki, gdziekolwiek bêdziesz, dziêki bezprzewodowej technologii bluetooth. Wbudowany mikrofon umo liwiaj¹cy po³¹czenia konferencyjne lub zastosowanie funkcji g³oœnomówi¹cej Wbudowany odtwarzacz mp3 Moc g³oœnika 2,5W, mono Zintegrowana bateria 400mh adowanie przez kabel US D D D D³ugopis Leitz Complete do urz¹dzeñ z ekranem dotykowym Jeden d³ugopis cztery funkcje: rysik do ekranów dotykowych, d³ugopis, wskaÿnik laserowy oraz latarka LED Zawiera 3 baterie Lr41 18

5 etui na tablety, markery do CD Etui na tablet Florida - dziêki materia³owi air-pad wnêtrze wype³niaj¹ kieszenie powietrzne stanowi¹ce pewn¹ ochronê urz¹dzenia i minimalizacjê rozmiarów pokrowca - dwie naro ne gumki do stabilizacji tabletu - zapiêcie na zamek - pojemnoœæ: 7 7,85 i 9,7 10,1 Kolor Opis Jedn. C. netto C. brutto 60K092 60K092 czerwony 7-7,85 7-7,85 26,50 26,50 32,60 32,60 60K092C niebieski 7-7,85 26,50 32,60 60K092D 60K092K 60K092W 60K093 zielony szary ró owy 7-7,85 7-7,85 7-7,85 9,7-10,1 26,50 26,50 26,50 41,65 32,60 32,60 32,60 51,23 60K093 czerwony 9,7-10,1 41,65 51,23 60K093C 60K093D 60K093K niebieski zielony szary 9,7-10,1 41,65 51,23 9,7-10,1 41,65 51,23 9,7-10,1 41,65 51,23 Etui na tablet Hong Kong Produkt przeznaczony do wiêkszoœci tabletów dostêpnych na rynku. - posiada funkcjê podstawki, wygodn¹ przy codziennym u ytkowaniu - poœrodku skórzany pasek zakoñczony magnetycznym zapiêciem - tablet mocowany na plastikowe, czarne uchwyty regulowane elastyczn¹ gumk¹ - antypoœlizgowy materia³ zwiêksza funkcjê ochronn¹ - pojemnoœæ: 7 7,85 i 9,7 10,1 Kolor Opis Jedn. C. netto C. brutto 60K094 60K094C czerwony niebieski 7-7,85 7-7,85 55,00 55,00 67,65 67,65 60K094K szary 7-7,85 55,00 67,65 60K095 60K095C 60K095K czerwony niebieski szary 9,7-10,1 9,7-10,1 9,7-10,1 68,50 68,50 68,50 84,26 84,26 84,26 D³ugopis do ekranów dotykowych Touch Pen GR automatyczny d³ugopis z wymiennym wk³adem - posiada gumkê do pracy na ekranach dotykowych - tusz wodoodporny - d³ugoœæ pisania: 600 m - gruboœæ linii 0,7 mm - niebieski kolor tuszu 21K001X Kolor niebieski Jedn. C. netto C. brutto 3,78 4,65 Marker Pilot do p³yt CD/DVD dwustronny - dwustronny marker permanentny z szybkoschn¹cym tuszem - pisze po ka dej powierzchni - przyjazny dla œrodowiska, nie zawiera ksylenu - dostêpny w kolorach:, niebieski - dwa rodzaje koñcówek pisz¹cych: EF - gruboœæ linii pisania 0.40 mm, d³ugoœæ linii: 1100 m F - gruboœæ linii pisania 0.70 mm, d³ugoœæ linii: 800 m 45K9 45K9C Kolor niebieski Jedn. C. netto 7,42 7,42 C. brutto 9,13 9,13 Marker Edding 8400 do p³yt CD/DVD - z trwa³ym i niezmywalnym tuszem o neutralnym zapachu, nieœcieralnym i wodoodpornym po wyschniêciu - do trwa³ego opisywania p³yt CD, DVD, D-R - delikatny tusz na bazie wody chroni przechowywane na noœniku dane - miêkka i okr¹g³a koñcówka o gruboœci 0,5-1 mm pozwala na ³atwe i wygodne wprowadzanie oznaczeñ Kolor Jedn. C. netto C. brutto 20K007 20K007 20K007C 20K007D 20K007X czerwony niebieski zielony kpl. 4 kolory 8,27 8,27 8,27 8,27 34,63 10,17 10,17 10,17 10,17 42,59 Marker Uni PN-125 do p³yt CD/DVD - marker permanentny do pisania po ka dej powierzchni - doskona³y do pisania po: p³ytach CD i DVD, ubraniach, butach, szkle, folii, kartach kredytowych - tusz pigmentowy, szybkoschn¹cy - gruboœæ linii pisania 0,9 mm 48K018X Kolor Jedn. C. netto C. brutto 7,52 9,25 19

6 p³yty P³yta DVD+R Double Layer Verbatim 8x 8.5G - zgodnoœæ ze specyfikacj¹ +RW lliance - podwójna warstwa nagrywalna Rodzaj Jedn. Cena 58K019X 10 P³yta DVD+RW/-RW Verbatim 4x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 58K014 DVD-RW, slim case 58K014 DVD+RW, slim case P³yta DVD-R Verbatim 16x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 58K006 slim case 58K K P³yta DVD+R Verbatim 16x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 58K006 slim case 58K K P³yta CD-R, DVD+R/-R Printable Verbatim 16x 4.7G - do zadruku atramentowego czo³owego Rodzaj Jedn. Cena 58K017 DVD+R, 25 58K017 DVD-R, 25 58K018 CD-R, P³yta DVD+R Freestyle 16x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 60K054 60K K K057 60K060 slim case 50 P³yta DVD-R Freestyle 16 x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 60K053 60K054 Printable InkJet K K056 60K057 60K060 slim case 25 50

7 p³yty, US, karty, dyski P³yta CD-R Verbatim 700 M - powierzchnia Extra Protection zmniejsza ryzyko utraty danych i obejmuje obszar s³u ¹cy do identyfikacji zawartoœci dysku Rodzaj Jedn. Cena 58K001 58K001 52x, slim case 52x, 50 58K001D 52x, 10 58K015 58K1X 52x, CD-RW,8-12x, slim case 100 P³yta CD-R Freestyle 700 M Rodzaj Jedn. Cena 60K011 60K011 52x, 52x, K011C 52x, 25 60K011D 60K012 60K013 60K0 52x, 52x, slim case 52x, Printable InkJet CD-RW, 12x, slim case Pendrive Platinet US 2.0 X-Depo Eego soft - przenoœna pamiêæ typu flash z do³¹czonym oprogramowaniem Eego - prêdkoœæ zapisu max 8 M/s - prêdkoœæ odczytu max 22 M/s - kolor: - temperatura pracy: 0-60 C Rodzaj Jedn. Cena 60K033 8 G 60K033C 16 G 60K033D 32 G Pendrive Platinet US 2.0 TX-Depo + microus - prêdkoœæ zapisu max 8M/s; prêdkoœæ odczytu max 22M/s - aluminiowa obudowa zapewnia najwy sz¹ trwa³oœæ i bezpieczeñstwo danych - automatycznie wykrywany przez komputery wyposa one w porty US bez koniecznoœci instalowania dodatkowych sterowników - niski pobór mocy i szybki transfer danych - mo liwoœæ przypiêcia do breloka, kluczy lub smyczy Rodzaj Jedn. Cena 60K034 8 G 60K034D 32 G Karta pamiêci microsd zestaw 3 w 1 Platinet Zestaw zawiera: - kartê pamiêci microsd, adapter SD, czytnik kart pamiêci microsdhc - doskona³y zestaw do telefonów komórkowych, smartfonów, aparatów cyfrowych - adapter do kart SD umo liwia wykorzystanie karty pamiêci w urz¹dzeniach obs³uguj¹cych pe³ne karty SDHC - czytnik kart pamiêci microsd umo liwiaj¹cy zgranie danych na komputer - bardzo niskie zu ycie energii - znacz¹co wyd³u ony czas pracy urz¹dzenia Rodzaj Jedn. Cena 60K035 8G 60K035C 16G 60K035D 32G Dysk twardy zewnêtrzny Verbatim HDD 2.5 US interfejs US 3.0 Super Speed - wymiary: 121 x 80 x 15mm, ciê ar produktu: 150 g - prêdkoœæ obrotowa: 5400 obr./min, transfer zewnêtrzny: 480 Mbit/s - bezpieczeñstwo zapewnia oprogramowanie Nero ackitup and urn Essentials Rodzaj Jedn. Cena 58K G 58K080 1 T 21

8 pojemniki na p³yty, listwy, zasilacze Pud³o Leitz Click & Store - wymiar wew. pud³a na CD (WxHxD): 127 x 124 x 320 mm - wymiar zew. pud³a na CD (WxHxD): 143 x 147 x 352 mm kolekcja Leitz Click & Store, str. 163 Kolor Rodzaj Jedn. C. netto C. brutto 10K260 CD 33,74 41,50 10K260G 10K260C 10K260D bia³y WOW niebieski WOW zielony CD CD CD 33,74 33,74 33,74 41,50 41,50 41,50 10K260L 10K260W 10K260O WOW pomarañczowy WOW ró owy WOW turkusowy CD CD CD 33,74 33,74 33,74 41,50 41,50 41,50 10K260N WOW fioletowy CD 33,74 41,50 Pude³ka na p³yty CD/DVD - pude³ko do przechowywania p³yt CD/DVD - transparentne/czarne - mo liwoœæ umieszczenia ok³adki - w wersji slim lub jewel case 60K082 60K082C Opis slim case black jewel case black Jedn. Cena koperty powietrzne w innych rozmiarach str. 93 Kieszeñ samoprzylepna na CD 3L - samoprzylepna, zamykana na klapkê kieszeñ do przechowywania i przesy³ania p³yt CD/DVD - pojemnoœæ: do 4 p³yt jednoczeœnie - mo liwoœæ przyklejania do wiêkszoœci powierzchni 20K057X Jedn. C. netto C. brutto opak ,98 38,11 Koperty na CD - bia³e - wymiar: 127 x 127 mm - opak K011 34K011 Opis Jedn. C. netto C. brutto g³adka opak. 8,25 10,15 z oknem opak. 9,65 11,87 Koperta powietrzna RES na CD 75K030X Jedn. C. netto C. brutto 0,60 0,74 Listwa zasilaj¹ca ctivejet - listwy zasilaj¹ce z 5 gniazdami z uziemieniem i z wy³¹cznikiem - czêstotliwoœæ znamionowa: 50 Hz - filtr ctive Power jest nieodzownym elementem zabezpieczaj¹cym przed przepiêciami i zak³óceniami w sieci zasilaj¹cej - posiada dwustopniowy uk³ad zabezpieczaj¹cy: przeciwprzepiêciowy i przeciwzwarciowy - wymiary: 42 x 290 x 49 mm - kolor: D³ugoœæ kabla Jedn. C. netto C. brutto 82K130 82K130 82K130C 1,5 m. 3 m. 5 m. 43,08 53,64 60,60 52,99 65,98 74,54 Zasilacz UPS ctivejet JE zimny start, VR - zabezpiecza urz¹dzenia elektroniczne przed zanikami i spadkami napiêcia w sieci - ogranicza mo liwoœæ uszkodzeñ w wyniku przepiêæ w sieci elektrycznej JE UPS niskiej mocy przeznaczony do d³ugiego podtrzymania urz¹dzeñ o niskim poborze Rodzaj Czas podtrzym. Jedn. Cena 82K121X JE-626 do 5-20 min. 82K122X JE-200 PT PowerTime do min. 22

9 klawiatury, myszki Klawiatura Multimedialna K-2015 US - multimedialna klawiatura doskona³a do pracy w biurze - dodatkowe klawisze internetowe - d³ugoœæ kabla: 1 m. - klawisze multimedialne, klawiatura numeryczna; liczba klawiszy: z³¹cze: US - kolor: Jedn. Cena 82K119X Mysz optyczna przewodowa MY-012 US - optyczna mysz komputerowa o rozdzielczoœci maksymalnej 800dpi - komunikacja z komputerem przewodowa - interfejs US - zasiêg 1,4 m - 2 przyciski + rolka do przewijania Jedn. Cena 82K120X Klawiatura tradycyjna K-1013 PS/2 - tradycyjna klawiatura pod³¹czana do PC za pomoc¹ portu PS/2 - klasyczny kszta³t, wytrzyma³a - do codziennej pracy zarówno w domu jak i w biurze - posiada 107 przycisków i ich klasyczny uk³ad - kabel 1.4 m. - niski profil klawiszy - kolor: bia³y Jedn. Cena 82K124G Mysz optyczna przewodowa OM-05G/ US - optyczna myszka z serii Value Line o rozdzielczoœci 1000 dpi - symetryczna budowa - wygodna zarówno dla prawo, jak i leworêcznych - 3 przyciski + rolka do przewijania - d³ugoœæ kabla: 1,25 m - z³¹cze: US Rodzaj Jedn. Cena 60K046D OM-05G zielona 60K046 OM-05 czarna Klawiatura US Omega OK-05 US - nowoczesna klawiatura komputerowa z portem US - dziêki do³¹czonej przejœciówce na microus wspó³pracuje z tabletami i smartphonami z systemem ndroid lub Windows 8 i portem microus OTG - z³¹cze: US + adapter OTG do pod³¹czenia klawiatury do tabletów - d³ugoœæ kabla: 1.5 m. - klawisze z wbudowanymi membranami zapewniaj¹cymi komfort u ytkowania - wygodny i ergonomiczny lekko nachylony profil klawiatury - kompaktowy rozmiar - oszczêdnoœæ miejsca na biurku Jedn. Cena 60K045X Mysz optyczna bezprzewodowa OM komfort u ytkowania dziêki pracy bezprzewodowej - bardzo dobre parametry optyczne, domyœlna rozdzielczoœæ 1000 dpi - czêstotliwoœæ komunikacji z komputerem: 2.4GHz GFSK- technologia autolink metrowy zasiêg dzia³ania - optyczny mechanizm œledzenia ruchu - 3 standardowe przyciski - odbiornik rozmiaru nano, montowany wewn¹trz myszy - zapewnia d³ugi czas pracy na dwóch bateriach LR3/ (nie do³¹czono) Rodzaj Jedn. Cena 60K047X 23

10 podk³adki, podstawki Podk³adka piankowa Memory Foam - pod nadgarstek i pod mysz - kszta³t zale y od si³y nacisku rêki i ciep³a cia³a - doskona³a jakoœæ odwzorowania ruchu myszki kulkowej i optycznej - antypoœlizgowa podstawa Rodzaj Jedn. C. netto C. brutto 37K110 37K110 kamyki krople 49,24 49,24 60,57 60,57 37K110C delfiny 49,24 60,57 37K110D 37K110E 37K110P 37K110Z chmury plasma œlady opon 49,24 49,24 49,24 49,24 60,57 60,57 60,57 60,57 Podk³adka przed klawiaturê Memory Foam - kszta³t podk³adki pod nadgarstki uzale niony jest od si³y nacisku rêki i ciep³a cia³a zapewniaj¹c pe³ny komfort pracy - specjalna struktura podk³adki pod nadgarstki redystrybuuje punkty nacisku w celu z³agodzenia podparcia - zatrzymuje ciep³o cia³a i usprawnia kr¹ enie - antypoœlizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu siê podk³adki po powierzchni biurka Kolor Jedn. C. netto C. brutto 37K074 37K074X szafirowy 46,95 46,95 57,75 57,75 37K074C niebieski 46,95 57,75 Podk³adka pod mysz i nadgarstek i-spire - innowacyjny projekt - mo liwoœæ ko³ysania nadgarstków podczas pracy zwiêksza komfort i zmniejsza napiêcie - nowoczesny wygl¹d pasuje do wnêtrza ka dego biura i domu - cylindryczna konstrukcja pozwala na p³ynne, bezproblemowe i zwiêkszaj¹ce komfort u ywanie myszki - podk³adkê mo na u ywaæ zarówno do laserowych, jak i optycznych myszy - ³atwa do czyszczenia powierzchnia Kolor Jedn. C. netto C. brutto 37K068K szary 56,68 69,72 37K068G bia³y 56,68 69,72 Podk³adka przed klawiaturê i-spire - cylindryczna konstrukcja pozwala na p³ynne, bezproblemowe i zwiêkszaj¹ce komfort podparcie - zapewnia miêkkie, wygodne miejsce dla Twojego nadgarstka - wspó³czesny i stylowy wygl¹d pasuje do wnêtrza ka dego biura i domu - ³atwa do czyszczenia powierzchnia Kolor Jedn. C. netto C. brutto 37K069K szary 56,68 69,72 37K069G bia³y 56,68 69,72 Podstawka pod laptop i-spire - podnosi ekran laptopa na wysokoœæ oczu ³agodz¹c napiêcie miêœni ramion i szyi - wbudowana krzywizna chroni laptopa przed przegrzaniem - wspó³czesny i stylowy wygl¹d podstawki pasuje do wnêtrza ka dego biura i domu - utrzymuje laptopa do 17 - wymiary: 110 x 327 x 220 mm Podstawka pod tablet i-spire - innowacyjna konstrukcja podstawki pod tablet podnosi komfort patrzenia - ekran tabletu mo e znajdowaæ siê w pozycji pionowej lub poziomej - tablet o gruboœci do 13 mm - wbudowana szczelina na kable - wspó³czesny i stylowy wygl¹d pasuje do wnêtrza ka dego biura i domu - monta nie wymaga u ycia narzêdzi - wymiary: 120 x 210 x 130 mm Jedn. C. netto C. brutto Jedn. C. netto C. brutto 37K072X 107,08 131,71 37K071X 75,58 92,96 24

11 podstawki, preparaty do czyszczenia Podstawka pod dokumenty/tablet i-spire - 4 w 1: copyholder na dokumenty, tablica do notowania, podstawa pod tablet, podk³adka do notowania pod dokumenty - podpórka do notowania i klips utrzymuj¹cy dokumenty mo e byæ u ywany w pozycji pionowej i poziomej - klips jest w stanie utrzymaæ dokumenty o gruboœci do 15 kartek o rozmiarze 4 - dobrze wywa ona podstawka gwarantuje solidnoœæ i zapobiega przewróceniu siê - wymiary: 155 x 240 x 370 mm Szuflada na klawiaturê Deluxe - mo liwoœæ instalacji na 3 ró nych wysokoœciach (64, 53 lub 43 mm) - podstawka pod myszkê mo e byæ umieszczona zarówno z prawej, jak i z lewej strony - mo liwoœæ schowania pod blat biurka, gdy klawiatura nie jest u ywana - do szuflady do³¹czono podk³adkê piankow¹ zapewniaj¹c¹ wygodne podparcie dla nadgarstków w trakcie pracy na klawiaturze - wbudowany ogranicznik klawiatury zabezpiecza j¹ przed przesuwaniem siê - w piankowej podk³adce wbudowano pow³okê antybakteryjn¹ MICRON, która zapobiega rozwojowi drobnoustrojów - maksymalny wymiar klawiatury: 27 x 51,5 cm Jedn. C. netto C. brutto Wymiar (mm) Jedn. C. netto C. brutto 37K073X 98,26 120,86 37K065X 84x x ,07 281,76 i Œrodki czystoœci Fellowes zapewni¹ czyste i bezpieczne miejsce pracy na d³u ej. Nasze produkty zosta³y dermatologicznie przebadane, s¹ bezpieczne dla zdrowia i skóry r¹k. Dziêki zawartoœci substancji antystatycznych zapobiegaj¹ szybkiemu osadzaniu siê kurzu i brudu. P³yn i œciereczki do czyszczenia ekranów Pianka antystatyczna do obudowy - delikatna, antystatyczna pianka - dzia³a skutecznie na wszystkich rodzajach powierzchni i usuwa nawet najciê sze plamy np. z tuszu (nie nadaje siê do czyszczenia powierzchni szklanych i monitorów) - zawiera sk³adniki antystatyczne, zapobiegaj¹ce osadzaniu siê kurzu - nie pozostawia smug - objêtoœæ: 400 ml Opis Jedn. C. netto C. brutto 37K058X p³yn do czyszczenia ekranów 17,40 21,40 Jedn. C. netto C. brutto 37K185X p³yn i œciereczki do czyszczenia ekranów kpl. 22,89 28,15 37K015X 19,99 24,59 Œciereczki nas¹czone - opakowanie zawiera 100 nas¹czonych biodegradowalnych œciereczek - nie pozostawiaj¹ smug, posiadaj¹ w³aœciwoœci antystatyczne - przebadane dermatologicznie - posiadaj¹ przyjazn¹ œrodowisku formu³ê Opis Jedn. C. netto C. brutto 37K057X do obudowy opak. 17,40 21,40 37K037X do ekranu opak. 17,40 21,40 Sprê one powietrze bez HFC - czyœci z kurzu i zanieczyszczeñ trudno dostêpne miejsca w klawiaturach, drukarkach lub innych sprzêtach elektrycznych - wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu - nieodwracalne mo e byæ u ywane tylko w pozycji pionowej Rodzaj Jedn. C. netto C. brutto 37K186X nieodwracalne 350 ml 22,89 28,15 37K187X odwracalne 200 ml 17,16 21,11 25

12 preparaty do czyszczenia, baterie Chusteczki Freestyle do monitorów LCD/TFT - zwil one chusteczki do czyszczenia monitorów, klawiatur komputerowych, kalkulatorów, telefonów, pilotów, itp. - dzia³aj¹ antystatycznie i bakteriobójczo chusteczek w opakowaniu 60K017 60K017 Rodzaj C. netto C. brutto FS5830 bez alkoholu 11,00 13,53 Fs ,00 15,99 Sprê one powietrze Freestyle - sprê one powietrze znakomicie usuwa kurz z najbardziej niedostêpnych miejsc 60K018X Poj. C. netto C. brutto 400 ml 15,94 19,61 Pianka czyszcz¹ca Freestyle - antystatyczne, bakteriobójcze pianki do czyszczenia powierzchni szklanych lub plastikowych, 400 ml - doskonale usuwaj¹ t³uste plamy i zabrudzenia 60K019Y 60K019X Rodzaj C. netto C. brutto do szk³a 11,00 13,53 do plastików 12,38 15,23 Pianka do matryc TFT/LCD - fantastatyczna pianka z aktywnymi cz¹steczkami œrodków powierzchniowo - czynnych usuwaj¹ca wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z wyœwietlaczy ciek³okrystalicznych TFT w laptopach, palmtopach, monitorach LCD 82K125 82K125 Poj. C. netto C. brutto 200 ml 21,36 26, ml 28,56 35,13 Preparat do czyszczenia mechanizmów drukuj¹cych w drukarkach ig³owych - preparat do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeñ typowych dla drukarek - czyœci g³owice ig³owe, mechanizmy podaj¹ce papier, elementy napêdu g³owicy drukuj¹ce C. brutto Poj. C. netto C. brutto 82K126X 400 ml 18,96 23,32 adowarka Intelligent - ³adowanie od 1 do 4 baterii typu lub - cztery niezale ne kana³y ³adowania - panel LCD informuj¹cy o czasie - do koñca ³adowania - wy³¹cznik czasowy - czas ³adowania: 6-8 godzin Jedn. Cena 92K103 aterie Energizer - wysoka jakoœæ - d³ugotrwa³e dzia³anie Rodz. Napiêcie Jedn. Cena 92K0 92K0 LR03 LR6 1,5V 1,5V 4 / blister 4 / blister 92K0C LR20 1,5V 2 / blister 92K0D 92K1 92K1 6LR61 akum. R03() 850mh akum. R06() 2400 mh 9V 1,2V 1,2V 4 / blister 4 / blister aterie Maxell - wysoka jakoœæ - d³ugotrwa³e dzia³anie Rodzaj Napiêcie Jedn. Cena 92K003 92K003 LR03 LR6 1,5V 1,5V 4 / blister 4 / blister 92K003C LR20 1,5V 2 / blister 92K003D 92K0 92K0 6LR61 akum. R03() mh akum. R06() mh 9V 1,2V 1,2V 4 / blister 4 / blister 26

13 torby na laptop Torba na laptop Elba - przegroda na laptopa 16 - wykonana z trwa³ego, wodoodpornego poliestru - elastyczny system przegródek i kieszeni na dokumenty - ukryta przegródka niezast¹piona w podró y, doskona³a do przechowywania paszportu lub karty pok³adowej 15K139 Opis Jedn. C. netto C. brutto ,82 486,86 Torba na laptop Elba - przegroda na laptopa 18 - wykonana z wysokogatunkowego poliestru - elastyczny system przegródek i kieszeni na dokumenty - ukryta przegródka niezast¹piona w podró y, doskona³a do przechowywania paszportu lub karty pok³adowej 15K131 Opis Jedn. C. netto C. brutto ,12 508,14 Torba na laptop Elba - przegroda na laptopa 17 - wykonana z wysokogatunkowego nylonu - teleskopowa r¹czka, dwa kó³ka - odpinany miêkki, regulowany pasek na ramiê - frontowa przegroda zawieraj¹ca liczne kieszonki na telefon, d³ugopisy, itp. - wewn¹trz obszerna kieszeñ na dokumenty, foldery Plecak na laptop Elba Original - tylna przegroda przystosowana do przenoszenia laptopa 16 - wykonany z wytrzyma³ego, grubego i wodoszczelnego nylonu - trzy du e przegrody - obszerna przegroda na segregator, notesy lub dokumenty - dodatkowe kieszenie na akcesoria i drobiazgi - boczne klamry zabezpieczaj¹ce przed rozsuwaniem siê plecaka - spód chroniony czterema nó kami - wzmocnione, regulowane ramiona z miêkkim wype³nieniem 15K140 Rodzaj na kó³kach Opis Jedn. C. netto C. brutto , ,35 15K141 Opis Jedn. C. netto C. brutto ,88 371,31 Torba na laptop 15,6 YORK - lekkoœæ formy i uniwersalnoœæ zastosowania - prosty, smuk³y i elegancki design - dwie du e kieszenie boczne zapinane na rzep i mniejsza zapinana na pionowy zamek - komora g³ówna, równie zapinana na zamek mieœci notebook o przek¹tnej podwójne metalowe suwaki wyposa one w uszka do zamoc. ma³ej k³ódki podró nej - z ty³u wygodny pasek do zamocowania torby na uchwycie walizki - wymiary: 39 x 29 x 4,5 cm Kolor Jedn. C. netto C. brutto 60K091 60K091 60K091K 60K091N czerwony szary fioletowy 94,00 94,00 94,00 94,00 115,62 115,62 115,62 115,62 Torba na laptop 15,6 LIVERPOOL - dostêpna w kobiecym, czerwonym kolorze lub eleganckim m - dwie autonomiczne, du e kieszenie z metalowymi zamkami na górze - jedna z przegrod¹ na notebook do 15.6 z paskiem zabezpieczaj¹cym na rzep - dodatkowa kieszeñ zewnêtrzna na suwak, pod którym umieszczono pasek do mocowania na walizce Kolor Wymiar (cm) Jedn. C. netto C. brutto 60K090 poliester 37 x 28 x 5,5 155,00 190,65 60K090 czerwony nylon 44 x 37,5 x 9,0 1,50 126,08 27

14

LEITZ COMPLETE ZAPROJEKTOWANY IDEALNIE DLA TWOICH URZĄDZEŃ MOBILNYCH.

LEITZ COMPLETE ZAPROJEKTOWANY IDEALNIE DLA TWOICH URZĄDZEŃ MOBILNYCH. LEITZ COMPLETE ZPROJEKTOWNY IDELNIE DL TWOICH URZĄDZEŃ MOILNYCH. Leitz Complete jest serią wysokiej jakości akcesoriów zaprojektowanych z myślą o iphonach oraz ipadach. Podobnie jak same urządzenia, akcesoria

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo

Piękne rzeczy potrzebują ochrony. Akcesoria do iphone & ipad

Piękne rzeczy potrzebują ochrony.  Akcesoria do iphone & ipad www.leitz.com/complete A F E I Zeskanuj fotokod, aby obejrzeć kolekcję Complete. B C D G H J Piękne rzeczy potrzebują ochrony Leitz Complete jest serią wysokiej jakości akcesoriów zaprojektowanych z myślą

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE I ERGONOMIA

AKCESORIA KOMPUTEROWE I ERGONOMIA AKCESORIA KOMPUTEROWE I ERGONOMIA 03 ZAWARTOŚĆ DZIAŁU Klawiatury, myszki 52 Podkładki przed klawiaturę/pod myszki 52 Podstawy pod laptop 53 Płyty CD, DVD 53-54 Koperty na płyty CD, DVD 54 Pendrive 54 Środki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm Ilustracja 1 wysokoœæ WAT = h=4mm D³ugopis metalowy w kolorze ciemna zieleñ: Wymiary d³ugopisu: 135 (d³.) x 10 (szer.) mm. D³ugopis wykonany z metalu platerowanego b³yszcz¹cego, korpus w kolorze ciemno

Bardziej szczegółowo

Elba Original. Elba City. ELBA. Free yourself, get organised.

Elba Original. Elba City. ELBA. Free yourself, get organised. Elba Original Elba City ELBA. Free yourself, get organised. GALANTERIA SKÓRZANA AKTÓWKI 400, 401, 404 TORBY NA KOMPUTER 400, 402-405 TECZKI 404 XIV GALANTERIA SKÓRZANA aktówki / torby ETUI NA TABLET JANPOL

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

GALANTERIA SKÓRZANA AKTÓWKI 354-356 TORBY NA KOMPUTER 354, 357 TECZKI 355-356

GALANTERIA SKÓRZANA AKTÓWKI 354-356 TORBY NA KOMPUTER 354, 357 TECZKI 355-356 AKTÓWKI 354-356 TORBY NA KOMPUTER 354, 357 TECZKI 355-356 XIV GALANTERIA SKÓRZANA aktówki / torby TORBA NA LAPTOPA TE-30 JANPOL BIS Dwie duże przegrody; usztywniona kieszeń na laptopa zamykana zamkiem;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl Zaplanuj powrót do szkoły z Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl New Life biuro@new-life.pl tel: 513 149 845 505 903 743 www.new-life.pl Piórnik wykonany

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

DMTrade.pl ELEKTRONIKA MULTIMEDIA - TELETECHNIKA ŚWIATOWA MARKA W TWOIM SKLEPIE TORBY DO LAPTOPA

DMTrade.pl ELEKTRONIKA MULTIMEDIA - TELETECHNIKA ŚWIATOWA MARKA W TWOIM SKLEPIE TORBY DO LAPTOPA ŚWIATOWA MARKA W TWOIM SKLEPIE Everki to amerykańska marka z siedzibą w Kaliforni. Produkty klasy premium, wysokiej jakości, stylowe i innowacyjne, doskonale sprawdzające się w codziennym użytkowaniu.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ZAŁĄCZNIK NR : SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L. dz.: RO.7...05 Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Część

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Lista produktów premiowanych w promocji LEITZ. LEGENDY PRZYSZŁOŚCI

Lista produktów premiowanych w promocji LEITZ. LEGENDY PRZYSZŁOŚCI Lista produktów premiowanych w promocji LEITZ. LEGENDY PRZYSZŁOŚCI Kod produktu KOD EAN Nazwa Kolekcja Punkty 10050001 4002432394715 Segregator z mech. WOW Leitz 180, A4/80mm, perłowy biały WOW 5 10050023

Bardziej szczegółowo

RW.ZP.D.272.52.2013.LB

RW.ZP.D.272.52.2013.LB RW.ZP.D.272.52.2013.LB Załącznik Nr 2B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II - KSOW Projekt: Wizualizacja i gadŝety promocyjne KSOW 2013 rok Lp. Nazwa przedmiotu 1. Długopis metalowy

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1. Lp. Materiały Jednostka / ilość. Wartość ( netto ) Cena jednostkowa ( netto ) Wartość ( brutto )

ZADANIE NR 1. Lp. Materiały Jednostka / ilość. Wartość ( netto ) Cena jednostkowa ( netto ) Wartość ( brutto ) Załącznik Nr 1 ZADANIE NR 1 Zestawienie asortymentowo-ilościowo-cenowe : Lp. Materiały Jednostka / ilość Cena jednostkowa ( netto ) Wartość ( netto ) Wartość ( brutto ) 1 Papier xero A-4 kolor biały gramatura

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne Część III-2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne Kod CPV: 39294100-0, 19000000-6, 22800000-8 1. Plecak sportowy (100 sztuk) Plecak wykonany z nieprzemakalnego materiału, składający się z komory

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto Załącznik nr 2: formularz cenowy: Rodzaj materiału - wymagania Zamawiającego Parametry produktu równoważnego w przypadku oferowania innego materiału niż opisanego w kolumnie 1. J. m. ilość Cena netto Wartość

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZAŁ. Nr 5 DO SIWZ MATERIAŁY BIUROWE

TABELA KOSZTOWA ZAŁ. Nr 5 DO SIWZ MATERIAŁY BIUROWE TABELA KOSZTOWA ZAŁ. Nr 5 DO SIWZ MATERIAŁY BIUROWE L.p Nazwa artykułu Jedn. miary ILOŚĆ do zakupu 1. BLOCZEK KOSTKA BIAŁA, 8,5cmX8,5cmXcm NIEKLEJONA 0 2. BLOCZEK KOSTKA KOLOROWA, 8,5cmX8,5cmXcm NIEKLEJONA

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM adowarka podró na CH600, CHA2000, CH265*, CH700** Kto powiedzia, e liczy si rozmiar? Ma a, ale aduje telefon w 4 godziny lub krócej. adowarka biurkowa CH650 Doskona y gad et. Umo liwia adowanie baterii

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na konferencję Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 Lp. Przedmiot: Opis: Ilość szt. Uwagi/ sposób znakowania: wizualizacje uwagi 1 Butelka on track Butelka "On track"

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Załącznik nr 2 do SIWZ Lp wartość stawka VAT wartość brutto 1 Podkoszulki z nadrukiem, kolor granatowy, Specyfikacja: grubość materiału 200 g/m2, 100% bawełna. W czterech

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe CZĘŚĆ A Załącznik nr 1a do SIWZ Artykuły papiernicze i wyroby biurowe L.p Nazwa artykułu lub materiału Ilość j.m Nazwa artyk., marka handlowa,typ lub 1 Papier kserograficzny A 4 - typu ( POL jet lub równoważny)

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014 Siekierczyn, dnia 25 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014 dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ )

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ ) Projekty są współfinansowane ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 10.1 Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

NOŒNIKI DANYCH P YTY CD-R VERBATIM P YTY CD-R OMEGA FREESTYLE P YTY CD-RW P YTY CD-R

NOŒNIKI DANYCH P YTY CD-R VERBATIM P YTY CD-R OMEGA FREESTYLE P YTY CD-RW P YTY CD-R NOŒNIKI DANYCH P YTY CD-R VERBATIM - specyfikacja mechaniczna noœnika firmy Verbatim jest bardzo precyzyjna, a zapisane na nim dane mo na odczytaæ w wielu napêdach - dyski Verbatim zapewniaj¹ wysoki poziom

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

ARP - CENNIK ZBIORCZY Bieżący stan w dniu 26-08-2015, z godziny 09:46.

ARP - CENNIK ZBIORCZY Bieżący stan w dniu 26-08-2015, z godziny 09:46. Model Zdjęcie Opis Wariant Dostępna ilość Cena netto/szt PD-6 16 kolorów obudów [inf.] 16 kolorów blaszek [inf.] 1GB 9,80 zł 2GB mała il. 9,98 zł 4GB 11,28 zł 8GB 12,34 zł 16GB 17,59 zł 32GB średnia il.

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA PRACY ZAWARTOŚĆ DZIAŁU KATALOG ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 2015

ERGONOMIA PRACY ZAWARTOŚĆ DZIAŁU KATALOG ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 2015 ZAWARTOŚĆ DZIAŁU Podkładki pod mysz 61 Podkładki przed klawiaturę 62 Podpórki pod plecy 62 Podnóżki 62-63 Podstawy pod monitor 63 KATALOG ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 2015 59 zdrowie i KoMFort W pracy Ergonomiczne

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik Nr 2 do protokołu Komisji do oceny przydaności skladników rzeczowych majątku ruchomego - OIP Zielona Góra

1 Załącznik Nr 2 do protokołu Komisji do oceny przydaności skladników rzeczowych majątku ruchomego - OIP Zielona Góra 1 Załącznik Nr 2 do protokołu Komisji do oceny przydaności skladników rzeczowych majątku ruchomego - OIP Zielona Góra Lp Nazwa składnika majątku Numer inwentarzowy Ilość Data przyjęcia Wartość zakupu Umorzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 - identyfikacja abonenta wywołującego (kompatybilny z FSK/DTMF), - 2-liniowy wyświetlacz LSD z funkcją zegara, zmiana kontrastu, - ksiąŝka telefoniczna

Bardziej szczegółowo

Asortymentowy opis zamawianego sprzętu.

Asortymentowy opis zamawianego sprzętu. Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1. Asortymentowy opis zamawianego sprzętu. 1. Zestawy komputerowe wraz z m i drukarkami 10 sztuk oraz dwa laptopy z drukarkami - 2 sztuki. Zestawy komputerowe 10 sztuk

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L 64 etykiety samoprzylepne 66 etykiety do metkownic 67 papier fotograficzny 68 papier fotograficzny specjalistyczny 70 dzienniki korespondencyjne 70 skorowidze 70 bruliony 71 kołonotatniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON... znak sprawy: ZP-271.RW.8.14.ES-179 Dane dotyczące Oferenta: FORMULARZ OFERTY Burmistrz Zwolenia Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax.... e-mail. NIP. REGON..... Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 10 Instytut Astronomiczny

PAKIET nr 10 Instytut Astronomiczny PAKIET nr 10 Instytut Astronomiczny L. P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

PŁYTY CD PŁYTY DVD. Płyta CD-RW 700 MB 12x VERBATIM OMEGA FREESTYLE. Płyta CD-RW 700 MB 8-12x COLOUR OMEGA FREESTYLE

PŁYTY CD PŁYTY DVD.  Płyta CD-RW 700 MB 12x VERBATIM OMEGA FREESTYLE. Płyta CD-RW 700 MB 8-12x COLOUR OMEGA FREESTYLE Nośniki danych Płyta CD-R 700 MB 52x VERBATIM TO1065 TO6498 TO752 TO558 OPAKOWANIE SLIM CASE, 1 szt. CAKE, 10 szt. CAKE, 25 szt. CAKE, 50 szt. CAKE, 100 szt. do nadruku, CAKE 50 szt. PŁYTY CD Płyta CD-R

Bardziej szczegółowo

organizacja i prezentacja dokumentów

organizacja i prezentacja dokumentów 28 koperty na dokumenty 30 skoroszyty 31 teczki z gumką 31 teczki ofertowe 32 teczki i aktówki harmonijkowe 32 szuflady i pojemniki na dokumenty 33 wyroby z siatki metalowej 36 przyborniki na biurko 38

Bardziej szczegółowo

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi SP@CECOM RF SET MT140 Instrukcja obs³ugi Witamy Zestaw SP@CECOM RF SET to klawiatura i mysz komunikuj¹ca siê z komputerem za poœrednictwem fal radiowych, co przede wszystkim likwiduje problem pl¹cz¹cych

Bardziej szczegółowo

CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ z OPROGRAMOWANIEM

CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ z OPROGRAMOWANIEM ... Za cznik Nr do oferty ( piecz Wykonawcy ) Formularz oferty cenowej na dostaw sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materia ów eksploatacyjnych do drukarek CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III-3323-15/10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. GadŜety A. długopis plastikowy w kolorze stal satynowa a) materiał: plastik b) wymiary: długość 13,5cm (-/+ 1 cm)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr I DP/1252/11. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Zestaw komputerów multimedialnych czterordzeniowy, 23nm, max TDP 95W

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr I DP/1252/11. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Zestaw komputerów multimedialnych czterordzeniowy, 23nm, max TDP 95W Załącznik Nr 2 Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr I DP/1252/11 Lp (cechy) ilość Nazwa (zmienione parametry) ilość VAT % Produkt oferowany Cena netto za 1 szt Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Załącznik nr 1 do oferty Zadanie nr 1 MEBLE BIUROWE Lp. 1. 2. Nazwa Komódka z szufladami - 3 szuflady - zamek centralny - biurko na stelażu - półka pod klawiaturę i myszkę

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

akcesoria komputerowe biuro Płyta Verbatim Płyta Omega Freestyle PAMIĘĆ PLATINET 16GB PAMIĘĆ PLATINET 8GB Kingston Pendrive Kingston Azul Pendrive 8GB

akcesoria komputerowe biuro Płyta Verbatim Płyta Omega Freestyle PAMIĘĆ PLATINET 16GB PAMIĘĆ PLATINET 8GB Kingston Pendrive Kingston Azul Pendrive 8GB Płyta Verbatim 140428 Płyty Verbatim CD-R 700MB 52x op. (CAKE 50) ( 23% 167272 Płyty Verbatim CD-R 700MB 52x op. (CAKE 10) ( 23% 172325 DVD-R 4,7GB 16x (CAKE 10) ( 23% 172326 DVD+R 4,7GB 16x (CAKE 10)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I Lp. 2 3 4 5 6 7 Przedmiot zamówienia Mysz komputerowa Mysz optyczna ze złączem USB z rolką, posiadająca 2 przyciski plus jeden w rolce, kolor czarny przynajmniej na 50% procentach powierzchni zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ryza 2 ryza=500kart szt. 1

ryza 2 ryza=500kart szt. 1 Załącznik nr 4 FORMULARZ CENOWY (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72 ZAŁĄCZNIK NR 2 LP TOWAR JEDN. MIARY ILOŚĆ NETTO SZT. BRUTTO SZT. WARTOŚĆ BRUTTO 1 Blok biurowy A4 w kratkę, klejony po krótkim boku 100 kartek 2 Brulion A4 z twardą oprawą, 96 kartek w kratkę, wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo