AKCESORIA KOMPUTEROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKCESORIA KOMPUTEROWE"

Transkrypt

1 KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz i przed klawiaturê podstawki pod laptop, tablet, klawiaturê œrodki czyszcz¹ce do urz¹dzeñ biurowych baterie, akumulatory, ³adowarki torby na laptop

2 etui na tablety, ³adowarki TWORZYWO SMRT GRIP Zeskanuj fotokod, aby obejrzeæ kolekcjê Complete w akcji Etui sztywne Leitz Complete Smart Grip Zabezpiecz ipada sztywnym etui Smart Grip i trzypoziomow¹ podpórk¹. Ochronne, sztywne etui Smart Grip na ipada z wbudowan¹ podstawk¹ z trzypoziomow¹ podpórk¹. Gumowa struktura materia³u sprawia, e urz¹dzenie nie wyœlizgnie siê z r¹k Umo liwia ustawienie urz¹dzenia pod trzema ró nymi k¹tami do wygodnego czytania, pisania lub przegl¹dania Pe³en dostêp do wszystkich funkcji urz¹dzenia Leitz Complete etui z filtrem prywatyzuj¹cym Zamkniêcie przedniej nak³adki natychmiast blokuje innym widok ekranu Twojego ipada Ekran dotykowy zachowuje pe³n¹ funkcjonalnoœæ Etui chroni tyln¹ obudowê ipada przed zadrapaniami, kurzem i brudem Zintegrowana podstawka umo liwia ustawienie ipada pod k¹tem 15 do wygodnego pisania lub pod k¹tem 62 do wygodnego czytania Zamkniêcie magnetyczne przedniej nak³adki zapewnia ochronê z ka dej strony Dwa rodzaje: poziome lub pionowe Opis Kolor / Kod Cena netto 10K434 10K436 na ipada mini na nowego ipada / ipada ,55 173,09 10K440X do ipad / ipad2, krajobraz/poziome ,55 10K440Y do ipad / ipad2, krajobraz/poziome ,55 Cena brutto 195, 212,09 411,50 411,50 adowarka Leitz Complete 3 w 1 do iphona 5/5S/6/6 Plus/iPoda Touch/iPoda nano Z ³adowark¹ Leitz Complete 3 w 1 bateria Twojego iphona nigdy siê nie wyczerpie. adowarka spe³nia funkcje: zewnêtrznej ³adowarki baterii, stacji dokuj¹cej na biurko z funkcj¹ synchronizacji i bezprzewodowej ³adowarki œciennej. Umo liwia natychmiastowe do³adowanie baterii w podró y Wydajnoœæ: jednokrotne pe³ne do³adowanie baterii iphona Posiada kabel US (40 cm) Wyprodukowana dla certyfikowanych produktów firmy pple 2-letnia gwarancja Przenoœna ³adowarka Leitz Complete do urz¹dzeñ mobilnych Z przenoœn¹ ³adowark¹ US do smartfonów i tabletów nigdy nie zabraknie Ci energii. Mo na ³adowaæ dwa urz¹dzenia jednoczeœnie. Natychmiastowe zasilanie przez z³¹cza US 2 z³¹cza US (ka de 1000 m) do ³adowania dwóch smartfonów lub jednego tabletu adowarka 5000 mh litowo-polimerowa WskaŸnik ³adowania LED utomatyczne wy³¹czanie zasilania bez utraty energii, Wymiar (SxWxG) Kolor / Kod Cena netto gdy nie jest w u yciu 10K287G 59 x 1 x 16 mm ,45 Kabel US (10 cm) 10K x 1 x 16 mm ,45 2-letnia gwarancja 10K272G 60 x 114 x 14 mm ,64 10K x 114 x 14 mm ,64 Cena brutto 277,30 277,30 230,80 230,80 16

3 etui, podstawki na smartfony E TWORZYWO SMRT GRIP C Zaprojektowane, by proste rzeczy uczyniæ jeszcze lepszymi i piêkniejszymi. Ochronne etui Leitz na smartfony to kolekcja unikalnych, wysokiej jakoœci produktów o eleganckim, biznesowym wygl¹dzie. Ich celem jest zabezpieczenie cennych urz¹dzeñ firmy Samsung i pple stylowymi pokrowcami, pozwalaj¹cymi na dopasowanie wzornictwa do indywidualnych upodobañ bez utraty dostêpu do funkcji telefonu. Etui Leitz Complete przezroczyste Dyskretna ochrona dla Twojego iphona. C Obrotowa podstawka Leitz do ipada/tabletu Podstawka obraca siê o 360, umo liwiaj¹c prezentowanie informacji na ekranie innym osobom Ergonomiczna podstawka z mo liwoœci¹ ustawienia ekranu pod optymalnym k¹tem do pisania (15 ) lub czytanie (62 ) Etui Leitz Complete z podpórk¹ Zabezpiecza iphone i umo liwia ustawienie go pod idealnym do patrzenia na ekran k¹tem. D Etui Leitz Complete WOW do iphona Zabezpiecz swojego iphona dziêki etui w stylowych kolorach. E Etui Leitz Complete SmartGrip do iphona Ochronne, antypoœlizgowe etui na obudowê iphona. Elastyczny i giêtki materia³. C D E Opis Kolor / Kod Cena netto 10K428X 10K431G iphone 5/5S Podstawka ,27 75,64 10K431 Podstawka ,64 10K431T Podstawka WOW ,64 10K431C Podstawka WOW ,64 10K431L Podstawka WOW ,64 10K431D Podstawka WOW ,64 10K427G iphone 5/5S ,91 10K427 iphone 5/5S ,91 10K429T iphone 5/5S ,55 10K429C iphone 5/5S ,55 10K429L iphone 5/5S ,55 10K429D iphone 5/5S ,55 10K439 iphone 5/5S ,27 Cena brutto 48,30 93,04 93,04 93,04 93,04 93,04 93,04 101,98 101,98 76,94 76,94 76,94 76,94 87,66 D 17

4 g³oœniki Rozwi¹zania dla perfekcyjnego przekazywania dÿwiêków. Produkty Leitz wyró nia wyj¹tkowe wzornictwo i funkcjonalnoœæ. W momencie pod³¹czenia g³oœników z nowej kolekcji Complete do urz¹dzenia mobilnego rozpoznaj¹ one za ka dym razem urz¹dzenie automatycznie, gwarantuj¹c bezproblemow¹ ³¹cznoœæ i radoœæ z bezprzewodowego odbioru muzyki. G³oœnik stereo Leitz Complete Professional z bluetooth Krystalicznie czysty dÿwiêk dla wymagaj¹cych, dziêki ³¹cznoœci poprzez bluetooth! G³oœniki stereo o pe³nym paœmie przenoszenia G³oœniki niskotonowe typu down-firing ierna membrana Stylowe g³oœniki w b³yszcz¹cej obudowie do ustawienia na biurku Potencjometr umieszczony na górze obudowy Regulacja niskich i wysokich tonów umieszczona z ty³u urz¹dzenia Zasilane przez adapter sieciowy C Moc wejœciowa: C V, 50-60Hz, DC 18V, 2 G³oœnik stereo Leitz Complete Portable z bluetooth S³uchaj ulubionej muzyki gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz, dziêki ³¹cznoœci poprzez bluetooth! Krystalicznie czysty dÿwiêk z g³oœników stereo ProwadŸ rozmowy przez system g³oœnomówi¹cy wbudowany w telefon Zawiera 1 kabel ³aduj¹cy Mikro US Moc wejœciowa: C V, 50-60Hz, DC 5V, 700m Czas pracy ok. 4 godzin przy wykorzystaniu 80% max. g³oœnoœci Zasilanie poprzez adapter sieciowy C lub kabel US z pod³¹czeniem do komputera (w zestawie) 2-letnia gwarancja C D Zeskanuj fotokod, aby obejrzeæ kolekcjê Complete w akcji Wymiar (SxWxG) Kolor / Kod Cena netto 10K214G 10K x 129 x 142 mm 242 x 126 x 142 mm ,99 799,99 10K x 61 x 64 mm ,09 10K x 75 x 60 mm ,99 10K288G 14 x 143 x 11 mm ,00 10K x 143 x 11 mm ,00 C Cena brutto 983,99 983,99 626,18 232,46 88,56 88,56 C G³oœnik mini Leitz Complete przenoœny z bluetooth S³uchaj ulubionej muzyki, gdziekolwiek bêdziesz, dziêki bezprzewodowej technologii bluetooth. Wbudowany mikrofon umo liwiaj¹cy po³¹czenia konferencyjne lub zastosowanie funkcji g³oœnomówi¹cej Wbudowany odtwarzacz mp3 Moc g³oœnika 2,5W, mono Zintegrowana bateria 400mh adowanie przez kabel US D D D D³ugopis Leitz Complete do urz¹dzeñ z ekranem dotykowym Jeden d³ugopis cztery funkcje: rysik do ekranów dotykowych, d³ugopis, wskaÿnik laserowy oraz latarka LED Zawiera 3 baterie Lr41 18

5 etui na tablety, markery do CD Etui na tablet Florida - dziêki materia³owi air-pad wnêtrze wype³niaj¹ kieszenie powietrzne stanowi¹ce pewn¹ ochronê urz¹dzenia i minimalizacjê rozmiarów pokrowca - dwie naro ne gumki do stabilizacji tabletu - zapiêcie na zamek - pojemnoœæ: 7 7,85 i 9,7 10,1 Kolor Opis Jedn. C. netto C. brutto 60K092 60K092 czerwony 7-7,85 7-7,85 26,50 26,50 32,60 32,60 60K092C niebieski 7-7,85 26,50 32,60 60K092D 60K092K 60K092W 60K093 zielony szary ró owy 7-7,85 7-7,85 7-7,85 9,7-10,1 26,50 26,50 26,50 41,65 32,60 32,60 32,60 51,23 60K093 czerwony 9,7-10,1 41,65 51,23 60K093C 60K093D 60K093K niebieski zielony szary 9,7-10,1 41,65 51,23 9,7-10,1 41,65 51,23 9,7-10,1 41,65 51,23 Etui na tablet Hong Kong Produkt przeznaczony do wiêkszoœci tabletów dostêpnych na rynku. - posiada funkcjê podstawki, wygodn¹ przy codziennym u ytkowaniu - poœrodku skórzany pasek zakoñczony magnetycznym zapiêciem - tablet mocowany na plastikowe, czarne uchwyty regulowane elastyczn¹ gumk¹ - antypoœlizgowy materia³ zwiêksza funkcjê ochronn¹ - pojemnoœæ: 7 7,85 i 9,7 10,1 Kolor Opis Jedn. C. netto C. brutto 60K094 60K094C czerwony niebieski 7-7,85 7-7,85 55,00 55,00 67,65 67,65 60K094K szary 7-7,85 55,00 67,65 60K095 60K095C 60K095K czerwony niebieski szary 9,7-10,1 9,7-10,1 9,7-10,1 68,50 68,50 68,50 84,26 84,26 84,26 D³ugopis do ekranów dotykowych Touch Pen GR automatyczny d³ugopis z wymiennym wk³adem - posiada gumkê do pracy na ekranach dotykowych - tusz wodoodporny - d³ugoœæ pisania: 600 m - gruboœæ linii 0,7 mm - niebieski kolor tuszu 21K001X Kolor niebieski Jedn. C. netto C. brutto 3,78 4,65 Marker Pilot do p³yt CD/DVD dwustronny - dwustronny marker permanentny z szybkoschn¹cym tuszem - pisze po ka dej powierzchni - przyjazny dla œrodowiska, nie zawiera ksylenu - dostêpny w kolorach:, niebieski - dwa rodzaje koñcówek pisz¹cych: EF - gruboœæ linii pisania 0.40 mm, d³ugoœæ linii: 1100 m F - gruboœæ linii pisania 0.70 mm, d³ugoœæ linii: 800 m 45K9 45K9C Kolor niebieski Jedn. C. netto 7,42 7,42 C. brutto 9,13 9,13 Marker Edding 8400 do p³yt CD/DVD - z trwa³ym i niezmywalnym tuszem o neutralnym zapachu, nieœcieralnym i wodoodpornym po wyschniêciu - do trwa³ego opisywania p³yt CD, DVD, D-R - delikatny tusz na bazie wody chroni przechowywane na noœniku dane - miêkka i okr¹g³a koñcówka o gruboœci 0,5-1 mm pozwala na ³atwe i wygodne wprowadzanie oznaczeñ Kolor Jedn. C. netto C. brutto 20K007 20K007 20K007C 20K007D 20K007X czerwony niebieski zielony kpl. 4 kolory 8,27 8,27 8,27 8,27 34,63 10,17 10,17 10,17 10,17 42,59 Marker Uni PN-125 do p³yt CD/DVD - marker permanentny do pisania po ka dej powierzchni - doskona³y do pisania po: p³ytach CD i DVD, ubraniach, butach, szkle, folii, kartach kredytowych - tusz pigmentowy, szybkoschn¹cy - gruboœæ linii pisania 0,9 mm 48K018X Kolor Jedn. C. netto C. brutto 7,52 9,25 19

6 p³yty P³yta DVD+R Double Layer Verbatim 8x 8.5G - zgodnoœæ ze specyfikacj¹ +RW lliance - podwójna warstwa nagrywalna Rodzaj Jedn. Cena 58K019X 10 P³yta DVD+RW/-RW Verbatim 4x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 58K014 DVD-RW, slim case 58K014 DVD+RW, slim case P³yta DVD-R Verbatim 16x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 58K006 slim case 58K K P³yta DVD+R Verbatim 16x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 58K006 slim case 58K K P³yta CD-R, DVD+R/-R Printable Verbatim 16x 4.7G - do zadruku atramentowego czo³owego Rodzaj Jedn. Cena 58K017 DVD+R, 25 58K017 DVD-R, 25 58K018 CD-R, P³yta DVD+R Freestyle 16x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 60K054 60K K K057 60K060 slim case 50 P³yta DVD-R Freestyle 16 x 4.7G Rodzaj Jedn. Cena 60K053 60K054 Printable InkJet K K056 60K057 60K060 slim case 25 50

7 p³yty, US, karty, dyski P³yta CD-R Verbatim 700 M - powierzchnia Extra Protection zmniejsza ryzyko utraty danych i obejmuje obszar s³u ¹cy do identyfikacji zawartoœci dysku Rodzaj Jedn. Cena 58K001 58K001 52x, slim case 52x, 50 58K001D 52x, 10 58K015 58K1X 52x, CD-RW,8-12x, slim case 100 P³yta CD-R Freestyle 700 M Rodzaj Jedn. Cena 60K011 60K011 52x, 52x, K011C 52x, 25 60K011D 60K012 60K013 60K0 52x, 52x, slim case 52x, Printable InkJet CD-RW, 12x, slim case Pendrive Platinet US 2.0 X-Depo Eego soft - przenoœna pamiêæ typu flash z do³¹czonym oprogramowaniem Eego - prêdkoœæ zapisu max 8 M/s - prêdkoœæ odczytu max 22 M/s - kolor: - temperatura pracy: 0-60 C Rodzaj Jedn. Cena 60K033 8 G 60K033C 16 G 60K033D 32 G Pendrive Platinet US 2.0 TX-Depo + microus - prêdkoœæ zapisu max 8M/s; prêdkoœæ odczytu max 22M/s - aluminiowa obudowa zapewnia najwy sz¹ trwa³oœæ i bezpieczeñstwo danych - automatycznie wykrywany przez komputery wyposa one w porty US bez koniecznoœci instalowania dodatkowych sterowników - niski pobór mocy i szybki transfer danych - mo liwoœæ przypiêcia do breloka, kluczy lub smyczy Rodzaj Jedn. Cena 60K034 8 G 60K034D 32 G Karta pamiêci microsd zestaw 3 w 1 Platinet Zestaw zawiera: - kartê pamiêci microsd, adapter SD, czytnik kart pamiêci microsdhc - doskona³y zestaw do telefonów komórkowych, smartfonów, aparatów cyfrowych - adapter do kart SD umo liwia wykorzystanie karty pamiêci w urz¹dzeniach obs³uguj¹cych pe³ne karty SDHC - czytnik kart pamiêci microsd umo liwiaj¹cy zgranie danych na komputer - bardzo niskie zu ycie energii - znacz¹co wyd³u ony czas pracy urz¹dzenia Rodzaj Jedn. Cena 60K035 8G 60K035C 16G 60K035D 32G Dysk twardy zewnêtrzny Verbatim HDD 2.5 US interfejs US 3.0 Super Speed - wymiary: 121 x 80 x 15mm, ciê ar produktu: 150 g - prêdkoœæ obrotowa: 5400 obr./min, transfer zewnêtrzny: 480 Mbit/s - bezpieczeñstwo zapewnia oprogramowanie Nero ackitup and urn Essentials Rodzaj Jedn. Cena 58K G 58K080 1 T 21

8 pojemniki na p³yty, listwy, zasilacze Pud³o Leitz Click & Store - wymiar wew. pud³a na CD (WxHxD): 127 x 124 x 320 mm - wymiar zew. pud³a na CD (WxHxD): 143 x 147 x 352 mm kolekcja Leitz Click & Store, str. 163 Kolor Rodzaj Jedn. C. netto C. brutto 10K260 CD 33,74 41,50 10K260G 10K260C 10K260D bia³y WOW niebieski WOW zielony CD CD CD 33,74 33,74 33,74 41,50 41,50 41,50 10K260L 10K260W 10K260O WOW pomarañczowy WOW ró owy WOW turkusowy CD CD CD 33,74 33,74 33,74 41,50 41,50 41,50 10K260N WOW fioletowy CD 33,74 41,50 Pude³ka na p³yty CD/DVD - pude³ko do przechowywania p³yt CD/DVD - transparentne/czarne - mo liwoœæ umieszczenia ok³adki - w wersji slim lub jewel case 60K082 60K082C Opis slim case black jewel case black Jedn. Cena koperty powietrzne w innych rozmiarach str. 93 Kieszeñ samoprzylepna na CD 3L - samoprzylepna, zamykana na klapkê kieszeñ do przechowywania i przesy³ania p³yt CD/DVD - pojemnoœæ: do 4 p³yt jednoczeœnie - mo liwoœæ przyklejania do wiêkszoœci powierzchni 20K057X Jedn. C. netto C. brutto opak ,98 38,11 Koperty na CD - bia³e - wymiar: 127 x 127 mm - opak K011 34K011 Opis Jedn. C. netto C. brutto g³adka opak. 8,25 10,15 z oknem opak. 9,65 11,87 Koperta powietrzna RES na CD 75K030X Jedn. C. netto C. brutto 0,60 0,74 Listwa zasilaj¹ca ctivejet - listwy zasilaj¹ce z 5 gniazdami z uziemieniem i z wy³¹cznikiem - czêstotliwoœæ znamionowa: 50 Hz - filtr ctive Power jest nieodzownym elementem zabezpieczaj¹cym przed przepiêciami i zak³óceniami w sieci zasilaj¹cej - posiada dwustopniowy uk³ad zabezpieczaj¹cy: przeciwprzepiêciowy i przeciwzwarciowy - wymiary: 42 x 290 x 49 mm - kolor: D³ugoœæ kabla Jedn. C. netto C. brutto 82K130 82K130 82K130C 1,5 m. 3 m. 5 m. 43,08 53,64 60,60 52,99 65,98 74,54 Zasilacz UPS ctivejet JE zimny start, VR - zabezpiecza urz¹dzenia elektroniczne przed zanikami i spadkami napiêcia w sieci - ogranicza mo liwoœæ uszkodzeñ w wyniku przepiêæ w sieci elektrycznej JE UPS niskiej mocy przeznaczony do d³ugiego podtrzymania urz¹dzeñ o niskim poborze Rodzaj Czas podtrzym. Jedn. Cena 82K121X JE-626 do 5-20 min. 82K122X JE-200 PT PowerTime do min. 22

9 klawiatury, myszki Klawiatura Multimedialna K-2015 US - multimedialna klawiatura doskona³a do pracy w biurze - dodatkowe klawisze internetowe - d³ugoœæ kabla: 1 m. - klawisze multimedialne, klawiatura numeryczna; liczba klawiszy: z³¹cze: US - kolor: Jedn. Cena 82K119X Mysz optyczna przewodowa MY-012 US - optyczna mysz komputerowa o rozdzielczoœci maksymalnej 800dpi - komunikacja z komputerem przewodowa - interfejs US - zasiêg 1,4 m - 2 przyciski + rolka do przewijania Jedn. Cena 82K120X Klawiatura tradycyjna K-1013 PS/2 - tradycyjna klawiatura pod³¹czana do PC za pomoc¹ portu PS/2 - klasyczny kszta³t, wytrzyma³a - do codziennej pracy zarówno w domu jak i w biurze - posiada 107 przycisków i ich klasyczny uk³ad - kabel 1.4 m. - niski profil klawiszy - kolor: bia³y Jedn. Cena 82K124G Mysz optyczna przewodowa OM-05G/ US - optyczna myszka z serii Value Line o rozdzielczoœci 1000 dpi - symetryczna budowa - wygodna zarówno dla prawo, jak i leworêcznych - 3 przyciski + rolka do przewijania - d³ugoœæ kabla: 1,25 m - z³¹cze: US Rodzaj Jedn. Cena 60K046D OM-05G zielona 60K046 OM-05 czarna Klawiatura US Omega OK-05 US - nowoczesna klawiatura komputerowa z portem US - dziêki do³¹czonej przejœciówce na microus wspó³pracuje z tabletami i smartphonami z systemem ndroid lub Windows 8 i portem microus OTG - z³¹cze: US + adapter OTG do pod³¹czenia klawiatury do tabletów - d³ugoœæ kabla: 1.5 m. - klawisze z wbudowanymi membranami zapewniaj¹cymi komfort u ytkowania - wygodny i ergonomiczny lekko nachylony profil klawiatury - kompaktowy rozmiar - oszczêdnoœæ miejsca na biurku Jedn. Cena 60K045X Mysz optyczna bezprzewodowa OM komfort u ytkowania dziêki pracy bezprzewodowej - bardzo dobre parametry optyczne, domyœlna rozdzielczoœæ 1000 dpi - czêstotliwoœæ komunikacji z komputerem: 2.4GHz GFSK- technologia autolink metrowy zasiêg dzia³ania - optyczny mechanizm œledzenia ruchu - 3 standardowe przyciski - odbiornik rozmiaru nano, montowany wewn¹trz myszy - zapewnia d³ugi czas pracy na dwóch bateriach LR3/ (nie do³¹czono) Rodzaj Jedn. Cena 60K047X 23

10 podk³adki, podstawki Podk³adka piankowa Memory Foam - pod nadgarstek i pod mysz - kszta³t zale y od si³y nacisku rêki i ciep³a cia³a - doskona³a jakoœæ odwzorowania ruchu myszki kulkowej i optycznej - antypoœlizgowa podstawa Rodzaj Jedn. C. netto C. brutto 37K110 37K110 kamyki krople 49,24 49,24 60,57 60,57 37K110C delfiny 49,24 60,57 37K110D 37K110E 37K110P 37K110Z chmury plasma œlady opon 49,24 49,24 49,24 49,24 60,57 60,57 60,57 60,57 Podk³adka przed klawiaturê Memory Foam - kszta³t podk³adki pod nadgarstki uzale niony jest od si³y nacisku rêki i ciep³a cia³a zapewniaj¹c pe³ny komfort pracy - specjalna struktura podk³adki pod nadgarstki redystrybuuje punkty nacisku w celu z³agodzenia podparcia - zatrzymuje ciep³o cia³a i usprawnia kr¹ enie - antypoœlizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu siê podk³adki po powierzchni biurka Kolor Jedn. C. netto C. brutto 37K074 37K074X szafirowy 46,95 46,95 57,75 57,75 37K074C niebieski 46,95 57,75 Podk³adka pod mysz i nadgarstek i-spire - innowacyjny projekt - mo liwoœæ ko³ysania nadgarstków podczas pracy zwiêksza komfort i zmniejsza napiêcie - nowoczesny wygl¹d pasuje do wnêtrza ka dego biura i domu - cylindryczna konstrukcja pozwala na p³ynne, bezproblemowe i zwiêkszaj¹ce komfort u ywanie myszki - podk³adkê mo na u ywaæ zarówno do laserowych, jak i optycznych myszy - ³atwa do czyszczenia powierzchnia Kolor Jedn. C. netto C. brutto 37K068K szary 56,68 69,72 37K068G bia³y 56,68 69,72 Podk³adka przed klawiaturê i-spire - cylindryczna konstrukcja pozwala na p³ynne, bezproblemowe i zwiêkszaj¹ce komfort podparcie - zapewnia miêkkie, wygodne miejsce dla Twojego nadgarstka - wspó³czesny i stylowy wygl¹d pasuje do wnêtrza ka dego biura i domu - ³atwa do czyszczenia powierzchnia Kolor Jedn. C. netto C. brutto 37K069K szary 56,68 69,72 37K069G bia³y 56,68 69,72 Podstawka pod laptop i-spire - podnosi ekran laptopa na wysokoœæ oczu ³agodz¹c napiêcie miêœni ramion i szyi - wbudowana krzywizna chroni laptopa przed przegrzaniem - wspó³czesny i stylowy wygl¹d podstawki pasuje do wnêtrza ka dego biura i domu - utrzymuje laptopa do 17 - wymiary: 110 x 327 x 220 mm Podstawka pod tablet i-spire - innowacyjna konstrukcja podstawki pod tablet podnosi komfort patrzenia - ekran tabletu mo e znajdowaæ siê w pozycji pionowej lub poziomej - tablet o gruboœci do 13 mm - wbudowana szczelina na kable - wspó³czesny i stylowy wygl¹d pasuje do wnêtrza ka dego biura i domu - monta nie wymaga u ycia narzêdzi - wymiary: 120 x 210 x 130 mm Jedn. C. netto C. brutto Jedn. C. netto C. brutto 37K072X 107,08 131,71 37K071X 75,58 92,96 24

11 podstawki, preparaty do czyszczenia Podstawka pod dokumenty/tablet i-spire - 4 w 1: copyholder na dokumenty, tablica do notowania, podstawa pod tablet, podk³adka do notowania pod dokumenty - podpórka do notowania i klips utrzymuj¹cy dokumenty mo e byæ u ywany w pozycji pionowej i poziomej - klips jest w stanie utrzymaæ dokumenty o gruboœci do 15 kartek o rozmiarze 4 - dobrze wywa ona podstawka gwarantuje solidnoœæ i zapobiega przewróceniu siê - wymiary: 155 x 240 x 370 mm Szuflada na klawiaturê Deluxe - mo liwoœæ instalacji na 3 ró nych wysokoœciach (64, 53 lub 43 mm) - podstawka pod myszkê mo e byæ umieszczona zarówno z prawej, jak i z lewej strony - mo liwoœæ schowania pod blat biurka, gdy klawiatura nie jest u ywana - do szuflady do³¹czono podk³adkê piankow¹ zapewniaj¹c¹ wygodne podparcie dla nadgarstków w trakcie pracy na klawiaturze - wbudowany ogranicznik klawiatury zabezpiecza j¹ przed przesuwaniem siê - w piankowej podk³adce wbudowano pow³okê antybakteryjn¹ MICRON, która zapobiega rozwojowi drobnoustrojów - maksymalny wymiar klawiatury: 27 x 51,5 cm Jedn. C. netto C. brutto Wymiar (mm) Jedn. C. netto C. brutto 37K073X 98,26 120,86 37K065X 84x x ,07 281,76 i Œrodki czystoœci Fellowes zapewni¹ czyste i bezpieczne miejsce pracy na d³u ej. Nasze produkty zosta³y dermatologicznie przebadane, s¹ bezpieczne dla zdrowia i skóry r¹k. Dziêki zawartoœci substancji antystatycznych zapobiegaj¹ szybkiemu osadzaniu siê kurzu i brudu. P³yn i œciereczki do czyszczenia ekranów Pianka antystatyczna do obudowy - delikatna, antystatyczna pianka - dzia³a skutecznie na wszystkich rodzajach powierzchni i usuwa nawet najciê sze plamy np. z tuszu (nie nadaje siê do czyszczenia powierzchni szklanych i monitorów) - zawiera sk³adniki antystatyczne, zapobiegaj¹ce osadzaniu siê kurzu - nie pozostawia smug - objêtoœæ: 400 ml Opis Jedn. C. netto C. brutto 37K058X p³yn do czyszczenia ekranów 17,40 21,40 Jedn. C. netto C. brutto 37K185X p³yn i œciereczki do czyszczenia ekranów kpl. 22,89 28,15 37K015X 19,99 24,59 Œciereczki nas¹czone - opakowanie zawiera 100 nas¹czonych biodegradowalnych œciereczek - nie pozostawiaj¹ smug, posiadaj¹ w³aœciwoœci antystatyczne - przebadane dermatologicznie - posiadaj¹ przyjazn¹ œrodowisku formu³ê Opis Jedn. C. netto C. brutto 37K057X do obudowy opak. 17,40 21,40 37K037X do ekranu opak. 17,40 21,40 Sprê one powietrze bez HFC - czyœci z kurzu i zanieczyszczeñ trudno dostêpne miejsca w klawiaturach, drukarkach lub innych sprzêtach elektrycznych - wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu - nieodwracalne mo e byæ u ywane tylko w pozycji pionowej Rodzaj Jedn. C. netto C. brutto 37K186X nieodwracalne 350 ml 22,89 28,15 37K187X odwracalne 200 ml 17,16 21,11 25

12 preparaty do czyszczenia, baterie Chusteczki Freestyle do monitorów LCD/TFT - zwil one chusteczki do czyszczenia monitorów, klawiatur komputerowych, kalkulatorów, telefonów, pilotów, itp. - dzia³aj¹ antystatycznie i bakteriobójczo chusteczek w opakowaniu 60K017 60K017 Rodzaj C. netto C. brutto FS5830 bez alkoholu 11,00 13,53 Fs ,00 15,99 Sprê one powietrze Freestyle - sprê one powietrze znakomicie usuwa kurz z najbardziej niedostêpnych miejsc 60K018X Poj. C. netto C. brutto 400 ml 15,94 19,61 Pianka czyszcz¹ca Freestyle - antystatyczne, bakteriobójcze pianki do czyszczenia powierzchni szklanych lub plastikowych, 400 ml - doskonale usuwaj¹ t³uste plamy i zabrudzenia 60K019Y 60K019X Rodzaj C. netto C. brutto do szk³a 11,00 13,53 do plastików 12,38 15,23 Pianka do matryc TFT/LCD - fantastatyczna pianka z aktywnymi cz¹steczkami œrodków powierzchniowo - czynnych usuwaj¹ca wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z wyœwietlaczy ciek³okrystalicznych TFT w laptopach, palmtopach, monitorach LCD 82K125 82K125 Poj. C. netto C. brutto 200 ml 21,36 26, ml 28,56 35,13 Preparat do czyszczenia mechanizmów drukuj¹cych w drukarkach ig³owych - preparat do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeñ typowych dla drukarek - czyœci g³owice ig³owe, mechanizmy podaj¹ce papier, elementy napêdu g³owicy drukuj¹ce C. brutto Poj. C. netto C. brutto 82K126X 400 ml 18,96 23,32 adowarka Intelligent - ³adowanie od 1 do 4 baterii typu lub - cztery niezale ne kana³y ³adowania - panel LCD informuj¹cy o czasie - do koñca ³adowania - wy³¹cznik czasowy - czas ³adowania: 6-8 godzin Jedn. Cena 92K103 aterie Energizer - wysoka jakoœæ - d³ugotrwa³e dzia³anie Rodz. Napiêcie Jedn. Cena 92K0 92K0 LR03 LR6 1,5V 1,5V 4 / blister 4 / blister 92K0C LR20 1,5V 2 / blister 92K0D 92K1 92K1 6LR61 akum. R03() 850mh akum. R06() 2400 mh 9V 1,2V 1,2V 4 / blister 4 / blister aterie Maxell - wysoka jakoœæ - d³ugotrwa³e dzia³anie Rodzaj Napiêcie Jedn. Cena 92K003 92K003 LR03 LR6 1,5V 1,5V 4 / blister 4 / blister 92K003C LR20 1,5V 2 / blister 92K003D 92K0 92K0 6LR61 akum. R03() mh akum. R06() mh 9V 1,2V 1,2V 4 / blister 4 / blister 26

13 torby na laptop Torba na laptop Elba - przegroda na laptopa 16 - wykonana z trwa³ego, wodoodpornego poliestru - elastyczny system przegródek i kieszeni na dokumenty - ukryta przegródka niezast¹piona w podró y, doskona³a do przechowywania paszportu lub karty pok³adowej 15K139 Opis Jedn. C. netto C. brutto ,82 486,86 Torba na laptop Elba - przegroda na laptopa 18 - wykonana z wysokogatunkowego poliestru - elastyczny system przegródek i kieszeni na dokumenty - ukryta przegródka niezast¹piona w podró y, doskona³a do przechowywania paszportu lub karty pok³adowej 15K131 Opis Jedn. C. netto C. brutto ,12 508,14 Torba na laptop Elba - przegroda na laptopa 17 - wykonana z wysokogatunkowego nylonu - teleskopowa r¹czka, dwa kó³ka - odpinany miêkki, regulowany pasek na ramiê - frontowa przegroda zawieraj¹ca liczne kieszonki na telefon, d³ugopisy, itp. - wewn¹trz obszerna kieszeñ na dokumenty, foldery Plecak na laptop Elba Original - tylna przegroda przystosowana do przenoszenia laptopa 16 - wykonany z wytrzyma³ego, grubego i wodoszczelnego nylonu - trzy du e przegrody - obszerna przegroda na segregator, notesy lub dokumenty - dodatkowe kieszenie na akcesoria i drobiazgi - boczne klamry zabezpieczaj¹ce przed rozsuwaniem siê plecaka - spód chroniony czterema nó kami - wzmocnione, regulowane ramiona z miêkkim wype³nieniem 15K140 Rodzaj na kó³kach Opis Jedn. C. netto C. brutto , ,35 15K141 Opis Jedn. C. netto C. brutto ,88 371,31 Torba na laptop 15,6 YORK - lekkoœæ formy i uniwersalnoœæ zastosowania - prosty, smuk³y i elegancki design - dwie du e kieszenie boczne zapinane na rzep i mniejsza zapinana na pionowy zamek - komora g³ówna, równie zapinana na zamek mieœci notebook o przek¹tnej podwójne metalowe suwaki wyposa one w uszka do zamoc. ma³ej k³ódki podró nej - z ty³u wygodny pasek do zamocowania torby na uchwycie walizki - wymiary: 39 x 29 x 4,5 cm Kolor Jedn. C. netto C. brutto 60K091 60K091 60K091K 60K091N czerwony szary fioletowy 94,00 94,00 94,00 94,00 115,62 115,62 115,62 115,62 Torba na laptop 15,6 LIVERPOOL - dostêpna w kobiecym, czerwonym kolorze lub eleganckim m - dwie autonomiczne, du e kieszenie z metalowymi zamkami na górze - jedna z przegrod¹ na notebook do 15.6 z paskiem zabezpieczaj¹cym na rzep - dodatkowa kieszeñ zewnêtrzna na suwak, pod którym umieszczono pasek do mocowania na walizce Kolor Wymiar (cm) Jedn. C. netto C. brutto 60K090 poliester 37 x 28 x 5,5 155,00 190,65 60K090 czerwony nylon 44 x 37,5 x 9,0 1,50 126,08 27

14

Akcesoria komputerowe

Akcesoria komputerowe Akcesoria komputerowe i multimedialne: Myszy komputerowe bezprzewodowe 58 Myszy komputerowe przewodowe 60 Podkładki pod mysz i nadgarstek 62 Klawiatury i zestawy 63 Klawiatury numeryczne 65 Szuflada na

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Urządzenia peryferyjne 4

Urządzenia peryferyjne 4 Urządzenia peryferyjne 4 Mysz................... 4.02-4.03 Zasilacz................ 4.04-4.05 Obudowa / Obudowa serwer.... 4.05 Obudowy SCSI / IEEE 1394....... 4.06 Zewnętrzna obudowa na dyski IEEE 1394

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

KA R=DI E FA KO A. Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę!

KA R=DI E FA KO A. Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę! Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę! Aparat fotograficzny Canon SX500 x2 KA R=DI E FA KO A NAGRODY Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ

GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ O FIRMIE Wilk Elektronik SA to polska firma za³o ona w 1991 roku, która od samego pocz¹tku dzia³alno ci specjalizuje siê w pamiêciach komputerowych. Wieloletnie do wiadczenie w dziedzinie pamiêci pozwoli³o

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo