ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz z późn. zm.) Wójt Gminy Lyski zarządza, co następuje: 1. Wprowadzam i zobowiązuję do zapoznania się i stosowania instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia: 1) Instrukcja BHP na stanowisku pracownika administracyjno biurowego - Załącznik Nr 1; 2) Instrukcja BHP na stanowisku informatyka - Załącznik Nr 2; 3) Instrukcja BHP na stanowisku strażnika gminnego - Załącznik Nr 3; 4) Instrukcja BHP na stanowisku konserwatora i robotnika gospodarczego - Załącznik Nr 4; 5) Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego - Załącznik Nr 5; 6) Instrukcja BHP na stanowisku palacza kotłów centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 6; 7) Instrukcja BHP na stanowisku osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń - Załącznik Nr 7; 8) Instrukcja BHP przy pracach porządkowo gospodarczych na terenie gminy Lyski- Załącznik Nr 8; 9) Instrukcja BHP dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych - Załącznik Nr 9; 10) Instrukcja BHP dla osób (kierowców) korzystających pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych - Załącznik Nr 10; 11) Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i urządzeń pomocniczych - Załącznik Nr 11; 12) Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny do papieru - Załącznik Nr 12; 13) Instrukcja BHP przy obsłudze kopiarki kserograficznej - Załącznik Nr 13; 14) Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki - Załącznik Nr 14; 15) Instrukcja BHP przy obsłudze bindownicy - Załącznik Nr 15; 16) Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia czyszczącego - Załącznik Nr 16; 17) Instrukcja BHP przy obsłudze drabiny - Załącznik Nr 17; 18) Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki stołowej - Załącznik Nr 18; 19) Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki kątowej - Załącznik Nr 19; 20) Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki - Załącznik Nr 20; 21) Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki do drewna - Załącznik Nr 21; 22) Instrukcja BHP przy obsłudze kosy spalinowej - Załącznik Nr 22; 23) Instrukcja BHP przy obsłudze kosiarki - Załącznik Nr 23; 24) Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc do krzewów- Załącznik Nr 24; 25) Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego - Załącznik Nr 25; 26) Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 26;

2 27) Instrukcja BHP przy obsłudze myjki ciśnieniowej - Załącznik Nr 27; 28) Instrukcja BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań - Załącznik Nr 28; 29) Instrukcja BHP przy obsłudze czajnika elektrycznego Załącznik Nr 29; 30) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Załącznik Nr 30; 2. Zobowiązuję Kierowników Urzędu Gminy Lyski, Komendanta Straży Gminnej w Lyskach do zapoznania z instrukcjami podległych pracowników uwzględniając specyfikę stanowisk pracy oraz do stałego przestrzegania postanowień zawartych w instrukcjach i umieszczenia ich w widocznym miejscu na stanowisku pracy, którego instrukcje te dotyczą. 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Lyski do przestrzegania postanowień instrukcji podczas zadań na zajmowanym stanowisku. Wykonanie powyższych instrukcji powierzam inspektorowi ds. BHP w Urzędzie Gminy Lyski. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5. WÓJT GMINY LYSKI Grzegorz Gryt Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO BIUROWEGO Do prac administracyjno - biurowych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 4. Jest zapoznany z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w biurze oraz instrukcjami bhp: - przy obsłudze komputera i urządzeń pomocniczych; - przy obsłudze kopiarki kserograficznej; - przy obsłudze bindownicy; - przy obsłudze niszczarki do papieru; - przy obsłudze gilotyny; - przy obsłudze czajnika elektrycznego; - przy obsłudze drabiny; - przy udzielaniu pierwszej pomocy; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; W budynku UG Lyski istnieją dwie czynne instalacje elektryczne: podtynkowa (stara) i natynkowa (nowa) poprowadzona w korytkach. Instalacja natynkowa dedykowana jest tylko i wyłącznie do komputerów (tj. monitory, jednostki centralne, laptopy). Pozostałe urządzenia jak: drukarki, czajniki itp. należy zasilić je z instalacji starej. I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. Wywietrzyć pomieszczenie. 2. Skontrolować wyposażenie stanowiska. 3. Sprawdzić stan techniczny mebli, sprzętu, urządzeń i oświetlenia oraz drożność dróg komunikacyjnych. 4. Dostosować ustawienie urządzeń i wyposażenia do swoich potrzeb. 5. Przygotować komputer do pracy poprzez: a) Sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych; b) Podłączenie do odrębnej sieci zasilającej komputer; c) Wyregulowanie jasności oraz kontrastu pomiędzy znakami i tłem w zależności od potrzeb i aktualnych warunków otoczenia; II. CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY: W czasie wykonywania pracy pracownik powinien: 1. Utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy i przestrzegać zasad i przepisów BHP. 2. Przy konieczności sięgania wysoko korzystać zawsze z odpowiednio ustawionej drabinki. 3. Przestrzegać istniejących zakazów palenia tytoniu i używania otwartego ognia w miejscach niedozwolonych. 4. Zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu biura (np. czajnika elektrycznego itp.). 5. Przy obsłudze sprzętu i urządzeń biurowych postępować zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 6. Nie tarasować przejść i tras ewakuacyjnych. 7. Dbać o estetyczny wygląd i higienę osobistą. 8. Koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach. 9. Nie dopuścić do korzystania z urządzeń przez osoby nieupoważnione. 10. Każde uszkodzenie urządzań znajdujących się w biurze należy zgłosić do osoby upoważnionej do naprawy sprzętu. III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE: Pracownikowi zabrania się: 1. Używania niesprawnych bądź uszkodzonych urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznej. 2. Samodzielnego naprawiania uszkodzonego sprzętu urządzeń elektrycznych lub instalacji. 3. Wchodzenia na krzesła, stoły, parapety w celu sięgnięcia wyżej. 4. Wykonywanie napraw komputera przy włączonym zasilaniu energią elektryczną. 5. Zakaz przechowywania na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych. 6. Czyszczenia na mokro urządzeń będących pod napięciem lub środkami mogącymi spowodować ich samozapłon. 7. Wkładania rąk palców lub innych przedmiotów do szczeliny chwytającej papier, gdy mamy do czynienia z niszczarką lub gilotyną do papieru.

4 8. Ręcznego przenoszenia ciężarów o masie przekraczających 50 kg dla mężczyzny i 20 kg dla kobiety. Pracodawcy zabrania się: 1. Zatrudnienia kobiet w ciąży powyżej 4 godziny na dobę, gdy ma styczność z monitorem ekranowym. IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Pracownik po zakończeniu pracy powinien: 1. Zamknąć otwarte okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i oświetlenie. 2. Uporządkować stanowisko pracy i zabezpieczyć wszystkie dokumenty wymagające zamknięcie w szafach lub sejfach, jednocześnie przygotować do pracy w dniu następnym. 3. Urządzenia przenośne lub stosowane dorywczo należy odnieść na swoje miejsce. 4. Sprawdzić czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń. V. UWAGI KOŃCOWE: W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o udzielnie wyjaśnień. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU INFORMATYKA Do pracy na stanowisku informatyka może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w biurze, takich jak komputer, monitor ekranowy, drukarka, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka do papieru, bindownica, gilotyna oraz czajnik elektryczny. 4. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 5. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 6. Zapoznał się z instrukcją BHP na stanowisku pracownika administracyjno biurowego; 7. Zapoznał się z instrukcją przy udzielaniu pierwszej pomocy. W budynku UG Lyski istnieją dwie czynne instalacje elektryczne: podtynkowa (stara) i natynkowa (nowa) poprowadzona w korytkach, która dedykowana jest tylko i wyłącznie do komputerów (tj. monitory, jednostki centralne, laptopy). Pozostałe urządzenia jak: drukarki, czajniki, itp. należy je podłączyć do instalacji starej. I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów. 2. Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności. 3. Sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej. 4. Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy. 5. Zapoznać się z dokumentacją obsługiwanego urządzenia. 6. Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu. II. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY: ZABRANIA SIĘ: 1. Pracy na sprzęcie uszkodzonym bądź niesprawnym technicznie. 2. Stosować uszkodzonych narzędzi. 3. Zdejmowania osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych urządzeń i narzędzi pod napięciem. 4. Na stanowisku pracy przechowywania materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy. 5. Dotykania elementów elektronicznych w nieosłoniętym urządzeniu pod napięciem gołymi palcami, a wyłącznie za pośrednictwem materiałów izolacyjnych lub izolowanych narzędzi, jak wkrętaki i szczypce z atestem elektrycznym, dostosowanym do aktualnego napięcia roboczego. 6. Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy. 7. Wykonywać napraw na metalowym stole, krześle, w pomieszczeniu o wilgotnej, brudnej lub przewodzącej podłodze, a także, jeżeli w bezpośrednim zasięgu rąk i nóg znajdują się masy metalowe, również "uziemione", jak grzejniki co, rury wodociągowe lub kanalizacyjne. 8. Przechowywania na stanowisku magnesów, metali namagnesowanych. 9. Czyszczenia na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem. 10. Używania do czyszczenia komputerów rozpuszczalników. 11. Zastawiania otworów wentylacyjnych komputera i innych urządzeń. 12. Przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych. 13. Wyłączania bezpośrednio z kontaktu urządzeń z nośnikami danych.

6 NAKAZUJE SIĘ: 1. Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi. 2. Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia. 3. Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy. 4. Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych. 5. Sprzęt przekazywany użytkownikowi po naprawie powinien mieć pełnosprawną izolację obudowy, nie zmienioną w stosunku do konstrukcji przyjętej przez producenta. 6. Odłączyć całkowicie przewód zasilania sieciowego od naprawianego lub konserwowanego urządzenia, jeżeli wykonuje się takie czynności, jak dołączanie części elektronicznych, przewodów, odkręcanie śrub stykowych itp. 7. Unikać wyładowań elektrostatycznych podczas manipulowania sprzętem przy odkrytej pokrywie obudowy. III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 1. Odłożyć części i gotowe elementy na wyznaczone miejsca. 2. Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt. IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 1. O wadach lub niesprawnych narzędziach należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego. 2. W pierwszej kolejności należy bezpiecznie wyeliminować zagrożenie przez wyłączenie urządzenia i odcięcie zasilania. 3. W razie awarii stwarzającej zagrożenie należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

7 INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU STRAŻNIKA GMINNEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr W I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: Strażnik powinien: 1. Posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. 2. Mieć odpowiedni stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie powierzonej pracy potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy. 3. Dbać o schludny wygląd oraz o powierzone mienie. 4. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. 5. Zapoznać się i stosować dodatkowe instrukcje BHP: - na stanowisku pracownika administracyjno - biurowego; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; - przy obsłudze myjki ciśnieniowej; - przy obsłudze drabiny; - przy udzielaniu pierwszej pomocy. II. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY: Strażnik powinien: 1. Dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu. 2. Wykorzystywać wyposażenia techniczne zgodnie z przeznaczeniem (samochód, sprzęt komputerowy, telefony, itp.). 3. Przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym. 4. Wykonywać czynności bez zbędnego pośpiechu i z zachowaniem wymaganych procedur postępowania. 5. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika lub innych osób, powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. 6. Wszystkie czynności po zapadnięciu zmroku wykonywać tylko przy sprawnym oświetleniu elektrycznym lub sprawnej latarce ręcznej, a w uzasadnionych przypadkach stosować kamizelki ostrzegawcze. 7. Formułować w sposób jasny i zwięzły polecenia i pouczenia oraz inne przekazywane informacje. 8. W sytuacjach trudnych i konfliktowych umieć panować nad własnymi emocjami. 9. Dbać o stan apteczki na stanowisku pracy i w samochodzie. III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Strażnik powinien: 1. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń. 2. Nie opuszczać swojego stanowiska pracy przed zakończeniem dnia roboczego. 3. Zamknąć otwarte okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i oświetlenie. 4. Uporządkować stanowisko pracy i zabezpieczyć wszystkie dokumenty wymagające zamknięcia w szafach. 5. Urządzenia przenośne lub stosowane dorywczo należy pozostawić na wyznaczonym miejscu. 6. Przygotować stanowisko pracy na dzien następny. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

8 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU KONSERWATORA I ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO Na stanowisku konserwatora i robotnika gospodarczego może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 6. Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP: 6.1. dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; 6.2. dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; 6.3. przy obsłudze myjki ciśnieniowej; 6.4. przy obsłudze szlifierki stołowej; 6.5. przy obsłudze szlifierki kątowej; 6.6. przy obsłudze wiertarki; 6.7. przy obsłudze urządzenia czyszczącego; 6.8. przy obsłudze pilarki do drewna; 6.9. przy obsłudze kosy spalinowej; przy obsłudze kosiarki; przy obsłudze nożyc do krzewów; przy obsłudze agregatu prądotwórczego; przy obsłudze drabiny; przy pracach związanych z montażem rusztowań; przy obsłudze czajnika elektrycznego; przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRACOWNIK POWINIEN: 1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną na danym stanowisku pracy. 2. Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący. II. W CZASIE PRACY NALEŻY: 1. Ściśle stosować się do zaleceń instrukcji BHP oraz poleceń i wskazówek przełożonych. 2. Podczas pracy koncentrować swoją uwagę na wykonywanej czynności. 3. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. 4. Wykonywać tylko zlecone przez przełożonego prace. 5. Podczas użytkowania elektronarzędzi należy najpierw zapoznać się z fabryczną instrukcją ich uzytkowania oraz stosować się do zaleceń producenta. 6. Podłączyć elektronarzędzia tylko do sprawnej instalacji elektrycznej. 7. Dbać o prawidłowe oświetlenie w miejscu pracy. 8. Chronić elektronarzędzia przed nadmiernym przegrzaniem i zamoknięciem. 9. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elektronarzędzia należy przerwać pracę i zgłosić to przełożonemu. 10. Podczas wykonywania prac w terenie stosować kamizelki odblaskowe. 11. Przestrzegać zasad w ruchu drogowym. 12. Wszelkiego typu narzędzia ręczne składować, przenosić i użytkować w sposób niestwarzający zagrożeń, oraz na czas transportu zabezpieczyć ich ostre krawędzie. 13. Przed użyciem środków chemicznych zapoznać się z ich kartą charakterystyki oraz stosować się do zaleceń i zasad BHP określonych przez ich producenta. III. ZABRONIONE JEST: 1. Używanie młotków z rozklepem (grzybkiem), pęknięciami lub wyszczerbieniami. 2. Używanie pilników bez rączki lub z pękniętą rączką. 3. Używanie do kluczy przedłużaczy (może to prowadzić do rozkalibrowania kluczy, niszczenia główek nakrętek i śrub). 4. Przy wkręcaniu lub wykręcaniu wkrętów nie wolno ich trzymać w ręce (przypadkowo obsuwający się śrubokręt może skaleczyć dłoń trzymającego). 5. Używanie śrubokrętów jako przecinaków.

9 IV. PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 1. Zostawić ład i porządek na stanowisku pracy. 2. Sprawdzić, czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia elektryczne, ułożyć narzędzia w miejscach do tego przeznaczonych. 3. Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce przechowywania. 4. Upewnić się, czy pozostawione stanowisko nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. 5. Pozamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

10 INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU MALARZA BUDOWLANEGO Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr W Na stanowisku malarza budowlanego może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy zezwalające na wykonywanie prac na wysokości. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 6. Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP: - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; - przy obsłudze szlifierki stołowej; - przy obsłudze szlifierki kątowej - przy obsłudze urządzenia czyszczącego; - przy obsłudze wiertarki; - przy obsłudze myjki ciśnieniowej; - przy obsłudze drabiny; - przy pracach związanych z montażem rusztowań; - przy obsłudze czajnika elektrycznego; - przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. Założyć ubranie oraz obuwie robocze. 2. Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów. 3. Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności. 4. Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste (np. okulary, maski itp.). II. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY: NIE WOLNO: 1. Na stanowisku pracy przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych. 2. Stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym. 3. Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu nanosić metodą natryskową oraz szlifować na sucho wykonanych z nich powłok. 4. Pracować ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach. 5. Dotykać zabrudzonymi farbą rękami ust, nosa i oczu. 6. Ignorować drobnych skaleczeń pozostawiając je bez opatrunku. 7. Przechowywać i spożywać posiłki w magazynach z artykułami malarskimi, w miejscach przygotowania farb oraz na stanowisku pracy. 8. Pracować bez ochron osobistych (okularów ochronnych, ochronników słuchu i ochron dróg oddechowych). 9. Opierać pomostów lub desek na przypadkowych podporach (umywalkach, grzejnikach itp.) i przedmiotach. 10. Przechodzić lub przebywać pod pomostem, na którym odbywa się praca. 11. Przesuwać rusztowań w czasie, gdy na nich znajdują się ludzie. 12. Korzystać z rusztowań z uszkodzonymi elementami, bez poręczy ochronnej i desek krawężnikowych. 13. Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy. 14. Przy pracy na drabinie lub pomoście sięgać ręką dalej, niż pozwala na to pionowa pozycja ciała. NAKAZUJE SIĘ: 1. Przy malowaniu konstrukcji kratowych, mostów itp., gdzie nie ma możliwości ustawienia rusztowania, zabezpieczać się pasem bezpieczeństwa zamocowanym do konstrukcji. 2. Używać sprawnych drabin malarskich (nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń lub sztukowań). 3. Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i materiałów. 4. Przy pracy z użyciem materiałów alkalicznych zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem, chronić skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, a przy użyciu stężonych ługów ponadto stosować rękawice i specjalną odzież ochronną. 5. Przy malowaniu natryskowym farbami zawierającymi krzemionkę stosować respiratory.

11 6. Przy stosowaniu materiałów malarsko-lakierniczych zawierających rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne: 6.1. prowadzić roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy sprawnej wentylacji pomieszczenia, zapewniającej co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny; 6.2. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania narzędzi i silników powodujących iskrzenie oraz używania otwartych palenisk. 7. W przypadku występowania zagrożeń uderzenia przez spadające przedmioty i ostrych narzędzi stosować hełmy ochronne. III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 1. Oczyścić używane narzędzia oraz ochrony osobiste i odłożyć je na miejsce przechowywania. 2. Zostawić ład i porządek na stanowisku pracy. 3. Sprawdzić czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia elektryczne. 4. Upewnić się czy pozostawione stanowisko nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. 5. Pozamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

12 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PALACZA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Na stanowisko palacza kotłów centralnego ogrzewania może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno- Ruchową lub instrukcją obsługi danego kotła i innych urządzeń. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 4. Posiada odpowiednie i aktualne uprawnienia do obsługi kotłów CO. 5. Zapoznać się i stosować dodatkowe instrukcje BHP: - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; - przy obsłudze myjki ciśnieniowej; - przy obsłudze drabiny; - przy obsłudze agregatu prądotwórczego; - przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRACOWNIK POWINIEN: 1. Przewietrzyć pomieszczenie kotłowni. 2. Sprawdzić drożność i szczelność przewodów wentylacyjnych. 3. Odpowiednio oświetlić kotłownię. 4. Zapewnić bezpieczne dojście do kotłowni oraz do miejsca składowania opału. 5. Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz oświetlenia i wentylacji. 6. Przed rozpoczęciem pracy należy założyć ubranie robocze i środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary). 7. Zapoznać się z uwagami dotyczącymi funkcjonowania urządzeń zapisanymi w Książce zmian przez zmiennika. II. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY: 1. Dbać o porządek w miejscu pracy. 2. Zapewnić odśnieżanie tras komunikacyjnych związanych z transportem opału w przypadku gołoledzi i opadów śniegu. 3. Zapewnić bezpieczny dojazd transportu do miejsca składowania opału. ZABRANIA SIĘ: 1. Pobierania wody przez kurki spustowe. 2. Uruchamiania kotłów mających uszkodzenia lub zepsute urządzenia kontrolne albo zabezpieczające. 3. Rozpalania kotłów, gdy brak jest ciągu kominowego lub w przypadku złego stanu technicznego komina. 4. Zalewania płonącego w palenisku opału wodą. 5. Przenoszenia ciężarów większych od dopuszczalnych. 6. Używania w kotłowni lamp przenośnych o napięciu większym niż 24 V. 7. Tarasowania przejść i dróg ewakuacyjnych na terenie kotłowni i przed budynkiem. 8. Przechowywania w kotłowni przedmiotów nieprzeznaczonych do obsługi kotłów. 9. Przechowywania w kotłowni materiałów łatwopalnych, wybuchowych itp. 10. Dopuszczania do tego, aby temperatura w kotle przekroczyła 95 C. 11. Przekazywania zmiany podczas awarii kotła lub innych urządzeń bez doprowadzenia ich do stanu normalnego. 12. Stosowania metod pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia oraz życia swojego i współpracowników. 13. Wykonywania innych prac, niezwiązanych z obsługą kotła w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 14. Spania lub wypoczywania w pozycji leżącej na terenie kotłowni. 15. Wpuszczania do pomieszczeń kotłowni osób postronnych lub dopuszczania, aby te osoby obsługiwały kotły. III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Palacz powinien: 1. Poinformować zmiennika o zauważonych mankamentach w działaniu kotła. 2. Dokładne oczyszczenie stanowiska pracy, ułożenie narzędzi i przyrządów pomocniczych w wyznaczonych miejscach. 3. Sprawdzenie, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.

13 IV. POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII: Wyłączyć kocioł w przypadku: 1. Pęknięcia instalacji lub zaistnienia przecieków. 2. Pęknięcia kotła. 3. Innej awarii czy katastrofy w budynku kotłowni. Wyłączyć kocioł poprzez: 1. Szybkie usunięcie żaru z kotła. 2. Ugaszenie żaru poza kotłem. 3. Maksymalne otwarcie czopuchów i drzwiczek popielnika oraz drzwiczek zasypowych. 4. Wystudzenie kotła. Ponowne napełnienie kotła wodą jest dopuszczalne dopiero po usunięciu przyczyny awarii kotła i po jego powolnym wystudzeniu. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

14 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY SPRZĄTANIU POMIESZCZEŃ Do prac przy sprzątaniu pomieszczeń może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 6. Zapoznał się i stosuje dodatkowe instrukcje BHP: - przy obsłudze czajnika elektrycznego, - przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRACOWNIK POWINIEN: 1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy. 2. Zapewnić dobre oświetlenie i usunąć zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy. 3. Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu. 4. Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący. II. W CZASIE PRACY NALEŻY: 1. Ściśle stosować się do zaleceń instrukcji BHP oraz poleceń i wskazówek przełożonych. 2. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. 3. Wykonywać tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego prace. 4. Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca. 5. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane maszyny (np. odkurzacze ), które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenia. 6. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane urządzenia. 7. W razie wątpliwości, co do obsługi urządzeń lub stosowanych metod pracy, pracownik powinien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości. III. PODCZAS PRACY NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZASAD: 1. Jeżeli praca wykonywana jest na podwyższeniu o wysokości powyżej 0,5 m w stosunku do otaczającego terenu należy używać sprawnych technicznie drabin rozstawnych, posiadających zabezpieczenie przed poślizgiem i rozsunięciem się ramion. 2. Praca na drabinie na wysokości powyżej 1,5 m powinna odbywać się przy asekuracji drugiej osoby. W trakcie wchodzenia, schodzenia i przebywania na drabinie należy zachować szczególną ostrożność. 3. Zabrania się ustawiania drabin na stołach, biurkach itp. 4. W czasie sprzątania pomieszczeń nie wolno ustawiać sprzętu na drogach komunikacyjnych i w miejscach z ograniczoną widocznością. 5. Przy sprzątaniu pomieszczeń należy używać tylko takich środków, których właściwości są dobrze znane i nie spowodują uszkodzenia sprzętu i urządzeń. 6. Środki łatwopalne i żrące należy stosować w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 7. Zabrania się używania wilgotnych ścierek do czyszczenia urządzeń zasilanych energią elektryczną (maszyny do liczenia, komputery, gniazda wtykowe, itp.). 8. Sprzęt używany do sprzątania (odkurzacz) należy przed użyciem sprawdzić. 9. W razie stwierdzenia uszkodzenia szczególnie w osprzęcie elektrycznym (np. iskrzenie w obrębie przewodu) nie wolno ich używać. 10. W przypadku powstania pożaru należy ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, a równocześnie należy zaalarmować straż pożarną i powiadomić przełożonych o pożarze. 11. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy podjąć decyzję o ewakuacji ludzi i przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 12. Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą.

15 IV. PRACOWNIKOWI NIE WOLNO: 1. Stosować niebezpiecznych metod pracy, stwarzać zagrożenia dla siebie lub otoczenia. 2. Jeśli podłogi są pastowane należy ustawić tabliczki uwaga świeżo pastowane- palenie i używanie otwartego ognia zabronione. Tabliczka taka powinna znajdować się w miejscu przez okres około 0,5 godziny od wyschnięcia nałożonej powierzchni pasty. 3. Stosować do mycia podłóg benzyny lub innych palnych rozpuszczalników. 4. Pracować bez nakazanych ochron osobistych, a także usuwać osłon czy znaków zabezpieczających lub przeszkadzać innym w pracy. 5. Naprawiać samodzielnie sprzęt, który jest wykorzystywany podczas wykonywanej pracy. 6. Naprawiać urządzeń elektrycznych lub dotykać przewodów elektrycznych pod napięciem. 7. Oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V. 8. Dopuszczać do pracy na swoim stanowisku jakichkolwiek osób postronnych. 9. Tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego. V. PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 1. Wyłączyć dopływ energii w sprzątanych pomieszczeniach. 2. Sprawdzić, czy są wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne, czy są zakręcone krany wodne, czy zamknięty jest dopływ gazu do pomieszczeń. 3. Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych. 4. Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania. 5. Upewnić się, czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stanowią zagrożenia dla otoczenia. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

16 Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Do prac porządkowo - gospodarczych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 6. Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP: 6.1. przy obsłudze kosy spalinowej; 6.2. przy obsłudze kosiarki; 6.3. przy obsłudze nożyc do krzewów; 6.4. przy obsłudze drabiny; 6.5. przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY: 1. Przygotować niezbędny sprzęt i urządzenia oraz ocenić ich stan techniczny. 2. Sprawdzić wzrokowo bezpieczeństwo miejsca pracy. 3. Zapoznać się z zakresem prac. II. PODCZAS PRACY NALEŻY: 1. Wykonywać obowiązki zawarte w regulaminie pracy i polecenia przełożonego. 2. Używać tylko sprawnego technicznie sprzętu. 3. Zachować szczególną ostrożność przy pracy w pobliżu pracujących maszyn. 4. Zachować szczególną ostrożność przy sprzątaniu traktów komunikacyjnych. 5. Dbać o drożność traktów komunikacyjnych i dróg przeciwpożarowych. 6. Rozmieszczać znaki ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z normami lub zaleceniami przełożonego. 7. W przypadku konieczności stosowania drabiny stosować tylko sprawne drabiny, stabilnie ustawione i zabezpieczone przed samoczynnym przesunięciem się. III. NA STANOWISKU PRACY ZABRANIA SIĘ: 1. Pracy na niesprawnych lub niekompletnych narzędziach i urządzeniach. 2. Palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz alkoholu. 3. Wykonywania samodzielnych napraw sprzętu. 4. Tarasowania traktów komunikacyjnych. 5. Składowania śmieci w nieprzeznaczonych do tego miejscach. 6. Polewania, moczenia wodą urządzeń oraz instalacji elektrycznych. 7. Ręcznego przenoszenia ciężarów o masie przekraczającej 50 kg dla mężczyzny i 20 kg dla kobiety. 8. Samowolnego przemieszczania znaków ostrzegawczych i informacyjnych. IV. PRZY ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 1. Oczyścić i odłożyć w wyznaczone miejsce sprzęt. 2. Wszystkie nieprawidłowości zgłosić przełożonemu. 3. Uporządkować stanowisko pracy i sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

17 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP DLA OSÓB (KIEROWCÓW) KORZYSTAJĄCYCH Z POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH Do obsługi pojazdów służbowych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Posiada dokument prawa jazdy o odpowiedniej kategorii. 4. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego pojazdu. 5. Uzyskał polecenie wyjazdu służbowego od przełożonego. I. ZASADNICZE CZYNNOŚCI KIEROWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: Wykonanie codziennej obsługi: 1. Sprawdzenie czystości pojazdu. 2. Sprawdzenie stanu paliwa. 3. Sprawdzenie stanu i uzupełnienie (w razie potrzeby) oleju w silniku, płynu chłodzącego oraz ciśnienia powietrza w oponach. 4. Sprawdzenie działania świateł zewnętrznych i wewnętrznych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek szyb. 5. Inne czynności wynikające ze szczególnych cech konstrukcyjnych pojazdu lub szczególnych warunków eksploatacji. 6. Przy obsłudze pojazdu należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcjach obsługi). 7. Posiadanie w eksploatowanym pojeździe sprawnej gaśnicy, właściwie zaopatrzonej apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz podstawowego wyposażenia technicznego. II. ZASADNICZE CZYNNOŚCI KIEROWCY W TRAKCIE REALIZOWANIA POWIERZONEJ MU PRACY: 1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 2. W przypadku udziału lub napotkania wypadku drogowego lub kolizji kierowca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy rannym, powiadomienia o wypadku Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz przełożonego, a miejsce wypadku pozostawić w takim stanie w jakim nastąpił wypadek. III. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: W razie awarii pojazdu stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. IV. CZYNNOŚCI KIEROWCY PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 1. Zamknięcie pojazdu oraz zabezpieczenie przed ewentualnym dostępem osób postronnych. 2. Upewnienie się, że pozostawiony pojazd lub ładunek na nim nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia. 3. Zabezpieczyć dokumenty i kluczyki pojazdu oraz materiały wartościowe. V. CZYNNOŚCI SUROWO ZABRONIONE DLA KIEROWCY: 1. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. 2. Prowadzenie pojazdu w sposób niezgodny z przepisami drogowymi i Kodeksem Drogowym. 3. Zabieranie osób postronnych, przygodnych pasażerów do pojazdu. 4. Prowadzenie technicznie niesprawnego pojazdu. 5. Prowadzenie pojazdu w przypadku nadmiernego zmęczenia i niedyspozycji. Ubranie i obuwie kierowcy podczas prowadzenia pojazdu nie może w żaden sposób utrudniać i ograniczać swobodę ruchów. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

18 Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP DLA OSÓB (KIEROWCÓW) KORZYSTAJĄCYCH Z POJAZDÓW PRYWATNYCH W RAMACH POLECEŃ WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH Do obsługi pojazdów samochodowych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Posiada dokument prawa jazdy o odpowiedniej kategorii. 4. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego pojazdu. 5. Uzyskał polecenie wyjazdu służbowego od przełożonego. I. ZASADNICZE CZYNNOŚCI KIEROWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: Wykonanie codziennej obsługi: 1. Sprawdzenie czystości pojazdu. 2. Sprawdzenie stanu paliwa. 3. Sprawdzenie stanu i uzupełnienie (w razie potrzeby) oleju w silniku, płynu chłodzącego oraz ciśnienia powietrza w oponach. 4. Sprawdzenie działania świateł zewnętrznych i wewnętrznych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek szyb. 5. Inne czynności wynikające ze szczególnych cech konstrukcyjnych pojazdu lub szczególnych warunków eksploatacji. 6. Przy obsłudze pojazdu należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcjach obsługi). 7. Posiadanie w eksploatowanym pojeździe sprawnej gaśnicy, właściwie zaopatrzonej apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz podstawowego wyposażenia technicznego. II. ZASADNICZE CZYNNOŚCI KIEROWCY W TRAKCIE REALIZOWANIA POWIERZONEJ MU PRACY: 1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 2. W przypadku udziału lub napotkania wypadku drogowego lub kolizji kierowca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy rannym, powiadomienia o wypadku Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz przełożonego, a miejsce wypadku pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. III. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: W razie awarii pojazdu stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. IV. CZYNNOŚCI SUROWO ZABRONIONE DLA KIEROWCY: 1. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. 2. Prowadzenie pojazdu w sposób niezgodny z przepisami drogowymi i Kodeksem Drogowym. 3. Zabierać osób postronnych, przygodnych pasażerów do pojazdu. 4. Prowadzenie technicznie niesprawnego pojazdu. 5. Prowadzenie pojazdu w przypadku nadmiernego zmęczenia i niedyspozycji. Ubranie i obuwie kierowcy podczas prowadzenia pojazdu nie może w żaden sposób utrudniać i ograniczać swobodę ruchów. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

19 Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Do obsługi komputera i urządzeń pomocniczych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno- Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. I. STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE: Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia poszczególnych jego elementów nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia mięśniowo-szkieletowego i wzroku oraz być źródłem zagrożenia dla pracownika. 1. Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania: 1.1. oznakowania na ekranie powinny być wyraźne i czytelne; 1.2. obraz na ekranie powinien być stabilny ; 1.3. jaskrawość i kontrast znaków na ekranie powinny być łatwe do regulowania; 1.4. regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20 o do tyłu i 5 o do przodu oraz obrót dookoła własnej osi o co najmniej 120 o (po 60 o w obu kierunkach); 1.5. w razie potrzeby, wynikającej z cech antropometrycznych pracownika, powinna być użyta oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół; 1.6. ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub być wyposażony w odpowiedni filtr. 2. Ustawienia monitora względem źródła światła powinno wykluczać efekt olśnienia i ograniczać odbicie światła. 3. Klawiatura powinna stanowić oddzielny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy: 3.1. konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi taką pozycję, która nie powodowała by zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy; klawiatura powinna posiadać w szczególności: - możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0-15 o ; - odpowiednią wysokość, tak dopasowaną, aby wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych z literami A, S..., licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji nachylenia klawiatury; 3.2. powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne. 4. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia (również zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury). Szerokość głębokości stołu powinna zapewnić: 4.1. wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska pracy i wykonanie czynności związanych z rodzajem pracy; 4.2. ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm pomiędzy klawiaturą a brzegiem stołu; 4.3. ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonej pozycji ciała. 5. Wysokość stołu i siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała: 5.1. naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej konta prostego pomiędzy ramieniem a przedramieniem; 5.2. odpowiedni kąt obserwacji monitora ekranowego w zakresie 20 o 50 o w dół, przy czym górna krawędź ekranu nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika; 5.3. odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu. 6. Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa i barwy jasnej. 7. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać: 7.1. wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała swobodę ruchów; 7.2. regulację wysokości siedziska w zakresie mm licząc od podłogi; 7.3. regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie - 5 o do przodu i 30 o do tyłu wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia powinno być dostosowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; 7.4. możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 o ; 7.5. podłokietniki; 7.6. mechanizmy regulacji wysokości siedzenia i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze, a usytuowanie regulacji powinno znajdować się w takim miejscu, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej. 8. W przypadku kiedy istnieje konieczność korzystania z dokumentów stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości pracownika. Uchwyt na dokumenty powinien znajdować się przed pracownikiem pomiędzy ekranem monitora, a klawiaturą, dopuszcza się ustawienie uchwytu w innej pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu.

20 9. Na życzenie pracownika lub w przypadku, kiedy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek: 9.1. podnóżek powinien mieć kąt nachylenia w zakresie od 0-15 o, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb pracownika; 9.2. powierzchnia podnóżka powinna być antypoślizgowa, a sam podnóżek powinien być stabilny. 10. Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych. Dostęp do stanowiska pracy powinien być swobodny i przestrzenny. Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 0,6m, a między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora co najmniej 0,8m. 11. Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić co najmniej mm. 12. Oświetlenie powinno zapewnić komfort pracy wzrokowej, a szczególnie: zalecane jest dopuszczalne natężenie oświetlenia w przedziale 500 do 700 lx; należy ograniczyć oświetlenie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie obiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach; dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego, pod warunkiem, że będą to oprawy niepowodujące olśnienia. 13. Przy projektowaniu, doborze i modernizacji oprogramowania, a także przy planowaniu wykonania zadań z użyciem ekranu monitora pracodawca powinien uwzględnić w szczególności następujące wymagania: oprogramowanie powinno odpowiadać zadaniu przewidzianemu do wykonania; oprogramowanie powinno być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy i (lub) doświadczenia pracownika; systemy komputerowe muszą zapewnić przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu; systemy komputerowe muszą gwarantować wyświetlenie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika; bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy; przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny być stosowane zasady ergonomii. 14. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami komputerowymi nie powinna być mniejsza niż 40%. 15. Wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym dotyczące poziomu hałasu oraz promieniowania, określają odrębne przepisy i Polskie Normy. 16. Należy stosować łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego. II. NA STANOWISKU PRACY KOMPUTERA I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZABRANIA SIĘ: 1. Zatrudnienia kobiet w ciąży powyżej 4 godzin na dobę. 2. Dokonywania jakichkolwiek napraw przez osoby do tego nieupoważnione. 3. Wykonywanie napraw komputera przy włączonym zasilaniu energią elektryczną. 4. Czyszczenia na mokro urządzeń będących pod napięciem. 5. Przechowywania na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych. III. PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 1. Wyłączyć urządzenia. 2. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy KOMPLEX Bezpieczeństwo i higiena pracy Przed Tobą takie zagadnienia: System ochrony pracy w Polsce Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Czynniki szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracy w Państwa magazynie, firma ESPERTO ma przyjemność przedstawić Instruktaż do bezpiecznej pracy w magazynie.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo