ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz z późn. zm.) Wójt Gminy Lyski zarządza, co następuje: 1. Wprowadzam i zobowiązuję do zapoznania się i stosowania instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia: 1) Instrukcja BHP na stanowisku pracownika administracyjno biurowego - Załącznik Nr 1; 2) Instrukcja BHP na stanowisku informatyka - Załącznik Nr 2; 3) Instrukcja BHP na stanowisku strażnika gminnego - Załącznik Nr 3; 4) Instrukcja BHP na stanowisku konserwatora i robotnika gospodarczego - Załącznik Nr 4; 5) Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego - Załącznik Nr 5; 6) Instrukcja BHP na stanowisku palacza kotłów centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 6; 7) Instrukcja BHP na stanowisku osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń - Załącznik Nr 7; 8) Instrukcja BHP przy pracach porządkowo gospodarczych na terenie gminy Lyski- Załącznik Nr 8; 9) Instrukcja BHP dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych - Załącznik Nr 9; 10) Instrukcja BHP dla osób (kierowców) korzystających pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych - Załącznik Nr 10; 11) Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i urządzeń pomocniczych - Załącznik Nr 11; 12) Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny do papieru - Załącznik Nr 12; 13) Instrukcja BHP przy obsłudze kopiarki kserograficznej - Załącznik Nr 13; 14) Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki - Załącznik Nr 14; 15) Instrukcja BHP przy obsłudze bindownicy - Załącznik Nr 15; 16) Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia czyszczącego - Załącznik Nr 16; 17) Instrukcja BHP przy obsłudze drabiny - Załącznik Nr 17; 18) Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki stołowej - Załącznik Nr 18; 19) Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki kątowej - Załącznik Nr 19; 20) Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki - Załącznik Nr 20; 21) Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki do drewna - Załącznik Nr 21; 22) Instrukcja BHP przy obsłudze kosy spalinowej - Załącznik Nr 22; 23) Instrukcja BHP przy obsłudze kosiarki - Załącznik Nr 23; 24) Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc do krzewów- Załącznik Nr 24; 25) Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego - Załącznik Nr 25; 26) Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 26;

2 27) Instrukcja BHP przy obsłudze myjki ciśnieniowej - Załącznik Nr 27; 28) Instrukcja BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań - Załącznik Nr 28; 29) Instrukcja BHP przy obsłudze czajnika elektrycznego Załącznik Nr 29; 30) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Załącznik Nr 30; 2. Zobowiązuję Kierowników Urzędu Gminy Lyski, Komendanta Straży Gminnej w Lyskach do zapoznania z instrukcjami podległych pracowników uwzględniając specyfikę stanowisk pracy oraz do stałego przestrzegania postanowień zawartych w instrukcjach i umieszczenia ich w widocznym miejscu na stanowisku pracy, którego instrukcje te dotyczą. 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Lyski do przestrzegania postanowień instrukcji podczas zadań na zajmowanym stanowisku. Wykonanie powyższych instrukcji powierzam inspektorowi ds. BHP w Urzędzie Gminy Lyski. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5. WÓJT GMINY LYSKI Grzegorz Gryt Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO BIUROWEGO Do prac administracyjno - biurowych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 4. Jest zapoznany z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w biurze oraz instrukcjami bhp: - przy obsłudze komputera i urządzeń pomocniczych; - przy obsłudze kopiarki kserograficznej; - przy obsłudze bindownicy; - przy obsłudze niszczarki do papieru; - przy obsłudze gilotyny; - przy obsłudze czajnika elektrycznego; - przy obsłudze drabiny; - przy udzielaniu pierwszej pomocy; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; W budynku UG Lyski istnieją dwie czynne instalacje elektryczne: podtynkowa (stara) i natynkowa (nowa) poprowadzona w korytkach. Instalacja natynkowa dedykowana jest tylko i wyłącznie do komputerów (tj. monitory, jednostki centralne, laptopy). Pozostałe urządzenia jak: drukarki, czajniki itp. należy zasilić je z instalacji starej. I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. Wywietrzyć pomieszczenie. 2. Skontrolować wyposażenie stanowiska. 3. Sprawdzić stan techniczny mebli, sprzętu, urządzeń i oświetlenia oraz drożność dróg komunikacyjnych. 4. Dostosować ustawienie urządzeń i wyposażenia do swoich potrzeb. 5. Przygotować komputer do pracy poprzez: a) Sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych; b) Podłączenie do odrębnej sieci zasilającej komputer; c) Wyregulowanie jasności oraz kontrastu pomiędzy znakami i tłem w zależności od potrzeb i aktualnych warunków otoczenia; II. CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY: W czasie wykonywania pracy pracownik powinien: 1. Utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy i przestrzegać zasad i przepisów BHP. 2. Przy konieczności sięgania wysoko korzystać zawsze z odpowiednio ustawionej drabinki. 3. Przestrzegać istniejących zakazów palenia tytoniu i używania otwartego ognia w miejscach niedozwolonych. 4. Zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu biura (np. czajnika elektrycznego itp.). 5. Przy obsłudze sprzętu i urządzeń biurowych postępować zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 6. Nie tarasować przejść i tras ewakuacyjnych. 7. Dbać o estetyczny wygląd i higienę osobistą. 8. Koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach. 9. Nie dopuścić do korzystania z urządzeń przez osoby nieupoważnione. 10. Każde uszkodzenie urządzań znajdujących się w biurze należy zgłosić do osoby upoważnionej do naprawy sprzętu. III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE: Pracownikowi zabrania się: 1. Używania niesprawnych bądź uszkodzonych urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznej. 2. Samodzielnego naprawiania uszkodzonego sprzętu urządzeń elektrycznych lub instalacji. 3. Wchodzenia na krzesła, stoły, parapety w celu sięgnięcia wyżej. 4. Wykonywanie napraw komputera przy włączonym zasilaniu energią elektryczną. 5. Zakaz przechowywania na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych. 6. Czyszczenia na mokro urządzeń będących pod napięciem lub środkami mogącymi spowodować ich samozapłon. 7. Wkładania rąk palców lub innych przedmiotów do szczeliny chwytającej papier, gdy mamy do czynienia z niszczarką lub gilotyną do papieru.

4 8. Ręcznego przenoszenia ciężarów o masie przekraczających 50 kg dla mężczyzny i 20 kg dla kobiety. Pracodawcy zabrania się: 1. Zatrudnienia kobiet w ciąży powyżej 4 godziny na dobę, gdy ma styczność z monitorem ekranowym. IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Pracownik po zakończeniu pracy powinien: 1. Zamknąć otwarte okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i oświetlenie. 2. Uporządkować stanowisko pracy i zabezpieczyć wszystkie dokumenty wymagające zamknięcie w szafach lub sejfach, jednocześnie przygotować do pracy w dniu następnym. 3. Urządzenia przenośne lub stosowane dorywczo należy odnieść na swoje miejsce. 4. Sprawdzić czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń. V. UWAGI KOŃCOWE: W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o udzielnie wyjaśnień. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU INFORMATYKA Do pracy na stanowisku informatyka może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w biurze, takich jak komputer, monitor ekranowy, drukarka, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka do papieru, bindownica, gilotyna oraz czajnik elektryczny. 4. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 5. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 6. Zapoznał się z instrukcją BHP na stanowisku pracownika administracyjno biurowego; 7. Zapoznał się z instrukcją przy udzielaniu pierwszej pomocy. W budynku UG Lyski istnieją dwie czynne instalacje elektryczne: podtynkowa (stara) i natynkowa (nowa) poprowadzona w korytkach, która dedykowana jest tylko i wyłącznie do komputerów (tj. monitory, jednostki centralne, laptopy). Pozostałe urządzenia jak: drukarki, czajniki, itp. należy je podłączyć do instalacji starej. I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów. 2. Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności. 3. Sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej. 4. Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy. 5. Zapoznać się z dokumentacją obsługiwanego urządzenia. 6. Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu. II. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY: ZABRANIA SIĘ: 1. Pracy na sprzęcie uszkodzonym bądź niesprawnym technicznie. 2. Stosować uszkodzonych narzędzi. 3. Zdejmowania osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych urządzeń i narzędzi pod napięciem. 4. Na stanowisku pracy przechowywania materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy. 5. Dotykania elementów elektronicznych w nieosłoniętym urządzeniu pod napięciem gołymi palcami, a wyłącznie za pośrednictwem materiałów izolacyjnych lub izolowanych narzędzi, jak wkrętaki i szczypce z atestem elektrycznym, dostosowanym do aktualnego napięcia roboczego. 6. Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy. 7. Wykonywać napraw na metalowym stole, krześle, w pomieszczeniu o wilgotnej, brudnej lub przewodzącej podłodze, a także, jeżeli w bezpośrednim zasięgu rąk i nóg znajdują się masy metalowe, również "uziemione", jak grzejniki co, rury wodociągowe lub kanalizacyjne. 8. Przechowywania na stanowisku magnesów, metali namagnesowanych. 9. Czyszczenia na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem. 10. Używania do czyszczenia komputerów rozpuszczalników. 11. Zastawiania otworów wentylacyjnych komputera i innych urządzeń. 12. Przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych. 13. Wyłączania bezpośrednio z kontaktu urządzeń z nośnikami danych.

6 NAKAZUJE SIĘ: 1. Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi. 2. Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia. 3. Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy. 4. Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych. 5. Sprzęt przekazywany użytkownikowi po naprawie powinien mieć pełnosprawną izolację obudowy, nie zmienioną w stosunku do konstrukcji przyjętej przez producenta. 6. Odłączyć całkowicie przewód zasilania sieciowego od naprawianego lub konserwowanego urządzenia, jeżeli wykonuje się takie czynności, jak dołączanie części elektronicznych, przewodów, odkręcanie śrub stykowych itp. 7. Unikać wyładowań elektrostatycznych podczas manipulowania sprzętem przy odkrytej pokrywie obudowy. III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 1. Odłożyć części i gotowe elementy na wyznaczone miejsca. 2. Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt. IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 1. O wadach lub niesprawnych narzędziach należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego. 2. W pierwszej kolejności należy bezpiecznie wyeliminować zagrożenie przez wyłączenie urządzenia i odcięcie zasilania. 3. W razie awarii stwarzającej zagrożenie należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

7 INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU STRAŻNIKA GMINNEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr W I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: Strażnik powinien: 1. Posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. 2. Mieć odpowiedni stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie powierzonej pracy potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy. 3. Dbać o schludny wygląd oraz o powierzone mienie. 4. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. 5. Zapoznać się i stosować dodatkowe instrukcje BHP: - na stanowisku pracownika administracyjno - biurowego; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; - przy obsłudze myjki ciśnieniowej; - przy obsłudze drabiny; - przy udzielaniu pierwszej pomocy. II. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY: Strażnik powinien: 1. Dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu. 2. Wykorzystywać wyposażenia techniczne zgodnie z przeznaczeniem (samochód, sprzęt komputerowy, telefony, itp.). 3. Przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym. 4. Wykonywać czynności bez zbędnego pośpiechu i z zachowaniem wymaganych procedur postępowania. 5. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika lub innych osób, powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. 6. Wszystkie czynności po zapadnięciu zmroku wykonywać tylko przy sprawnym oświetleniu elektrycznym lub sprawnej latarce ręcznej, a w uzasadnionych przypadkach stosować kamizelki ostrzegawcze. 7. Formułować w sposób jasny i zwięzły polecenia i pouczenia oraz inne przekazywane informacje. 8. W sytuacjach trudnych i konfliktowych umieć panować nad własnymi emocjami. 9. Dbać o stan apteczki na stanowisku pracy i w samochodzie. III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Strażnik powinien: 1. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń. 2. Nie opuszczać swojego stanowiska pracy przed zakończeniem dnia roboczego. 3. Zamknąć otwarte okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i oświetlenie. 4. Uporządkować stanowisko pracy i zabezpieczyć wszystkie dokumenty wymagające zamknięcia w szafach. 5. Urządzenia przenośne lub stosowane dorywczo należy pozostawić na wyznaczonym miejscu. 6. Przygotować stanowisko pracy na dzien następny. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

8 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU KONSERWATORA I ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO Na stanowisku konserwatora i robotnika gospodarczego może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 6. Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP: 6.1. dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; 6.2. dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; 6.3. przy obsłudze myjki ciśnieniowej; 6.4. przy obsłudze szlifierki stołowej; 6.5. przy obsłudze szlifierki kątowej; 6.6. przy obsłudze wiertarki; 6.7. przy obsłudze urządzenia czyszczącego; 6.8. przy obsłudze pilarki do drewna; 6.9. przy obsłudze kosy spalinowej; przy obsłudze kosiarki; przy obsłudze nożyc do krzewów; przy obsłudze agregatu prądotwórczego; przy obsłudze drabiny; przy pracach związanych z montażem rusztowań; przy obsłudze czajnika elektrycznego; przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRACOWNIK POWINIEN: 1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną na danym stanowisku pracy. 2. Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący. II. W CZASIE PRACY NALEŻY: 1. Ściśle stosować się do zaleceń instrukcji BHP oraz poleceń i wskazówek przełożonych. 2. Podczas pracy koncentrować swoją uwagę na wykonywanej czynności. 3. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. 4. Wykonywać tylko zlecone przez przełożonego prace. 5. Podczas użytkowania elektronarzędzi należy najpierw zapoznać się z fabryczną instrukcją ich uzytkowania oraz stosować się do zaleceń producenta. 6. Podłączyć elektronarzędzia tylko do sprawnej instalacji elektrycznej. 7. Dbać o prawidłowe oświetlenie w miejscu pracy. 8. Chronić elektronarzędzia przed nadmiernym przegrzaniem i zamoknięciem. 9. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elektronarzędzia należy przerwać pracę i zgłosić to przełożonemu. 10. Podczas wykonywania prac w terenie stosować kamizelki odblaskowe. 11. Przestrzegać zasad w ruchu drogowym. 12. Wszelkiego typu narzędzia ręczne składować, przenosić i użytkować w sposób niestwarzający zagrożeń, oraz na czas transportu zabezpieczyć ich ostre krawędzie. 13. Przed użyciem środków chemicznych zapoznać się z ich kartą charakterystyki oraz stosować się do zaleceń i zasad BHP określonych przez ich producenta. III. ZABRONIONE JEST: 1. Używanie młotków z rozklepem (grzybkiem), pęknięciami lub wyszczerbieniami. 2. Używanie pilników bez rączki lub z pękniętą rączką. 3. Używanie do kluczy przedłużaczy (może to prowadzić do rozkalibrowania kluczy, niszczenia główek nakrętek i śrub). 4. Przy wkręcaniu lub wykręcaniu wkrętów nie wolno ich trzymać w ręce (przypadkowo obsuwający się śrubokręt może skaleczyć dłoń trzymającego). 5. Używanie śrubokrętów jako przecinaków.

9 IV. PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 1. Zostawić ład i porządek na stanowisku pracy. 2. Sprawdzić, czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia elektryczne, ułożyć narzędzia w miejscach do tego przeznaczonych. 3. Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce przechowywania. 4. Upewnić się, czy pozostawione stanowisko nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. 5. Pozamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

10 INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU MALARZA BUDOWLANEGO Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr W Na stanowisku malarza budowlanego może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy zezwalające na wykonywanie prac na wysokości. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 6. Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP: - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; - przy obsłudze szlifierki stołowej; - przy obsłudze szlifierki kątowej - przy obsłudze urządzenia czyszczącego; - przy obsłudze wiertarki; - przy obsłudze myjki ciśnieniowej; - przy obsłudze drabiny; - przy pracach związanych z montażem rusztowań; - przy obsłudze czajnika elektrycznego; - przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. Założyć ubranie oraz obuwie robocze. 2. Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów. 3. Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności. 4. Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste (np. okulary, maski itp.). II. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY: NIE WOLNO: 1. Na stanowisku pracy przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych. 2. Stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym. 3. Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu nanosić metodą natryskową oraz szlifować na sucho wykonanych z nich powłok. 4. Pracować ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach. 5. Dotykać zabrudzonymi farbą rękami ust, nosa i oczu. 6. Ignorować drobnych skaleczeń pozostawiając je bez opatrunku. 7. Przechowywać i spożywać posiłki w magazynach z artykułami malarskimi, w miejscach przygotowania farb oraz na stanowisku pracy. 8. Pracować bez ochron osobistych (okularów ochronnych, ochronników słuchu i ochron dróg oddechowych). 9. Opierać pomostów lub desek na przypadkowych podporach (umywalkach, grzejnikach itp.) i przedmiotach. 10. Przechodzić lub przebywać pod pomostem, na którym odbywa się praca. 11. Przesuwać rusztowań w czasie, gdy na nich znajdują się ludzie. 12. Korzystać z rusztowań z uszkodzonymi elementami, bez poręczy ochronnej i desek krawężnikowych. 13. Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy. 14. Przy pracy na drabinie lub pomoście sięgać ręką dalej, niż pozwala na to pionowa pozycja ciała. NAKAZUJE SIĘ: 1. Przy malowaniu konstrukcji kratowych, mostów itp., gdzie nie ma możliwości ustawienia rusztowania, zabezpieczać się pasem bezpieczeństwa zamocowanym do konstrukcji. 2. Używać sprawnych drabin malarskich (nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń lub sztukowań). 3. Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i materiałów. 4. Przy pracy z użyciem materiałów alkalicznych zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem, chronić skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, a przy użyciu stężonych ługów ponadto stosować rękawice i specjalną odzież ochronną. 5. Przy malowaniu natryskowym farbami zawierającymi krzemionkę stosować respiratory.

11 6. Przy stosowaniu materiałów malarsko-lakierniczych zawierających rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne: 6.1. prowadzić roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy sprawnej wentylacji pomieszczenia, zapewniającej co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny; 6.2. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania narzędzi i silników powodujących iskrzenie oraz używania otwartych palenisk. 7. W przypadku występowania zagrożeń uderzenia przez spadające przedmioty i ostrych narzędzi stosować hełmy ochronne. III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 1. Oczyścić używane narzędzia oraz ochrony osobiste i odłożyć je na miejsce przechowywania. 2. Zostawić ład i porządek na stanowisku pracy. 3. Sprawdzić czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia elektryczne. 4. Upewnić się czy pozostawione stanowisko nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. 5. Pozamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

12 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PALACZA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Na stanowisko palacza kotłów centralnego ogrzewania może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno- Ruchową lub instrukcją obsługi danego kotła i innych urządzeń. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 4. Posiada odpowiednie i aktualne uprawnienia do obsługi kotłów CO. 5. Zapoznać się i stosować dodatkowe instrukcje BHP: - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów służbowych; - dla osób (kierowców) korzystających z pojazdów prywatnych w ramach poleceń wyjazdów służbowych; - przy obsłudze myjki ciśnieniowej; - przy obsłudze drabiny; - przy obsłudze agregatu prądotwórczego; - przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRACOWNIK POWINIEN: 1. Przewietrzyć pomieszczenie kotłowni. 2. Sprawdzić drożność i szczelność przewodów wentylacyjnych. 3. Odpowiednio oświetlić kotłownię. 4. Zapewnić bezpieczne dojście do kotłowni oraz do miejsca składowania opału. 5. Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz oświetlenia i wentylacji. 6. Przed rozpoczęciem pracy należy założyć ubranie robocze i środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary). 7. Zapoznać się z uwagami dotyczącymi funkcjonowania urządzeń zapisanymi w Książce zmian przez zmiennika. II. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY: 1. Dbać o porządek w miejscu pracy. 2. Zapewnić odśnieżanie tras komunikacyjnych związanych z transportem opału w przypadku gołoledzi i opadów śniegu. 3. Zapewnić bezpieczny dojazd transportu do miejsca składowania opału. ZABRANIA SIĘ: 1. Pobierania wody przez kurki spustowe. 2. Uruchamiania kotłów mających uszkodzenia lub zepsute urządzenia kontrolne albo zabezpieczające. 3. Rozpalania kotłów, gdy brak jest ciągu kominowego lub w przypadku złego stanu technicznego komina. 4. Zalewania płonącego w palenisku opału wodą. 5. Przenoszenia ciężarów większych od dopuszczalnych. 6. Używania w kotłowni lamp przenośnych o napięciu większym niż 24 V. 7. Tarasowania przejść i dróg ewakuacyjnych na terenie kotłowni i przed budynkiem. 8. Przechowywania w kotłowni przedmiotów nieprzeznaczonych do obsługi kotłów. 9. Przechowywania w kotłowni materiałów łatwopalnych, wybuchowych itp. 10. Dopuszczania do tego, aby temperatura w kotle przekroczyła 95 C. 11. Przekazywania zmiany podczas awarii kotła lub innych urządzeń bez doprowadzenia ich do stanu normalnego. 12. Stosowania metod pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia oraz życia swojego i współpracowników. 13. Wykonywania innych prac, niezwiązanych z obsługą kotła w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 14. Spania lub wypoczywania w pozycji leżącej na terenie kotłowni. 15. Wpuszczania do pomieszczeń kotłowni osób postronnych lub dopuszczania, aby te osoby obsługiwały kotły. III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Palacz powinien: 1. Poinformować zmiennika o zauważonych mankamentach w działaniu kotła. 2. Dokładne oczyszczenie stanowiska pracy, ułożenie narzędzi i przyrządów pomocniczych w wyznaczonych miejscach. 3. Sprawdzenie, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.

13 IV. POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII: Wyłączyć kocioł w przypadku: 1. Pęknięcia instalacji lub zaistnienia przecieków. 2. Pęknięcia kotła. 3. Innej awarii czy katastrofy w budynku kotłowni. Wyłączyć kocioł poprzez: 1. Szybkie usunięcie żaru z kotła. 2. Ugaszenie żaru poza kotłem. 3. Maksymalne otwarcie czopuchów i drzwiczek popielnika oraz drzwiczek zasypowych. 4. Wystudzenie kotła. Ponowne napełnienie kotła wodą jest dopuszczalne dopiero po usunięciu przyczyny awarii kotła i po jego powolnym wystudzeniu. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

14 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY SPRZĄTANIU POMIESZCZEŃ Do prac przy sprzątaniu pomieszczeń może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 6. Zapoznał się i stosuje dodatkowe instrukcje BHP: - przy obsłudze czajnika elektrycznego, - przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRACOWNIK POWINIEN: 1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy. 2. Zapewnić dobre oświetlenie i usunąć zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy. 3. Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu. 4. Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący. II. W CZASIE PRACY NALEŻY: 1. Ściśle stosować się do zaleceń instrukcji BHP oraz poleceń i wskazówek przełożonych. 2. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. 3. Wykonywać tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego prace. 4. Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca. 5. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane maszyny (np. odkurzacze ), które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenia. 6. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane urządzenia. 7. W razie wątpliwości, co do obsługi urządzeń lub stosowanych metod pracy, pracownik powinien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości. III. PODCZAS PRACY NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZASAD: 1. Jeżeli praca wykonywana jest na podwyższeniu o wysokości powyżej 0,5 m w stosunku do otaczającego terenu należy używać sprawnych technicznie drabin rozstawnych, posiadających zabezpieczenie przed poślizgiem i rozsunięciem się ramion. 2. Praca na drabinie na wysokości powyżej 1,5 m powinna odbywać się przy asekuracji drugiej osoby. W trakcie wchodzenia, schodzenia i przebywania na drabinie należy zachować szczególną ostrożność. 3. Zabrania się ustawiania drabin na stołach, biurkach itp. 4. W czasie sprzątania pomieszczeń nie wolno ustawiać sprzętu na drogach komunikacyjnych i w miejscach z ograniczoną widocznością. 5. Przy sprzątaniu pomieszczeń należy używać tylko takich środków, których właściwości są dobrze znane i nie spowodują uszkodzenia sprzętu i urządzeń. 6. Środki łatwopalne i żrące należy stosować w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 7. Zabrania się używania wilgotnych ścierek do czyszczenia urządzeń zasilanych energią elektryczną (maszyny do liczenia, komputery, gniazda wtykowe, itp.). 8. Sprzęt używany do sprzątania (odkurzacz) należy przed użyciem sprawdzić. 9. W razie stwierdzenia uszkodzenia szczególnie w osprzęcie elektrycznym (np. iskrzenie w obrębie przewodu) nie wolno ich używać. 10. W przypadku powstania pożaru należy ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, a równocześnie należy zaalarmować straż pożarną i powiadomić przełożonych o pożarze. 11. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy podjąć decyzję o ewakuacji ludzi i przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 12. Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą.

15 IV. PRACOWNIKOWI NIE WOLNO: 1. Stosować niebezpiecznych metod pracy, stwarzać zagrożenia dla siebie lub otoczenia. 2. Jeśli podłogi są pastowane należy ustawić tabliczki uwaga świeżo pastowane- palenie i używanie otwartego ognia zabronione. Tabliczka taka powinna znajdować się w miejscu przez okres około 0,5 godziny od wyschnięcia nałożonej powierzchni pasty. 3. Stosować do mycia podłóg benzyny lub innych palnych rozpuszczalników. 4. Pracować bez nakazanych ochron osobistych, a także usuwać osłon czy znaków zabezpieczających lub przeszkadzać innym w pracy. 5. Naprawiać samodzielnie sprzęt, który jest wykorzystywany podczas wykonywanej pracy. 6. Naprawiać urządzeń elektrycznych lub dotykać przewodów elektrycznych pod napięciem. 7. Oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V. 8. Dopuszczać do pracy na swoim stanowisku jakichkolwiek osób postronnych. 9. Tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego. V. PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 1. Wyłączyć dopływ energii w sprzątanych pomieszczeniach. 2. Sprawdzić, czy są wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne, czy są zakręcone krany wodne, czy zamknięty jest dopływ gazu do pomieszczeń. 3. Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych. 4. Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania. 5. Upewnić się, czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stanowią zagrożenia dla otoczenia. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

16 Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Do prac porządkowo - gospodarczych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. 5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. 6. Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP: 6.1. przy obsłudze kosy spalinowej; 6.2. przy obsłudze kosiarki; 6.3. przy obsłudze nożyc do krzewów; 6.4. przy obsłudze drabiny; 6.5. przy udzielaniu pierwszej pomocy. I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY: 1. Przygotować niezbędny sprzęt i urządzenia oraz ocenić ich stan techniczny. 2. Sprawdzić wzrokowo bezpieczeństwo miejsca pracy. 3. Zapoznać się z zakresem prac. II. PODCZAS PRACY NALEŻY: 1. Wykonywać obowiązki zawarte w regulaminie pracy i polecenia przełożonego. 2. Używać tylko sprawnego technicznie sprzętu. 3. Zachować szczególną ostrożność przy pracy w pobliżu pracujących maszyn. 4. Zachować szczególną ostrożność przy sprzątaniu traktów komunikacyjnych. 5. Dbać o drożność traktów komunikacyjnych i dróg przeciwpożarowych. 6. Rozmieszczać znaki ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z normami lub zaleceniami przełożonego. 7. W przypadku konieczności stosowania drabiny stosować tylko sprawne drabiny, stabilnie ustawione i zabezpieczone przed samoczynnym przesunięciem się. III. NA STANOWISKU PRACY ZABRANIA SIĘ: 1. Pracy na niesprawnych lub niekompletnych narzędziach i urządzeniach. 2. Palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz alkoholu. 3. Wykonywania samodzielnych napraw sprzętu. 4. Tarasowania traktów komunikacyjnych. 5. Składowania śmieci w nieprzeznaczonych do tego miejscach. 6. Polewania, moczenia wodą urządzeń oraz instalacji elektrycznych. 7. Ręcznego przenoszenia ciężarów o masie przekraczającej 50 kg dla mężczyzny i 20 kg dla kobiety. 8. Samowolnego przemieszczania znaków ostrzegawczych i informacyjnych. IV. PRZY ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 1. Oczyścić i odłożyć w wyznaczone miejsce sprzęt. 2. Wszystkie nieprawidłowości zgłosić przełożonemu. 3. Uporządkować stanowisko pracy i sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

17 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP DLA OSÓB (KIEROWCÓW) KORZYSTAJĄCYCH Z POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH Do obsługi pojazdów służbowych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Posiada dokument prawa jazdy o odpowiedniej kategorii. 4. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego pojazdu. 5. Uzyskał polecenie wyjazdu służbowego od przełożonego. I. ZASADNICZE CZYNNOŚCI KIEROWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: Wykonanie codziennej obsługi: 1. Sprawdzenie czystości pojazdu. 2. Sprawdzenie stanu paliwa. 3. Sprawdzenie stanu i uzupełnienie (w razie potrzeby) oleju w silniku, płynu chłodzącego oraz ciśnienia powietrza w oponach. 4. Sprawdzenie działania świateł zewnętrznych i wewnętrznych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek szyb. 5. Inne czynności wynikające ze szczególnych cech konstrukcyjnych pojazdu lub szczególnych warunków eksploatacji. 6. Przy obsłudze pojazdu należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcjach obsługi). 7. Posiadanie w eksploatowanym pojeździe sprawnej gaśnicy, właściwie zaopatrzonej apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz podstawowego wyposażenia technicznego. II. ZASADNICZE CZYNNOŚCI KIEROWCY W TRAKCIE REALIZOWANIA POWIERZONEJ MU PRACY: 1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 2. W przypadku udziału lub napotkania wypadku drogowego lub kolizji kierowca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy rannym, powiadomienia o wypadku Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz przełożonego, a miejsce wypadku pozostawić w takim stanie w jakim nastąpił wypadek. III. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: W razie awarii pojazdu stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. IV. CZYNNOŚCI KIEROWCY PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 1. Zamknięcie pojazdu oraz zabezpieczenie przed ewentualnym dostępem osób postronnych. 2. Upewnienie się, że pozostawiony pojazd lub ładunek na nim nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia. 3. Zabezpieczyć dokumenty i kluczyki pojazdu oraz materiały wartościowe. V. CZYNNOŚCI SUROWO ZABRONIONE DLA KIEROWCY: 1. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. 2. Prowadzenie pojazdu w sposób niezgodny z przepisami drogowymi i Kodeksem Drogowym. 3. Zabieranie osób postronnych, przygodnych pasażerów do pojazdu. 4. Prowadzenie technicznie niesprawnego pojazdu. 5. Prowadzenie pojazdu w przypadku nadmiernego zmęczenia i niedyspozycji. Ubranie i obuwie kierowcy podczas prowadzenia pojazdu nie może w żaden sposób utrudniać i ograniczać swobodę ruchów. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

18 Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP DLA OSÓB (KIEROWCÓW) KORZYSTAJĄCYCH Z POJAZDÓW PRYWATNYCH W RAMACH POLECEŃ WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH Do obsługi pojazdów samochodowych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Posiada dokument prawa jazdy o odpowiedniej kategorii. 4. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego pojazdu. 5. Uzyskał polecenie wyjazdu służbowego od przełożonego. I. ZASADNICZE CZYNNOŚCI KIEROWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: Wykonanie codziennej obsługi: 1. Sprawdzenie czystości pojazdu. 2. Sprawdzenie stanu paliwa. 3. Sprawdzenie stanu i uzupełnienie (w razie potrzeby) oleju w silniku, płynu chłodzącego oraz ciśnienia powietrza w oponach. 4. Sprawdzenie działania świateł zewnętrznych i wewnętrznych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek szyb. 5. Inne czynności wynikające ze szczególnych cech konstrukcyjnych pojazdu lub szczególnych warunków eksploatacji. 6. Przy obsłudze pojazdu należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcjach obsługi). 7. Posiadanie w eksploatowanym pojeździe sprawnej gaśnicy, właściwie zaopatrzonej apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz podstawowego wyposażenia technicznego. II. ZASADNICZE CZYNNOŚCI KIEROWCY W TRAKCIE REALIZOWANIA POWIERZONEJ MU PRACY: 1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 2. W przypadku udziału lub napotkania wypadku drogowego lub kolizji kierowca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy rannym, powiadomienia o wypadku Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz przełożonego, a miejsce wypadku pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. III. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: W razie awarii pojazdu stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. IV. CZYNNOŚCI SUROWO ZABRONIONE DLA KIEROWCY: 1. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. 2. Prowadzenie pojazdu w sposób niezgodny z przepisami drogowymi i Kodeksem Drogowym. 3. Zabierać osób postronnych, przygodnych pasażerów do pojazdu. 4. Prowadzenie technicznie niesprawnego pojazdu. 5. Prowadzenie pojazdu w przypadku nadmiernego zmęczenia i niedyspozycji. Ubranie i obuwie kierowcy podczas prowadzenia pojazdu nie może w żaden sposób utrudniać i ograniczać swobodę ruchów. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

19 Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr W INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Do obsługi komputera i urządzeń pomocniczych może przystąpić pracownik, który: 2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy. 3. Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno- Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia. 4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. I. STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE: Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia poszczególnych jego elementów nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia mięśniowo-szkieletowego i wzroku oraz być źródłem zagrożenia dla pracownika. 1. Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania: 1.1. oznakowania na ekranie powinny być wyraźne i czytelne; 1.2. obraz na ekranie powinien być stabilny ; 1.3. jaskrawość i kontrast znaków na ekranie powinny być łatwe do regulowania; 1.4. regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20 o do tyłu i 5 o do przodu oraz obrót dookoła własnej osi o co najmniej 120 o (po 60 o w obu kierunkach); 1.5. w razie potrzeby, wynikającej z cech antropometrycznych pracownika, powinna być użyta oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół; 1.6. ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub być wyposażony w odpowiedni filtr. 2. Ustawienia monitora względem źródła światła powinno wykluczać efekt olśnienia i ograniczać odbicie światła. 3. Klawiatura powinna stanowić oddzielny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy: 3.1. konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi taką pozycję, która nie powodowała by zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy; klawiatura powinna posiadać w szczególności: - możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0-15 o ; - odpowiednią wysokość, tak dopasowaną, aby wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych z literami A, S..., licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji nachylenia klawiatury; 3.2. powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne. 4. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia (również zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury). Szerokość głębokości stołu powinna zapewnić: 4.1. wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska pracy i wykonanie czynności związanych z rodzajem pracy; 4.2. ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm pomiędzy klawiaturą a brzegiem stołu; 4.3. ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonej pozycji ciała. 5. Wysokość stołu i siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała: 5.1. naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej konta prostego pomiędzy ramieniem a przedramieniem; 5.2. odpowiedni kąt obserwacji monitora ekranowego w zakresie 20 o 50 o w dół, przy czym górna krawędź ekranu nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika; 5.3. odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu. 6. Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa i barwy jasnej. 7. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać: 7.1. wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała swobodę ruchów; 7.2. regulację wysokości siedziska w zakresie mm licząc od podłogi; 7.3. regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie - 5 o do przodu i 30 o do tyłu wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia powinno być dostosowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; 7.4. możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 o ; 7.5. podłokietniki; 7.6. mechanizmy regulacji wysokości siedzenia i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze, a usytuowanie regulacji powinno znajdować się w takim miejscu, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej. 8. W przypadku kiedy istnieje konieczność korzystania z dokumentów stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości pracownika. Uchwyt na dokumenty powinien znajdować się przed pracownikiem pomiędzy ekranem monitora, a klawiaturą, dopuszcza się ustawienie uchwytu w innej pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu.

20 9. Na życzenie pracownika lub w przypadku, kiedy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek: 9.1. podnóżek powinien mieć kąt nachylenia w zakresie od 0-15 o, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb pracownika; 9.2. powierzchnia podnóżka powinna być antypoślizgowa, a sam podnóżek powinien być stabilny. 10. Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych. Dostęp do stanowiska pracy powinien być swobodny i przestrzenny. Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 0,6m, a między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora co najmniej 0,8m. 11. Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić co najmniej mm. 12. Oświetlenie powinno zapewnić komfort pracy wzrokowej, a szczególnie: zalecane jest dopuszczalne natężenie oświetlenia w przedziale 500 do 700 lx; należy ograniczyć oświetlenie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie obiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach; dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego, pod warunkiem, że będą to oprawy niepowodujące olśnienia. 13. Przy projektowaniu, doborze i modernizacji oprogramowania, a także przy planowaniu wykonania zadań z użyciem ekranu monitora pracodawca powinien uwzględnić w szczególności następujące wymagania: oprogramowanie powinno odpowiadać zadaniu przewidzianemu do wykonania; oprogramowanie powinno być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy i (lub) doświadczenia pracownika; systemy komputerowe muszą zapewnić przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu; systemy komputerowe muszą gwarantować wyświetlenie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika; bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy; przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny być stosowane zasady ergonomii. 14. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami komputerowymi nie powinna być mniejsza niż 40%. 15. Wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym dotyczące poziomu hałasu oraz promieniowania, określają odrębne przepisy i Polskie Normy. 16. Należy stosować łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego. II. NA STANOWISKU PRACY KOMPUTERA I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZABRANIA SIĘ: 1. Zatrudnienia kobiet w ciąży powyżej 4 godzin na dobę. 2. Dokonywania jakichkolwiek napraw przez osoby do tego nieupoważnione. 3. Wykonywanie napraw komputera przy włączonym zasilaniu energią elektryczną. 4. Czyszczenia na mokro urządzeń będących pod napięciem. 5. Przechowywania na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych. III. PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 1. Wyłączyć urządzenia. 2. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń. poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Id: ECBEECBF-C0AC-4289-B51F-6076DF4C0240. Podpisany Strona 2

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WWW.EDUNET.TYCHY.PL MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE DZ.U. 1998

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy z komputerem:

Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Materiały szkoleniowe Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH Szkolenia bhp w firmie instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1 : INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA ROBÓT MALARSKICH

TEMAT 1 : INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA ROBÓT MALARSKICH TEMAT 1 : INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA ROBÓT MALARSKICH CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY - przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Plan wykładu Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Ergonomia Ergonomia - nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika gospodarczego, konserwatora

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika gospodarczego, konserwatora Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika gospodarczego, konserwatora Uwagi ogólne: Do samodzielnej pracy jako hydraulik w zakładzie może przystąpić pracownik, który uzyskał zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Wymagania minimalne [Dz.U.1998.148.973] Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

BHP w pracowni komputerowej

BHP w pracowni komputerowej BHP w pracowni komputerowej BHP w pracowni komputerowej Praca przy komputerze może być źródłem wielorakich problemów zdrowotnych. Jak wiadomo lepiej, taniej i szybciej jest zapobiegać tego typu problemom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP przy pracach administracyjno-biurowych

INSTRUKCJA BHP przy pracach administracyjno-biurowych Uwagi ogólne INSTRUKCJA BHP przy pracach administracyjno-biurowych Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: Wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27 / 14

Zarządzenie Nr 27 / 14 Zarządzenie Nr 27 / 14 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 9/08 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJACYCH KRAJALNICĘ DO MIĘSA.

INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJACYCH KRAJALNICĘ DO MIĘSA. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJACYCH KRAJALNICĘ DO MIĘSA. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Do samodzielnej pracy przy obsłudze krajalnicy do mięsa Wilk może przystąpić pracownik: a). pełnoletni, b). legitymujący

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Tomasz Przymusiak ZIM ZP sem. VII. Lista Kontrolna

Lista kontrolna Tomasz Przymusiak ZIM ZP sem. VII. Lista Kontrolna Lista Kontrolna Nazwa stanowiska Lokalizacja dział/pokój Imię i Nazwisko pracownika Rodzaj pracy z komputerem Czas pracy z komputerem Analizę przeprowadził Data analizy Aby przeprowadzić analizę należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH CZĘŚĆ I ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Poniższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACOWNI CERAMIKI

REGULAMIN PRACOWNI CERAMIKI REGULAMIN PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ 1. Pracownia fotograficzna jest miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu fotografii. 3. Uczeń może przystąpić do zajęć jeżeli: został zapoznany

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTRUKCJI BHP. Dla pracowników dydaktycznych i administracyjno-biurowych. Wydział Fizyki UW ul. Pasteura 5 Warszawa

WYKAZ INSTRUKCJI BHP. Dla pracowników dydaktycznych i administracyjno-biurowych. Wydział Fizyki UW ul. Pasteura 5 Warszawa WYKAZ INSTRUKCJI BHP Dla pracowników dydaktycznych i administracyjno-biurowych Wydział Fizyki UW ul. Pasteura 5 Warszawa SPIS INSTRUKCJI 1. Instrukcja bhp ogólna obowiązująca wszystkich pracowników. 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Organizacja stanowiska pracy biurowej Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie pracownikom

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Bardzo ważnym elementem w procesie pracy jest dopasowywanie warunków pracy do pracownika, bardziej niż pracownika do warunków pracy co jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pracując

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012

Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012 Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012 w sprawie wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw Załącznik nr 1 do Regulaminu Kart stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy nr OP/WWW/B/.../ /2015 na Korzystanie z Aplikacji do Przekazywania Danych Związanych z Planowaniem Odbiorów Paliw z Terminali Paliw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC I. Program instruktaŝu

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO Nr karty oceny ryzyka zawodowego 4/2016 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO mgr inż. Agnieszka Citko Obowiązki pracownika: wykonywanie prac biurowych, obsługa pracowników i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Praktyczne szkolenia BHP Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników 1 Metoda 7 kroków rozwiązywanie problemów krok

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego nauczycieli

Program szkolenia okresowego nauczycieli Program szkolenia okresowego nauczycieli Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: a) praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. w SOSW w Kobylance NAZWA I ADRES OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/11/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY

ZARZĄDZENIE NR 120/11/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY ZARZĄDZENIE NR 120/11/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Tychy. Na podstawie art. 2374 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA 1. Charakterystyka stanowiska pracy Budynki mieszkalne i biurowe (stare i nowe budownictwo), hale przemysłowe, montaż instalacji elektrycznej, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Zadanie egzaminacyjne Pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno biurowym wykonuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych Załącznik nr 3 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY SOCJALNE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA DZ. NR 78/1, OBR.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego

WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego ERGONOMIA STANOWISKA KOMPUTEROWEGO WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego PRACA PRZY KOMPUTERZE Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: - intensywna

Bardziej szczegółowo

Bhp pracy przy i z komputerem

Bhp pracy przy i z komputerem Bhp pracy przy i z komputerem Lekcja 2/3. Bhp pracy przy i z komputerem. Porażenie prądem. Przygotował: Ryszard Kijanka Wstęp: Praca na stanowisku komputerowym niesie za sobą specyfikę - pozycję głównie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z NY

O P I S T E C H N I C Z NY O P I S T E C H N I C Z NY do projektu utwardzenia terenu: 1/ INWESTOR: GMINA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety 2/ ADRES INWESTYCJI : 42-660 Kalety-Kuczów, ul. Paderewskiego 93, obręb: Kalety,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo