,].. :.STAROSTA SZAMOTULSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",].. :.STAROSTA SZAMOTULSKI"

Transkrypt

1 ,].. :.STAROSTA SZAMOTULSKI i,t',,: ut. wojska ' POLSKTEGO 4 64_500 SZAMOTUT_Y os Szamotuty, ania 1.('.1!..?... zour' DECYZJA Na podstawie art. 41 ust. 1,2,3 pkt 2, art.42 ust.l, art.43 ust. 1, art.44 ustawy z dnia 14 grudnia 20i2r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 2l z p6in. zm.), zalqcznika do rczpotzqdzenia tlinirtru Srodowiska-zdnia27 wrzeilnia 2001r. w sprawie katalogu odpad6w (Dz' U' Nr 112, poz. 1206) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowaniadministracyjnego (tekst jednolity: Dz.lJ. z 2013r. poz. 267 z p62n. zm) oraz po rozpatrzeniu wniosku z palazietnika 2014t. iaut" *-pty*u: 27 pafudziernika 2014r) zlolonego przez sp6lkg KOLMET Skwierczyiscy Sp6lka i"r"o",- i siedzibq: ul. Sierakowska 54/56 (KRS , NIP ' REGON ) STAROSTA ORZEKA SZAMOTULSKI WYDAC sp6lce KOLMET Skwiercryfiscy Sp6lka Jawna, z siedzibq: ul. Sierakowska 54156' Wronki zezwotenie na zbieranie odpad6w przy ul. Sierakowskiei 54/56, Wronki (dr nr: 1905n, D06/1, I 907/1, 1908/1, 1909/1, 1910/I - KW PO 1A/ /8) or az I. O k r e 5l i (.rodzajeodpad6w przewidzianych do zbierania, zgodnie zponi2srymi tabelami: Tab. I Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Odpady z toczenia i pilowania Zelaza oraz jego stop6w t 02 Cz4stki i pyly helaza oraz jego stop6w Odpady ztoczenia i pilowania metali nielelaznych 4, t2 0l 04 Cz4stki i pyly metalinielelazrrych f, Opakowania z papieru i tektury 6. ls 0102 Opakowani a z tw orzyw sztucznych 1 l+oi 04 Opakowani a z metali Metale Zelazne Metale niehelazne lv, ZuLryte ur zqdzenia zawieraj 4ce fr eony, HCF C, HF C * ZuSe ur zqdzenia zaw ier ajqc e n ieb ezp ieczne elementy inne niz wym ieni one w160209do Strona I z 10

2 t2. t6 02 t4 ZuZvte urzadzenia inne ni2 wymienione w do * Niebezpieczne elementy lub cze6ci skladowe usunigte z zulytych urzadzen 14. t Elementy usunigte zzulvtvchurzadzeh inne niz wvmienione w * Baterie i akumulatory olowiowe * Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe L7, Inne baterie i akumulatory MiedZ, bryz, mosiqdz Aluminium 20. t Ol6w 21. l Cynk Zelazo i stal 23. t Cyna 24. l Mieszaniny metali t< I7 04 tl Kable inne niz wymienione w l7 04 l Zlom Zelazny usunigty z popiol6w paleniskowych ) Odpady Zelaza i stali Odpady metali nieielazny ch 29. t9 t2 02 Metale Lelazne Metale niehelazne L 23* U r z1dzenia zaw i er aj qc e freony * Baterie i akumulatory L1cznie z bateriami akumulatorami wymienionymi w , lub oraznie sortowane baterie i akumulatory zawierai4ce te baterie t 34 Baterie i akumulatory wymienione w 200l l 35* Zu2Srte urz4dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2 wymienione w 200l 21i20 0l23 zawieraiace niebezoieczne skladniki ZuLryte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 200l l 23 i t 40 Metale * - odpad niebezpieczny Tab.2 Nr grupy I Rodzaje zulytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego wg zalqcznika nr I do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuiytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1155) Wielkogabarytowe urz4dzenia qospodarstwa domowego I. Wielkogabarytowe urz4dzenia chlodz4ce 2. Chtodziarki 3. Zamraiarki 4. Pozostale wielkogabarltowe wz1dzenia uzywane do chlodzenia, konserwowania i przechowywania ZywnoSci 5. Pralki 6. Suszarki do ubrari Strona2 z l0

3 ,, T.Zmwvarki S.llrzadzenia kuchenne, w tym kuchenki 9. Piece elektryczne 10. Elektryczne plyty grzejne 11. Mikrofal6wki l2.pozostale wielkogabarytowe urz4dzenia uzywane do gotowania i innego typu pr zetw ar zani a Zywn o 6 c i 13. Elektryczne urz4dzenia grzejne 14. Grzeiniki elektryczne 15. Pozostale wielkogabarytowe urz4dzeniauz),vane do ogrzewania pomieszczen, l6zek, meb I i wypoczynkowych I 6. Wentylatory elektryczne 7. U rzqdzenia klimatyzacyj ne 18. Pozostab sprzgt wentyluj4cy, wyci4gi wentylacyjne i sprzet konfekcjonuj y Vlalogabarytowe urz4dzenia gospodarstwa domowego l. Odkurzacze 2. Zamiatacze do drnvan6w 3. Pozostale urz4dzenia czy szazqce 4.TJrzqdzenia uzywane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrob6w wl6kienniczych 5. Zelazka i pozostale urz4dzenia do prasowania, maglowania i pozostale urzqdzenia sluzace do pielqgnacji ubrari 6. Tostery 7. FMownice 8. Rozdrabniacze, mlynki do kawy orazurz4dzenia do otwierania i zamykania poiemnik6w i opakowari 9. No2e elektryczne l0.ljrz4dzenia do strzyaeniawlos6w, suszenia wlos6w, szczotkowaniazgb6w, golenia, masazu orazpozostale arz4dzenia do pielggnacji ciala Il. zegary, zegarki oraz urz4dzenia do cel6w odmierzania, wskazywania lub reiestrowania czasu 12. Waei 13. Pozostale malo gabarytowe wz4dzenia gospodarstwa do m ow e go 3 Snrzet teleinformaff czny i telekomunikacyj ny A. Scentralizowane przetwarzanie danych: l. Komputery duze 2. Stacie robocze 3. Jednostki drukuj4ce B. Komputery osobiste: l. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 2.Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 3. Notebooki 4. Notepady 5. Drukarki 6. Sprzet kopiuiacy T.Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 9. Pozostaly sprzgt do zbierania, przechowylvania,przetwarzania, prezentowant4!!q Strona 3 z l0

4 Dr zekazyw an ia informac i i dro ga elektroniczn4 10. Terminale i systemy uzytkownika I 1. Faksy 12. Teleksv 13. Telefony I 4. Automaty telefoniczne I 5. Telefony bezprzewodowe i6. Telefonv kom6rkowe I 7. Svstemy zgloszenioweisekretarki automatyczne 18. Pozostale produkty lub sprzgt sluz4cy do transmisji glosu, obtazu lub innych informaci i za pomoc? technologii telekomunikacyjnej 4 Snrzet audiowizualnv l. Odbiorniki radiowe 2. Odbiorniki telewizvine 3. Kamery video 4. Sprzgt video 5. SprzEt hi-fi 6. Wzmacniacze dzwieku 7. Instrumenty muzy czne 8. Pozostale produkty lub urz4dzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dzwigku lub obraz6w, w tym sygnal6w, lub wykorzystuj4ce technologie przesylu dzwieku i obrazu inne niz telekomunikacyjne 5 Sprzet o5wietleniowy l.oprawy o6wietleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyj4tkiem opraw o6w ietleniowych stosowanych w go spodarsllryqg!9rn9wy9!- 2. Liniowe lampy fluorescencyine 3. Kompaktowe lampy fluorescencyine 4. Wysokoprghnelampy wyladowcze, w tym cisnieniowe lampy sodowe orazlampy metalohalosenkowe 5. NiskoprgZne lampy sodowe 6. Pozostale urzqdzeniaoswietleniowe sluz4ce do cel6w rozpraszania i kontroli Swiatla, z wyj4tkiem 2ar6wek 6 Narzgdzia elektryczne i elektronic znq z wyj4tkiem wielkogabarytowycho stacionarny ch narzgdzi przemyslowych l. Wiertarki 2.Pilv 3. Maszyny do szycia 4. lj rz4dzenia do skrgcania, mie lenia, piaskowa niri, pr zemialu, pilowania, ci gcia, nawiercania, robienia otwor6w, nabijania, skladania, gigcia lub podobnych metod przefryarzania drewna, metalu i innych material6w 5. Narzgdzia do nitowania, przybijania lub przysrubowania lub usuwania nit6w, gwo2dzi, Srub lub podobnych zastosowaf 6. Narzqdzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowati 7.IJruqdzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancii gazowych innymi metodami 8. NarzEdzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych 9. Pozostale narzedzia elektryczne i elektroniczne 7 Zabawki, sprzgt rekreacyjny i sportowy 1. Koleiki elektryczne lub tory wyscigowe Strona4 z l0

5 2. Kieszonkowe konsole do eier video 3. Grv video 4. Komputerowo sterowane urz4dzenia do uprawiania sport6w rowerowych, nurkowania, bie gania, wioslowania 5. Sprzgt sportowy zelektrycznymi lub elektronicznymi czg6ciami skladowymi 6. Automaty uruchamiane monet4, banknotem (pieni4dzem papierowym), zetonem lub innym podobnym artykulem 7. Pozostale zabawki, sprzgt rekreacy.jny i sportowy 9 Prwrzadv do nadzoru i kontroli l. Czuiniki dymu 2. Regulatory ciepla 3. Termosta8 4.Urz4dzenia pomiarowe, wal4ce lub do nastawu uzywane w gospodarstwie domowym lub iako sprzet laboratoryiny 5. Pozostale przyrz4dy nadzoru i kontroli uzyvvane w obiektach i instalacjach przemyslowych (np. w panelach sterowniczych) 10 A,utomatv do wvdawania 1. Automaty do wydawania napoj6w gor4cych 2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gor4cymi napojami 3. AutomaW do wydawania produkt6w stalych 4. Automatv do wvdawania pieniedzv - bankomatv 5. Inne wydaiace wszelkiego rodzaiu produkty II. O kres li6miejsce zbieraniaodpad6w: ul. Sierakowska54/56,64-5l0Wronki (dz.nr: 1905/1, r906/r, 1907/1, 1908/1, 1909/1, 1910/1 - KW POIA/00044,80/8). IIII. O k r e 5 I i 6 miejsce i spos6b magazynowania odpad6w przeznaczonych do zbierania oraz spos6b dal sze go gospodarow ania zebr anym i odpadam i : l. Magazynowanie odpad6w moze odbywad sig tylko na terenie, do kt6rego posiadacz odpad6w ma fftul prawny - tu: ul. Sierakowska 54/56, Wronki (dz. nr: I905/l, I906/l, I907/l, 1908/1, 1909/1, I9t0/1 - Kt4/ POIA/ /8). 2. Miejsce magazynowania odpad6w winno byi do tego celu odpowiednio przygotowane i zabezpieczone zapewniaj4c maksymaln4 ochrong dla zdrowia ludzi i frodowiska. 3. Miejsce magazynowania odpad6w nalezy zabezpieczyd przed dostgpem os6b nieupowaznionych. 4. Odpady niebezpieczne, winny byl magazynowane w miejscu wydzielonym, utwardzonym, zadaszony m i specj alnie oznakowanym. 5. W postgpowaniu z odpadami niebezpiecznymi, nalezy uwzglgdni6 warunki okreslone w obowi4zuj4cych przepisach szczeg6lowych w tym zakresie. 6. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyj4tkiem skladowania, mog4 byd magazynowane, jeheli konieczno6i magazynowania wynika z proces6w technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza termin6w uzasadnionych zastosowaniem tych proces6w, nie dluzej nilprzez okres 3 lat. 7. Okres magazynowania odpad6w, o kt6rym mowa wylej,liczony jest l4cznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpad6w. 8. Miejsce i spos6b magazynowania poszczeg6lnych odpad6w. Lp. Kod odpadu l Miejsce i spos6b magazynowania odpad6w Magazynowane selektywnie, luzem na utwardzonej betonowej nawierzchni, drobne elementv sromadzone sa w metalowvch poiemnikach Strona 5 z 10

6 ', t20l l t20l 04 l50l l50l l t60l l t ll* 11. l * 12. t6 02 t4 13. t602 15* 14. t6 02 t6 15. J * 16. r606 02* s l t l t Magazynowane selektywnie, luzem na utwardzon".l b"tono*e; na*grr",ttni drobne e lemery!y_g1g.11g4! qone s4 w meta I owych po i e m n i kach Magazynowane selektywnie w workach big-bag lub pojernnikach ustawionych w magazynie metali niezelaznvch Magazynowane selektywnie w workach big-bag lub pojemnikach ustawionych w magazynie metali nieilelaznvch Magazynowane selektywniew workach big-bag, pojemnikach lub kontenerach ustawionych nautwardzonei betonowei nawierzchni Magazynowane selektywn iew workach big-bag, pojemnikach lub kontenerach ustawionych nautwardzonei betonowei nawierzchni Magazynowane selektywniew workach big-bag, pojemnikach lub kontenerach ustawionych nautwardzone.j betonowel nawierzchn i Magazynowane luzem na utwardzonei betonowei nawierzchni Magazynowane w metalowych pojemnikach, -betonowej kontenerach ustawionych na utwardzone.i nawierzch n i, w magazynie m etal i nielelazny ch Magazynowane w metalowych pojemnikach lub konte'"ralh,rtu*ionv"h na utryardzonej betonowej nawierzchni Magazynowane selektyrvnie w metalowycli pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utryardzonej betonowej nawierzchni Magazynowane selektywnie w metalowych poj"mnikuch lub kont"n"rach ustawionych na utw4rdzonej betonowej nawierzchni Magazynowane selektywnie w metalowych pojemn it actt tuu t or,teneracn ustawionych na utwardzonej betonowe-j nawierzchni Magazynowane selektywnie w metalowych pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utwardzone.j betonowej nawierzchni Magazynowanew pojemnikach odpornych nadzialanie kwas6w, ustawionych podzadaszeniem na utwardzonei betonowei Dosadzce Magazynowanew pojemnikach odpornych na dzialanie kwas6w, ustawionych podzadaszeniem na utwardzonej betonowei posadzce Magazynowanew pojemnikach odpornych na dzialanie kwas6w, ustawionvch oodzadaszeniem na utwardzonei betonowei posadzce Magazynowane se lektywnie workach big-bag, pojemnikachlub kontenerach ustawionych magazynie metali niezelaznvch Magazyrowane selektywnie workach big-bag, pojemnikachlub kontenerach ustawionych magazynie rnetali niezelaznvch Magazynowane selektywnie workach big-bag, poj emnikachlub kontenerach ustawionvch magazynie metali niezelaznvch Magazynowane selektywn ie workach big-bag, pojemnikachlub kontenerach ustawionvch magazynie rnetali niezelaznych 7) Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu Magazynowane selektywnie 23. w workach t big-bag lub pojernnikach w magazy nie meta I i nielelazny ch 24. t Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu 25. r7 04 tl 26. l9 0l 02 Magazynowane w metalowych pojemnikach ustawionych na ut*ardzonej betonowej nawierzchni Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu )1 L9l0 01 Magazynowane luzem na utwardzonym betonowyrn placu 28. Magazynowane w workach 1910 big-bag 02 lub pojemnikach ustawionych * magazynie metal i niezelaznych t202 Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu 30. t9 t2 03 Magazynowane w workach big-bag lub pojernnikach ustawionych w Strona 6 z l0

7 magazy nie m etal i ni eiel azny ch Magazynowane w kontenerach ustawionych na utwardzonej betonowej t 23* nawierzchni Magazynowane selektyrvnie w pojemnikach odpornych na dzialanie * kwas6w, ustawionych pod zadaszeniem na utwardzonei posadzce Magazynowane selektywnie w pojemnikach odpornych na dzialanie t 34 kwas6w, ustawionych p o d zadaszen iem na utwardzonei pos adzce Magazynowane selektywnie w metalowych pojemnikach lub kontenerach * ustawionvch na utwardzonei betonowei nawierzchni Magazynowane selektyrvnie w metalowych pojemnikach lub kontenerach ustawionvch na utwardzonei betonowei nawierzchni t 40 Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu * - odpad niebezpieczny ry. O k r e S I i 6 metodg zbieraniaodpad6w: Odpady odbierane s4 od os6b frzycznych i podmiot6w gospodarczych. Wnioskodawca selektywnie zbiera przyjgte do punktu zbierania odpady. Klient zdaj4cy odpad kierowany jest do punktu wagowego. Przyjgcie odpad6w nastgpuje po odwazeniu na duzej wadze samochodowej (20 ton) lub w przypadku mniejszych ilo6ci na wadze o zakresie do 300 kg. Odpady wazone s4 selektywnie. W zalelno(ci od ilosci irodzaju odpad przenoszony jestprzez pracownika w miejsce magazynowania - w przypadku matrej ilo$ci, natomiast w przypadku wiekszej ilosci (wigkszego cigharu) odpad przewozony jest w pojemnikach w6zkiem widlowym. Po przyjgciu odpadu zdaj4cy kierowany jest przezpracownika do biura, celem wystawienia, przewidzianych prawem, dokument6w. Odbi6r odpad6w zzavjadow pracy realizowany jest poprzez podstawienie kontener6w pod zaladunek. Odpady segregowane s4 ju2 w tym przypadku na etapie przyjecia, a nastgpnie magazynowane, w zalehno('ci od rodzaju odpadu. Po zebraniu logistycznie uzasadnionej partii odpad6w, s4 one przekazyvvane, odbiorcom odpad6w, posiadaj4cym stosowne zezwolenia (esli s4 wymagane). V.OkreSli6dodatkowewarunkiprowadzeniadzialalno6ciwzakresiezbieraniaodpad6w: YI.Zastrzec,izez 1. Wyladunek i zaladunek odpad6w winien by6 prowadzony w spos6b zapobiegaj4cy ich zmieszaniu, rozprzestrzenianiu, przedostawaniu sig skladnik6w odpad6w do $rodowiska orazw spos6b nie powoduj qcy zagroileh ani uci4lliwosci dla Srodowiska. 2. Wszystkie dzialania zwi1zane z gospodarowaniem odpadami winny by6 prowadzone z zachowaniem obowi4zuj4cych przepis6w sanitarnych, zasad bhp oraz bezpieczefistwa pozarowego. l. Przestrzeganie przepis6w ochrony Srodowiska, a takhe przepis6w zwi4zanych z prowadzon4 dzialalno6ci4 oraz spelnienie wszystkich warunk6w niniejszej decyzji jest obowi4zkowe. W przeciwnym wypadku zastosowane zostan4 sankcje wynikaj4ce z art. 47 ust. I - 6 ustawy o odpadach cytowanej we wstgpie. Niniejsza decyzja winna byt zawsze dostgpna organom kontroli. Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna ze spelnieniem wymog6w przepis6w budowlanych, doty czqcych u{tkowan ia obi ektu budowlane go. 4. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagari okreflonych w przepisach odrgbnych. 5. NaleZy prowadzi6 ilosciow4 i jakosciow4 ewidencjg odpad6w oraz sporz4dzad zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpad6w, zgodnie z obowi1zuj4cyrhi przepisami. 2. a J. Strona 7 z 10

8 VII. O k r e 5 i 6 czas obowi4zywaniazentolenia do dnia 8 grudnia 2024r. VIU. W dniu, w kt6rym niniejsza decyzja stanie sig ostateczna, trac4waznoi6: 1. decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 12 lutego 2002r., sygn. akt OS 7647l4l5l02,bgdqca zenpoleniem na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania i transportu odpad6w, zmieniona decyzjami: z dnia 2 kwietnia 2002r., sygn, akt OS , z dnia 14 marca 2003r., sygn. akt OS7647l4l2l2003,zdnia2l maja2003r. sygn. akt C orazz dnia22 grudnia 20llr. sygn. akt OS , w zakresie dot. zbierania odpad6w 2. decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 18 grudnia 2009r. sygn. akt OS , bgd4ca zezwoleniem na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania i transportu odpad6w, w zakresie dot. zbierania odpad6w. AZASADNIENIE Dnia 27 paidziernika 2014r. do Starosty Szamotulskiego wptyn4l wniosek zloaony przez sp6lk9 KOLMET Skwiercryriscy Sp6lka Jawna, z siedzibq: ul. Sierakowska 54/56 (KRS ' NIP , REGON ), dotycz4cy wydania zezwolenia na zbieranie odpad6w przry prry ul. Sierakowskiej 54156, Wronki (dz. nr: 1905/1, 1906/1, 1907/1, 1908/1' 1909/1' 1910/1 - KW POIA/ /8), z jednoczesnym wygaszeniem obowi4zuj4cej decyzji w czgsci, dotycz4cej zbierania odpad6w. Poniewa2 wniosek zawieral uchybienia i braki, Starosta Szamotulski pismem z dnia 2l listopada 2014r. sygn. akt OS , zobowiqzal wnioskodawcg do jego uzupelnienia. Stosowne dokumenty wplyngty do tut. Organu dnia 28 listopada 2014r. Obecnie dzialalno66 Wnioskodawcy opiera sig o decyzjg Starosty Szamotulskiego z dnia 12lutego 2002r., sygn. akt OS , bed1c1 zezwoleniem na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania i transportu odpad6w, zmieniona decyzjami: z dnia 2 kwietnia 2002r., sygn. akt OS /5102, z dnia 14 marca2003r., sygn. akt OS , z dnia2l maja2003r. sygn. akt OS / orazz dnia22 grudnia2}llr. sygn. akt OS W obecnym stanie prawnym konieczne jest uzyskanie nowego zezvvolenia na zbieranie odpad6w, co poci4ga za sob4 koniecznos6 wygaszenia obow i4zuj 4 ce go zezw oleni a w czg6c i doty cz4cej zbiercnia odpad6w. Zgodnie z art ust. 2 obowi4zuj4cej ustawy o odpadach, wymienionej we wstgpie, decyzje wydane na podstawie dotychczasowych przepis6w (ustawa z dnia27 kwietnia200lr o odpadach - Dz. U. z20l0r. Nr 185, poz zpo2n. zm.) zachowuj4 waznosi w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w na czas,najaki zostaly wydane, nie dluzej jednak niitprzez dwa lata od dnia wej5cia w 2ycie obowi4zuj4cej ustawy o odpadach - tj. 23 stycznia 2013r. W zwiqzku z powyzszym Wnioskodawca wyst4pil o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpad6w, z jednoczesnym wygaszeniem obowi4zuj4cej decyzji, w czgsci dotycz4cej zbierania odpad6w. Dzialki, na kt6rych prowadzona jest przedmiotowa dzialalnos6 s4 wlasnosci4 jednego ze wsp6lnik6w tworz4cych sp6lkg KOLMET. Teren, na kt6rym zbierane s4 odpady jest ogrodzony, zabezpieczony ptzez dostgpem os6b postronnych, utwardzony (nawierzchnia betonowa), natomiast magazyn odpad6w niebezpiecznych zlokalizowany jest pod zadaszeniem (budynek magazynowy, utwardzona nawierzchnia). Teren jest r6wniez wyposazony w system odprowadzania w6d opadowych do separatora substancji ropopochodnych. Wnioskodawca selektywnie zbiera przyjgte do punktu zbierania odpady. Klient zdaj1cy odpad kierowany jest do punktu wagowego. Przyjgcie odpad6w nastgpuje po odwazeniu na duzej wadze samochodowej (20 ton) lub w przypadku mniejszych ilosci na wadze o zakresie do 300 kg. Odpady wahone s4 selektywnie,. W zalelnoi;ci od ilosci irodzaju odpad przenoszony jestprzez pracownika w miejsce magazynowania - w przypadku malej ilosci, natomiast w przypadku wigkszej ilo$ci (wigkszego cigzaru) odpad przewozony jest w pojemnikach w6zkiem widlowym. Po przyjgciu odpadu zdai4cy kierowany jest przez pracownika do biura, celem wystawienia, przewidzianych prawem, dokument6w Strona 8 z l0

9 Odbi6r odpad6w zzakladow pracy realizowanyjestpoprzezpodstawieniekontener6wpod zaladunek. Odpady segregowane s4 ju2 w tym przypadku na etapie przyjecia, a nastgpnie magazynowane, w zaleanoici od rodzaju odpadu. Po zebraniu logistycznie uzasadnionejpartii odpad6w, bgd4 one przekazywane,odbiorcom odpad6w,posiadaj4cymstosownezezwolenia(e(li s4 wymagane). Magazynowanie odpad6w odbywa sig w spos6b uniemozliwiaj4cy rozpraszanie i negatywne oddzialywanie na Srodowisko. Szczeg6lowy spos6b i miejsca magazynowania odpad6w opisane zostaly w punkcie III nin. decyzji. Wnioskodawcaposiadawieloletnie doswiadczeniew wprowadzeniudzialalnosci,jak4 jest zbieraniei magazynowanieodpad6w,jak r6wniez mo2liwoscitechnicznei organizacyjne,pozrvalaj4cenalezycie wykonywad dzialalno66 w zakresie zbierania odpad6w - magazyn, utwardzony plac, jak r6wniez odpowiedni park maszynowy i zaplecze transportowe, niezbgdne przy zbieraniu, segregacji i przewozeniu odpad6w, z czego do najwazniejszych nalei4: prasa do pakietowania zlomu stalowego (pod zadaszeniemna utwardzonym placu), prasa do pakietowania zlomu opakowaniowego- puszek aluminiowych (pod zadaszeniemna utwardzonym betonowym placu), gilotyna do cigcia zlomu (pod zadaszeniemna utwardzonej betonowej posadzce),dwa w6zki widlowe, ladowarka kolowa,ladowarka stacjonarna umiejscowiona przy prasie do zlomu stalowego, crtery samochody cigzarowe przystosowane do zaladunku kontener6w, zestaw kontener6w i metalowych pojemnik6w do magazynowaniai przew oheniaodpad6w. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach,wymienionej we wstgpie, do wniosku o wydanie zerwolenia na zbieranie odpad6w, nale y dolqczyl decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o kt6rej mowa w art.7l ustawy zdnia3 paldziernika 2008r. o udostgpnianiuinformacji o Srodowiskui jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.poz z polniejszymi zmianami), jezeli jest wymagana. Zgodnie z art. 72 ust. I pkt 2l wspominanej ustawy wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia nastgpuje przed uzyskaniem zerwolenia na przet:warzanieodpad6w oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanieodpad6w. Ustawa ta nie naklada obowi4zku uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach tylko przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpad6w, bez prowadzenia r6wnoczefnie w tym samym miejscu takhe przetwarzania odpad6w. informacjio Srodowiskui jego ochronie,udziale Zgodniezart.Tl ust.2 w/w ustawy o udostgpnianiu spoleczefistwaw ochronie Srodowiskaotaz o ocenachoddziatywaniana Srodowiskouzyskaniedecyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzigl mog4cych zawsze znaczqco oddziatywai na Srodowisko i przedsigwzigl mog4cych potencjalnie znacz4co oddzialywa na Srodowisko. Punkt zbierania odpad6w okreslonych we wniosku stanowi przedsigwzigcie mog4ce potencjalnie znaaz1co oddziatyvvad na Srodowisko, zgodnie z rozporz4dzeniemrady ministr6w z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig6mog4cych znacz4cooddzialywa6na Srodowisko( Dz. U. Nr 213, poz z poln. zm.) - zgodnie z $ 3 ust. 1 pkt 81 w/w rozporz4dzeniaprzedsigwzigciamimog4cymi potencjalnie znacz4aooddzialywai na Srodowisko s4 punkty do zbierania i przeladunku zlomu, jednak aby decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach byla wymagana, realizacjaprzedsigwzigciamusi wymaga6 uzyskania kt6rejkolwiek decyzji wymienionej enumeratywniew aft.72 ust. I i ust. la ustawy o udostgpnianiuinformacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwaw ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniana Srodowisko. Wnioskodawcanie bgdzie prowadzil 2adnych prac rwi4zanych z budow4, przebudow4 lub zmian4 sposobuuftkowania placu b4dzbudynku magazynowego. Wobec powyzszegonie z4danood wnioskodawcy decyzji o Srodowiskowychuwarunkowaniach. Zgodnie z art. 46 ust. I pkt 3 wymienionej we wstgpieustawy o odpadachwlasciwy organ (tu: StarostaSzamotulski) nie moze wyda6 przedmiotowego zezwoleniaw przypadku, gdy zamierzony spos6bgospodarkiodpadamijest niezgodnyz przepisamiprawa miejscowego. Wnioskodawca dol1czyl do wniosku decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu wydan4 przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki dnia 2 marca 2000r. sygn. akt Nr TI , ustalaj4c4warunki zabudowy i zagospodarowaniaterenu dla inwestycji polegaj4cejha wiaty, wagi wozowej wraz z budowie budynk6w: socjalno-biurowego,magazynowo-warsztatowego, infrastruktur4 techniczn4 dla skupu i wstgpnego przerobu zlomu przewidzianych do realizacji w Strona9 z l0

10 obrgbie dzialek nr 1905/1, 1906ll, l907ll, 1908i1, l909ll, l9l0ll we Wronkach przy ul. Sierakowskiej. Bior4c pod uwagg powy2sze dowody oraz fakt, 2e prowadzona przez wnioskodawcg dzialalno66 jest dzialalnosci4 istniej4c4 (est tozsama z dotychczas prowadzon4) i nic nie uleglo zmianie, a niniejsza decyzjajest niejako kontynuacj4 posiadanej decyzji, tutejszy Organ nie znalazl podstaw do odmowy wydania niniejszej decyzji. Wobec czego nalelalo wyda6 stosown4 decyzjg. Dziatalno$6 wnioskodawcy, prowadzona zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz wymaganiami okre6lonymi w niniejszej decyzji, jak r6wniel w szczeg6lowych przepisach prawa nie bgdzie stwarzaha zagrohenia dla Lycia lub zdrowia ludzi oraz dla Srodowiska. Po wnikliwej analizie przedstawionych dokument6w oraz bior4c pod uwagg caloksztatt zagadnieh z punktu widzenia mery'torycznego oraz w oparciu o powolane na wstgpie przepisy prawa, orzeczono jak w sentencji. Pouczenie Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu za po5rednictwem Starosty Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, Szamotuly, w terminie l4 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji. Zgodnie z ustqwq z dnia I6 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (telest jednolity: Dz. U. z 2014r. poz z p6in. zm.) za wydanie zen'volenia nq zbieranie odpad6w pobrano oplatg skarbowq w wysokoici 616,00 zl. Oplatg wniesiono dnia 2 paidziernika 2014r. na konto Miasta i Gminy Szamotuly: Bank Sp6ldzielczy Duszniki, nr konta: I ) KOLMET Skwierczyriscy Sp. J. ul. Sierakowska 54/ I0 Wronki Do wiadomoici: I ) Marszalek ll/oj ew 6dztw a ll/ielkopo ls kie go Plac Wolnoici 18, Poznah (+ decyzj a w formie dokumentu e le ktroniczne go),l Ilojew 6dzki Inspektor Ochrony Srodow iska ul. Czarna Rola 4, 6l-625Poznari J) Burmistrz Miasta i Gminy Lltronki ul. Ratuszowa 5, llronki Strona l0 z l0

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego

Bardziej szczegółowo

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Urząd Gminy Wilków informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami podaje wykaz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123 REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU UL. STASZICA 6, 59-700 BOLESŁAWIEC 1. Punkt Zbierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. z dnia 6 lutego 2006 r.) Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz w związku z

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 1. AMAR Sp. z o.o. ul. Kombatantów Polskich 3d godz. otwarcia : Pon. so.: 9:00 do 21:00 nd.: 10:00 do 19:00 - Odkurzacze - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje elektroodpadów

Grupy i rodzaje elektroodpadów Posiadamy numer rejestracyjny wydany przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska E0007849Z Grupy i rodzaje elektroodpadów Wyróżnione zostało 10 grup, na które dzielą się wszelkiego rodzaju urządzenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres siedziby

Lp. Nazwa i adres siedziby Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zbierający zużyty sprzęt na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW. I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW. I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 2. Chłodziarki 3. Zamrażarki

Bardziej szczegółowo

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE?

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? Prawo Kwestie związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zakład Przetwarzania ELGO

Zakład Przetwarzania ELGO ELGO zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ELGO Lighting Industries S.A. ELGO świadczy usługi w zakresie kompleksowego odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące - Chłodziarki - Zamrażarki - Pozostałe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego:

Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego: Co przynie? Zbiórce podlegaj WSZYSTKIE zu yte sprz ty zasilane pr dem elektrycznym, zarówno z gniazdka, jak i za pomoc baterii/zasilaczy itp., zasilacze, baterie, oraz tusze i tonery. Oddawane urz dzenia

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załączniki do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznik nr 1 Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia

Bardziej szczegółowo

STAROSTA SEAMOTULSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO ;..' 64-500 SzAMOTUt-Y DECYZJA. Szamotuly, a"iu?,(;..!.?... zot tr. os.6233.42.201r

STAROSTA SEAMOTULSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO ;..' 64-500 SzAMOTUt-Y DECYZJA. Szamotuly, aiu?,(;..!.?... zot tr. os.6233.42.201r STAROSTA SEAMOTULSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO ;..' 64-500 SzAMOTUt-Y os.6233.42.201r Szamotuly, a"iu?,(;..!.?... zot tr. DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postppowania

Bardziej szczegółowo

Poznajcie proste zasady segregując odpady

Poznajcie proste zasady segregując odpady Poznajcie proste zasady segregując odpady PAPIER tapet tektury z folią artykułów higienicznych brudnego lub tłustego papieru PLASTIK I METAL opakowań po lekach pojemników po aerozolach puszek po farbach

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. UCHWAŁA NR XI.50.25 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 listopada 25 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.23 z dnia 27 marca 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Kod odpadów. zmianami 2 KM SERVICE Sp. z o.o. ul. Sępia 14

Kod odpadów. zmianami 2 KM SERVICE Sp. z o.o. ul. Sępia 14 Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów (nazwa i adres posiadacza) Adres zbierania odpadów Nr REGON Kod odpadów Rodzaj odpadów Podstawa prawna zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia 1 KORTEX ul. Złotnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Zadbaj o środowisko razem z nami zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród

Bardziej szczegółowo

1.Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1.Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKURSU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Zadbaj o środowisko razem z nami zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek handlowych prowadzących zbiórkę zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. ZUśYTY SPRZĘT...

Wykaz placówek handlowych prowadzących zbiórkę zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. ZUśYTY SPRZĘT... Wykaz placówek handlowych prowadzących zbiórkę zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych ZUśYTY SPRZĘT... Kupując nowy sprzętem AGD i RTV większość z nas nie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. orzekam. II. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 16.04.2012r. znak: WER.6233.3.5.2012.AW - pozostaje bez zmian.

DECYZJA. orzekam. II. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 16.04.2012r. znak: WER.6233.3.5.2012.AW - pozostaje bez zmian. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej woj. śląskie Dąbrowa Górnicza, 11.06.2012r. WER.6233.3.8.2011.AW DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

1.Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1.Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKURSU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") VII i VIII EDYCJA 2014/2015 Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci" ("Regulamin")

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci (Regulamin) REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci" ("Regulamin") Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1. Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKUSRU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") III i IV EDYCJA 2012/2013 Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o procesie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Rok założenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU

NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU - 1 - Załączniki do ustawy z dnia.. (poz. ) Załącznik nr 1 NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU I. NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU 1. Sprzęt działający na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/1175/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 30 października 2014 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/1175/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 14 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/15/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 30 października 14 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/911/12

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Projekt z dnia 13 lutego 23 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. zezwolenia na zbieranie odpad6w i okreslam: AP Krak6w. dnia 1 B l(l'll 2012. ws -06. 62 3.3 r.2012. orzekam:

D E C Y Z J A. zezwolenia na zbieranie odpad6w i okreslam: AP Krak6w. dnia 1 B l(l'll 2012. ws -06. 62 3.3 r.2012. orzekam: PREZYDENT MIASTA KRAKOWA AP Krak6w. dnia 1 B l(l'll 2012 ws -06. 62 3.3 r.2012. D E C Y Z J A Na podstawie art. 28 ust. 2, pkt.2 ust. 3 pkt.l, ust. 4, ust. 5 i ust. 6, w zwiqzku z afi. 63 ustawy z dma

Bardziej szczegółowo

Dworcowa Orneta telefon:

Dworcowa Orneta   telefon: Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 GK.6233.2.1.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. NIP: 743-202-33-36 REGON: 281369150 Dworcowa 27 11-130 Orneta

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. po rozpatrzeniu

DECYZJA. po rozpatrzeniu ~n,s. PREZYDE. (3) 'T Gorz6w Wlkp. dnia 02.06.2014 r. WSR-I.6233.2.4.2014. BJ DECYZJA Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Oz. U. z 2013 r., poz. 21 ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/78/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 12 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy:

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy: CO TO JEST ZUŻYTY SPRZĘT Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako urządzenia, których

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A7-0229/96. Poprawka

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A7-0229/96. Poprawka 26.1.2011 A7-0229/96 96 Sprawozdanie Artykuł 18 Artykuł 18 Komitet 1. Komisję wspomaga Komitet ustanowiony na mocy art. 39 dyrektywy 2008/xx/WE. 2. W przypadku odwołań do niniejszego ustępu stosuje się

Bardziej szczegółowo

Starosta Lęborski ul. Czołgistów Lębork

Starosta Lęborski ul. Czołgistów Lębork .., dnia...... (oznaczenie wnioskodawcy) Starosta Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW Zgodnie z art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA

OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 378 ust. 2a

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny A B C o ZSEE* *ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Co to są elektrośmieci? Nazwą tą określa się wszystkie sprzęty elektryczne i elektroniczne, które są już zepsute, zniszczone bądź po prostu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 1486 UCHWAŁA NR XXXVI/217/13 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 29 maja 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 1486 UCHWAŁA NR XXXVI/217/13 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 29 maja 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 1486 UCHWAŁA NR XXXVI/217/13 RADY GMINY BLEDZEW w sprawie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej. Karta nr 1. REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Rejestr działalności regulowanej. Karta nr 1. REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Rejestr działalności regulowanej Karta nr 1 Firma, oznaczenie siedziby, adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy podatkowej REGON Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Województwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW. z dnia 29 września 2016 r.

Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 97/10/PS.Z

DECYZJA Nr 97/10/PS.Z MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 pazdziemika2010r. PS.V/AT/7670-6/10 DECYZJA Nr 97/10/PS.Z Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post^powania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r.

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. l.p. Firma ( oznaczenie firmy i adres) Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 12 lipca 2016 r.

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 12 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3180 UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia...... r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3049 UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. styczeń 2012 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. styczeń 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych styczeń 2012 r. Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa Firmy Adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Niniejsza analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 19 grudnia 2012 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 grudnia 22 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny. i podatkowej NIP REGON

Numer identyfikacyjny. i podatkowej NIP REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY WILCZĘTA Numer rejestro wy. RDR 1/2012 RDR 2/2012 Nazwa firmy (lub imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/103/2012 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/103/2012 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/103/2012 RADY GMINY PUŃSK z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o.

REGULAMIN. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. REGULAMIN Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo