,].. :.STAROSTA SZAMOTULSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",].. :.STAROSTA SZAMOTULSKI"

Transkrypt

1 ,].. :.STAROSTA SZAMOTULSKI i,t',,: ut. wojska ' POLSKTEGO 4 64_500 SZAMOTUT_Y os Szamotuty, ania 1.('.1!..?... zour' DECYZJA Na podstawie art. 41 ust. 1,2,3 pkt 2, art.42 ust.l, art.43 ust. 1, art.44 ustawy z dnia 14 grudnia 20i2r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 2l z p6in. zm.), zalqcznika do rczpotzqdzenia tlinirtru Srodowiska-zdnia27 wrzeilnia 2001r. w sprawie katalogu odpad6w (Dz' U' Nr 112, poz. 1206) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowaniadministracyjnego (tekst jednolity: Dz.lJ. z 2013r. poz. 267 z p62n. zm) oraz po rozpatrzeniu wniosku z palazietnika 2014t. iaut" *-pty*u: 27 pafudziernika 2014r) zlolonego przez sp6lkg KOLMET Skwierczyiscy Sp6lka i"r"o",- i siedzibq: ul. Sierakowska 54/56 (KRS , NIP ' REGON ) STAROSTA ORZEKA SZAMOTULSKI WYDAC sp6lce KOLMET Skwiercryfiscy Sp6lka Jawna, z siedzibq: ul. Sierakowska 54156' Wronki zezwotenie na zbieranie odpad6w przy ul. Sierakowskiei 54/56, Wronki (dr nr: 1905n, D06/1, I 907/1, 1908/1, 1909/1, 1910/I - KW PO 1A/ /8) or az I. O k r e 5l i (.rodzajeodpad6w przewidzianych do zbierania, zgodnie zponi2srymi tabelami: Tab. I Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Odpady z toczenia i pilowania Zelaza oraz jego stop6w t 02 Cz4stki i pyly helaza oraz jego stop6w Odpady ztoczenia i pilowania metali nielelaznych 4, t2 0l 04 Cz4stki i pyly metalinielelazrrych f, Opakowania z papieru i tektury 6. ls 0102 Opakowani a z tw orzyw sztucznych 1 l+oi 04 Opakowani a z metali Metale Zelazne Metale niehelazne lv, ZuLryte ur zqdzenia zawieraj 4ce fr eony, HCF C, HF C * ZuSe ur zqdzenia zaw ier ajqc e n ieb ezp ieczne elementy inne niz wym ieni one w160209do Strona I z 10

2 t2. t6 02 t4 ZuZvte urzadzenia inne ni2 wymienione w do * Niebezpieczne elementy lub cze6ci skladowe usunigte z zulytych urzadzen 14. t Elementy usunigte zzulvtvchurzadzeh inne niz wvmienione w * Baterie i akumulatory olowiowe * Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe L7, Inne baterie i akumulatory MiedZ, bryz, mosiqdz Aluminium 20. t Ol6w 21. l Cynk Zelazo i stal 23. t Cyna 24. l Mieszaniny metali t< I7 04 tl Kable inne niz wymienione w l7 04 l Zlom Zelazny usunigty z popiol6w paleniskowych ) Odpady Zelaza i stali Odpady metali nieielazny ch 29. t9 t2 02 Metale Lelazne Metale niehelazne L 23* U r z1dzenia zaw i er aj qc e freony * Baterie i akumulatory L1cznie z bateriami akumulatorami wymienionymi w , lub oraznie sortowane baterie i akumulatory zawierai4ce te baterie t 34 Baterie i akumulatory wymienione w 200l l 35* Zu2Srte urz4dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2 wymienione w 200l 21i20 0l23 zawieraiace niebezoieczne skladniki ZuLryte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 200l l 23 i t 40 Metale * - odpad niebezpieczny Tab.2 Nr grupy I Rodzaje zulytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego wg zalqcznika nr I do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuiytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1155) Wielkogabarytowe urz4dzenia qospodarstwa domowego I. Wielkogabarytowe urz4dzenia chlodz4ce 2. Chtodziarki 3. Zamraiarki 4. Pozostale wielkogabarltowe wz1dzenia uzywane do chlodzenia, konserwowania i przechowywania ZywnoSci 5. Pralki 6. Suszarki do ubrari Strona2 z l0

3 ,, T.Zmwvarki S.llrzadzenia kuchenne, w tym kuchenki 9. Piece elektryczne 10. Elektryczne plyty grzejne 11. Mikrofal6wki l2.pozostale wielkogabarytowe urz4dzenia uzywane do gotowania i innego typu pr zetw ar zani a Zywn o 6 c i 13. Elektryczne urz4dzenia grzejne 14. Grzeiniki elektryczne 15. Pozostale wielkogabarytowe urz4dzeniauz),vane do ogrzewania pomieszczen, l6zek, meb I i wypoczynkowych I 6. Wentylatory elektryczne 7. U rzqdzenia klimatyzacyj ne 18. Pozostab sprzgt wentyluj4cy, wyci4gi wentylacyjne i sprzet konfekcjonuj y Vlalogabarytowe urz4dzenia gospodarstwa domowego l. Odkurzacze 2. Zamiatacze do drnvan6w 3. Pozostale urz4dzenia czy szazqce 4.TJrzqdzenia uzywane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrob6w wl6kienniczych 5. Zelazka i pozostale urz4dzenia do prasowania, maglowania i pozostale urzqdzenia sluzace do pielqgnacji ubrari 6. Tostery 7. FMownice 8. Rozdrabniacze, mlynki do kawy orazurz4dzenia do otwierania i zamykania poiemnik6w i opakowari 9. No2e elektryczne l0.ljrz4dzenia do strzyaeniawlos6w, suszenia wlos6w, szczotkowaniazgb6w, golenia, masazu orazpozostale arz4dzenia do pielggnacji ciala Il. zegary, zegarki oraz urz4dzenia do cel6w odmierzania, wskazywania lub reiestrowania czasu 12. Waei 13. Pozostale malo gabarytowe wz4dzenia gospodarstwa do m ow e go 3 Snrzet teleinformaff czny i telekomunikacyj ny A. Scentralizowane przetwarzanie danych: l. Komputery duze 2. Stacie robocze 3. Jednostki drukuj4ce B. Komputery osobiste: l. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 2.Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 3. Notebooki 4. Notepady 5. Drukarki 6. Sprzet kopiuiacy T.Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 9. Pozostaly sprzgt do zbierania, przechowylvania,przetwarzania, prezentowant4!!q Strona 3 z l0

4 Dr zekazyw an ia informac i i dro ga elektroniczn4 10. Terminale i systemy uzytkownika I 1. Faksy 12. Teleksv 13. Telefony I 4. Automaty telefoniczne I 5. Telefony bezprzewodowe i6. Telefonv kom6rkowe I 7. Svstemy zgloszenioweisekretarki automatyczne 18. Pozostale produkty lub sprzgt sluz4cy do transmisji glosu, obtazu lub innych informaci i za pomoc? technologii telekomunikacyjnej 4 Snrzet audiowizualnv l. Odbiorniki radiowe 2. Odbiorniki telewizvine 3. Kamery video 4. Sprzgt video 5. SprzEt hi-fi 6. Wzmacniacze dzwieku 7. Instrumenty muzy czne 8. Pozostale produkty lub urz4dzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dzwigku lub obraz6w, w tym sygnal6w, lub wykorzystuj4ce technologie przesylu dzwieku i obrazu inne niz telekomunikacyjne 5 Sprzet o5wietleniowy l.oprawy o6wietleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyj4tkiem opraw o6w ietleniowych stosowanych w go spodarsllryqg!9rn9wy9!- 2. Liniowe lampy fluorescencyine 3. Kompaktowe lampy fluorescencyine 4. Wysokoprghnelampy wyladowcze, w tym cisnieniowe lampy sodowe orazlampy metalohalosenkowe 5. NiskoprgZne lampy sodowe 6. Pozostale urzqdzeniaoswietleniowe sluz4ce do cel6w rozpraszania i kontroli Swiatla, z wyj4tkiem 2ar6wek 6 Narzgdzia elektryczne i elektronic znq z wyj4tkiem wielkogabarytowycho stacionarny ch narzgdzi przemyslowych l. Wiertarki 2.Pilv 3. Maszyny do szycia 4. lj rz4dzenia do skrgcania, mie lenia, piaskowa niri, pr zemialu, pilowania, ci gcia, nawiercania, robienia otwor6w, nabijania, skladania, gigcia lub podobnych metod przefryarzania drewna, metalu i innych material6w 5. Narzgdzia do nitowania, przybijania lub przysrubowania lub usuwania nit6w, gwo2dzi, Srub lub podobnych zastosowaf 6. Narzqdzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowati 7.IJruqdzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancii gazowych innymi metodami 8. NarzEdzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych 9. Pozostale narzedzia elektryczne i elektroniczne 7 Zabawki, sprzgt rekreacyjny i sportowy 1. Koleiki elektryczne lub tory wyscigowe Strona4 z l0

5 2. Kieszonkowe konsole do eier video 3. Grv video 4. Komputerowo sterowane urz4dzenia do uprawiania sport6w rowerowych, nurkowania, bie gania, wioslowania 5. Sprzgt sportowy zelektrycznymi lub elektronicznymi czg6ciami skladowymi 6. Automaty uruchamiane monet4, banknotem (pieni4dzem papierowym), zetonem lub innym podobnym artykulem 7. Pozostale zabawki, sprzgt rekreacy.jny i sportowy 9 Prwrzadv do nadzoru i kontroli l. Czuiniki dymu 2. Regulatory ciepla 3. Termosta8 4.Urz4dzenia pomiarowe, wal4ce lub do nastawu uzywane w gospodarstwie domowym lub iako sprzet laboratoryiny 5. Pozostale przyrz4dy nadzoru i kontroli uzyvvane w obiektach i instalacjach przemyslowych (np. w panelach sterowniczych) 10 A,utomatv do wvdawania 1. Automaty do wydawania napoj6w gor4cych 2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gor4cymi napojami 3. AutomaW do wydawania produkt6w stalych 4. Automatv do wvdawania pieniedzv - bankomatv 5. Inne wydaiace wszelkiego rodzaiu produkty II. O kres li6miejsce zbieraniaodpad6w: ul. Sierakowska54/56,64-5l0Wronki (dz.nr: 1905/1, r906/r, 1907/1, 1908/1, 1909/1, 1910/1 - KW POIA/00044,80/8). IIII. O k r e 5 I i 6 miejsce i spos6b magazynowania odpad6w przeznaczonych do zbierania oraz spos6b dal sze go gospodarow ania zebr anym i odpadam i : l. Magazynowanie odpad6w moze odbywad sig tylko na terenie, do kt6rego posiadacz odpad6w ma fftul prawny - tu: ul. Sierakowska 54/56, Wronki (dz. nr: I905/l, I906/l, I907/l, 1908/1, 1909/1, I9t0/1 - Kt4/ POIA/ /8). 2. Miejsce magazynowania odpad6w winno byi do tego celu odpowiednio przygotowane i zabezpieczone zapewniaj4c maksymaln4 ochrong dla zdrowia ludzi i frodowiska. 3. Miejsce magazynowania odpad6w nalezy zabezpieczyd przed dostgpem os6b nieupowaznionych. 4. Odpady niebezpieczne, winny byl magazynowane w miejscu wydzielonym, utwardzonym, zadaszony m i specj alnie oznakowanym. 5. W postgpowaniu z odpadami niebezpiecznymi, nalezy uwzglgdni6 warunki okreslone w obowi4zuj4cych przepisach szczeg6lowych w tym zakresie. 6. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyj4tkiem skladowania, mog4 byd magazynowane, jeheli konieczno6i magazynowania wynika z proces6w technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza termin6w uzasadnionych zastosowaniem tych proces6w, nie dluzej nilprzez okres 3 lat. 7. Okres magazynowania odpad6w, o kt6rym mowa wylej,liczony jest l4cznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpad6w. 8. Miejsce i spos6b magazynowania poszczeg6lnych odpad6w. Lp. Kod odpadu l Miejsce i spos6b magazynowania odpad6w Magazynowane selektywnie, luzem na utwardzonej betonowej nawierzchni, drobne elementv sromadzone sa w metalowvch poiemnikach Strona 5 z 10

6 ', t20l l t20l 04 l50l l50l l t60l l t ll* 11. l * 12. t6 02 t4 13. t602 15* 14. t6 02 t6 15. J * 16. r606 02* s l t l t Magazynowane selektywnie, luzem na utwardzon".l b"tono*e; na*grr",ttni drobne e lemery!y_g1g.11g4! qone s4 w meta I owych po i e m n i kach Magazynowane selektywnie w workach big-bag lub pojernnikach ustawionych w magazynie metali niezelaznvch Magazynowane selektywnie w workach big-bag lub pojemnikach ustawionych w magazynie metali nieilelaznvch Magazynowane selektywniew workach big-bag, pojemnikach lub kontenerach ustawionych nautwardzonei betonowei nawierzchni Magazynowane selektywn iew workach big-bag, pojemnikach lub kontenerach ustawionych nautwardzonei betonowei nawierzchni Magazynowane selektywniew workach big-bag, pojemnikach lub kontenerach ustawionych nautwardzone.j betonowel nawierzchn i Magazynowane luzem na utwardzonei betonowei nawierzchni Magazynowane w metalowych pojemnikach, -betonowej kontenerach ustawionych na utwardzone.i nawierzch n i, w magazynie m etal i nielelazny ch Magazynowane w metalowych pojemnikach lub konte'"ralh,rtu*ionv"h na utryardzonej betonowej nawierzchni Magazynowane selektyrvnie w metalowycli pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utryardzonej betonowej nawierzchni Magazynowane selektywnie w metalowych poj"mnikuch lub kont"n"rach ustawionych na utw4rdzonej betonowej nawierzchni Magazynowane selektywnie w metalowych pojemn it actt tuu t or,teneracn ustawionych na utwardzonej betonowe-j nawierzchni Magazynowane selektywnie w metalowych pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utwardzone.j betonowej nawierzchni Magazynowanew pojemnikach odpornych nadzialanie kwas6w, ustawionych podzadaszeniem na utwardzonei betonowei Dosadzce Magazynowanew pojemnikach odpornych na dzialanie kwas6w, ustawionych podzadaszeniem na utwardzonej betonowei posadzce Magazynowanew pojemnikach odpornych na dzialanie kwas6w, ustawionvch oodzadaszeniem na utwardzonei betonowei posadzce Magazynowane se lektywnie workach big-bag, pojemnikachlub kontenerach ustawionych magazynie metali niezelaznvch Magazyrowane selektywnie workach big-bag, pojemnikachlub kontenerach ustawionych magazynie rnetali niezelaznvch Magazynowane selektywnie workach big-bag, poj emnikachlub kontenerach ustawionvch magazynie metali niezelaznvch Magazynowane selektywn ie workach big-bag, pojemnikachlub kontenerach ustawionvch magazynie rnetali niezelaznych 7) Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu Magazynowane selektywnie 23. w workach t big-bag lub pojernnikach w magazy nie meta I i nielelazny ch 24. t Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu 25. r7 04 tl 26. l9 0l 02 Magazynowane w metalowych pojemnikach ustawionych na ut*ardzonej betonowej nawierzchni Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu )1 L9l0 01 Magazynowane luzem na utwardzonym betonowyrn placu 28. Magazynowane w workach 1910 big-bag 02 lub pojemnikach ustawionych * magazynie metal i niezelaznych t202 Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu 30. t9 t2 03 Magazynowane w workach big-bag lub pojernnikach ustawionych w Strona 6 z l0

7 magazy nie m etal i ni eiel azny ch Magazynowane w kontenerach ustawionych na utwardzonej betonowej t 23* nawierzchni Magazynowane selektyrvnie w pojemnikach odpornych na dzialanie * kwas6w, ustawionych pod zadaszeniem na utwardzonei posadzce Magazynowane selektywnie w pojemnikach odpornych na dzialanie t 34 kwas6w, ustawionych p o d zadaszen iem na utwardzonei pos adzce Magazynowane selektywnie w metalowych pojemnikach lub kontenerach * ustawionvch na utwardzonei betonowei nawierzchni Magazynowane selektyrvnie w metalowych pojemnikach lub kontenerach ustawionvch na utwardzonei betonowei nawierzchni t 40 Magazynowane luzem na utwardzonym betonowym placu * - odpad niebezpieczny ry. O k r e S I i 6 metodg zbieraniaodpad6w: Odpady odbierane s4 od os6b frzycznych i podmiot6w gospodarczych. Wnioskodawca selektywnie zbiera przyjgte do punktu zbierania odpady. Klient zdaj4cy odpad kierowany jest do punktu wagowego. Przyjgcie odpad6w nastgpuje po odwazeniu na duzej wadze samochodowej (20 ton) lub w przypadku mniejszych ilo6ci na wadze o zakresie do 300 kg. Odpady wazone s4 selektywnie. W zalelno(ci od ilosci irodzaju odpad przenoszony jestprzez pracownika w miejsce magazynowania - w przypadku matrej ilo$ci, natomiast w przypadku wiekszej ilosci (wigkszego cigharu) odpad przewozony jest w pojemnikach w6zkiem widlowym. Po przyjgciu odpadu zdaj4cy kierowany jest przezpracownika do biura, celem wystawienia, przewidzianych prawem, dokument6w. Odbi6r odpad6w zzavjadow pracy realizowany jest poprzez podstawienie kontener6w pod zaladunek. Odpady segregowane s4 ju2 w tym przypadku na etapie przyjecia, a nastgpnie magazynowane, w zalehno('ci od rodzaju odpadu. Po zebraniu logistycznie uzasadnionej partii odpad6w, s4 one przekazyvvane, odbiorcom odpad6w, posiadaj4cym stosowne zezwolenia (esli s4 wymagane). V.OkreSli6dodatkowewarunkiprowadzeniadzialalno6ciwzakresiezbieraniaodpad6w: YI.Zastrzec,izez 1. Wyladunek i zaladunek odpad6w winien by6 prowadzony w spos6b zapobiegaj4cy ich zmieszaniu, rozprzestrzenianiu, przedostawaniu sig skladnik6w odpad6w do $rodowiska orazw spos6b nie powoduj qcy zagroileh ani uci4lliwosci dla Srodowiska. 2. Wszystkie dzialania zwi1zane z gospodarowaniem odpadami winny by6 prowadzone z zachowaniem obowi4zuj4cych przepis6w sanitarnych, zasad bhp oraz bezpieczefistwa pozarowego. l. Przestrzeganie przepis6w ochrony Srodowiska, a takhe przepis6w zwi4zanych z prowadzon4 dzialalno6ci4 oraz spelnienie wszystkich warunk6w niniejszej decyzji jest obowi4zkowe. W przeciwnym wypadku zastosowane zostan4 sankcje wynikaj4ce z art. 47 ust. I - 6 ustawy o odpadach cytowanej we wstgpie. Niniejsza decyzja winna byt zawsze dostgpna organom kontroli. Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna ze spelnieniem wymog6w przepis6w budowlanych, doty czqcych u{tkowan ia obi ektu budowlane go. 4. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagari okreflonych w przepisach odrgbnych. 5. NaleZy prowadzi6 ilosciow4 i jakosciow4 ewidencjg odpad6w oraz sporz4dzad zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpad6w, zgodnie z obowi1zuj4cyrhi przepisami. 2. a J. Strona 7 z 10

8 VII. O k r e 5 i 6 czas obowi4zywaniazentolenia do dnia 8 grudnia 2024r. VIU. W dniu, w kt6rym niniejsza decyzja stanie sig ostateczna, trac4waznoi6: 1. decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 12 lutego 2002r., sygn. akt OS 7647l4l5l02,bgdqca zenpoleniem na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania i transportu odpad6w, zmieniona decyzjami: z dnia 2 kwietnia 2002r., sygn, akt OS , z dnia 14 marca 2003r., sygn. akt OS7647l4l2l2003,zdnia2l maja2003r. sygn. akt C orazz dnia22 grudnia 20llr. sygn. akt OS , w zakresie dot. zbierania odpad6w 2. decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 18 grudnia 2009r. sygn. akt OS , bgd4ca zezwoleniem na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania i transportu odpad6w, w zakresie dot. zbierania odpad6w. AZASADNIENIE Dnia 27 paidziernika 2014r. do Starosty Szamotulskiego wptyn4l wniosek zloaony przez sp6lk9 KOLMET Skwiercryriscy Sp6lka Jawna, z siedzibq: ul. Sierakowska 54/56 (KRS ' NIP , REGON ), dotycz4cy wydania zezwolenia na zbieranie odpad6w przry prry ul. Sierakowskiej 54156, Wronki (dz. nr: 1905/1, 1906/1, 1907/1, 1908/1' 1909/1' 1910/1 - KW POIA/ /8), z jednoczesnym wygaszeniem obowi4zuj4cej decyzji w czgsci, dotycz4cej zbierania odpad6w. Poniewa2 wniosek zawieral uchybienia i braki, Starosta Szamotulski pismem z dnia 2l listopada 2014r. sygn. akt OS , zobowiqzal wnioskodawcg do jego uzupelnienia. Stosowne dokumenty wplyngty do tut. Organu dnia 28 listopada 2014r. Obecnie dzialalno66 Wnioskodawcy opiera sig o decyzjg Starosty Szamotulskiego z dnia 12lutego 2002r., sygn. akt OS , bed1c1 zezwoleniem na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania i transportu odpad6w, zmieniona decyzjami: z dnia 2 kwietnia 2002r., sygn. akt OS /5102, z dnia 14 marca2003r., sygn. akt OS , z dnia2l maja2003r. sygn. akt OS / orazz dnia22 grudnia2}llr. sygn. akt OS W obecnym stanie prawnym konieczne jest uzyskanie nowego zezvvolenia na zbieranie odpad6w, co poci4ga za sob4 koniecznos6 wygaszenia obow i4zuj 4 ce go zezw oleni a w czg6c i doty cz4cej zbiercnia odpad6w. Zgodnie z art ust. 2 obowi4zuj4cej ustawy o odpadach, wymienionej we wstgpie, decyzje wydane na podstawie dotychczasowych przepis6w (ustawa z dnia27 kwietnia200lr o odpadach - Dz. U. z20l0r. Nr 185, poz zpo2n. zm.) zachowuj4 waznosi w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w na czas,najaki zostaly wydane, nie dluzej jednak niitprzez dwa lata od dnia wej5cia w 2ycie obowi4zuj4cej ustawy o odpadach - tj. 23 stycznia 2013r. W zwiqzku z powyzszym Wnioskodawca wyst4pil o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpad6w, z jednoczesnym wygaszeniem obowi4zuj4cej decyzji, w czgsci dotycz4cej zbierania odpad6w. Dzialki, na kt6rych prowadzona jest przedmiotowa dzialalnos6 s4 wlasnosci4 jednego ze wsp6lnik6w tworz4cych sp6lkg KOLMET. Teren, na kt6rym zbierane s4 odpady jest ogrodzony, zabezpieczony ptzez dostgpem os6b postronnych, utwardzony (nawierzchnia betonowa), natomiast magazyn odpad6w niebezpiecznych zlokalizowany jest pod zadaszeniem (budynek magazynowy, utwardzona nawierzchnia). Teren jest r6wniez wyposazony w system odprowadzania w6d opadowych do separatora substancji ropopochodnych. Wnioskodawca selektywnie zbiera przyjgte do punktu zbierania odpady. Klient zdaj1cy odpad kierowany jest do punktu wagowego. Przyjgcie odpad6w nastgpuje po odwazeniu na duzej wadze samochodowej (20 ton) lub w przypadku mniejszych ilosci na wadze o zakresie do 300 kg. Odpady wahone s4 selektywnie,. W zalelnoi;ci od ilosci irodzaju odpad przenoszony jestprzez pracownika w miejsce magazynowania - w przypadku malej ilosci, natomiast w przypadku wigkszej ilo$ci (wigkszego cigzaru) odpad przewozony jest w pojemnikach w6zkiem widlowym. Po przyjgciu odpadu zdai4cy kierowany jest przez pracownika do biura, celem wystawienia, przewidzianych prawem, dokument6w Strona 8 z l0

9 Odbi6r odpad6w zzakladow pracy realizowanyjestpoprzezpodstawieniekontener6wpod zaladunek. Odpady segregowane s4 ju2 w tym przypadku na etapie przyjecia, a nastgpnie magazynowane, w zaleanoici od rodzaju odpadu. Po zebraniu logistycznie uzasadnionejpartii odpad6w, bgd4 one przekazywane,odbiorcom odpad6w,posiadaj4cymstosownezezwolenia(e(li s4 wymagane). Magazynowanie odpad6w odbywa sig w spos6b uniemozliwiaj4cy rozpraszanie i negatywne oddzialywanie na Srodowisko. Szczeg6lowy spos6b i miejsca magazynowania odpad6w opisane zostaly w punkcie III nin. decyzji. Wnioskodawcaposiadawieloletnie doswiadczeniew wprowadzeniudzialalnosci,jak4 jest zbieraniei magazynowanieodpad6w,jak r6wniez mo2liwoscitechnicznei organizacyjne,pozrvalaj4cenalezycie wykonywad dzialalno66 w zakresie zbierania odpad6w - magazyn, utwardzony plac, jak r6wniez odpowiedni park maszynowy i zaplecze transportowe, niezbgdne przy zbieraniu, segregacji i przewozeniu odpad6w, z czego do najwazniejszych nalei4: prasa do pakietowania zlomu stalowego (pod zadaszeniemna utwardzonym placu), prasa do pakietowania zlomu opakowaniowego- puszek aluminiowych (pod zadaszeniemna utwardzonym betonowym placu), gilotyna do cigcia zlomu (pod zadaszeniemna utwardzonej betonowej posadzce),dwa w6zki widlowe, ladowarka kolowa,ladowarka stacjonarna umiejscowiona przy prasie do zlomu stalowego, crtery samochody cigzarowe przystosowane do zaladunku kontener6w, zestaw kontener6w i metalowych pojemnik6w do magazynowaniai przew oheniaodpad6w. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach,wymienionej we wstgpie, do wniosku o wydanie zerwolenia na zbieranie odpad6w, nale y dolqczyl decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o kt6rej mowa w art.7l ustawy zdnia3 paldziernika 2008r. o udostgpnianiuinformacji o Srodowiskui jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.poz z polniejszymi zmianami), jezeli jest wymagana. Zgodnie z art. 72 ust. I pkt 2l wspominanej ustawy wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia nastgpuje przed uzyskaniem zerwolenia na przet:warzanieodpad6w oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanieodpad6w. Ustawa ta nie naklada obowi4zku uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach tylko przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpad6w, bez prowadzenia r6wnoczefnie w tym samym miejscu takhe przetwarzania odpad6w. informacjio Srodowiskui jego ochronie,udziale Zgodniezart.Tl ust.2 w/w ustawy o udostgpnianiu spoleczefistwaw ochronie Srodowiskaotaz o ocenachoddziatywaniana Srodowiskouzyskaniedecyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzigl mog4cych zawsze znaczqco oddziatywai na Srodowisko i przedsigwzigl mog4cych potencjalnie znacz4co oddzialywa na Srodowisko. Punkt zbierania odpad6w okreslonych we wniosku stanowi przedsigwzigcie mog4ce potencjalnie znaaz1co oddziatyvvad na Srodowisko, zgodnie z rozporz4dzeniemrady ministr6w z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig6mog4cych znacz4cooddzialywa6na Srodowisko( Dz. U. Nr 213, poz z poln. zm.) - zgodnie z $ 3 ust. 1 pkt 81 w/w rozporz4dzeniaprzedsigwzigciamimog4cymi potencjalnie znacz4aooddzialywai na Srodowisko s4 punkty do zbierania i przeladunku zlomu, jednak aby decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach byla wymagana, realizacjaprzedsigwzigciamusi wymaga6 uzyskania kt6rejkolwiek decyzji wymienionej enumeratywniew aft.72 ust. I i ust. la ustawy o udostgpnianiuinformacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwaw ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniana Srodowisko. Wnioskodawcanie bgdzie prowadzil 2adnych prac rwi4zanych z budow4, przebudow4 lub zmian4 sposobuuftkowania placu b4dzbudynku magazynowego. Wobec powyzszegonie z4danood wnioskodawcy decyzji o Srodowiskowychuwarunkowaniach. Zgodnie z art. 46 ust. I pkt 3 wymienionej we wstgpieustawy o odpadachwlasciwy organ (tu: StarostaSzamotulski) nie moze wyda6 przedmiotowego zezwoleniaw przypadku, gdy zamierzony spos6bgospodarkiodpadamijest niezgodnyz przepisamiprawa miejscowego. Wnioskodawca dol1czyl do wniosku decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu wydan4 przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki dnia 2 marca 2000r. sygn. akt Nr TI , ustalaj4c4warunki zabudowy i zagospodarowaniaterenu dla inwestycji polegaj4cejha wiaty, wagi wozowej wraz z budowie budynk6w: socjalno-biurowego,magazynowo-warsztatowego, infrastruktur4 techniczn4 dla skupu i wstgpnego przerobu zlomu przewidzianych do realizacji w Strona9 z l0

10 obrgbie dzialek nr 1905/1, 1906ll, l907ll, 1908i1, l909ll, l9l0ll we Wronkach przy ul. Sierakowskiej. Bior4c pod uwagg powy2sze dowody oraz fakt, 2e prowadzona przez wnioskodawcg dzialalno66 jest dzialalnosci4 istniej4c4 (est tozsama z dotychczas prowadzon4) i nic nie uleglo zmianie, a niniejsza decyzjajest niejako kontynuacj4 posiadanej decyzji, tutejszy Organ nie znalazl podstaw do odmowy wydania niniejszej decyzji. Wobec czego nalelalo wyda6 stosown4 decyzjg. Dziatalno$6 wnioskodawcy, prowadzona zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz wymaganiami okre6lonymi w niniejszej decyzji, jak r6wniel w szczeg6lowych przepisach prawa nie bgdzie stwarzaha zagrohenia dla Lycia lub zdrowia ludzi oraz dla Srodowiska. Po wnikliwej analizie przedstawionych dokument6w oraz bior4c pod uwagg caloksztatt zagadnieh z punktu widzenia mery'torycznego oraz w oparciu o powolane na wstgpie przepisy prawa, orzeczono jak w sentencji. Pouczenie Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu za po5rednictwem Starosty Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, Szamotuly, w terminie l4 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji. Zgodnie z ustqwq z dnia I6 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (telest jednolity: Dz. U. z 2014r. poz z p6in. zm.) za wydanie zen'volenia nq zbieranie odpad6w pobrano oplatg skarbowq w wysokoici 616,00 zl. Oplatg wniesiono dnia 2 paidziernika 2014r. na konto Miasta i Gminy Szamotuly: Bank Sp6ldzielczy Duszniki, nr konta: I ) KOLMET Skwierczyriscy Sp. J. ul. Sierakowska 54/ I0 Wronki Do wiadomoici: I ) Marszalek ll/oj ew 6dztw a ll/ielkopo ls kie go Plac Wolnoici 18, Poznah (+ decyzj a w formie dokumentu e le ktroniczne go),l Ilojew 6dzki Inspektor Ochrony Srodow iska ul. Czarna Rola 4, 6l-625Poznari J) Burmistrz Miasta i Gminy Lltronki ul. Ratuszowa 5, llronki Strona l0 z l0

Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego:

Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego: Co przynie? Zbiórce podlegaj WSZYSTKIE zu yte sprz ty zasilane pr dem elektrycznym, zarówno z gniazdka, jak i za pomoc baterii/zasilaczy itp., zasilacze, baterie, oraz tusze i tonery. Oddawane urz dzenia

Bardziej szczegółowo

woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY

woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Prezydent 1~1iasta TYCHY woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Na podstawie art. 104, 107, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7

fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 Pracownia Architektoniczna..WARS" fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 tet. 652-i6-50 lub 0-602-357 -llu fax 652-17 -tg SZCZF',G6N-,OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dotyczyca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI WOD-KAN Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN" Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 teł./ fas: centrala 044-633-83-06, 044-633-83-08, 044-633-83-09

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Zleceniodawca: ( ) Inwestor: ( ) Tytuł pracy: PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Opracowano zgodnie z wymogami art. 20 i 27, Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ważny do 30.09.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ELECTRO.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id - -- - ---. - -- -- Slawomira Plichta ul. Badkowskiego 22/6 80-137 Gdansk ", L IL.dz.. ~ JJp MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ ọ..j r DepartamentPrawny Gdansk, 19 marca 20 lor. ur Z ~,) i..i.. ~ 12010-03- 1.6

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo