Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych"

Transkrypt

1 Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej (TI). Student powinien posiada wiedz na temat przetwarzania informacji, budowy komputera klasy PC, zna i prawidłowo interpretowa pojcia hardware i software, rozumie podstawowe pojcia TI, jak dane i ich reprezentacja w pamici komputera, program komputerowy. Zna zastosowania oprogramowania uytkowego w codziennej pracy oraz moliwoci wykorzystania sieci komputerowych. Wymagana jest znajomo zagadnie zwizanych z ochron zdrowia i bezpieczestwa uytkowników komputera a take znaczenie czynników zewntrznych wicych si z uytkowaniem sprztu komputerowego. Student powinien posiada take podstawow wiedz na temat aspektów prawnych zwizanych z uytkowaniem komputera. 1. Podstawowe pojcia Rozumienie poj: sprzt (hardware), oprogramowanie (software), technologia informacyjna (IT). Znajomo typów komputerów oraz rónice pomidzy komputerami typu: superkomputer, mainframe, stacja robocza, PC, laptop, notebook, PDA ze wzgldu na szybko pracy, wydajno, koszt i rodzaje uytkowników. Wiedza na temat podstawowych elementów składowych komputera klasy PC takich jak: procesor (CPU), dysk twardy, podstawowe urzdzenia wejcia i wyjcia, typy pamici. Rozumienie terminu urzdzenia peryferyjne. Znajomo czynników majcych wpływ na wydajno pracy komputera: szybko pracy procesora, wielko pamici operacyjnej, liczba pracujcych jednoczenie programów. 2. Sprzt Rozumienie podstawowych funkcji procesora i terminów z nim zwizanych: obliczenia, kontrola logiczna, pami podrczna procesora. Jednostki stosowane do okrelania szybkoci pracy procesora: MHz, GHz. Wiedza na temat rodzajów pamici komputera: RAM (random-access memory), ROM (read-only memory) i rónice pomidzy nimi. Jednostki stosowane do okrelenia wielkoci pamici komputera: bit, byte, KB, MB, GB, TB. Powizanie jednostek wielkoci pamici komputera z pojciami znak, plik, katalog (folder). Rozpoznawanie podstawowych urzdze wejcia umoliwiajcych wprowadzanie danych do komputera: mysz, klawiatura, joystick, manipulator kulkowy, skaner, panel dotykowy, pióro wietlne, kamera cyfrowa, mikrofon. Rozpoznawanie podstawowych urzdze wyjcia słucych do wysyłania danych z komputera: monitor, ekran, drukarka, ploter, głoniki. Wiedza na temat obszarów wykorzystania tych urzdze. Urzdzenia spełniajce jednoczenie funkcje wejcia i wyjcia (np. ekran dotykowy). Charakterystyka urzdze słucych do przechowywania danych: dyskietka, dyski ZIP, CD-ROM, tamy magnetyczne, zewntrzne i wewntrzne dyski twarde z uwzgldnieniem szybkoci dostpu do danych, pojemnoci i kosztów tych urzdze. Rozumienie procesu formatowania nonika pamici masowej. 3. Oprogramowanie Rónice pomidzy systemami operacyjnymi i oprogramowaniem uytkowym. Rozumienie pojcia i powodów tworzenia kolejnych wersji oprogramowania. Znajomo podstawowych funkcji systemu operacyjnego oraz nazw najczciej uywanych systemów operacyjnych. Podstawowe typy oprogramowania uytkowego: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przegldarki internetowe, oprogramowanie DTP, programy finansowo-ksigowe. Identyfikacja uytkowników tych typów opro- 1

2 gramowania. Znajomo terminu graficzny interfejs uytkownika (GUI). Posiadanie wiedzy na temat procesu powstawania systemów komputerowych (analiza potrzeb, projektowania, programowania i testowania tych systemów w procesie ich budowy i rozwoju). 4. Sieci komputerowe Znajomo poj: sieci lokalne (LAN) i rozległe (WAN). Zrozumienie terminów klient i serwer. Podstawowe korzyci i zalety pracy grupowej: współdzielenie drukarek, programów i plików w sieci. Znajomo pojcia Intranet i wiedza na temat rónic pomidzy Intranetem a Internetem. Znajomo pojcia Extranet oraz wiedza na temat rónic pomidzy Intranetem a Extranetem. Znajomo pojcia Internet i jakie s główne obszary jego wykorzystania. Znajomo pojcia WWW i rónice pomidzy WWW a Internetem. Wykorzystanie łczy i kabli telefonicznych do sieciowych połcze komputerów. Znajomo poj: łcze komutowane, ISDN, ADSL. Znajomo poj: sygnał analogowy, sygnał cyfrowy, modem, szybko transferu (w bps bity na sekund). 5. Komputery w yciu codziennym Wskazanie sytuacji, w których komputer jest urzdzeniem bardziej przydatnym do rozwizywania zada ni człowiek i sytuacji, kiedy stosowanie komputera jest niecelowe. Znajomo moliwoci zastosowa komputera do realizacji zada w obszarze biznesu: zarzdzanie przedsibiorstwem, systemy rezerwacji biletów w liniach lotniczych, obsługa klientów firm ubezpieczeniowych, bankowo. Znajomo moliwoci zastosowa komputera do realizacji zada w administracji rzdowej lub publicznej: systemy rejestracji pojazdów, systemy ewidencji obywateli, systemy ewidencji podatników, obsługa wyborów i referendów ogólnonarodowych. Znajomo moliwoci zastosowa komputera do realizacji zada w słubie zdrowia: rejestracja pacjentów, systemy monitorowania funkcji yciowych, diagnostyka medyczna, hospitalizacja pacjentów. Znajomo moliwoci zastosowa komputera do realizacji zada w edukacji: ewidencja uczniów i przebiegu nauki, wykorzystanie komputerów w symulatorach, nauczanie na odległo, edukacja indywidualna w domu z wykorzystaniem Internetu. Znajomo pojcia telepraca. Wskazanie korzyci, jakie niesie ze sob telepraca (zmniejszenie lub całkowita likwidacja czasu dojazdu do pracy, wiksza zdolno pracownika do koncentracji nad okrelonym zadaniem, bardziej elastyczny plan dnia, zmniejszenie powierzchni biurowej firmy). Wskazanie zagro- e, jakie niesie ze sob telepraca (ograniczenie kontaktów midzy ludmi, ograniczenie prac zespołowych). Znajomo pojcia poczta elektroniczna oraz moliwoci jej wykorzystania. Znajomo pojcia e-commerce. Rozumienie zasady działania sklepów internetowych i wiadczenia usług przez Internet. Znajomo problemów zwizanych z e-commerce (przekazywanie danych osobowych klienta przed dokonaniem transakcji, metody płatnoci, prawo klienta do zwrotu towaru. Zalety sklepów i usług dostpnych w sieci (obsługa 24 godziny na dob, moliwo wyboru sporód szerokiej gamy produktów). Wady sklepów i usług w sieci (ograniczony wybór sklepów, brak kontaktów midzy ludmi, ryzyko dokonywania płatnoci przez sie). 6. Bezpieczestwo, zdrowie, rodowisko pracy Wiedza na temat czynników i zachowa, które mog pomóc w stworzeniu zdrowego rodowiska pracy z komputerem: właciwe połoenie monitora, klawiatury, stosowanie ergonomicznego fotela, stosowanie dobrej podkładki pod mysz, uywanie filtrów na ekran monitora, właciwe owietlenie i wentylacja miejsca pracy, okresowe przerwy w pracy z komputerem. Wiedza na temat dolegliwoci zdrowotnych zwizanych z prac przy komputerze: uszkodzenia nadgarstków przez długotrwałe pisanie na klawiaturze, ból oczu spowodowany wpływem monitora, bóle pleców spowodowane niewłaciw pozycj ciała podczas pracy lub niewłaciwym fotelem. Znajomo rodków ostronoci przy pracy z komputerem (bezpieczne prowadzenie kabli zasilajcych, nie przecianie gniazd zasilania. Rozumienie znaczenia recyklingu materiałów drukowanych i zuytych tonerów do drukarek oraz stosowania monitorów energooszczdnych dla ochrony rodowiska naturalnego. Rozumienie znaczenia posługiwania si dokumentami elektronicznymi jako sposobu zmniejszajcego zapotrzebowanie na materiały drukowane 7. Bezpieczestwo danych Znajomo terminu bezpieczestwo informacji oraz korzyci dla firmy, ograniczajcej ryzyko zwizane z bezpieczestwem własnych danych przez: staranne i bezpieczne przechowywanie wanych danych, 2

3 opracowanie procedur powiadamiania o zagroeniach naruszajcych bezpieczestwo danych, przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczestwa danych, uwiadamianie pracownikom ich odpowiedzialnoci za dane. Posiadanie wiedzy na temat zagadnie bezpieczestwa zwizanych z dostpem do danych i programów na komputerze (np. sens i znaczenie identyfikatora uytkownika, wybór bezpiecznego hasła, rozrónienie pomidzy identyfikatorem a hasłem). Zrozumienie idei istnienia i stosowania praw dostpu do zasobów komputera oraz ich wanoci dla bezpieczestwa zasobów komputera. Znajomo celu wykonywania zapasowych kopii danych i programów na nonikach zewntrznych oraz wartoci tych kopii. Znajomo moliwych skutków jakie niesie ze sob strata komputera przenonego, PDA, telefonu komórkowego: wykorzystanie poufnych danych, utrata danych o kontaktach adresowych i telefonicznych, nieuprawnione lub niewłaciwe wykorzystanie numerów telefonicznych przez osoby nieupowanione. Znajomo pojcia wirus komputerowy i rónych typów wirusów. Posiadanie wiedzy na temat sposobów wniknicia wirusów do systemu komputerowego. Znajomo sposobów działania w przypadku zainfekowania systemu komputerowego. Rozumienie istnienia ogranicze i niedoskonałoci programów antywirusowych. Rozumienie znaczenia pojcia dezynfekcja plików. Znajomo właciwych sposobów postpowania ograniczajcych moliwo zainfekowania systemu komputerowego w czasie importowania plików z sieci i przy otwieraniu plików dołczonych do poczty elektronicznej: stosowanie skanerów antywirusowych, nie otwieranie poczty od osób nieznanych, nie otwieranie plików dołczanych do poczty otrzymanej z nieznanego ródła. 8. Wybrane zagadnienia prawne Znajomo pojcia prawa autorskie w odniesieniu do oprogramowania oraz plików takich jak grafika, tekst, audio, video. Rozumienie zagadnie zwizanych z prawami autorskimi w czasie pobierania danych z Internetu. Znajomo zagadnie zwizanych z prawami autorskimi podczas uywania i rozpowszechniania informacji zawartych na nonikach takich jak CD-ROM, dyski Zip, dyskietki. Posiadanie umiejtnoci sprawdzania numerów seryjnych oprogramowania. Rozumienie terminów shareware, freeware, akceptacja warunków licencji. Posiadanie wiedzy na temat najwaniejszych przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych obowizujcych w Polsce. Znajomo konsekwencji jakie powoduje gromadzenie i przechowanie dane osobowych. Omówienie niektórych przypadków uycia danych osobowych. Moduł 2 - Uytkowanie komputerów Od studenta wymaga si zaprezentowania wiedzy i umiejtnoci w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Student powinien posiada umiejtno ustalenia najwaniejszych parametrów konfiguracyjnych, skorzystania z funkcji pomocy i zna zasady postpowania w przypadku zawieszenia działania programu. Student powinien posiada wpraw w efektywnym korzystaniu z pulpitu, posługiwaniu si ikonami i oknami. Student powinien take umie zarzdza plikami, folderami (katalogami) i zna sposoby kopiowania, przenoszenia i usuwania plików oraz katalogów a take umie kompresowa i zdekompresowa pliki. Wymagana jest take wiedza w zakresie ochrony antywirusowej i umiejtnoci wykorzystania oprogramowania antywirusowego. Student powinien umie wykorzysta prosty edytor tekstu oraz wykona zadanie drukowania korzystajc z funkcji systemu operacyjnego. 1. rodowisko pracy Procedura prawidłowego wyłczania komputera. Procedura prawidłowego restartu komputera. Zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu. Wywietlanie podstawowych informacji dotyczcych komputera: rodzaj systemu operacyjnego i jego wersja, wielko zainstalowanej pamici RAM. Zmiana konfiguracji pulpitu: daty i czasu, ustawienie głonoci, opcji wywietlania (wybór kolorów, rozdzielczoci wywietlania, parametrów wygaszacza ekranu). Ustawianie i zmiana układu i jzyka klawiatury. Formatowanie dysków, dyskietek, dysków Zip. Studenci powinni zdawa sobie spraw, e w systemach sieciowych zmiana daty i czasu powodowa moe mie konsekwencje w czasie synchronizacji i w zwizku z tym zmiana ta musi by dokonywana rozwanie. Instalowanie i odinstalowanie programów. Uycie funkcji klawiaturowej Print Screen i wklejanie ekranu do dokumentu. Wykorzystanie dostpnej funkcji Pomoc. Uruchamianie edytora tekstów wbudowanego w system operacyjny. 3

4 Otwieranie i tworzenie dokumentów tekstowych. Zapisywanie plików w okrelonym miejscu na dysku. Zamykanie edytora tekstów wbudowanego w system operacyjny. 2. Pulpit Rozpoznawanie podstawowych ikon reprezentujcych pliki, katalogi (foldery), aplikacje, drukarki, kosz. Wybór i przenoszenie ikon. Otwieranie plików, katalogów (folderów), uruchamianie aplikacji z pulpitu. Tworzenie na pulpicie lub w menu ikony skrótu. Identyfikacja elementów składowych okna: pasek tytułowy, pasek menu, pasek narzdzi, pasek stanu, paski przewijania. Zwijanie, powikszanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna. Poruszanie si pomidzy otwartymi oknami. 3. Zarzdzanie plikami Znajomo sposobów wizualizacji napdów dysków, folderów/katalogów i plików w strukturach hierarchicznych. Wiedza na temat sposobów przechowywania danych (plików, katalogów) przez system operacyjny: dyski twarde, dyskietki, dyski CD i dyski sieciowe. Poruszanie si po drzewie katalogów (przejcie do pliku lub katalogu). Tworzenie katalogów/folderów i kolejnych podkatalogów/podfolderów. Wywietlenie okna z informacj o nazwie i wielkoci katalogu/folderu oraz jego połoeniu na dysku. Rozpoznawanie głównych typów plików: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki obrazów, pliki dwikowe i filmy, pliki skompresowane, pliki tymczasowe. Okrelanie liczby wszystkich plików lub plików okrelonego typu w folderze/katalogu (łcznie z plikami w podkatalogach). Zmiana atrybutów pliku: tylko do odczytu, archiwalny. Sortowanie plików wg nazwy, rozmiaru, typu, daty modyfikacji. Znajomo znaczenia właciwego rozszerzenia nazw plików w czasie zmiany ich nazwy. Zmiana nazw plików, katalogów/folderów. Zaznaczanie plików, katalogów/folderów pojedynczo lub grupami w sposób cigły lub dowolnie wybranych z wywietlanej listy. Kopiowanie plików, katalogów/folderów pomidzy katalogami/folderami i dyskami. Przenoszenie plików, katalogów/folderów pomidzy katalogami/folderami i dyskami. Znajomo powodów tworzenia zapasowych kopii plików na przenonych nonikach i wanoci tego działania. Usuwanie plików, katalogów/folderów do folderu plików usunitych (kosza). Odzyskiwanie plików, katalogów/folderów z folderu plików usunitych (kosza). Usuwanie zawartoci folderu plików usunitych (oprónianie kosza). Uycie narzdzia Znajd w celu lokalizacji plików, katalogów/folderów. Poszukiwanie plików wg ich zawartoci, daty ostatniej modyfikacji, daty utworzenia. Umiejtno posługiwania si znakami globalnymi * i? w wyszukiwaniu plików. Wywietlanie listy ostatnio uywanych plików. Znajomo pojcia kompresja plików. Kompresowanie plików w okrelonym katalogu/folderze na okrelonym dysku. Dekompresowanie pliku skompresowanego do okrelonego katalogu/folderu na okrelonym dysku. 4. Wirusy Znajomo pojcia wirus komputerowy i moliwych skutków jego działania. Znajomo sposobów przenikania wirusów do systemu komputerowego. Znajomo korzyci wynikajcych ze stosowania programów antywirusowych. Znajomo pojcia plik wyleczony. Stosowanie programów antywirusowych do wykrywania wirusów we wskazanych dyskach, folderach, plikach. Rozumienie znaczenie regularnego uaktualniania baz danych wirusów i wersji programów antywirusowych. 5. Drukowanie Zmiana drukarki domylnej na licie drukarek zainstalowanych w systemie. Instalacja nowej drukarki na komputerze. Drukowanie dokumentu w programie edytora tekstów. Wywietlanie informacji o postpie drukowania w programie zarzdzajcym drukowanie (kolejka drukowania). Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie zadania drukowania przy uyciu programu zarzdzajcego drukowaniem. Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów Od studenta wymaga si zaprezentowania umiejtnoci wykorzystywania programu do edycji tekstu. Student powinien zna zagadnienia zwizane ze struktur tekstu, struktur dokumentu, oraz metodyk redagowania dokumentów tekstowych, zna zasady stosowania znaków drukowanych i niedrukowanych i umie wykona zadania o charakterze podstawowym zwizane z tworzeniem, formatowa- 4

5 niem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji). Student powinien umie kopiowa i przenosi fragmenty tekstu w obrbie jednego dokumentu i pomidzy otwartymi dokumentami. Student powinien ponadto posiada umiejtno stosowania niektórych funkcji zaawansowanych zwizanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekcie obrazów i grafik, a take powinien umie tworzy korespondencj seryjn. Od studenta wymaga si umiejtnoci efektywnej obsługi programów do przetwarzania tekstu oraz zdolnoci do opracowania dokumentów zawierajcych zaawansowane formy prezentacji informacji: swobodne osadzanie ilustracji w dokumencie, formatowanie tekstu poprzez manipulacj krojami pisma, efektami graficznymi i rozmieszczeniem składników na stronie, okrelanie własnoci prezentacji dokumentu, tworzenie i modyfikacj tabel, formularzy, wykresów itp. Student powinien posiada umiejtno definiowania i posługiwania si makropoleceniami oraz sprawnie realizowa zaawansowane zadania z zakresu korespondencji seryjnej. 1. Praca z aplikacj Uruchomienie edytora tekstu. Zakoczenie pracy z edytorem tekstu. Otwieranie jednego i wielu dokumentów. Tworzenie nowego dokumentu (opartego na domylnym lub jednym z dostpnych szablonów). Zapisywanie dokumentu w okrelonym miejscu na dysku. Zapisywanie dokumentu pod inn nazw. Zapisywanie dokumentu jako pliku typu: tekstowego, formatowanego RTF, HTML, szablonu. Poruszanie si pomidzy otwartymi dokumentami. Wykorzystanie dostpnej funkcji Pomoc. Zamykanie dokumentu. Zmiana trybu wywietlania edytowanego dokumentu (widoku dokumentu). Powikszenie wywietlania dokumentu. Wywietlanie, ukrywanie pasków narzdziowych. Wywietlanie, ukrywanie znaków formatowania. Modyfikacja podstawowych ustawie programu i preferencji uytkownika: nazwisko uytkownika, domylne katalogi (odczyt, zapis dokumentu). 2. Podstawowe operacje Pisanie tekstu zgodnie z zasadami strukturyzacji i edycji tekstu. Wstawianie znaków specjalnych i symboli. Zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów, całego tekstu. Edycja tekstu przez wstawianie nowych znaków i słów w istniejcym tekcie, zastpowanie znaków w tekcie. Uycie funkcji Cofnij i Ponów. Kopiowanie tekstu w jednym dokumencie i midzy wieloma otwartymi dokumentami. Przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i midzy wieloma otwartymi dokumentami. Usuwanie tekstu. Wyszukiwanie podanego słowa, frazy. Zastosowanie prostego zastpowania okre- lonego słowa, frazy. 3. Formatowanie Zmiana wygldu tekstu: kroju i wielkoci czcionki. Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkrelona. Wstawianie indeksów górnych i dolnych. Zastosowanie duych znaków (kapitaliki, wersaliki). Zmiana koloru czcionki. Kopiowanie formatu tekstu z jednego fragmentu do innego (innych) fragmentów tekstu. Zastosowanie istniejcego stylu do słowa, linii, akapitu. Uycie automatycznego dzielenia wyrazów. Wstawianie i usuwanie znaczników akapitu. Wstawianie i usuwanie znaków przejcia do nowej linii. Wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej, do lewej i prawej (justowanie), wy- rodkowanie. Wcicia akapitu: od lewej, od prawej, wcicie pierwszego wiersza, podział wierszy akapitu. Stosowanie pojedynczego, podwójnego odstpu pomidzy wierszami akapitu. Ustawianie odstpów przed i po akapicie. Wstawianie, usuwanie i uycie tabulatorów (tabulator lewy, prawy, rodkowy, dziesitny). Zastosowanie znaków wypunktowania, numerowania dla prostej listy (z jednym poziomem zagłbienia). Usuwanie znaczników wypunktowania i numerowania z listy. Zmiana znaków wypunktowania i numerowania dla listy prostej. Obramowanie od góry, dołu, wokół akapitu. Cieniowania akapitu. Zmiana orientacji strony dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru strony. Zmiana wielkoci marginesów w całym dokumencie: margines górny, dolny, lewy, prawy. Wstawianie i usuwanie znaczników koca strony w dokumencie. Wstawianie i modyfikacja tekstu w nagłówku i stopce dokumentu. Wstawianie w nagłówku lub stopce dokumentu: daty, numeracji stron, lokalizacji dokumentu. Stosowanie automatycznej numeracji stron. Stosowanie efektów wyróniania fragmentów tekstu: przekre- lenie, indeks dolny, indeks górny, cie itp. Stosowanie efektów animacji tekstu. Korzystanie z funkcji automatycznej kontroli pisowni i korekty błdów. Stosowanie funkcji automatycznego formatowania dokumentu. Korzystanie z funkcji przemieszczania fragmentów tekstu w ramach dokumentu oraz przenoszenia i kopiowania tekstu pomidzy dokumentami. Stosowanie rónych opcji okrelania kształtu fragmentu tekstu oraz układu połoenia grafiki wzgldem tekstu. Zmiana kierunku orientacji 5

6 tekstu. Korzystanie z dostpnej puli krojów pisma oraz efektów dekoracji czcionek. Okrelanie koloru tła akapitu. Dodawanie obramowania otaczajcego akapit. Korzystanie z funkcji kontroli sierot i wdów, czyli pojedynczych wierszy wystpujcych na pocztku i kocu strony. Konstruowanie własnego stylu formatowania akapitu. Modyfikowanie własnoci istniejcego stylu formatowania akapitu. Automatyczne numerowanie i wypunktowanie akapitów. Tworzenie punktów głównych i podpunktów na rónych poziomach zagniedenia (numerowanie wielopoziomowe). Dokonanie i zapisanie zmian w szablonie dokumentu. Zmiany dotycz zasad formatowania i rozmieszczeniu składników na stronie. Utworzenie i zapisanie nowego szablonu na podstawie istniejcego wzorca. Dodanie komentarzy do istniejcego dokumentu. Edycja komentarzy dołczonych do dokumentu. Stosowanie efektów wyrónienia naniesionych zmian. Akceptacja lub odrzucenie zmian w dokumencie. 4. Obiekty Tworzenie tabeli. Wstawianie tekstu do tabeli, edycja danych w tabeli. Zaznaczanie wierszy, kolumn, komórek, całej tabeli. Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn tabeli. Zmiana szerokoci kolumn i wysokoci wierszy. Zmiana szerokoci obramowania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania. Wprowadzanie cieniowania komórek tabeli. Wstawianie obrazów, grafik, wykresów do dokumentu. Zaznaczanie obrazów, grafik i wykresów w tekcie. Kopiowanie obrazów, grafik i wykresów w obrbie jednego dokumentu i pomidzy otwartymi dokumentami. Przenoszenie obrazów, grafik i wykresów w obrbie jednego dokumentu i pomidzy otwartymi dokumentami. Zmiana rozmiaru obrazów, grafik i wykresów. Usuwanie obrazów, grafik i wykresów. Korzystanie z edytora równa. 5. Układ dokumentu Tworzenie dokumentu głównego. Konstrukcja dokumentu podrzdnego opartego na stylu formatowania dziedziczonym z dokumentu nadrzdnego. Dodanie lub usunicie dokumentu podrzdnego z dokumentu głównego. Utworzenie spisu treci. Aktualizacja i modyfikacja istniejcego spisu treci. Formatowanie spisu treci. Utworzenie sekcji w dokumencie. Usunicie znaków pocztku/koca sekcji w dokumencie. Stosowanie wielokolumnowego układu prezentacji. Modyfikacja wielokolumnowego układu prezentacji. Modyfikacja własnoci kolumn: szerokoci i odstpu midzy nimi. Wstawienie znaku podziału kolumny. Usunicie znaku podziału kolumny. 6. Organizacja dokumentu Dodanie lub usunicie zakładki. Utworzenie lub edycja indeksu/spisu. Utworzenie lub usunicie hiperłcza albo odsyłacza do okrelonego elementu dokumentu. Wstawienie pól specjalnych w dokumencie. Zmiana własnoci pola lub aktualizacja wartoci. Zabezpieczenie pola przez zmian. Usunicie pola specjalnego z dokumentu. Dodanie lub usunicie stopki lub przypisów kocowych. Modyfikacja istniejcych zapisów w stopce i przypisach kocowych. Modyfikacja własnoci formatowania i połoenia na stronie stopki oraz przypisów kocowych. Zabezpieczenie dokumentu hasłem. Usunicie zabezpieczenia dokumentu w formie hasła. 7. Elementy składowe dokumentu Łczenie i podział komórek w tabeli. Konwersja na tabel tekstu dzielonego na kolumny znakiem tabulacji. Sortowanie danych zapisanych w tabeli. Rodzaje sortowania: numeryczne/alfabetyczne, narastajce/malejce. Wykonanie sumowania danych numerycznych zapisanych w kolumnach tabeli. Utworzenie i edycja formularza. Stosowanie rónorodnych pól. formularza: pole tekstowe, pole wyboru (check-box), lista rozwijana itp. Usunicie pól z formularza. Zabezpieczenie formularza. Dodanie lub usunicie z dokumentu pola tekstowego. Edycja, zmiana połoenia, zmiana rozmiaru pola tekstowego. Zmiana własnoci obramowania i koloru tła pola tekstowego. Łczenie pól tekstowych w łacuchy. Modyfikacja arkusza danych osadzonego w dokumencie. Utworzenie wykresu na podstawie danych z tabeli lub osadzonego arkusza danych. Zmiana formatu wykresu utworzonego na podstawie danych z tabeli lub osadzonego arkusza danych. Zmiana połoenia wykresu osadzonego w dokumencie. Zmiana własnoci obramowania ilustracji. Utworzenie prostego obrazu przy wykorzystaniu funkcji rysowania dostpnych w aplikacji edytora tekstu. Korzystanie z predefiniowanych kształtów (obiektów graficznych). Zmiana kolejnoci nakładania si na siebie obiektów graficznych. Przeniesienie obiektu graficznego nad lub pod tekst. Grupowanie i rozgrupowanie obiektów graficznych. Osadzenie znaku wodnego na stronach dokumentu. Dodanie lub aktualizacja podpisu ilustracji lub tabeli. Dodanie nu- 6

7 merowanego podpisu pod ilustracj, tabel, arkuszem itp. Wykorzystanie opcji automatycznego numerowania podpisów, np. Poprzez odsyłacze 8. Korespondencja seryjna Znajomo pojcia korespondencja seryjna i zasad wstawiania danych z innego ródła do dokumentu głównego takiego jak list lub etykieta adresowa. Otwarcie, przygotowanie dokumentu głównego korespondencji seryjnej przez wstawienie pól korespondencji seryjnej. Otwarcie, przygotowanie listy adresowej (ródła danych) korespondencji seryjnej, równie innego typu ni dokument tekstowy. Łczenie listy adresowej z dokumentem głównym: listem lub etykiet adresow. 9. Narzdzia specjalne Edycja zbiorów danych dla korespondencji seryjnej. Sortowanie danych w zbiorze danych dla korespondencji seryjnej. Łczenie dokumentu głównego z danymi do korespondencji seryjnej zgodnie z zadanymi warunkami połczenia. Zarejestrowanie prostego makropolecenia (np. Zmiany ustawienia własnoci prezentacji strony). Kopiowanie makropolecenia. Uruchamianie makropolecenia. Przypisanie makropolecenia jako procedury obsługi wybranego klawisza na pasku narzdzi. 10. Drukowanie dokumentu Znajomo zasad prawidłowego wygldu dokumentu: układ tekstu na stronie, właciwy dobór kroju i wielkoci czcionki, wielkoci marginesów, kontrola zasad pisowni. Sprawdzanie poprawnoci ortograficznej i gramatycznej, poprawa błdów, usuwanie powtórzonych wyrazów. Dodawanie słów do słownika uytkownika. Podgld wydruku dokumentu. Wybór opcji drukowania: cały dokument, wybrane strony, liczba kopii, wydruk do pliku. Drukowanie dokumentu na zainstalowanej drukarce z zastosowaniem wprowadzonych lub domylnych opcji drukowania. Wydruk stron nieparzystych. Wydruk stron parzystych. Wydruk okrelonego fragmentu dokumentu. Wydruk w trybie podanej liczby stron dokumentu na jednej kartce papieru. Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne Od Studenta wymaga si zrozumienia pojcia arkusz kalkulacyjny i wykazania umiejtnoci uycia programu arkusza kalkulacyjnego. Student powinien zrozumie i umie wykona zadania zwizane z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacj i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania. Student powinien take umie tworzy standardowe formuły matematyczne i logiczne, uywajc podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych. Student powinien wykaza si wiedz i umiejtnociami tworzenia i formatowania wykresów, a ponadto umiejtnoci efektywnego posługiwania si arkuszem kalkulacyjnym, zdolnoci do opracowania wyników zawierajcych zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, tekstu, grafiki, wykresów itp. Ponadto student powinien wykaza si kompetencjami w zakresie wykorzystania funkcji arytmetycznych, logicznych, statystycznych, daty i czasu oraz finansowych wbudowanych w aplikacj arkusza kalkulacyjnego. Student powinien take posiada umiejtno posługiwania si narzdziami analitycznymi dostpnymi z poziomu aplikacji arkusza kalkulacyjnego. 1. Praca z aplikacj Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego. Zakoczenie pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Otwieranie jednego, kilku skoroszytów. Tworzenie nowego skoroszytu według domylnego wzorca (szablonu). Zapisywanie skoroszytu na dysku w okrelonej lokalizacji. Zapisywanie skoroszytu pod inn nazw. Zapisywanie skoroszytu jako pliku typu: tekstowego, HTML, wzorca (szablonu), z okrelonym rozszerzeniem, wersj. Poruszanie si pomidzy arkuszami skoroszytu i midzy otwartymi skoroszytami. Wykorzystanie dostpnej funkcji Pomoc. Zamykanie skoroszytu. Powikszanie widoku, wybór sposobu wywietlania arkusza. Wywietlanie, ukrywanie pasków narzdzi. Blokowanie, odblokowanie tytułów wierszy i/lub kolumn. Modyfikacja podstawowych opcji programu i preferencji uytkownika: nazwa uytkownika, domylny folder do operacji zapisywania/otwierania plików. 7

8 2. Komórki Wprowadzanie liczb, tekstu, daty do komórki. Zaznaczanie komórki, bloku ssiednich komórek, bloku dowolnych komórek, całego arkusza. Zaznaczanie pojedynczego wiersza, wielu kolejnych wierszy, wielu dowolnych wierszy. Zaznaczanie pojedynczej kolumny, wielu ssiednich kolumn, wielu dowolnych kolumn. Wstawianie wierszy i kolumn do arkusza. Usuwanie wierszy i kolumn z arkusza. Zmiana wysokoci wiersza i szerokoci kolumny. Uzupełnianie zawartoci komórki, zastpowanie zawartoci komórki. Uycie funkcji Cofnij i Ponów. Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie Kopiowanie zawartoci komórki, bloku komórek wewntrz arkusza, pomidzy arkuszami jednego skoroszytu, pomidzy otwartymi skoroszytami. Automatyczne wypełnianie komórek danymi na podstawie zawartoci ssiednich komórek. Przenoszenie zawartoci komórki, bloku komórek w obrbie arkusza, pomidzy arkuszami jednego skoroszytu, pomidzy skoroszytami. Usuwanie zawartoci komórek. Uycie funkcji Znajd do znalezienia okrelonej zawartoci komórki/komórek w arkuszu. Uycie funkcji Zamie do zmiany zawartoci komórki/komórek w arkuszu. Sortowanie bloku komórek według jednego kryterium, w porzdku rosncym lub malejcych dla danych liczbowych lub tekstowych. 3. Arkusze Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Zmiana nazwy arkusza. Usuwanie arkusza ze skoroszytu. Kopiowanie arkusza w obrbie jednego skoroszytu i pomidzy otwartymi skoroszytami. Przenoszenie arkusza w obrbie skoroszytu i pomidzy otwartymi skoroszytami. 4. Formuły i funkcje Tworzenie formuł z uyciem odwoła do komórek i operatorów arytmetycznych (dodawania, odejmowania, mnoenia, dzielenia). Rozpoznawanie i właciwa interpretacja podstawowych błdów zwizanych z uyciem formuł. Znajomo adresowania wzgldnego, mieszanego i bezwzgldnego (absolutnego) przy tworzeniu formuł. Tworzenie formuł z wykorzystaniem wbudowanych funkcji sumowania, obliczania redniej, wyznaczania minimum i maksimum oraz zliczania. Tworzenie formuł z wykorzystaniem funkcji logicznej JEELI (IF) wybierajcej jedn z dwóch moliwych wartoci. Zastosowanie funkcji daty i czasu (m.in. DZI, DZIE, MIESIC, ROK). Zastosowanie funkcji matematycznych (m.in. SUMA.JEELI, ZAOKR). Zastosowanie funkcji statystycznych (m.in. LICZ.JEELI, LICZ.PUSTE, ILE.LICZB). Zastosowanie funkcji operujcych na tekcie (m.in. LITERY.MAŁE, LITE- RY.WIELKIE, ZŁCZ.TEKSTY). Zastosowanie funkcji finansowych (m.in. FV, NPV, PMT, PV, RATE). Zastosowanie funkcji wyszukujcych (m.in. WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ.POZIOMO). Zastosowanie funkcji logicznych (m.in. JEELI, LUB, ORAZ, CZY.BŁD). Zastosowanie dostpnych funkcji bazodanowych (m.in. BD.MIN, BD.MAX, BD.SUMA, BD.ILE.REKORDÓW). Zagniedanie funkcji. 5. Formatowanie komórek Formatowanie komórek zawierajcych liczby: wywietlanie okrelonej liczby miejsc dziesitnych, wprowadzenie lub pominicie separatora grup tysicy. Formatowanie komórek zawierajcych daty: kolejno i sposób wywietlania dni, miesicy i lat. Formatowanie komórek zawierajcych liczby w celu wywietlenia symbolu waluty. Formatowanie komórek zawierajcych liczb w celu wywietlenia postaci procentowej. Zmiana wygldu zawartoci komórki: krój i wielko czcionki. Formatowanie zawartoci komórki: styl czcionki pogrubiony, pochylony (kursywa), podkrelony, podkrelony podwójnie. Zastosowanie kolorów do zawartoci komórki i wypełnienia tła komórki. Kopiowanie formatu komórki/bloku komórek do innej komórki lub bloku komórek. Zawijanie tekstu w komórce. Wyrównywanie zawartoci komórek: do lewej, do prawej, wyrodkowanie w poziomie, do góry, do dołu, wyrodkowanie w pionie. Wyrodkowanie tytułu w bloku komórek. Okrelanie orientacji zawartoci komórki: pionowo, poziomo. Zastosowanie obramowania komórki lub bloku komórek: miejsce obramowania, rodzaj, grubo i kolor linii. Nadawanie nazwy blokom komórek arkusza. Zastosowanie automatycznego formatowania w obrbie zadanego bloku komórek. Konstruowanie własnego formatu prezentacji danych. Warunkowe formatowanie komórek. Wklejanie specjalne, m.in. z zachowaniem łcza do obiektu ródłowego. Import danych z pliku tekstowego. Dane ródłowe s rozdzielane przecinkami (CSV) lub innym separatorem. Podział arkusza na okna i blokowanie Okien. Ukrywanie oraz odkrywanie kolumn i wierszy. Ukrywanie i odkrywanie arkuszy. Korzystanie z mechanizmu sumy poredniej. Stosowanie funkcji wektorowych (jedno lub dwuargumentowych). Zabezpieczenie i zdjcie zabezpieczenia arkusza z uyciem hasła. Zabezpieczenie i zdjcie zabezpieczenia wskazanych komórek 8

9 z uyciem hasła. Zabezpieczenie skoroszytu z uyciem hasła. Zdjcie zabezpieczenia skoroszytu z uyciem hasłem. 6. Formatowanie arkusza Zmiana wielkoci marginesów strony: górnego, dolnego, lewego i prawego. Zmiana orientacji strony: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru strony. Rozmieszczenie zawartoci arkusza na jednej stronie lub na okrelonej liczbie stron. Dodawanie i modyfikacja tekstu nagłówka, stopki arkusza. Wstawianie do nagłówka i stopki numerowania stron, daty, czasu, nazwy arkusza i pliku. Sprawdzenie arkusza pod wzgldem rachunkowym i jzykowym przed jego upowszechnieniem. Podgld wydruku. Włczanie i wyłczanie wywietlania/drukowania linii siatki, wywietlanie/drukowanie nagłówków kolumn i wierszy(adresów kolumn i wierszy). Zastosowanie automatycznego powtarzania nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy) na kadej drukowanej stronie arkusza. Drukowanie bloku komórek arkusza, całego arkusza, wskazanego wykresu, skoroszytu. Ustalanie liczby kopii wydruku. Drukowanie do pliku. 7. Wykresy i diagramy Tworzenie wykresów/diagramów rónych typów na podstawie danych zawartych w arkuszu: wykres kolumnowy, słupkowy, kołowy, liniowy. Dodawanie tytułu, etykiet do wykresu/diagramu. Usuwanie tytułu, etykiet z wykresu/diagramu. Zmiana koloru tła wykresu/diagramu. Zmiana kolorów kolumn, słupków, linii, wycinków koła w wykresach/diagramach. Zmiana typu wykresu/diagramu. Kopiowanie, przenoszenie wykresu/diagramu w arkuszu, pomidzy arkuszami, pomidzy otwartymi skoroszytami. Zmiana rozmiaru wykresu/diagramu, usuwanie wykresu/diagramu. 8. Manipulacja danymi Sortowanie wierszy danych w oparciu o kryterium zbudowane na atrybutach z wielu kolumn. Sortowanie wskazanych fragmentów arkusza w oparciu o zadane kryterium. Konstruowanie jedno lub wielokryterialnego zapytania. Realizacja zaawansowanych zapyta i filtrów danych. Powizanie danych w komórkach i wykresach w ramach jednego arkusza. Powizanie danych w komórkach i wykresach na rónych arkuszach tego samego skoroszytu. Powizanie danych w komórkach i wykresach na rónych arkuszach w rónych skoroszytach. Powizanie danych pomidzy arkuszem i dokumentem tekstowym. Konsolidacja danych w przyległych arkuszach z wykorzystaniem funkcji 3D. Uycie gotowego szablonu. Edycja i zmiana właciwoci szablonu. Zmiana własnoci (m.in. kta nachylenia) wykresów kołowych. Formatowanie etykiet opisujcych osie wykresu. Zmiana połoenia nagłówka, legendy, etykiet opisujcych wykres. Rozłczenie segmentów tworzcych wykres kołowy. Usunicie serii danych z wykresu. Zmiana typu wykresu dla wybranych serii danych. Zmiana szerokoci odstpów pomidzy słupkami danych na wykresie kolumnowym 2D. Dodanie ilustracji do wykresu. 9. Analiza Tworzenie tabeli przestawnej z podanego zbioru danych. Zmiana danych wejciowych i odwieenie tabeli przestawnej. Grupowanie i prezentacja danych w tabeli przestawnej według zadanych kryteriów. Utworzenie i nazwanie scenariusza/wersji dla zadanego zbioru danych. Przeprowadzenie analizy i wygenerowanie raportu na podstawie zapisanego scenariusza/wersji. ledzenie i wizualizacja zwizków typu poprzednik w formułach komórek arkusza. ledzenie i wizualizacja zwizków zalenoci od wskazanych komórek arkusza. Wywietlenie treci formuł lub miejsca ich lokalizacji dla komórek arkusza. Dodawanie i usuwanie komentarzy. Edycja komentarzy przypisanych do komórek arkusza. 10. Narzdzia specjalne Zarejestrowanie prostego makropolecenia (np. zmiany ustawienia własnoci prezentacji strony). Uruchamianie makropolecenia. Przypisanie makropolecenia jako procedury obsługi wybranego klawisza na pasku narzdzi. 9

10 Moduł 5 - Bazy danych Od studenta wymaga si zrozumienia podstawowych zasad tworzenia i wykorzystania baz danych oraz zaprezentowania umiejtnoci posługiwania si programem do obsługi baz danych. Student powinien umie tworzy i modyfikowa tabele, zapytania, formularze, raporty w postaci gotowej do rozpowszechniania. Student musi umie take budowa relacje midzy tabelami, wybiera i przetwarza informacje zawarte w bazie, uywajc zapyta i funkcji sortowania dostpnych w programie. Student powinien potrafi organizowa, uzyskiwa, przeglda i raportowa dane w sposób, który mona opisa jako zaawansowane umiejtnoci zarzdzania danymi. Powinien take rozumie rónorodno sposobów na jakie mona dane powiza i organizowa. Dodatkowo od studenta wymaga si umiejtnoci uruchamiania i zapisywania prostych makropolece jak równie importowania, eksportowania oraz łczenia danych. 1. Praca z aplikacj Znajomo pojcia baza danych. Organizacja bazy danych, znajomo poj: tabela, rekord, pole. Typy danych i właciwoci pola. Znajomo pojcia klucz główny (podstawowy). Znajomo pojcia indeks. Znajomo pojcia relacje midzy tabelami i celu ich definiowania. Znajomo warunków koniecznych do utworzenia relacji midzy tabelami. Uruchomienie programu obsługi bazy danych. Zakoczenie pracy z programem obsługi baz danych. Otwieranie, wchodzenie do istniejcej bazy. Tworzenie nowej bazy danych. Zapisywanie bazy danych we wskazanym miejscu na dysku. Wykorzystanie dostpnej funkcji Pomoc. Zamykanie bazy danych. Zmiana trybu wywietlania obiektów bazy danych: tabel, formularzy, raportów. Wywietlanie, ukrywanie pasków narzdzi. 2. Tabele Tworzenie, zapisywanie tabeli. Tworzenie pól (kolumn) i wybór typów danych. Dodawanie, usuwanie rekordów z tabeli. Dodawanie pól (kolumn) do istniejcej tabeli. Dodawanie, modyfikowanie danych w rekordzie. Usuwanie danych z rekordu. Uycie funkcji Cofnij. Przechodzenie w tabeli do: nastpnego, poprzedniego, pierwszego, ostatniego i wybranego rekordu. Usuwanie tabeli. Zapisywanie i zamykanie tabeli. Definiowanie klucza głównego (podstawowego). Indeksowanie pól tabeli: bez powtórze, z powtórzeniami. Zmiana właciwoci pola: rozmiar pola, format liczb, format daty. Znajomo konsekwencji jakie powoduje w tabeli zmiana rozmiaru pola. Tworzenie prostych reguł poprawnoci dla danych typu liczba, tekst, data/czas oraz waluta. Zmiana szerokoci kolumn tabeli. Przenoszenie kolumn w tabeli. Tworzenie relacji midzy tabelami typu jeden do jednego, jeden do wielu. Usuwanie relacji midzy tabelami. Znajomo zasady uniemoliwiajcej usunicie pola tabeli tak długo, jak długo istnieje relacja pomidzy tabelami oparta na tym polu. Modyfikacja i stosowanie w polu/kolumnie typów danych takich jak tekst, nota, hiperłcze, waluta, data/godzina. Rozumienie konsekwencji modyfikacji w polu/ kolumnie typów danych takich jak tekst, nota, hiperłcze, waluta, data/godzina. Utworzenie, modyfikacja pola/ kolumny z odnonikiem. Utworzenie, modyfikacja reguły poprawnoci dla pola/ kolumny. Stosowanie, modyfikacja maski wprowadzania w polu/ kolumnie. Stosowanie, modyfikacja wartoci domylnych w polu/ kolumnie. Ustawianie wymagalnoci wprowadzenia danych do pola/ kolumny. Rozumienie podstaw tworzenia poprawnych relacji midzy tabelami. Tworzenie, modyfikacja relacji jeden-do-jeden, jeden-do-wiele pomidzy tabelami. Rozumienie i modyfikacja relacji wiele-dowiele pomidzy tabelami. Tworzenie złcze (sprze). Stosowanie wizów integralnoci referencyjnej. Stosowanie automatycznego usuwania powizanych rekordów. Stosowanie relacji i złcze podczas projektowania kwerend 3. Formularze Otwieranie formularza. Tworzenie i zapisywanie formularza. Uycie formularza do wprowadzania, modyfikacji, usuwania rekordów. Przechodzenie do nastpnego rekordu, poprzedniego rekordu, wybranego rekordu z wykorzystaniem formularza. Dodawanie i modyfikacja nagłówka oraz stopki formularza. Usuwanie formularza. Zapisywanie i zamykanie formularza. 4. Wybieranie informacji z bazy Zastosowanie funkcji wyszukiwania okrelonego słowa, liczby, daty w polach rekordów. Zastosowanie filtrów w tabeli, formularzu. Usuwanie filtrów z tabeli, formularza. Tworzenie i zapisywanie kwerendy 10

11 opartej na jednej tabeli, kwerendy opartej na kilku tabelach. Zastosowanie kryteriów wybierania rekordów. Dodawanie do kwerendy kryteriów wybierania rekordów z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych: < (mniejszy ni), <= (mniejszy lub równy), > (wikszy), >= (wikszy lub równy), = (równy), <> (róny ni) i operatorów logicznych And (I), Or (Lub). Edycja kwerendy: dodawanie, usuwanie kryteriów wybierania rekordów. Edycja kwerendy: dodawanie, usuwanie, przenoszenie, ukrywanie, wywietlanie pól. Uruchamianie kwerendy. Usuwanie kwerendy. Zapisywanie i zamykanie kwerendy. Sortowanie danych w tabeli, formularzu, kwerendzie w kolejnoci rosncej, malejcej dla danych liczbowych, w kolejnoci alfabetycznej dla danych tekstowych. 5. Projektowanie kwerend Tworzenie i uywanie kwerend do aktualizacji danych w tabeli. Tworzenie i uywanie kwerend do usuwania rekordów z tabeli. Tworzenie i uywanie kwerend do zapisywania wybranych danych w nowej tabeli. Dołczanie nowych rekordów do tabeli z wykorzystaniem kwerend. Grupowanie danych w kwerendach. Uywanie w kwerendach funkcji agregujcych takich jak: suma (SUM), policz (CO- UNT), rednia (AVG), minimum (MIN), maksimum (MAX). Tworzenie kwerend krzyowych. Uywanie symboli wieloznacznych w warunkach wyboru rekordów w kwerendach. Uywanie wyrae arytmetycznych i logicznych w kwerendach. Wywietlanie duplikatów. Wywietlanie niedopasowanych warto- ci. Wywietlanie najwyszych, najniszych wartoci w zakresie kwerendy. Parametryzacja kwerend (wprowadzenie wartoci parametrów przed uruchomieniem kwerendy). Udoskonalanie kwerend z wykorzystaniem wartoci Null oraz operatora NOT. Tworzenie zwizanych i niezwizanych kontrolek. Tworzenie, edycja pola kombi, pola listy, przycisku i grupy opcji oraz pola wyboru. Tworzenie kontrolek zawierajcych wyraenie arytmetyczne lub logiczne. Ustawianie kolejnoci przechodzenia klawiszem tab pomidzy kontrolkami. Wstawianie pola, które jest widoczne w nagłówku lub stopce formularza na pierwszej lub na wszystkich stronach. Utworzenie podformularza i osadzenie go w formularzu głównym. Modyfikacja podformularza w celu zmiany rekordów, które powinny by w nim wywietlane. Utworzenie kontrolki w raporcie zawierajcej wyraenie arytmetyczne lub logiczne. Utworzenie kontrolki z wyraeniem, które dokonuje procentowych oblicze wartoci. Uycie w raporcie formuł, wyrae takich jak suma (SUM), policz (COUNT), rednia (AVG), minimum (MIN), maksimum (MAX). Tworzenie podsumowa z wykorzystaniem sumy biecej. Wstawianie pola, które wywietlane jest w nagłówku lub stopce raportu na pierwszej lub na wszystkich stronach. Wymuszanie przejcia do nowej strony dla grup danych. Tworzenie prostego makropolecenia (np. zamknicie formularza). Uruchamianie makropolecenia. Przypisywanie makropolecenia do formularza, raportu, kontrolki 6. Raporty Tworzenie i zapisywanie raportu opartego na tabeli, kwerendzie. Zmiana rozmieszczenia pól i nagłówków w raporcie. Tworzenie poziomów grupowania danych oraz sortowanie w porzdku rosncym lub malejcym. Zastosowanie w raportach funkcji sumowania, wyznaczania redniej, minimum, maksimum na okrelonych poziomach grupowania danych. Dodawanie, modyfikowanie tekstu nagłówka, stopki w raporcie. Usuwanie raportu. Zapisywanie i zamykanie raportu. 7. Drukowanie Podgld tabeli, formularza, raportu przed wydrukiem. Zmiana orientacji strony: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru strony. Drukowanie strony, okrelonego rekordu lub rekordów, całej tabeli. Drukowanie wszystkich rekordów z formularza, wybranych stron formularza. Drukowanie wyników kwerend. Drukowanie okrelonych stron raportu, całego raportu. 8. Import, eksport i łczenie danych Importowanie do bazy danych plików tekstowych, arkusza kalkulacyjnego, csv, dbase, Paradox. Eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego, pliku tekstowego, plików w formacie dbase, Paradox. Łczenie zewntrznych plików z danymi do bazy danych 11

12 Moduł 6 - Grafika menederska i prezentacyjna Od studenta wymaga si umiejtnoci posługiwania si programem komputerowym do tworzenia prezentacji. Student powinien posiada umiejtnoci wykonania nastpujcych zada: tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem rónych układów slajdów z przeznaczeniem do wywietlania i drukowania. Student powinien umie kopiowa i przenosi tekst, obrazy, rysunki i wykresy w obrbie danej prezentacji i pomidzy otwartymi prezentacjami. Student powinien take posiada umiejtno wykonywania zada zwizanych z edycj obrazów, wykresów i rysunków, a take stosowania rónych efektów przej pomidzy slajdami. Od studenta wymaga si zrozumienia podstawowych zasad planowania i projektowania prezentacji. Student powinien potrafi sprawnie posługiwa si dostpnymi narzdziami na bardziej ni podstawowym poziomie kompetencji. Umiejtnoci te powinny by wystarczajce do stworzenia grafiki menederskiej i prezentacyjnej na poziomie zaawansowanym. Student powinien ponadto potrafi wykorzysta wikszo dostpnego potencjału narzdzia do tworzenia prezentacji i dziki temu stosowa zaawansowane techniki formatowania i sterowania układem graficznym oraz wykorzystywa efekty multimedialne. Student powinien posiada umiejtno stworzenia zaawansowanych wykresów i grafiki biznesowej oraz wzbogacenia prezentacji wykorzystujc narzdzia do rysowania i obróbki grafiki w celu modyfikacji obiektów graficznych. Ponadto student powinien potrafi wykorzystywa makropolecenia w ramach aplikacji do tworzenia prezentacji. 1. Praca z aplikacj Uruchomienie programu do tworzenia prezentacji. Zakoczenie pracy z programem do tworzenia prezentacji. Otwieranie jednej, wielu prezentacji. Tworzenie nowej prezentacji według domylnego wzorca (szablonu). Zapisywanie prezentacji w okrelonym miejscu na dysku. Zapisywanie prezentacji pod inn nazw. Zapisywanie prezentacji jako pliku typu: RTF, wzorzec (szablon), plik obrazu, z okrelonym rozszerzeniem, numerem wersji. Poruszanie si midzy otwartymi prezentacjami. Wykorzystanie dostpnej funkcji Pomoc. Zamykanie prezentacji. Powikszanie i pomniejszanie widoku prezentacji. Wywietlanie, ukrywanie pasków narzdzi. Modyfikowanie podstawowych ustawie programu i preferencji uytkownika: nazwa uytkownika, domylny katalog do odczytu i zapisu prezentacji. 2. Tworzenie prezentacji Znajomo algorytmu tworzenia prezentacji i zasad projektowania slajdów. Znajomo celu posługiwania si rónymi trybami wywietlania prezentacji. Przełczanie si midzy rónymi trybami wywietlania prezentacji. Dodawanie do prezentacji nowego slajdu o wskazanym układzie: slajd tytułowy, wykres, tekst, lista wypunktowana, tabela. Zmiana układu slajdu. Zmiana koloru tła okrelonego slajdu, wszystkich slajdów. Zastosowanie dostpnego szablonu projektu do prezentacji. Zmiana szablonu projektu w prezentacji. Wstawianie obrazu, rysunku do wzorca slajdu. Usuwanie obrazu, rysunku ze wzorca slajdu. Dodawanie tekstu do stopki okrelonego slajdu lub stopki wszystkich slajdów prezentacji. Zastosowanie automatycznej numeracji slajdów, automatycznie uaktualnianej daty, daty stałej do stopki okrelonego slajdu lub wszystkich slajdów. 3. Teksty i ilustracje Dodawanie tekstu do prezentacji w normalnym trybie wywietlania i w widoku konspektu. Edycja zawartoci slajdu i stron notatek: wstawianie nowych znaków, słów. Zmiana wielkoci i kroju czcionki. Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkrelona. Zastosowanie rónych wielko- ci liter w tekcie (wielkie i małe litery). Zastosowanie kolorów do tekstu. Zastosowanie cieniowania do tekstu. Wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej, wyrodkowanie. Ustawianie interlinii przed i po akapitach listy numerowanej lub wypunktowanej. Zmiana sposobu wypunktowania, numerowania zgodnie z dostpnymi opcjami. Uycie polece Cofnij i Ponów. Wstawianie do slajdu obrazu z dostpnej w programie biblioteki grafik. Wstawianie do slajdu obrazu zapisanego w pliku na dysku. Kopiowanie tekstu, rysunków, obrazów w prezentacji i pomidzy otwartymi prezentacjami. Przenoszenie tekstu, rysunków, obrazów w prezentacji i pomidzy otwartymi prezentacjami. Zmiana rozmiaru rysunków, obrazów w prezentacji. Usuwanie tekstu, obrazów i rysunków z prezentacji. 12

13 4. Wykresy, diagramy i ilustracje Tworzenie i modyfikowanie w prezentacji rónych rodzajów wykresów i diagramów: kolumnowych, słupkowych, liniowych i kołowych. Zmiana koloru tła wykresu/ diagramu. Zmiana kolorów słupków, kolumn, linii i wycinków koła w wykresach i diagramach. Zmiana typu wykresu. Tworzenie hierarchicznego schematu organizacyjnego (z wykorzystaniem wbudowanego narzdzia do tworzenia schematów organizacyjnych). Zmiana struktury hierarchicznej schematu organizacyjnego. Dodawania, usuwanie poziomów w strukturze hierarchicznej schematu organizacyjnego. Dodawanie do slajdu rónych typów obiektów graficznych: linia prosta, krzywe, strzałki, prostokty i kwadraty, okrgi i koła, pole tekstowe, inne dostpne obiekty. Zmiana koloru tła obiektów graficznych, koloru linii, gruboci i stylu linii. Zmiana stylu pocztku i koca obiektu graficznego typu strzałka. Zastosowanie cieniowania do obiektów graficznych. Obracanie, odwracanie obiektów graficznych. Wyrównanie obiektów graficznych: do lewej, prawej, góry, dołu, wyrodkowanie obiektu w pionie i poziomie. Zmiana rozmiaru obiektu graficznego, wykresu w prezentacji. Ustawianie połoenia obiektu graficznego: na wierzchu, na spodzie. Kopiowanie wykresu/diagramu, obiektu graficznego w prezentacji, pomidzy otwartymi prezentacjami. Przenoszenie wykresu/diagramu, obiektu graficznego w prezentacji, pomidzy otwartymi prezentacjami. Usuwanie wykresu/diagramu, obiektu graficznego z prezentacji. Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów graficznych na slajdzie. Zmiana kolejnoci obiektów graficznych na slajdzie. Przesuwanie obiektów na wierzch i na spód. Ustalanie pozycji obiektu graficznego na slajdzie z wykorzystaniem pionowych i poziomych współrzdnych. Rozmieszczanie wybranych grafik i obiektów rysunkowych poziomo i pionowo wzgldem współrzdnych slajdu. Pomijanie grafiki tła na pojedynczych slajdach i grupach slajdów. Dodanie efektu czciowej przezroczystoci do grafiki lub obiektu graficznego. Dodanie efektu trójwymiarowoci do obiektu graficznego. Dodanie, ukrycie cienia w okrelonym kolorze do grafiki lub obiektu graficznego. Zastosowanie złoonych kolorów, tekstur, wzorców i obrazów, jako efekt wypełnienia tła dla obiektu graficznego. Pobranie definicji formatu z obiektu graficznego i zastosowanie go do innego obiektu. Zmiana głbi kolorów obiektu graficznego na takie jak 4, 8 i 24 bity. Przycicie i proporcjonalne skalowanie obiektu graficznego. Obracanie, przerzucanie, odbicie lustrzane obiektu graficznego. Stosowanie dostpnych efektów i filtrów graficznych, np. rozmycie, ostre krawdzie, witra, wypukło itp. do grafiki. Konwersja obiektu graficznego do skali szaroci lub trybu czarnobiałego. Konwersja obiektu graficznego do formatu GIF, JPEG lub BMP. Wykonywanie zaawansowanych operacji edycji obrazu moe wymaga uycia zewntrznych, specjalizowanych narzdzi do przetwarzania obrazów. Stworzenie niestandardowego złoonego wykresu liniowo-kolumnowego na dwóch osiach. Zmodyfikowanie wykresu nastpujcych typów: kolumnowego, liniowo-kolumnowego na dwóch osiach. Zmiana typu formatu wykresu na nazwany typ uytkownika. Zmiana typu wykresu dla istniejcego zakresu danych. Zmiana skali osi wartoci (o Y), definiowanie minimalnej oraz maksymalnej prezentowanej warto i jednostki głównej na osi wartoci. Zastosowanie wbudowanej funkcji do wywietlenia jednostek wartoci (o Y) w setkach, tysicach i milionach bez modyfikacji istniejcego zakresu danych. Narysowanie diagramu przepływu z wykorzystaniem wbudowanych opcji lub innych dostpnych narzdzi. Zmiana i usuwanie elementów na diagramie przepływu. Zmiana typu łcznika na diagramie przepływu. Wstawienie dwiku z animacj odtwarzan na wejcie slajdu, ustawionego na automatyczne odtwarzanie. Osadzenie filmu z animacj odtwarzan na wejcie slajdu, ustawionego na automatyczne odtwarzanie. Wstawienie animowanego obiektu aktywowanego klikniciem myszki lub automatycznie po okrelonym czasie. Zmiana porzdku animacji w ramach slajdu. Zastosowanie ustawie automatycznych tak, aby wypunktowania i obiekty rysunkowego prezentacji zmieniły kolor po wykonanej animacji. Dodanie animacji elementów wykresu, w podziale na kategorie i elementy serii. 5. Animacje Wprowadzenie efektu animacji do tekstu, rysunków, obrazów. Zmiana efektów animacji tekstu, obrazów, rysunków. Wprowadzenie efektów przej pomidzy slajdami. Zmiana efektów przej midzy slajdami. 6. Przygotowanie pokazu slajdów Wybór sposobu przedstawiania prezentacji: prezentacja na rzutniku, materiał informacyjny, slajdy 35 mm, prezentacja na monitorze. Sprawdzanie poprawnoci jzykowej i ortograficznej prezentacji: poprawa błdów ortograficznych, usunicie powtórzonych słów. Dodawanie notatek do slajdów. Zmiana orientacji stron slajdów: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru stron slajdów. Kopiowanie, przenoszenie slajdów w prezentacji i pomidzy otwartymi prezentacjami. Usuwanie slajdu/slajdów. Drukowanie całej 13

14 prezentacji, okrelonych slajdów, materiałów informacyjnych, notatek, konspektu slajdów. Okrelanie liczby kopii drukowanej prezentacji. Drukowanie do pliku. Wywietlanie, ukrywanie slajdów. Uruchamianie prezentacji, rozpoczynanie prezentacji od dowolnego slajdu. 7. Sztuka prezentacji Rozumienie wpływu liczebnoci audytorium, rozmiaru i owietlenia pomieszczenia na planowanie prezentacji, m.in.: potrzeby wykorzystania mikrofonu, projektora, koniecznoci dostosowania kontrastu pomidzy tłem, a treci w celu zapewnienia czytelnoci pokazu. Rozumienie wpływu składu demograficznego audytorium. W jaki sposób znajomo tematyki wpływa na planowanie prezentacji, m.in.: potrzeb dywersyfikacji przekazu w zalenoci od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu, rodowiska kulturalnego odbiorców, pozwalajc dostosowa poziom złoonoci przekazywanych informacji. Rozumienie, e audytorium moe zdobywa wiedz na podstawie zdj, obrazków i wykresów. wiadomo potrzeby wsparcia przekazu tekstowego informacj w postaci graficznej. Rozumienie koniecznoci ograniczenia poziomu szczegółowoci informacji w postaci tekstowej i graficznej. Znajomo zagadnie stosowania spójnych schematów projektów graficznych dla zachowania przejrzystoci i czytelnoci przekazu. Rozumienie wpływu kolorystyki kroju pisma oraz liczby wykorzystywanych kolorów na róne reakcje wród członków audytorium, takie jak rónorodne reakcje emocjonalne, potencjalne rozproszenie uwagi spowodowane zbyt du liczb wykorzystanych kolorów. wiadomo problemu tzw. olepienia kolorami. Znajomo wpływu istotnych załoe planowania i projektowania prezentacji na sposób jej wygłoszenia, m.in. logiczny porzdek slajdów, dostosowanie treci do dostpnego czasu, przewidywanie momentów utraty uwagi audytorium, zaplanowanie czasu przeznaczonego na omówienie poszczególnych slajdów w ramach prezentacji. Stworzenie i zapisanie nowego szablonu prezentacji zawierajcego autorskie efekty wypełnienia tła, logo, odstpy pomidzy punktami prezentacji. Łczenie slajdów, łczenie tworzonej prezentacji z istniejc prezentacj. Dodanie sformatowanego układu tekstu do prezentacji. Zastosowanie złoonych kolorów, wzorców i obrazów jako wypełnienie tła na pojedynczym slajdzie i grupie slajdów. Zapisanie slajdu na dysku lokalnym w formacie GIF, JPEG lub BMP Kategoria Umiejtnoci Numer ref. Zadania 8. Zarzdzanie prezentacj Dodanie do slajdu akcji, która pozwoli przej do slajdu, grupy slajdów, innej prezentacji, pliku lub adresu URL. Zmiana właciwoci akcji tak, aby pozwalała przej do innego slajdu, grupy slajdów, innej prezentacji, pliku lub adresu URL. Dodanie i usuwanie ustawie chronometrau (czasu) dla przej pomidzy slajdami. Zastosowanie i usunicie ustawie pozwalajcych na odtwarzanie pokazu slajdów w ptli w nieskoczono. Zastosowanie ustawie pozwalajcych na rczne wywoływanie przej pomidzy slajdami, wykorzystanie chronometrau do przej midzy slajdami, prezentacje pokazu slajdów z wykorzystaniem animacji i bez animacji. Stworzenie pokazu slajdów. Edycja pokazu slajdów. Uruchomienie prezentacji. Powizanie z prezentacj fragmentu tekstu dokumentu, zakresu arkusza kalkulacyjnego, wykresu wygenerowanego w arkuszu kalkulacyjnym i wywietlenie w postaci obiektu. Aktualizacja i modyfikacja danych powizanych z prezentacj. Zamiana obiektu powizanego z prezentacj na obiekt osadzony w prezentacji. Wstawienie obrazu z pliku i powizanie obrazu z plikiem. Nagranie prostego makropolecenia takiego, jak animacja obiektu graficznego, przeskalowanie obrazka, sformatowanie tekstu. Uruchomienie makropolecenia. Przypisanie makropolecenia do przycisku zdefiniowanego przez uytkownika na pasku narzdzi. Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych Moduł jest podzielony na dwie czci. Pierwsza cz - Informacja - wymaga od studenta zrozumienia podstawowych zasad i terminów zwizanych z wykorzystaniem Internetu i znajomoci podstawowych zasad bezpieczestwa z tym zwizanych. Student ponadto powinien umie wykona zadania polegajce na wyszukiwaniu informacji w sieci WWW stosujc przegldark stron WWW i dostpne narzdzia wyszukiwania. Student powinien umie tworzy zakładki do strony WWW, drukowa strony WWW i rezultaty wyszukiwa. Moduł ten wymaga umiejtnoci nawigowania po stronach WWW w sieci. W czci drugiej - Komunikacja - wymagana jest znajomo podstawowych zasad i terminów zwizanych z poczt elektroniczn ( ) wraz z podstawowymi zasadami bezpieczestwa, które wi si ze stosowaniem poczty elektronicznej. Student powinien posiada umiejtno wykorzysta- 14

15 nia oprogramowania do wysyłania i przyjmowania poczty elektronicznej oraz dołczania plików do listów elektronicznych. Student powinien posiada umiejtno zarzdzania folderami w programach pocztowych. 1. Internet Znajomo rónic pomidzy Internetem i WWW (Web). Znajomo poj: HTTP, URL, hiperłcze, ISP, FTP. Znajomo wygldu i struktury adresu WWW. Przegldarka stron WWW czym jest i jakie s moliwoci jej wykorzystania. Wyszukiwarka sieciowa - czym jest i jakie s moliwoci jej wykorzystania. Znajomo poj: cookie, cache. Znajomo pojcia bezpieczna strona Web (uycie nazwy uytkownika i hasła). Znajomo pojcia certyfikat elektroniczny. Znajomo pojcia szyfrowanie i celu jego stosowania. Rozumienie zagroe zwizanych z moliwoci zainfekowania komputera wirusami w czasie kopiowania plików z sieci. Znajomo zagroe zwizanych z uyciem kart kredytowych podczas dokonywania płatnoci w Internecie. Znajomo pojcia firewall. Uruchamianie i zamykanie przegldarki WWW. Zmiana strony startowej (domowej) przegldarki WWW. Wywietlanie strony WWW w nowym oknie przegldarki. Zatrzymanie wczytywania strony WWW. Odwieanie widoku strony WWW. Wykorzystanie dostpnej funkcji Pomoc. Wywietlanie, ukrywanie pasków narzdzi. Wywietlanie, ukrywanie obrazów i rysunków na stronie WWW. Wywietlanie uprzednio odwiedzanej strony WWW przy wykorzystaniu paska adresów. Usuwanie adresów stron WWW z folderu Historia. 2. Nawigacja midzy stronami WWW Przechodzenie do miejsca w sieci o okrelonym adresie URL. Korzystanie z hiperłcza. Przechodzenie wstecz lub do przodu midzy odwiedzonymi stronami WWW. Wypełnianie formularzy na stronach WWW jako elementu dokonywanej transakcji. Dodawanie adresu strony WWW do stron ulubionych. Wywietlanie strony WWW wybranej z listy stron ulubionych. Tworzenie nowego folderu zakładki w katalogu stron ulubionych. Dodawanie adresu stron do okrelonego folderu zakładki. Usuwanie adresu strony WWW z listy stron ulubionych. 3. Wyszukiwanie informacji Wybór okrelonej wyszukiwarki. Wyszukiwanie informacji z uyciem słowa kluczowego lub frazy. Tworzenie złoonego kryterium wyszukiwania informacji. Kopiowanie tekstu, obrazów, adresu URL ze strony WWW do dokumentu. Zapisywanie strony WWW w okrelonym miejscu na dysku jako plik html, txt. Kopiowanie plików tekstowych, obrazów, dwików, sekwencji wideo, programów ze strony WWW do okrelonego miejsca na dysku. Podgld strony WWW przed wydrukiem. Zmiana orientacji drukowanej strony WWW: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru strony drukowanej. Zmiana wielkoci marginesów drukowanej strony WWW. Wybór zakresu drukowania: cała strona WWW, okrelone strony, okrelona ramka, zaznaczony tekst. Okrelenie liczby kopii drukowania. 4. Poczta elektroniczna Znajomo wygldu i struktury adresu . Znajomo zalet poczty elektronicznej: szybko dostarczania listu, niski koszt, wygoda w posługiwaniu si kontami pocztowymi oferowanymi na stronach WWW portali. Znajomo dobrych zwyczajów w sieci (netykieta): wpisywanie tematu listu zgodnego z treci, odpowiadanie na list, wysyłanie listu po sprawdzeniu poprawnoci ortograficznej i gramatycznej. Zachowanie ostronoci przy otwieraniu poczty od nieznanego nadawcy. Znajomo zagro- enia infekcji komputera wirusami wynikajcych z otwarcia poczty od nieznanego nadawcy lub załcznika dołczonego do listu od nieznanego nadawcy. Znajomo pojcia podpis elektroniczny. Otwieranie i zamykanie programu poczty elektronicznej. Otwieranie foldera poczty przychodzcej. Otwieranie jednego, kilku listów. Przechodzenie midzy otwartymi listami. Zamykanie listu. Wykorzystanie dostpnej funkcji Pomoc. Wywietlanie, usuwanie w folderze poczty przychodzcej informacji o nadawcy listu, temacie listu, dacie otrzymania. Wywietlanie/ukrywanie pasków narzdzi. 5. Listy Zaznaczanie listu, usuwanie zaznaczenia listu. Zaznaczanie listu jako przeczytanego, nieprzeczytanego. Otwieranie i zapisywanie plików dołczonych do listu w okrelonym miejscu na dysku. Uywanie funkcji Odpowiedz nadawcy i Odpowiedz wszystkim. Umieszczanie/ pomijanie oryginalnej wiado- 15

16 moci w odpowiedzi na list. Utworzenie nowego listu. Wstawianie adresu adresata listu do pola Do. Wysyłanie kopii listu oraz tajnej (ukrytej) kopii listu do innego adresata/ adresatów. Wprowadzenie tematu listu w polu Temat. Uycie programu sprawdzajcego poprawno gramatyczna i ortograficzn listu: korekta błdów, usunicie powtórzonych słów. Dołczenie pliku do listu. Wysyłanie listu z wysokim, niskim priorytetem. Wysyłanie listu z uyciem adresów umieszczonych na licie adresowej (dystrybucyjnej). Przesyłanie otrzymanego listu do dalszych adresatów. Kopiowanie, przenoszenie tekstu w obrbie listu lub pomidzy otwartymi listami. Kopiowanie tekstu z innego ródła do treci listu. Usuwanie tekstu z listu. Usuwanie załcznika z wysyłanego listu. 6. Zarzdzanie skrzynk pocztow Znajomo technik usprawniajcych prac z programem pocztowym: tworzenie i nazywanie folderów, przenoszenie listów do odpowiednich folderów, usuwanie niepotrzebnych listów, uywanie listy adresowej (dystrybucyjnej). Tworzenie nowej listy adresowej (dystrybucyjnej). Dodawanie adresu do listy adresowej. Usuwanie adresu z listy adresowej. Dodawanie adresu nadawcy listu do ksiki adresowej. Odszukiwanie listu według nadawcy, tematu, zawartoci listu. Tworzenie nowego folderu poczty do przechowywania listów. Przenoszenie listów do nowego folderu. Sortowanie listów według nazwy nadawcy, daty otrzymania. Usuwanie listu. Odzyskiwanie listu z folderu poczty usunitej (kosza). Oprónianie folderu poczty usunitej. Podgld listu przed wydrukiem. Wybór zakresu drukowania: cały list, zaznaczony fragment. Ustalanie liczby kopii wydruku. 7. Inne usługi w sieci Internet (FTP, TELNET, IRC, Gadu-Gadu, Chat, ) Do opracowania samodzielnego. 16

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 1.1.3. Podstawowe elementy PC

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 1.1.3. Podstawowe elementy PC Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych - od kandydata wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej (TI). Kandydat powinien posiadać wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 13

Spis treści. Wstęp... 13 Spis treści Wstęp........................................................................... 13 1. Przetwarzanie tekstu............................................................ 15 1.1. Edycja....................................................................

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria TEMATY PREZENTACJI 1. Pojęcia podstawowe : Sprzęt, oprogramowanie, technologia informacyjna Rozumienie pojęć: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software), technologia informacyjna (IT). Typy komputerów.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA

MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA I PREZENTACYJNA Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 4.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2006 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Polskie Towarzystwo Informatyczne Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 4.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2003 Copyright wersji angielskiej:

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 4.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2003 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA KOMPUTERA

PROFESJONALNA OBSŁUGA KOMPUTERA PROFESJONALNA OBSŁUGA KOMPUTERA 1. Podstawy technik informatycznych - dotyczy podstaw uŝytkowania i zastosowań komputerów 2. UŜytkowanie komputerów znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne Technologie informacyjno-komunikacyjne 1. Przeglądarka internetowa i wyszukiwanie informacji 19 1.1. Problemy moralne i etyczne w komunikacji wspomaganej ICT.... 19 Relacje międzyludzkie w sieci 19 Netykieta

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2 Uruchamianie programu Excel 2

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced. (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych poziom zaawansowany) 140 godzin dydaktycznych (45 min.)

ECDL Advanced. (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych poziom zaawansowany) 140 godzin dydaktycznych (45 min.) PROGRAM SZKOLENIA: ECDL Advanced (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych poziom zaawansowany) Czas trwania: 140 godzin dydaktycznych (45 min.) Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31)

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31) 1. Startujemy (13) Co nowego? (13) o Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa (13) o Sposoby zapisu dokumentów (14) Instalacja pakietu biurowego (15) o Wybór wersji (15) o Przebieg instalacji (16) o Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (45 min.), Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe Opis

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy Technik Informatycznych Komputer - Historia i zastosowanie Historia komputera Jak działa komputer? Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, Spis treści

MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, Spis treści MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, 2016 Spis treści 1 Startujemy 13 Co nowego? 13 Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa 13 Sposoby zapisu dokumentów 14 Przygotowanie pakietu Office do pracy 15

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Kurs przygotowawczy do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL wraz z językiem angielskim

Oferta szkoleniowa Kurs przygotowawczy do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL wraz z językiem angielskim Oferta szkoleniowa Kurs przygotowawczy do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL wraz z językiem angielskim (ramowy program kursu, ilość, tematyka zajęć, opis placówki szkolącej)

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Program. Technologia informacyjna

Program. Technologia informacyjna 8QLZHUV\WHW6]F]HFLVNL Instytut Fizyki Program ]DMü]SU]HGPLRWX Technologia informacyjna Szczecin 2008 &(/=$- û &HOHP ]DMü MHVW ]GRE\FLH SU]H] VWXGHQWyZ SUDNW\F]Q\FK XPLHMWQRFL Z ]DNUHVLH gromadzenia danych,

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo