Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA OGÓLNE. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych w oparciu o umowę zgodnie z : ustawą Prawo Budowlane, warunkami technicznymi (zestawionymi poniżej), warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami, Normami Branżowymi TP S.A. 2. Wykonawca zapewni udział w pracach nad projektem i budową osób dysponujących uprawnieniami do projektowania oraz kierowania robotami bez ograniczeń z przynależnością do izby budowlanej właściwej specjalności, a szczególności osoby: Posiadające aktywne certyfikaty co najmniej CCNP i CCSP lub równoważne; Posiadające doświadczenie kierownika projektu lub zastępca kierownika projektu, które w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania uczestniczyła w co najmniej 2 projektach polegających na budowie systemów dla administracji publicznej, przy czym co najmniej jeden projekt zakładał wykonanie sieci światłowodowej o długości minimum mb oraz projekt był zarządzany według Princ2 lub równoważnej 3. Wykonawca jest zobowiązany do: opracowania szczegółowej koncepcji projektowanych przyłączy telekomunikacyjnych zgodnych z warunkami technicznymi i przedstawienie jej do akceptacji wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ( budowlanej i wykonawczej ) pozyskania aktualnych map do celów projektowych, uzyskania właściwych dla danego projektu opinii, uzgodnień ( m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków, GDDiA, PKP ) i sprawdzeń rozwiązań, projektowych oraz dla lokalizacji tego wymagających prawomocnych pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego ( na podstawie stosownych pełnomocnictw celowych ) Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona z 8

2 projektowanych elementów ( m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski - bo PKP ) o ile wymagają tego aktualne przepisy, opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczych dla projektowanych przyłączy telekomunikacyjnych, opracowanie dokumentacji wykonawczej na potrzeby budowy kablowych przyłączy optotelekomunikacyjnych w oparciu o ww. projekt przyłączy telekomunikacyjnych a następnie wybudowanie go zgodnie z opracowaną dokumentacją, dostarczenia w celu sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zleceniodawcę opracowań projektowych, opracowania koncepcji logicznej sieci, doprowadzenie do zawarcia - w razie konieczności - z osobami trzecimi stosownych umów lub porozumień na dostawę energii elektrycznej niezbędną do zasilania urządzeń wchodzących w skład realizowanego zamówienia. Przez osoby trzecie należy rozumieć osoby fizyczne lub prawne inne niż UM Mrągowo czy Starostwo Powiatowe w Mrągowie lub ich jednostki organizacyjne. Umowy będą zawierane na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie. 4. W związku z wykonaniem w ramach inwestycji miejskich nowych ciągów pieszych i jezdnych w pasach drogowych na terenie miasta Mrągowo, Wykonawca zobowiązany jest w przypadku prowadzenia prac ziemnych metodą wykopu otwartego do odbudowy ciągów oraz przejęcia gwarancji z tytułu nieprawidłowego odtworzenia nawierzchni w momencie zakończenia prowadzenia robót budowlanych w pasach drogowych ulic związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku prowadzenia prac ziemnych metodą wykopu otwartego na terenach zielonych do ich odtworzenia do stanu pierwotnego oraz przejęcia gwarancji z tytułu nieprawidłowego ich odtworzenia w momencie zakończenia prowadzenia robót budowlanych na terenach zielonych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 6. Zapis pktu 5 dotyczy również wszelkiego rodzaju nasadzeń. Za jakość i trwałość nasadzeń kompensacyjnych za wycięte lub usunięte nasadzenia odpowiada Wykonawca w czasie wynikającym z pozwoleń na wycinkę konkretnych elementów zieleni. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU I BUDOWY Należy wykonać projekt, a następnie wybudować i uruchomić sieć światłowodową wraz z kanalizacja pierwotna i wtórną o szacowanej długości ok. 3 km, ( liczba podłączonych JO 32; liczba podłączonych budynków 28; Centrum Zarządzania ; liczba węzłów sieci 25; liczba PIAP nowych 5; liczba PIAP do modernizacji 3; liczba HotSpot 60 ) zgodną z programem funkcjonalno użytkowym i orientacyjnym przebiegiem projektowanej sieci światłowodowej (arkusze i 2 mapy miasta Mrągowa) łączących wskazane a poniższej Tabeli poniżej lokalizacje: Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 2 z 8

3 Lp Przynależność Jednostka organizacyjna / JO Adres. Urząd Miejski w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A, -700 Mrągowo.2 Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie os. Mazurskie 2, -700 Mrągowo.3 Zespół Szkół Nr w Mrągowie ul. Bohaterów Warszawy 4, -700 Mrągowo.4 Zespół Szkół Nr w Mrągowie ul. Kopernika 2A, -700 Mrągowo.5 Zespół Szkół Nr w Mrągowie ul. Kopernika 2C, -700 Mrągowo. Gmina Miasto Mrągowo.6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyspiańskiego, -700 Mrągowo.7 Przedszkole Niepubliczne "KUBUŚ" ul. Spacerowa, -700 Mrągowo.8 Przedszkole Publiczne Nr "STOKROTKA" ul. Brzozowa 7A, -700 Mrągowo.9 Przedszkole Publiczne Nr 2 "BAJKA" ul. Kopernika 5A, -700 Mrągowo.0 Świetlica Środowiskowa ul. Sienkiewicza 6, -700 Mrągowo. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Królewiecka 34, -700 Mrągowo.2 Młodzieżowy Dom Kultury ul. Kopernika 2C, -700 Mrągowo.3 Centrum Kultury i Turystyki ul. Warszawska 26, -700 Mrągowo.4.5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych ul. Przemysłowa, Hufców Pracy -700 Mrągowo Urząd Stanu Cywilnego w Mrągowie ul. Ratuszowa 5, -700 Mrągowo Powiat Mrągowski - teren miasta Mrągowo Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, -700 Mrągowo I Liceum Ogólnokształcące ul. Piotra Sobczyńskiego A, im. Obrońców Westerplatte -700 Mrągowo 2.3 Bursa Międzyszkolna w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65 B, -700 Mrągowo 2.4 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Młodkowskiego 9, Niepełnosprawnych -700 Mrągowo 2.5 Mrągowskie Centrum Kształcenia ul. Mrongowiusza 65 A, -700 Mrągowo 2.6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, Parter -700 Mrągowo Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 3 z 8

4 2.7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 53, II piętro -700 Mrągowo 2.8 Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul. Nowogródzka, -700 Mrągowo 2.9 Powiatowy Szpital im. Michała Kajki ul. Wolności 2, -700 Mrągowo 2.0 Powiatowy Urząd Pracy ul. Kopernika, -700 Mrągowo 2. Samodzielny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych ul. Mrongowiusza 65, -700 Mrągowo 2.2 Zespół Oświatowo - Sportowy "BAZA" ul. Nadbrzeżna 4, -700 Mrągowo 2.3 Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły ul. Mrongowiusza 3B, -700 Mrągowo 2.4 Zespół Szkół Specjalnych ul. Mrongowiusza 3C, -700 Mrągowo 2.5 Zespół Szkół Zawodowych ul. Mrongowiusza 65, -700 Mrągowo Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Ul. Oficerska 2A, ul. Królewiecka 27, -700 Mrągowo -700 Mrągowo Tabela 2. Projekt budowy i budowa musi zawierać: L p Nazwa zadania Ilość Sieć światłowodowa Budowa przejść obiektowych i rurociągu kablowego obejmuje specjalistyczne prace pozwalające na ułożenie kabla światłowodowego bez konieczności wyłączania z ruchu kołowego czy kolejowego wybranych wg potrzeb budowli inżynieryjnych. Prace tego typu są specjalistyczne i dlatego zostały wydzielone z całości budowy Budowa kanalizacja kabla światłowodowego standardowe prace polegające na budowie kanalizacji pierwotnej oraz na umieszczeniu w niej ok. 3 km wtórnej kanalizacji teletechnicznej wraz z niezbędną infrastrukturą rurki, mufy, styczniki itp. Montaż kabla światłowodowego specjalistyczne prace polegające na ok. 3 km spawaniu kabli, pomiarach, wkładaniu kabla do instalacji teletechnicznej. Opracowanie dokumentacji projektowej 2 Sieć IP, VPN i centrum zarządzania Router główny (z dublowaniem dróg) urządzenie pozwalające sterowaniem całości ruchu między budowaną siecią, a internetem Przełączniki światłowodowe urządzenia zainstalowane w węzłach sieci sterujące ruchem danych między obiektem w którym są zainstalowane i resztą sieci miasta. Wymagana wysoka wydajność urządzeń ze względu na to że stanowią rdzeń sieci miejskiej (nie mogą stanowić wąskiego gardła) 25 Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 4 z 8

5 Węzeł główny IP VPN urządzenia pozwalające na budowanie wydzielonych sieci w ramach jednej fizycznie sieci miejskiej. Niezbędne dla zapewnienia wydzielenia ruchu np. komputerów jednostek miejskich od np. sieci w której pracują PIAP czy HotSpot Koncentrator IPSec VPN urządzenia wspierające szyfrowanie w ramach sieci VPN ze względu na potrzebę dużych mocy obliczeniowych specjalizowane dla celów szyfrowania zapewniają poufność danych wrażliwych które mogą być przesyłane między jednostkami miejskimi Router brzegowy klienta urządzenie pozwalające na zatrzymanie informacji dotyczących komputerów lokalnych wewnątrz węzła znacząco ogranicza ruch w sieci przez brak np. rozgłaszania informacji dotyczących użytkownika węzła w całej sieci miasta Firewall urządzenie - system pozwalający na wykrywanie i zapobieganie atakom na sieć miasta oraz na atakowanie z wnętrza sieci. Główna zapora między internetem a siecią miasta. System bezpieczeństwa IPS Intrusion Prevention System urządzenie pozwalające na monitorowanie i przewidywanie zagrożeń jakie mogą powstać w sieci. Pozwala na powstrzymanie ataku który został przepuszczony przez Firewall (np. dlatego że nie był mu jeszcze znany), minimalizację skutków i dzięki tworzeniu aktywnych profili na eliminowanie ataków które mogą mieć miejsce w przyszłości. Razem z Firewall tworzą jądro systemu ochrony sieci przed atakami i incydentami naruszenia bezpieczeństwa Traffic Shaper (ogranicznik pasma dla usług) urządzenie analizujące w czasie rzeczywistym charakter generowanego przez danego użytkownika ruchu (np. ściąganie poczty, przeglądanie strony, czy ściąganie plików) i na tej podstawie podejmujący decyzję o wielkości udostępnienia pasma dla usługi. Dzięki temu możliwe jest też całkowite zablokowanie niektórych usług lub też inteligentne ograniczanie pasma w taki sposób że można szybko ściągnąć pocztę, ale dla plików pasmo jest udostępniane tylko przez np. 60 sekund a następnie mocno ograniczane. Jest to bardzo istotny element zarówno zapobiegania nadużyciom, jak i też pozwalający na narzucenie dostępowi do internetu charakteru socjalnego z podziałem na użytkowników o wybranych ograniczeniach. Serwer zarządzania siecią dedykowany serwer zawierający wszystkie aplikacje niezbędne do zarządzania urządzeniami sieciowymi, zmieniania ich konfiguracji, gromadzący informacje o zdarzeniach o charakterze technicznym Serwer zarządzania systemem bezpieczeństwa pozwala na gromadzenie informacji o wszystkich zdarzenia mogących mieć wpływ na naruszenie bezpieczeństwa sieci. Dzięki całodobowemu gromadzeniu informacji z różnych źródeł i możliwości ich archiwizacji i analizie statystycznych w dłuższym okresie czasu pozwala na określenie źródeł i eliminowanie w przyszłości incydentów zagrożenia sieci. Urządzenie przygotowane do gromadzenia dużej ilości danych o charakterze statystycznym. Szafy serwerowe wraz wyposażeniem urządzenia informatyczne przystosowane są do montażu w szafach o rozstawie belek nośnych 9. Dla potrzeb urządzeń informatycznych stosuje się szafy o rozmiarach 800x 000 mm. Montaż w takiej szafie pozwala na uporządkowany i łatwy dostęp do urządzeń, na uporządkowanie okablowania, zapewnienie optymalnych warunków chłodzenia (szafy mają własne termostaty i układy wentylatorów z filtrami) Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 5 z 8

6 Adaptacja pomieszczeń węzłów prace polegające na przygotowaniu koryt i wsporników pod kable i inne prace niezbędne dla bezpiecznego uruchomienia urządzeń (wykonanie uziomów, pomiary uziomów itp.). Zakres prac przygotowawczych wynika z wymagań producentów urządzeń i norm instalacji urządzeń teleinformatycznych, ewentualnie montaż klimatyzacji; Zakres adaptacji CZ po za tabelą Wyposażenie Centrum Zarządzania (KVM, szafa) centrum jest to pomieszczenie niezależne od pomieszczenie węzła, w którym operatorzy systemu (operator) ma dostęp do konsol i serwerów (także zdalny), oraz aplikacji kontrolujących poszczególne urządzenia aktywne w sieci. Serwery aplikacji i zarządzania wraz z monitorami dla CZ. ze względu na możliwość że dostarczone urządzenia będą pochodziły od różnych producentów serwery aplikacji i zarządzania będą miały różne wymagania sprzętowe, a przede wszystkich sprzeczne wymagania systemów. W takim przypadku 3 różne rodzaje serwerów dla różnych rozwiązań aplikacyjnych współpracujących z urządzeniami aktywnymi w sieci miasta. Układ chłodzenia zakłada się że węzeł będzie pomieszczeniem zamkniętym i praktycznie bezobsługowym. Z tego względu nawet niewielkie ilości ciepła wydzielane przez urządzenia będą się akumulowały w pomieszczeniu. Dlatego wymagany jest aktywny system który zapewni komfortowe warunki pracy urządzeń przez utrzymanie m.in. stałej temperatury i wilgotności. Dzięki temu czas życia urządzeń powinien się znacząco wydłużyć. System zarządzania sieciowego SNMP system pozwalający na syntetyczną ocenę stanu sieci i urządzeń w niej zainstalowanych pozwala na proste operacje konfiguracyjne System zarządzania przełącznikami system pozwalający na zdalne zarządzanie przełącznikami zainstalowanymi w 32 lokalizacjach System zarządzania routerami system pozwalający na szczegółowe zarządzanie 32 routerami brzegowymi zainstalowanym w budynkach Zasilanie awaryjne węzła UM pozwalające na wielogodzinne podtrzymanie działania węzła. W skład wchodzi przyłącze do agregatu prądotwórczego, układy obejściowe zasilania, automatyka zasilania obejściowego, sygnalizacja stanów awaryjnych, przebudowa instalacji umożliwiająca wydzielenie obwodów chronionych Zasilanie awaryjne serwerowni UM zakup zasilaczy bezprzerwowych UPS o mocy wystarczającej na krótkoterminowe podtrzymanie urządzeń w serwerowni oraz wybranych ważnych urządzeń Switche wieloportowe do lokalizacji urządzenia pozwalające na przyłączenie podstawowych urządzeń bądź innych istniejący przełączników sieciowych w budynkach włączonych do sieci Zasilanie awaryjne (UPS, szafy z wypos do lokalizacji) urządzenia pozwalające na krótkoterminowe (2-4 godziny) podtrzymanie zasilania w budynkach w których będą elementy sieci Publiczne Punkty Dostępu do Internetu HotSpoty Wi-Fi urządzenia przystosowane do pracy ciągłej i z możliwością pracy na zewnątrz w temperaturach co najmniej -30/+60 C, klasa ochrony co najmniej IP44, urządzenia nie powinny zawierać aktywnych elementów chłodzenia, pracujące zgodnie ze standardem IEEE 802. a/b/g/n, Platforma autoryzacji system pozwalający na kontrolowanie dostępu przez użytkowników do sieci pozwala na ograniczenia dostępu i udostępniania usługo o różnych poziomie. Podstawowy element ograniczający poziom usług dostępnych za pomocą Hot-Spot (przez ograniczenie czasu pracy z jednego urządzenia, dostępnych usług itp.). 60 Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 6 z 8

7 System zarządzania hot-spotami oprogramowanie wraz ze sprzętem pozwalające na centralne sterowanie i monitorowanie stanu Hot-spotów wraz informacjami statystycznymi o ich obciążeniu itp. Patch panele, kable, przełącznice wyposażenie pasywne obiektów w których będzie zainstalowany dostęp do sieci 32 4 Portal miejski i portal infokiosków Intranet miejski podstawowe miejsce do której kierowani są użytkownicy PIAP i Hot-spot. Wszyscy użytkownicy korzystający z sieci będą kierowani na początku na tę stronę. Dopiero za pośrednictwem strony intranetu miejskiego jest możliwe korzystanie z innych usług (w tym także internetu socjalnego). W związku z tym wymagany jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa tego elementu. Przewodnik miejski z zarządzaniem zawartością zebrane informacje aktualizowane na bieżąco ważne z punktu widzenia mieszkańców i ewentualnie turystów. Przewiduje się że znajdą tam się aktualizowane np. informacje o miejscach pracy, ograniczeniach w ruchu drogowym i osobowy, ważne komunikaty itp. Przewidywane informacje mają charakter społeczne, porządkowy i organizacyjny a nie komercyjny. Bardzo ważna jest możliwość aktualizacji on-line np. przez pracowników urzędu miasta bezpośrednio na miejscu zdarzenia np. za pomocą telefonu komórkowego. 5 Infokioski Modernizacja istniejących PIAPów przystosowanie ich do pracy w centralnym systemie dostępu do informacji Utworzenie nowych PIAPów - mają być przystosowane do obsługi w pozycji stojącej, wszystkie elementy zestawu komputerowego muszą być zainstalowane w wandaloodpornej obudowie przy czym elementy związane z bezpośrednią obsługą infokiosku tzn. ekran, klawiatura, mysz, port USB muszą być zamontowane w niej na stałe bez możliwości odłączenia ich przez osoby niepowołane. Konstrukcja infokiosku musi posiadać elementy umożliwiające przymocowanie całego urządzenia do podłogi/ściany. 3 5 Centrum Zarządzania (CZ) lokalizacja: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul. Nowogródzka musi być fizycznie włączona w część instalacji otokowej ( ringu ) w oddzielnych kanalizacjach ( 2 niezależne odcinki kanalizacji pierwotnej wykonane minimum na terenie PZD ) i musi przebiegać jak najbliżej budynku portierni PZD ( w przyszłości wyizolowana siedziba CZ ) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku zamontować studnię rozgałęźną oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku zamontować studnię SKO-4 jako studnię rozgałęźną. Wykonawca zaprojektuje i wykona adaptację budowlaną pomieszczenia węzła centralnego (Centrum Zarządzania - CZ ) o powierzchni ok.40 m 2 polegającą na wykonaniu : Ściany działowej z drzwiami o odporności ogniowej 30 minut rozdzielające przedmiotowe pomieszczenie na część biurową i techniczną, Klimatyzacji pomieszczenia, Elektronicznej Kontroli Dostępu, podłogi technicznej serwerowej w części technicznej CZ, instalacji logicznej (FTP kat co najmniej kat 6) i zasilającej w korycie ułożonym w pomieszczeniu na ścianach CZ, Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 7 z 8

8 specjalistycznej instalacji elektrycznej zasilania awaryjnego pomieszczeń CZ wyposażonej w agregat prądotwórczy i sterujący nim układ automatyki włącz/wyłącz w przypadku zaniku/powrotu zasilania podstawowego dostawa i montaż licznika energii elektrycznej zużywanej przez CZ, rozbudowa istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru o dodatkowe czujki w miarę potrzeb, wyposażenie pomieszczenia serwerowni CZ w indywidualny specjalistyczny sprzęt ppoż. dostosowany do gaszenia urządzeń elektronicznych. Wykonawca w ramach niniejszego projektu dostarczy i uruchomi wyposażenie CZ w sprzęt :. 2 szt. komputerów stacjonarnych z monitorem o wielkości min. 22 do obsługi systemu ; 2. 4 szt. komputerów typu laptop ( ekran min.7, system operacyjny Windows 7 lub podobnej klasy; licencjonowany Program MS Office Professjonal 200 lub o podobnych możliwościach ); Sprzęt komputerowy z poz. i 2 ma posiadać oprogramowanie pozwalające na zarządzanie, obsługiwanie i diagnozowanie tworzonego systemu z tym, że laptopy w sposób bezprzewodowy. Oprogramowanie na tym sprzęcie musi być zabezpieczone przed niepowołanym dostępem; 3. szt. drukarki laserowej ; 4. szt. skanera kolorowego ; 5. szt. niszczarkę dokumentów z możliwością niszczenia płyt typu DVD i meble :. Biurka szt.4 ( w tym 2 o wymiarach min. 60x70 ); 2. Fotele szt. 4 ( przystosowane do pracy na stanowiskach komputerowych ); 3. Regały biurowe szt.2 ; 4. Szafa biurowa szt. Wykonawca zaprojektuje i wykona adaptację budowlaną pomieszczeń węzłów sieci tj. należy wykonać roboty przygotowawcze, budowlane i montażowe zgodnie z Programem Funkcjonalno użytkowym i niniejszą SST. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody budowlane t.j. doprowadzić do stanu nie gorszego niż zastany przed rozpoczęciem robót, w wszystkich obiektach w których nastąpiła jego ingerencja celem wykonania Zamówienia. W związku koniecznością przejścia przez obszary wymagających uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie, należy uwzględnić przy wycenie jak i planowaniu robót budowlanych ewentualną konieczność współpracy z archeologiem. Projektowana trasa światłowodu musi być prowadzona wyłącznie po działkach Gminy Miasto Mrągowo, Powiatu Mrągowskiego i Skarbu Państwa. Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 8 z 8

9 III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU I BUDOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ. Użyte światłowody muszą być jednomodowe - minimum 24J pomiędzy węzłami sieci i minimum 8J pomiędzy pozostałymi budynkami. Należy zastosować kabel typy XOTKtd lub o nie gorszych parametrach. 2. Zaprojektowane trakty muszą zapewniać realizację potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy i Powiatu, które zostały określone w Załącznikach i 2 do niniejszego SST z minimum 30% zapasem. 3. Wszystkie tory światłowodowe muszą mieć zmierzoną tłumienność dla fal o długościach 30 nm i 550 nm, a następnie wyliczoną tłumienność jednostkową. Tłumienność jednostkowa każdego toru światłowodowego (bez połączeń) nie powinna przekraczać wartości 0,5 db/km dla fali 30 nm oraz 0,3 db/km dla fali 550 nm. 4. Połączenia światłowodów powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie przekroczyła wartości: a. 0,08 db dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń przekracza 0. b. 0,5 db dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z pomiarów w obu kierunkach transmisji gdy liczba spojeń nie przekracza 0 c. 0,2 db dla połączeń mechanicznych i klejonych d. 0,5 db dla złączy rozłączalnych (wartość maksymalna przyjmowana do obliczeń), przy czym średnia wartość tej tłumienności nie powinna przekraczać 0,3 db. e. Tłumienność odbiciowa złączek światłowodowych (reflektancja) nie powinna być mniejsza niż 35 db. 5. Tłumienność każdego toru światłowodowego (włókien wraz z ich połączeniami) nie powinna przekraczać wartości sumy tłumienności wszystkich połączonych odcinków włókien powiększonej o tłumienność połączeń stałych i rozłącznych. Tak więc rzeczywista tłumienność toru nie powinna przekraczać wartości obliczonych wg wzorów: a. na odcinkach regeneratorowych zawierających nie więcej, niż 0 złączy kabli światłowodowych (n0) - atk = k l opt+ n 0,5 + n2 0,5 [db]; b. na odcinkach regeneratorowych zawierających więcej, niż 0 złączy kabli światłowodowych (n0) - atk = k l opt+ n 0,08 + n2 0,5 [db], gdzie : atk - tłumienność toru światłowodowego na odcinku regeneratorowym, mierzona między półzłączkami na przełącznicach sąsiednich stacji regeneratorowych, w db, k - tłumienność jednostkowa gotowego kabla, w db/km, l opt - długość optyczna kabla OTK wraz z zapasami kabla i włókien w złączach, w km. n - liczba złączy kabla światłowodowego na odcinku regeneratorowym n2 - liczba złączy światłowodowych rozłącznych na odcinku regeneratorowym. 6. Po zbudowaniu torów należy wykonać pomiary reflektometryczne na zmontowanych liniach w celu wyznaczenia: a. całkowitej długości optycznej linii; b. całkowitej tłumienności linii; Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 9 z 8

10 c. tłumienności jednostkowej całej linii i jej odcinków składowych; d. tłumienności połączeń. 7. Sposób wykonania pomiarów : a. Wartość współczynnika załamania wprowadzana do reflektometru musi być zgodna z wartością podaną przez producenta kabla; b. Pomiar reflektancji złączy rozłączalnych może być wykonany przy zastosowaniu reflektometru lub z użyciem sprzęgacza kierunkowego. 8. Do budowy przyłączy telekomunikacyjnych należy zastosować rurę minimum HDPE 0 jako rurę podstawową oraz rurę min. HDPE 60 jako rurę osłonową. Jako rurę kanalizacji wtórnej stosować rurę HDPE średnicy niezbędnej do zaciągnięcia w niej wynikającego z projektu kabla światłowodowego lecz nie większej niż Ø Zapasy technologiczne kabla optotelekomunikacyjnego (nie mniej niż 20m) należy zaprojektować i zainstalować w studniach na stelażach/skrzynkach zapasu w punktach początkowych i końcowych linii oraz w punktach istotnych ( tj. studnie odgałęźne, budynki ). 0. Wejścia kanalizacji teletechnicznej do budynków wykonać o prześwicie minimum 0, a wejście dla węzła centralnego (Centrum Zarządzania) minimum 0 dla każdej dochodzącej kanalizacji i przed wejściem do budynku obsadzić studnię o pojemności min. SKO-4. W indywidualnych uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym przypadkach dopuszcza się stosowanie studni mniejszych.. Do budowy przyłączy telekomunikacyjnych należy zastosować studnie kablowe typu SKO-2g jako podstawową oraz jako studnie przelotowe i końcowe oraz SKO-4 jako studnię rozgałęźną. W indywidualnych uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym przypadkach dopuszcza się stosowanie studni mniejszych jako studni rozgałęźnych. 2. Ramy oraz pokrywy studni powinny być typu lekkiego i składać się z jednej nakrywy pełnej, drugiej z wywietrznikiem. Rama powinna być wyposażona w ruchomą poprzeczkę zapobiegającą ewentualnemu zapadnięciu się nakryw do wnętrza studni. W miejscach występowania ruchu kołowego (np. parking, wjazd, pobocze) należy zastosować ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa jednoelementowa). Studnie powinny być zabezpieczone farbą antykorozyjną (pomalowane wszystkie elementy metalowe/żeliwne) oraz powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 3. Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji teletechnicznej: a) na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych długości przelotów między sąsiednimi studniami do 00m, b) w miejscach przyszłego odgałęzienia kanalizacji - jako studnie rozgałęźne, c) na zakończeniach ciągu kanalizacji - jako studnie końcowe, d) Zaprojektowana i wybudowana kanalizacja będzie miała ok mb długości trasowej, e) Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania kanalizacji teletechnicznej do prowadzenia kanalizacji wtórnej i zaciągania kabli światłowodowych zrealizowanych w ramach innych inwestycji prowadzonych przez UM Mrągowo po zawarciu wcześniej stosownych Porozumień, 4. Do kanalizacji teletechnicznej wtórnej należy zaciągnąć kable optyczne, zakańczając je na projektowanych przełącznicach optycznych złączami typu SC/PC w projektowanych szafach telekomunikacyjnych w w/w lokalizacjach (określone w Załącznikach i 2 do niniejszego SST), Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 0 z 8

11 5. W każdej z przedmiotowych lokalizacji zaprojektować i wykonać szafę dystrybucyjną 800x800 o pojemności stelaża 9 42U, drzwi pełne, z cokołem wyposażoną w panel światłowodowy. W każdej z wymienionej lokalizacji należy zakończyć włókna światłowodowe na panelu światłowodowym. W szafie należy umieścić 6 dupleksowych patchcordów światłowodowych z czego 2 nie krótsze niż mb, 2 nie krótsze niż 2 mb i 2 nie krótsze niż 3 mb, 7. W punkcie centralnym sieci zakończyć wszystkie włókna na projektowanych przełącznicach optycznych złączami typu SC/PC umieścić co najmniej jedną Szafę serwerową 800x000 typu SZB SE 9 ( lub o nie gorszych parametrach ) o pojemności stelaża 9 42U, drzwi przeszklone, z cokołem wyposażoną w panele światłowodowe, umożliwiającą zestawienie szaf w zespoły oraz doprowadzenie kabli do szafy możliwe z każdej strony. W szafie należy umieścić 24 dupleksowych patchcordów światłowodowych z czego 8 nie krótsze niż 3 mb, 8 nie krótsze niż 4 mb i 8 nie krótsze niż 6 mb, 8. Szafy należy wyposażyć w zamki patentowe z minimum 3 kluczami każdy, 9. Kanalizację wtórną i końcówki kabli światłowodowych trwale oznaczyć PZD RPO 20, 20. Wszystkie szafy i skrzynie, w których znajdują się zakończenia kabli światłowodowych oznaczyć ostrzegawczymi naklejkami koloru żółtego UWAGA!!! Kabel światłowodowy ze znakiem ostrzegawczym, 2. Wszystkie elektryczne instalacje zasilające wykonane lub wykorzystane przy niniejszym zamówieniu muszą być wyposażone w układy przepięciowe, 22. Wykonawca musi potwierdzić protokólarnie na podstawie dokonanych przez siebie pomiarów skuteczność zerowania wykorzystanych do realizacji niniejszego zamówienia instalacji elektrycznych. W przypadku nie uzyskania wymaganych normami parametrów Wykonawca musi, w ramach tego Zamówienia, doprowadzić do ich uzyskania. VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację projektową w niżej wymienionych ilościach egzemplarzy: projekty budowlane 5 egz. ( 4 egz. trwale zszyte; egz.- bez trwałego zszycia ) projekty wykonawcze - 5 egz. ( 4 egz. trwale zszyte; egz.- bez trwałego zszycia ) przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim ( tożsamym co do sumarycznych kwot z Kosztorysem Ofertowym - Tabela Elementów Scalonych ) 3 egz. oprócz dokumentacji powyższe punkty - w formie papierowej Zleceniodawca wymaga dostarczenia również 3 egz. dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku w postaci płyty CD-R w formatach uzgodnionych z Zamawiającym 2. Wykonawca zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne Oświadczenia: że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi TP S.A, oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony w umowie, o prawie dysponowania gruntem na cele inwestycyjne dotyczącego opracowania. Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona z 8

12 3. Zakres czynności Wykonawca przy wykonywaniu prac projektowych: pozyskanie niezbędnych map do celów projektowych, wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych budowy studni kablowych oraz kabla optotelekomunikacyjnego, opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich ( tożsamych co do sumarycznych kwot z Kosztorysem Ofertowym - Tabelą Elementów Scalonych ), uzyskanie na rzecz Zamawiającego od właściciela nieruchomości lub innych posiadaczy prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane wg odpowiednich wzorów umów i druków oświadczeń zatwierdzonych przez Zamawiającego. 4. Zawartość dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących części: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego ( tożsamego co do sumarycznych kwot z Kosztorysem Ofertowym - Tabelą Elementów Scalonych ). Do zadań Wykonawcy należy w szczególności: pozyskanie map do celów projektowych, pozyskanie prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane tj. wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień z właścicielami gruntów na budowę i umieszczenie na danej działce infrastruktury teletechnicznej, pozyskanie wymaganych przepisami uzgodnień ( m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków, GDDiA, PKP) i pozwoleń, o ile wymagają tego aktualne przepisy pozyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla lokalizacji tego wymagających ( m.in. Wojewody Warmińsko-Mazurski bo PKP ) o ile wymagają tego aktualne przepisy. Projekt budowlany powinien zawierać co najmniej: stronę tytułową (tytuł, branża, dane inwestora, data wykonania, dane Wykonawcy projektu, nazwiska projektantów, opracowujących i sprawdzających projekt z podpisami i pieczątkami, liczba egzemplarzy/numer egzemplarza), informacje o podstawie prawnej opracowania, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji tego wymagających, uzgodnienia branżowe i specjalistyczne z protokołami ZUDP, pozwolenie na budowę dla lokalizacji tego wymagających, ogólny opis techniczny przedmiotu projektu, symbolikę i oznaczenia wykorzystane w projekcie budowlanym, spis rysunków i schematów zawartych w projekcie budowlanym, ogólny pogląd sytuacyjny na mapie w skali :0000, szczegółową lokalizację projektowanych studni kablowych przedstawiony na mapach geodezyjnych dopuszczonych na danym terenie do projektowania w skali :500, Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 2 z 8

13 wypisy z ewidencji gruntów działek, których dotyczy dokumentacja potwierdzone przez właściwy urząd, komplet oryginałów zgód właścicieli gruntów i nieruchomości na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację. Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej: stronę tytułową (tytuł, branża, dane inwestora, data wykonania, dane Wykonawcy projektu, nazwiska projektantów, opracowujących i sprawdzających projekt z podpisami i pieczątkami, liczba egzemplarzy/numer egzemplarza), informacje o podstawie prawnej opracowania, nr projektu budowlanego na podstawie, którego został wykonany projekt wykonawczy, szczegółowy opis techniczny projektowanej linii tj. charakterystykę: zastosowanych materiałów, budowanej kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi, budowanej sieci światłowodowej, uszczelniania kanalizacji, układania i montażu zapasów kabla, oznakowania kabla, wykonania przecisków i przewiertów sterowanych pod nawierzchnią ulic, pomiarów optycznych kabli, przebiegu i zakończeń kabli; symbolikę i oznaczenia wykorzystane w projekcie wykonawczym, spis rysunków i schematów zawartych w projekcie wykonawczym, szczegółowy przebieg trasowy linii optotelekomunikacyjnej przedstawiony na mapach do celów projektowych wraz ze wszystkimi elementami składowymi linii, schemat rozwinięty kanalizacji teletechnicznej, schemat budowy kabli światłowodowych, schemat optyczny linii światłowodowej, przedmiar robót. V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH. Kierownik budowy Kierownikiem budowy powinna być osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń z przynależnością do izby budowlanej właściwej specjalności, posiadająca doświadczenie w procesie budowania właściwej branży. Kierownik budowy powinien uzyskać wszelkie zezwolenia i decyzje na prowadzenie robót w pasach drogowych dróg publicznych oraz prowadzić roboty pod nadzorem gestorów sieci z zachowaniem zapisów i uzgodnień opinii ZUDP oraz uzgodnień branżowych i dyspozycji Zamawiającego. Po zrealizowaniu procesu budowy kierownik budowy powinien przeprowadzić badania i pomiary kontrolne, opracować dokumentację powykonawczą oraz zgromadzić i przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów związanych z zakończeniem budowy i odbiorem końcowym. 2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 3 z 8

14 Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy. Do robót tymczasowych należy zaliczyć ponadto: organizację zaplecza socjalnego i zaplecza budowy, montaż zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych, stosowanie tymczasowych ogrodzeń, zabezpieczeń i oznakowań wykopów, stosowanie osłon i zabezpieczeń ochrony zieleni, stosowanie osłon i zabezpieczeń pomieszczeń przed skutkami prowadzonych prac. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: stosować środki ochrony istniejącej zieleni (drzewa i krzewy) w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniem, stosować stabilne ogrodzenia (zabezpieczenia) przy wykonywaniu wykopów dla montażu studni kablowych, oznakować zgodnie z przepisami BHP wykopy liniowe kanalizacji, zasypki wykopów prowadzić warstwami z zagęszczeniem warstwami do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu min. 0,90 w miejscach wykopów odtworzyć nawierzchnię trawników z uzupełnieniem czarnoziemu i dosianiem trawy lub powierzchnie utwardzone odtworzyć w technologii o do stanu pierwotnego ( z wymaganym dla konkretnej technologii stopniem zagęszczenia gruntu w przypadku gdy jest ona większa niż 0,90), w przypadku konieczności dokonania wycinek drzew i krzewów dokonanie nasadzeń kompensacyjnych w ilościach i gatunkach wskazanych w pozwoleniach na wycinkę wraz z pielęgnacją tych elementów zieleni w okresie trzyletnim ( rocznikowo ) od daty wykonania przedmiotowych nasadzeń. 3. Zastosowane materiały, dobór sprzętu oraz inne obowiązki Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiałów pod warunkiem, że są to materiały co najmniej o równorzędnych parametrach technicznych do wskazanych w niniejszym postępowaniu przetargowym,fabrycznie nowe oraz posiadają co najmniej wymagane w wytycznych do budowy właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, posiadają certyfikat CE, gwarantują poprawność wykonania robót i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału Zamawiający ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na podstawie właściwych dokumentów odniesienia (FV źródłowe, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty) i oświadczeń Wykonawcy, że materiały te zostały wykorzystane ( wbudowane ) w trakcie realizacji niniejszego Zamówienia. 2. Wykonawca w ramach Umowy Serwisowej obowiązującej w okresie gwarancji będzie musiał zapewnić dokonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu przez posiadające autoryzację producenta serwis celem dotrzymania warunków gwarancji bez możliwości jej utraty. Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 4 z 8

15 3. Każde urządzenie komunikacyjne posiadające adres IP powinno zapewniać możliwość odczytu drogą elektroniczną wersji oprogramowania oraz jego niepowtarzalnego, w ramach budowanego systemu, numeru seryjnego. 4. Każde urządzenie komunikacyjne pracujące w sieci powinno posiadać numer seryjny możliwy do odczytania z obudowy urządzenia. Oznaczenie to musi być trwałe i jednoznacznie umożliwiać identyfikacje urządzenia. 5. Numery seryjne urządzenia zapisane na obudowie i w pamięci urządzenia powinny być jednakowe, bez możliwości zmiany. 6. Zapewniona powinna być możliwość zdalnego i lokalnego restartu każdego urządzenia komunikacyjnego posiadającego adres IP wyłącznie przez upoważnione osoby. 7. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni prawo do aktualizacji oprogramowania urządzeń komunikacyjnych ( bez dodatkowej opłaty ) w przypadku pojawienia się nowych wersji oprogramowania przez czas gwarancji. 8. Powinna być!zapewniona możliwość!zdalnej i lokalnej konfiguracji urządzeń! komunikacyjnych posiadających adres IP, a także możliwość!zapisywania ustawień!konfiguracyjnych i ich późniejsze wczytanie do tego samego urządzenia lub, w przypadku wymiany, do urządzenia nowo zainstalowanego. 9. Decyzja w zakresie doboru i stosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie oraz poprawnej jakości należy do Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób trzecich, ich mienia lub mienia Zamawiającego. 0. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym porządku terenu prowadzonych prac, ich otoczenia oraz zaplecza budowy.. Na całej trasie rurociągów kablowych musi być układana taśma ostrzegająca zawierająca wkładkę z taśmy metalowej w kolorze żółtym z wyraźnym napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY. 2. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inspektorowi Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót. 3. Na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków, prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym po uprzednim zgłoszeniu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. 4. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu na wysypisko wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić obsługę geodezyjną. 6. Wykonawca dostarczy dokumentację logiczną kabla i przyłączy światłowodowych wraz z pomiarami torów światłowodowych, schematami połączeń oraz szaf dystrybucyjnych. 4. Odbiory i przeglądy Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 5 z 8

16 . Odbiór robót zanikających - roboty zanikające podlegają odbiorowi przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę Inspektora Nadzoru. Odbiór ten winien być potwierdzony właściwym wpisem do dziennika budowy lub odrębnym protokołem spisanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru i potwierdzony podpisem przez kierownika budowy lub kierownika robót. 2. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z Wykonawcą umową. Dla skuteczności zgłoszenia konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej. Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zwołuje komisje odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie najpóźniej 0 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamówienia. 3. Dokumenty do odbioru końcowy - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 4. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z zapisami Umowy i niniejszej specyfikacji, a w szczególności:. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR (SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT), 5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWIOR, 6. dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR, 7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych robót i przekazania właścicielom terenów, na których prowadzona była budowa, oraz operatorom urządzeń podziemnych i sieci, 8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 0. dokumentacja powykonawcza wszystkich elementów zamówienia ( budowlanych, montażowych, programowych, funkcjonalnych ) wraz ze szczegółowymi wykazami dostarczonego wyposażenia i urządzeń oraz instrukcjami obsługi w języku polskim, Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 6 z 8

17 . powykonawcza mapa geodezyjna kanalizacji 2. pisemne potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń, 3. pisemne potwierdzenie przekazania wiedzy, 4. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, o ile wymagają tego aktualne przepisy, 5. podpisaną Umowę Serwisową na warunkach oferowanych w niniejszym postępowaniu przetargowym, 6. dokument cesji należności ( z faktury VAT za wykonanie Zamówienia ) dla każdego z podwykonawców realizujących zadanie lub złożenie przez nich stosownych oświadczeń o otrzymaniu zapłaty od Wykonawcy za roboty wykonane przy realizacji Zamówienia ( oświadczenie musi być podpisane w obecności pracownika Zamawiającego który to fakt potwierdza swoim podpisem wzór oświadczenia dostarczy Zamawiający ). Ten zapis dotyczy również podwykonawców z którymi Wykonawca rozwiązał umowy( niezależnie od ich przyczyn ) w trakcie trwania realizacji niniejszego Zamówienia. Dla zapewnienia tego warunku Wykonawca ma obowiązek zatrudniać Podwykonawców tylko na podstawie podpisanych z nimi umów cywilno-prawnych a ich kopie dostarczyć Zamawiającemu pod rygorem niedokonania przez niego odbioru końcowego z winy Wykonawcy 5. Wykonawca dostarczy dokumentację logiczną kabla i przyłączy światłowodowych wraz z pomiarami torów światłowodowych, schematami połączeń oraz szaf dystrybucyjnych. Wykonawca dokona protokólarnych pomiarów torów światłowodowych, które zamieści w dokumentacji powykonawczej. 6. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 7. Przegląd gwarancyjny w czasie trwania okresu gwarancyjnego zamawiający może raz na pół roku wezwać Wykonawcę do przeglądu gwarancyjnego ustalając pisemnie lub drogą faxową termin takiego przeglądu z minimum 4- sto dniowym wyprzedzeniem. W wezwaniu do przeglądu zamawiający określi zakres danego przeglądu. 8. Odbiór pogwarancyjny - odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 7 z 8

18 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności Wykonawcy w terminie jednego miesiąca przed upływem okresu gwarancyjnego. 5. Warunki techniczne i normy. Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności normami zakładowymi TP S.A.: Ustawa z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 206, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz ze zm.), Ustawa z dnia r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r Nr 29 poz 902 tekst jednolity) Ustawa z dnia r o odpadach Dz.U. z 200r Nr 62 poz 628 z późniejszymi zmianami, ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne; ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-0. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TPSA-02. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-03. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-07. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-09. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-02. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania; ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania; Powiat Mrągowski ; ul. Królewiecka 60A ; -700 Mrągowo Strona 8 z 8

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY PROJ-TEL-BUD Zbigniew Rybicki 24-220 Niedrzwica Duża ul. Bazowa 10 Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Temat : Budowa kabla światłowodowego w relacji: Szafa Optyczna Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:..

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:.. Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE R ARCHIWAL Y: PW-145/59/12 EGZ. R 1 LICZBA EGZ. 4 PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J Temat: BUDOWA POŁĄCZE IA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI: KOME DA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowa schodów wejścia do budynku szkoły od strony ulicy Tartacznej w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/51 Gdańsk kwiecień 2015 r. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana,

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana, Piekary Śląskie, 02.07.2014 r. Ludyga Adrian PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-073/13-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa sieci światłowodowej na odcinku:

Zapytanie ofertowe. Budowa sieci światłowodowej na odcinku: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna CPV: 45232300-5 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową ulicy M. Reja i T. Kościuszki w Suwałkach Sporządził: 1.Część ogólna 1.1.Nazwa zadania: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30 Inwestor: Nazwa projektu: Stadium : Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-00 Katowice fax. (03) 5 8 30 Wykonanie usług projektowych pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 Załącznik nr 9c Wzór do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Poniższa instrukcja opisuje proces budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Główny cel świadomość odpowiedzialności Inwestor (świadomy swoich wymagań), Generalny wykonawca (świadomy całego procesu) inwestycyjnego)(wybór dostawców,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe z przyłączeniem miejscowości Prusinowo Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej relacji: Libidza Przybyłów Kamyk Borowianka Kuźnica Kiedrzyńska Nowa Wieś Kopiec Czarny Las

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej relacji: Libidza Przybyłów Kamyk Borowianka Kuźnica Kiedrzyńska Nowa Wieś Kopiec Czarny Las Tarnowskie Góry, 02.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10 Sitel Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskie Góry ul. Grodzka 1 zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Zamawiający 1.3. Adres budowy 1.4. Wykonawca dokumentacji 1.5. Wykonawca robót 1.6. Uzgodnienia i projekty związane 2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym

Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym Prezentuje: Michał Matuszewski Ocena zakresu inwestycji. Na początek wystarczy: 1. maps.google.com 2. pilot.pl 3. inne mapy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro GMINA BRZEZINY Powiat, brzeziński 96*060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A N-P 833*10-02-758 REGON 750147870 SISP.271.13.2015 Brzeziny, dnia 07.07.2015 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.8 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

S PECYFIKACJA TECHNICZNA

S PECYFIKACJA TECHNICZNA ZP-75/0/R/1 Załącznik nr 6 do SIWZ S PECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Wybudowanie przyłączy do kanalizacji teletechnicznej TASK Nazwa i adres Zamawiającego (Inwestora)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.3 Wydział Informatyki Ul. Świdnicka 53; 50-030 Wrocław Tel. +48 717 77 90 32 Fax. +48 717 77 75 65 win@um.wroc.pl www.wroclaw.pl Historia zmian dokumentu Wersja Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY budowy sieci teletechnicznej MSRK (MTKK) ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C INWESTOR : Gmina Miejska Olsztyn ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 1 BRANŻA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk

Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 26.11.2013 1 Spis treści Część I

Bardziej szczegółowo

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Część opisowa 1.1. Część ogólna 1.1.1. Przedmiot opracowania. 1.1.2. Zakres rzeczowy. 1.1.3. Podstawy opracowania. 1.1.4. Wykonawca dokumentacji. 1.1.5. Wykonawca robót. 1.1.6. Ustalenia końcowe. 1.1.7.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROLAN MAREK LANGOWSKI Ul. Jabłonkowska 6 05-230 Kobyłka tel. / fax. ( 0-22 ) 786-28-67 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stadium : Specyfikacja techniczna Miejscowość : Wołomin. Obiekt : Sieć monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Tytuł projektu: "

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Tytuł projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.4. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

5. Zakres robót budowlanych wg CPV 7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót.

5. Zakres robót budowlanych wg CPV  7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót. Zał. IV/B Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645.

PROJEKT WYKONAWCZY. Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645. Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Tom: SIECI TELETECHNICZNE TOM II/TT PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH Tytuł opracowania: Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Oświęcim, październik 2010 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza teletechnicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp. Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

telekomunikacja kod CPV: 45231100

telekomunikacja kod CPV: 45231100 pracownia projektowa Portal s.c. Pracownia Projektowa P. Czujkowski, M. Zombirt 71-604 Warszawa, ul. śuławskiego 2 tel./fax: 0 22 8482144, tel. kom. 0 604 433133 71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku Łaźni Głównej i Stolarni na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach Adres obiektu: ul. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo