Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. I. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. Funduszu oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Osobie niepełnosprawnej oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. 3. Rozporządzeniu oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.). 4. Barierach oznacza to bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne. 5. Barierach architektonicznych oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 6. Barierach technicznych oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. 1

2 7. Barierach w komunikowaniu się oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 8. Przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20, pkt.2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r,nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 9. Centrum - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 10. Zespół- Zespół powołany Zarządzeniem nr 1/2009 z dnia roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do rozpatrywania wniosków dot. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 11. Przyznanie dofinansowania na likwidację barier i jego wysokość uzależnione są od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 12. Wniosek w imieniu małoletniego Wnioskodawcy składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu. Wnioskodawca nie mogący czytać (niewidomy) składa oświadczenie woli w formie aktu notarialnego. 13. Wnioskodawca nie mogący pisać lecz mogący czytać składa oświadczenie woli w formie pisemnej poprzez: a) uczynienie na dokumencie tuszowego odcisku palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, b) podpisanie dokumentu przez inną osobę, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. 15. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria uczestnictwa w programach celowych PFRON - PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA i inne. 16. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON zostanie określona zarządzeniem Dyrektora PCPR po podjęciu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego o podziale środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2013 rok - po uprzedniej propozycji Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. 2

3 I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 1 1. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie, które mają trudności w poruszaniu się (potwierdzone aktualnym ważnym 1 miesiąc od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim zawierającym informacje o trudnościach w poruszaniu się oraz rodzaju niepełnosprawności), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (co należy potwierdzić wypisem z księgi wieczystejważnym 3 m-ce), albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego (własność należy potwierdzić wypisem z księgi wieczystej-ważnym 3 m-ce). Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji* dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się: - na wózku inwalidzkim; - na stałe; - okresowo; za pomocą kul za pomocą balkoniku osoba leżąca inna dysfunkcja narządu ruchu wrodzony brak albo amputacja dłoni lub rąk dysfunkcja narządu wzroku dysfunkcja narządu słuchu i mowy deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe) inne (podać jakie) 2. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami powiatu łowickiego do 30 września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych na dany rok kalendarzowy. Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku. 3. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, osoba niepełnosprawna może ubiegać się, co roku. 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych. 5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Centrum występuje do osoby niepełnosprawnej o jego uzupełnienie lub złożenie dodatkowych dokumentów w przypadku, gdy złożone dokumenty nie w pełni potwierdzają konieczność dofinansowania likwidacji określonej bariery. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 30 dni skutkuje pozostawieniem 3

4 wniosku bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony. 6. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w danym roku budżetowym oraz o wysokości dofinansowania decyduje Dyrektor Centrum na wniosek Zespołu w ramach środków określonych uchwałą Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Funduszu w danym roku. 7. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje Dyrektor Centrum. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w myśl zapisów kodeksu postępowania administracyjnego. 8. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 9. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat od daty złożenia wniosku były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej lub mają zaległości wobec Funduszu. 10. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier architektonicznych poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 11. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku. 12. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą zaistnieć, aby mogły być zlikwidowane). Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 13. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Centrum powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl kodeksu postępowania administracyjnego. 14. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Łowickiego z osobą niepełnosprawną /pełnomocnikiem lub jej przedstawicielem ustawowym. 15. Umowy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych zawierane będą w okresie danego roku budżetowego, w którym przekazano do Powiatu, środki Funduszu, a Rada Powiatu Łowickiego uchwałą określi zadania realizowane w danym roku budżetowym ze środków Funduszu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 16. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu rozpatrywaniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu 4

5 umowy a przed jej zakończeniem, dofinansowanie może być wypłacone tylko za usługi wykonane i urządzenia zakupione przed zgonem Wnioskodawcy W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb, osoby niepełnosprawne z katalogu, o którym mowa w 3, dokonują wyboru urządzenia, materiałów budowlanych oraz rodzaju robót lub innych czynności, na jakie chcą przeznaczyć środki własne i Funduszu oraz określają przewidywany, całkowity koszt zadania z zakresu likwidacji barier. 2. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 3. W przypadku, gdy Centrum pomocy poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i może zlecić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 4. Rozpatrywanie wniosków przeprowadza Zespół. Z posiedzenia sporządza protokół, w którym wskazuje sposób zaopiniowania wniosku. 3 I. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w szczególności obejmuje: 1) Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu potwierdzonych orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: a) udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu wymagającego małego przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo, b) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu, c) dostawę, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego, 5

6 d) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, e) roboty polegające na: likwidacji progów, likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, f) przystosowanie drzwi: zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych co najmniej 80 cm, zakup i montaż drzwi przesuwanych, zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych przyciskiem (dla Wnioskodawców o niesprawnych rękach), zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej wyłącznie Wnioskodawcom poruszającym się na wózku inwalidzkim, zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny pokoju, wybranym przez Wnioskodawcę, zakup i wymiana drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy montaż okuć nie jest możliwy, g) zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód oraz prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, h) dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę poruszającego się na wózku inwalidzkim zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie, i) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i posadzki z płytek antypoślizgowych, j) wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych (istniejącego pionu) do urządzeń sanitarnych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, k) adaptację istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higienicznosanitarne wraz z wyposażeniem, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej - Wnioskodawcy: demontaż: wanny, urządzenia sanitarnego, umywalki, baterii wannowej i umywalkowej, zakup i montaż wanny niskodennej (płytkiej), antypoślizgowej lub kabiny prysznicowej z brodzikiem, baterią prysznicową, uchwytów, zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej 6

7 korzystanie z wanny bądź prysznica (przy jednoczesnym zakupie i montażu wanny bądź prysznica), zakup i montaż kompaktu WC przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej z baterią umywalkową, zakup i montaż lustra uchylnego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, zakup i montaż bidetu przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych (przy jednoczesnym zakupie i montażu takich urządzeń), l) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie, m) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym: obniżenie i obudowa zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim, zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, zakup i montaż zatrzasków magnetycznych, instalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 º (do 170º), n) wykonanie podkładów pod licowanie ścian płytkami, obłożenie ścian glazurą do 7 m2 (przy sedesie, wannie, umywalce i w natrysku) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z robotami, o) zamianę lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny bez barier architektonicznych, w przypadku gdy likwidacja barier w dotychczasowym lokalu nie jest możliwa ze względów technicznych lub koszty likwidacji barier byłyby wyższe niż koszt zamiany lokalu, p) przeróbkę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, i c.o. dostosowującą je do potrzeb montowanych urządzeń grzewczych i oświetleniowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, q) dofinansowanie do zakupu materiałów/wyposażenia związanych z likwidacją barier robocizna we własnym zakresie. 2) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: a) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, b) roboty polegające na 7

8 likwidacji progów, likwidacji poziomów podłogi, c) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i posadzki z płytek antypoślizgowych, d) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą, e) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej mieszkającej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, f) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla Wnioskodawców z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, g) wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych (istniejącego pionu) do urządzeń sanitarnych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, h) adaptację pomieszczeń na łazienkę i WC, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej -Wnioskodawcy: demontaż: wanny, urządzenia sanitarnego, umywalki, baterii wannowej i umywalkowej zakup i montaż wanny niskodennej (płytkiej), antypoślizgowej lub kabiny prysznicowej z brodzikiem, zakup i montaż kompaktu WC przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż bidetu przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny bądź prysznica (przy jednoczesnym zakupie i montażu wanny bądź prysznica). zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych (przy jednoczesnym zakupie i montażu takich urządzeń). wykonanie podkładów pod licowanie ścian płytkami, obłożenie ścian glazura do 7m2 przy sedesie, wannie, umywalce i w natrysku), i) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z robotami, j) dofinansowanie do zakupu materiałów/wyposażenia robocizna we własnym zakresie Wnioskodawcy. 8

9 3) W zakresie likwidacji barier architektonicznych w najbliższej okolicy budynku mieszkalnego (na posesji, na której położony jest budynek mieszkalny, w którym mieszka osoba niepełnosprawna): a) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu (do 5m) wjazdu na pochylnię oraz dojścia do budynku, b) trwałe oznakowanie narożników budynku (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku), c) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami o odmiennej fakturowo lub kolorystycznie nawierzchni (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku), d) utwardzenie dojazdu od bramy wjazdowej do budynku. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych nie wymienione w katalogu, o których mowa w ust. 1,2, Przy rozpatrywaniu wniosku osoby niepełnosprawnej bierze się pod uwagę: a) stopień niepełnosprawności, b) rodzaj niepełnosprawności, c) liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych w danym lokalu, d) warunki mieszkaniowe, e) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, f) średni dochód na członka rodziny, g) całkowity koszt zadania, h) deklarowany udział własny ponad 20% wartości zadania, i) możliwość dofinansowania przez sponsora (zakład pracy, stowarzyszenia, organizację, ośrodek pomocy społecznej lub inne podmioty), j) wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków Funduszu, k) zasadność wniosku, l) przewidywane efekty. 2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach. a) etap pierwszy obejmuje: sprawdzenie kompletności wniosku i ustalenie czy do wniosku dołączono wymagane załączniki, 9

10 dokonanie wstępnej wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez wnioskodawcę zakresu zadania w tym dokumentacja fotograficzna, sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji dotyczących sytuacji mieszkaniowej, b) etap drugi obejmuje: sprawdzenie poprawności rozwiązań technicznych i ich zgodności z zakresem ustalonym w pierwszym etapie, weryfikację przedstawionych zestawień kosztów (kosztorys ofertowy) w oparciu o dokonaną wizję lokalną. 3. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej wysokości środków Funduszu przeznaczonych na likwidację barier w danym roku, chcąc starać się o dofinansowanie w następnym roku ponownie występują o dofinansowanie, składając nowy wniosek. 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych. 5. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrzenia Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się wg średnich cen publikowanych w kwartalnikach SEKOCENBUD lub cen publikowanych w informatorach regionalnych. 2. Do obowiązków osoby niepełnosprawnej należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego w koniecznych przypadkach. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest również przedstawienie kosztorysu ofertowego. Koszty uzyskania pozwoleń, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień opinii, a także sporządzenia kosztorysu pokrywa Wnioskodawca. 3. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, osoba niepełnosprawna pokrywa ze środków własnych. 4. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z Centrum. Osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy. 5. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 10

11 6 1. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów: a) faktur wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców w terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia, b) podstawy ustalenia robót, w formie kosztorysu powykonawczego lub umowy ryczałtowej (z tabelą ryczałtową), akceptowanej przez inspektora nadzoru lub Wnioskodawcę, c) protokołu końcowego odbioru robót, określającego koszt i zakres wykonanych robót, podpisanego przez Wnioskodawcę, Wykonawcę i pracowników PCPR. d) dowodu uiszczenia udziału własnego, e) rozliczenia zużycia materiałów wg pozycji kosztorysu, w przypadku rozliczania materiałów rachunkami, f) w przypadku osób, które nie są płatnikami VAT, do rozliczenia przedsięwzięcia uwzględnia się 8% stawkę VAT. 2. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez Centrum pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową. 3. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest ponadto do: a) przedłożenia Centrum dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust.1, w terminie 14 dni od daty ich wystawienia, b) przedstawienia Centrum dowodu zapłaty udziału własnego dowodu uiszczenia wymaganego udziału własnego (faktura VAT lub dowód wpłaty KP) w kosztach zadania, jako podstawę do wypłacenia kwoty określonej w umowie o dofinansowanie. 4. Przekazanie środków Funduszu następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganego kompletu dokumentów wymienionych w 7, ust.1, bezpośrednio przelewem na wskazane konto. 5. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane do 7 dni po terminie udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia wad. 6. Wzór wniosku określa załącznik Nr1 do niniejszych Zasad. II. LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1 1. Wysokość dofinansowania na zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usługi z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się określonego w Katalogu, o którym mowa w 2 niniejszego załącznika wynosi do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 11

12 2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w kolejności ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością na podstawie złożonego podania, w którym wnioskodawca szczegółowo opisze swój indywidualny przypadek. 3. Rozpatrywanie wniosków przeprowadza Zespół. Z posiedzenia sporządza protokół, w którym wnioskuje sposób rozpatrzenia wniosku. 4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz architektonicznych. 5. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 6. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednie na ten cel środki z PFRON. 7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 8. W przypadku gdy Centrum pomocy poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i może zlecić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 2 Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń(wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, zawartych w katalogu, który w szczególności obejmuje: 1. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu potwierdzonych orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim a) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów, inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięki, zestawy sygnalizujące poprzez miganie lampy dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, alarmu przeciwpożarowego, budzika itp. 12

13 b) zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera, c) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego, d) zakup laryngophonu, e) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych, f) zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięk (działających na FM lub podczerwień), g) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych), h) zakup generatorów szumów, i) zakup budzików i zegarków świetlnych i wibrujących, j) usługi tłumaczy języka migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie). 2. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzonych orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: a) zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z klawiaturą brajlowską), b) zakup maszyn do pisania pismem Braille a, c) zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, monookulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.) d) zakup radia CB, krótkofalówki, magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu, czytaka, e) zakup telefonu komórkowego udźwiękowionego przez osoby aktywne zawodowo lub aktywne społecznie, f) zakup mówiących zegarków, mówiących glukometrów i mówiących ciśnieniomierzy, g) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille a, h) zakup urządzeń i materiałów do sporządzenia napisów brajlowskich, i) usług lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie). j) pies Przewodnik. 3. O dofinansowanie do zakupu: zestawu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura i mysz, oprogramowanie systemowe, komputera przenośnego laptopa w uzasadnionych przypadkach (długotrwały pobyt w szpitalu), mogą ubiegać się: a) dzieci uczące się od klasy II szkoły podstawowej do ukończenia gimnazjum z orzeczoną niepełnosprawnością spowodowaną dysfunkcją narządu wzroku, słuchu lub schorzeniami narządu ruchu (dziecięce porażenie mózgowe), ograniczającymi bądź 13

14 uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, które maja opracowany program ewalidacyjny do pracy z komputerem lub orzeczoną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną konieczność indywidualnego nauczania, specjalistycznego nauczania, dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty, opinią ze szkoły, b) ucząca się młodzież w wieku od lat z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności spowodowanym schorzeniami narządu wzroku, słuchu lub ruchu, schorzeniami neurologicznymi, ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnego poruszania i komunikowania się, c) osoby niepełnosprawne dorosłe w wieku aktywności zawodowej maksymalnie do 55 roku życia: niewidome, niedowidzące, głuchonieme i niedosłyszące, poruszające się na wózku inwalidzkim, a także z innymi schorzeniami ograniczającymi w znacznym stopniu lub uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem pozostające w zatrudnieniu, d) osoby niepełnosprawne dorosłe w wieku aktywności zawodowej maksymalnie do 55 roku życia z ww. schorzeniami, bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadające umiejętności pracy z komputerem (potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu, certyfikat, etc.), którym zakup komputera umożliwi podniesienia kwalifikacji zawodowych i ewentualnie podjęcie pracy zarobkowej. 3 W celu ubiegania się o dofinansowanie koniecznym jest dołączenie przez Wnioskodawcę do Wniosku jednego z niżej wymienionych zaświadczeń: 1. Osoby zatrudnione na umowę o prace zaświadczenia z zakładu potwierdzające zatrudnienie. 2. Osoby bezrobotne poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy nie później niż w roku poprzedzającym składanie wniosku - zaświadczenie z PUP. 3. Dzieci uczące się opinię ze szkoły. 4. Zaświadczenie od lekarza specjalisty, potwierdzające rodzaj schorzenia oraz fakt, że zestaw komputerowy zlikwiduje istniejące bariery w komunikowaniu się wynikające z niepełnosprawności. Przez zestaw komputerowy rozumie się: komputer, monitor, klawiaturę i mysz oprogramowanie systemowe. 14

15 4 1. Do otrzymania dofinansowania uprawnieni są wnioskodawcy, którzy: a) nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, b) nie otrzymali ze środków Funduszu dofinansowania na ten cel, c) nie posiadają żadnego sprzętu komputerowego, d) dochód netto przypadający na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale. e) inny sprzęt ułatwiający komunikowanie się wskazany przez lekarza specjalistę kwota dofinansowania określona jest przez Zespół rozpatrujący wnioski Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: a) całkowity koszt zadania: - do 80 % ze środków PFRON, 20 % udział własny, b) stopień i rodzaj niepełnosprawności, c) sytuacje zawodową, d) uczęszczanie do szkoły, w tym wyższej, e) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, f) średni dochód na członka rodziny, g) deklarowany udział własny - ponad obowiązkowe 20% wartości zadania, h) możliwości dofinansowania przez sponsora (spółdzielnię, urząd gminy, administrację mieszkaniową i inne podmioty), i) wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się lub inne cele ustawowe Ustala się limity dofinansowania do zakupu urządzeń w klasie standard, do wysokości: radiomagnetofon 500,00 zł telefax 600,00 zł aparat telefoniczny 100,00 zł telefon komórkowy + (program udźwiękawiający) 1 200,00 zł maszyna do pisania Braille a 1 800,00 zł słuchawki radiowo-telewizyjne 120,00 zł zestaw komputerowy (monitor, komputer, oprogramowanie systemowe, klawiatura i mysz) 1 000,00 zł komputer przenośny- laptop 1 000,00 zł 15

16 Inne informacje szczegółowe: 7 1. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. 2. Wnioskodawca przedstawia fakturę proformę wymaganego urządzenia i ponosi pełną odpowiedzialność za działania sprzedawcy urządzenia. 3. Wnioskodawca pisemnie oświadcza: możliwość zaangażowania wymaganych środków własnych w ramach realizacji wnioskowanego zadania. 4. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia centrum, w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 5. Przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę: faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców o terminie nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku, dowodu uiszczenia udziału własnego - oraz sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, dokonania kontroli przez pracowników PCPR-u realizacji umowy poprzez sporządzenie notatki służbowej, przelewem na wskazane konto. 6) Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową. 7) W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od towarów i usług w przypadku płatników VAT. 8) Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów. 9) Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek. 8 W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu, który nie jest zawarty w katalogu zasad, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo decyzję będzie podejmował Dyrektor uwzględniając opinię Zespołu. 9 Wzór wniosku określa załącznik Nr1 do niniejszych Zasad. 16

17 III. LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH 1 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty. 2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych do Centrum w każdym czasie. Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku. 3. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. 4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 5. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Centrum powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl kodeksu postępowania administracyjnego. 6. Podstawę dofinansowania likwidacji barier technicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Łowickiego z osobą niepełnosprawną/pełnomocnikiem lub jej przedstawicielem ustawowym. 7. Umowy na dofinansowanie likwidacji barier technicznych zawierane będą w okresie danego roku budżetowego, w którym przekazano do Powiatu, środki Funduszu, a Rada Powiatu Łowickiego uchwałą określi zadania realizowane w danym roku budżetowym ze środków Funduszu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 8. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu rozpatrywaniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy a przed jej zakończeniem, dofinansowanie może być wypłacone tylko za usługi wykonane i urządzenia zakupione przed zgonem Wnioskodawcy. 9. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń ( wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych wynosi do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 10. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w kolejności ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością na podstawie złożonego podania, w którym wnioskodawca szczegółowo opisze swój indywidualny przypadek. 17

18 2 1. Rozpatrywanie wniosków przeprowadza Zespół. Z posiedzenia sporządza protokół, w którym wskazuje sposób zaopiniowania wniosku. 2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach. a) etap pierwszy obejmuje: sprawdzenie kompletności wniosku i ustalenie czy do wniosku dołączono wymagane załączniki, dokonanie wstępnej wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez wnioskodawcę zakresu zadania, sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji dotyczących sytuacji mieszkaniowej. b) etap drugi obejmuje: sprawdzenie poprawności rozwiązań technicznych i ich zgodności z zakresem, ustalonym w pierwszym etapie, 3 1. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz architektonicznych. 2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu. 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 5. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. 6. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Centrum powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl kodeksu postępowania administracyjnego. 7. Podstawę dofinansowania likwidacji barier technicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Łowickiego z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. 8. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń (wraz z montażem) zawartych w katalogu, który w szczególności obejmuje: 18

19 a) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzonych orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim zakup aparatu lub urządzenia do wykrywania przeszkód, zakup tabliczki Hebold`a, przyrząd do podpisywania się, zakup kolorowego filtru kontrastowego, zakup czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi), zakup termometru (brajlowskiego, mówiącego lub o podwyższonym polu odczytu), zakup wagi (z odczytem brajlowskim, powiększonym lub mówiącym), zakup testera kolorów, zakup pralki z oznakowaniem Breila/dla osób samotnie zamieszkujących lub z osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności, zakup przyborów do szycia: igły i nawlekacz, zakup brajlowskiej miary krawieckiej lub stolarskiej, zakup notatnika (brajlowskiego, bądź z zastosowaniem mowy syntetycznej), zakup kuchenki mikrofalowej, zakup kuchenki elektrycznej, b) dla osób z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i schorzeniami alergicznymi: zakup oczyszczacza powietrza, zakup pokrowców przeciwalergicznych (na kołdry, poduszki), c) dla kobiet po mastektomii: zakup klina pod rękę, zakup rękawa elastycznego przeciwobrzękowego Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, przy kulach oraz innych osób z dysfunkcją narządu ruchu potwierdzonych orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: a) zakup urządzeń technicznych z zakresu gospodarstwa domowego ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności, których wykonanie jest utrudnione ze względu na niepełnosprawność (np. amputacja dłoni, porażenie kończyn, stwardnienie rozsiane) w przypadku osoby samotnej, b) zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu i bramy wjazdowej w przypadku osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu (poruszającą się na wózku inwalidzkim) uczącej się lub aktywnej zawodowo, c) zakup i montaż urządzenia wspomagającego SAM umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego dla osób dotkniętych dysfunkcją 19

20 narządów ruchu, np. z powodu: zaniku mięśni, porażenia mózgowego, udaru mózgu, itp., d) zakup łóżka rehabilitacyjnego umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządu ruchu z różnych powodów i skazanej na ciągłe leżenie, e) zakup i instalację podnośnika wannowego oraz podnośnika sufitowego, f) zakup sprzętu ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych i kąpieli przez osoby niepełnosprawne ruchowe takich jak: siedzisko wannowe, siedzisko pod prysznic, krzesło toaletowe, nadstawka sedesowa, uchwyty ułatwiające korzystanie osobie niepełnosprawnej z urządzeń łazienkowych. g) zakup schodołazów, transporterów schodowych i innych urządzeń służących do przemieszczania się osób niepełnosprawnych nie przytwierdzonych do podłoża, h) zakup wózków nie dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. i) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkującej samotnie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub z drugą osobą niepełnosprawną z powodu narządów wzroku lub ruchu, j) leżak kąpielowy, k) taboret prysznicowy Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: a) całkowity koszt zadania - do 80 % ze środków PFRON, 20 % udział własny, b) stopień i rodzaj niepełnosprawności, c) warunki mieszkaniowe, d) sytuacje zawodową, e) uczęszczanie do szkoły, w tym wyższej, f) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, g) średni dochód na członka rodziny, h) deklarowany udział własny - ponad obowiązkowe 20% wartości zadania, i) możliwości dofinansowania przez sponsora (spółdzielnię, urząd gminy, administrację mieszkaniową i inne podmioty), 20

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo