Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. I. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. Funduszu oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Osobie niepełnosprawnej oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. 3. Rozporządzeniu oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.). 4. Barierach oznacza to bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne. 5. Barierach architektonicznych oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 6. Barierach technicznych oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. 1

2 7. Barierach w komunikowaniu się oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 8. Przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20, pkt.2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r,nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 9. Centrum - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 10. Zespół- Zespół powołany Zarządzeniem nr 1/2009 z dnia roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do rozpatrywania wniosków dot. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 11. Przyznanie dofinansowania na likwidację barier i jego wysokość uzależnione są od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 12. Wniosek w imieniu małoletniego Wnioskodawcy składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu. Wnioskodawca nie mogący czytać (niewidomy) składa oświadczenie woli w formie aktu notarialnego. 13. Wnioskodawca nie mogący pisać lecz mogący czytać składa oświadczenie woli w formie pisemnej poprzez: a) uczynienie na dokumencie tuszowego odcisku palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, b) podpisanie dokumentu przez inną osobę, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. 15. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria uczestnictwa w programach celowych PFRON - PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA i inne. 16. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON zostanie określona zarządzeniem Dyrektora PCPR po podjęciu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego o podziale środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2013 rok - po uprzedniej propozycji Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. 2

3 I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 1 1. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie, które mają trudności w poruszaniu się (potwierdzone aktualnym ważnym 1 miesiąc od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim zawierającym informacje o trudnościach w poruszaniu się oraz rodzaju niepełnosprawności), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (co należy potwierdzić wypisem z księgi wieczystejważnym 3 m-ce), albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego (własność należy potwierdzić wypisem z księgi wieczystej-ważnym 3 m-ce). Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji* dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się: - na wózku inwalidzkim; - na stałe; - okresowo; za pomocą kul za pomocą balkoniku osoba leżąca inna dysfunkcja narządu ruchu wrodzony brak albo amputacja dłoni lub rąk dysfunkcja narządu wzroku dysfunkcja narządu słuchu i mowy deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe) inne (podać jakie) 2. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami powiatu łowickiego do 30 września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych na dany rok kalendarzowy. Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku. 3. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, osoba niepełnosprawna może ubiegać się, co roku. 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych. 5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Centrum występuje do osoby niepełnosprawnej o jego uzupełnienie lub złożenie dodatkowych dokumentów w przypadku, gdy złożone dokumenty nie w pełni potwierdzają konieczność dofinansowania likwidacji określonej bariery. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 30 dni skutkuje pozostawieniem 3

4 wniosku bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony. 6. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w danym roku budżetowym oraz o wysokości dofinansowania decyduje Dyrektor Centrum na wniosek Zespołu w ramach środków określonych uchwałą Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Funduszu w danym roku. 7. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje Dyrektor Centrum. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w myśl zapisów kodeksu postępowania administracyjnego. 8. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 9. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat od daty złożenia wniosku były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej lub mają zaległości wobec Funduszu. 10. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier architektonicznych poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 11. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku. 12. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą zaistnieć, aby mogły być zlikwidowane). Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 13. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Centrum powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl kodeksu postępowania administracyjnego. 14. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Łowickiego z osobą niepełnosprawną /pełnomocnikiem lub jej przedstawicielem ustawowym. 15. Umowy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych zawierane będą w okresie danego roku budżetowego, w którym przekazano do Powiatu, środki Funduszu, a Rada Powiatu Łowickiego uchwałą określi zadania realizowane w danym roku budżetowym ze środków Funduszu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 16. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu rozpatrywaniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu 4

5 umowy a przed jej zakończeniem, dofinansowanie może być wypłacone tylko za usługi wykonane i urządzenia zakupione przed zgonem Wnioskodawcy W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb, osoby niepełnosprawne z katalogu, o którym mowa w 3, dokonują wyboru urządzenia, materiałów budowlanych oraz rodzaju robót lub innych czynności, na jakie chcą przeznaczyć środki własne i Funduszu oraz określają przewidywany, całkowity koszt zadania z zakresu likwidacji barier. 2. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 3. W przypadku, gdy Centrum pomocy poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i może zlecić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 4. Rozpatrywanie wniosków przeprowadza Zespół. Z posiedzenia sporządza protokół, w którym wskazuje sposób zaopiniowania wniosku. 3 I. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w szczególności obejmuje: 1) Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu potwierdzonych orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: a) udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu wymagającego małego przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo, b) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu, c) dostawę, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego, 5

6 d) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, e) roboty polegające na: likwidacji progów, likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, f) przystosowanie drzwi: zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych co najmniej 80 cm, zakup i montaż drzwi przesuwanych, zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych przyciskiem (dla Wnioskodawców o niesprawnych rękach), zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej wyłącznie Wnioskodawcom poruszającym się na wózku inwalidzkim, zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny pokoju, wybranym przez Wnioskodawcę, zakup i wymiana drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy montaż okuć nie jest możliwy, g) zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód oraz prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, h) dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę poruszającego się na wózku inwalidzkim zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie, i) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i posadzki z płytek antypoślizgowych, j) wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych (istniejącego pionu) do urządzeń sanitarnych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, k) adaptację istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higienicznosanitarne wraz z wyposażeniem, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej - Wnioskodawcy: demontaż: wanny, urządzenia sanitarnego, umywalki, baterii wannowej i umywalkowej, zakup i montaż wanny niskodennej (płytkiej), antypoślizgowej lub kabiny prysznicowej z brodzikiem, baterią prysznicową, uchwytów, zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej 6

7 korzystanie z wanny bądź prysznica (przy jednoczesnym zakupie i montażu wanny bądź prysznica), zakup i montaż kompaktu WC przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej z baterią umywalkową, zakup i montaż lustra uchylnego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, zakup i montaż bidetu przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych (przy jednoczesnym zakupie i montażu takich urządzeń), l) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie, m) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym: obniżenie i obudowa zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim, zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, zakup i montaż zatrzasków magnetycznych, instalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 º (do 170º), n) wykonanie podkładów pod licowanie ścian płytkami, obłożenie ścian glazurą do 7 m2 (przy sedesie, wannie, umywalce i w natrysku) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z robotami, o) zamianę lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny bez barier architektonicznych, w przypadku gdy likwidacja barier w dotychczasowym lokalu nie jest możliwa ze względów technicznych lub koszty likwidacji barier byłyby wyższe niż koszt zamiany lokalu, p) przeróbkę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, i c.o. dostosowującą je do potrzeb montowanych urządzeń grzewczych i oświetleniowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, q) dofinansowanie do zakupu materiałów/wyposażenia związanych z likwidacją barier robocizna we własnym zakresie. 2) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: a) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, b) roboty polegające na 7

8 likwidacji progów, likwidacji poziomów podłogi, c) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i posadzki z płytek antypoślizgowych, d) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą, e) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej mieszkającej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, f) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla Wnioskodawców z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, g) wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych (istniejącego pionu) do urządzeń sanitarnych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, h) adaptację pomieszczeń na łazienkę i WC, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej -Wnioskodawcy: demontaż: wanny, urządzenia sanitarnego, umywalki, baterii wannowej i umywalkowej zakup i montaż wanny niskodennej (płytkiej), antypoślizgowej lub kabiny prysznicowej z brodzikiem, zakup i montaż kompaktu WC przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż bidetu przystosowanego do osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny bądź prysznica (przy jednoczesnym zakupie i montażu wanny bądź prysznica). zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych (przy jednoczesnym zakupie i montażu takich urządzeń). wykonanie podkładów pod licowanie ścian płytkami, obłożenie ścian glazura do 7m2 przy sedesie, wannie, umywalce i w natrysku), i) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z robotami, j) dofinansowanie do zakupu materiałów/wyposażenia robocizna we własnym zakresie Wnioskodawcy. 8

9 3) W zakresie likwidacji barier architektonicznych w najbliższej okolicy budynku mieszkalnego (na posesji, na której położony jest budynek mieszkalny, w którym mieszka osoba niepełnosprawna): a) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu (do 5m) wjazdu na pochylnię oraz dojścia do budynku, b) trwałe oznakowanie narożników budynku (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku), c) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami o odmiennej fakturowo lub kolorystycznie nawierzchni (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku), d) utwardzenie dojazdu od bramy wjazdowej do budynku. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych nie wymienione w katalogu, o których mowa w ust. 1,2, Przy rozpatrywaniu wniosku osoby niepełnosprawnej bierze się pod uwagę: a) stopień niepełnosprawności, b) rodzaj niepełnosprawności, c) liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych w danym lokalu, d) warunki mieszkaniowe, e) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, f) średni dochód na członka rodziny, g) całkowity koszt zadania, h) deklarowany udział własny ponad 20% wartości zadania, i) możliwość dofinansowania przez sponsora (zakład pracy, stowarzyszenia, organizację, ośrodek pomocy społecznej lub inne podmioty), j) wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków Funduszu, k) zasadność wniosku, l) przewidywane efekty. 2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach. a) etap pierwszy obejmuje: sprawdzenie kompletności wniosku i ustalenie czy do wniosku dołączono wymagane załączniki, 9

10 dokonanie wstępnej wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez wnioskodawcę zakresu zadania w tym dokumentacja fotograficzna, sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji dotyczących sytuacji mieszkaniowej, b) etap drugi obejmuje: sprawdzenie poprawności rozwiązań technicznych i ich zgodności z zakresem ustalonym w pierwszym etapie, weryfikację przedstawionych zestawień kosztów (kosztorys ofertowy) w oparciu o dokonaną wizję lokalną. 3. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej wysokości środków Funduszu przeznaczonych na likwidację barier w danym roku, chcąc starać się o dofinansowanie w następnym roku ponownie występują o dofinansowanie, składając nowy wniosek. 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych. 5. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrzenia Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się wg średnich cen publikowanych w kwartalnikach SEKOCENBUD lub cen publikowanych w informatorach regionalnych. 2. Do obowiązków osoby niepełnosprawnej należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego w koniecznych przypadkach. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest również przedstawienie kosztorysu ofertowego. Koszty uzyskania pozwoleń, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień opinii, a także sporządzenia kosztorysu pokrywa Wnioskodawca. 3. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, osoba niepełnosprawna pokrywa ze środków własnych. 4. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z Centrum. Osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy. 5. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 10

11 6 1. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów: a) faktur wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców w terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia, b) podstawy ustalenia robót, w formie kosztorysu powykonawczego lub umowy ryczałtowej (z tabelą ryczałtową), akceptowanej przez inspektora nadzoru lub Wnioskodawcę, c) protokołu końcowego odbioru robót, określającego koszt i zakres wykonanych robót, podpisanego przez Wnioskodawcę, Wykonawcę i pracowników PCPR. d) dowodu uiszczenia udziału własnego, e) rozliczenia zużycia materiałów wg pozycji kosztorysu, w przypadku rozliczania materiałów rachunkami, f) w przypadku osób, które nie są płatnikami VAT, do rozliczenia przedsięwzięcia uwzględnia się 8% stawkę VAT. 2. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez Centrum pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową. 3. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest ponadto do: a) przedłożenia Centrum dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust.1, w terminie 14 dni od daty ich wystawienia, b) przedstawienia Centrum dowodu zapłaty udziału własnego dowodu uiszczenia wymaganego udziału własnego (faktura VAT lub dowód wpłaty KP) w kosztach zadania, jako podstawę do wypłacenia kwoty określonej w umowie o dofinansowanie. 4. Przekazanie środków Funduszu następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganego kompletu dokumentów wymienionych w 7, ust.1, bezpośrednio przelewem na wskazane konto. 5. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane do 7 dni po terminie udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia wad. 6. Wzór wniosku określa załącznik Nr1 do niniejszych Zasad. II. LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1 1. Wysokość dofinansowania na zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usługi z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się określonego w Katalogu, o którym mowa w 2 niniejszego załącznika wynosi do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 11

12 2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w kolejności ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością na podstawie złożonego podania, w którym wnioskodawca szczegółowo opisze swój indywidualny przypadek. 3. Rozpatrywanie wniosków przeprowadza Zespół. Z posiedzenia sporządza protokół, w którym wnioskuje sposób rozpatrzenia wniosku. 4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz architektonicznych. 5. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 6. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednie na ten cel środki z PFRON. 7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 8. W przypadku gdy Centrum pomocy poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i może zlecić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 2 Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń(wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, zawartych w katalogu, który w szczególności obejmuje: 1. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu potwierdzonych orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim a) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów, inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięki, zestawy sygnalizujące poprzez miganie lampy dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, alarmu przeciwpożarowego, budzika itp. 12

13 b) zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera, c) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego, d) zakup laryngophonu, e) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych, f) zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięk (działających na FM lub podczerwień), g) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych), h) zakup generatorów szumów, i) zakup budzików i zegarków świetlnych i wibrujących, j) usługi tłumaczy języka migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie). 2. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzonych orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: a) zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z klawiaturą brajlowską), b) zakup maszyn do pisania pismem Braille a, c) zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, monookulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.) d) zakup radia CB, krótkofalówki, magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu, czytaka, e) zakup telefonu komórkowego udźwiękowionego przez osoby aktywne zawodowo lub aktywne społecznie, f) zakup mówiących zegarków, mówiących glukometrów i mówiących ciśnieniomierzy, g) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille a, h) zakup urządzeń i materiałów do sporządzenia napisów brajlowskich, i) usług lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie). j) pies Przewodnik. 3. O dofinansowanie do zakupu: zestawu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura i mysz, oprogramowanie systemowe, komputera przenośnego laptopa w uzasadnionych przypadkach (długotrwały pobyt w szpitalu), mogą ubiegać się: a) dzieci uczące się od klasy II szkoły podstawowej do ukończenia gimnazjum z orzeczoną niepełnosprawnością spowodowaną dysfunkcją narządu wzroku, słuchu lub schorzeniami narządu ruchu (dziecięce porażenie mózgowe), ograniczającymi bądź 13

14 uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, które maja opracowany program ewalidacyjny do pracy z komputerem lub orzeczoną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną konieczność indywidualnego nauczania, specjalistycznego nauczania, dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty, opinią ze szkoły, b) ucząca się młodzież w wieku od lat z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności spowodowanym schorzeniami narządu wzroku, słuchu lub ruchu, schorzeniami neurologicznymi, ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnego poruszania i komunikowania się, c) osoby niepełnosprawne dorosłe w wieku aktywności zawodowej maksymalnie do 55 roku życia: niewidome, niedowidzące, głuchonieme i niedosłyszące, poruszające się na wózku inwalidzkim, a także z innymi schorzeniami ograniczającymi w znacznym stopniu lub uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem pozostające w zatrudnieniu, d) osoby niepełnosprawne dorosłe w wieku aktywności zawodowej maksymalnie do 55 roku życia z ww. schorzeniami, bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadające umiejętności pracy z komputerem (potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu, certyfikat, etc.), którym zakup komputera umożliwi podniesienia kwalifikacji zawodowych i ewentualnie podjęcie pracy zarobkowej. 3 W celu ubiegania się o dofinansowanie koniecznym jest dołączenie przez Wnioskodawcę do Wniosku jednego z niżej wymienionych zaświadczeń: 1. Osoby zatrudnione na umowę o prace zaświadczenia z zakładu potwierdzające zatrudnienie. 2. Osoby bezrobotne poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy nie później niż w roku poprzedzającym składanie wniosku - zaświadczenie z PUP. 3. Dzieci uczące się opinię ze szkoły. 4. Zaświadczenie od lekarza specjalisty, potwierdzające rodzaj schorzenia oraz fakt, że zestaw komputerowy zlikwiduje istniejące bariery w komunikowaniu się wynikające z niepełnosprawności. Przez zestaw komputerowy rozumie się: komputer, monitor, klawiaturę i mysz oprogramowanie systemowe. 14

15 4 1. Do otrzymania dofinansowania uprawnieni są wnioskodawcy, którzy: a) nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, b) nie otrzymali ze środków Funduszu dofinansowania na ten cel, c) nie posiadają żadnego sprzętu komputerowego, d) dochód netto przypadający na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale. e) inny sprzęt ułatwiający komunikowanie się wskazany przez lekarza specjalistę kwota dofinansowania określona jest przez Zespół rozpatrujący wnioski Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: a) całkowity koszt zadania: - do 80 % ze środków PFRON, 20 % udział własny, b) stopień i rodzaj niepełnosprawności, c) sytuacje zawodową, d) uczęszczanie do szkoły, w tym wyższej, e) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, f) średni dochód na członka rodziny, g) deklarowany udział własny - ponad obowiązkowe 20% wartości zadania, h) możliwości dofinansowania przez sponsora (spółdzielnię, urząd gminy, administrację mieszkaniową i inne podmioty), i) wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się lub inne cele ustawowe Ustala się limity dofinansowania do zakupu urządzeń w klasie standard, do wysokości: radiomagnetofon 500,00 zł telefax 600,00 zł aparat telefoniczny 100,00 zł telefon komórkowy + (program udźwiękawiający) 1 200,00 zł maszyna do pisania Braille a 1 800,00 zł słuchawki radiowo-telewizyjne 120,00 zł zestaw komputerowy (monitor, komputer, oprogramowanie systemowe, klawiatura i mysz) 1 000,00 zł komputer przenośny- laptop 1 000,00 zł 15

16 Inne informacje szczegółowe: 7 1. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. 2. Wnioskodawca przedstawia fakturę proformę wymaganego urządzenia i ponosi pełną odpowiedzialność za działania sprzedawcy urządzenia. 3. Wnioskodawca pisemnie oświadcza: możliwość zaangażowania wymaganych środków własnych w ramach realizacji wnioskowanego zadania. 4. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia centrum, w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 5. Przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę: faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców o terminie nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku, dowodu uiszczenia udziału własnego - oraz sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, dokonania kontroli przez pracowników PCPR-u realizacji umowy poprzez sporządzenie notatki służbowej, przelewem na wskazane konto. 6) Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową. 7) W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od towarów i usług w przypadku płatników VAT. 8) Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów. 9) Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek. 8 W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu, który nie jest zawarty w katalogu zasad, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo decyzję będzie podejmował Dyrektor uwzględniając opinię Zespołu. 9 Wzór wniosku określa załącznik Nr1 do niniejszych Zasad. 16

17 III. LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH 1 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty. 2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych do Centrum w każdym czasie. Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku. 3. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. 4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 5. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Centrum powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl kodeksu postępowania administracyjnego. 6. Podstawę dofinansowania likwidacji barier technicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Łowickiego z osobą niepełnosprawną/pełnomocnikiem lub jej przedstawicielem ustawowym. 7. Umowy na dofinansowanie likwidacji barier technicznych zawierane będą w okresie danego roku budżetowego, w którym przekazano do Powiatu, środki Funduszu, a Rada Powiatu Łowickiego uchwałą określi zadania realizowane w danym roku budżetowym ze środków Funduszu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 8. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu rozpatrywaniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy a przed jej zakończeniem, dofinansowanie może być wypłacone tylko za usługi wykonane i urządzenia zakupione przed zgonem Wnioskodawcy. 9. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń ( wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych wynosi do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 10. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w kolejności ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością na podstawie złożonego podania, w którym wnioskodawca szczegółowo opisze swój indywidualny przypadek. 17

18 2 1. Rozpatrywanie wniosków przeprowadza Zespół. Z posiedzenia sporządza protokół, w którym wskazuje sposób zaopiniowania wniosku. 2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach. a) etap pierwszy obejmuje: sprawdzenie kompletności wniosku i ustalenie czy do wniosku dołączono wymagane załączniki, dokonanie wstępnej wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez wnioskodawcę zakresu zadania, sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji dotyczących sytuacji mieszkaniowej. b) etap drugi obejmuje: sprawdzenie poprawności rozwiązań technicznych i ich zgodności z zakresem, ustalonym w pierwszym etapie, 3 1. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz architektonicznych. 2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu. 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 5. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. 6. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Centrum powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl kodeksu postępowania administracyjnego. 7. Podstawę dofinansowania likwidacji barier technicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Łowickiego z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. 8. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń (wraz z montażem) zawartych w katalogu, który w szczególności obejmuje: 18

19 a) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzonych orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim zakup aparatu lub urządzenia do wykrywania przeszkód, zakup tabliczki Hebold`a, przyrząd do podpisywania się, zakup kolorowego filtru kontrastowego, zakup czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi), zakup termometru (brajlowskiego, mówiącego lub o podwyższonym polu odczytu), zakup wagi (z odczytem brajlowskim, powiększonym lub mówiącym), zakup testera kolorów, zakup pralki z oznakowaniem Breila/dla osób samotnie zamieszkujących lub z osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności, zakup przyborów do szycia: igły i nawlekacz, zakup brajlowskiej miary krawieckiej lub stolarskiej, zakup notatnika (brajlowskiego, bądź z zastosowaniem mowy syntetycznej), zakup kuchenki mikrofalowej, zakup kuchenki elektrycznej, b) dla osób z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i schorzeniami alergicznymi: zakup oczyszczacza powietrza, zakup pokrowców przeciwalergicznych (na kołdry, poduszki), c) dla kobiet po mastektomii: zakup klina pod rękę, zakup rękawa elastycznego przeciwobrzękowego Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, przy kulach oraz innych osób z dysfunkcją narządu ruchu potwierdzonych orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: a) zakup urządzeń technicznych z zakresu gospodarstwa domowego ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności, których wykonanie jest utrudnione ze względu na niepełnosprawność (np. amputacja dłoni, porażenie kończyn, stwardnienie rozsiane) w przypadku osoby samotnej, b) zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu i bramy wjazdowej w przypadku osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu (poruszającą się na wózku inwalidzkim) uczącej się lub aktywnej zawodowo, c) zakup i montaż urządzenia wspomagającego SAM umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego dla osób dotkniętych dysfunkcją 19

20 narządów ruchu, np. z powodu: zaniku mięśni, porażenia mózgowego, udaru mózgu, itp., d) zakup łóżka rehabilitacyjnego umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządu ruchu z różnych powodów i skazanej na ciągłe leżenie, e) zakup i instalację podnośnika wannowego oraz podnośnika sufitowego, f) zakup sprzętu ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych i kąpieli przez osoby niepełnosprawne ruchowe takich jak: siedzisko wannowe, siedzisko pod prysznic, krzesło toaletowe, nadstawka sedesowa, uchwyty ułatwiające korzystanie osobie niepełnosprawnej z urządzeń łazienkowych. g) zakup schodołazów, transporterów schodowych i innych urządzeń służących do przemieszczania się osób niepełnosprawnych nie przytwierdzonych do podłoża, h) zakup wózków nie dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. i) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkującej samotnie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub z drugą osobą niepełnosprawną z powodu narządów wzroku lub ruchu, j) leżak kąpielowy, k) taboret prysznicowy Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: a) całkowity koszt zadania - do 80 % ze środków PFRON, 20 % udział własny, b) stopień i rodzaj niepełnosprawności, c) warunki mieszkaniowe, d) sytuacje zawodową, e) uczęszczanie do szkoły, w tym wyższej, f) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, g) średni dochód na członka rodziny, h) deklarowany udział własny - ponad obowiązkowe 20% wartości zadania, i) możliwości dofinansowania przez sponsora (spółdzielnię, urząd gminy, administrację mieszkaniową i inne podmioty), 20

A. Bariery architektoniczne. (mających problemy w poruszaniu się):

A. Bariery architektoniczne. (mających problemy w poruszaniu się): KATALOG RZECZOWY SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER A. Bariery architektoniczne. Dla osób z dysfunkcją

Bardziej szczegółowo

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Procedur.

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Procedur. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych oraz osób w wieku do 18 roku życia.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych oraz osób w wieku do 18 roku życia. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Bardziej szczegółowo

A. Bariery architektoniczne

A. Bariery architektoniczne Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu A. Bariery

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne Załącznik nr 1 KATALOG RZECZOWY SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER Bariery architektoniczne Bariery

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r. Zasady udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku. z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku. z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Załącznik nr1 do protokołu nr 7/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą

Bardziej szczegółowo

2 Likwidacja barier architektonicznych

2 Likwidacja barier architektonicznych 1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 477/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. REGULAMIN rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych.

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce Z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku Zasady i procedury udzielania w 2015 roku osobie fizycznej dofinansowania ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA OSOBIE FIZYCZNEJ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora PCPR NR 01/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku K A T A L O G TYPOWEGO SPRZĘTU ORAZ TYPOWYCH PRAC, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI

Bardziej szczegółowo

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r. Procedury postępowania w sprawie dofinansowania, ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

1) 2 otrzymuje brzmienie:

1) 2 otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr 208/2009 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 4 marca 2009 r. Zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Bardziej szczegółowo

3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.

3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Uchwała Nr 91/40/03 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lipca 2003 r.w sprawie : ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r.

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r. Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r. w sprawie : REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2016 rok

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19.42.2016 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 13 maja 2016 r. ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze

Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia NR 6/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zasady udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania na likwidację barier architektonicznych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG. przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

KATALOG. przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 /2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 12 marca 2009 r. KATALOG przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 25 lutego 2016 r. SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Sopot, 2016 Według

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 573/2014. Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 marca 2014r.

Uchwała Nr 573/2014. Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 marca 2014r. Uchwała Nr 573/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze

Bardziej szczegółowo

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2015 rok

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 08.22.2015 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 06 marca 2015 r. ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

Bardziej szczegółowo

1) Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

1) Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Załącznik do uchwały Nr 8/34/2015 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 marca 2015r. Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016

Zarządzenie Nr 3/2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r.

Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r. Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Załącznik do Uchwały Nr 425/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r.

Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r. Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielenia dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

Bardziej szczegółowo

3. Dofinansowanie nie przysługuje: 4. Do wniosku należy dołączyć:

3. Dofinansowanie nie przysługuje: 4. Do wniosku należy dołączyć: PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH Przyjęta definicja bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok

KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.28.2013 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 07 marca 2013 r. KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Zasady i procedury udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r.

Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r. Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nazwa procedury: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych w 2015r.

Nazwa procedury: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych w 2015r. Nazwa procedury: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych w 2015r. Bariery architektoniczne - wszelkie utrudnienia występującew

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r. ZASADY DOFINANSOWANIA LIKIWDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych data wpływu wniosku PCPR. W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CZĘŚĆ A (wypełnia Wnioskodawca) 1. Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ Nr sprawy:... 1. Dane wnioskodawcy Nazwisko Imię PESEL Kod Ulica i numer NIP Miejscowość Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Osoby niepełnosprawne, rozważające zakup urządzenia, które pomoże im zniwelować barierę architektoniczną, mogą w tej kwestii liczyć na pomoc Państwowego

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,

Bardziej szczegółowo

NR.:?.~.if.../2012. architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych w 2013 roku stanowi Załącznik nr 3.

NR.:?.~.if.../2012. architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych w 2013 roku stanowi Załącznik nr 3. ZARZĄDZENIE NR.:?.~.if.../2012 z d~~.~x.l~;'~~.~~.~~~~;~oku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych i w sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 465 z dnia 22.12.2008r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 465 z dnia 22.12.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 465 z dnia 22.12.2008r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA OSOBIE FIZYCZNEJ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych na likwidację barier technicznych

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych na likwidację barier technicznych Załącznik Nr 2 do uchwały NrAd.lA.1:fJ,OA~ Zarządu PoJiatu w Sępólnie Kr~eńskim z dniaals~cv.(c...o.. owao,. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia 29.12.2011r. Zasady udzielania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 Tel.: (15) 841 63 68 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Zarządza się, co następuje:

Zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie: zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU. Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Załącznik nr 1 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych... Numer sprawy Pieczęć PCPR w Bochni... Data wpływu kompletnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2876/09 (wraz ze zm. wprowadzoną Zarządzeniem nr 3324/13 z dn. 20 maja 2013 r.) w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu i limity dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

Wykaz sprzętu i limity dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Zasady udzielania pomocy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim dla Osób Niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 Jeszcze

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU:

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU: Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2015. Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku 1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku Zasady i procedury udzielania w 2015 roku dofinansowania osobie fizycznej na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PCR-III.A.3240/ / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6, tel. 68/ 363-06-84 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku

... data wpływu wniosku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie... data wpływu wniosku... nr wniosku WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Monice Zając głównemu specjaliście ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Monice Zając głównemu specjaliście ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4417...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu... (data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu... (data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu... (data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 ZARZĄDZENIE NR 1/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zasadach dofinansowania ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Wniosek przyjęto w MOPR... w dniu... nr... pieczęć MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Nr kolejny wniosku... Data wpływu... I A. Dane dotyczące Wnioskodawcy:

Nr kolejny wniosku... Data wpływu... I A. Dane dotyczące Wnioskodawcy: Nr kolejny wniosku... Data wpływu... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

8. Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: pokrewieństwa

8. Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: pokrewieństwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Kolejowa 14, 81-835 Sopot 58 555 15 76, 58 551 17 10 w. 37, 58 551 44 19

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu)

Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu) Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Do wniosku należy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. O udzielenie dofinansowania na likwidację barier. dla osób niepełnosprawnych. Dowód osobisty..nr.nr PESEL wydany w dniu...

WNIOSEK. O udzielenie dofinansowania na likwidację barier. dla osób niepełnosprawnych. Dowód osobisty..nr.nr PESEL wydany w dniu... ..... Nr sprawy.. data wpływu kompletnego wniosku WNIOSEK O udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych.

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych. ...... pieczęć OPS numer kolejny wniosku WNIOSEK... pieczęć i podpis pracownika data wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

... /... /... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku...

... /... /... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... Załącznik Nr 1 do Regulaminu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON... /... /... numer kolejny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail Data wpływu wniosku do PCPR Sanok ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4418...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ... syn / córka*... imię (imiona) i nazwisko. seria... nr... wydany w dniu... przez... nr PESEL... nr NIP...miejscowość...

W N I O S E K. ... syn / córka*... imię (imiona) i nazwisko. seria... nr... wydany w dniu... przez... nr PESEL... nr NIP...miejscowość... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku Data wpływu:... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK. ...syn/córka... nazwisko i imię/imiona. seria... nr... wydany w dniu... przez... dowód osobisty. data urodzenia... nr PESEL... nr tel...

... WNIOSEK. ...syn/córka... nazwisko i imię/imiona. seria... nr... wydany w dniu... przez... dowód osobisty. data urodzenia... nr PESEL... nr tel... .../.../... numer kolejny wniosku/powiat/rok złożenia wniosku...... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Imię... Nazwisko... Dokument potwierdzający tożsamość... seria... numer.. wydany w dniu... przez... ważny do dnia...

Imię... Nazwisko... Dokument potwierdzający tożsamość... seria... numer.. wydany w dniu... przez... ważny do dnia... Załącznik nr 1a do Zasad dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych... Numer sprawy Pieczęć PCPR w Bochni... Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r. Procedury postępowania w sprawie dofinansowania, ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 466/2008 z dnia 22.12.2008r.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 466/2008 z dnia 22.12.2008r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 466/2008 z dnia 22.12.2008r. Szczegółowe zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ...... Data wpływu Nr sprawy Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 1. Dane dotyczące wnioskodawcy (osoba niepełnosprawna ubiegająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009r. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu)

Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu) Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Do wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PŁOŃSKIEGO WNIOSEK

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PŁOŃSKIEGO WNIOSEK WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZ MIESZKAŃCÓW POWIATU PŁOŃSKIEGO PCPR.VIII... /2016... data wpływu wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier

Bardziej szczegółowo

.../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK

.../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 1 kwietnia 2015r Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Nr kolejny wniosku i rok złożenia data wpływu wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 47/2015. Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 47/2015. Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie... w Sieradzu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie... w Sieradzu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie... w Sieradzu data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier

Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier ... Nr sprawy P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE......... data wpływu wniosku numer kolejny wniosku W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUPU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu wniosku do PCPR Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń (wraz z montażem)

Bardziej szczegółowo

(data). (podpis) WNIOSEK

(data). (podpis) WNIOSEK Data wpływu wniosku do PCPR (data). (podpis) Potwierdzam odbiór zarejestrowanego wniosku WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 1. Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

... data wpływu kompletnego wniosku (dzień,miesiąc,rok) WNIOSEK

... data wpływu kompletnego wniosku (dzień,miesiąc,rok) WNIOSEK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie... data wpływu kompletnego wniosku (dzień,miesiąc,rok)... nr kolejny wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER :

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIGORAJU Nr sprawy: Wypełnia PCPR WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER : - ARCHITEKTONICZNYCH * - W KOMUNIKOWANIU SIĘ* - TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie określenia zasad realizacji dofinansowania i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Wniosek przyjęto w MOPR... w dniu... nr... pieczęć MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

... / KIELCE-303 / 2015... nr kolejny wniosku /powiat/ data wpływu kompletnego wniosku

... / KIELCE-303 / 2015... nr kolejny wniosku /powiat/ data wpływu kompletnego wniosku Samorząd Powiatowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce tel. 41 367-67-19 w. 234, fax: 41-367-69-15 tel. 41 331-25-24 w.234, fax: 41 332-47-84... / KIELCE-303 / 2015... nr kolejny

Bardziej szczegółowo