INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 6.1 Prawa zastrzeżone Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) naleŝą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji, demontaŝu, dekodowania czy innego wykorzystywania oprogramowania bez pisemnej zgody. JeŜeli wystąpi problem, który nie moŝe zostać rozwiązany z wykorzystaniem niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z PRAGMA Sp. z o.o. lub innym przedstawicielem. PRAGMA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za moŝliwe implikacje niestosowania się do niniejszej instrukcji. Wszelkie korekty i zmiany w niniejszej instrukcji wymagające poprawy błędów drukarskich, modyfikacji zawartych informacji bądź modyfikacji wynikających ze zmian w oprogramowaniu urządzenia, mogą być dokonywane wyłącznie przez PRAGMA Sp. z o.o. w dowolnym momencie bez zawiadamiania o tym. 1 S t r o n a

2 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego telefonu, jednocześnie prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem uŝywania telefonu. Pełne zapoznanie się z instrukcją pozwala na bezpieczne korzystanie z telefonu oraz wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Zasady użytkowania telefonu Aby uniknąć utraty danych proszę zachowaj je w odrębnych i bezpiecznych miejscach. Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za utratę informacji lub innego typu strat wynikłych z utraty tychŝe danych. Zalecamy uŝywanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów zaakceptowanych przez naszą firmę. Tym samym masz gwarancję bezpieczeństwa zarówno Twojego dziecka jak i poprawnego uŝytkowania aparatu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad spowodowanych uŝyciem akcesoriów nie przeznaczonych do tego urządzenia oraz akcesoriów nie mających autoryzacji naszej firmy. Wszelkie próby rozmontowywania lub innej ingerencji w telefon powodują utratę gwarancji i nie dają gwarancji ponownej naprawy. W przypadku niskiego poziomu energii w baterii podłącz telefon do ładowarki w celu naładowania baterii. W przeciwnym wypadku wszystkie dane mogą zostać utracone. Telefon naleŝy przechowywać i uŝywać z dala od materiałów silnie magnetycznych. Małe przedmioty metalowe naleŝy utrzymywać z dala od słuchawki telefonu, z uwagi na pole magnetyczne mogące przyciągnąć drobne przedmioty i uszkodzić ucho lub ciało dziecka podczas uŝywania. Nie naleŝy wciskać klawiszy telefonu w pobliŝu ucha. Zalecania w zakresie bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi prostymi zasadami. Choć telefon przeznaczony jest dla Twojego dziecka, to ucz je poprawnego korzystania z tego typu urządzeń. Niestosowanie się do niniejszych zasad powoduje naraŝanie się na niebezpieczeństwo lub łamanie odrębnych przepisów. PROWADZISZ SAMOCHÓD NIE DZWOŃ Nie korzystaj z telefonu, gdy prowadzisz samochód; jeśli chcesz zadzwonić najpierw zatrzymaj się w wyznaczonym miejscu. INTERFERENCJE Wszystkie bezprzewodowe telefony mogą oddziaływać na inne urządzenia i pogarszać ich działanie. WYŁĄCZ TELEFON W SZPITALU Zastosuj się do reguł panujących w szpitalach. Wyłącz telefon w pobliŝu urządzeń medycznych. Telefon moŝe zaburzać ich poprawną pracę. WYŁĄCZ TELEFON W SAMOLOCIE UŜywanie telefonu na pokładzie samolotu moŝe zakłócać pracę przyrządów pokładowych. UŜywanie telefonu w samolotach jest zabronione. NIE KORZYSTAJ Z TELEFONU PODCZAS TANKOWANIA Nie korzystaj z telefonu podczas tankowania lub w pobliŝu materiałów łatwopalnych. KORZYSTAJ ROZWAśNIE UŜywaj telefonu w normalnej pozycji (przy uchu). Nie zakrywaj anteny. KORZYSTAJ Z AUTORYZOWANEGO SERWISU Tylko autoryzowany serwis moŝe dokonywać napraw urządzenia. AKCESORIA I BATERIE UŜywaj wyłącznie autoryzowanych akcesoriów i baterii. PODŁĄCZENIA DO INNYCH URZĄDZEŃ Sposoby podłączenia do innych urządzeń zawarte są niniejszej instrukcji. Nie naleŝy podłączać telefonu do innych, nieautoryzowanych urządzeń. PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE PoniŜe sugestie pomogą w zachowaniu gwarancji oraz sprawią, ze urządzenie będzie poprawnie działać przez wiele lat: Przechowuj telefon w suchym miejscu. Skraplanie się cieczy zawierających środki chemiczne moŝe prowadzić do korozji obwodów elektronicznych. Nie uŝywaj, ani nie przechowuj telefonu w zakurzonych lub mocno zabrudzonych miejscach. Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysoka temperatura skraca Ŝywotność urządzeń elektronicznych, uszkadza baterię oraz odkształca obudowę. Nie przechowuj telefonu w niskich temperaturach. Częste wahania temperatury skracają Ŝywotność urządzeń elektronicznych. Nie otwieraj obudowy telefonu, poniewaŝ moŝe on ulec uszkodzeniu. Nie rzucaj, nie kop lub nie wstrząsaj telefonem. DuŜe udary mogą uszkodzić obwody elektroniczne. 2 S t r o n a

3 Nie uŝywaj agresywnych środków chemicznych, środków czyszczących lub agresywnych detergentów do czyszczenia obudowy telefonu. Zaleca się czyszczenie zwilŝoną ściereczką z uŝyciem małej ilości mydła. JeŜeli telefon, bateria, zasilacz lub akcesoria nie działają prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Pierwsze uruchomienie Zapoznaj się z budową telefonu przestawioną w Załączniku nr 1. Instalacja baterii PołóŜ telefon wyświetlaczem do dołu. Odkręć śrubkę mocującą klapkę u dołu telefonu (jeŝeli jest zamontowana). Przesuń w dół klapkę i zdejmij ją ostroŝnie. Ustaw złote styki baterii w tym samym kierunku co styki w telefonie i włóŝ baterię do telefonu. Wprowadź odpowiednie wypusty klapki w otwory w obudowie telefonu i przesuń klapkę w kierunku anten telefonu, aŝ do zatrzaśnięcia się klapki w obudowie aparatu. Korzystając ze śrubokręta wkręcić śrubkę zabezpieczającą, w dolnej części pokrywy. Otwór zabezpiecz zaślepką znajdującą się w zestawie. W ten sposób zabezpieczysz telefon przed ingerencją dziecka. Zdejmij klapkę z tyłu telefonu Zainstaluj baterię ZałóŜ klapkę Dosuń klapkę Przykręć śrubkę Wymiana baterii PołóŜ telefon wyświetlaczem do dołu. Wyciągnij zaślepkę zabezpieczającą otwór ze śrubką. Następnie odkręć śrubkę mocującą klapkę. Odsuń klapkę i zdejmij ją ostroŝnie. Wyciągnij baterię zaczynając z prawego, górnego rogu baterii. Wszelkie prace związany z instalacją czy wymianą baterii moŝe wykonywać wyłącznie osoba dorosła. Zanim wyciągniesz baterię, zawsze sprawdź czy telefon jest wyłączony i czy jest odłączony od zasilacza. JeŜeli nie uŝywasz telefonu, wyjmij baterię i przechowuj w suchym i zacienionym miejscu. Instalacja karty SIM PołóŜ telefon wyświetlaczem do dołu. Odkręć śrubkę mocującą klapkę. Odsuń klapkę i zdejmij ją ostroŝnie. Wyjmij baterię (jeśli jest zainstalowana) Wsuń kartę SIM w miejsce wskazane na poniŝszym rysunku, złotymi stykami w kierunku styków telefonu. Wcięty róg karty SIM powinien znajdować się w prawym, górnym rogu. Zasuń zabezpieczenie karty SIM, przesuwając je w prawą stronę, aŝ do zablokowania w stałej pozycji. Zdejmij klapkę i wyjmij baterię, przesuń zabezpieczenie karty SIM w lewą stronę WłóŜ kartę SIM Zasuń zabezpieczenie karty SIM 3 S t r o n a

4 Wyjęcie karty SIM Postępuj odwrotnie jak w przypadku instalacji karty SIM. Przechowuj kartę SIM z dala od małych dzieci. Podczas wkładania i wyjmowania nie zarysuj styków karty SIM. Zaleca się takie skonfigurowanie karty SIM, aby po włoŝeniu do telefonu nie był wymagany kod PIN. Dzięki temu uruchomienie telefonu przez Dziecko lub automatyczne włączenie, nie będzie wymagało pamiętania Ŝadnych cyfr. W tym celu włóŝ najpierw kartę SIM do innego telefonu GSM i postępuj zgodnie z instrukcją tego telefonu, aby zmienić kod PIN karty SIM. Jako nowy kod PIN nie naleŝy podawać Ŝadnych cyfr. Tym samym nie będzie ten kod wymagany przy uruchomieniu telefonu. Ładowanie baterii Nowa bateria jest częściowo rozładowana. Wymaga ona naładowania, w przeciwnym wypadku telefon automatycznie wyłączy się. Naładuj baterię przestrzegając poniŝszych zasad: Podłącz końcówkę kabla zasilacza do złącza w telefonie. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. Poprawne ładowanie sygnalizowane jest na wyświetlaczu telefonu w postaci poruszającego się paska baterii. Telefon moŝe być uŝywany podczas ładowania jeŝeli jest włączony. UŜywanie telefonu podczas ładowania przez dzieci powinna odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. JeŜeli bateria została całkowicie rozładowana, wówczas wskaźnik ładowania baterii na wyświetlaczu telefonu pojawi się dopiero po jakimś czasie (ok.1-2 minuty). Kiedy bateria telefonu zostanie naładowana, wówczas wskaźnik baterii na wyświetlaczu przestanie się przesuwać. NaleŜy odłączyć telefon od zasilacza, a zasilacz wyjąć z gniazdka sieciowego. StrzeŜ swoje dziecko przed poraŝeniem prądem!!! Podłączanie telefonu w celu naładowania powinna wykonywać osoba dorosła. Telefon moŝe być ładowany z wykorzystaniem portu USB komputera PC lub laptopa. Jak poruszać się po menu telefonu Telefon z uwagi na podstawowe załoŝenie prostoty obsługi dla dziecka nie posiada pełnowymiarowej klawiatury numerycznej. Poruszanie się po menu telefonu odbywa się z wykorzystaniem przycisku Góra oraz przycisku Dół znajdującego się po lewej stronie aparatu. Widok i opis poszczególnych elementów aparatu znajdziesz w Załączniku nr 1. JeŜeli pojawi się komunikat Odblokuj klawiaturę, wówczas naleŝy wcisnąć przycisk Odbierz a następnie przycisk Włącz/Wyłącz. Do akceptacji, potwierdzania lub odrzucania poszczególnych opcji telefonu słuŝą trzy przyciski Odbierz, Włącz/Wyłącz oraz S.O.S. Wejście do podmenu wymaga zaznaczenia danej kategorii w menu poprzez przemieszczanie się przyciskami Góra lub Dół, a następnie wciśnięcie przycisku Odbierz. W przypadku wprowadzania cyfr (np. podawania Hasła lub numeru telefonu Opiekuna) naleŝy wykorzystując przyciski Góra lub Dół zaznaczyć wybraną cyfrę lub znak, a następnie wcisnąć przycisk S.O.S. W ten sposób naleŝy wybierać kolejne cyfry z menu. Zaakceptowanie wprowadzonego ciągu cyfr następuje poprzez wciśnięcie przycisku Odbierz. W przypadku pytań zadawanych w menu telefonu np. Zapisać? odpowiedzi udzielamy wciskając przyciski Odbierz co jest równoznaczne z odpowiedzią TAK lub wciskając przycisk Włącz/Wyłącz, co jest równoznaczne z odpowiedzią NIE. Włączanie i wyłączenia telefonu Wciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk Włącz/Wyłącz. Wyświetlacz telefonu zaświeci się i pojawi się komunikat Rejestracja. Komunikat zniknie, gdy karta SIM zarejestruje się w sieci GSM. Po poprawnym zarejestrowaniu w sieci GSM na wyświetlaczu pojawi się godzina (domyślnie jest to 00:00). Wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 2 sekundy czerwonego przycisku Włącz/Wyłącz spowoduje wyłączenie telefonu. Włącz telefon po instalacji karty SIM i baterii. Telefon moŝe być uŝywany, jeśli karta SIM poprawnie zarejestruje się w sieci operatora. Rejestracja telefonu Dla pełnego zabezpieczenia telefonu zalecamy rejestrację telefonu w naszej bazie danych. Dzięki temu w przypadku, gdy zapomnisz Hasła i uruchomiona zostanie funkcja Zablokuj, będzie moŝna skorzystać z usługi serwisowej Odblokowanie. Jednak do realizacji tej usługi będzie potrzebne udokumentowanie, Ŝe jesteś pełnoprawnym właścicielem tego telefonu. Jedyną metodą uwiarygodnienia akceptowaną przez Serwis jest zarejestrowanie zakupionego telefonu na stronie Hasło telefonu Domyślnym hasłem nowego telefonu jest Jednak, aby w pełni zabezpieczyć telefon, zmień domyślne hasło na sobie tylko znane. Hasło to będzie zawsze wykorzystywane do waŝnych czynności związanych z konfiguracją lub odblokowaniem funkcji 4 S t r o n a

5 telefonu. Zmiana hasła W trybie RODZIC wejdź do menu telefonu następującą ścieŝką: Ustawienia Rodzica->Zmiana hasła-> wprowadź obowiązujące hasło, a następnie wprowadź nowe hasło (masz kłopot w prowadzeniem cyfr przeczytaj Jak poruszać się po menu telefonu ). Zalecamy, aby nowe hasło nie było hasłem składającym się z tych samych cyfr lub z cyfr następujących po sobie, np lub Nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie straty i problemy wynikłe z utraty hasła. Nie obawiaj się, jeŝeli zapomnisz swoje hasło. Na dostępna jest usługa Odblokowanie (pamiętaj jednak, Ŝe dostępna jest ona wyłącznie dla tych telefonów, które zostały zarejestrowane (przeczytaj: Rejestracja telefonu ). Ustawienie numeru Opiekuna Aby w pełni skonfigurować telefon musisz zaprogramować w telefonie dziecka numer swojego telefonu GSM. Tylko z tego numeru telefonu będzie moŝna dokonywać modyfikacji telefonu lub aktywować/dezaktywować jego funkcje. Opcjonalnie masz moŝliwość wprowadzenia drugiego numeru telefonu Opiekuna. Wówczas z obu numerów telefonu będzie moŝliwość konfigurowania telefonu dziecka. Tylko z tych numerów moŝliwe jest wydawanie komend do telefonu dziecka, jak równieŝ wyłącznie na te numery docierać będą wszelkie komunikaty wysyłane automatycznie z telefonu dziecka (np. komunikat o włoŝeniu nieznanej karty SIM). Ustawienie numeru Opiekuna odbywa się przez wejście do menu Bezpieczeństwo->Numery Opiekunów->Opiekun 1 a następnie naleŝy wprowadzić numer telefonu GSM rodzica/opiekuna. W przypadku potrzeby wprowadzenia drugiego numeru naleŝy, go wpisać po wejściu do menu Bezpieczeństwo->Numery Opiekunów->Opiekun 2. JeŜeli chcesz, aby na Opiekun 2 otrzymywał wszystkie powiadomienia zaznacz opcję dostępną w menu Bezpieczeństwo- >Numery dla Powiadomień->Opiekun2. Zalecamy wprowadzenie numeru w formacie międzynarodowym, czyli naleŝy wpisać xxx zamiast xxx. Dzięki temu, gdy wyjedziesz za granicę wszystkie funkcje telefonu będą działały poprawnie w zagranicznych sieciach GSM. Tryby pracy Telefon moŝe pracować w dwóch trybach: RODZIC oraz DZIECKO. Podczas pierwszego uruchomienia telefon ustawiony jest w trybie RODZIC. Tryb RODZIC W tym trybie wszystkie funkcje telefonu są dostępne. MoŜesz włączać lub wyłączać wszystkie funkcje oraz ustawiać limity egzekwowane w trybie DZIECKO. Wejście do trybu DZIECKO przez menu Tryb DZIECKO. Tryb DZIECKO W tym trybie dostępne są tylko niektóre funkcje. Nikt, bez znajomości Hasła, nie moŝe zmienić ustawień telefonu. Telefon w tym trybie moŝe pracować w dwóch stanach: NORMAL oraz NIE PRZESZKADZAJ. W stanie NORMAL wszystkie funkcje trybu DZIECKO są dostępne. W stanie NIE PRZESZKADZAJ dostępne są jedynie funkcje Budzik oraz Stoper. Przejście do trybu RODZIC przez menu Tryb RODZIC (wymaga Hasła). Odblokowanie klawiatury Wciskając klawisz Odbierz, a następnie klawisz Włączy/Wyłącz odblokujesz klawiaturę. Blokowanie klawiatury nastąpi automatycznie po 1 minucie bezczynności. Wyświetlacz Po włączeniu telefon przechodzi on w tryb Czuwania. JeŜeli nie otrzymano wiadomości SMS lub nie było nieodebranych połączeń na wyświetlaczu zobaczysz godzinę oraz informacja operatora (o ile jest nadawana przez sieć operatora) 08:00 JeŜeli są nieprzeczytane wiadomości SMS lub nieodebrane połączenia na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. 5 S t r o n a

6 Na wyświetlaczu pokazywane są róŝnego rodzaju ikony, których znaczenie znajdziesz w Załączniku 2. FUNKCJE i ICH USTAWIANIE PoniŜej znajdziesz opis funkcji telefonu oraz sposób ich ustawiania. Wprowadzanie ustawień oraz ich modyfikacja wymaga, aby telefon pracował w trybie RODZIC. Ustawianie czasu Wejdź do menu Ustawienia Rodzica->Ustaw czas->ustaw godzinę. UŜywając przycisku Odbierz przesuń kursor na wyświetlaczu telefonu na odpowiednią pozycję. Zmianę wprowadza się wciskając klawisze Góra lub Dół. Naciskając przycisk Włącz/Wyłącz potwierdzamy ustawienia. Format wyświetlania czasu moŝliwy jest w trybie 24-godzinnym oraz 12-godzinnym. Wchodząc do menu Ustawienia Rodzica- >Ustaw czas->format czasu wybierz format. Ustawianie daty Wejdź do menu Ustawienia Rodzica->Ustaw datę->ustaw datę. UŜywając przycisku Odbierz przesuń kursor na wyświetlaczu telefonu na odpowiednią pozycję. Zmianę wprowadza się wciskając klawisze Góra lub Dół. Naciskając przycisk Włącz/Wyłącz potwierdzamy ustawienia i zapisujemy je wciskając przycisk Odbierz. Format wyświetlania daty moŝliwy jest do ustawienia w menu Ustawienia Rodzica->Ustaw datę->format daty. Książka telefoniczna KsiąŜka telefoniczna przechowuje numery telefonu wraz z ich opisem. Maksymalnie moŝesz wpisać 50 numerów telefonicznych wraz z opisem. Dodaj numer Dodawanie numeru do ksiąŝki telefonu Twojego dziecka odbywa się przez wysłanie wiadomości SMS z telefonu komórkowego, którego numer jest zapisany jako numer Opiekuna (czytaj: Ustawienie numeru Opiekuna ). Wyłącznie z numerów telefonu Opiekunów moŝliwe jest dodawanie numeru do ksiąŝki telefonicznej telefonu Twojego dziecka (ustawienie numerów Opiekunów nie jest równoznaczne z wpisaniem ich do ksiąŝki telefonicznej telefonu). Aby dodać numer do ksiąŝki telefonu wyślij na numer telefonu dziecka wiadomość SMS o następującej treści: friend:nr_pozycji,opis,numer telefon, gdzie nr_pozycji pozycja w ksiąŝce telefonicznej; pierwsze cztery pozycje w ksiąŝce są automatycznie przypisane do Przycisków 1, 2,3 i 4 telefonu. opis dowolny opis informujący dziecko o tym kto dzwoni, np. Tata lub Mama numer telefonu numer telefonu, z którym moŝe kontaktować się Twoje dziecko Przykładowa wiadomość SMS wygląda następująco: friend:1,tata, Wysłanie takiej wiadomości z numeru Opiekuna spowoduje, Ŝe w ksiąŝce telefonicznej telefonu dziecka pojawi się wpis numeru telefonu wraz z opisem Tata. Jednocześnie wciskając przycisk 1 telefonu uzyskane zostanie połączenie z tym numerem. Zalecamy wprowadzenie numeru w formacie międzynarodowym, czyli naleŝy wpisać xxx zamiast xxx. Dzięki temu, gdy wyjedziesz za granicę wszystkie funkcje telefonu będą działały poprawnie w zagranicznych sieciach GSM. Dodając numer do ksiąŝki telefonicznej pamiętaj o: Sprawdź czy telefon dziecka jest włączony UŜyj telefonu Opiekuna do wysłania komendy dodającej numer telefonu Wysyłaj komendę wyłącznie na numer telefonu dziecka Powtarzając tę operację moŝesz dodać kolejne numery do ksiąŝki telefonicznej. Kasowanie numeru Wchodząc do menu Kontakty wciskając przyciski Góra lub Dół zaznacz odpowiedni numer. Wciskając przycisk 1 kasujesz wybrany numer. JeŜeli chcesz skasować całą ksiąŝkę telefoniczną to wejdź do Kontakty i wciśnij przycisk 2 a następnie potwierdź wybór przyciskiem Odbierz. 6 S t r o n a

7 Funkcja kasowania dostępna jest jedynie w trybie RODZIC. Połączenia Połączenia mogą być wykonywane i odbierane wyłącznie w miejscach, gdzie telefon ma dostęp do sieci operatora oraz gdy karta SIM jest aktywna. Wykonywanie połączeń Wybieranie numeru telefonu moŝe odbyć się w na kilka sposobów: Wciśnij i przytrzymaj przycisk 1 lub 2 lub 3 lub 4, a uzyskasz połączenie z numerami wpisanymi odpowiednio w ksiąŝce telefonicznej na pozycjach 1,2,3 4; Wejdź do menu Kontakty, a następnie zaznacz opis/numer telefonu w ksiąŝce telefonicznej aparatu i wciśnij przycisk Odbierz; W trybie RODZIC masz moŝliwość wybrania dowolnego numeru telefonu. Wystarczy wejść do menu Telefon, a następnie wprowadzić numer telefonu (wprowadzenie cyfr przeczytaj Jak poruszać się po menu telefonu ). Po wprowadzeniu pełnego numeru telefonu wciśnij przycisk Odbierz. Odbieranie i odrzucanie połączeń Aby odebrać połączenie wciśnij przycisk Odbierz. JeŜeli chcesz odrzucić połączenie przychodzące wciśnij Włącz/Wyłącz. Funkcje rozmowy Zakańczanie rozmowy Podczas rozmowy moŝesz ją zakończyć wciskając przycisk Włącz/Wyłącz. Tryb głośnomówiący JeŜeli podczas rozmowy wciśniesz przycisk Odbierz telefon przełączy się w tryb głośnomówiący. Ponowne wciśnięcie tego przycisku wyłączy tryb głośnomówiący. Telefon posiada funkcję ochrony przed nadmiernym promieniowaniem telefonu. JeŜeli przyciski zaczną świecić migającym światłem oznacza to, iŝ poziom promieniowania radiowego jest bardzo duŝy. Sugerujemy odsunięcie telefonu od głowy w celu zmniejszenia promieniowania w kierunku głowy lub przełączenie aparatu w tryb głośnomówiący. Rozmowy Funkcja Rejestr połączeń pokazuje 20 ostatnich połączeń z kaŝdego z typów: Odrzucone, Odebrane oraz Wykonane. Szczegóły połączeń Wciskając przyciski Góra lub Dół moŝna wybrać dane połączenie. Wciskając przycisk Odbierz uzyskujemy dostęp do szczegółowych danych połączenia takich jak długość rozmowy i godzina. Kasowanie listy połączeń MoŜesz skasować listę połączeń wciskając przycisk 2 i potwierdzając przyciskiem Odbierz. Jeśli chcesz skasować tylko pojedyncze połączenia wówczas musisz wybrać przycisk 1 i potwierdzić przyciskiem Odbierz. LIMIT CZASU ROZMOWY Zbyt długie rozmowy mogą mieć wpływ na zdrowie dzieci. Aby ograniczyć długość rozmowy, a tym samym ograniczyć czas promieniowania radiowego telefonu na jaki naraŝone jest dziecko warto uruchomić funkcję Limit Czasu Rozmowy. Aby uruchomić to ograniczenie naleŝy wejść w menu telefonu do Ustawienia Rodzica->Limit czasu rozmowy i wybrać maksymalny czas rozmowy (1minuta, 2 minuty, 5 minut lub bez limitu). Wybór zaakceptuj wciskając przycisk Odbierz. ANTYZŁODZIEJ W przypadku zagubienia lub kradzieŝy telefonu, nowy uŝytkownik będzie korzystał z nowej karty SIM. Telefon posiada zabezpieczenie, którego działanie sprowadza się do automatycznego wysłania SMS a z wykorzystaniem nowo zainstalowanej karty SIM. Powiadomienie o tym fakcie zostanie wysłane na numer Opiekuna. Aby aktywować tę funkcję wejdź do Bezpieczeństwo->Antyzłodziej->Autopowiadamianie i wybierz Włącz, potwierdzając przyciskiem Odbierz. Uruchomisz w ten sposób powiadamianie SMS em o pojawieniu się nowej karty SIM w telefonie. Następnie wejdź do Bezpieczeństwo- >Antyzłodziej->Status i wybierz Włącz, potwierdzając przyciskiem Odbierz. W ten sposób włączysz usługę Antyzłodziej i telefon przy zmianie karty SIM będzie wymagał hasła. 7 S t r o n a

8 Blokada telefonu W przypadku zagubienia lub kradzieŝy telefonu istnieje moŝliwość zdalnego zablokowania telefonu. W tym celu na numer wykorzystywany przez zagubiony telefon naleŝy wysłać wiadomość SMS o treści: lockup: Wysłanie tej wiadomości zablokuje telefon. Jego odblokowanie wymagać będzie podania Hasła. Dodatkowo moŝesz zdalnie wyłączyć telefon. W tym celu wyślij wiadomość SMS na numer telefonu dziecka o treści: poweroff: Telefon dziecka reaguje wyłącznie na komendy wysyłane z numerów telefonów Opiekunów. MONITOR Funkcja MONITOR pozwala zdalnie słuchać dźwięków z otoczenia telefonu Twojego dziecka. Funkcję moŝesz aktywować wyłącznie z telefonu Opiekuna. Uruchomienie tej funkcji spowoduje, Ŝe telefon dziecka samoczynnie zadzwoni na numer telefonu Opiekuna (w trybie głośnomówiącym). Jednocześnie telefon dziecka w Ŝaden sposób nie zdradza wywołania tej funkcji. Ponadto zostaje wyłączony głośnik telefonu dziecka. UśYWAJ TEJ FUNKCJI ROZWAśNIE!!! PRAGMA Sp. z o.o. nie bierze Ŝadnej odpowiedzialności prawnej za uŝywanie funkcji MONITOR niezgodnie z prawem. Korzystanie z tej funkcji moŝe naruszać prywatność osób postronnych lub naruszać prawa osób trzecich. Uruchomienie MONITORA Wyślij na numer telefonu dziecka wiadomość SMS o treści: monitor: Telefon dziecka automatycznie oddzwoni na numer Opiekuna. Odbierz połączenie i słuchaj dźwięków pochodzących z otoczenia telefonu Twojego dziecka. Jeśli chcesz zakończyć po prostu rozłącz się. Telefon dziecka reaguje wyłącznie na komendy wysyłane z numerów telefonów Opiekunów. Samoczynne wyłączanie i włączanie się telefonu Telefon moŝe samoczynnie włączyć się o zaprogramowanej porze. Funkcja ta wykorzystywana jest wraz z funkcją samoczynnego wyłączania. Korzystając z tych funkcji moŝesz sprawić, Ŝe telefon Twojego dziecka samoczynnie wyłączy się wieczorem i włączy dopiero rano o zaprogramowanej godzinie. Dzięki temu nie tylko oszczędzisz baterię telefonu, ale takŝe Twoje dziecko moŝe zabrać swój telefon do łóŝka, bez ryzyka o nadmierne i niepotrzebne promieniowanie radiowe emitowane przez kaŝdy telefon komórkowy. Dodatkowo nikt przypadkowo nie będzie zakłócał snu Twojej pociechy. Aby ustawić porę samoczynnego wyłączenia telefonu wejdź do menu Ustawienia Rodzica->Wyłącz się samoczynnie->czas wyłączenia. Aktywacja tej funkcji wymaga włączenia w menu Ustawienia Rodzica->Wyłącz się samoczynnie->status. Aby ustawić porę samoczynnego włączenia telefonu wejdź do menu Ustawienai Rodzica->Wyłącz się samoczynnie->czas włączenia. Aktywacja tej funkcji wymaga włączenia w menu Ustawienia Rodzica->Włącz się samoczynnie->status. Zanim wyjedziesz za granicę sprawdź czy ta funkcja nie sprawi ci kłopotów w podróŝy, np. telefon włączy się na pokładzie samolotu. DOTARŁEM Funkcja DOTARŁEM słuŝy do informowania o pojawieniu się telefonu w jednym z zaprogramowanych obszarów. Dzięki tej funkcji masz moŝliwość uzyskania potwierdzenia pojawienia się telefonu dziecka w zdefiniowanym obszarze (pod warunkiem, Ŝe taki obszar został wcześniej zaprogramowany w pamięci telefonu; moŝesz zaprogramować maksymalnie 6 obszarów). Powiadomienie odbywa się poprzez wysłanie przez telefon dziecka wiadomości SMS na telefon Opiekuna. W treści wiadomości SMS będzie informacja Dziecko dotarło do: Dom; gdzie Dom jest opisem przypisanym do zaprogramowanego obszaru. Programowanie pozycji telefonu Aby uzyskiwać potwierdzenie pozycji telefonu, naleŝy wcześniej zaprogramować dany obszar w telefonie. Istnieją 2 sposoby na dokonanie analizy pozycji telefonu: 1) Ręczna analiza pozycji JeŜeli telefon Twojego dziecka będzie na obszarze, który ma zostać analizowany, wówczas naleŝy wejść do menu DOTARŁEM->Ustawienia wybrać jeden z 6 opisów, a następnie wcisnąć przycisk 2. Rozpocznie się proces analizy połoŝenia, który potrwa kilka minut (przez cały czas trwania analizy połączenia na wyświetlaczu będzie komunikat: Analizuję.. Po zakończeniu procesu i po pojawieniu się komunikatu Wciśnij Dzwoń, aby zapisać naleŝy ponownie wcisnąć przycisk Odbierz. JeŜeli nie chcesz zapisywać wciśnij przycisk Włącz/Wyłącz. 8 S t r o n a

9 W dowolnym momencie moŝesz przerwać proces analizy połoŝenia poprzez wciśnięcie przycisku Włącz/Wyłącz. 2) Zdalna analiza pozycji Nie musisz być osobiście w danym miejscu, aby zaprogramować połoŝenie. JeŜeli jesteś pewna, Ŝe telefon dziecka znajduje się w miejscu, w którym chcesz zaprogramować jego połoŝenie, wówczas wystarczy wysłać z telefonu Opiekuna na telefon dziecka wiadomość SMS z komendą: analyze:numer_pozycji, gdzie: numer_pozycji jest numerem jednej z 6 pozycji z odpowiednimi opisami. Dokładność analizy pozycji uzaleŝniona jest wyłącznie od sieci operatora GSM. Standardowo dokładność zamyka się w przedziale m, a w przypadku obszarów poza miastem przedział rozszerza się do kilku kilometrów. Włączenie powiadomienia DOTARŁEM Zaprogramowanie połoŝenia jest czynnością niezbędną do zdefiniowania połoŝenia telefonu dziecka. Jednak, aby uruchomić powiadamianie o pojawieniu się telefonu w danym obszarze musisz wejść do menu DOTARŁEM->Powiadom, jak jest w a następnie zaznaczyć nazwy tych zaprogramowanych obszarów, o których chcesz być powiadamiana. JeŜeli chcesz się upewnić, czy telefon dziecka wciąŝ znajduje się na jednym z zaprogramowanych obszarów, moŝesz w dowolnym momencie to sprawdzić wysyłając z numeru telefonu Opiekuna wiadomość SMS z komendą: position: Po kilku minutach zwrotnie telefon dziecka automatycznie odeśle wiadomość SMS z informacją Dziecko jest w obszarze: Dom. W przypadku, gdy telefon będzie w obszarze, który nie został zaprogramowany otrzymasz informację Dziecko jest w obszarze: obszar nieznany. Zmiana nazwy obszaru KaŜda z 6 pozycji zaprogramowanych obszarów, ma fabrycznie zdefiniowane nazwy tj. 1.Dom / 2. Szkoła /3. Przedszkole /4. Plac zabaw /5.Znajomi /6. Babcia. Taki opis jest dodawany do wiadomości SMS powiadamiającej o pojawieniu się telefonu w danym obszarze. MoŜesz zmienić opisy kaŝdej z pozycji. W tym celu wyślij wiadomość SMS z telefonu Opiekuna na telefon dziecka, w której treści znajdować się będzie komenda: rename:nr_pozycji,opis, gdzie: numer_pozycji jest liczbą 1,2,3,4,5 lub określającą jedną z 6-u pozycji opis dowolny opis charakteryzujący połoŝenie Wiadomości Menu Wiadomości pozwala na wysyłanie i odbieranie SMS ów. MoŜliwe jest wysłanie wyłącznie zaprogramowanych wcześniej treści SMS a na numery telefonów z ksiąŝki telefonicznej (Kontakty). Wybór i wysyłanie widomości SMS Wybierz w menu Wiadomości->Do Kogo?, wciśnij przycisk Odbierz, a następnie korzystając z przycisków Góra i Dół wybierz numer telefonu do którego chcesz wysłać wiadomość i wciśnij przycisk Odbierz. Po pojawieniu się komunikatu Która? wciśnij przycisk Odbierz i korzystając z przycisków Góra i Dół wybierz treść SMS a z listy zdefiniowanych wiadomości. JeŜeli wybór jest poprawny wciśnij przycisk Odbierz, a wskazana wiadomość SMS zostanie wysłana. Odbieranie wiadomości Telefon odbiera równieŝ wiadomości przesłane na jego numer. W trybie DZIECKO odbierane są wyłącznie wiadomości z numerów telefonów wpisanych do ksiąŝki telefonicznej (Kontakty). Odczytanie wiadomości Kiedy otrzymasz wiadomość telefon zasygnalizuje to odpowiednim dźwiękiem. Na wyświetlaczu pojawi się numer telefonu, z którego wysłano wiadomość. Wciskając przycisk Odbierz wejdziesz do listy odebranych wiadomości. Wybierając wiadomość moŝesz ją odczytać. Odczytanie odebranych wiadomości Wchodząc do menu Wiadomości->Odebrane moŝesz zobaczyć listę wszystkich odebranych wiadomości. Wciskając przyciski Góra i Dół moŝesz wybrać wiadomość, którą chcesz odczytać. Wciskając przycisk Odbierz otwierasz treść odebranej wiadomości. Kasowanie wiadomości 9 S t r o n a

10 Wysłane wiadomości Wybierz z listy odebranych wiadomości wiadomość, którą chcesz usunąć, wciśnij przycisk 1 i potwierdź wciskając Odbierz. JeŜeli chcesz skasować wszystkie wiadomości z listy, wówczas wciśnij przycisk 2 i potwierdź wciskając Odbierz. Wybierając w menu Wysłane moŝesz zobaczyć 50 ostatnio wysłanych wiadomości. Wciskając przyciski Góra i Dół moŝesz wybrać którąś i odczytać wciskając przycisk Odbierz. Aby skasować wiadomość z listy naleŝy wybrać daną wiadomość, a następnie wcisnąć przycisk 1 i potwierdzić przyciskiem Odbierz. JeŜeli chcesz skasować wszystkie wiadomości z listy, wówczas wciśnij przycisk 2 i potwierdź przyciskając Odbierz. Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w trybie RODZIC. Definiowanie wiadomości Telefon pozwala wysyłać wyłącznie zdefiniowane wcześniej treści wiadomości SMS (Fraza). Na liście dostępnych wiadomości moŝna zgromadzić maksymalnie 50 fraz. Lista zdefiniowanych wiadomości Wchodząc do menu Wiadomości->Fraza moŝna przeglądać zdefiniowane wiadomości SMS Dodanie wiadomości do listy Jeśli chcesz dodać nową widomość do listy zdefiniowanych wiadomości naleŝy skorzystać z odpowiedniej komendy. Aby dodać treść wiadomości do telefonu Twojego dziecka wyślij z telefonu Opiekuna na numer telefonu dziecka wiadomość SMS o następującej treści: phrase: tresc_wiadomosci, gdzie tresc_wiadomosci dowolna wiadomość, która później moŝe być wysyłana przez dziecko. Przykładowa komenda SMS wygląda następująco: phrase:jestem u Janka. Wysłanie takiej wiadomości z numeru Opiekuna spowoduje, Ŝe w dostępnych wiadomościach (Wiadomości>Fraza) pojawi się szablon wiadomości o treści Jestem u Janka Kasowanie wiadomości z listy JeŜeli chcesz usunąć wiadomość z listy naleŝy wejść do menu Wiadomości->Fraza, a następnie wybrać daną wiadomość i wcisnąć przycisk 1 oraz potwierdzić przyciskiem Odbierz. JeŜeli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z listy naleŝy wcisnąć przycisk 2 oraz potwierdzić przyciskiem Odbierz. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie RODZIC. NIE PRZESZKADZAJ MoŜesz zarządzać czasem, podczas którego Twoje dziecko będzie miało ograniczone moŝliwości korzystania z telefonu. MoŜesz ustawić do 8 takich okresów powtarzających się cyklicznie kaŝdego dnia. JeŜeli minie okres blokady wówczas telefon zasygnalizuje to dźwiękowo oraz wyświetli informacje o wszystkich nieodebranych połączeniach czy otrzymanych wiadomościach SMS. W czasie gdy telefon będzie w trybie NIE PRZESZKADZAJ w Ŝaden sposób nie moŝna zadzwonić na ten telefon, jak równieŝ dziecko nie moŝe korzystać z jego funkcjonalności. Ponadto telefon nie sygnalizuje w Ŝaden sposób swojego działania. W tym trybie pracy telefonu działa wyłącznie funkcja MONITOR. Dzięki temu Opiekun moŝe sprawdzić co dzieje się w otoczeniu dziecka w czasie, gdy inne funkcje telefonu są nieaktywne. W sytuacjach wyjątkowych Opiekun ma moŝliwość zdalnego wyłączenia lub włączenia funkcji NIE PRZESZKADZAJ. W tym celu wystarczy, Ŝe z telefonu Opiekuna zostanie wysłana wiadomość SMS z komendą: forbid:off Zdalne włączenie zaprogramowanej funkcji NIE PRZESZKADZAJ wymaga wysłania z telefonu Opiekuna wiadomości SMS z komendą: forbid:on Ustawienie okresów Wejdź do menu NIE PRZESZKADZAJ->Ustaw okres i wybierz cykliczność funkcji NIE PRZESZKADZAJ. Funkcja moŝe być aktywowana we wszystkie dni pracujące tygodnia (Dni szkolne) w soboty (Sobota) lub niedziele (Niedziela). W kaŝdym z tych okresów moŝesz zdefiniować do 8 okresów w ciągu doby, w których telefon będzie samoczynnie przełączał się w tryb NIE PRZESZKADZAJ. 10 S t r o n a

11 Po ustawieniu wybranych okresów aktywności funkcji NIE PRZESZKADZAJ uruchom działanie poprzez wejście do menu NIE PRZESZKADZAJ->Status i wybierz opcję Włącz potwierdzając przyciskiem Odbierz. Wyłączenie funkcji odbywa się identycznie jednak w tym wypadku naleŝy wybrać opcję Wyłącz. Ustawianie dzwonka Dla połączeń przychodzących oraz odbieranych wiadomości SMS moŝna ustawić odpowiedni dzwonek lub wyciszyć telefon. MoŜesz ustawić melodię dzwonka oraz jego głośność. W menu Dzwonki->Ustawienia dzwonka->dla Połączeń moŝesz wybrać odpowiednie podmenu i ustawić melodię dzwonka, jego głośność lub wyłączyć dźwięk. Podobnie w przypadku dźwięku informującego o nadejściu wiadomości SMS. W menu Dzwonki->Ustawienia dzwonka->dla Wiadomości moŝesz wybrać odpowiednie podmenu i ustawić melodię dzwonka, jej głośność lub wyłączyć dźwięk. JeŜeli chcesz całkowicie wyciszyć dźwięk telefonu wejdź do menu Dzwonki->Wyciszenie i wybierz czy chcesz włączyć czy wyłączyć dźwięk. Masz moŝliwość ustawienia róŝnych melodii dla pierwszych 4 wpisów w ksiąŝce telefonicznej (numery przypisane pod przyciski 1,2,3 i 4). W ten sposób dziecko moŝe rozróŝniać kto do niego dzwoni bez potrzeby czytania opisu na wyświetlaczu swojego telefonu. Ustawienie melodii odbywa się w menu Dzwonki->Personalizacja. Wybierając dany przycisk wskazujemy, która melodia ma być odtwarzana przy połączeniu przychodzącym z tego numeru telefonu. Budzik MoŜna ustawić do 4 róŝnych godzin budzenia. W tym celu naleŝy wejść do menu telefonu Budzik->Budzik1 i zmienić status na ON, a następnie ustawić godzinę budzenia. Dodatkowo moŝesz ustawić typ dzwonka w menu Budzik-Budzik1->Dźwięk budzika. Ponadto moŝesz ustawić częstotliwość budzenia w menu Budzik->Budzik1->Częstotliwość. Działanie budzika moŝe być jednorazowe (Raz) lub cykliczne (Dni szkolne) lub codzienne (Zawsze). Wyłączenie budzika odbywa się w Budzik->Budzik 1 poprzez zmianę status na OFF. Wyłączenie budzenia odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku Włącz/Wyłącz. Budzik uruchamia się równieŝ w momencie, gdy telefon jest wyłączony (pod warunkiem, Ŝe stan naładowania baterii telefonu pozwala na włączenie telefonu). Stoper Aby uruchomić stoper naleŝy wejść w menu do Stoper i wystartować poprzez wciśnięcie przycisku Odbierz. Pauza uruchamiana jest poprzez ponowne wciśnięcie przycisku Odbierz. Kontynuacja pomiaru wymaga ponownego wciśnięcia przycisku Odbierz. Wyzerowanie stopera wymaga wciśnięcia przycisku Włącz/Wyłącz. GRY Telefon posiada wbudowane 2 gry: Tetris oraz Snake. W przypadku, gdy telefon jest w trybie NIE PRZESZKADZAJ gry nie są dostępne. Dodatkowo moŝesz ograniczyć czas, w którym Twoje dziecko zajmuje się graniem. W tym celu wejdź do menu Gry->Czas na zabawę->czas1 i ustaw okres, w którym gry będą niedostępne. MoŜesz zdefiniować do 3 takich okresów w ciągu doby. Liczba gier moŝe się zwiększyć w miarę zmian w wersji oprogramowania. RESET W przypadku niepoprawnej pracy telefonu (nie odpowiada na wciskanie przycisków) uŝyj szpilki wprowadzając ją do otworu RESET z tyłu telefonu i wciśnij. Ustawienia fabryczne MoŜesz przywrócić ustawienia fabryczne telefonu. Jednak dla potwierdzenia tej czynności wymagane jest Hasło. Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje utratę wszystkich danych telefonu. Nie ma moŝliwości ich odtworzenia. Proszę uŝywać tej funkcji rozwaŝnie.. 11 S t r o n a

12 Załącznik nr 1 BUDOWA TELEFONU Reset Przycisk Góra Przycisk Dół Odbierz Przycisk 1 Przycisk 3 Głośnik Wyświetlacz Włącz/Wyłącz Przycisk 2 Przycisk 4 Mikrofon S.O.S. Wejście ładowarki Śrubka Załącznik nr 2 SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU Znaczenie Ikona Tryb RODZIC Poziom sygnału, im więcej kresek tym mocniejszy sygnał Mały trójkąt oznacza, Ŝe sygnał nie pochodzi z sieci macierzystej Nie występuje Dźwięk dzwonka włączony Dźwięk dzwonka wyłączony Budzik włączony Stan baterii; podczas ładowania zmienia się Nie występuje Tryb DZIECKO Tak jak w trybie RODZIC Tak jak w trybie RODZIC Telefon w stanie NIE PRZESZKADZAJ Tak jak w trybie RODZIC Tak jak w trybie RODZIC Tak jak w trybie RODZIC Tak jak w trybie RODZIC Telefon w trybie DZIECKO 12 S t r o n a

13 Załącznik nr 3 MENU TELEFONU Kontakty 2) _ lista dodanych numerów telefonów wraz z opisem Wiadomości 2) _Nowa wiadomość _ Do kogo? (wybór numeru telefonu z ksiąŝki telefonicznej) _ Która? (wybór wiadomości SMS z listy dostępnych) _ Odebrane _ (lista odebranych wiadomości SMS) _ Wysłane _ (lista wysłanych wiadomości SMS) _ Fraza _ (lista szablonów wiadomości SMS, które mogą zostać wysłane) 1) 2) Rejestr połączeń _ Odrzucone _ (lista połączeń odrzuconych) _ Odebrane _ (lista połączeń odebranych) _ Wykonane _ (lista połączeń wykonanych) 1) 2) Telefon _ (menu wprowadzenia dowolnego numeru telefonu) 1) 2) Bezpieczeństwo _ Numery Opiekunów _ Opiekun 1 (numer telefonu pierwszego opiekuna) _ Opiekun 2 (numer telefonu drugiego opiekuna) _ Numery dla Powiadomień _ Opiekun 2 (zaznaczenie tej funkcji spowoduje wysyłanie powiadomień równieŝ na numer Opiekun 2) _ Antyzłodziej _ Status _ Włącz/Wyłącz (aktywacja lub dezaktywacja funkcji Antyzłodziej) _ Autopowiadamianie _ Włącz/Wyłącz (aktywacja lub dezaktywacja funkcji Autopowiadamiania) 1) 2) Ustawienia Rodzica _ Ustaw czas _ Ustaw godzinę _ Format czasu (podmenu 12-godzinny/24-godzinny) _ Ustaw datę _ Ustaw datę _ Format daty _ Limit czasu rozmowy _ 1min / 2min / 5min / Bez limitu _ Włącz się samoczynnie _ Status(podmenu Włącz / Wyłącz) _ Czas włączenia (ustawienie dokładnej godziny włączenia telefonu) _ Wyłącz się samoczynnie _ Status (podmenu Włącz / Wyłącz) _ Czas wyłączenia (ustawienie dokładnej godziny wyłączenia telefonu) _ Zmiana hasła _ (wprowadź obecne hasło, a następnie nowe hasło) _ Centrum usług _ (specjalny numer zapisany na karcie SIM niezbędny mi. do wysyłanie wiadomości SMS) _ Zmienić język (podmenu Polish / English) _ Wersja (podmenu IMEI, Wersja oprogramowania oraz model telefonu) _ Ustawienia fabryczne (uruchomienie tej funkcji zresetuje wszystkie ustawienia; wymaga Hasła) 1) 2) NIE PRZESZKADZAJ _ Status (podmenu Włącz / Wyłącz) _ Ustaw okres _ Dzień szkolny _ 1 lekcja (ustawienie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia) 13 S t r o n a

14 _ 8 lekcja (ustawienie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia) _ Sobota (podmenu identyczne jak w Dzień szkolny) _ Niedziela (podmenu identyczne jak w Dzień szkolny) 1) 2) DOTARŁEM _ Ustawienia pozycjonowania _ 1. Dom / 2. Szkoła / 3. Przedszkole / 4. Plac zabaw / 5. Znajomi / 6. Babcia (zaznaczenie = aktywacja) _ Powiadom, jak jest w _ 1. Dom / 2. Szkoła / 3. Przedszkole / 4. Plac zabaw / 5. Znajomi / 6. Babcia (zaznaczenie = aktywacja) Dzwonki 2) _ Ustawienia dzwonka Gry 2) _ Dla Połączeń _ Dzwonek (lista melodii) _ Głośność dzwonka (ustawienie głośności) _ Wyciszenie ( podmenu Dzwoni / Wycisz) _ Dla Wiadomości (podmenu identyczne jak Dla Połączeń) _ Wyciszenie (podmenu Dźwięk wyłączony / Dźwięk włączony) _ Personalizacja (podmenu Przycisk 1, Przycisk 2, Przycisk 3, Przycisk 4 oraz lista melodii) _ Tetris _ Nowa gra _ Poziom (lista dostępnych poziomów trudności) _ Ranking (lista najlepszych wyników) _ WąŜ (podmenu identyczne jak w Tetris) _ Czas na zabawę (lista 3 okresów czasu w ciągu doby, które określają godziny dostępności gier) Budzik 2) _ Budzik 1 _ Status (podmenu Włącz / Wyłącz) _ Częstotliwość (podmenu Raz / Dni szkolne / Zawsze) _ Budzik 4 (podmenu identyczne jak w Budzik 1) Stoper 1) 2) Tryb DZIECKO Tryb RODZIC 3) (wymaga wprowadzenia Hasła) Uwaga 1) niedostępne w trybie DZIECKO 2) niedostępne w trybie NIE PRZESZKADZAJ 3) niedostępne w trybie RODZIC 14 S t r o n a

15 Załącznik nr 4 NAJCZĘSTSZE PROBLEMY Nie moŝna włączyć telefonu Nie moŝna dzwonić i odbierać połączeń Nie moŝna odebrać wiadomości Nie słychać rozmowy Telefon nie akceptuje komend Telefon nie reaguje na przyciski Spradzając pozycję otrzymuję Obszar nieznany Zapomniałam hasła Sprawdź baterię, czy jest poprawnie zainstalowana oraz jej stan naładowania (naładuj ponownie) lub wymień baterię Być moŝe brak jest zasięgu sygnału sieci GSM. Sprawdź czy telefon nie jest w trybie NIE PRZESZKADZAJ. Być moŝe brak jest zasięgu sygnału sieci GSM. Sprawdź czy telefon nie jest w trybie NIE PRZESZKADZAJ. Być moŝe jesteś poza zasięgiem sieci GSM. Sprawdź czy komendy są poprawnie wpisywane. Sprawdź czy twój telefon lub dziecka jest w zasięgu odpowiedniej sieci GSM. Sprawdź numer telefonu, na który wysyłasz komendy. Sprawdź czy telefon, z którego wysyłasz komendy jest telefonem Opiekuna. Sprawdź czy klawiatura telefonu nie jest zablokowania. W skrajnym przypadku uŝyj funkcji RESET. Sprawdź czy miejsce w którym znajduje się telefon zostało wcześniej przeanalizowane przez telefon i wpisane do pamięci na jednej z 6 pozycji. Wejdź na stronę i skorzystaj z usługi Odblokuj. Załącznik nr5 W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 1. Telefon GSM 2. Zasilacz wraz z kablem 3. Śrubokręt 4. Śrubka mocująca 15 S t r o n a

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Spis treści: 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego uŝytkowania 2 Czyszczenie i konserwacja Produktu 3 Prawidłowe korzystanie z Telefonu 4

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0 SM-G530FZ Instrukcja obsługi Polish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Przeczytaj najpierw Wprowadzenie 6 Zawartość opakowania 7 Wygląd urządzenia 9 Korzystanie z karty SIM lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika. Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25

Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika. Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25 Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25 Krótki opis Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego GSM Cat B25. W niniejszym podręczniku znajduje się opis wszystkich

Bardziej szczegółowo