ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi komputera i usługą dostępu do Internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Świercze, 2 grudnia 2014r. Zatwierdził: Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz

2 1. ZAMAWIAJĄCY GMINA ŚWIERCZE ul. Pułtuska Świercze tel.: , faks: NIP REGON TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi dostarczenia, uruchomienia i obsługi platformy cyfrowej wraz z oprogramowaniem komunikacyjno personalnym, oprogramowaniem modułów klienckich i oprogramowaniem zarządzająco - raportującym, oraz świadczenie usługi Help Desk zakup, dostawa i instalacja serwera dla platformy cyfrowej świadczenie usługi wykonania szkoleń stacjonarnych w zakresie podstawowej obsługi komputera i dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych wraz z zapewnieniem wykładowców, sal i cateringu oraz materiałów szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych biorących udział w szkoleniach świadczenie usługi przygotowania treści szkoleń e-learningowych oraz wykonanie tych szkoleń za pomocą platformy cyfrowej dla beneficjentów ostatecznych zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych wytypowanych do wsparcia z terenu Gminy Świercze oraz świadczenie usługi serwisu tego sprzętu, zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego do wskazanych jednostek podległych w Gminie Świercze oraz świadczenie usługi serwisu tego sprzętu, zakup, dostawa i instalacja osprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych świadczenie usługi serwisowej dla beneficjentów ostatecznych świadczenie usługi dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym oraz jednostkom podległym Gminie Świercze wsparcie techniczne dla beneficjentów projektu wykonanie usługi odtworzenia sprzętu koszty utrzymania projektu, a w szczególności: Koszty utrzymania projektu w Etapie II, a w szczególności: utrzymanie sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu i innych usług niezbędnych do utrzymania efektów osiągniętych w Etapie I, w Etapie II w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w na terenie Gminie Świercze realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt komputerowy był fabrycznie nowy, w pełni sprawny, wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom 2

3 jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia sprzętu. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu określając producenta i model sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w załączniku nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. Wypełnienie tabeli w formularzu specyfikacji technicznych jest obowiązkowe, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu, opis funkcjonalności oraz oferowane okresy gwarancji. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, jak również kompletną dokumentację, m.in. instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, karty gwarancyjne oraz certyfikaty. Oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę musi posiadać oryginalne licencje wystawione przez producentów oprogramowania. 3.3 Licencje muszą uwzględniać specyfikę realizowanego projektu tzn. możliwość wielokrotnego (bez ograniczeń ilościowych), nieodpłatnego oraz nieograniczonego w czasie użyczenia oprogramowania przez Zamawiającego gospodarstwom domowym. 3.4 Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie dostarczonego sprzętu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej W szczególności do każdej szt. dostarczonego sprzętu (z wyłączeniem klawiatury, myszy) powinna zostać dołączona jedna naklejka samoprzylepna z logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz logo Unii Europejskiej i napisem Zakup wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wykonawca przedstawi wzór naklejki do akceptacji Zamawiającego. 3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. 3.6 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Komputery osobiste, Komputery przenośne, Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Usługi internetowe, Usługi przesyłu danych. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1 Umowa będzie realizowana w dwóch etapach. Etap pierwszy trwać będzie od daty podpisania do dnia 30 grudnia 2015r, Etap drugi trwać będzie od daty zakończenia Etapu I przez 60 (sześćdziesiąt) miesięcy z zastrzeżeniem następujących terminów realizacji: a) realizacja zadań opisanych w Załączniku 1 w punktach I-VIII oraz XIII do 21 dni od daty podpisania umowy b) realizacja zadań opisanych w Załączniku 1 w punktach IX-XI od dnia uruchomienia danej usługi przez cały okres trwania: umowy c) realizacja zadania opisanego w Załączniku 1 w punkcie XII od 21 dnia do 35 dnia od daty podpisania umowy d) realizacja zadania opisanego w Załączniku 1 w punkcie XIV czwarty kwartał 2015r e) utrzymanie trwałości projektu rozumianego jako utrzymanie sprzętu (w tym jego naprawy, konserwacje itp.), dostawy Internetu i wszystkich usług świadczonych w okresie Etapu I, które muszą być nadal świadczone w okresie Etapu II, w szczególności: Obsługa platformy, HelpDesk. 4.2 Potwierdzeniem wykonania poszczególnych zadań wymienionych w p. 4.1 będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 3

4 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca winien wykazać, że: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie główne dostawy polegające na dostawie sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, każda z dostaw o wartości minimum ,00 zł brutto b. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu. c. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie działalności, wykonał należycie usługę polegającą na realizacji przyłączenia do sieci Internet w standardzie IEEE dla co najmniej 100 użytkowników, usługa dostępu do Internetu świadczona była przez okres minimum 12 miesiące. d. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu platformy e-learningowej dla co najmniej 150 użytkowników. UWAGA: 1. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartość lub wartości zamówienia zostaną podane w walutach innych niż PLN Zamawiający przyjmuje: a. średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w BZP b. jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty. Za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia w BZP w którym zostanie on opublikowany dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca winien przedłożyć: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż zł brutto (osiemset tysięcy zł); 5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt SIWZ oceniane będzie łącznie. 4

5 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 6.1 W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ ( zgodnie z pkt a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wzór stanowi załącznik nr 5a do SIWZ (zgodnie z pkt b,c,d). Dowodami, o których mowa w pkt i pkt są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert; 2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt i pkt , zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt i pkt Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, lub zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 5

6 c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości ykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: o których mowa w pkt i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,6.4.2 o których mowa w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.6 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów 6

7 należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). 6.7 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punktach 6.3 i 6.6 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OBÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.2 Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Pan Maciej Pałucki menager projektu 7.3 Korespondencję do Zamawiającego należy kierować: pisemnie na adres: Urząd Gminy Świercze ul. Pułtuska Świercze faksem na nr:+48 (23) Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: ,00 PLN ( czterdzieści tysięcy PLN). 8.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr:

8 w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania 8.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 8.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 8.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, kwotę wadium, termin ważności poręczenia/gwarancji nie krótszy niż termin związania ofertą, zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 8.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być 8

9 podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione Na ofertę składają się następujące dokumenty: formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w pkt 6 SIWZ Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć także: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub WYCOFANIE. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr.... 9

10 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub WYCOFANIE zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: zmiany zostaną dołączone do oferty, w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wsposób wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Urząd Gminy Świercze ul. Pułtuska Świercze Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z platformą i usługą szkoleniową w zakresie obsługi komputera i usługą dostępu do Internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminie Świercze realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Nie otwierać przed dniem r. do godz. 12: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczach pok. 13, ul. Pułtuska 47, Świercze, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia: r. do godz. 12: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, złożenie oferty w innym niż określonym w pkt miejscu, złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt 11.2 SIWZ, oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Sala Narad pok. 8 w dniu r. do godz. 12:20 10

11 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 12.1 Cenę oferty należy podać w złotych z dwoma miejscami po przecinku w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik Nr 2 do SIWZ) w kwocie netto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Cena oferty musi obejmować koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zakresem określonym w SIWZ 12.3 Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 13.1 Ocena ofert: Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: Cena wykonania zamówienia Etap I (C 1 ) 40 % Cena wykonania zamówienia Etap II (C 2 ) 40 % Długość okresu gwarancji 20% Cena wykonania zamówienia Etap I obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ w Etapie I Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 40 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: C 1 = [C min / C bad] x 40 gdzie: C 1 - liczba punktów za cenę C min - najniższa cena ofertowa - cena oferty badanej C bad Cena wykonania zamówienia Etap II obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ w Etapie II Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 40 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: C 2 = [C min / C bad] x 40 gdzie: C 2 - liczba punktów za cenę C min - najniższa cena ofertowa - cena oferty badanej C bad Długość okresu gwarancji obejmuje okres gwarancji dostaw wymienionych w p. I-IV zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ. Oferta z o okresem gwarancji powyżej 71 m-cy otrzyma maksymalną ilość punktów = 20 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie przedziałów czasowych Gx: G1: 60 m-cy = 0 pkt. G2: m-ce = 4 pkt G3: m-ce = 8 pkt. 11

12 G4: m-ce = 12 pkt G5: m-ce = 16 pkt G5: 70 m-ce = 18 pkt G6: 71 m-cy i więcej = 20 pkt Łączna ilość punktów (P) oferty liczona będzie wg wzoru: P=(C 1 ) +(C 2 )+Gx Najbardziej korzystną ofertą będzie ta, która w ocenie otrzyma największą ilość punktów Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych Wybór oferty najkorzystniejszej za daną część nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców podając: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją za kryterium oceny ofert; uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce; uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce; informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; na stronie internetowej Zamawiającego Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faksu lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 14.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 12

13 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 15.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy PZP, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): nazwę i adres Zamawiającego; nazwę i adres Wykonawcy; oznaczenie (numer postępowania); określenie przedmiotu postępowania; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które: nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt SIWZ, lub nakładają na Zamawiającego obowiązek potwierdzania, w banku prowadzącym 13

14 rachunek Zamawiającego, autentyczności podpisów osób uprawnionych do złożenia wezwania do wypłaty kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze umowy. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 16.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 16.1 Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, 14

15 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 17. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 3. Załącznik Nr 3 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 4. Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 5. Załącznik Nr 5 i 5a Wykaz dostaw i Wykaz usług 6. Załącznik Nr 6 Lista/informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej 7. Załącznik Nr 7 Projekt umowy 8. Załącznik nr 8 Wykaz lokalizacji beneficjentów ostatecznych Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 10 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 15 \

16 Załącznik Nr 1do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Komputery przenośne (dla gospodarstw domowych) 200 szt. oraz dla jednostek podległych 10szt, łącznie 210szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Typ Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Przekątna Ekranu Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED matowy 4. Wydajność Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów według wyników ze strony (do oferty należy załączyć wydruk ze strony). 4. Płyta główna Dostosowana do zaoferowanego procesora 5. Pamięć RAM min. 4 GB, możliwość rozbudowy do min 16GB 6. Pamięć masowa Min. 500 GB SATA, 5400 obr.(min. dysk hybrydowy 8GB) 7. Karta graficzna Zintegrowana z płytą główna lub z procesorem 8. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do obsługi napędu 9. Klawiatura Klawiatura (układ US -QWERTY), wbudowane urządzenie wskazujące 10. Bateria i zasilanie Bateria umożliwiająca 6 godzin pracy min. 4-cell 11. Obudowa/Torba Naramienna torba na laptopa o przekątnej dostosowanej do proponowanego modelu 12. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 13. System operacyjny oraz inne oprogramowanie System operacyjny - zgodność funkcjonalna z 64-bitowym systemem operacyjnym. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu; Pakiet biurowy zawierający minimum edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, moduł do tworzenia prezentacji Licencja na korzystanie z systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego udzielana zamawiającemu musi być udzielona na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich. 14. Porty i złącza a) Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 szt USB 2.0, min. 2 szt. USB 3.0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście, 1 x złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/MMC, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon b) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express. c) Bluetooth 4.0 d) Mysz optyczna USB 15. Warunki gwarancji Zamawiający dopuszcza także port Combo audio/mikrofon jako równoważny do 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wejście, 1x złącze mikrofonowe. Minimum 5-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 16

17 II. Zestawy komputerowe (dla jednostek podległych Zamawiającemu) 30 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów według wyników ze strony (załączyć wydruk ze strony) 4. Pamięć Minimum 4 GB z możliwością rozszerzenia do minimum 32GB, minimum 3 sloty wolne. operacyjna RAM 5. Parametry Min. 500 GB SATA SSHD (dysk hybrydowy 8GB) pamięci masowej 6. Karta graficzna Zintegrowana z płytą główna lub procesorem 7. Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną multimedialne 8. Ergonomia Głośność zaoferowanych komputerów stacjonarnych (deklarowana i mierzona zgodnie z normami ISO 9296 lub równoważne i ISO 7779 lub równoważne) w zaoferowanej konfiguracji z pozycji operatora w trybie idle wynosi maksymalnie 24 db - dokumenty poświadczające należy załączyć do oferty. 9. Obudowa Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor. Maksymalna suma wymiarów (wysokość, szerokość i głębokość) max 82 cm z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, metalowa. Zasilacz o mocy maksymalnej 240W Wbudowany głośnik minimum 1W; Porty (przód komputera): min. 2x USB 3.0, port audio (mikrofon, słuchawki), możliwość rozbudowy o kolejne 2 porty USB Porty (tył komputera): min. 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, ethernet (RJ-45), VGA, 2x DisplayPort, 10. BIOS BIOS komputera zgodny z UEFI. Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag/numerze inwentaryzacyjnym, - wersja BIOS wraz z datą jego prezentacji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, - ilości (pojemności) zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, - wybranej karcie graficznej, - stanie wentylatorów: procesora, zasilacza, - napędach optycznych lub dyskach twardych podłączonych do portów SATA1-3 i esata (min. informacja o P/N producenta danego komponentu). Możliwość, z poziomu BIOS: - włączenia/wyłączenia lub przydzielenia adresu dla portu RS 232, - włączenia/wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB, - włączenia/wyłączenia selektywnego grupy portów USB zlokalizowanych z przodu lub tyłu komputera, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA i esata, - włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty sieciowej oraz możliwości bootwania PXE - zmiany pracy wentylatorów między trybem optrymalizacji głośności lub temperatury, - monitoringu parametrów termicznych wraz z alertowaniem, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, opcja wymagania hasła 17

18 administratora przy flashowaniu BIOSu, - włączenia/wyłączenia możliwości flashowania BIOS do starszej wersji, - wglądu w system zbierania logów systemowych z możliwością czyszczenia logów - włączenia/wyłączenia wykrywania zmian w konfiguracji sprzętowej komputera (w przypadku gdy funkcja jest włączona i zostanie wykryta zmiana sprzętowa, użytkownik będzie o tym informowany podczas przebiegu procedury POST, usunięcie informacji o zmianie jest możliwe tylko poprzez dokonanie zmian w ustawieniach BIOS), - zablokowania, odblokowania jak i zmiany kolejności urządzeń wykorzystywanych do BOOT-owania systemu, - ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie może wykrywać urządzeń BOOT-ujących podłączonych przez interfejs USB, natomiast po uruchomieniu się systemu operacyjnego porty USB stają się aktywne. 11. Certyfikaty i Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) standardy 12. Warunki Minimum 5-letnia gwarancja producenta NBD OSS. czas reakcji serwisu - do końca gwarancji następnego dnia roboczego 13. Bezpieczeństwo i Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: 1) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; 2) zdalną konfigurację ustawień BIOS; 3) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 4) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami. 15. Wsparcie Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (numer o zredukowanej odpłatności, w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania techniczne gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: producenta 1. Weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) 2. Czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji 3. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera 4. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Oprogramowanie System operacyjny - zgodność funkcjonalna z 64-bitowym systemem operacyjnym. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu; Pakiet biurowy zawierający minimum edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, moduł do tworzenia prezentacji. Licencja na korzystanie z systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego udzielana zamawiającemu musi być udzielona na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich. 16. Wymagania dodatkowe 1. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 2. Klawiatura USB w układzie polski programisty 3. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 4. Nagrywarka SATA DVD +/-RW 18

19 Monitor dla stacji roboczych (dla jednostek podległych Zamawiającemu) 30 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1. Typ ekranu 19.5 " ( 49.4 cm) 2. Panel TN LED 3. Regulacja Tilt, swivel, pivot, stojak z regulacją wysokości 4. Rozdzielczość nominalna 1600 x Złącze VGA, DipslayPort, HDMI 6. Czas reakcji matrycy 5 ms 7. Gwarancja Gwarancja minimum 5 letnia 8. Głośniki NIE 9. Kąt pochylenia 30 w górę; 5 w dół 10. Wymagane akcesoria w zestawie Kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA (D-SUB), kabel DisplayPort III. Serwer 1szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Serwer Rack 1. Obudowa Rack 2-3U z możliwością instalacji min. 4 dysków 3,5" 2. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowego. 3. Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem 4. Min 12 GB pamięci RAM 5. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x Min 4 porty USB 2.0, co najmniej 2 z przodu, port VGA, 2 porty RJ45, 7. Wbudowana w płytę główną czteroportowa karta Gigabit Ethernet 8. Co najmniej 4 wolne sloty PCIe. 9. Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60. Kontroler musi działać przy zainstalowanym jednym procesorze. 10. Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS i SSD. 11. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min każdy 1 TB SATA III 7,2k RPM 12. Konfiguracja RAID Wbudowany napęd DVD RW 14. Zasilacze o mocy 460W (2 szt. redundacja) 2. Certyfikaty i Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) standardy 3. Podtrzymanie zasilania UPS do montażu w szafie rack 19` wysokość 2U lub 3U, moc pozorna 1000VA, rzeczywista 650 Wat, czas przełączenia na baterię 3ms, czas podtrzymania dla obciążenia 100% - 3,5 min, zimny start, 4xIEC320 C13 (10A). 4. Warunki gwarancji 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 5. Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. 19

20 6. Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2012 Standard lub równoważny. Warunki równoważności: 1. Licencja na serwerowy system operacyjny musi pozwalać na instalację w serwerach wyposażonych w dwa procesory fizyczne. 2. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. 3. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 4. Możliwość wykorzystania, do 320 logicznych procesorów oraz 4TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 5.Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych, 1TB pamięci RAM oraz dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 6. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. 7. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 8. Wsparcie, na umożliwiającym to sprzęcie, dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 7. Instalacja 1. dostarczenie serwera pod adres wskazany przez Zamawiającego; 2. dostarczenie w pliku tekstowym oraz w wersji papierowej zbiorczej informacji o licencjach systemu operacyjnego, pakietu antywirusowego wraz z numerami seryjnymi sprzętu oraz oprogramowania, miejscem instalacji; IV Sprzęt umożliwiający dostęp do Internetu: a) dla 200 lokalizacji gospodarstw domowych Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Standard IEEE a, IEEE 802.3u, IEEE n 2. Wymagane porty 1x 10/100 Mbps RJ Oczekiwane tryby pracy Access Point 4. Pamięć operacyjna Min 32 MB 5. Pamięć flash 8 MB 6. Pasmo częstotliwości 2,4GHz lub 5,0Ghz 7. Regulowana szerokość kanału 5/10/20/40 MHz 7. Antena Wbudowana, min 18 dbi 9. Szerokość wiązki Max. 20 / Dopuszczalna temperatura pracy -30 C 70 C 11. Sprzęt musi być oznakowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), oraz z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009r. Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Przewodnikiem w zakresie promocji Wymagania dodatkowe projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Przewodnik można pobrać ze strony: a_ pdf Gwarancja 60m-cy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu o parametrach równoważnych. Jako urządzania równoważne Zamawiający rozumie urządzenia dostępowe stosowane dla 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo