DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW"

Transkrypt

1 DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic); - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi impulsem elektrycznym (np. Multec, Motronic). Na rysunku przedstawiono schemat blokowy układu wtryskowego z komputerem sterujcym zarówno wtryskiwaczem (-ami), jak i zapłonem. Konkretne rozwizania mog zawiera tylko niektóre z podanych elementów, jak te by poszerzone o dodatkowe funkcje. Wyszukiwanie niesprawnego elementu układu, w przypadku wystpienia zakłóce pracy silnika, polega na odczytaniu kodów samodiagnozy z błysków

2 diody lub za pomoc odpowiedniego specjalistycznego czytnika, albo na sprawdzeniu kolejno poszczególnych czujników za pomoc zwykłego multimetru lub diagnoskopu. Odczytywanie kodów z błysków diody Mikroprocesorowe urzdzenie sterujce ma zdolno do szerokiej samodiagnostyki, która umoliwia uytkownikowi lub mechanikowi wykrycie przypadków wadliwego funkcjonowania systemu na podstawie sygnałów wysyłanych przez diod LED umieszczon na komputerze (np. NISSAN) lub w zestawie wskaników (np. Polonez 1.5/1.6 GLI). Sposób interpretowania informacji przekazywanych przez diod został przedstawiony na przykładzie układu wtryskowego Multec, stosowanego w samochodzie Polonez 1.5/1.6 GLI. Zawiecenie si lampki CHECK ENGINE w zestawie wskaników podczas rozruchu silnika jest zjawiskiem normalnym i wiadczy o rozpoczciu procedury automatycznej kontroli układu. Jeeli układ wtryskowy jest sprawny, to lampka ganie. Gdyby lampka nie zgasła lub zgasła po pewnym czasie, nie naley odłcza bez wyranej potrzeby akumulatora ani urzdzenia sterujcego do chwili zidentyfikowania usterki przez ASO. Przypadek wystpienia niesprawnoci jest zapamitywany przez komputer, jeli nawet lampka po pewnym czasie ganie (np. kiedy wada samoistnie zanika), i mona go póniej odczyta wywołujc błyski lampki lub podłczajc komputer PC, pod warunkiem, e ani akumulator, ani komputer nie zostały odłczone. W celu uruchomienia diagnostyki układu naley zatrzyma silnik. Zewrze styki A i B (np. spinaczem) w gniedzie wtykowym do diagnostyki, znajdujcym si pod schowkiem w tablicy rozdzielczej (rys. 1) Przekrci kluczyk w stacyjce w połoenie GO (silnik unieruchomiony). Rys.1. oznaczenie styków w gniedzie wtykowym do diagnostyki (Polonez 1.5/1.6 GLI)

3 Lampka kontrolna zacznie błyska, przekazujc kody. Kady kod składa si z dwóch grup krótkich błysków. Czas midzy błyskami jest bardzo krótki (0,4 s), natomiast midzy grupami błysków wynosi około 1 s. Kod jest podawany trzykrotnie, w odstpach trzysekundowych. Na przykład kod 24 bdzie wywietlany w nastpujcej sekwencji. Jako pierwszy bdzie zawsze podawany kod 12, po nim nastpi kody zarejestrowanych usterek, kady trzykrotnie. Po zakoczeniu przekazywania kodów cykle zostaj powtórzone, poczynajc od kodu 12. jeeli komputer nie zarejestrował adnej niesprawnoci układu, to lampka kontrolna bdzie przekazywa błyskami stale kod 12, który oznacza, e silnik nie pracuje. Poniej zostan omówione wybrane kody usterek oraz niektóre moliwe przyczyny ich powstawania. UWAGA. Komputer EMC nie dostrzega rónicy midzy uszkodzeniem czujnika a niesprawnym połczeniem elektrycznym. Dlatego przed dokonaniem wymiany czujnika naley si upewni, e jego przyłcze elektryczne jest poprawne. Kod 12 Kod ten przeprowadza zawsze kody błyskowe wadliwego działania systemu. Brak błysków oznacza, e lampka CHECK ENGINE jest przepalona lub ma złe połczenie. Kod 13 Sygnalizowana usterka: brak sygnału z sondy lambda. Przyczyna: uszkodzona sonda lambda lub wadliwe jej połczenie. W takim przypadku układ wtryskowy pracuje w układzie otwartym bez sprzenia z sond. Brak sygnału z sondy moe by spowodowany zanieczyszczeniem jej korpusu wskutek stosowania benzyny ołowiowej. Kod 14

4 Sygnalizowana usterka: zbyt wysoki sygnał z czujnika temperatury płynu chłodzcego. Przyczyna: jeeli wskanik na tablicy przyrzdów pokazywał w czasie jazdy normaln temperatur silnika, to przyczyna usterki jest uszkodzony czujnik lub przebicie do masy w jego podłczeniu. W takim przypadku komputer przyjmuje do sterowania układem stał warto temperatury 80ºC. Kod 15 Sygnalizowana usterka: zbyt niski sygnał z czujnika temperatury płynu chłodzcego. Przyczyna: jeeli wskanik na tablicy przyrzdów pokazywał w czasie jazdy normaln temperatur silnika, to przyczyn usterki jest uszkodzony czujnik lub przerwa w jego podłczeniu. Kody 21 i 22 Sygnalizowana usterka: nieprawidłowy sygnał z czujnika połoenia przepustnicy. Przyczyna; uszkodzony czujnik lub wadliwe jego podłczenie. W takim przypadku komputer przejmuje sterowanie czasem wtrysku na podstawie zaprogramowanych wczeniej danych z tak zwanej mapy. Aby sprawdzi czujnik, naley odłczy od niego wtyczk i sprawdzi omomierzem w gniazdku rezystancj midzy stykami. Pomiar pomidzy stykami Wymagana rezystancja A i B B i C przepustnica zamknita B i C przepustnica całkowicie otwarta Kod 24 Sygnalizowana usterka: brak sygnału z czujnika prdkoci pojazdu.

5 Przyczyna: uszkodzony czujnik lub wadliwe jego podłczenie. Przyczyn moe by równie uszkodzenie przekładni prdkociomierza, bdzie si to jednak objawiało brakiem wskaza prdkociomierza. Po wystpieniu usterki komputer sterujc układem pomija dane o prdkoci samochodu. Kody 33 i 34 Sygnalizowana usterka: nieprawidłowy sygnał z czujnika cinienia o kolektorze sscym. Przyczyna: uszkodzony czujnik, wadliwe jego połczenie elektryczne lub niesprawny przewód podcinieniowy łczcy czujniki z kolektorem ( zatkany lub niesprawny) Komputer przechodzi wtedy na prac według tak zwanej mapy. Kod 35 Sygnalizowana usterka: nierównomierno prdkoci obrotowej biegu jałowego (przekraczajca ± 100 obr/min). Przyczyna: uszkodzony zawór dodatkowego powietrza lub wadliwe jego podłczenie, nieszczelny przewód podcinieniowy prowadzcy do serwa hamulców albo nieszczelny przewód podcinieniowy przy zespole wtryskiwacza (pod warunkiem, e luz zaworów i przerwa iskrowa wiec zapłonowych zostały prawidłowo wyregulowane). Wymagana prdko biegu jałowego wynosi obr/min, przy nagrzanym silniku oraz wyłczonych wszystkich odbiornikach i mona j sprawdzi za pomoc odpowiedniego miernika. Aby sprawdzi silnik krokowy, naley zmierzy omomierzem rezystancj midzy stykami A i B oraz C i D, która powinna wynosi Działanie zaworu dodatkowego powietrza mona sprawdzi po jego wymontowaniu. Iglica zaworu musi przesuwa si w korpusie bez zaci. Wcisn iglic zaworu do rodka korpusu i włczy zapłon. Silnik powinien wysun powoli iglic. Kod 42 Sygnalizowana usterka: brak impulsów z układu zapłonowego. Przyczyna: uszkodzenie elementu układu zapłonowego, skorodowane lub zawilgocone styki w złczce 6-wtykowej układu zapłonowego, nieprawidłowo ustawiona szczelina czujnika połoenia ZZ lub niesprawny przewód łczcy ten czujnik z modułem DIS.

6 W takim przypadku komputer przechodzi na sterowanie zapłonem w trybie awaryjnym. Sprawdzi za pomoc próbnika napicia cigło przewodów i połcze. Sprawdzi, czy do złcza 6-wtykowego pod cewkami nie przedostała si woda. Sprawdzi szczelin midzy czujnikiem połoenia ZZ a kołem pasowym i w razie potrzeby wyregulowa je na 0,6 0,7 mm. Kody 44 i 45 Sygnalizowana usterka: niewłaciwy sygnał z sondy lambda. Przyczyna: błd oprogramowania, uszkodzenie sondy lambda lub nieprawidłowe podłczenie elektryczne. W taki sposób jest równie sygnalizowane stałe spalenie zbyt ubogiej mieszanki (kod 44), spowodowane przedostawaniem si do układu dolotowego fałszywego powietrza lub podawaniem niedostatecznej iloci paliwa ( np. wskutek uszkodzenia regulatora cinienia lub wtryskiwacza, zatkania filtra paliwa lub przewodu paliwowego, oprónienia zbiornika paliwa). Kod 45 wskazuje spalanie zbyt bogatej mieszanki, spowodowane na przykład uszkodzeniem wtryskiwacza lub regulatora cinienia. W takim przypadku komputer przechodzi do sterowania układem bez sprzenia z sond lambda. Kod 51 Sygnalizowana usterka: wadliwe funkcjonowanie programu komputera. Przyczyna: wadliwe działanie mikroprocesora lub nieprawidłowe połczenia elektryczne urzdzenia sterujcego. Sprawdzi wszystkie połczenia elektryczne dochodzce do urzdzenia sterujcego. Sprawdzi przewód łczcy sond lambda z kolektorem wydechowym. Jeeli s sprawne, wymieni moduł pamici zewntrznej lub cały komputer. Kod 53 Sygnalizowana usterka: zbyt duy prd zasilania komputera. Przyczyna: zbyt due napicie zasilania (wiksze ni 16,9V) spowodowane uszkodzeniem regulatora napicia. Sprawdzi alternator i regulator napicia, który powinien utrzymywa napicie w zakresie 13 16,9V.

7 Kod 55 Sygnalizowana usterka: wadliwe działanie urzdzenia sterujcego. Przyczyna: wewntrzne uszkodzenie komputera, który trzeba wymieni. Do odczytywania kodów usterek w samochodzie Polonez mona równie wykorzysta prosty przyrzd RH310 (produkcji ZAE HOMEK ), który podłcza si do gniazda diagnostyki. Odczytywanie kodów czytnikiem Producenci urzdze oferuj dwie grupy czytników kodów autodiagnozy: specjalizowane, nazywane równie zadedykowanymi, oraz wielomarkowe, czyli uniwersalne, przeznaczone dla warsztatów nieautoryzowanych. Czytniki uniwersalne dysponuj odpowiednim zestawem złcz do rónych typów gniazd diagnostyki oraz wymiennymi modułami ( lub dyskietkami) układów logicznych. Po podłczeniu czytnika do gniazda diagnostyki silnika przyrzd przekazuje mechanikowi za pomoc ciekłokrystalicznego wywietlacza informacje o systemie i usterkach wystpujcych w sposób cigły lub sporadyczny. Przykładami takiego przyrzdu jest LASER 2000 angielskiej firmy LUCAS (rys. 2), MEMOREX 5000 włoskiej firmy MOTORSCAN (rys.3) czy tester KTS 300 niemieckiej firmy BOSCH. Rys.2. Przyrzd LASER 2000 do diagnostyki silnika 1-moduł pamici stałej, 2-moduł pamici wymiennej, 3- złcze

8 Rys. 3. Uniwersalny tester układów samodiagnostyki MEMOREX 5000 Rys 4. Czytnik kodów X.800 firmy Facom CZYTNIKI KODÓW STANU SILNIKA UNI-CHECK 2000 Zestaw podstawowy UNI-CHECK wykonuje opcje : Autodiagnozy, Serwis UNI-CHECKA, Kasowanie kontrolek serwisowych.

9 Aby móc przeprowadzi Diagnozowanie podzespołów: trzeba dokupi zestaw pomiarowy + ewentualnie sondy: pomiaru cinienia, akumulatora. Inne opcje: analizator spalin, cieka diagnostyczna podwozia, szarpaki, internetowe połczenie on-line z centrum pomocy technicznej- w chwili obecnej s w Polsce niedostpne. NI-CHECK 2000 jest urzdzeniem słucym do diagnostyki elektroniki samochodowej. W podstawowym ukompletowaniu umoliwia komunikacje ze sterownikami elektroniki (ECU, poduszka powietrzna i in.) w samochodzie. To co moe wykona UNI-CHECK w znacznej mierze zaley od sterownikakomputera samochodu. W nowszych modelach te moliwoci s zdecydowanie wiksze i obejmuj: odczyt parametrów pracy silnika i parametrów elementów wykonawczych widzianych przez centralk samochodu np:

10 temperatura cieczy chłodzcej, podcinienie w kolektorze sscym, obroty, czas wtrysku, krok silnika krokowego i inne. odczyt stanów pracy (tak/nie): zamknity obwód sondy, włczona klimatyzacja i in. odczyt i kasowanie błdów test podzespołów- np: aktywacja pompy, wtryskiwaczy, cewki itp. regulacja- nastawy podstawowe. opis postpowania w celu kasowania kontrolek serwisowych, zmiany wskaza itp. Posiadanie modułu pomiarowego z odpowiednimi sondami pozwala zmieni UNI-CHECKA w oscyloskop, multimetr, manometr. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Magneti Marelli Aftermarket: urzdzenie obsługuje modele pojazdów nastpujcych marek: Alfa Romeo,Audi, BMW, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford,Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo MOTOTESTER BOSCH MOT 151 Przenony tester silników zasilany z akumulatora 12 V badanego samochodu. Tester wyposaony jest w cztery programy diagnostyczne przeznaczone do testu silnika, pomiarów multimetrowych, testu wtrysku paliwa i analizy spalin. Przy zastosowaniu dodatkowego DieselAdaptera mona mierzy dynamiczny pocztek tłoczenia i regulacj wtrysku paliwa w silnikach z zapłonem samoczynnym. Do testera mona dodatkowo podłczy analizator spalin dziki czemu otrzymuje si wielofunkcyjny tester do szybkiej kontroli przed i po naprawie.

11 1. TEST SILNIKA : a) kontrola obwodu ładowania (napicie + natenie); b) kontrola ukł. zapłonowego (napicie po stronie pierwotnej cewki, czas trwania impulsu); c) kontrola ustawienia pkt zapłonu (statyczna, dynamiczna), kontrola pocztku tłoczenia pompy wtryskowej w silnikach diesla (przy zastosowaniu diesla adaptera); d) balans cylindrów ( HC) 2. MULTIMETR-MULTITEST a) kontrola napicia wzgldem masy pojazdu; b) kontrola natenia prdu przy zastosowaniu cg pomiarowych; c) napicia- niezalene zaciski; pomiar wzgldem masypojazdu d) opornoci - dokł. do 2-miejsc po przecinku np.:6,78 Ω e) temp. silnika; f) obroty silnika obr / min 3. TEST UKŁADU WTRYSKOWEGO: a) pomiar czasu wtrysku; b) kontrola pracy sondy lambda; c) współczynnik wypełnienia ( odczyt kodów usterek w Mercedesie KE-JETRONIC); d) temp. silnika; e) obroty silnika 4. ANALIZA SPALIN: a) CO; HC; CO2; O2; λ; obroty silnika b) temp. Silnika ( analiza spalin - przy zastosowaniu modułu analizatora spalin ETT 8.71) c) HC - Balans cylindrów z odczytem rónic HC przy wyłczaniu poszczególnych cylindrów TESTER SILNIKÓW MOT 240 Uniwersalny tester z cyfrowym oscyloskopem oraz zespołem pomiarowym Z kablami połczeniowymi i sondami pomiarowymi ma zastosowanie do wszystkich niezbdnych pomiarów przy testowaniu silnika i elektroniki w pojazdach samochodowych. Dziki temu moliwe jest diagnozowanie rónych systemów przygotowania mieszanki i zapłonowych. W połczeniu z odpowiednim analizatorem spalin lub analizatorem zadymienia mona take wykonywa pełn analiz spalin silników z zapłonem iskrowym lub zapłonem samoczynnym.

12 Funkcje pomiarowe s zgrupowane w nastpujce programy kontrolne: Test silników z zapłonem iskrowym oraz silników wysokoprnych z zapłonem samoczynnym Pomiary napicia, prdu, opornoci i temperatury Test benzynowych systemów wtryskowych Analiza spalin Oscyloskop do wszechstronnej diagnostyki układów zapłonowych przystosowany równie do układów bezrozdzielaczowych Oscyloskop wielofunkcyjny (niezbdny przy wyszukiwaniu usterek w elektronice pojazdowej) Zastosowanie: Silniki z zapłonem iskrowym do 12 cylindrów z automatyczn identyfikacj liczby cylindrów i systemu zapłonowego Systemy zapłonowe od rozdzielaczowych układów stykowych z jednym lub dwoma rozdzielaczami zapłonu, do w pełni elektronicznych, bezrozdzielaczowych układów zapłonowych z cewkami jedno- i dwubiegowymi do 8 obwodów Moliwo podłczenia testera poprzez adaptery specjalne do centralnych gniazd diagnostycznych, czujników połoenia GMP i rónych odmian systemów zapłonowych i wtryskowych łcznie z regulacj sond Lambda. Jednoczesne zestawienie do 3 wartoci pomiarowych wraz z pomniejszonym oscylogramem Wywietlanie duego oscylogramu wraz z prdkoci obrotow. Funkcje pomiarowe: Prdko obrotowa z czujnikiem połoenia GMP, z cg wyzwalajcych cylindra 1 lub z zacisku 1 cewki zapłonowej Punkt zapłonu oraz kt wyprzedzenia zapłonu z czujnika połoenia GMP lub lampy stoboskopowej Kt zwarcia w % lub w º WK i czas zwarcia w ms. Dynamiczny pocztek tłoczenia oraz kt wyprzedzenia wtrysk paliwa, prdko obrotowa w silnikach wysokoprnych przy uyciu adaptera do silników Diesla. Czas wtrysku mierzony na wtryskiwaczu lub specjalnych punktach pomiarowych Automatyczne porównanie cylindrów, pomiar bezwzgldnego i wzgldnego spadku prdkoci obrotowej oraz test HC Pomiar dynamiczny cinienia sprania przez analiz prdu rozruchowego Pomiar napicia w odniesieniu do masy lub bezpotencjałowo, napicie

13 sondy lambda oraz dynamiczny lub statyczny pomiar napicia zacisku 1 cewki zapłonowej Współczynnik wypełnienia impulsu (t-/t) Pomiar prdu przy uyciu cg prdowych do 1000 A lub 20 A Pomiar opornoci Pomiar temperatury Przebiegi zmian napicia po stronie pierwotnej i wtórnej, oscylogram dla pojedynczego cylindra, oscylogram dla wszystkich cylindrów, jak równie raster w układzie zwykłym lub przestrzennym, dla rozdzielaczowych jak i bezrozdzielaczowych systemów zapłonowych Pomiar przebiegów napicia i prdu w elektrycznych i elektronicznych układach pojazdów samochodowych. Moliwoci jakie daje oscyloskop testera MOT 240 mog by porównywalne jedynie z oscyloskopami laboratoryjnymi. Pami parametrów oraz pami pomiarów ( do 32 kolejnych oscylogramów) do obserwacji nieprawidłowoci przebiegów ( wykrywanie błdów sporadycznych) WYPOSAENIE DO MOT lampa stroboskopowa - czujnik temperatury oleju - kabel przyłczeniowy akumulatora B+ / B- -cgi prdowe 1000 A -kabel przyłczeniowy cewki zapłonowej (zacisk 1 i 15) do układów rozdzielaczowych - cgi wyzwalajce do przewodu wysokiego napicia cylindra 1 - kabel przyłczeniowy multimetru do pomiarów opornoci, napicia i wtryskiwaczy - sonda pojemnociowa do obwodu wtórnego - moduł programowy ( z jzykiem polskim) - igły pomiarowe ( 2szt ) - zaciski pomiarowe ( 2szt ) DANE TECHNICZNE - Procesor : Motorolla System operacyjny : OS9 - Rozdzielczo ekranu : 640x480 (VGA) - Czstotliwo odwieania : 60Hz - Ekran: matryca ciekłokrystaliczna (LCD) z podwietleniem (kontrast regulowany), wymiar ok. 10 (195 x 147 mm) - Zasilanie z akumulatora samochodu zakres napicia stałego : 9-28 V lub zasilacza sieciowego - Pobór mocy : ok. 23 W (2,5 A przy 9 V/1,5 A przy 1 2 V) - Zespól pomiarowy z wywietlaczem i uchwytem sond pomiarowych

14 Testery silników MOT 250 i 251 Uniwersalny tester z cyfrowym oscyloskopem oraz zespołem pomiarowym Z kablami połczeniowymi i sondami pomiarowymi ma zastosowanie do wszystkich niezbdnych pomiarów przy testowaniu silnika i elektroniki w pojazdach samochodowych. Dziki temu moliwe jest diagnozowanie rónych systemów przygotowania mieszanki i zapłonowych. W połczeniu z odpowiednim analizatorem spalin lub analizatorem zadymienia mona take wykonywa pełn analiz spalin silników z zapłonem iskrowym lub zapłonem samoczynnym. Funkcje pomiarowe s zgrupowane w nastpujce programy kontrolne: Test silników z zapłonem iskrowym oraz silników wysokoprnych z zapłonem samoczynnym Pomiary napicia, prdu, opornoci i temperatury Test benzynowych systemów wtryskowych Analiza spalin Oscyloskop do wszechstronnej diagnostyki układów zapłonowych przystosowany równie do układów bezrozdzielaczowych Oscyloskop wielofunkcyjny (niezbdny przy wyszukiwaniu usterek w elektronice pojazdowej) Zastosowanie: Silniki z zapłonem iskrowym do 12 cylindrów z automatyczn identyfikacj liczby cylindrów i systemu zapłonowego Systemy zapłonowe od rozdzielaczowych układów stykowych z jednym lub dwoma rozdzielaczami zapłonu, do w pełni elektronicznych, bezrozdzielaczowych układów zapłonowych z cewkami jedno- i dwubiegowymi do 8 obwodów Moliwo podłczenia testera poprzez adaptery specjalne do centralnych gniazd diagnostycznych, czujników połoenia GMP i rónych odmian systemów zapłonowych i wtryskowych łcznie z regulacj sond Lambda. Jednoczesne zestawienie do 3 wartoci pomiarowych wraz z pomniejszonym oscylogramem Wywietlanie duego oscylogramu wraz z prdkoci obrotow

15 Funkcje pomiarowe: Prdko obrotowa z czujnikiem połoenia GMP, z cg wyzwalajcych cylindra 1 lub z zacisku 1 cewki zapłonowej Punkt zapłonu oraz kt wyprzedzenia zapłonu z czujnika połoenia GMP lub lampy oscyloskopowej Kt zwarcia w % lub w º OWK i czas zwarcia w ms. Dynamiczny pocztek tłoczenia oraz kt wyprzedzenia wtrysk paliwa, prdko obrotowa w silnikach wysokoprnych przy uyciu adaptera do silników Diesla. Czas wtrysku mierzony na wtryskiwaczu lub specjalnych punktach pomiarowych Automatyczne porównanie cylindrów, pomiar bezwzgldnego i wzgldnego spadku prdkoci obrotowej oraz test HC Pomiar dynamiczny cinienia sprania przez analiz prdu rozruchowego Pomiar napicia w odniesieniu do masy lub bezpotencjałowo, napicie sondy lambda oraz dynamiczny lub statyczny pomiar napicia zacisku 1 cewki zapłonowej Współczynnik wypełnienia impulsu (t-/t) Pomiar prdu przy uyciu cg prdowych do 1000 A lub 20 A Pomiar opornoci Pomiar temperatury Przebiegi zmian napicia po stronie pierwotnej i wtórnej, oscylogram dla pojedynczego cylindra, oscylogram dla wszystkich cylindrów, jak równie raster w układzie zwykłym lub przestrzennym, dla rozdzielaczowych jak i bezrozdzielaczowych systemów zapłonowych Pomiar przebiegów napicia i prdu w elektrycznych i elektronicznych układach pojazdów samochodowych. Moliwoci jakie daje oscyloskop testera MOT mog by porównywalne jedynie z oscyloskopami laboratoryjnymi. Pami parametrów oraz pami pomiarów ( do 32 kolejnych oscylogramów) do obserwacji nieprawidłowoci przebiegów ( wykrywanie błdów sporadycznych) w0 MOT Urzdzenie główne z oscyloskopem i elementami obsługowymi, kablem połczeniowym i kablem zasilajcym, oraz zespołem pomiarowym z uchwytem sond pomiarowych i nastpujcymi sondami pomiarowymi: lampa stroboskopowa czujnik temperatury oleju

16 kabel przyłczeniowy akumulatora B+ / B- cgi prdowe 1000 A kabel przyłczeniowy cewki zapłonowej (zacisk 1 i 15) do układów rozdzielaczowych cgi wyzwalajce do przewodu wysokiego napicia cylindra 1 kabel przyłczeniowy multimetru do pomiarów opornoci, napicia i wtryskiwaczy sonda pojemnociowa do obwodu wtórnego igły pomiarowe ( 2szt ) zaciski pomiarowe ( 2szt ) WYPOSAENIE DODATKOWE do MOT 250: moduł programowy (z jzykiem polskim) zasilacz cgi prdowe 20A bocznik prdowy 500mA dzielnik napicia moduł analizatora spalin adapter Diesel drukarka wózek testera moduł komputera z kart KTS 500 adaptery specjalne MOT 251 Urzdzenie główne z oscyloskopem i elementami obsługowymi, (zamontowane na wózku) oraz zespołem pomiarowy z uchwytem sond pomiarowych (zamontowanym w szufladzie wózka) i nastpujcymi sondami pomiarowymi: lampa stroboskopowa czujnik temperatury oleju kabel przyłczeniowy akumulatora B+ / B- cgi prdowe 1000 A kabel przyłczeniowy cewki zapłonowej (zacisk 1 i 15) do układów rozdzielaczowych cgi wyzwalajce do przewodu wysokiego napicia cylindra 1 kabel przyłczeniowy multimetru do pomiarów opornoci, napicia i wtryskiwaczy sonda pojemnociowa do obwodu wtórnego igły pomiarowe ( 2szt ) zaciski pomiarowe ( 2szt )

17 WYPOSAENIE DODATKOWE do MOT 251: moduł programowy (z jzykiem polskim) zasilacz cgi prdowe 20A bocznik prdowy 500mA dzielnik napicia moduł analizatora spalin adapter Diesel drukarka wózek testera moduł komputera z kart KTS 500 adaptery specjalne Podrczny multimetr-oscyloskop BOSCH PMS 100 Testowanie i diagnoza: Silniki benzynowe i Diesla do 8 cylindrów, 2- lub 4-suwowe. Zasilanie systemów 6, 12 lub 24 V. Układy zapłonowe od systemów sterowanych przerywaczem do pełnych bezrozdzielaczowych systemów elektronicznych z cewkami jedno- lub dwubiegunowymi. Systemy wtryskowe z lub bez regulacji sond Lambda. Kompletna elektryka i elektronika samochodowa, a w szczególnoci samochodowe czujniki i elementy wykonawcze.

18 Przyrzd przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju pomiarów w technice motoryzacyjnej dziki zintegrowaniu w przenonym urzdzeniu multimetru cyfrowego i dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego. Dziki specjalnemu programowi sterujcemu opracowanemu pod ktem zastosowa motoryzacyjnych przyrzd umoliwia wykonywanie szybkich pomiarów układów zapłonowych i wtryskowych, elektronicznych systemów sterowania systemami samochodowymi oraz testowania układów elektrycznych samochodu. Do wykonania testu wystarczy wprowadzi liczb cylindrów silnika, typ układ zapłonu (iskrowy lub samoczynny), napicie akumulatora oraz rodzaj układu zapłonowego. Zakres urzdze podstawowych PMS w gumowej osłonie Zasilacz/Ładowarka 230 V/50 Hz o Adapter 12 V Komplet przewodów Cgi pojemnociowe Sonda indukcyjna dla pierwszego cylindra Komplet przewodów przedłuajcych Urzdzenie demonstracyjne Filtr do pomiarów sondy Lambda Wyposaenie dodatkowe: 1. Cgi prdowe 600 A 2. Czujnik temperatury oleju 3. Komplet do pomiaru silnika Diesla (bez czujnika) 4. Czujnik piezoelektryczny Diesel 6 mm 5. Ładowarka 24 V KTS 650 MULTIMEDIALNY, PRZENONY TESTER Tester KTS 650 z dwukanałowym multimetrem i dwukanałowym oscyloskopem przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowa mobilnych, ale mona go take wykorzystywa jako element sieci komputerowej. Tester wyposaony jest w monitor dotykowy typu Touchscreen obsługiwany przy pomocy specjalnego pióra lub opuszki palca. Zastosowano w nim take kolorowy wywietlacz oraz wyposaono w szereg nowych funkcji diagnostycznych. Tester KTS 650 jest ulepszon wersj sprawdzonego, przenonego testera KTS 500.

19 Oprogramowanie ESI[tronic] zapisywane jest na dysku wielkoci 20 GB zintegrowanym w urzdzeniu KTS 650. Oprogramowanie to, działajce w rodowisku Windows, prowadzi mechanika przez wszystkie stopnie procedury diagnostycznej dostarczajc mu dokładnie tych informacji, które w danej chwili s potrzebne. Takie inteligentne połczenie danych dotyczcych diagnostyki urzdze sterujcych z danymi Systemu Informacji Serwisowej (SIS), umoliwiajce skuteczn diagnostyk usterek, eksperci firmy Bosch okrelaj mianem "Computer Aided Service - CAS" (serwis wspomagany komputerowo). Przy pomocy zewntrznego napdu DVD program ESI[tronic] oraz ukazujce si co kwartał uaktualnienia wgrywane s na twardy dysk testera KTS 650. Tester KTS 650 jest przystosowany do obsługi wszystkich protokołów diagnostycznych. Oprócz systemów ISO do pojazdów europejskich, systemów SAE do pojazdów amerykaskich i japoskich urzdzenie KTS 650 moe take przetwarza protokoły CAN do badania nowoczesnych systemów z magistralami transmisji danych CAN, które coraz czciej stosowane s w nowych pojazdach. W przeciwiestwie do poprzedniego modelu tester KTS 650 jest wyposaony w dwukanałowy multimetr do pomiaru napicia, rezystancji i natenia prdu. Ponadto nowy tester posiada równie dwukanałowy oscyloskop, który umoliwia odczyt w zakresie 100 khz w trybie jednokanałowym lub 2 x 50 khz w trybie dwukanałowym. Tym samym oscyloskop nadaje si do diagnostyki czujników w pojazdach. W kolorowym wywietlaczu TFT o przektnej obrazu 30 cm, wyposaonym w funkcj Touchscreen, zastosowano ekran innej konstrukcji ni w standardowych notebookach. Wyrónia si on wysok odpornoci, czystoci kolorów i duym ktem odczytu. Cechy te decyduj o jego przydatnoci do pracy w warunkach warsztatowych, gdy nawet przy niekorzystnym owietleniu i rozdzielczoci ekranu 800 x 600 widoczne s wszystkie informacje: kody błdów, wartoci pomiarowe oraz kolejne kroki procedury diagnostycznej. Oprócz koncepcji obsługi Touchscreen, do której wykorzystuje si specjalne pióro lub palce, system mona uruchamia i wyłcza przy pomocy przycisku sensorowego. Drugi przycisk wywołuje menu, z którego mona uzyska dostp do kolejnych funkcji, np. wywietlenia na ekranie wirtualnej klawiatury.

20 Tester KTS 650 moe by wykorzystywany w sposób mobilny lub jako element sieci komputerowej. Urzdzenie jest przystosowane do współpracy w ramach sieci warsztatowej ASA (AWN) oraz sieci LAN (10/100 megabitów) i mona je włczy do sieci przy pomocy dostpnych w handlu kart sieciowych WLAN. Ponadto tester KTS 650 jest przystosowany do korzystania z multimediów. Dziki wbudowanemu głonikowi jest on przygotowany do korzystania z funkcji sterowania głosowego. Urzdzenie KTS 650 posiada take wszystkie powszechne obecnie złcza i akcesoria, takie jak USB, karta PC, karta graficzna VGA, wejcie do podłczenia zewntrznej klawiatury i myszy. Podobnie jak poprzedni model, równie tester KTS 650 wyposaony jest w zabezpieczenia chronice go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niewielki ciar - ok. 4 kg, wymiary notebooka i praktyczny uchwyt umoliwiaj łatwy transport testera oraz stosowanie go równie podczas jazdy próbnej. Tester moe by zasilany z akumulatora w samochodzie lub z własnych akumulatorów, których czas pracy wynosi ok. 1-2 godzin. Złcza / Wejcia w KTS 650 Diagnoza Sterowników Dwukanałowy multimetr/oscyloskop Dwa wejcia typu USB Wejcie typu LAN (10/100 Mbit) Gniazdo PC-Card, do np. standardowej karty WLAN lub napdu DVD VGA (zewntrzny monitor) Audio (Micro-ln, Line-Out, Headset) PS/2 (klawiatura / mysz ) Wejcia do zasilacza Cechy techniczne KTS 650 System operacyjny Windows ME Moduł PC - Mobilny Intel Celeron, 400 MHz, MB RAM, - Dysk twardy 20 GB Urzdzenie dostosowane do wymogów przemysłowych Ekran -12,1" wywietlacz TFT, - Dotykowy ekran (obsługa przy uyciu sztyftu lub palca) - Rozdzielczo SVGA (800 x 600) Standard przemysłowy

21 Uchwyt stanowicy podpórk zintegrowany jest z obudow Ciar ok.. 4 kg, tester przenony Przyciski - Przycisk WŁ/WYŁ, - Przyciski funkcji dodatkowych (sterowanie podwietleniem, klawiatura wirtualna,...) Najmniej przycisków jak tylko było moliwe. Stan pracy okrelany przez 4 diody - WŁ / WYŁ, - Podłczenie do sieci, - Akumulator - stan naładowania, - zasoby systemu Szybki wgld w stan pracy urzdzenia KTS 650. Obudowa w specjalnej osłonie ochronnej PODRCZNY TESTER SYSTEMÓW KTS 100 Urzdzenie KTS 100 przygotowane do diagnozy EOBD. Przystosowane jest dla silników benzynowych i diesli. Przypomnijmy, e Bosch jest producentem elektronicznych komponentów sprzedawanych na rynek amerykaski, gdzie podobne procedury bada istniej ju od dawna. KTS 100 to przenone urzdzenie z wywietlaczem LCD, które obsługiwane jest tylko za pomoc szeciu przycisków. Po połczeniu urzdzenia z gniazdem OBD moliwe jest odczytanie: wanych przy analizie spalin parametrów, dodatkowych informacji ze sterownika OBD i wartoci rzeczywistych. Moliwe jest równie kasowanie błdów. KTS 100 jest dostpny jako samodzielne urzdzenie (w obudowie znanego ju na polskim rynku testera akumulatorów Bat 121), ale s te dostpne moduły OBD.

22 KTS 300 Podrczny tester do odczytów pamici usterek w elektronicznych systemach z samodiagnoz. Odczytywanie pamici usterek i wywietlanie tekstem miejsce usterki rodzaj usterki warunki otoczenia usterka statyczna usterka sporadyczna wskazówki usunicia usterki przez porównanie wartoci zmierzonych Wywietlanie wartoci zmierzonych i wymaganych ( zakres zaley od urzdzenia sterujcego) Parametry pracy i stany wyłczników przy: włczonym zapłonie na biegu jałowym przy wyłczonych odbiornikach Diagnostyka elementów wykonawczych (zakres zaleny od urzdzenia sterujcego) wtryskiwacze regulator biegu jałowego elektrozawór odprowadzania par paliwa przekaniki ZALETY KTS 300 Szybkie wywietlanie danych sterowane Dua pojemno pamici dla szczegółowych danych i programów testujcych. Obszerna informacja podczas jednego wywietlania. Wywietlacz ciekłokrystaliczny, 4-wierszowy z podwietleniem Gotowy do uycia w kadym miejscu i czasie Przenony w kade miejsce dziki akumulatorkom NC. Wywoływanie danych bezporednio przy samochodzie, jak równie póniej przy stole..diagnostyka prawie wszystkich europejskich systemów elektronicznych Złcze do szeregowej samodiagnostyki, według zlece norm ISO, zaaprobowanej przez wikszo producentów samochodów. Zgłoszenie usterki w postaci tekstu Jednoznaczne dane i informacje tekstem, nie s potrzebne dodatkowe dokumenty.

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku Wprowadzenie Wygodna praca

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Tylko najnowocześniesze narzędzia diagnostyczne i czytniki kodów błędów mogą odczytać informację z EOBD.

Tylko najnowocześniesze narzędzia diagnostyczne i czytniki kodów błędów mogą odczytać informację z EOBD. 43913 - Elektroniczny czytnik kodów błędów z wtyczką EOBD 2 Wstęp Co to jest EOBD? EOBD jest to skrót od European On-board Diagnostics czyli europejskiego systemu diagnostyki pojazdowej. Czytnik ten jest

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec Nr 1/51 wiosna 2014 www.motobosch.pl www.bosch-service.pl Nowy program świec zapłonowych Regenerowane wtryskiwacze Common Rail Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec nr 1/51

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ (01) KWIECIEŃ 2012 TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 Złote Medale MTP str. 10 NOWOŚCI TARGOWE str. 12 TWÓJ SPECJALISTA W ZAKRESIE CZUJNIKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Analiza składu spalin silników ZI cz.1

Analiza składu spalin silników ZI cz.1 Spis treści dodatek techniczny Analiza składu spalin silników ZI cz.1 Kompendium praktycznej wiedzy dodatek techniczny do WIADOMOŚCI Inter Cars S.A. nr 28 / Wrzesień 2008 AUTOR: mgr inż. Stefan Myszkowski

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo