DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW"

Transkrypt

1 DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic); - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi impulsem elektrycznym (np. Multec, Motronic). Na rysunku przedstawiono schemat blokowy układu wtryskowego z komputerem sterujcym zarówno wtryskiwaczem (-ami), jak i zapłonem. Konkretne rozwizania mog zawiera tylko niektóre z podanych elementów, jak te by poszerzone o dodatkowe funkcje. Wyszukiwanie niesprawnego elementu układu, w przypadku wystpienia zakłóce pracy silnika, polega na odczytaniu kodów samodiagnozy z błysków

2 diody lub za pomoc odpowiedniego specjalistycznego czytnika, albo na sprawdzeniu kolejno poszczególnych czujników za pomoc zwykłego multimetru lub diagnoskopu. Odczytywanie kodów z błysków diody Mikroprocesorowe urzdzenie sterujce ma zdolno do szerokiej samodiagnostyki, która umoliwia uytkownikowi lub mechanikowi wykrycie przypadków wadliwego funkcjonowania systemu na podstawie sygnałów wysyłanych przez diod LED umieszczon na komputerze (np. NISSAN) lub w zestawie wskaników (np. Polonez 1.5/1.6 GLI). Sposób interpretowania informacji przekazywanych przez diod został przedstawiony na przykładzie układu wtryskowego Multec, stosowanego w samochodzie Polonez 1.5/1.6 GLI. Zawiecenie si lampki CHECK ENGINE w zestawie wskaników podczas rozruchu silnika jest zjawiskiem normalnym i wiadczy o rozpoczciu procedury automatycznej kontroli układu. Jeeli układ wtryskowy jest sprawny, to lampka ganie. Gdyby lampka nie zgasła lub zgasła po pewnym czasie, nie naley odłcza bez wyranej potrzeby akumulatora ani urzdzenia sterujcego do chwili zidentyfikowania usterki przez ASO. Przypadek wystpienia niesprawnoci jest zapamitywany przez komputer, jeli nawet lampka po pewnym czasie ganie (np. kiedy wada samoistnie zanika), i mona go póniej odczyta wywołujc błyski lampki lub podłczajc komputer PC, pod warunkiem, e ani akumulator, ani komputer nie zostały odłczone. W celu uruchomienia diagnostyki układu naley zatrzyma silnik. Zewrze styki A i B (np. spinaczem) w gniedzie wtykowym do diagnostyki, znajdujcym si pod schowkiem w tablicy rozdzielczej (rys. 1) Przekrci kluczyk w stacyjce w połoenie GO (silnik unieruchomiony). Rys.1. oznaczenie styków w gniedzie wtykowym do diagnostyki (Polonez 1.5/1.6 GLI)

3 Lampka kontrolna zacznie błyska, przekazujc kody. Kady kod składa si z dwóch grup krótkich błysków. Czas midzy błyskami jest bardzo krótki (0,4 s), natomiast midzy grupami błysków wynosi około 1 s. Kod jest podawany trzykrotnie, w odstpach trzysekundowych. Na przykład kod 24 bdzie wywietlany w nastpujcej sekwencji. Jako pierwszy bdzie zawsze podawany kod 12, po nim nastpi kody zarejestrowanych usterek, kady trzykrotnie. Po zakoczeniu przekazywania kodów cykle zostaj powtórzone, poczynajc od kodu 12. jeeli komputer nie zarejestrował adnej niesprawnoci układu, to lampka kontrolna bdzie przekazywa błyskami stale kod 12, który oznacza, e silnik nie pracuje. Poniej zostan omówione wybrane kody usterek oraz niektóre moliwe przyczyny ich powstawania. UWAGA. Komputer EMC nie dostrzega rónicy midzy uszkodzeniem czujnika a niesprawnym połczeniem elektrycznym. Dlatego przed dokonaniem wymiany czujnika naley si upewni, e jego przyłcze elektryczne jest poprawne. Kod 12 Kod ten przeprowadza zawsze kody błyskowe wadliwego działania systemu. Brak błysków oznacza, e lampka CHECK ENGINE jest przepalona lub ma złe połczenie. Kod 13 Sygnalizowana usterka: brak sygnału z sondy lambda. Przyczyna: uszkodzona sonda lambda lub wadliwe jej połczenie. W takim przypadku układ wtryskowy pracuje w układzie otwartym bez sprzenia z sond. Brak sygnału z sondy moe by spowodowany zanieczyszczeniem jej korpusu wskutek stosowania benzyny ołowiowej. Kod 14

4 Sygnalizowana usterka: zbyt wysoki sygnał z czujnika temperatury płynu chłodzcego. Przyczyna: jeeli wskanik na tablicy przyrzdów pokazywał w czasie jazdy normaln temperatur silnika, to przyczyna usterki jest uszkodzony czujnik lub przebicie do masy w jego podłczeniu. W takim przypadku komputer przyjmuje do sterowania układem stał warto temperatury 80ºC. Kod 15 Sygnalizowana usterka: zbyt niski sygnał z czujnika temperatury płynu chłodzcego. Przyczyna: jeeli wskanik na tablicy przyrzdów pokazywał w czasie jazdy normaln temperatur silnika, to przyczyn usterki jest uszkodzony czujnik lub przerwa w jego podłczeniu. Kody 21 i 22 Sygnalizowana usterka: nieprawidłowy sygnał z czujnika połoenia przepustnicy. Przyczyna; uszkodzony czujnik lub wadliwe jego podłczenie. W takim przypadku komputer przejmuje sterowanie czasem wtrysku na podstawie zaprogramowanych wczeniej danych z tak zwanej mapy. Aby sprawdzi czujnik, naley odłczy od niego wtyczk i sprawdzi omomierzem w gniazdku rezystancj midzy stykami. Pomiar pomidzy stykami Wymagana rezystancja A i B B i C przepustnica zamknita B i C przepustnica całkowicie otwarta Kod 24 Sygnalizowana usterka: brak sygnału z czujnika prdkoci pojazdu.

5 Przyczyna: uszkodzony czujnik lub wadliwe jego podłczenie. Przyczyn moe by równie uszkodzenie przekładni prdkociomierza, bdzie si to jednak objawiało brakiem wskaza prdkociomierza. Po wystpieniu usterki komputer sterujc układem pomija dane o prdkoci samochodu. Kody 33 i 34 Sygnalizowana usterka: nieprawidłowy sygnał z czujnika cinienia o kolektorze sscym. Przyczyna: uszkodzony czujnik, wadliwe jego połczenie elektryczne lub niesprawny przewód podcinieniowy łczcy czujniki z kolektorem ( zatkany lub niesprawny) Komputer przechodzi wtedy na prac według tak zwanej mapy. Kod 35 Sygnalizowana usterka: nierównomierno prdkoci obrotowej biegu jałowego (przekraczajca ± 100 obr/min). Przyczyna: uszkodzony zawór dodatkowego powietrza lub wadliwe jego podłczenie, nieszczelny przewód podcinieniowy prowadzcy do serwa hamulców albo nieszczelny przewód podcinieniowy przy zespole wtryskiwacza (pod warunkiem, e luz zaworów i przerwa iskrowa wiec zapłonowych zostały prawidłowo wyregulowane). Wymagana prdko biegu jałowego wynosi obr/min, przy nagrzanym silniku oraz wyłczonych wszystkich odbiornikach i mona j sprawdzi za pomoc odpowiedniego miernika. Aby sprawdzi silnik krokowy, naley zmierzy omomierzem rezystancj midzy stykami A i B oraz C i D, która powinna wynosi Działanie zaworu dodatkowego powietrza mona sprawdzi po jego wymontowaniu. Iglica zaworu musi przesuwa si w korpusie bez zaci. Wcisn iglic zaworu do rodka korpusu i włczy zapłon. Silnik powinien wysun powoli iglic. Kod 42 Sygnalizowana usterka: brak impulsów z układu zapłonowego. Przyczyna: uszkodzenie elementu układu zapłonowego, skorodowane lub zawilgocone styki w złczce 6-wtykowej układu zapłonowego, nieprawidłowo ustawiona szczelina czujnika połoenia ZZ lub niesprawny przewód łczcy ten czujnik z modułem DIS.

6 W takim przypadku komputer przechodzi na sterowanie zapłonem w trybie awaryjnym. Sprawdzi za pomoc próbnika napicia cigło przewodów i połcze. Sprawdzi, czy do złcza 6-wtykowego pod cewkami nie przedostała si woda. Sprawdzi szczelin midzy czujnikiem połoenia ZZ a kołem pasowym i w razie potrzeby wyregulowa je na 0,6 0,7 mm. Kody 44 i 45 Sygnalizowana usterka: niewłaciwy sygnał z sondy lambda. Przyczyna: błd oprogramowania, uszkodzenie sondy lambda lub nieprawidłowe podłczenie elektryczne. W taki sposób jest równie sygnalizowane stałe spalenie zbyt ubogiej mieszanki (kod 44), spowodowane przedostawaniem si do układu dolotowego fałszywego powietrza lub podawaniem niedostatecznej iloci paliwa ( np. wskutek uszkodzenia regulatora cinienia lub wtryskiwacza, zatkania filtra paliwa lub przewodu paliwowego, oprónienia zbiornika paliwa). Kod 45 wskazuje spalanie zbyt bogatej mieszanki, spowodowane na przykład uszkodzeniem wtryskiwacza lub regulatora cinienia. W takim przypadku komputer przechodzi do sterowania układem bez sprzenia z sond lambda. Kod 51 Sygnalizowana usterka: wadliwe funkcjonowanie programu komputera. Przyczyna: wadliwe działanie mikroprocesora lub nieprawidłowe połczenia elektryczne urzdzenia sterujcego. Sprawdzi wszystkie połczenia elektryczne dochodzce do urzdzenia sterujcego. Sprawdzi przewód łczcy sond lambda z kolektorem wydechowym. Jeeli s sprawne, wymieni moduł pamici zewntrznej lub cały komputer. Kod 53 Sygnalizowana usterka: zbyt duy prd zasilania komputera. Przyczyna: zbyt due napicie zasilania (wiksze ni 16,9V) spowodowane uszkodzeniem regulatora napicia. Sprawdzi alternator i regulator napicia, który powinien utrzymywa napicie w zakresie 13 16,9V.

7 Kod 55 Sygnalizowana usterka: wadliwe działanie urzdzenia sterujcego. Przyczyna: wewntrzne uszkodzenie komputera, który trzeba wymieni. Do odczytywania kodów usterek w samochodzie Polonez mona równie wykorzysta prosty przyrzd RH310 (produkcji ZAE HOMEK ), który podłcza si do gniazda diagnostyki. Odczytywanie kodów czytnikiem Producenci urzdze oferuj dwie grupy czytników kodów autodiagnozy: specjalizowane, nazywane równie zadedykowanymi, oraz wielomarkowe, czyli uniwersalne, przeznaczone dla warsztatów nieautoryzowanych. Czytniki uniwersalne dysponuj odpowiednim zestawem złcz do rónych typów gniazd diagnostyki oraz wymiennymi modułami ( lub dyskietkami) układów logicznych. Po podłczeniu czytnika do gniazda diagnostyki silnika przyrzd przekazuje mechanikowi za pomoc ciekłokrystalicznego wywietlacza informacje o systemie i usterkach wystpujcych w sposób cigły lub sporadyczny. Przykładami takiego przyrzdu jest LASER 2000 angielskiej firmy LUCAS (rys. 2), MEMOREX 5000 włoskiej firmy MOTORSCAN (rys.3) czy tester KTS 300 niemieckiej firmy BOSCH. Rys.2. Przyrzd LASER 2000 do diagnostyki silnika 1-moduł pamici stałej, 2-moduł pamici wymiennej, 3- złcze

8 Rys. 3. Uniwersalny tester układów samodiagnostyki MEMOREX 5000 Rys 4. Czytnik kodów X.800 firmy Facom CZYTNIKI KODÓW STANU SILNIKA UNI-CHECK 2000 Zestaw podstawowy UNI-CHECK wykonuje opcje : Autodiagnozy, Serwis UNI-CHECKA, Kasowanie kontrolek serwisowych.

9 Aby móc przeprowadzi Diagnozowanie podzespołów: trzeba dokupi zestaw pomiarowy + ewentualnie sondy: pomiaru cinienia, akumulatora. Inne opcje: analizator spalin, cieka diagnostyczna podwozia, szarpaki, internetowe połczenie on-line z centrum pomocy technicznej- w chwili obecnej s w Polsce niedostpne. NI-CHECK 2000 jest urzdzeniem słucym do diagnostyki elektroniki samochodowej. W podstawowym ukompletowaniu umoliwia komunikacje ze sterownikami elektroniki (ECU, poduszka powietrzna i in.) w samochodzie. To co moe wykona UNI-CHECK w znacznej mierze zaley od sterownikakomputera samochodu. W nowszych modelach te moliwoci s zdecydowanie wiksze i obejmuj: odczyt parametrów pracy silnika i parametrów elementów wykonawczych widzianych przez centralk samochodu np:

10 temperatura cieczy chłodzcej, podcinienie w kolektorze sscym, obroty, czas wtrysku, krok silnika krokowego i inne. odczyt stanów pracy (tak/nie): zamknity obwód sondy, włczona klimatyzacja i in. odczyt i kasowanie błdów test podzespołów- np: aktywacja pompy, wtryskiwaczy, cewki itp. regulacja- nastawy podstawowe. opis postpowania w celu kasowania kontrolek serwisowych, zmiany wskaza itp. Posiadanie modułu pomiarowego z odpowiednimi sondami pozwala zmieni UNI-CHECKA w oscyloskop, multimetr, manometr. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Magneti Marelli Aftermarket: urzdzenie obsługuje modele pojazdów nastpujcych marek: Alfa Romeo,Audi, BMW, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford,Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo MOTOTESTER BOSCH MOT 151 Przenony tester silników zasilany z akumulatora 12 V badanego samochodu. Tester wyposaony jest w cztery programy diagnostyczne przeznaczone do testu silnika, pomiarów multimetrowych, testu wtrysku paliwa i analizy spalin. Przy zastosowaniu dodatkowego DieselAdaptera mona mierzy dynamiczny pocztek tłoczenia i regulacj wtrysku paliwa w silnikach z zapłonem samoczynnym. Do testera mona dodatkowo podłczy analizator spalin dziki czemu otrzymuje si wielofunkcyjny tester do szybkiej kontroli przed i po naprawie.

11 1. TEST SILNIKA : a) kontrola obwodu ładowania (napicie + natenie); b) kontrola ukł. zapłonowego (napicie po stronie pierwotnej cewki, czas trwania impulsu); c) kontrola ustawienia pkt zapłonu (statyczna, dynamiczna), kontrola pocztku tłoczenia pompy wtryskowej w silnikach diesla (przy zastosowaniu diesla adaptera); d) balans cylindrów ( HC) 2. MULTIMETR-MULTITEST a) kontrola napicia wzgldem masy pojazdu; b) kontrola natenia prdu przy zastosowaniu cg pomiarowych; c) napicia- niezalene zaciski; pomiar wzgldem masypojazdu d) opornoci - dokł. do 2-miejsc po przecinku np.:6,78 Ω e) temp. silnika; f) obroty silnika obr / min 3. TEST UKŁADU WTRYSKOWEGO: a) pomiar czasu wtrysku; b) kontrola pracy sondy lambda; c) współczynnik wypełnienia ( odczyt kodów usterek w Mercedesie KE-JETRONIC); d) temp. silnika; e) obroty silnika 4. ANALIZA SPALIN: a) CO; HC; CO2; O2; λ; obroty silnika b) temp. Silnika ( analiza spalin - przy zastosowaniu modułu analizatora spalin ETT 8.71) c) HC - Balans cylindrów z odczytem rónic HC przy wyłczaniu poszczególnych cylindrów TESTER SILNIKÓW MOT 240 Uniwersalny tester z cyfrowym oscyloskopem oraz zespołem pomiarowym Z kablami połczeniowymi i sondami pomiarowymi ma zastosowanie do wszystkich niezbdnych pomiarów przy testowaniu silnika i elektroniki w pojazdach samochodowych. Dziki temu moliwe jest diagnozowanie rónych systemów przygotowania mieszanki i zapłonowych. W połczeniu z odpowiednim analizatorem spalin lub analizatorem zadymienia mona take wykonywa pełn analiz spalin silników z zapłonem iskrowym lub zapłonem samoczynnym.

12 Funkcje pomiarowe s zgrupowane w nastpujce programy kontrolne: Test silników z zapłonem iskrowym oraz silników wysokoprnych z zapłonem samoczynnym Pomiary napicia, prdu, opornoci i temperatury Test benzynowych systemów wtryskowych Analiza spalin Oscyloskop do wszechstronnej diagnostyki układów zapłonowych przystosowany równie do układów bezrozdzielaczowych Oscyloskop wielofunkcyjny (niezbdny przy wyszukiwaniu usterek w elektronice pojazdowej) Zastosowanie: Silniki z zapłonem iskrowym do 12 cylindrów z automatyczn identyfikacj liczby cylindrów i systemu zapłonowego Systemy zapłonowe od rozdzielaczowych układów stykowych z jednym lub dwoma rozdzielaczami zapłonu, do w pełni elektronicznych, bezrozdzielaczowych układów zapłonowych z cewkami jedno- i dwubiegowymi do 8 obwodów Moliwo podłczenia testera poprzez adaptery specjalne do centralnych gniazd diagnostycznych, czujników połoenia GMP i rónych odmian systemów zapłonowych i wtryskowych łcznie z regulacj sond Lambda. Jednoczesne zestawienie do 3 wartoci pomiarowych wraz z pomniejszonym oscylogramem Wywietlanie duego oscylogramu wraz z prdkoci obrotow. Funkcje pomiarowe: Prdko obrotowa z czujnikiem połoenia GMP, z cg wyzwalajcych cylindra 1 lub z zacisku 1 cewki zapłonowej Punkt zapłonu oraz kt wyprzedzenia zapłonu z czujnika połoenia GMP lub lampy stoboskopowej Kt zwarcia w % lub w º WK i czas zwarcia w ms. Dynamiczny pocztek tłoczenia oraz kt wyprzedzenia wtrysk paliwa, prdko obrotowa w silnikach wysokoprnych przy uyciu adaptera do silników Diesla. Czas wtrysku mierzony na wtryskiwaczu lub specjalnych punktach pomiarowych Automatyczne porównanie cylindrów, pomiar bezwzgldnego i wzgldnego spadku prdkoci obrotowej oraz test HC Pomiar dynamiczny cinienia sprania przez analiz prdu rozruchowego Pomiar napicia w odniesieniu do masy lub bezpotencjałowo, napicie

13 sondy lambda oraz dynamiczny lub statyczny pomiar napicia zacisku 1 cewki zapłonowej Współczynnik wypełnienia impulsu (t-/t) Pomiar prdu przy uyciu cg prdowych do 1000 A lub 20 A Pomiar opornoci Pomiar temperatury Przebiegi zmian napicia po stronie pierwotnej i wtórnej, oscylogram dla pojedynczego cylindra, oscylogram dla wszystkich cylindrów, jak równie raster w układzie zwykłym lub przestrzennym, dla rozdzielaczowych jak i bezrozdzielaczowych systemów zapłonowych Pomiar przebiegów napicia i prdu w elektrycznych i elektronicznych układach pojazdów samochodowych. Moliwoci jakie daje oscyloskop testera MOT 240 mog by porównywalne jedynie z oscyloskopami laboratoryjnymi. Pami parametrów oraz pami pomiarów ( do 32 kolejnych oscylogramów) do obserwacji nieprawidłowoci przebiegów ( wykrywanie błdów sporadycznych) WYPOSAENIE DO MOT lampa stroboskopowa - czujnik temperatury oleju - kabel przyłczeniowy akumulatora B+ / B- -cgi prdowe 1000 A -kabel przyłczeniowy cewki zapłonowej (zacisk 1 i 15) do układów rozdzielaczowych - cgi wyzwalajce do przewodu wysokiego napicia cylindra 1 - kabel przyłczeniowy multimetru do pomiarów opornoci, napicia i wtryskiwaczy - sonda pojemnociowa do obwodu wtórnego - moduł programowy ( z jzykiem polskim) - igły pomiarowe ( 2szt ) - zaciski pomiarowe ( 2szt ) DANE TECHNICZNE - Procesor : Motorolla System operacyjny : OS9 - Rozdzielczo ekranu : 640x480 (VGA) - Czstotliwo odwieania : 60Hz - Ekran: matryca ciekłokrystaliczna (LCD) z podwietleniem (kontrast regulowany), wymiar ok. 10 (195 x 147 mm) - Zasilanie z akumulatora samochodu zakres napicia stałego : 9-28 V lub zasilacza sieciowego - Pobór mocy : ok. 23 W (2,5 A przy 9 V/1,5 A przy 1 2 V) - Zespól pomiarowy z wywietlaczem i uchwytem sond pomiarowych

14 Testery silników MOT 250 i 251 Uniwersalny tester z cyfrowym oscyloskopem oraz zespołem pomiarowym Z kablami połczeniowymi i sondami pomiarowymi ma zastosowanie do wszystkich niezbdnych pomiarów przy testowaniu silnika i elektroniki w pojazdach samochodowych. Dziki temu moliwe jest diagnozowanie rónych systemów przygotowania mieszanki i zapłonowych. W połczeniu z odpowiednim analizatorem spalin lub analizatorem zadymienia mona take wykonywa pełn analiz spalin silników z zapłonem iskrowym lub zapłonem samoczynnym. Funkcje pomiarowe s zgrupowane w nastpujce programy kontrolne: Test silników z zapłonem iskrowym oraz silników wysokoprnych z zapłonem samoczynnym Pomiary napicia, prdu, opornoci i temperatury Test benzynowych systemów wtryskowych Analiza spalin Oscyloskop do wszechstronnej diagnostyki układów zapłonowych przystosowany równie do układów bezrozdzielaczowych Oscyloskop wielofunkcyjny (niezbdny przy wyszukiwaniu usterek w elektronice pojazdowej) Zastosowanie: Silniki z zapłonem iskrowym do 12 cylindrów z automatyczn identyfikacj liczby cylindrów i systemu zapłonowego Systemy zapłonowe od rozdzielaczowych układów stykowych z jednym lub dwoma rozdzielaczami zapłonu, do w pełni elektronicznych, bezrozdzielaczowych układów zapłonowych z cewkami jedno- i dwubiegowymi do 8 obwodów Moliwo podłczenia testera poprzez adaptery specjalne do centralnych gniazd diagnostycznych, czujników połoenia GMP i rónych odmian systemów zapłonowych i wtryskowych łcznie z regulacj sond Lambda. Jednoczesne zestawienie do 3 wartoci pomiarowych wraz z pomniejszonym oscylogramem Wywietlanie duego oscylogramu wraz z prdkoci obrotow

15 Funkcje pomiarowe: Prdko obrotowa z czujnikiem połoenia GMP, z cg wyzwalajcych cylindra 1 lub z zacisku 1 cewki zapłonowej Punkt zapłonu oraz kt wyprzedzenia zapłonu z czujnika połoenia GMP lub lampy oscyloskopowej Kt zwarcia w % lub w º OWK i czas zwarcia w ms. Dynamiczny pocztek tłoczenia oraz kt wyprzedzenia wtrysk paliwa, prdko obrotowa w silnikach wysokoprnych przy uyciu adaptera do silników Diesla. Czas wtrysku mierzony na wtryskiwaczu lub specjalnych punktach pomiarowych Automatyczne porównanie cylindrów, pomiar bezwzgldnego i wzgldnego spadku prdkoci obrotowej oraz test HC Pomiar dynamiczny cinienia sprania przez analiz prdu rozruchowego Pomiar napicia w odniesieniu do masy lub bezpotencjałowo, napicie sondy lambda oraz dynamiczny lub statyczny pomiar napicia zacisku 1 cewki zapłonowej Współczynnik wypełnienia impulsu (t-/t) Pomiar prdu przy uyciu cg prdowych do 1000 A lub 20 A Pomiar opornoci Pomiar temperatury Przebiegi zmian napicia po stronie pierwotnej i wtórnej, oscylogram dla pojedynczego cylindra, oscylogram dla wszystkich cylindrów, jak równie raster w układzie zwykłym lub przestrzennym, dla rozdzielaczowych jak i bezrozdzielaczowych systemów zapłonowych Pomiar przebiegów napicia i prdu w elektrycznych i elektronicznych układach pojazdów samochodowych. Moliwoci jakie daje oscyloskop testera MOT mog by porównywalne jedynie z oscyloskopami laboratoryjnymi. Pami parametrów oraz pami pomiarów ( do 32 kolejnych oscylogramów) do obserwacji nieprawidłowoci przebiegów ( wykrywanie błdów sporadycznych) w0 MOT Urzdzenie główne z oscyloskopem i elementami obsługowymi, kablem połczeniowym i kablem zasilajcym, oraz zespołem pomiarowym z uchwytem sond pomiarowych i nastpujcymi sondami pomiarowymi: lampa stroboskopowa czujnik temperatury oleju

16 kabel przyłczeniowy akumulatora B+ / B- cgi prdowe 1000 A kabel przyłczeniowy cewki zapłonowej (zacisk 1 i 15) do układów rozdzielaczowych cgi wyzwalajce do przewodu wysokiego napicia cylindra 1 kabel przyłczeniowy multimetru do pomiarów opornoci, napicia i wtryskiwaczy sonda pojemnociowa do obwodu wtórnego igły pomiarowe ( 2szt ) zaciski pomiarowe ( 2szt ) WYPOSAENIE DODATKOWE do MOT 250: moduł programowy (z jzykiem polskim) zasilacz cgi prdowe 20A bocznik prdowy 500mA dzielnik napicia moduł analizatora spalin adapter Diesel drukarka wózek testera moduł komputera z kart KTS 500 adaptery specjalne MOT 251 Urzdzenie główne z oscyloskopem i elementami obsługowymi, (zamontowane na wózku) oraz zespołem pomiarowy z uchwytem sond pomiarowych (zamontowanym w szufladzie wózka) i nastpujcymi sondami pomiarowymi: lampa stroboskopowa czujnik temperatury oleju kabel przyłczeniowy akumulatora B+ / B- cgi prdowe 1000 A kabel przyłczeniowy cewki zapłonowej (zacisk 1 i 15) do układów rozdzielaczowych cgi wyzwalajce do przewodu wysokiego napicia cylindra 1 kabel przyłczeniowy multimetru do pomiarów opornoci, napicia i wtryskiwaczy sonda pojemnociowa do obwodu wtórnego igły pomiarowe ( 2szt ) zaciski pomiarowe ( 2szt )

17 WYPOSAENIE DODATKOWE do MOT 251: moduł programowy (z jzykiem polskim) zasilacz cgi prdowe 20A bocznik prdowy 500mA dzielnik napicia moduł analizatora spalin adapter Diesel drukarka wózek testera moduł komputera z kart KTS 500 adaptery specjalne Podrczny multimetr-oscyloskop BOSCH PMS 100 Testowanie i diagnoza: Silniki benzynowe i Diesla do 8 cylindrów, 2- lub 4-suwowe. Zasilanie systemów 6, 12 lub 24 V. Układy zapłonowe od systemów sterowanych przerywaczem do pełnych bezrozdzielaczowych systemów elektronicznych z cewkami jedno- lub dwubiegunowymi. Systemy wtryskowe z lub bez regulacji sond Lambda. Kompletna elektryka i elektronika samochodowa, a w szczególnoci samochodowe czujniki i elementy wykonawcze.

18 Przyrzd przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju pomiarów w technice motoryzacyjnej dziki zintegrowaniu w przenonym urzdzeniu multimetru cyfrowego i dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego. Dziki specjalnemu programowi sterujcemu opracowanemu pod ktem zastosowa motoryzacyjnych przyrzd umoliwia wykonywanie szybkich pomiarów układów zapłonowych i wtryskowych, elektronicznych systemów sterowania systemami samochodowymi oraz testowania układów elektrycznych samochodu. Do wykonania testu wystarczy wprowadzi liczb cylindrów silnika, typ układ zapłonu (iskrowy lub samoczynny), napicie akumulatora oraz rodzaj układu zapłonowego. Zakres urzdze podstawowych PMS w gumowej osłonie Zasilacz/Ładowarka 230 V/50 Hz o Adapter 12 V Komplet przewodów Cgi pojemnociowe Sonda indukcyjna dla pierwszego cylindra Komplet przewodów przedłuajcych Urzdzenie demonstracyjne Filtr do pomiarów sondy Lambda Wyposaenie dodatkowe: 1. Cgi prdowe 600 A 2. Czujnik temperatury oleju 3. Komplet do pomiaru silnika Diesla (bez czujnika) 4. Czujnik piezoelektryczny Diesel 6 mm 5. Ładowarka 24 V KTS 650 MULTIMEDIALNY, PRZENONY TESTER Tester KTS 650 z dwukanałowym multimetrem i dwukanałowym oscyloskopem przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowa mobilnych, ale mona go take wykorzystywa jako element sieci komputerowej. Tester wyposaony jest w monitor dotykowy typu Touchscreen obsługiwany przy pomocy specjalnego pióra lub opuszki palca. Zastosowano w nim take kolorowy wywietlacz oraz wyposaono w szereg nowych funkcji diagnostycznych. Tester KTS 650 jest ulepszon wersj sprawdzonego, przenonego testera KTS 500.

19 Oprogramowanie ESI[tronic] zapisywane jest na dysku wielkoci 20 GB zintegrowanym w urzdzeniu KTS 650. Oprogramowanie to, działajce w rodowisku Windows, prowadzi mechanika przez wszystkie stopnie procedury diagnostycznej dostarczajc mu dokładnie tych informacji, które w danej chwili s potrzebne. Takie inteligentne połczenie danych dotyczcych diagnostyki urzdze sterujcych z danymi Systemu Informacji Serwisowej (SIS), umoliwiajce skuteczn diagnostyk usterek, eksperci firmy Bosch okrelaj mianem "Computer Aided Service - CAS" (serwis wspomagany komputerowo). Przy pomocy zewntrznego napdu DVD program ESI[tronic] oraz ukazujce si co kwartał uaktualnienia wgrywane s na twardy dysk testera KTS 650. Tester KTS 650 jest przystosowany do obsługi wszystkich protokołów diagnostycznych. Oprócz systemów ISO do pojazdów europejskich, systemów SAE do pojazdów amerykaskich i japoskich urzdzenie KTS 650 moe take przetwarza protokoły CAN do badania nowoczesnych systemów z magistralami transmisji danych CAN, które coraz czciej stosowane s w nowych pojazdach. W przeciwiestwie do poprzedniego modelu tester KTS 650 jest wyposaony w dwukanałowy multimetr do pomiaru napicia, rezystancji i natenia prdu. Ponadto nowy tester posiada równie dwukanałowy oscyloskop, który umoliwia odczyt w zakresie 100 khz w trybie jednokanałowym lub 2 x 50 khz w trybie dwukanałowym. Tym samym oscyloskop nadaje si do diagnostyki czujników w pojazdach. W kolorowym wywietlaczu TFT o przektnej obrazu 30 cm, wyposaonym w funkcj Touchscreen, zastosowano ekran innej konstrukcji ni w standardowych notebookach. Wyrónia si on wysok odpornoci, czystoci kolorów i duym ktem odczytu. Cechy te decyduj o jego przydatnoci do pracy w warunkach warsztatowych, gdy nawet przy niekorzystnym owietleniu i rozdzielczoci ekranu 800 x 600 widoczne s wszystkie informacje: kody błdów, wartoci pomiarowe oraz kolejne kroki procedury diagnostycznej. Oprócz koncepcji obsługi Touchscreen, do której wykorzystuje si specjalne pióro lub palce, system mona uruchamia i wyłcza przy pomocy przycisku sensorowego. Drugi przycisk wywołuje menu, z którego mona uzyska dostp do kolejnych funkcji, np. wywietlenia na ekranie wirtualnej klawiatury.

20 Tester KTS 650 moe by wykorzystywany w sposób mobilny lub jako element sieci komputerowej. Urzdzenie jest przystosowane do współpracy w ramach sieci warsztatowej ASA (AWN) oraz sieci LAN (10/100 megabitów) i mona je włczy do sieci przy pomocy dostpnych w handlu kart sieciowych WLAN. Ponadto tester KTS 650 jest przystosowany do korzystania z multimediów. Dziki wbudowanemu głonikowi jest on przygotowany do korzystania z funkcji sterowania głosowego. Urzdzenie KTS 650 posiada take wszystkie powszechne obecnie złcza i akcesoria, takie jak USB, karta PC, karta graficzna VGA, wejcie do podłczenia zewntrznej klawiatury i myszy. Podobnie jak poprzedni model, równie tester KTS 650 wyposaony jest w zabezpieczenia chronice go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niewielki ciar - ok. 4 kg, wymiary notebooka i praktyczny uchwyt umoliwiaj łatwy transport testera oraz stosowanie go równie podczas jazdy próbnej. Tester moe by zasilany z akumulatora w samochodzie lub z własnych akumulatorów, których czas pracy wynosi ok. 1-2 godzin. Złcza / Wejcia w KTS 650 Diagnoza Sterowników Dwukanałowy multimetr/oscyloskop Dwa wejcia typu USB Wejcie typu LAN (10/100 Mbit) Gniazdo PC-Card, do np. standardowej karty WLAN lub napdu DVD VGA (zewntrzny monitor) Audio (Micro-ln, Line-Out, Headset) PS/2 (klawiatura / mysz ) Wejcia do zasilacza Cechy techniczne KTS 650 System operacyjny Windows ME Moduł PC - Mobilny Intel Celeron, 400 MHz, MB RAM, - Dysk twardy 20 GB Urzdzenie dostosowane do wymogów przemysłowych Ekran -12,1" wywietlacz TFT, - Dotykowy ekran (obsługa przy uyciu sztyftu lub palca) - Rozdzielczo SVGA (800 x 600) Standard przemysłowy

21 Uchwyt stanowicy podpórk zintegrowany jest z obudow Ciar ok.. 4 kg, tester przenony Przyciski - Przycisk WŁ/WYŁ, - Przyciski funkcji dodatkowych (sterowanie podwietleniem, klawiatura wirtualna,...) Najmniej przycisków jak tylko było moliwe. Stan pracy okrelany przez 4 diody - WŁ / WYŁ, - Podłczenie do sieci, - Akumulator - stan naładowania, - zasoby systemu Szybki wgld w stan pracy urzdzenia KTS 650. Obudowa w specjalnej osłonie ochronnej PODRCZNY TESTER SYSTEMÓW KTS 100 Urzdzenie KTS 100 przygotowane do diagnozy EOBD. Przystosowane jest dla silników benzynowych i diesli. Przypomnijmy, e Bosch jest producentem elektronicznych komponentów sprzedawanych na rynek amerykaski, gdzie podobne procedury bada istniej ju od dawna. KTS 100 to przenone urzdzenie z wywietlaczem LCD, które obsługiwane jest tylko za pomoc szeciu przycisków. Po połczeniu urzdzenia z gniazdem OBD moliwe jest odczytanie: wanych przy analizie spalin parametrów, dodatkowych informacji ze sterownika OBD i wartoci rzeczywistych. Moliwe jest równie kasowanie błdów. KTS 100 jest dostpny jako samodzielne urzdzenie (w obudowie znanego ju na polskim rynku testera akumulatorów Bat 121), ale s te dostpne moduły OBD.

22 KTS 300 Podrczny tester do odczytów pamici usterek w elektronicznych systemach z samodiagnoz. Odczytywanie pamici usterek i wywietlanie tekstem miejsce usterki rodzaj usterki warunki otoczenia usterka statyczna usterka sporadyczna wskazówki usunicia usterki przez porównanie wartoci zmierzonych Wywietlanie wartoci zmierzonych i wymaganych ( zakres zaley od urzdzenia sterujcego) Parametry pracy i stany wyłczników przy: włczonym zapłonie na biegu jałowym przy wyłczonych odbiornikach Diagnostyka elementów wykonawczych (zakres zaleny od urzdzenia sterujcego) wtryskiwacze regulator biegu jałowego elektrozawór odprowadzania par paliwa przekaniki ZALETY KTS 300 Szybkie wywietlanie danych sterowane Dua pojemno pamici dla szczegółowych danych i programów testujcych. Obszerna informacja podczas jednego wywietlania. Wywietlacz ciekłokrystaliczny, 4-wierszowy z podwietleniem Gotowy do uycia w kadym miejscu i czasie Przenony w kade miejsce dziki akumulatorkom NC. Wywoływanie danych bezporednio przy samochodzie, jak równie póniej przy stole..diagnostyka prawie wszystkich europejskich systemów elektronicznych Złcze do szeregowej samodiagnostyki, według zlece norm ISO, zaaprobowanej przez wikszo producentów samochodów. Zgłoszenie usterki w postaci tekstu Jednoznaczne dane i informacje tekstem, nie s potrzebne dodatkowe dokumenty.

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu Załącznik nr 3 Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu 2. diagnoskop układów sterowania pojazdu (tester silników spalinowych) Jednostka miary Liczba Specyfikacja sztuka 1 Główne cechy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Mototester BOSCH MOT 151

Mototester BOSCH MOT 151 MIODUSZEWSKI SPRZEDA - SERWIS Urz¹dzeñ Diagnostycznych 75-727 Koszalin ul.orla 4A Tel. (094) 341 14 54, Fax (094) 340 35 94 OFERTA SPECJALNA Mototester BOSCH MOT 151 Mototester s³u y do kontroli silników

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne PRÓBNIK CIŚNIENIA WTRYSKU HS-A0020 TU-114 Miernik ciśnienia układu wtryskowego silniki benzynowe Ciśnienie max. 10bar Przeznaczenie serwis motoryzacyjny, badanie ciśnienia wtrysku

Bardziej szczegółowo

BEA - nowoczesny system analizy spalin o budowie modułowej

BEA - nowoczesny system analizy spalin o budowie modułowej BEA LS 043 BO 05 Producent - Bosch System analizy spalin w silnikach benzynowych i wysokoprężnych Najnowocześniejszy pomiar prędkości obrotowej Bosch z zacisków B+ / B- Dodatkowe pomiary: napięcia sondy

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Spis treści I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1. Organizacja pracy i zasady bhp 12 1.1. Organizowanie stanowiska pracy 13 1.1.1. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Obrotomierz OBD-104 przeznaczony jest do pomiarów prędkości obrotowej silników wysokopręŝnych (ZS) oraz silników z zapłonem iskrowym (ZI).

- 1 - Obrotomierz OBD-104 przeznaczony jest do pomiarów prędkości obrotowej silników wysokopręŝnych (ZS) oraz silników z zapłonem iskrowym (ZI). - 1 - I. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla personelu warsztatowego uprawnionego do obsługi obrotomierza OBD-104. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z obrotomierzem

Bardziej szczegółowo

POLSKI VAG 4.9 USB - OBD2 KKL

POLSKI VAG 4.9 USB - OBD2 KKL POLSKI VAG 4.9 USB - OBD2 KKL Zestaw diagnostyczny umożliwiający w samochodach marki Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, wyprodukowanych w latach 1991/2-2003 : - odczyt kodów błędów ze sterowników, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

DCU 100. Automotive Aftermarket

DCU 100. Automotive Aftermarket 1 Opis produktu DCU 100 jest przenośnym tabletem przystosowanym do użytku w warsztacie samochodowym. Tablet jest znakomitym rozszerzeniem urzadzeń dostępnych w szerokiej palecie oferty firmy Bosch. DCU

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowe WSOP

Centrum Szkoleniowe WSOP Oferta szkoleń dla mechaników i elektroników samochodowych Temat kursu Czas (dni/godzin) Układy hamulcowe Układy wtryskowe silników z ZI Układy wtryskowe silników z ZS Automatyczne skrzynie biegów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory Opis æwiczeñ Podzespo³y wykonawcze zawory POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia odbywają się na warsztacie. Szkolenia podzielone jest na dwie części teoretyczną i praktyczną na warsztacie. Pierwszą częścią jest wykład teoretyczny trwający ok.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

KTSy i oprogramowanie ESI[tronic] do samochodów ciężarowych. www.automajster.pl. wtorek, 13 października 2015

KTSy i oprogramowanie ESI[tronic] do samochodów ciężarowych. www.automajster.pl. wtorek, 13 października 2015 www.automajster.pl 2 Agenda Nowe KTSy firmy Bosch do samochodów ciężarowych Wyposażenie dodatkowe testerów ESI[tronic] Truck Dane ZF Szkolenia i hotline do pojazdów ciężarowych Podsumowanie 3 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC

UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC W układzie wtrysku benzyny Multec paliwo dostarczane jest do silnika przez pojedynczy wtryskiwacz, który jest umieszczony nad zespołem przepustnicy na kolektorze dolotowym.

Bardziej szczegółowo

Tester diagnostyczny V-Scan DS936 VIAKEN

Tester diagnostyczny V-Scan DS936 VIAKEN ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

Człowiek najlepsza inwestycja. Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę tablic dydaktycznych do projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów MERCEDES-BENZ

Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów MERCEDES-BENZ Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów marki MERCEDES-BENZ Wydanie IV - rozszerzone Diagnostik testery diagnostyczne, magnetyzery. www.diagnostik.pl Diagnostik testery diagnostyczne,

Bardziej szczegółowo

NUMER JEDEN WŚRÓD TESTERÓW DO POJAZDÓW AZJATYCKICH

NUMER JEDEN WŚRÓD TESTERÓW DO POJAZDÓW AZJATYCKICH NUMER JEDEN WŚRÓD TESTERÓW DO POJAZDÓW AZJATYCKICH G-SCAN - tytuł najchętniej kupowanego testera w Japonii w roku 2008, 2009 oraz 2010 - Firma G-SCAN jest dostawcą testerów fabrycznych dla stacji autoryzowanych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie diagnostyczne TEXA AXONE S TPS + Navigator Nano S

Urządzenie diagnostyczne TEXA AXONE S TPS + Navigator Nano S Urządzenie diagnostyczne TEXA AXONE S TPS + Navigator Nano S TXDZ11011 Axone S TPS to urządzenie diagnostyczne przygotowane do szybkiej diagnozy czujników ciśnienia montowanych w kołach samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

ContiSys OBD. www.vdo.com. Professional. Zawsze właściwe rozwiązanie pod ręką.

ContiSys OBD. www.vdo.com. Professional. Zawsze właściwe rozwiązanie pod ręką. j aksymalne any dla m w to k a je tw ro s Zap ieczeń ści i bezp efektywno ssional fe ro OBD P ContiSys www.vdo.com ContiSys OBD Professional. Zawsze właściwe rozwiązanie pod ręką. Wielomarkowy- OBD Skaner

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych Biblioteka Sekcji Instalacji Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych Samochody z grupy VAG SKODA P r o f e s j o n a l n e e B o o k i Wstęp Drogi Czytelniku! Coraz większe wymagania

Bardziej szczegółowo

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 HELSINKI 2012 Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 1. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

6. URZDZENIA DO OBSŁUGIWANIA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO

6. URZDZENIA DO OBSŁUGIWANIA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO 6. URZDZENIA DO OBSŁUGIWANIA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO Diagnozowanie urzdze elektrycznych pojazdów polega przede wszystkim na kontroli cigłoci połcze, pomiarze natenia prdu i spadku napicia w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kompletne wyposażenie Bosch do diagnozowania sterowników i systemów w pojazdach

Kompletne wyposażenie Bosch do diagnozowania sterowników i systemów w pojazdach Kompletne wyposażenie Bosch do diagnozowania sterowników i systemów w pojazdach KTS 570 / 540: pewnie, komfortowo i szybko Bezprzewodowy KTS 570 z adapterem Bluetooth Bezprzewodowy KTS 540 We wszystkich

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym. Politechniki Krakowskiej

LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym. Politechniki Krakowskiej LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechnika Krakowska Al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

1. Zakres diagnozowania: - urzdzenia klimatyzacyjne, - nagrzewnice, - urzdzenia filtrowentylacyjne, - przewody i elementy pomocnicze,

1. Zakres diagnozowania: - urzdzenia klimatyzacyjne, - nagrzewnice, - urzdzenia filtrowentylacyjne, - przewody i elementy pomocnicze, 1. Zakres diagnozowania: - urzdzenia klimatyzacyjne, - nagrzewnice, - urzdzenia filtrowentylacyjne, - przewody i elementy pomocnicze, - urzdzenia bezpieczestwa: napinacz pasów bezpieczestwa, poduszki powietrzne.

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Bosch Injection Systems (BIS) Program modułów dla warsztatów

Bosch Injection Systems (BIS) Program modułów dla warsztatów Bosch Systemy Wtryskowe Bosch Injection Systems (BIS) Program modułów dla warsztatów Sławomir Smolik AA/SEC-WSC1 1 Bosch Systemy Wtryskowe Bosch Części i Diagnostyka Samochodowa (starsza nazwa) systemy

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Linia diagnostyczna dla samochodów osobowych i dostawczych

Linia diagnostyczna dla samochodów osobowych i dostawczych Linia diagnostyczna dla samochodów osobowych i dostawczych Typ: EUROSYSTEM Całkowicie zautomatyzowany przebieg badania oraz wskazówki dla diagnosty na ekranie monitora Przyjazna w użyciu poprzez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych DI001-13 (DM1012) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych Najnowsze uaktualnienie do oprogramowania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

SIRIUS - 3TK2820. Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820

SIRIUS - 3TK2820. Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820 SIRIUS - 3TK2820 Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820 Oficjalne sprostowanie Wane Produkty opisane w niniejszym pimie s rozwizaniami dla realizacji funkcji zwizanych z bezpieczestwem jako cz ogólnego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU W porównaniu do benzyny spalanie paliwa gazowego takiego jak LPG i CNG trwa dłużej. Aby spalana mieszanka paliwowo-powietrzna osiągnęła maksymalne ciśnienie w odpowiednim

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, IP, kamer analogowych, szybkoobrotowych (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474 Opis æwiczeñ Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 7 POZNAÑ 200 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i rozwoju możliwości serwisowych Niezależnego Warsztatu

Programy wsparcia i rozwoju możliwości serwisowych Niezależnego Warsztatu Programy wsparcia i rozwoju możliwości serwisowych Niezależnego Warsztatu Wszystkie warsztaty zainteresowane przystapieniem do programu lub programów (one nie wykluczają się wzajemnie), prosimy o zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. Sprawa Nr: NA-P/34/2010 Załcznik nr 3b do SIWZ Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. APARAT DO ELEKTROFEREZY HORYZONTALNEJ

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

KABEL/INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY SAMOCHODOWY ELM 327 BLUETOOTH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

KABEL/INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY SAMOCHODOWY ELM 327 BLUETOOTH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KABEL/INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY SAMOCHODOWY ELM 327 BLUETOOTH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Jest to wysokiej klasy urządzenie. Dzięki interfejsowi bezprzewodowemu BLUETOOTH po podłączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego układu sterujcego LAMBDA CONTROL SYSTEM AL 700/ AL 720

Instrukcja obsługi programowalnego układu sterujcego LAMBDA CONTROL SYSTEM AL 700/ AL 720 Instrukcja obsługi programowalnego układu sterujcego LAMBDA CONTROL SYSTEM AL 700/ AL 720 Spis treci: 1. Wstp... 2 2. Instalacja i uruchomienie programu A-MON... 3 3. Podstawowe funkcje programu A-MON...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

NOWY KOMPAKTOWY TESTER DLA MAŁYCH I ŚREDNICH WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH

NOWY KOMPAKTOWY TESTER DLA MAŁYCH I ŚREDNICH WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH mega macs 42 SE NOWY KOMPAKTOWY TESTER DLA MAŁYCH I ŚREDNICH WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH W skrócie Nowy mega macs 42 SE to mobilne i wydajne urządzenie diagnostyczne, do którego obsługi nie są konieczne skomplikowane

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Układy bezpośredniego wtrysku benzyny: szansa na dodatkowe dochody dla Twojego warsztatu

Układy bezpośredniego wtrysku benzyny: szansa na dodatkowe dochody dla Twojego warsztatu Układy bezpośredniego wtrysku benzyny: szansa na dodatkowe dochody dla Twojego warsztatu » Wtryskiwacze i pompy wysokociśnieniowe: odnoś sukcesy dzięki nowym technologiom i profesjonalnemu wsparciu firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT 011.00 Tester napięcia i prądu ETT 011.00 1. Informacje ogólne Urządzenie jest przeznaczone do pomiarów napięcia i prądu przy sprawdzaniu wyposaŝenia

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp.

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. 92.0 Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. Najnowszy analizator spalin firmy Wöhler z sondą na przewodzie 1,7m, z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku

Bardziej szczegółowo