Wakacyjne modernizacje w szkołach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wakacyjne modernizacje w szkołach"

Transkrypt

1 Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny WRZESIEŃ 2011 NR 9/77 ISSN X data wydania 9 września 2011 Wakacyjne modernizacje w szkołach W a k a c j e t o z a s ł u ż o n y c z a s Sarnowie. Jeszcze przed rozpoczęciem syn uczęszcza do III klasy Szkoły odpoczynku dla uczniów, ale zarazem roku szkolnego powstała tutaj zatoka Podstawowej w Sarnowie. okres wytężonych prac dla ekip autobusowa, wraz z chodnikiem i 9 W Szkole Podstawowej w Dąbiu w b u d o w l a n y c h i p e r s o n e l u m i e j s c a m i p o s t o j o w y m i d l a czasie tegorocznych wakacji udało się gospodarczego szkół. We wszystkich s a m o c h o d ó w. K o s z t t e g o sfinalizować wymianę ostatnich ośmiu gminnych placówkach oświatowych, przedsięwzięcia wyniósł nieszczelnych okien na nowe. Dzięki tradycyjnie już, okres przerwy w nauce złotych, a zostało ono wykonane przez temu uczniowie nie muszą się już bać wykorzystano na przeprowadzenie prac firmę Interpromex. Około 200 ton zimy i przeciągów, a dyrektor może być modernizacyjnych. kruszywa użytego do prac gmina spokojny o nadmierne straty ciepła. Największą inwestycją związaną z otrzymała za darmo z Górniczych Duży zakres wykonanych prac związany remontami gminnych placówek Zakładów Dolomitowych S.A. w b y ł z a d a p t a c j ą i s t n i e j ą c y c h oświatowych było wykonanie parkingu i Siewierzu oraz Spółki Promag z Nowej pomieszczeń do ich nowej funkcji. W zatoki autobusowej przed szkołą Wioski. Część parkingu wykorytował za związku z reorganizacją obsługi podstawową i przedszkolem w darmo Pan Adam Pawłowski, którego finansowej szkół urządzono nowe stanowisko pracy dla księgowej, co o z n a c z a ł o m. i n. k o n i e c z n o ś ć rozbudowy infrastruktury telefonicznej i internetowej. Zmiany lokalowe wymogły też potrzebę utworzenia n o w e g o g a b i n e t u o p i e k i przedmedycznej oraz konieczność dostosowania sanitariatów dla przedszkolaków. Na uwagę zasługuje modernizacja biblioteki szkolnej, która po wykonaniu wentylacji, usunięciu usterek podłogowych i zamontowaniu nowych regałów zyskała na wyglądzie, co z pewnością ucieszy wszystkich Teren przed Szkołą Podstawową w Sarnowie w lipcu bieżącego roku przed budową. czytelników. Istotne dla estetyki szkoły jest też pomalowanie 4 sal lekcyjnych, salki korekcyjnej, a także zaplecza kuchennego i kancelarii szkoły. Równolegle z pracami wewnątrz budynku trwały prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół szkoły. Ważnym zadaniem było utrzymanie porządku na placu zabaw, który podczas wakacji bardzo licznie odwiedzały dzieci przedszkolne z Dąbia i okolic. W gimnazjum z kolei w czasie wakacji położono płytki w kotłowni. W S z k o l e P o d s t a w o w e j w Strzyżowicach wypłytkowano schody na korytarzu oraz wyremontowano dach zakładając nowe rynny, wykonując obróbki blacharskie, nałożono również na niego nową warstwę papy. Zanim rozległ się pierwszy dzwonek, wszystko zostało zapięte na ostatni Miejsca parkingowe wybudowane przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Sarnowie. g u z i k. U c z n i o w i e w r ó c i l i d o zmodernizowanych obiektów. Red.

2 2 INFORMACJE Ruszyła kampania reklamowa gminy Psary Spoty reklamowe Gminy Psary można obejrzeć na kanale You Tube Gminy Psary pod adresem Zapraszamy na nową stronę gminy pod starym adresem: Nowe logo gminy z hasłem.

3 INFORMACJE Budowa drogi na ulicy Reymonta w Psarach zakończona Przekazanie placu budowy nastąpiło metrów bieżących drogi wraz z rowu przy drodze wojewódzkiej. Koszt 7 czerwca, a już 25 sierpnia wykonawca odwodnieniem. W pasie drogowym całkowity budowy tej drogi wynosił zgłosił zakończenie robót na tej ulicy. znajduje się kanalizacja deszczowa, około 194 tysiące złotych. Red. Firma Drogrem wykonała około 200 która odprowadzi wody opadowe do 3 Prace ekipy z firmy Drogrem na ulicy Reymonta. Pod koniec sierpnia ruszyły przetargi nieruchomość znajdującą się w powierzchni użytkowej 676,09 m2, na gminne mienie. Malinowicach na ulicy Szkolnej 41, wraz z działką o powierzchni 0,4449 ha. Na przetarg zostało przeznaczonych oznaczoną numerem ewidencyjnym Cena wywoławcza ,00 zł pięć gminnych działek budowlanych w 614, zabudowaną jednopiętrowym (podatek VAT - zwolniony). Termin Górze Siewierskiej przy ulicy Kościuszki budynkiem mieszkalnym o powierzchni składania ofert i wpłaty wadium to 21 na tzw. Osiedlu Czerwony Kamień użytkowej 105,57 m2 oraz budynkami października Szczegółowe oznaczonych numerami 478/62, g o s p o d a r c z y m i o p o w i e r z c h n i informacje dotyczące przetargów 478/64, 478/65, 478/66, 478/67, każda zabudowy 158 m2 - cena wywoławcza znajdują się na stronie internetowej o powierzchni 1592 m2. Cena oferty ,00 zł (podatek VAT - gminy Psary (www.psary.pl) w zakładce wywoławcza każdej działki to zwolniony). Termin składania ofert i oferta inwestycyjna. Serdecznie ,00 zł + 23% VAT. Termin wpłaty wadium to włącznie. z a p r a s z a m y w s z y s t k i c h składania ofert i wpłaty wadium to N a p r z e t a r g z o s t a ł r ó w n i e ż zainteresowanych do wzięcia udziału w włącznie. wystawiony budynek byłej Szkoły przetargach. Red. G m i n a o f e r u j e r ó w n i e ż Podstawowej w Goląszy Górnej o Wyremontowaliśmy stadion LKS Iskra Psary Ukończona ulica Reymonta z nową drogą dojazdową. Ruszyły przetargi na gminne działki budowlane i nieruchomości Przez cały sierpień na stadionie LKS zniszczone krzesełka. Zadbano również bardzo zadowoleni z wykonanych prac. Iskra Psary trwały wytężone prace o b u d y n e k k l u b u, w k t ó r y m Zakup materiałów budowlanych remontowe gminnej brygady oraz wyremontowano pomieszczenia niezbędnych do wykonania remontu sympatyków klubu. znajdujące się na piętrze, w łazienkach zrealizowano z funduszu sołeckiego dla Stadion został ogrodzony tzw. zamontowano armaturę. Nowy wygląd Sołectwa Psary w 2011 r.. Red. ogrodzeniem panelowym, a jego zyskały również napisy klubu. Piłkarze trybuny odmalowano i wymieniono oraz kibice są Trybuny na stadionie LKS Iskra Psary przed remontem. Odświeżone trybuny z nowym napisem i krzesełkami.

4 4 INFORMACJE Ruszą zajęcia w ramach programu Jestem wyjątkowy Rozpoczęcie nowego roku szkolnego z d o b y w a n i a u m i e j ę t n o ś c i szczegółowego zapoznania się z z b i e g ł o s i ę w c z a s i e z matematycznych, specjalistycznych założeniami projektu. Informacje w tym zaakceptowaniem do realizacji na zajęciach logopedycznych. z a kr es i e u z y s k a ć m o ż n a u d y r e k t o r ó w terenie placówek oświatowych, W czasie trwania projektu, tj. od szkół podstawowych. W Urzędzie k o l e j n e g o j u ż p r o j e k t u września 2011 roku do czerwca 2013 Gminy informacji o projekcie udziela współfinansowanego ze środków roku wsparciem na terenie gminy Sekretarz Gminy Mirella Barańska Europejskiego Funduszu Społecznego. zostanie objętych łącznie 305 uczniów, Sorn. Mamy nadzieje, że kolejne tak Tym razem wsparciem zostaną objęci którzy wezmą udział w : 594 godzinach d u ż e w s p a r c i e p o A k a d e m i i uczniowie klas I - III wszystkich szkół zajęć dla dzieci ze specyficznymi Przedszkolaka" oraz projekcie Tata, podstawowych naszej gminy w ramach trudnościami w czytaniu i pisaniu, 396 mama, przedszkole i ja", które udało się projektu systemowego pod nazwą - godzinach zajęć dla dzieci z pozyskać ze środków unijnych "Jestem wyjątkowy". Wartość dotacji t r u d n o ś c i a m i w z d o b y w a n i u wydatnie wpłynie na zwiększenie to blisko 150 tysięcy złotych. umiejętności matematycznych, stopnia indywidualizacji nauczania na Jego głównym celem jest złagodzenie godzinach zajęć rozwijających pierwszym etapie edukacyjnym, a tym trudności w nauce oraz rozwój zainteresowania, 32 godzinach zajęć samym przyczyni się do pełniejszego i zainteresowań uczniów poprzez logopedycznych. w s z e c h s t r o n n i e j s z e g o r o z w o j u indywidualizację procesu nauczania, co Projekt jest w 100% finansowany ze poszczególnych uczniów. Red. zdaniem autorów projektu nastąpi w środków Europejskiego Funduszu związku ze stworzeniem uczniom Społecznego, a jego budżet wyniesie możliwości udziału w: zajęciach ,11 zł, z czego ,00 zł p r o w a d z o n y c h w o p a r c i u o przeznaczone zostanie na doposażenie aktywizujące metody nauczania z naszych szkół podstawowych w wykorzystaniem nowoczesnych nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomocy dydaktycznych rozwijających niezbędne do prowadzenia zajęć w z a i n t e r e s o w a n i a u c z n i ó w, z e ciekawy i nowatorski sposób. szczególnym uwzględnieniem nauk Zgodnie z założeniami projektu przyrodniczo - matematycznych, rekrutacja dzieci do poszczególnych z a j ę c i a c h o c h a r a k t e r z e grup zajęciowych przeprowadzona wyrównawczym, w celu zmniejszenia zostanie w połowie września, a występowania specyficznych trudności rozpoczęcie zajęć planowane jest na w nauce czytania i pisania oraz ostatni jego tydzień. Zapraszamy wszystkich rodziców do Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Podpisaliśmy 8 umów na dofinansowanie projektów z PROW r Wójt i Skarbnik Gminy się za budynkiem Ośrodka Pomocy kwota dotacji zł. Dokończona P s a r y p o d p i s a l i u m o w y n a Społecznej w Psarach. Powstaną tam również zostanie budowa szatni LKS dofinansowanie 8 wniosków z boiska sportowe,plac zabaw, ogrodzenie Błyskawica w Preczowie. Wnioskowana P r o g r a m u R o z w o j u O b s z a r ó w oraz system monitoringu. Wnioskowana kwota dotacji na tę inwestycję to Wiejskich w ramach działania Odnowa kwota dotacji to zł zł. i rozwój wsi". Tym samym jesteśmy Kolejne projekty polegają na budowie Z funduszu PROW zostanie również gminą, której pomyślnie zatwierdzono b o i s k w i e l o f u n k c y j n y c h dofinansowane wyposażenie świetlicy największą liczbę wniosków do ogólnodostępnych w Malinowicach, w Malinowicach przy ul. Szkolnej. realizacji w całym województwie Gródkowie, Goląszy Górnej, Górze Wiele z wyżej wymienionych śląskim. Łączna kwota wnioskowanych Siewierskiej. Te inwestycje zostaną projektów będzie zrealizowanych już w dotacji to złote. dofinansowane kwotą roku 2012, a ich ostateczną liczbę Największą inwestycją w ramach złotych. poznamy po zakończeniu prac nad z a w a r t y c h u m ó w b ę d z i e Z kolei w Brzękowicach Dolnych przyszłorocznym budżetem. Red. zagospodarowanie terenu znajdującego zostanie dofinansowana budowa trybun i ogrodzenia przy boisku.wnioskowana

5 Remonty i prace drogowe w Sarnowie Z końcem sierpnia zakończyły się między ulicami Poprzeczną i Wąską. p r a c e z w i ą z a n e z r e m o n t e m Prace objęły: korytowanie na nawierzchni drogowej na ulicach głębokości 7 cm -8 cm lub wyrównanie Gruntowej, Wąskiej, Poprzecznej, nawierzchni, wysypanie frezu Browarnej i Krótkiej oraz na łączniku asfaltowego o grubości 7cm z w a l c o w a n i e m, skropienie emulsją b i t u m i c z n ą, p o s y p a n i e p i a s k i e m i w a l c o w a n i e, r o b o t y porządkowe. Firma Drogrem podczas prac na ulicy Wąskiej w Sarnowie. Rada Gminy informuje INFORMACJE 5 Firma Drogrem podczas pracy nad budową chodnika na ulicy Wiejskiej w Sarnowie. ulicy Wiejskiej wzdłuż drogi powiatowej W S a r n o w i e mają powstać 0,5 km kanalizacji t r w a j ą r ó w n i e ż deszczowej oraz 350 metrów bieżących prace związane z chodnika z możliwością rozszerzenia budową chodnika. zakresu przez inwestora, którym jest I n w e s t y c j a j e s t Powiatowy Zarząd Dróg. Kierowców f i n a n s o w a n a przejeżdżających na tym odcinku drogi w s p ó l n i e z bardzo prosimy o ostrożność i P o w i a t e m przepraszamy za chwilowe utrudnienia Będzińskim. Na w ruchu. Red. 25 sierpnia 2011 r., po wakacyjnej tym terenie. nagradzania nauczycieli i przyznawania przerwie Rada Gminy wznowiła obrady. - Zaktualizowano stawki na stypendiów najzdolniejszym uczniom w Przełom wakacji i nowego roku korzystanie przez przewoźników z związku z reorganizacją obsługi szkolnego w naturalny sposób sprawił, p r z y s t a n k ó w k o m u n i k a c y j n y c h placówek oświatowych. że w porządku obrad komisji stałych zlokalizowanych na terenie gminy, - Zdecydowano o podpisaniu się pod znalazło się podsumowanie akcji letniej przyjmując stawkę 0,05 zł za każde Kartą Świdnicką 2011, mającą na celu prowadzonej przez OPS i GOK oraz zatrzymanie na przystanku, wypełniając określenie właściwej roli samorządu ocena przygotowania placówek w ten sposób najnowsze rozstrzygnięcia terytorialnego w strukturze ustrojowej oświatowych do rozpoczęcia roku nadzorcze Wojewody Śląskiego. Państwa w oparciu o cztery podstawowe szkolnego 2011/12. Radni zajęli się też - Zdecydowano o przystąpieniu zasady: partycypacji, decentralizacji, przebiegiem inwestycji gminnych oraz Gminy Psary do niekapitałowego samostanowienia i solidarności. działalnością ZGK. Podczas X sesji rada projektu IV władza w partnerstwie z Podczas X sesji radni zgłosili procedowała nad projektami 17 Grupą N Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie interpelacje i zapytania dotyczące m.in. uchwał. jako Liderem oraz gminami Bobrowniki i koszenia poboczy, udrożnienia rowów - Ustanowiono nowe logo gminy, Mierzęcice. odprowadzających wodę deszczową z które nawiązując do dotychczasowego - Wyrażono zgodę na realizację dróg publicznych, wycięcia drzew znaku graficznego, wprowadza hasło projektu unijnego Edukacja dla s t w a r z a j ą c y c h z a g r o ż e n i a d l a reklamowe: Tu żyje się wygodniej. zrównoważonego rozwoju, udzielając mieszkańców, perspektyw kontynuacji N o w e l o g o, z a c h ę c a j ą c e d o Powiatowi Będzińskiemu wsparcia budowy chodnika przy drodze zamieszkania w przyjaznym otoczeniu, finansowego w kwocie 720 zł na wojewódzkiej. stanie się ważnym narzędziem w r e a l i z a c j ę d z i a ł a n i a Dzięki staraniom komisji oświaty i promocji naszej gminy. Wysokokwalifikowane kadry systemu przychylności dyrektora PZZOZ Jacka - Przyjęto plany zagospodarowania oświaty. Kołacza oraz GCM Psary dr R. Sobczykprzestrzennego terenów położonych w - Przyjęto uchwały okołobudżetowe Sitko 2 października b.r. w ośrodku Górze Siewierskiej. dotyczące zmian wynikających ze zdrowia w Psarach odbędzie się biała Radni jednogłośnie zatwierdzili zwiększenia przychodów oraz zmian niedziela. Akcja, przewidująca m.in. zmiany dla terenu położonego przy ul. dotyczących formy sporządzania konsultacje z lekarzami specjalistami Kościuszki, tzw. Czerwony Kamień, informacji z wykonania budżetu za I oraz umożliwiająca wykonanie polegające głównie na zmniejszeniu półrocze i kształtowania się wieloletniej bezpłatnych badań, m.in. słuchu czy powierzchni działek budowlanych w prognozy finansowej. masy ciała, kierowana jest do uczniów celu możliwości łatwiejszej ich - W y r a ż o n o z g o d ę n a klas IV z terenu wszystkich szkół sprzedaży. Większością głosów współfinansowanie przez gminę zadań p o d s t a w o w y c h n a s z e j g m i n y. uchwalono też miejscowy plan projektowych dotyczących budowy Szczegółowe informacje o planowanym z a g o s p o d a r o w a n i a d l a t e r e n u chodników przy drogach powiatowych wydarzeniu zainteresowani otrzymają w oznaczonego symbolem RU. Rada nie w 2011 roku w Malinowicach, szkołach i Gminnym Ośrodku Zdrowia podzieliła wniosków obecnych na sesji Strzyżowicach i Górze Siewierskiej. Psary. Teresa Kosmala-Gąsior mieszkańców, opowiadających się - Wprowadzono niezbędne poprawki całkowitym wykluczeniem hodowli na d o i s t n i e j ą c y c h r e g u l a m i n ó w 5

6 6 INFORMACJE Gminny punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych 15 września br. w Dąbiu przy ul. Pocztowej 38 A (obok remizy OSP) rusza gminny punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Będą w nim przyjmowane określone odpady od mieszkańców, a następnie przekazywane firmom zajmującym się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. W ramach opisanego systemu będą odbierane następujące odpady - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 1. Wielkogabarytowe urządzenia 4. Sprzęt audiowizualny: odbiorniki g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o : radiowe; odbiorniki telewizyjne; w i e l k o g a b a r y t o w e u r z ą d z e n i a k a m e r y v i d e o ; s p r z ę t h i - f i ; chłodzące; chłodziarki; zamrażarki; wzmacniacze dźwięku; instrumenty p o z o s t a ł e w i e l k o g a b a r y t o w e muzyczne; pozostałe produkty lub urządzenia używane do chłodzenia, sprzęt do celów nagrywania lub konserwowania i przechowywania odtwarzania dźwięku lub obrazów, w żywności; pralki; suszarki do ubrań; tym sygnałów lub innych technologii, zmywarki; urządzenia kuchenne w tym dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii k u c h e n k i ; p i e c e e l e k t r y c z n e ; telekomunikacyjnych. e l e k t r y c z n e p ł y t y g r z e j n e ; mikrofalówki; pozostałe wielkogabarytowe urządzenia 5. Sprzęt oświetleniowy: oprawy używane do gotowania i innego typu przetwarzania o ś w i e t l e n i o w e d o l a m p żywności; elektryczne urządzenia grzejne; grzejniki fluororescencyjnych, liniowe lampy elektryczne; wentylatory elektryczne; urządzenia fluororescencyjne; kompaktowe klimatyzacyjne; l a m p y f l u o r o r e s c e n c y j n e ; wysokoprężne lampy wyładowcze, 2. M a ł o g a b a r y t o w e w tym ciśnieniowe lampy sodowe urządzenia gospodarstwa oraz lampy metalohalogenkowe; domowego: odkurzacze; niskoprężne lampy sodowe; pozostałe urządzenia zamiatacze do dywanów; oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli p o z o s t a ł e u r z ą d z e n i a światła, z wyjątkiem żarówek. czyszczące; urządzenia używane do szycia, dziania, 6. Narzędzia elektryczne i tkania i innego typu elektroniczne, z wyjątkiem przetwarzania wyrobów wielkogabarytowych, stacjonarnych włókienniczych; żelazka i pozostałe urządzenia do narzędzi przemysłowych: wiertarki, prasowania; maglowania i pozostałe urządzenia służące do piły, maszyny do szycia, urządzenia pielęgnacji ubrań; tostery; frytkownice; rozdrabniacze; d o s k r ę c a n i a, m i e l e n i a, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania piaskowania, przemiału, piłowania, pojemników i opakowań; noże elektryczne; urządzenia do cięcia, nawiercania, robienia strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, otworów, nabijania, składania, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna,metalil i ciała; zegary; zegarki oraz urządzenia do celów innych materiałów; narzędzia do nitowania, przybijania lub odmierzania; wskazywania lub rejestrowania czasu; wagi; przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań; narzędzia do spawania, lutowania 3. Sprzęt teleinformatyczny i lub podobnych zastosowań; urządzenia do rozpylania, telekomunikacyjny: duże rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia komputery; stacje robocze; cieczy lub substancji gazowych innymi metodami; narzędzia jednostki drukujące; komputery do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych; pozostałe osobiste stacjonarne, w tym narzędzia elektryczne i elektroniczne. procesor, mysz, monitor i klawiatura, laptopy, w tym 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: procesor, mysz, monitor i kolejki elektryczne lub tory wyścigowe; klawiatura; noteboki; notepady; kieszonkowe konsole do gier video; gry video; drukarki; sprzęt kopiujący; komputerowo sterowane urządzenia do elektryczne i elektroniczne uprawiania sportów rowerowych, maszyny do pisania; kalkulatory kieszonkowe i biurowe; pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Elektrycznych i drogą elektroniczną; terminale i systemy użytkownika; faksy; Elektronicznych mieści się w Dąbiu na ulicy telefaksy; telefony; automaty telefoniczne; telefony Pocztowej w budynku gospodarczym bezprzewodowe; telefony komórkowe; systemy (droga do remizy OSP Dąbie) zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne; pozostałe produkty Godziny i dni otwarcia punktu: lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej. poniedziałek od godz do godz czwartek od godz do godz

7 Wspomóż wydanie monografii Z TEKI KRONIKARZA O kościołach na terenie Gminy Psary Na terenie Gminy Psary mającej 10 zbudowano przydrożną kaplicę. W Psar. Od zarania po współczesność. sołectw istnieje 6 parafii. Są to: 5 parafii latach dobudowano do niej 2000 r.). rzymskokatolickich (Psary, Preczów, kościół murowany jednonawowy. Strzyżowice posiadają dwie parafie. Dąbie, Sarnów, Strzyżowice) oraz jedna Wtedy w 1937 r. utworzona została w Pierwszą była parafia polskokatolicka parafia polskokatolicka (Strzyżowice). Psarach placówka duszpasterska w utworzona w 1961 r. (w br. parafia Pierwszą parafię utworzoną na terenie formie ekspozytury. Tym samym wieś obchodzi swoje 50-lecie). W 1969 r. Gminy Psary była parafia w Psarach. została wyłączona z parafii Grodziec. utworzono parafię rzymskokatolicką. Warto przypomnieć, że w latach Erygowanie parafii nastąpiło w 1953 r. Każda z wymienionych parafii ma swój 1926 podczas budowy drogi z Będzina (Więcej o historii parafii czytaj w kościół (Więcej o parafiach czytaj w w kierunku Sączowa przez Psary monografii Psar zatytułowanej: Historia monografii miejscowości Strzyżowice. 1995). Kolejna miejscowość Dąbie doczekała się utworzenia parafii w 1978 r. Wtedy też wieś została wyłączona z parafii Wojkowice Kościelne. Dwie kolejne miejscowości w Gminie Psary: Preczów i Sarnów doczekały się swoich parafii po wybudowaniu tam kościołów. Parafię w Preczowie utworzono w 1988 r., a w Sarnowie w 1991 r. Przed utworzeniem parafii mieszkańcy obu wiosek należeli w ostatnim czasie do parafii w Łagiszy. (Więcej o parafii w Preczowie będzie b ę d z i e p o d a n e w m o n o g r a f i i zatytułowanej Preczów, historia m i e j s c o w o ś c i. A k t u a l n i e opracowywana jest monografia z udziałem mieszkańców). Natomiast o parafii w Sarnowie zapisano w monografii tej miejscowości (Czytaj: Dzieje Sarnowa. 1999). Bolesław Kościół Pw. Św. Piotra i Pawła w Psarach, który erygowano w 1953 r. Ciepiela. Jak już wcześniej informowano na tematycznych: Rozdz. I O Zagłębiu łamach Głosu Gminy Psary, w Dąbrowskim i Gminie Psary, Rozdz. II o p r a c o w a n i u j e s t m o n o g r a f i a Historia kopalń, Rozdz. III Legendy i zatytułowana: Dawne, zapomniane wybrane piosenki górnicze, Rozdz. IV kopalnie węgla na terenie Ziemi SITG Koło Zagłębie na straży Psarskiej. Na terenie Ziemi Psarskiej, tj. ratowania dziedzictwa kulturowego. w granicach obecnej Gminy Psary było Wydawca książki: Stowarzyszenie 15 kopalń węgla (po 6 w Psarach i Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Strzyżowicach i po jednej w Z a g ł ę b i e w B ę d z i n i e o r a z Gródkowie, Malinowicach i Sarnowie). Stowarzyszenie Autorów Polskich Ziemia Psarska była kolebką Oddział Będziński zwracają się z prośbą zagłębiowskiego górnictwa. O dawnych do Czytelników Głosu Gminy Psary, kopalniach zapomniano, a obecni mieszkańców Gminy, właścicieli firm, mieszkańcy sołectw należących do sklepów o wsparcie finansowe na Gminy w zasadzie nic o nich nie wiedzą. wydanie monografii. Dla życzliwych Przygotowana do druku monografia D a r c z y ń c ó w p r z e k a z a n e b ę d ą ma dwie rekomendacje, a w zarysie ma e g z e m p l a r z e k s i ą ż k i, a d l a 200 stron, w tym 50 archiwalnych prowadzących przedsiębiorstwa (firmy, ilustracji (wśród nich zdjęcia kop. sklepy itp.) zamieszczone zostaną A n d r z e j w S t r z y ż o w i c a c h, reklamy wg przekazanych tekstów biedaszybikarze, właściciel kopalni Zadeklarowaną kwotę pieniężną w K s i ążka w y d ana z o s t anie w Wanda w Gródkowie, mapy ramach darowizny lub za zamieszczenie październiku br., jej promocja rozmieszczenia kopalń i szybów reklamy należy przekazać na konto przewidziana jest przed górniczym górniczych na terenie Ziemi Psarskiej i Stowarzyszenia Autorów Polskich świętem Barbórką (o dokładnym wiele innych). Oddział Będziński Bank Spółdzielczy w terminie powiadomimy Szanownych Książka składa się z 4 rozdziałów Będzinie, nr konta: Darczyńców). Bolesław Ciepiela. 7

8 8 INFORMACJE Karolina Janota młoda pisarka z naszej gminy K a r o l i n a J a n o t a m i e s z k a w codzienność. Może nie dotyka nas Dlatego też najpierw powstał pomysł Strzyżowicach i w wieku 18 lat napisała samych, ale na pewno każdy z nas zna całej książki. Pisałam ją około pół roku, swoją pierwszą powieść, która została osobę uzależnioną od alkoholu, czy bo naglił termin konkursu. Ucierpiały na wydana w 2010 roku. przesiadującą cały dzień przed tym najbardziej lekcje polskiego i komputerem. Taką, która gra w gry albo niemieckiego, bo o dziwo wtedy zawsze Głos Gminy Psary: Jak to się stało, że w po prostu całymi dniami odkrywa tajniki miałam największą wenę. I zawsze kiedy tak młodym wieku jesteś już autorką Internetu. A może też taką, która po nie chciało mi się sprzątać mówiłam, że powieści? Co skłoniło Cię do jej jednym "skręcie" sięgnęła po twarde tworzę. napisania? narkotyki. Wolę pisać o problemach, GGP: Co sprawiło Ci najwięcej Karolina Janota: Może to zabrzmi dość które nas dotykają, a nie o wampirach trudności? niewiarygodnie, ale wszystko zaczęło czy magii. Może kiedyś ta książka KJ: Najwięcej trudności sprawiały mi się od żartu. Koleżanka znalazła w uzmysłowi komuś, że jest dla niego opisy. Dla mnie książka mogłaby być Internecie konkurs na powieść dla nadzieja, że nie trzeba się poddawać, bo jednym wielkim dialogiem. młodzieży. Zaproponowała, żeby każda każdy przecież ma szansę na Lepsze z nas wzięła w nim udział. Oczywiście życie. GGP: Czy planujesz napisanie kolejnej wyśmiałam ją. Wcześniej owszem, GGP: Czy bohaterowie Lepszego książki? pisałam, ale były to opowiadania po życia mają swoje pierwowzory w KJ: Może już zaczęłam... kilka stron, a nie kilkadziesiąt czy jeszcze rzeczywistości? GGP: Dziękujemy za rozmowę. więcej. A kiedy przeczytałam na forum, KJ: Nie uwierzyłabym chyba autorowi, Wywiad przeprowadziła Żaneta że wydawnictwo "nie przepada" za który powiedziałby, że wszystko z jego Szczygieł. książkami, które mają około 150 stron to książki jest fikcją. Czasem nieświadomie już naprawdę się przeraziłam. piszemy o czymś, co dotyka nas samych. Ostatecznie skracałam powieść, bo nie Nie mówię tutaj o postaciach, ale zmieściłaby się w limicie. Pisać lubiłam chociażby o krajobrazach, czy wystroju od zawsze. Jednak jak już wspomniałam, domu. A bohaterowie? Ciężko wcześniej były to opowiadania, a konkretnie odpowiedzieć na to pytanie. książka była prawdziwym wyzwaniem, Wiele wątków z tej książki miało marzeniem. Jednak marzenie w 100% miejsce. Dotyczyły mnie samej czy nadal nie zostało spełnione, bo książka moich znajomych. Chociażby historia z nie trafiła do księgarni. A chyba dopiero biletem, gdzie bohaterka zostaje wtedy poczułabym się w pełni autorką uratowana przed dostaniem mandatu. W powieści. każdej opowieści jest ziarnko prawdy. Ci GGP: Skąd zaczerpnęłaś pomysł na bohaterowie na pewno istnieją, a fabułę? Co było Twoją inspiracją? niektórych znam osobiście... niestety nie KJ: Fabuła w jakiś sposób była z góry mogę zdradzić. Obiecałam. narzucona, bo musiało to dotyczyć GGP: Jak wyglądał proces powstawania problemów młodzieży. Co było moją powieści i ile czasu zajęło Ci napisanie inspiracją? Życie. Alkoholizm, narkotyki, jej? czy rzeczywistość przesłonięta KJ: Jestem osobą, która musi mieć wirtualnością to tak naprawdę wszystko dokładnie zaplanowane. Na zdjęciu Karolina Janota. Informacja Wójt Gminy Psary działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach ul.malinowicka 4 w dniach od r. do r. zostanie wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący: - część nieruchomości niezabudowanych ozn. nrnr działek 478/69, 478/1, 478/45 położonych w Górze Siewierskiej - nieruchomość zabudowaną ozn. nrnr działek 523,524/3 położoną w Psarach przy ul. Łącznej Wykaz zostanie zamieszczony również w internecie w biuletynie informacji publicznej. 2 października odbędzie się w naszej gminie Biała Niedziela Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas IV z terenu wszystkich szkół podstawowych naszej gminy na bezpłatne konsultacje z lekarzami specjalistami, które odbędą się 2 października w Gminnym Ośrodku Zdrowia mieszczącym się przy ulicy Malinowickiej 1 w Psarach. Podczas tzw. białej niedzieli lekarze specjaliści wykonają bezpłatne badania, m.in. słuchu czy masy ciała. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w szkołach i Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod numerem telefonu

9 KULTURA Słoneczne podsumowanie Akcji Lato 26 sierpnia 2011 r. w pięknym remizie OSP w Strzyżowicach. J a k c o r o k u n a k a ż d e g o krajobrazie Leśniczówki GAWRA w W c z a s i e s p o t k a n i a d z i e c i z u c z e s t n i k ó w c z e k a ł c i e p ł y Sarnowie odbyło się uroczyste uczestniczyły w licznych grach i poczęstunek oraz kolorowe upominki, podsumowanie Słonecznej AKCJI LATO zabawach prowadzonych przez które wręczył Wójt Gminy Psary Tomasz z GOK-iem. W spotkaniu uczestniczyła instruktorów GOK takich jak: kalambury, Sadłoń oraz Dyrektor Gminnego grupa dzieci i młodzieży z terenu gminy zgadywanki oraz gry i zabawy sportowo Ośrodka Kultury Gminy Psary Anna Psary, które najaktywniej uczestniczyły ruchowe, którym towarzyszyły wesołe Nagły. w letnich zajęciach organizowanych p r z y ś p i e w k i o r a z m u z y k a. W imieniu organizatorów pragniemy przez GOK. Zajęcia odbywały się Dopełnieniem był występ dziecięco serdecznie podziękować zarządowi między innymi w Ośrodku Kultury w młodzieżowego zespołu teatralnego Leśniczówki GAWRA w Sarnowie za Gródkowie, Sarnowie, Preczowie, Klub Koszałka Opałka z Ośrodka udostępnienie miejsca, w którym nasi Ś w i e t l i c y W i e j s k i e j w D ą b i u, K u l t u r y w G r ó d k o w i e, k t ó r y mali milusińscy mogli aktywnie i wesoło Brzękowicach, Górze Siewierskiej oraz zaprezentował barwnie montaż słowno - spędzić ostatni dzień wakacji. GOK. muzyczny o strachu na wróble. 9 Pamiątkowe zdjęcie uczestników Akcji Lato z opiekunami oraz Wójtem Gminy Psary Tomaszem Sadłoniem. Święto Chleba w Ośrodku Kultury w Sarnowie 21 sierpnia 2011 w Sarnowie O godz na placu przy Ośrodku gminy Psary. uroczysto obchodzono Święto Chleba. Kultury rozpoczął się barwny festyn, Święto Chleba odbywało się w Zainaugurowała je Msza Święta podczas którego wystąpiły Zespołu Sarnowie już po raz drugi, a jest odprawiona w Kościele Parafialnym pw. Zagłębianki, Brzękowianie i organizowane w ramach konkursu dla Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Górzanki. Ich koncerty przeplatane o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w y c h Sarnowie przez ks dr. Mirosława Wilka. były zabawami i konkursami dla dzieci i Partnerstwo na rzecz kultury Gminy Podczas Mszy Ksiądz Proboszcz młodzieży. Podczas całej imprezy Psary. MGS uroczyście poświęcił okazały bochen gospodynie z KGW Sarnów częstowały chleba, którym częstowano później wszystkich przybyłych tradycyjnym uczestników Święta Chleba. chlebem ze smalcem własnoręcznie przygotowanym oraz kiszonymi ogórkami. Zwieńczeniem Święta Chleba była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych. Na zaproszenie organizatorów, czyli KGW Sarnów, Zespołu Zagłębianki i GOK Gminy Psary odpowiedziały władze samorządowe Gminy Psary, przedstawiciele sołectwa Występ Zespołu Śpiewaczego Górzanki. S a r n ó w, o r g a n i z a c j e pozarządowe, reprezentacje instytucji z terenu gminy oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarnowie częstują chlebem uczestników Święta Chleba. licznie zgromadzeni mieszkańcy

10 10 INFORMACJE Dopłaty do kolektorów słonecznych Narodowy Fundusz Ochrony słonecznych dla osób fizycznych Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadajacych prawo do dysponowania uruchomił program dla przedsięwzięć budynkiem mieszkalnym albo prawo do w zakresie odnawialnych źródeł energii dysponowania budynkiem mieszkalnym i obiektów wysokosprawnej kogeneracji w budowie i wspólnot mieszkaniowych. - dopłaty na część spłaty kapitału Celem programu jest ograniczenie lub kredytów bankowych przeznaczonych uniknięcie emisji CO2 poprzez na zakup i montaż kolektorów zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Powyższy program jest wdrażany w latach natomiast wydatkowanie środków nastąpi w terminie do 31 grudnia 2015r. Nabór wniosków o dotację z NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt jest prowadzony w trybie ciągłym natomiast wnioski należy złożyć w banku, który ma zawartą umowę o współpracy z NFOŚiGW wykaz banków znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW. Więcej informacji w powyższym zakresie znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW. Z samorządem gminnym nawiązały kontakt do tej pory dwie firmy deklarujące pomoc przy wypełnianiu w n i o s k ó w i k o m p l e t o w a n i u dokumentacji. Są to: 1. CARSTEN Sp. z o.o.w Tychach, tel Hetman-CB Sp. z o.o. w Michałowicach, tel Red. Konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie rozstrzygnięty W sierpniu komisja konkursowa w n a s t ę p u j ą c y m s k ł a d z i e : Przewodniczący Jury Aleksander Jewak, Członek Jury Dagmara Toczkowska, Członek Jury Magdalena Kozieł dokonała przeglądu ogrodów zgłoszonych do "Konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie", którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary natomiast współorganizatorem - Urząd Gminy Psary. Komisja oceniała między innymi: - stan techniczny elementów tzw. małej architektury, porządek na i wokół Ogród Barbary Wolniak z Gródkowa, który zajął I miejsce w kat. ogród średni. Jedno z wielu drzewek bonzai, które znajdują się w ogrodzie Sławomira Pacieja laureata III miejsca w kat. ogród średni. ogrodu, dojście do niego, kompozycję naszej gminie pasjonatów ogrodnictwa. roślinną, pomysłowość, oryginalność, W każdy oglądany przez nas ogród estetykę oraz czystość. właściciele wkładali dużo serca i to jest Już podczas dożynek gminnych najważniejsze bez względu na to komu zostały wręczone nagrody i wyróżnienie udało się zdobyć nagrodę. mówi u c z e s t n i k o m k o n k u r s u. W Dagmara Toczkowska podinspektor do następujących kategoriach wygrali: spraw ochrony środowiska. 1. Ogród Średni (30 60m2) Nagrody w konkursie zostały I miejsce Barbara Wolniak z ufundowane przez samorząd gminny, a Gródkowa także sponsorów Marcina Celę II miejsce Karina Bizan z prowadzącego Serwis Klimatyzacji i Dąbia Elektromechaniki w Dąbiu, który III miejsce Sławomir Paciej z ufundował podkaszarkę oraz Marka Dąbia Chrobakowe Ł a p a n o w s k i e g o p r o w a d z ą c e g o 2. Ogród duży powyżej 60 m2 kwiaciarnię w Psarach, który przekazał I miejsce Piotr Tadeusiak z kosz z wrzosami. Organizatorzy Malinowic oraz wyróżnienie dla Teresy serdecznie dziękują za okazaną pomoc Majerczyk z Gródkowa. finansową. Red. - Bardzo cieszy nas to, że mamy w

11 INFORMACJE Akademia Sztuki i Tradycji w Gminnym Ośrodku Kultury 11 Gminny Ośrodek Kultury serdecznie f i l m o w e ) u c z e s t n i c y p o z n a j ą zaprasza do wzięcia udziału w podstawowe materiały oraz techniki warsztatach z zakresu rękodzieła tworzenia w danej dziedzinie, a artystycznego w ramach Projektu pt. następnie przystąpią do praktycznego "Akademia Sztuki i Tradycji". wykorzystania nabytej wiedzy. Jest to Projekt współfinansowany Zajęcia odbywać się będą dwa razy w przez Narodowe Centrum Kultury w tygodniu w filiach Ośrodka Kultury. ramach programu Dom Kultury plus. Każdy z uczestników otrzyma W poszczególnych filiach Ośrodka pamiątkowy certyfikat za udział w Kultury odbędą się różnorodne warsztaty Projekcie. Osoby zainteresowane z zakresu rękodzieła artystycznego: uczestnictwem mogą dokonać zapisu artystyczne filcowanie, tworzenie oraz uzyskać więcej informacji pod wyrobów z siana, wiórek osikowych, numerem telefonu:(32) b i b u ł k a r s t w o, s z y d e ł k o w a n i e, Zajęcia będą się odbywać w formie haftowanie. Warsztaty będą miały bezpłatnej!!! charakter teoretyczno - praktyczny. Przy u ż y c i u n o w o c z e s n y c h t e c h n i k multimedialnych (prezentacje, projekcje 50 lat Kościoła Polskokatolickiego w Strzyżowicach W sobotę, dnia 20 sierpnia 2011 r. Fonfary, i ks. Stanisława Maciejczyka, śląskiego i krakowskiego wraz z P a r a f i a P o l s k o k a t o l i c k a w którzy obchodzili 50 lecie święceń parafianami, w uroczystości udział Strzyżowicach obchodziła 50 rocznicę kapłańskich. Kazanie wygłosił wzięli księża z Kościoła Luterańskiego z erygowania. Parafia została erygowana honorowy przewodniczący Śląskiego Polski i Czech, kapłani mariawiccy, dnia 18 lipca 1961 r., a stosowny dekret Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej P a r a f i a n i e z K o ś c i o ł a podpisał ks. biskup prof. dr Maksymilian ks. prezes Jan Gross z Cieszyna. Rzymskokatolickiego, Ochotnicza Straż Rode w dniu 31 lipca 1961 r. Po kazaniu pozdrowienia przekazali: Pożarna w Strzyżowicach oraz goście z Po 50 latach odbyła się parafialna gość z Ameryki, Pierwszy Biskup innych miast. uroczystość dziękczynna, w której Polskiego Narodowego Kościoła Na zakończenie uroczystości w wzięli udział zarówno współwyznawcy Katolickiego w Ameryce i Kanadzie J. E. kościele w Strzyżowicach ks. mgr Adam polskokatoliccy jak i goście ekumeniczni ks. biskup dr Antoni Mikovsky w języku Stelmach, serdecznie podziękował za z kraju i z zagranicy. W uroczystości angielskim, a tłumaczył go ks. mgr wspólną dziękczynną modlitwę i udział zabrakło niestety Ordynariusza Diecezji Grzegorz Młudzik z USA. Następnie w uroczystości. Następnie odbył się Krakowsko Częstochowskiej ś.p. ks. pozdrowienia w imieniu Śląskiego parafialny piknik, którego organizatorem biskupa Jerzego Szotmillera, który zmarł Oddziału PRE przekazał jego obecny był Piotr Stelmach, syn ks. Eugeniusza 31 lipca 2011 r.. przewodniczący ks. biskup Paweł Stelmacha, któremu należy się specjalne Na początku uroczystości wszystkich Anweiler, a także przekazał Parafii w podziękowanie. zgromadzonych powitał ks. proboszcz darze wyrzeźbiony w drzewie krzyż. Słowa wdzięczności należą się Adam Stelmach. Uroczystej mszy Następnie pozdrowił jubilatów ks. przede wszystkim strzyżowickiej Radzie dziękczynnej przewodniczył gospodarz proboszcz mgr Grzegorz Młudzik, który P a r a f i a l n e j z j e j w s p a n i a ł y m parafii i zarazem dziekan śląski, ks. pochodzi z tej Parafii, a mieszkał w Proboszczem, jak i całej społeczności infułat Eugeniusz Stelmach w asyście Psarach. Dalej przemawiali Wójt Gminy parafialnej, która na półwiecze swojej Jubilatów: ks. infułata Kazimierza Psary Tomasz Sadłoń, który przekazał Parafii dokonała kapitalnego remontu dar Kościołowi, przedstawiciele kościoła wewnątrz i zewnątrz, szkół, szpitala, Koła Gospodyń ufundowała nowe, bogate witraże Wiejskich. Wszyscy duchowni o k i e n n e, o r g a n y z H o l a n d i i, udzielili błogosławieństwa, a wybrukowano teren dookoła kościoła i uroczysta msza zakończyła się zrobiono parkingi samochodowe. hymnem Boże coś Polskę. Niezwykle dobrze czuli się wśród W uroczystości wziął udział parafian uczestników pikniku, dostojni także ewangelicko augsburski G o ś c i e z b r a t n i e g o K o ś c i o ł a Biskup Diecezjalny Diecezji amerykańskiego ks. biskup dr Antoni Katowickiej ks. biskup Tadeusz Mikovsky z Małżonką, którzy pozostali Szurman z Katowic. Przed mszą na placu piknikowym do końca. św. i w czasie Komunii Św. Życzymy Parafii Polskokatolickiej w śpiewał ewangelicki chór Strzyżowicach wiele dalszego Bożego katedralny z Katowic Largo błogosławieństwa, a jej wspaniałemu Uroczysta Msza Święta z okazji 50. lecia Parafii Polskokatolickiej w Strzyżowicach. Cantabile. proboszczowi zdrowia i wielu lat życia. O p r ó c z k i l k u k s i ę ż y Ad multos annos! Uczestnik polskokatolickich z dekanatu Uroczystości z zewnątrz.

12 12 Atak Sarnowa na bramkę Iskry Psary. SPORT Piłkarska sobota dla Sarnowa 3 września w upalne sobotnie ze Strzyżowic, a trzecie przypadło przedpołudnie odbył się turniej Górze Siewierskiej. Zespół z Psar piłkarskich drużyn Oldbojów z terenu zajął czwarte miejsce, ale nie miejsca gminy Psary. na podium były najważniejsze tego Do rywalizacji stanęły cztery zespoły dnia, liczyła się dobra zabawa, z: Góry Siewierskiej, Psar, Sarnowa i rywalizacja fair play oraz możliwość Strzyżowic. Rywalizowano systemem spotkania starych znajomych. Królem każdy z każdym, a mecz danego zespołu strzelców turnieju został Andrzej trwał 30 minut (2 x 15 min.). W Kubica występujący w barwach zawodach nie miał sobie równych Sarnowa. Pan Andrzej ma za sobą zespół z Sarnowa, który wygrał niezwykle bogatą karierę sportową wszystkie swoje mecze i zajął pierwsze zarówno w kraju jak i zagranicą miejsce. Na drugim uplasowała się ekipa ponieważ grał w piłkę nożną w najlepszych ligach w Polsce, Austrii, Belgii, Francji, Izraelu czy nawet odległej Japonii. W s z y s c y u c z e s t n i c y Zajęcia z lekkiej atletyki w Szkołach Podstawowych w Sarnowie i Strzyżowicach Od 26 września w Szkołach skoku wzwyż. P o d s t a w o w y c h w S a r n o w i e i Oprócz samych ćwiczeń uczniowie Strzyżowicach ruszają zajęcia z lekkiej będą mogli również spotkać się z a t l e t y k i w r a m a c h p r o g r a m u m i s t r z a m i r ó ż n y c h d y s c y p l i n profilaktyki zdrowotno - sportowej lekkoatletycznych, wystartować w Mali Olimpijczycy finansowanego z zawodach, wyjechać na stadion budżetu gminy. tartanowy i zapoznać się z różnorodnym Uczniowie będą mogli za darmo pod sprzętem atletycznym, jak również okiem trenerów doskonalić swoje p o r o z m a w i a ć z p s y c h o l o g i e m umiejętności w dziedzinie lekkiej sportowym. atletyki. Uczniowie mają zostać Celem programu jest kształtowanie podzieleni na dwie grupy w klasach I - III oraz doskonalenie rozwoju fizycznego oraz IV - VI. uczniów, wyrabianie poczucia własnej Zajęcia poprowadzą profesjonaliści i wartości oraz szacunku dla innych. absolwenci Akademii Wychowania Zachęcamy rodziców do zapisywania Fizycznego: Monika Szczęsna jedna z dzieci na bezpłatne zajęcia. Program najlepszych sprinterek w kraju oraz zamierzamy rozszerzyć w przyszłym Michał Treliński medalista Mistrzostw roku na pozostałe szkoły. Red. Polski w sprincie. Specjalnie na zajęcia do szkół zakupione zostaną bloki startowe, płotki dla dzieci, tyczki do Spotkania obfitowały w zacięte pojedynki Seniorów. z a w o d ó w Faworyzowani goście z Siewierza z a k o ń c z y l i napotkali jednak godnego przeciwnika rywalizacje w dobrym w sarnowskiej drużynie. Zespół z zdrowiu i humorze. S a r n o w a z a g r a ł z n i e z w y k ł ą Przedpołudniowe determinacją i to on wypracował zmagania Oldbojów jednobramkową przewagę, której to nie jedyna atrakcja pomimo desperackich ataków Przemszy piłkarska czekjąca nie oddał do ostatniego gwizdka. Po kibiców z Sarnowa zakończeniu spotkania Kibice Klubu tego dnia. O Sportowego Sarnów zgotowali im K l u b S p o r t o w y owacje na stojąco. Mecz obydwu drużyn Sarnów zmierzył się z trybun oglądali: Burmistrz Siewierza z j e d n ą z Zdzisław Banaś ze swoim Zastępcą n a j s i l n i e j s z y c h Dariuszem Waluszczykiem oraz Wójt drużyn A klasy z Gminy Psary Tomasz Sadłoń.). Red. Przemszą Siewierz. Zapraszamy na warsztaty Capoeira Warsztaty będą świetną okazją do spróbowania swoich sił w capoeira dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji, a zawsze chcieli spróbować. Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu: (32) Zajęcia będą częściowo odpłatne, prowadzone raz w tygodniu w Gimnazjum w Psarach i Szkole Podstawowej w Dąbiu. O wysokości kwoty zadecyduje ilość chętnych do udziału w warsztatach. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

13 INFORMACJE Mamy brązową medalistkę Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkoatletyce W dniach r.w biegnąca na ostatniej zmianie zdobyła Bydgoszczy odbyły się już 87 brązowy medal Mistrzostw Polski Mistrzostwa Polski Seniorów w " J e s t e m p r z e - s z c z ę ś l i w a, n i e Lekkoatletyce. Na których Monika spodziewałam się, że zdobędziemy Szczęsna mieszkanka Gminy Psary medal na Mistrzostwach Polski zdobyła srebrny medal. Seniorów. Trenuje w nowym klubie AZS Silne opady deszczu zdominowały AWF Katowice od kilku tygodni, pod lekkoatletyczne święto na stadionie opieką trenera Leszka Dyja-Paruzel, Zawiszy Bydgoszcz. Niesprzyjająca aura który wniósł dużo nowych elementów spowodowała, że na trybunach zasiadła do mojego treningu. Troszkę się bałam tylko garstka widzów, a konkurencje czy mój organizm w tak krótkim czasie techniczne, takie jak skok wzwyż i skok przystosuje się do odmiennego treningu. o tyczce, musiały zostać odwołane. Bardzo się cieszę że debiut w nowym Deszczowa pogoda nie przeszkodziła na klubie przyniósł tak duży sukces. - szczęście zawodniczkom sztafety mówi Monika Szczęsna. Obecnie 4x100m które wywalczyły brązowy Monika przygotowuje się do drugiej medal w składzie: Monika Szczęsna, części sezonu. Planuje start m.in. w Jolanta Handzlik, Katarzyna Gwiazdoń Lidze lekkoatletycznej w Krakowie, oraz oraz Tina Polak. Monika Szczęsna, która na mitingach i memoriałach. Red. mieszka na terenie Gminy Psary Monika Szczęsna z brązowym medalem. 13 Profilaktyczny Turniej w Piłce Nożnej o puchar Zdrowia Uczniowski Klub Sportowy vs. Zagłębie Sosnowiec rocznik sierpnia 2011 roku w upalny dzień na boisku przy Gimnazjum w Psarach, rozegrany został mecz piłki nożnej o Puchar Zdrowia Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach w ramach B e z p i e c z n y c h W a k a c j i z Psarusiem w Gminie Psary bez alkoholu, narkotyków i nikotyny pod honorowym patronatem Wójta Gminy Psary Pana Tomasza Sadłonia. Mecz rozegrano pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec rocznik 97 i Uczniowskim Klubem Sportowym Gimnazjum Psary. Drużyna gości wygrała 8:6. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i puchary ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Psarach, które wręczał Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Organizatorzy imprezy dziękują Klubowi Sportowemu Zagłębie w Sosnowcu za bezinteresowny udział w tak pięknej imprezie. Dziękujemy za okazaną pomoc i poświęcenie Andrzejowi Olszewskiemu i Jackowi Grzywnowiczowi, nauczycielom wychowania fizycznego z Gimnazjum, bez których Turniej nie miałby należytej oprawy, a uśmiech i radość młodych piłkarzy niech będą wyrazem wdzięczności za okazaną pomoc. OPS Rozpoczęcie Turnieju o Puchar Zdrowia. Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wręcza medale piłkarzom.

14 14 INFORMACJE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SIĘGNIJ PO DOTACJĘ DO ZŁ NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (dotacje przeznaczone dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy). NABÓR UCZESTNIKÓW DO źpozostają bez zatrudnienia i utraciły ź finansowe wsparcie pomostowe P R O J E K T U T R W A T Y L K O D O pracę z przyczyn dotyczących zakładu przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia ! pracy w okresie nie dłuższym niż 6 firmy w wysokości 1386 zł; Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie miesięcy przed dniem przystąpienia do ź grupowe poradnictwo zawodowe; zaprasza do udziału w projekcie "Start p r o j e k t u ( b y ł y z a t r u d n i o n e u indywidualne spotkanie z doradcą w samodzielność". Projekt jest pracodawców przechodzących procesy zawodowym; realizowany w ramach Programu adaptacyjne i modernizacyjne) lub, źwsparcie psychologiczne; Operacyjnego Kapitał Ludzki ź są przewidziane do zwolnienia tj. źszkolenie zawodowe dostosowane do Priorytet VIII Regionalne kadry o t r z y m a ł y o d p r a c o d a w c y potrzeb uczestnika; gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój wypowiedzenie stosunku pracy, ź szkolenie z zakresu zakładania i pracowników i przedsiębiorstw w stosunku służbowego lub zostały prowadzenia działalności gospodarczej. regionie. Poddziałanie Wsparcie poinformowane przez pracodawcę Informacje i zapisy: p r o c e s ó w a d a p t a c y j n y c h i prowadzącego działalność w branży w siedzibie Powiatowego Urzędu modernizacyjnych w regionie. przechodzącej procesy adaptacyjne Pracy w Będzinie, ul. 1 Maja 2, pokój 1, Uczestnikami projektu mogą być i modernizacyjne o zamiarze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 osoby zamieszkałe na terenie Powiatu nieprzedłużenia przez niego stosunku 14:30 Będzińskiego, w tym osoby bezrobotne pracy lub stosunku służbowego. pod nr tel w. 201, lub poszukujące pracy, zarejestrowane Wszyscy uczestnicy projektu będą w Powiatowym Urzędzie Pracy w objęci następującymi formami wsparcia: n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j : Będzinie, które spełnią jeden z ź przyznanie środków na rozwój poniższych warunków: przedsiębiorczości w wysokości do zł; Darmowe badania mammograficzne 26 września 2011 w godz do oraz14 00 do panie od 50 do 69 roku zycia (rocznik ) będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mammobus będzie stacjonował pod Gminnym Centrum Medycznym w Psarach, ul. Malinowicka 1. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na jedną pierś). Zapraszamy do wykonania badań! INFORMATOR GŁOS GMINY PSARY Gazeta Samorządowa Redaktor Prowadzący: Milena Sobieraj Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności. Wóz strażacki OSP Preczów po karosacji OSP w Preczowie może już cieszyć się nowym wozem strażackim po karosacji. Wóz typu star 244 przeszedł gruntowny remont silnika, podwozia, instalacji elektrycznej, wymieniono również karoserię oraz wyposażono go w nowy zbiornik wodny.wykonawcą prac była firma Dragon S.C., a całkowity koszt karosacji wyniósł zł z czego dotacje z Zarządu Głównego OSP RP wyniosły zł, z Funduszu Sołeckiego zł, a zł sfinansowano ze środków własnych OSP w Preczoiwe, zł zostało przekazane z budżetu gminy. Red. Wydawca: Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka Psary Druk: Drukarnia Magic s.c. Wóz strażacki typu star 244 OSP Preczów po karosacji.

15 Gminne Dożynki 2011 INFORMACJE 4 września w naszej gminie odbyły się uroczyste obchody Gminnego Święta Plonów. Tradycyjnie rozpoczęły się one od Mszy Świętej celebrowanej przez księdza dziekana Marka Sendala. Po uroczystościach mszalnych barwny pochód zaproszonych gości, lokalnych o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n y o r a z mieszkańców, prowadzony przez Komendanta Gminnego Zarządu OSP Jacka Gwoździa przeszedł na stadion L K S I s k r a P s a r y. B a r w n e m u korowodowi towarzyszyła muzyka w wykonaniu Orkiestry Dętej z Góry Siewierskiej. Przemarsz korowodu na Gminnych Dożynkach. Po uroczystym przemarszu na stadion Gospodarz Gminnego Święta Plonów Posłowie Ewa Malik, Beata Małecka - Ośrodku Kultury w Sarnowie. W trakcie Wójt Tomasz Sadłoń powitał wszystkich Libera, Witold Klepacz, Waldemar obrzędu przepiękny bochen chleba gości i przemówieniu tradycyjnie na Andzel, Senatorowie Zbigniew wypieczony z tegorocznych zbóż znak rozpoczęcia dożynek wypuścił Szaleniec oraz Zbigniew Meres, przekazali na ręce Wójta Starostowie białego gołębia, za którym poszybowały Wicewojewoda Śląski Stanisław dożynek Krystyna Flak oraz Zbigniew również gołębie wypuszczone przez Dąbrowa, Starosta będziński Krzysztof Rachwał wraz z Panna Żniwną, w rolę hodowców z tereny naszej gminy Malczewski, Burmistrz Siewierza której wcieliła się Justyna Dyba. zrzeszonych w Związku Hodowców Zdzisław Banaś, Zastępca Wójta Gminy Tegoroczne Święto Plonów było nie Gołębi Pocztowych. Mierzęcice Andrzej Cembrzyński oraz, tylko okazją do podziwiania licznych W tym roku swoją obecnością przedstawiciele duchowieństwa na s t o i s k, n a k t ó r y c h w y s t a w c y uroczystości dożynkowe zaszczycili: czele z Księdzem Dziekanem Markiem prezentowali swoje dzieła oraz Sendalem, Radni Gminy bogactwo urodzaju ale stało się również Psary oraz Sołtysi. okazją do wręczenie nagród laureatom W s p a n i a ł y m konkursu na Najpiękniejszy ogród w rozpoczęciem oficjalnych gminie organizowanym przez GOK obchodów Gminnego oraz Urząd Gminy. Święta Plonów był obrzęd Dopełnieniem tegorocznego święta d o ż y n k o w y były również występy artystyczne zaprezentowany przez n a s z y c h r o d z i m y c h Z e s p o ł ó w Z e s p ó ł Ś p i e w a c z y Śpiewaczych oraz dziecięco Zaglębianki oraz KGW z młodzieżowych zespołów muzycznych Sarnowa działające przy działających przy GOK. 15 Wypuszczenie gołębia na znak rozpoczęcia Dożynek. Zaproszeni goście zainteresowali się wystawionym po raz pierwszy na Dożynkach stoiskiem z ofertą inwestycyjną gminy. Zgodnie z tradycją zgromadzeni na Dożynkach mieszkańcy zostali poczęstowani chlebem. Dożynki Gminne 2011 cd. na str. 16

16 16 INFORMACJE Długo oczekiwaną gwiazdą wieczoru poprowadził Zespół MUZA z Sarnowa, a był IVAN KOMARENKO z Zespołem, oficjalne zakończenie imprezy odbyło który swoim występem oraz gorącą się w blasku kolorowych fajerwerków, muzyką porwał całą zgromadzoną na które rozjaśniły niebo nad stadionem. stadionie publiczność co zaowocowało Serdeczne podziękowania składamy wielokrotnymi bisami w wykonaniu sponsorom Gminnego Święta Plonów: artysty. Na zakończenie Gminnego Święta Plonów zabawę taneczną - DROGREM Łukasz i Teresa Kyrcz - B a n k o w i S p ó ł d z i e l c z e m u w Będzinie - Firmie Medrewex Stanisława Sitko - Firmie Transbud Zdzisława Wszoły - Tartakowi Gródków - Aleksandrze i Bogdanowi Oliwa - Gospodarstwu Ogrodniczemu Tadeusz Mularski - Ciastkarni Kawiorscy Państwa Marzeny i Mariusza Kawiorskim - Piekarni VINI Fundatorom nagród w konkursie ogrodniczym: - S e r w i s o w i K l i m a t y z a c j i i Elektromechaniki w Dąbiu Pana Marcina Celi - Kwiaciarni Psary Pana Marka Łapanowskiego. Red. Gwiazda wieczoru Iwan Komarenko. Pokaz sztucznych ogni na zakończenie. Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby bezrobotne do wzięcia udziału w programie Praca się opłaca Wyniki meczy A i B klasy zespołów z terenu naszej gminy A KLASA W A Klasie najwyżej plasuje się po 6 kolejkach zespół Błyskawicy Preczów z dorobkiem 13 punktów, który odniósł 4 zwycięstwa, 1 mecz zremisował i ma na swoim koncie dotychczas tylko jedną porażkę. Na miejscu 11 jest Jedność Strzyżowice z dorobkiem 6 punktów po dwóch zwycięstwach i 4 porażkach. Klub Piłkarski Sarnów znajduje się na 13 miejscu w tabeli i zgromadził 5 punktów: odnotował 1 zwycięstwo, 2 remisy i 3 porażki. B KLASA Najwyżej w B klasie jest Klub Sportowy Góra Siewierska, który zajmuje 3 miejsce w tabeli, zdobył 9 punktów, odniósł 3 zwycięstwa i tylko raz zszedł z boiska pokonany. Zaraz za Klubem Sportowym Góra Siewierska w tabeli jest kolejny zespół z terenu naszej gminy - LKS Iskra Psary, który zajmuje 4 miejsce, zgromadził 13 punktów, odniósł 2 zwycięstwa i 1 porażkę, 1 mecz zremisował. Orzeł Dąbie znajduje się na miejscu 10, odniósł jedno zwycięstwo, w j e d n y m m e c z u zremisował i ma na swoim koncie dwie porażki. Red. Orzeł Dąbie vs. KS Góra Siewierska

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Urząd Gminy Wilków informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami podaje wykaz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123 REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU UL. STASZICA 6, 59-700 BOLESŁAWIEC 1. Punkt Zbierania

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 1. AMAR Sp. z o.o. ul. Kombatantów Polskich 3d godz. otwarcia : Pon. so.: 9:00 do 21:00 nd.: 10:00 do 19:00 - Odkurzacze - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres siedziby

Lp. Nazwa i adres siedziby Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zbierający zużyty sprzęt na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. z dnia 6 lutego 2006 r.) Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz w związku z

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje elektroodpadów

Grupy i rodzaje elektroodpadów Posiadamy numer rejestracyjny wydany przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska E0007849Z Grupy i rodzaje elektroodpadów Wyróżnione zostało 10 grup, na które dzielą się wszelkiego rodzaju urządzenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW. I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW. I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 2. Chłodziarki 3. Zamrażarki

Bardziej szczegółowo

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE?

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? Prawo Kwestie związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące - Chłodziarki - Zamrażarki - Pozostałe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załączniki do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznik nr 1 Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 250,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Zakład Przetwarzania ELGO

Zakład Przetwarzania ELGO ELGO zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ELGO Lighting Industries S.A. ELGO świadczy usługi w zakresie kompleksowego odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII/347/2010 w

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 DOCHODY 22 185 000 zł WYDATKI 23 130 000 zł DEFICYT - 945 000 zł INWESTYCJE 5 104 000 zł REZERWA - 260 000 zł WYBRANE WYDATKI W 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 Szkoła Podstawowa w Dąbiu im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Zajmuje swym obwodem w całości dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej,

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1.Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1.Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKURSU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską w ramach Cel projektu Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej na terenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Wydatki i rozchody budżetu gminy Psary. 2013 30,4 mln + 3,1 mln = 33,3 mln zł 2014 38,9 mln (plan) +1,8 mln zł =40,7 mln zł

Wydatki i rozchody budżetu gminy Psary. 2013 30,4 mln + 3,1 mln = 33,3 mln zł 2014 38,9 mln (plan) +1,8 mln zł =40,7 mln zł Podsumowanie 2013r. Wydatki i rozchody budżetu gminy Psary 2011 27,4 mln + 2,5 mln= 29,9 mln zł 2012 29,1 mln + 2,5 mln =31,6 mln zł 2013 30,4 mln + 3,1 mln = 33,3 mln zł 2014 38,9 mln (plan) +1,8 mln

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu r. - 1 - PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 24.05.2012 r. Obecni: Według załączone listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). Porządek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGÓW: W KOLARSTWIE SZOSOWYM ZE STARTU WSPÓLNEGO KATEGORII MASTERS O PUCHAR FIRMY ROWEROWEJ MERIDA

REGULAMIN WYŚCIGÓW: W KOLARSTWIE SZOSOWYM ZE STARTU WSPÓLNEGO KATEGORII MASTERS O PUCHAR FIRMY ROWEROWEJ MERIDA REGULAMIN WYŚCIGÓW: W KOLARSTWIE SZOSOWYM ZE STARTU WSPÓLNEGO KATEGORII MASTERS O PUCHAR FIRMY ROWEROWEJ MERIDA AMATORSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY AMATORSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2014 w GMINIE PSARY

PODSUMOWANIE ROKU 2014 w GMINIE PSARY PODSUMOWANIE ROKU 2014 w GMINIE PSARY WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PSARY 2011-27,4 mln + 2,5 mln = 29,9 mln zł 2012-29,1 mln + 2,5 mln = 31,6 mln zł 2013-30,4 mln + 3,1 mln = 33,5 mln zł 2014-37,2

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1. Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKUSRU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") III i IV EDYCJA 2012/2013 Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o procesie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych Patronat Arcybiskup Metropolita Lubelski Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej Starosta Łęczyński LW Bogdanka S.A. Organizator Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci" ("Regulamin")

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci (Regulamin) REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci" ("Regulamin") Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca projekt Obrotny Kaszeba zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1.Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1.Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKURSU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") VII i VIII EDYCJA 2014/2015 Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

Bardziej szczegółowo