Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,"

Transkrypt

1 Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim str. 3 Chrystus Zmartwychwsta³. Zmartwychwsta³ z Chrystusem ca³y œwiat, Œwiat³o zmartwychwsta³o i zieleñ drzew, Nasza dobroæ. agodne spojrzenia. Rozmowy, które nios¹ ukojenie. I sny, i mi³oœæ, i przyjaÿnie. Ca³y, ca³y œwiat, uœmiechy, nadzieje, Rozbawiony szpak i bocian, gdy gniazdo Odnajduje. Tak e las. Kapliczki. A wszystko to w Chrystusie siê Mieœci. Ka dy z nas. Razem. Z osobna. Ka dy. Ci, których ju nie ma. Którzy s¹ jeszcze. Którzy Bêd¹ dopiero. Wszyscy jesteœmy, Razem, w tym pojedynczym Zmartwychwstaniu..: Rozpoczynamy zbiórkê zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego str. 6.: Ruszaj¹ ma³e przedszkola str. 8 Od 5 stycznia rozpoczê³y dzia³alnoœæ gminne przedszkola..: Hala w Dylewie uroczyœcie oddana do u ytku str. 8 Po oœmiu latach, dylewska hala, której budowê zapocz¹tkowali mieszkañcy, powo³uj¹c Komitet Spo³eczny, zosta³a poœwiêcona i oddana do u ytku..: Powsta³o Centrum Kultury Kurpiowskiej str. 9.: "Kurpianka" na Wêgrzech str. 10 Na zaproszenie Sto³ecznego Samorz¹du Mniejszoœci Polskiej w Budapeszcie Zespó³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" na prze³omie stycznia i lutego goœci³ na Wêgrzech..: Powsta³o Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury Kurpiowskiej str. 11.: Informacje Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotycz¹ce zbiórki folii, zbiórki zu ytych opon, zbiórki baterii, wy³apywania bezpañskich psów str. 12.: Akcja "Podarujmy rzeczom drugie ycie str. 12.: Zapraszamy na kurs tañca str. 13 Kurs prowadzi Pan Marcin Gawrych, wielokrotny Mistrz Polski w tañcach towarzyskich. Ze szczerymi yczeniami œwi¹tecznymi, Dariusz ukaszewski Jacek P³oski.: Warsztaty garncarskie w Siarczej ¹ce str lutego w Szkole Podstawowej w Siarczej ¹ce odby³y siê warsztaty garncarskie. Wójt Gminy Kadzid³o Przewodnicz¹cy Rady Gminy.: Prezentacja szkó³ str. 15 Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Kadzidle

2 Poezja Tadeusza Greca W bie ¹cym numerze "Nowin Kadzidlañskich prezentujemy wiersze znanego regionalisty Tedeusza Greca Hej, Ty Puszczo...! Hej, Ty Puszczo Zag¹jnico! Kraino borów, legend i baœni; Pachnia³aœ leœnym miodem bartników, Nawo³uj¹cych siê echem pieœni. Hej, Ty Puszczo Kurpiowska! S³ynna z odwa nych, zaradnych ludzi; Tu las i ³¹ka, piaszczyste pole, Zawsze szacunek i mi³oœæ budzi. Hej, Ty Puszczo Zielona! Nasza kochana ojczysta ziemio; W tych zagajnikach zaprzesz³e cienie Pradziadów, dziadów i ojców drzemi¹. Hej, Ty Strono Rodzinna! Rozkwitasz wiosn¹ w duszach jak ³¹ka; Wros³y nam w serca sosny Kurpiowskie, A pieœñ wœród borów i pól siê b³¹ka. Ostro³êka, 1997 r. Sen Przysz³aœ do mnie droga siostrzyczko, W œrodku nocy, w g³êbokim œnie. Z odleg³ego czasu przysz³aœ. Aby znowu odwiedziæ mnie. Z dziecinnych lat siê pojawi³aœ, Z tamtej powojennej wiosny Gnêbi¹cej bied¹ i g³odem, Chocia wolnoœci¹ radosnej. Wiosenne cieplutkie s³oneczko Na naszym chabrowym niebie, Budzi³o do vcia ³¹ki Pe³ne kaczeñców dk Ciebie. Zagra³a majowa muzyka Barwami rozpromieniona, A mu tañczyliœmy boso Wznosz¹c ku niebu ramiona. Przynios³em Ci z ³¹ki wianuszek, Spleciony z ó³tych kaczeñców. Ty w bia³ej lnianej sukience, Tañczy³aœ jak dama w wieñcu. Jawi³aœ siê we œnie jak duch, Jakby mój Anio³ Stró z Nieba, Ja chcia³em daæ Tobie Mi³a Skibeczkê bia³ego chleba. Nareszcie sen cudny siê skoñczy³, Ty znik³aœ gdzieœ tam w przestrzeni, A ja wci¹ rnam Ciebie w oczach, Choæ œwiat tak bardzo siê zmieni³. Ostro³êka, jesieñ 1997 r. Kwartalnik Gminy Kadzid³o rozdawany bezp³atnie ISSN Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, Kadzid³o, tel (0-29) Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (0-29)

3 Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim Panie Wójcie, rozmawiamy w po³owie kadencji. Proszê oceniæ ten czas i nakreœliæ czytelnikom kondycjê Gminy Kadzid³o. Ta kadencja nie jest kadencj¹ ³atw¹ dla ca³ej, gminnej spo³ecznoœci. Rozpoczynaliœmy wszystko z ogromnym, ponad czterdziestoprocentowym zad³u eniem. Warto przypomnieæ, e Kadzid³o, jedna z najwiêkszych gmin w województwie pozbawiona jest w³aœciwie kanalizacji. Jedynie po³owa ludnoœci ma dostêp do wodoci¹gu. To s¹ bolesne zasz³oœci. Zadaniem radnych i moim by³o zracjonalizowanie polityki bud etowej i ostateczne przygotowanie wniosków na najwa niejsze przedsiêwziêcia, myœlê oczywiœcie o wodoci¹gach i kanalizacji. Niestety, œrodki unijne ruszaj¹ dopiero teraz. Przebudowaliœmy radykalnie projekt kanalizacji Kadzid³a, chcemy rozbudowaæ oczyszczalniê oraz definitywnie rozwi¹zaæ problem osadu œciekowego. Wszystko po to, by kompleksowy odbiór œcieków by³ realn¹ mo liwoœci¹. Wniosek zosta³ z³o ony i uzyska³ pozytywn¹ ocenê formaln¹. To znaczy, e urzêdnicy, którym dziêkujê za owocn¹ pracê, spisali siê znakomicie, ale teraz rzecz ca³a zale y ju od ekspertów. Identyczna sytuacja jest z wodoci¹gami. W grudniu z³o yliœmy wniosek na wodoci¹g pó³nocny (Siarcza ¹ka Wach Jazgarka Krobia Klimki Rososz Todzia- Golanka). Przeszed³ weryfikacjê formaln¹. Wkrótce wyst¹pimy z wnioskiem na budowê wodoci¹gu po³udniowego (Brzozówka Chudek Kierzek Piasecznia). To s¹ trudne sprawy. Doœæ powiedzieæ, e wygrywano je w kampanii wyborczej bezwzglêdnie. Obiecywano wodê w roku Nie by³o to wtedy mo liwe. Byæ mo e by³a to najwiêksza szkoda jaka, obok zad³u enia, nam siê przytrafi³a. Nie wolno graæ ludzkimi nadziejami. To fundament tworzenia owocnych relacji pomiêdzy ludÿmi. Wracaj¹c do kondycji, o któr¹ Pan pyta. Mam wra enie, e ludzie otworzyli siê na nowe propozycje. Uwierzyli, e mog¹ realnie wp³ywaæ na losy swej ma³ej Ojczyzny. Moje gimnazjalne doœwiadczenie i przystêpny charakter u³atwiaj¹ pracê. Zawsze mam dla ludzi czas. Czêsto odwiedzam so³ectwa. Problemów nie brakuje. Budujemy, z w³asnych œrodków, remizê w Kadzidle, ale to siê po prostu druhom nale y. Utworzyliœmy sieæ gminnych przedszkoli. Wprowadziliœmy dodatkowe godziny na zajêcia pozalekcyjne dla uczniów klas trzecich, przygotowuj¹cych siê do egzaminów. W ka dym gimnazjum pracuj¹ psychologowie. Motywuj¹c¹ rolê pe³ni¹ stypendia przyznawane za osi¹gniêcia w nauce i sporcie. Moje rodzime œrodowisko, œrodowisko nauczycielskie, otrzymuje wiele codziennych dowodów yczliwoœci i troski. Jest siê z czego cieszyæ. Dobrze jest budowaæ samorz¹d oparty nie na strachu i jakichœ wymyœlonych przywilejach w³adzy, ale wspólnej trosce o nasz wspólny los. Dope³nijmy ten obraz zdaniem o kulturze kurpiowskiej, która od pewnego czasu, zdaje siê prze ywaæ swój renesans. Artyœci kurpiowscy, nie bojê siê tego powiedzieæ, odzyskali sw¹ rangê i kapitalnie to potrafili wykorzystaæ. Obfitoœæ nagród, tak e tych najbardziej presti owych, wyjazdy, wizyty Goœci, wystawy, kilka œwietnych publikacji, mecenat gminy nad twórczoœci¹, polegaj¹cy na zakupie wyrobów rêkodzielniczych, nowe przedsiêwziêcia, wszystko to daje nam g³êboki oddech i wiele satysfakcji. Kilka przyk³adów. W Kadzidle obradowa³a Sejmowa Komisja Kultury. To wydarzenie bez precedensu. Wspomogliœmy wydanie przewodnika turystycznego Marcina erañskiego, albumu o Kurpiach Tomka Lendo, monografii Antoniego Œledziewskiego, poœwiêconej wycinance, tak e Legend kurpiowskich wydanych przez Zwi¹zek Kurpiów, dokonuj¹c zakupu tej ksi¹ ki oraz fundamentalnego dzie³a Stanis³awa Pajki. Rozpoczêliœmy seriê wydawnicz¹ Biblioteczka Kurpiowska. Ukaza³y siê dotychczas trzy ksi¹ ki: rzecz poœwiêcona historii wielkich rodów kurpiowskich Sobiechów i Majewskich, genialne wiersze Marianny Staœkiewicz, pisane gwar¹ oraz tomik poezji wspó³czesnej Natalii Staœkiewicz. Wkrótce rzeczy kolejne. Podkreœliæ nale y zmianê formu³y Wesela Kurpiowskiego, które ³¹czy siê ju z Miêdzynarodowym Festiwalem Folklorystycznym, Œwiatowym Zjazdem Kurpiów, Jarmarkiem Rêkodzie³a Ludowego. Powsta³o w³aœnie teraz Centrum Kultury Kurpiowskiej, które bêdzie nie tylko podejmowa³o doraÿne inicjatywy, ale docelowo zajmie siê dokumentacj¹ dorobku artystów kurpiowskich. Tworzymy Galeriê Kurpiowsk¹. W paÿdzierniku posmakujemy nowego œwiêta, które nazwaliœmy Tygodniem Wycinanki. Zaczynamy od szerokiej prezentacji wycinanki z naszej gminy. Lata kolejne poszerz¹ tê formu³ê. Rzecz jedn¹ warto podkreœliæ. Kurpiowszczyzna jest jednolit¹ tkank¹. Myszyniec, yse, Lelis, Czarnia nie poradz¹ sobie bez Kadzid³a, ale Kadzid³o nie poradzi sobie bez naszych s¹siadów. To aksjomat. Kto myœli inaczej, b³¹dzi. Oferta kulturalna kierowana przez Kurpiów musi byæ kompleksowa. Kulturalne starania Gminy Kadzid³o s¹ precyzyjnie odczytywane. W roku 2008

4 Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim otrzymaliœmy presti ow¹ nagrodê Gmina przyjazna kulturze, nagrodê Marsza³ka Województwa Mazowieckiego oraz rozg³oœni Radio dla Ciebie. To du e wyró nienie. Marcin erañski w swym przewodniku nazwa³ Kadzid³o, duchow¹ stolic¹ Kurpiowszczyny. I niechaj tak ju pozostanie, chocia raz jeszcze podkreœlê, z naciskiem nieprzypadkowym, e Kurpiowszczyzna nie zna pojêcia stolicy. Kilkadziesi¹t lat temu Wach i Dylewo by³y miejscowoœciami gminnymi, Kadzid³o dopiero pracowa³o na sw¹ pozycjê. To wiele mówi. Powróæmy do innych kwestii. Podsumujmy rok 2008 i pomówmy o planach. Rok ubieg³y by³ rokiem udanym, bardzo udanym. Pozyskaliœmy blisko z³otych. Zad³u enie spad³o poni ej 30%. Blisko 25% bud etu zosta³o przeznaczone na inwestycje. Ogó³em siêgnê³y one na terenie gminy blisko z³otych. Zbudowaliœmy, jako gmina i wspólnie z Panem Starost¹, blisko 20 kilometrów dróg bitumicznych i kilka ci¹gów chodnikowych. Skorzysta³o na tym nie tylko Kadzid³o, ale tak e Czarnia, Wach, Sul, Dylewo, Chudek, Piasecznia, Gleba, Brzozówka, Golanka. To absolutny rekord, którego, obawiam siê, d³ugo nie pobijemy. Dylewo otrzyma³o jeden z najnowoczeœniejszych obiektów sportowych na Mazowszu. Myœlê o "Orliku". Nie ma w powiecie takiego obiektu. Hala sportowa w Dylewie jest ju oddana. Kolejne oczyszczalnie przydomowe trafi³y do rolników. Powsta³y parkingi, chodniki, szko³y s¹ stale remontowane i wyposa ane. W czterech szko³ach jest ju monitoring. Œwietnie funkcjonuje Zak³ad Gospodarki Komunalnej. Jest czyœciej. Porz¹dkujemy gospodarkê odpadami i œciekami. Pojawi³a siê wreszcie nasza, gminna konkurencja, wobec podmiotów zewnêtrznych. Rozpoczynamy zbiórkê odpadów: gruzu, folii, opon, baterii, wielkich gabarytów. Bardzo tego brakowa³o. Jeszcze trzy lata temu takie przedsiêwziêcia nie wydawa³y siê mo liwe. Blisko 100 osób rocznie, co nale y podkreœliæ, znajduje pracê, dziêki wzorowej wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy. Odnowiliœmy stadion. Biblioteka Gminna eksplodowa³a pomys³ami oraz inicjatyw¹. Pojawi³ siê niezwykle ciekawy zespó³ folkowo-rockowy Coorp. Kurpianka Cepelia ugruntowuje swoj¹ pozycje woja uj¹c i rozs³awiaj¹c Kurpie. Strona internetowa () jest chwalona i pozostaje Ÿród³em wielu ciekawych, aktualnych informacji. Fundacja olsztyñska Przysz³oœæ dla dzieci, do której trafi³em poprzez Kurier Ostro³êcki okaza³a siê partnerem bardzo hojnym. Dzieci z naszej gminy s¹ obdarowywane lampami bioptronowymi, pompami insulinowymi, opiek¹ medyczn¹ i finansow¹. Inne fundacje finansuj¹ wypoczynek dla dzieci, letni i zimowy, te kontakty s¹ po prostu bezcenne. Uczestniczymy we wszystkich mo liwych programach, choæby w programie wsparcia policji czy stra y. Chwilê o planach, choæ do koñca nie wiemy, w jakim stopniu kryzys bêdzie je modyfikowa³. O planowanej kanalizacji i wodoci¹gach ju mówi³em. Kilka wa nych dróg zrobimy w roku 2009 na pewno, tak e te najwa niejsze, powiatowe Dylewo Obierwia i Wach Podgórze. To zadanie powiatowe, które dofinansujemy kwot¹ oko³o z³otych. Oprócz tych zadañ powstan¹ nowe drogi i ulice w Kadzidle, z t¹ najwa niejsz¹, czyli ulic¹ ytni¹. Mamy nadziejê na inwestycje drogowe w Glebie, Czarni, Dylewie, Strza³kach. W dalszych planach s¹ tak e cztery boiska wielofunkcyjne (Czarnia, Chudek, Wach, Dylewo), bie nia tartanowa, remonty generalne domów kultury i œwietlic wiejskich (Kuczyñskie, Golanka, Chudek), budowa hali sportowej w Chudku po³¹czona, byæ mo e, z remontem szko³y, zakup busa dla osób niepe³nosprawnych i samochodu stra ackiego (jednostka w Wachu). W roku 2010 zakoñczy siê budowa upragnionej remizy w Kadzidle. Czy wszystkie te plany zostan¹ zrealizowane? Zobaczymy. Wiele planów wychodzi poza rok Kolejne miejscowoœci zabiegaj¹ o budowê œwietlic wiejskich: Piasecznia, Krobia, Tatary, Jeglijowiec. Kadzid³u przyda³by siê Orlik. Przyst¹piliœmy do marsza³kowskiego programu jak najszerszej informatyzacji. Wiele planów, czas krótki. Wszyscy musimy byæ cierpliwi, chocia taka cierpliwoœæ jest trudna. Wiem o tym doskonale. Ten rok bêdzie rokiem decyzji dotycz¹cych kanalizacji, wodoci¹gów i wszystkich innych unijnych inwestycji. Bêdziemy pod koniec roku wiedzieli, które wnioski przesz³y, które przepad³y i z jakich powodów. Gmina Kadzid³o jest gmin¹ rolnicz¹. Prosimy o kilka s³ów. Jaka jest kondycja gminnego rolnictwa? W jaki sposób jest ono wspierane przez wójta i samorz¹d gminny? Po latach dobrych zderzyliœmy siê boleœnie z zapaœci¹ na rynku mlecznym. Dla naszej gminy to prawdziwy wstrz¹s. Za³amanie rynku mleczarskiego gwa³townie zubo y³o mieszkañców gminy, a tym samym i ca³¹ gminê. Mamy przera aj¹ce dane. Do rolników powiatu ostro³êckiego, wp³ynê³o o blisko z³otych mniej niÿli w latach poprzednich. Proszê sobie wyobraziæ co to oznacza. Co dzieje siê z inwestycjami

5 Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim rolniczymi, z p³ynnoœci¹ kredytow¹ rolników, wreszcie z zakupami detalicznymi. Nadci¹ga kryzys. Bardzo bolesny i nie mo na o tym nie mówiæ. Gmina reaguje tak jak mo e. Rok 2009 to bêdzie kolejny rok, gdy wszelkie podatki, od rolnego po transportowy, nie wzrosn¹. Dopad³a nas susza, ale poradziliœmy sobie z jej skutkami naprawdê dobrze. Zareagowaliœmy bardzo szybko i bardzo skutecznie. Wp³ynê³o blisko 800 wniosków o odszkodowanie. To by³a ogromna praca. Uruchomiliœmy kilka dodatkowych etatów, dziêki yczliwoœci Urzêdu Pracy. Ca³¹ obs³ugê biurow¹, w³¹cznie z kserowaniem dokumentów rolniczych, przej¹³ Urz¹d. Chodzi³o równie o to, by rolnicy, poczuli yczliwoœæ, której wczeœniej, mówi¹c delikatnie, brakowa³o. Wojewoda przyzna³ na realizacjê tych œwiadczeñ z³otych. W wymiarze jednostkowym to suma, która nie rzuca na kolana, ale jeœli chodzi o wsparcie strukturalne, kierowane do ca³ej spo³ecznoœci rolniczej, nie do przecenienia. Dziêki aktywnoœci Stowarzyszenia Hodowców i Producentów Mleka, nasi rolnicy, z Prezesem Wies³awem Ogniewskim, wziêli udzia³ w demonstracjach rolniczych w Brukseli. Dziêki temu poœwiêceniu uruchomione zosta³y dop³aty do eksportu proszku mlecznego, serów, mas³a. Daje to nadziejê na minimalny wzrost cen mleka. Apelujemy do rz¹du, wspólnie z so³tysami, o nakreœlenie jakiejœ perspektywy czasowej kryzysu. Mam nadziejê na spotkania z decydentami. Œwietnie wspó³pracujemy z ODR em, któremu u yczamy pomieszczenie i wszelk¹ pomoc w obs³udze biurowej. Pominê doraÿne dzia³ania, bo nie miejsce na tak znaczn¹ szczegó³owoœæ, ale mogê powiedzieæ odpowiedzialnie, e rolnicy s¹ szanowani i doceniani. A zagro enia? Jakie widzi Pan zagro enia dla rozwoju gminy. Wymieñmy kilka. Po pierwsze, sprawa fundamentalna, ceny mleka. Jeœli ich poziom utrzyma siê na poziomie dzisiejszym, przez d³u szy czas, oznaczaæ to bêdzie klêskê dla ca³ej gminy. Bez rolników zasobnych, inwestuj¹cych, nie poradzimy sobie. To pewnik. Drugi problem, jeszcze nie do koñca zdiagnozowany, to kryzys finansowy, gospodarczy, a raczej jego g³êbokoœæ. Jeœli ta z³a sytuacja potrwa d³ugo, a tak wedle analityków, bêdzie, zmuszeni zostaniemy do modyfikacji naszych zamierzeñ. Nie mówiê ju o inwestycjach, które bêd¹ zatrzymywane, ale o losie ludzi, o upadku handlu detalicznego, wzrastaj¹cym bezrobociu. Oczywiœcie s¹ to problemy makroekonomiczne, ale ich natê enie dotknie tak e nasz¹ gminê. Rzecz trzecia, nieco paradoksalna, to planowana przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przebudowa drogi nr 53. Projekt, który obejrza³o w Urzêdzie blisko 500 osób, stawia gminê i rolników, chocia nie tylko, w trudnej sytuacji. Likwidacja wielu zjazdów, wyraÿne przesuwanie krawêdzi drogi, nadmierne lokalizowanie dróg lokalnych, mo e znacznie utrudniæ ycie przedsiêbiorcom i rolnikom. Nie zgadzamy siê z tak¹ wizj¹. Podpisa³em blisko 250 protestów. Œlemy do Generalnej Dyrekcji swoje pomys³y. Skierowaliœmy pismo o potrzebie g³êbokiej modyfikacji tych planów i rozpoczêciu prac zwi¹zanych z budow¹ obwodnicy Kadzid³a i Dylewa, tworzeniu zabezpieczeñ ekranowych, budowie rond nie zaœ jedynie skrzy owañ, bo one znacznie spowolni¹ ruch. Upominamy siê o zjazdy. Na razie czekamy na odpowiedÿ. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom za aktywnoœæ i tak odpowiedzialny udzia³ w tych trudnych konsultacjach. Prosimy o kilka refleksji na temat samego wójtowania. Jakie s¹ Pañskie wra enia po dwóch latach pe³nienia tego urzêdu. Nie ma w tym wielkiej filozofii, to znaczy trzeba siê staraæ, staraæ codziennie, cierpliwe coœ tam dok³adaæ. Czasami s¹ to sprawy wielkie, czasami maleñkie. Ale wa ne jest wszystko. Najwa niejsze, by jak najwiêcej osób uwierzy³o, e wspólna praca, mo e przynieœæ efekty. Tu po wyborach wspomina³em, e nie chcia³bym siê wyg³upiæ. Nie wszystko siê uda³o, ale wydaje mi siê, e nie zaprzepaœciliœmy adnej, nadarzaj¹cej siê szansy. Rada Gminy pracuje zgodnie i owocnie. Ca³a reszta, jak u Szekspira, jest i bêdzie milczeniem. Warto byæ odpornym na w³adzê, bo trwa ona zazwyczaj krótko, a nawet gdyby trwa³a d³ugo, to g³upstw robiæ po prostu nie wypada. yczliwoœæ jest zawsze wa na. Nawet wówczas, gdy spotyka siê, od czasu do czasu, ludzi z³ych. Dobro i tak ostatecznie przewa y, chocia, trzeba na nie czekaæ. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom Gminy, ludziom yczliwym i naszym sprzymierzeñcom, którzy potrafili Kurpie pokochaæ i staraj¹ siê nam pomóc. Rozmawia³ P.T.

6 Gospodarka odpadami ROZPOCZYNAMY ZBIÓRKÊ SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle rozpoczyna zbiórkê zbêdnego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Punkt odbioru odpadów nosi nazwê EKOKURP. Tym samym Gmina Kadzid³o jako pierwsza, spoœród gmin powiatu, znalaz³a siê na liœcie podmiotów, którym G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska, zezwoli³ na tê po yteczn¹ i oczekiwan¹ przez mieszkañców dzia³alnoœæ. Wspomniane odpady nie s¹ jedynymi, które mieszkañcy mog¹ dostarczaæ do Zak³adu Gospodarki. Dziêkujemy Panu Prezesowi Adamowi Bia³obrzeskiemu za znakomit¹ i owocn¹ wspó³pracê z Urzêdem Gminy. Poni ej przedstawiamy pe³n¹ listê i zasady przyjmowania odpadów w Gminie Kadzid³o: a) Sprzêt elektryczny i elektroniczny (wszystko co jest zwi¹zane z gospodarstwem domowym) od lampek na choinkê poprzez lokówki, telewizory, monitory, lodówki, termy elektryczne. (nieodp³atnie); b) Baterie - zbierane bêd¹ poprzez szko³y, przedszkola, sklepy (nieodp³atnie); c) Odpady wielkogabarytowe - wszystko co jest wiêksze od kosza lub worka i do niego siê nie mieœci (najczêœciej trafiaj¹ do nas zu yte opony, stare okna, zabawki, meble). Koszt przyjêcia ODP ATNIE 25 gr za ka dy kilogram; d) Odpady zmieszane - to co nie jest odpadem komunalnym i nie jest odpadem wielkogabarytowym, np. pozosta³oœci po remoncie mieszkania, wiadra po farbach, zaprawy, puszki po farbach, u el, itp. ODP ATNIE 40 gr za ka dy kilogram; e) Prowadzony jest tak e odbiór odpadów komunalnych w cenie 10 z³ za worek 100l, oraz odpady opakowaniowe 2 z³ za worek 100 litrów. Posiadamy w sprzeda y kosze na odpady komunalne w cenie 130 z³ za sztukê. Kontakt: ZGKiM , , Kadzid³o, ul. Kurpiowska 52 Grupy i rodzaje sprzêtu elektrycznego i elektronicznego przyjmowane w EKOKURP Nr grupy Rodzaje sprzêtu elektrycznego i elektronicznego Wielkogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urz¹dzenia ch³odz¹ce 2. Ch³odziarki 3. Zamra arki 4. Pozosta³e wielkogabarytowe urz¹dzenia u ywane do ch³odzenia, konserwowania i przechowywania ywnoœci 5. Pralki 6. Suszarki do ubrañ 7. Zmywarki 8. Urz¹dzenia kuchenne, w tym kuchenki 9. Piece elektryczne 10. Elektryczne p³yty grzejne 11. Mikrofalówki 12. Pozosta³e wielkogabarytowe urz¹dzenia u ywane do gotowania i innego typu przetwarzania ywnoœci 13. Elektryczne urz¹dzenia grzejne 14. Grzejniki elektryczne 15. Pozosta³e wielkogabarytowe urz¹dzenia u ywane do ogrzewania pomieszczeñ, ³ó ek, mebli wypoczynkowych 16. Wentylatory elektryczne 17. Urz¹dzenia klimatyzacyjne 18. Pozosta³y sprzêt wentyluj¹cy, wyci¹gi wentylacyjne i sprzêt konfekcjonuj¹cy Ma³ogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego 1. Odkurzacze 2. Zamiatacze do dywanów 3. Pozosta³e urz¹dzenia czyszcz¹ce 4. Urz¹dzenia u ywane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów w³ókienniczych 5. elazka i pozosta³e urz¹dzenia do prasowania, maglowania i pozosta³e urz¹dzenia s³u ¹ce do pielêgnacji ubrañ 6. Tostery 7. Frytownice 8. Rozdrabniacze, m³ynki do kawy oraz urz¹dzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowañ 9. No e elektryczne 10. Urz¹dzenia do strzy enia w³osów, suszenia w³osów, szczotkowania zêbów, golenia, masa u oraz pozosta³e urz¹dzenia do pielêgnacji cia³a.

7 Gospodarka odpadami 11. Zegary, zegarki oraz urz¹dzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu 12. Wagi 13. Pozosta³e ma³ogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego Sprzêt teleinformatyczny i telekomunikacyjny A. Scentralizowane przetwarzanie danych: 1. Komputery du e 2. Stacje robocze 3. Jednostki drukuj¹ce B. Komputery osobiste: 1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 3. Notebooki 4. Notepady 5. Drukarki 6. Sprzêt kopiuj¹cy 7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 9. Pozosta³y sprzêt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drog¹ elektroniczn¹ 10. Terminale i systemy u ytkownika 11. Faksy 12. Teleksy 13. Telefony 14. Automaty telefoniczne 15. Telefony bezprzewodowe 16. Telefony komórkowe 17. Systemy zg³oszeniowe/sekretarki automatyczne 18. Pozosta³e produkty lub sprzêt s³u ¹cy do transmisji g³osu, obrazu lub innych informacji za pomoc¹ technologii telekomunikacyjnej Sprzêt audiowizualny 1. Odbiorniki radiowe 2. Odbiorniki telewizyjne 3. Kamery video 4. Sprzêt video 5. Sprzêt hi-fi 6. Wzmacniacze dÿwiêku 7. Instrumenty muzyczne 8. Pozosta³e produkty lub urz¹dzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dÿwiêku lub obrazów, w tym sygna³ów, lub wykorzystuj¹ce technologie przesy³u dÿwiêku i obrazu inne ni telekomunikacyjne Sprzêt oœwietleniowy 1. Oprawy oœwietleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyj¹tkiem opraw oœwietleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych. 2. Liniowe lampy fluorescencyjne. 3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne. 4. Wysokoprê ne lampy wy³adowcze, w tym ciœnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe. 5. Niskoprê ne lampy sodowe. 6. Pozosta³e urz¹dzenia oœwietleniowe s³u ¹ce do celów rozpraszania i kontroli œwiat³a, z wyj¹tkiem arówek.

8 Nowiny z gminy Ruszaj¹ ma³e przedszkola Od 5 stycznia rozpoczê³y dzia³alnoœæ gminne przedszkola. Oddzia³y przedszkolne zosta³y uruchomione w Chudku, Wachu, Czarni, Glebie i Jazgarce. Czynne s¹ cztery godziny dziennie. Maluchy pozostaj¹ pod fachow¹ opiek¹ wykwalifikowanych nauczycieli. Do przedszkoli uczêszczaj¹ dzieci ze wspomnianych, a tak e okolicznych wiosek. Orkiestra zagra³a w Kadzidle Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy po raz kolejny zagra³a w Kadzidle. Datki zbiera³o osiemnastu wolontariuszy. Do akcji przy³¹czy³y siê wszystkie szko³y. Na zakoñczenie pop³ynê³o do nieba orkiestrowe, efektowne œwiate³ko. W gminie Kadzid³o zebrano 5100 z³. Dziêkujemy bardzo wszystkim wolontariuszom. (Na zdjêciu obok pokaz po³ykaczy ognia.) Zimowisko w Muszynie Dziêki wzorowej wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Kadzid³o a Fundacj¹ Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksiewicza, m³odzi mieszkañcy naszej Gminy, w styczniu wyjechali na zimowisko do Muszyny. Turnus trwa³ 9 dni. Gmina dofinansowa³a koszty przejazdu. Fundacji dziêkujemy za yczliwoœæ. Có to by³ za bal!!! Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Mleka zorganizowa³o, po raz kolejny, bal rolników. W kadzidlañskim GOK-u zabawa trwa³a niemal do rana. Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Wies³aw Ogniewski, zebra³, jak zwykle, wiele podziêkowañ za œwietn¹ organizacjê. Do zobaczenia za rok. Dzieñ Babci i Dziadka w Dylewie 18 stycznia 2009 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylewo zorganizowa³o Dzieñ Babci i Dziadka. Determinacja rolników pop³aca Unia Europejska uruchomi³a interwencyjny skup proszku mlecznego, serów i mas³a. To pierwsza od wielu miesiêcy wiadomoœæ dla polskich, tak e kurpiowskich rolników. Minister Sawicki podziêkowa³ rolnikom, którzy z ogromnym poœwiêceniem i determinacj¹ manifestowali nie tak dawno w Brukseli. To w³aœnie ta demonstracja zdecydowa³a o zmianie, niekorzystnego dotychczas, stanowiska Unii. Przypomnijmy, e w demonstracjach tych brali udzia³ rolnicy z naszej gminy, mieszkañcy Dylewa: Wies³aw Ogniewski Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Hodowców i Producentów Mleka (zdjêcie obok), Andrzej Wyrêbek i Arkadiusz Bielski. Dziêkujemy za to poœwiêcenie i gratulujemy sukcesu. Debata ekologiczna 28 stycznia w Gminnym Oœrodku Kultury im. Ksiêdza Mieczys³awa Mieszki w Kadzidle odby³a siê debata ekologiczna, któr¹ na zaproszenie wójta Dariusza ukaszewskiego poprowadzi³o Radio Dla Ciebie. Nowy napis reklamowy ozdabia kadzidlañski dworzec. ¹czy w sobie nazwê miejscowoœci oraz adres strony Urzêdu Gminy. Ten promocyjny zabieg okaza³ siê niezwykle trafiony. Wzros³a liczba internautów, którzy odwiedzaj¹ nasz¹ stronê. Napis wykona³a ostro³êcka firma "Reflex". Przypomnijmy, e w grudniu Gmina Kadzid³o zosta³a wyró niona przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego oraz rozg³oœniê radiow¹ "Radio dla Ciebie", zaszczytnym mianem "Gmina przyjazna kulturze". Wraz z tym tytu³em zosta³a przekazana nagroda pieniê na w wysokoœci z³otych, przeznaczona na realizacjê zadañ promocyjnych. To w³aœnie dziêki tym œrodkom dworzec w Kadzidle sta³ siê niebanaln¹ reklam¹. Hala w Dylewie uroczyœcie oddana do u ytku Po oœmiu latach, dylewska hala, której budowê zapocz¹tkowali mieszkañcy, powo³uj¹c Komitet Spo³eczny, zosta³a poœwiêcona i oddana do u ytku. Uroczystoœæ zgromadzi³a goœci, rodziców, nauczycieli, uczniów. Inwestycja kosztowa³a z³otych. Pieni¹dze pochodzi³y z samorz¹du wojewódzkiego i bud etu Gminy Kadzid³o. m. A rc hiwu. rc um fot A hiw

9 Nowiny z gminy Radni, na wniosek wójta Dariusza ukaszewskiego, zmienili, uchwa³¹ Rady Gminy, nazwê Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Powsta³a nowa placówka, Centrum Kultury Kurpiowskiej, której nadal Patronuje Ksi¹dz Mieczys³aw Mieszko. Nowa nazwa niesie ze sob¹ nowe zadania, spoœród których wymieniæ nale y dokumentowanie dorobku kultury kurpiowskiej. Powstaje nowa strona internetowa która ju wkrótce, prezentowaæ bêdzie szeroko kurpiowskich artystów, ich prace i dorobek artystyczny. Zapraszamy. Kadzid³o w starej fotografii Zauroczy³ Micha³ Bogdañski swoich Goœci, którzy spotkali siê w kadzidlañskim gimnazjum, by obejrzeæ pokaz zdjêæ starego Kadzid³a. Autorem wiêkszoœci zdjêæ by³ znakomity kap³an Boles³aw Zawistowski. Zdjêcia, zebrane przez Micha³a Bogdañskiego, wzbogacone o fotografie innych autorów oraz swoje w³asne, tworz¹ szerok¹ panoramê dziejów Kadzid³a oraz ludzi, tworz¹cych kadzidlañsk¹ spo³ecznoœæ. Goœcie ywo komentowali kolejne fotografie, wskazywali znajomych, opisywali uwiecznione wydarzenia. To by³a znakomita lekcja historii. Dziêkujemy. Gratulujemy. Konkurs wiedzy po arniczej 11 lutego w Urzêdzie Gminy w Kadzidle oby³y siê eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po arniczej "M³odzie Zapobiega Po arom", którego g³ównym celem jest popularyzacja wœród dzieci i m³odzie y znajomoœci przepisów przeciwpo arowych, zasad postêpowania na wypadek po aru, praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym i technik¹ po arnicz¹, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpo arowej. "Profilaktyka a Teatr" program Grzegorza Jacha zawita³ do Kadzid³a Œwietnie rozwijaj¹ siê dzia³ania profilaktyczne w naszej gminie. 19 lutego goœciliœmy wielu znakomitych Goœci, którzy, na zaproszenia Pani Dyrektor Haliny Prusaczyk i Wójta gminy, odbyli seriê spotkañ informacyjnych z kadzidlañskimi gimnazjalistami, zaœ wieczorem, w Centrum Kultury Kurpiowskiej, wspólnie z przedstawicielami rodziców, nauczycieli, w³adz samorz¹du gminnego i powiatowego, obejrzeli spektakl "Dzwonek", przygotowany, w ramach programu "Profilaktyka a Teatr", przez siedleck¹ grupê teatraln¹. Organizatorami spotkania byli: Publiczne Gimnazjum im. gen. Aleksandra Krzy anowskiego, Urz¹d Gminy w Kadzidle, Komenda Miejska Policji. Wspó³praca: Centrum Kultury Kurpiowskiej, Kapela Kurpiowska Paw³a aszczycha, Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle. Konkursy po arnicze rozstrzygniête W ramach szerzenia wiedzy wœród dzieci i m³odzie y w zakresie zachowania bezpieczeñstwa w momencie wystêpowania wszelkiego typu zagro eñ, zosta³y rozstrzygniête konkursy plastyczne pod has³em: "KLÊSKA POWÓD CZY HURAGAN STRA PO ARNA CI POMAGA" oraz "ZAPOBIEGAJMY PO AROM". W konkursach wziêli udzia³ uczniowie z wiêkszoœci szkó³ gminy Kadzid³o ³¹cznie 138 prac wykonanych technik¹ malarsk¹, rysunku, grafiki. W dniu 4 marca jury oceni³o prace i wy³oni³o 11, które zosta³y przekazane do Starostwa Powiatowego i Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego w Ostro³êce. Kadzidlanie w "Familiadzie" Zakoñczy³o siê nagranie wielkanocnego odcinka popularnego programu "Familiada". Na zaproszenie Telewizji Polskiej w programie wziêli udzia³ przedstawiciele Zespo³u "Kurpianka-Cepelia" z Kadzid³a. Kadzidlanami dowodzi³ Pawe³ aszczych, kierownik Zespo³u. Program zostanie pokazany 13 kwietnia, w TVP 2, w wielkanocny poniedzia³ek, o godzinie Wojewoda Jacek Koz³owski w Kadzidle Przy wype³nionej sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej 17 marca odby³o siê spotkanie mieszkañców gminy Kadzid³o z Jackiem Koz³owskim, wojewod¹ mazowieckim. Obecni byli artyœci kurpiowscy, radni, so³tysi, nauczyciele, stra acy, mieszkañcy Kadzid³a i okolicznych wsi, a tak e lokalni politycy i samorz¹dowcy: pose³ Andrzej Kania, starosta Stanis³aw Kube³, dyrektor Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego Mariusz Popielarz.

10 Nowiny kulturalne Chór mieszany "Surma" w Kadzidle Chór mieszany "Surma" z Warszawy przyjecha³ do Kadzid³a na zaproszenie wójta Dariusza ukaszewskiego. Zosta³ piêknie podjêty w kadzidlañskim Koœciele przez Ksiêdza Dziekana Mariana Niemyjskiego. Chór przedstawi³ koncert kolêd i pastora³ek oraz zapewni³ piêkn¹ oprawê podczas Mszy Œwiêtej. Barytonowe partie solowe znakomicie wykona³ Profesor Krzysztof Bielecki, œwiatowej s³awy chirurg. Ksi¹dz Dziekan podarowa³ chórzystom kalendarze parafialne, zaœ Gmina wycinanki i lalki kurpiowskie. Zespó³ "Coorp" w radiowej Trójce i w TVP 3 W grudniu folkowo-rockowy zespó³ "Coorp" z Kadzid³a goœci³ w Lublinie, gdzie odbywa³ siê presti owy przegl¹d muzyczny. Siódmego stycznia na antenie Trójki zosta³a zaprezentowana "Ballada Kurpiowska",zaœ 14 stycznia "Coorp" by³ goœciem trójkowego programu " adne kwiatki", prowadzonego przez Piotra Bukartyka. 26 stycznia zespó³ wyst¹pi³ w Telewizyjnym Kurierze Mazowieckim. Ksi¹ ki od Ministra m. A rc hiwu fot. Ar c hiwum W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja Czytelnictwa - Rozwój Ksiêgozbiorów Bibliotek" Biblioteka Publiczna im. W. WoŸniaka wzbogaci³a swe zbiory o 371 woluminów, o wartoœci 8000 z³otych. Czêœæ nowych zbiorów trafi³o do Kadzid³a, zaœ ksi¹ ki pozosta³e do punktów filialnych w Chudku, Dylewie, Wachu. Przypomnijmy, e kadzidlañsk¹ Bibliotekê uznano przed rokiem, za jedn¹ z najaktywniejszych placówek na Mazowszu. Promocja przewodnika Marcina erañskiego 20 stycznia w bibliotece w Kadzidle odby³a siê promocja przewodnika turystycznego Marcina erañskiego "Kurpie. Puszcza Zielona". Wieczór kurpiowski w Bibliotece Wojciecha WoŸniaka 5 lutego bohaterkami wieczoru w kadzidlañskiej Bibliotece Wojciecha WoŸniaka by³y trzy artystki ludowe: Stanis³awa Dawid, Czes³awa Kaczyñska, Genowefa Staœkiewicz. Dopisali Goœcie, którzy mogli podziwiaæ arcydzie³a kurpiowskiej sztuki ludowej oraz skosztowaæ specja³ów kurpiowskiej kuchni. "Kurpianka" na Wêgrzech Na zaproszenie Sto³ecznego Samorz¹du Mniejszoœci Polskiej w Budapeszcie Zespó³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" mia³ mo liwoœæ wyst¹piæ przed szerok¹ publicznoœci¹ polonijn¹ i wêgiersk¹ oraz zwiedziæ stolicê Madziarów. Kierownictwo oraz ca³y Zespó³ "Kurpianka-Cepelia" dziêkuj¹ Wójtowi Gminy Kadzid³o oraz Staroœcie Ostro³êckiemu za dofinansowanie wyjazdu. Ksi¹ ka Natalii Staœkiewicz Wielbiciele poezji, przyjaciele, bliscy, Goœcie z Gdañska, Gdyni i Ostro³êki, dyrektorzy szkó³, nauczyciele przybyli do kadzidlañskiej biblioteki wys³uchaæ wierszy Natalii Staœkiewicz, które zosta³y zebrane i wydane w serii "Biblioteczka Kurpiowska". Tomik nosi tytu³ "Inna" i podsumowuje kilkunastoletnie starania literackie Natalii. Ok³adkê zaprojektowa³ Marcin erañski. Ca³oœæ zredagowa³ i wstêpem opatrzy³ Dariusz ukaszewski. Wydanie ksi¹ ki sfinansowa³ Ludwik Rakowski, wicemarsza³ek Województwa Mazowieckiego. Waldemar Gnatowski ksi¹ kê piêknie wyda³. Informacja Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kadzidle Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kadzidle jest uczestnikiem projektu "AKTYWIZACJA SPO ECZNO-ZAWODOWA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA TERENIE GMINY KADZID O", wspó³finansowanego ze œrodków: Europejskiego Funduszu Spo³ecznego" w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ograniczenie zjawiska wykluczenia Spo³ecznego osób bezrobotnych z terenu gminy Kadzid³o poprzez umo liwienie im dostêpu do aktywnych form integracji spo³ecznej i zawodowej. fot. Ar c hiwum f o t. Archiwum

11 Nowiny kulturalne "Œladami Kurpiów" w Centrum Kultury Kurpiowskiej 24 lutego mi³oœnicy kultury kurpiowskiej spotkali siê w Centrum Kultury Kurpiowskiej, by wzi¹æ udzia³ w corocznym spotkaniu "Œladami Kurpiów". Spotkanie uœwietnili: Pose³ Andrzej Kania z Ma³ onk¹; Stanis³aw Kube³ Starosta Ostro³êcki; Wies³aw Opêchowski Dyrektor Delegatury Urzêdu Wojewódzkiego; Marian Krupiñski Radny Województwa Mazowieckiego; Maria Samsel Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej; Miros³aw Grzyb Prezes Zwi¹zku Kurpiów; Jacek P³oski Przewodnicz¹cy Rady Gminy; Dariusz ukaszewski Wójt Gminy z Ma³ onk¹. Radni Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, artyœci i twórcy ludowi, poeci, etnografowie, wielbiciele Kurpiowszczyzny. Podczas spotkania wspominano Ksiêdza Proboszcza Mieczys³awa Mieszkê, który patronuje Centrum Kultury Kurpiowskiej. Rok 2009 zosta³ og³oszony rokiem Tego w³aœnie duszpasterza. Cz³onkowie Zespo³u "Cepelia-Kurpianka" przedstawili widowisko nawi¹zuj¹ce do tradycji Majowego na Kurpiach. Twórcy i artyœci kurpiowscy zostali uhonorowani nagrodami okolicznoœciowymi. Czes³awa Kaczyñska odebra³a pami¹tkowy medal "Pro Masovia", przyznany przez Marsza³ka Adama Struzika. Nagrody Starosty Stanis³awa Kub³a otrzymali: Wies³awa Bogdañska, Andrzej Staœkiewicz, Ryszard Maniurski, Kazimierz Gadomski, Magdalena Zera. Nagrody Wójta Gminy wraz z pami¹tkowymi grawertonami otrzymali: Stefania Dawid, Stanis³awa Suchecka, Stanis³awa NiedŸwiedzka, Zofia Gadomska, Janina Jaksina, Krystyna Œwider, Zdzis³aw Bziukiewicz, Genowefa Staœkiewicz. Upominek w rocznicê nadania dawnemu Oœrodkowi Kultury imienia Ksiêdza Mieczys³awa Mieszki otrzyma³a wieloletnia dyrektor tej instytucji Marianna Gadomska.Nie zabrak³o tañców, rozmów o kulturze, jej przysz³oœci, planach zwi¹zanych z utworzeniem Centrum Kultury Kurpiowskiej i Galerii Kurpiowskiej. Promocja albumu "nasze dziedzictwo KURPIOWSZCZYZNA" 26 lutego mi³oœnicy Kurpiowszczyzny mogli spotkaæ siê z autorami wydanego niedawno albumu "nasze dziedzictwo KURPIOWSZCZYZNA". Autorzy: Adam Wo³osz (zdjêcia), Jaros³aw Sender (zdjêcia), Tomasz Lendo (redaktor naczelny, zdjêcia), Pawe³ Sakowski (grafika i sk³ad) i Micha³ Bogdañski (rys historyczny), Dariusz ukaszewski (wstêp i pos³owie) przedstawili historiê powstawania albumu, jego przes³anie oraz wyrazili nadziejê, e Kurpie bêd¹ wci¹ na nowo odkrywane i coraz bardziej cenione. Spotkanie uœwietni³ wystêp uczniów Zespo³u Placówek Oœwiatowych, którzy do ³ez rozœmieszyli wszystkich Goœci, kurpiowskimi gadkami. Powsta³o Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury Kurpiowskiej 5 marca w Bibliotece im. Wojciecha WoŸniaka powsta³o Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury Kurpiowskiej, którego celem jest pielêgnowanie dorobku Kurpiów, promocja Kurpiowszczyzny oraz codzienna dzia³alnoœæ, integruj¹ca Kurpie oraz mieszkañców Gminy Kadzid³o. W ramach Stowarzyszenia, ju wkrótce, powstanie grupa œpiewacza. W maju Stowarzyszenie zaprasza na pierwsz¹ Majówkê na Kurpiach. Stowarzyszenie powsta³o z inicjatywy Wies³awy Sobiech oraz wójta Dariusza ukaszewskiego. Podczas pierwszego spotkania wy³oniono Zarz¹d i Komisjê Rewizyjn¹. Zarz¹d tworz¹: Micha³ Bogdañski prezes, Wies³awa Sobiech i Adam Wo³osz. Komisja pracowaæ bêdzie w sk³adzie: Jadwiga Jachimczyk, Jadwiga Sobiech, Jacek P³oski. Stowarzyszenie zaprasza wszystkich yczliwych ludzi do wspó³pracy. Ba³amuty kurpsiowskie 18 marca 2009 r. Ba³amuty kurpsiowskie wymyœlili Ula i Pawe³ aszczychowie. Rzecz polega na kameralnym spotkaniu mi³oœników kurpiowskich legend, podañ, wierszy, tekstów wspomnieniowych, które czytane g³oœno, wprowadzaj¹ s³uchaczy w magiczny œwiat Kurpiów. Wieczór w Centrum Kultury Kurpiowskiej by³ w³aœnie takim spotkaniem. f ot. A rchiwum Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "A ja tak to widzê..." pod Patronatem Wójta Gminy Kadzid³o rozstrzygniêty Wiele pochwa³ zebra³ pomys³odawca konkursu fotograficznego Micha³ Bogdañski, nauczyciel historii w Publicznym Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzy anowskiego "Wilka", podczas uroczystego wrêczenia nagród, które odby³o siê w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej 19 marca. Konkurs przeszed³ najœmielsze oczekiwania. Wziê³o w nim udzia³ blisko stu m³odych fotografów z ca³ego kraju. Wygra³ Jan Jakub Wiœniowolski z Kadzid³a (na zdjêciu powy ej).

12 Gospodarka odpadami UWAGA ROLNICY!!! ZBIERAMY FOLIÊ!!! Urz¹d Gminy oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle uprzejmie informuj¹, e rozpoczyna siê zbiórka folii pozosta³ej po belach. Odbiór bêdzie odbywa³ siê w ka dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca (pierwszy odbiór 2 III 2009 r.). Foliê nale y dostarczyæ na plac przy ulicy Kurpiowskiej 52, do punktu EKOKURP w Kadzidle (dawny SKR), najpóÿniej do godziny 11.00, dziêki czemu jeszcze tego samego dnia folia zostanie odebrana z placu przez specjalistyczn¹ firmê. Folia musi byæ czysta, zwiniêta i zwi¹zana. Koszt utylizacji wynosi 60 z³ + podatek VAT za tonê. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle wystawi kartê przekazania odpadu. Kontakt: tel. (0.29) oraz (0) UWAGA!!! ZBIERAMY ZU YTE OPONY!!! Urz¹d Gminy w Kadzidle oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle uprzejmie informuj¹, e pocz¹wszy od 1 marca 2009 rozpoczyna siê zbiórka zu ytych opon. Odbiór opon bêdzie odbywa³ siê w punkcie EKOKURP w Kadzidle (dawny SKR), od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 do Koszt utylizacji opon wynosi 10 groszy za kilogram. W zwi¹zku z mo liwymi zmianami prawnymi oraz mo liwoœci¹ znacznego wzrostu kosztów utylizacji prosimy o pilne podjêcie naszej propozycji. Kontakt: tel. (0.29) oraz (0) UWAGA!!! AKCJA WY APYWANIA BEZPAÑSKICH PSÓW!!! Urz¹d Gminy oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle uprzejmie informuj¹, e zosta³ zakupiony sprzêt do wy³apywania psów (klatka samo³apka, poskrom oraz rêkawice ochronne). Poczynione zakupy oraz dobra wspó³praca miêdzy Gmin¹, Komend¹ Policji oraz ZGKiM pozwol¹ rozpocz¹æ, od 1 marca 2009 roku, akcjê wy³apywania bezpañskich psów na terenie Gminy Kadzid³o. Akcja bêdzie mia³a charakter ci¹g³y. Psy trafi¹ na teren posterunku Policji w Kadzidle, gdzie bêd¹ przetrzymywane do czasu przewiezienia ich do schroniska dla zwierz¹t. W przypadku zg³oszenia siê, b¹dÿ wskazania, w³aœciciela, w³aœciciel poniesie op³atê w wysokoœci 300 z³otych, zwi¹zan¹ z poniesionymi kosztami oraz przetrzymywaniem psa. Mamy nadziejê, e dziêki tej po ytecznej inicjatywie poczujemy siê bezpieczniej, zaœ problem bezpañskich psów zostanie ostatecznie rozwi¹zany. Kontakt: tel. (0.29) oraz (0) ZBIERAMY BATERIE!!! Na terenie Gminy Kadzid³o, pocz¹wszy od miesi¹ca lutego trwa zbiórka zu ytych baterii. Pojemniki zlokalizowane s¹ we wszystkich szko³ach oraz w niektórych obiektach handlowych. Koordynatorem akcji jest Urz¹d Gminy Kadzid³o oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wszystkich serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wy ej przedstawionej akcji. Poni ej przedstawimy aktualn¹ tabelê, w rywalizacji szkó³. PODARUJMY RZECZOM DRUGIE YCIE Urz¹d Gminy w Kadzidle oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle informuj¹, e wspólnie inauguruj¹ akcjê: PODARUJMY RZECZOM DRUGIE YCIE. Czêsto dzieje siê tak, e niepotrzebne Pañstwu rzeczy mog¹ staæ siê wielk¹ radoœci¹ dla osób potrzebuj¹cych. Dlatego te zwracamy siê z proœb¹ do mieszkañców Gminy Kadzid³o o przywo enie nieodp³atnie, niepotrzebnych ju Pañstwu (ale sprawnych) rzeczy do punktu EKOKURP, ul. Kurpiowska 52. Tam pracownicy Zak³adu Gospodarki Komunalnej przyjm¹ od Pañstwa te rzeczy, wykonaj¹ zdjêcia, które nastêpnie zostan¹ umieszczone na stronie internetowej Gminy Kadzid³o. Ka dy z mieszkañców Gminy bêdzie, poprzez stronê internetow¹, móg³ obejrzeæ umieszczone w EKOKURP rzeczy. W przypadku stwierdzenia przydatnoœci danej rzeczy dla swoich potrzeb, bêdzie mo na zg³osiæ siê po ni¹ do EKOKUR, i nieodp³atnie j¹ pobraæ. W taki oto sposób chcemy podarowaæ rzeczom drugie ycie, by mog³y cieszyæ tych, dla których zakup nowych rzeczy stanowi spore obci¹ enie domowego bud etu. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo, do nieprzyjêcia rzeczy je eli: rzecz jest zniszczona; nie posiada walorów u ytkowych; w EKOKURP znajduj¹ siê ju tego rodzaju rzeczy (np. 3 wersalki czwartej nie przyjmiemy); brak bêdzie miejsca na sk³adowanie, kolejnych rzeczy.

13 Nowiny sportowe Gimnazjalistki z Kadzid³a mistrzyniami powiatu w pi³ce rêcznej W ostatnich zawodach sportowych w roku 2008 (13 grudnia) dziewczêta z Gimnazjum w Kadzidle wywalczy³y w imponuj¹cym stylu tytu³ mistrzyñ powiatu ostro³êckiego w pi³ce rêcznej. Podczas fina³owego turnieju w czterech meczach zdoby³y 44 bramki, trac¹c tylko 5. Turniej seniorów Elsam zwyciê a W ostatnim dniu stycznia zosta³ rozstrzygniêty Turniej halowej pi³ki no nej, o Puchar Wójta i Przwodnicz¹cego Rady Gminy, rozegrany, w Kadzidl. O zwyciêstwo walczy³y dru yny: Elsam-Ostro³êka, Kurpik Kadzid³o, Troszyn, Dylewo, Rzekuñ, O³daki. Rozegrano piêtnaœcie spotkañ. Pad³o wiele piêknych bramek. III Turniej Tenisa Sto³owego w Czarni 22 stycznia odby³ siê w Szkole Podstawowej w Czarni III Turniej Tenisa Sto³owego, którego organizatorem by³ Pan Jan Milewski. I miejsce w turnieju zaj¹³ Wojciech Kube³ z klasy VI, drugie miejsce Sebastian Nowicki z klasy IV, trzecie miejsce przypad³o Mateuszowi Bac³awskiemu z klasy IV. Grali gimnazjaliœci W siatkarskim turnieju dzikich dru yn rozegranym 23 stycznia o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy zwyciê y³a dru yna "Ben 10" z Kadzid³a. Miejsca kolejne zajê³y dru yny "Dylewianka", "The Reeds", "Atomówki". Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Arek Pierzcha³a. f ot. A rchiwum Zapraszamy na kurs tañca Kurs prowadzi Pan Marcin Gawrych, wielokrotny Mistrz Polski w tañcach towarzyskich! Tañce objête kursem: samba, rumba, d ajf, cha cha, salsa, walc angielski, walc wiedeñski, tango, foxfrot, quistet, hip hop. Kurs trwa 3 miesi¹ce. Czêstotliwoœæ spotkañ 2 spotkania w tygodniu. Razem: 8 spotkañ w miesi¹cu (jedno spotkanie trwa 75 minut). Cena 60 z³otych za 8 spotkañ (miesi¹c). MO NA JESZCZE SIÊ ZAPISYWAÆ w Centrum Kultury Kurpiowskiej (dawny GOKSiR). Dresy w nagrodê Dru yna dziewcz¹t z Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Krzy anowskiego "Wilka" oraz trener Zenon Pierzchanowski otrzymali w nagrodê, za dotychczasowe osi¹gniêcia sportowe, komplet dresów. Stroje ufundowa³ Urz¹d Gminy. Podobne upominki otrzymali ju m³odzi sportowcy z Dylewa, Chudka, Wachu. yczymy sukcesów. Turniej dzikich dru yn Siedem dru yn zagra³o w kolejnym, podczas ferii, turnieju, który tym razem rozegrano w pi³ce no nej. Rywalizowa³y zespo³y "Leœnych Dziadków", "Frajerów", "Kolejorza", "Czerwonych", "Ben 10", "FC Fuksa", z których do dalszych gier awansowa³y cztery najlepsze dru yny. Ostatecznie wygrali "Frajerzy" (miejmy nadziejê, e w yciu jest inaczej), miejsce drugie zaj¹³ "Ben 10", a trzecie pi³karze "Kolejorza". Tytu³ najlepszego bramkarza przyznano Darkowi Granatowi. Najlepszym pi³karzem zosta³ Bartek Mróz.

14 Nowiny sportowe i oœwiatowe Grali oldboje Puchar dla Dylewa Dru yny z Kadzid³a, Dylewa, Obierwi i Lelisa zagra³y 21 lutego w turnieju pi³karskim, którego stawk¹ by³ Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Zawodnicy, wedle regulaminu maj¹cy powy ej 35 lat, spisywali siê dzielnie i znakomicie wytrzymali trudy turnieju. Oby³o siê bez kontuzji, za to pad³ grad piêknych bramek. Oto komplet wyników: Obierwia - Lelis 0 : 5 Kadzid³o - Dylewo 0 : 6 Obierwia - Kadzid³o 2 : 2 Lelis - Dylewo 0 : 1 Obierwia - Dylewo 1 : 7 Lelis - Kadzid³o 2 : 1 Choinka Noworoczna w Szkole Podstawowej w Glebie W Szkole Podstawowej w Glebie 13 lutego odby³a siê Choinka Noworoczna. Dzieci œwietnie siê bawi³y. Nauczycielki zorganizowa³y wiele gier i zabaw przy muzyce. Uczniowie przedstawili dwie inscenizacje. Nastêpnie œpiewali piosenki w oczekiwaniu na Miko³aja. Kiedy zjawi³ siê œwiêty radoœæ zapanowa³a wokó³, a ka de dziecko otrzyma³o paczkê. W trakcie imprezy wszystkie dzieci otrzyma³y te s³odki poczêstunek dziêki rodzicom i Pani Barbarze Jaskólskiej w³aœcicielki firmy "Emagos". Tabela koñcowa: 1. Dylewo; 2. Lelis; 3. Kadzid³o; 4. Obierwia. Najlepszym bramkarzem zosta³ Ryszard Kaczyñski z Dylewa, zaœ najefektowniej graj¹cym zawodnikiem Sylwester Gasek (równie z Dylewa). Turniej siatkarski w Dylewie Na wysokim poziomie sta³ siatkarski turniej (open) o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady, rozegrany w sobotê, 7 marca, w dylewskiej hali sportowej. Siedem dru yn przez blisko dziewiêæ godzin rywalizowa³o w grupach, póÿniej zaœ zosta³y rozegrane mecze pó³fina³owe oraz fina³y. W ma³ym finale spotka³y siê zespo³y z Baranowa i II dru yna z Dylewa. Po ciekawym spotkaniu zwyciê yli, w dwóch setach, gospodarze. Niezwykle emocjonuj¹cy okaza³ siê du y fina³, w którym równie zagra³a dru yna z Dylewa. Jej przeciwnikiem by³ faworyzowany zespó³ z miejscowoœci Rzewnie. Po morderczej, trzysetowej walce zwyciê yli Goœcie. Zawodnik zwyciêskiej dru yny, Maciej Mieczkowski, zosta³ wyró niony statuetk¹ przyznan¹ dla najlepszego zawodnika turnieju. Miejsca od 5 do 7 zajê³y dru yny kadzidlañskie, którym tak e dziêkujemy za piêkn¹ walkê. Dziêkujemy sêdziemu zawodów Panu Janowi Kaczyñskiemu oraz pracownikom Centrum Kultury Kurpiowskiej, dyrektorowi Miros³awowi Boroniowi i Grzegorzowi Parzychowi za organizacjê turnieju. Zapraszamy na kolejne turnieje, miêdzy innymi na turniej majowy, który zostanie rozegrany na dylewskim "Orliku". Warsztaty garncarskie w Siarczej ¹ce 26 lutego w Szkole Podstawowej w Siarczej ¹ce odby³y siê warsztaty garncarskie. Uczniowie pod bacznym okiem i przy pomocy Pana Adama Muracha z P³oszyc w³asnorêcznie wykonywali wyroby z gliny: wazony, dzbanki, ba³wany i ule. Ka dy ma³y twórca otrzyma³ swój wyrób na w³asnoœæ. Dzieci by³y zafascynowane sposobem wykonania glinianych naczyñ i ozdób oraz zachwycone efektami w³asnej pracy. Aby je obejrzeæ zapraszamy do naszej galerii zdjêæ.

15 Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle Szko³a Podstawowa w Kadzidle jest najstarsz¹ placówk¹ oœwiatow¹, która powsta³a na terenie obecnej gminy Kadzid³o. Wed³ug Ÿróde³ historycznych (Witold Jemielity Szko³y powszechne w powiatach ostro³êckim i ostrowskim w latach ) jej powstanie datuje siê ju w roku r. w tych latach funkcjonowa³a szko³a jednoklasowa koedukacyjna, tzw. Jednoklasowa Pocz¹tkowa Szko³a Ludowa. W latach zajêcia szkolne odbywa³y siê w domu miejscowego proboszcza, zaœ w latach w budynku rz¹dowym. Nauczycielami byli m.in.: Józef Ko³odziejski, Andrzej Dziesiñski, Leontyna Jaworska i Henryka Jakubowska. Ok r. mieœci³a siê w budynkach p. Józefa Schumana (dzisiaj: ul. Koœciuszki 31). Nastêpnie zajêcia lekcyjne odbywa³y siê w budynku mieszkalnym (dzisiaj: ul. Koœciuszki 25). Kierownikiem szko³y by³ p. Józef Œwi¹tecki r. (I wojna œwiatowa) zajêcia szkolne odwo³ano, budynek uleg³ zniszczeniu. 15 X 1917 r. w zwi¹zku z 100 rocznic¹ œmierci T. Koœciuszki nauczycielstwo gminy Dylewo, zorganizowa³o w Kadzidle przedstawienie pt. Rac³awickie kosy (zdjêcie poni ej), które przekszta³ci³o siê w wielk¹ manifestacjê Nocko; nowoprzybyli do szko³y nauczyciele to: p. Helena Tworkowska oraz p. Stanis³aw Kosiñski miejscowy organista nauczyciel œpiewu. Rok szkolny 1952/53 na kierownika szko³y powo³ano p. Czes³awa Patyrê, który tê funkcjê pe³ni³ do 1956 r. Rok szkolny 1956/57 kierownikiem szko³y zosta³a p. Regina Patyra. Rok szkolny 1960/61 kierownikiem szko³y zosta³ p. Józef Podbielski, który pe³ni³ tê funkcjê do 1971 r. 1 IX 1965 r. oddano do u ytku nowy budynek szkolny Pomnik Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego (zdjêcie poni ej).. c m fot Ar hiwu patriotyczn¹ ludnoœci. Przedstawienie koñczy³o siê ywym obrazem wyra aj¹cym Polskê trzymaj¹c¹ zerwane kajdany i klêcz¹cego u jej stóp ze sztandarem w d³oni Koœciuszkê. Chór dzieciêcy œpiewa³ poloneza: Patrz Koœciuszko na nas z nieba. W 1918 r. wznowiono dzia³alnoœæ szko³y w Kadzidle; zajêcia odbywa³y siê w nowym budynku (dzisiaj: ul. Koœciuszki 29). Kierownikiem szko³y by³ p. Sztorc, nastêpnie p. Piotr Górak oraz p. Szewczyk.11 III 1925 r. powstaje ognisko Zwi¹zku Polskiego Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych r. funkcjonowa³a szko³a 4-klasowa, a izby lekcyjne stanowi³y wynajête od gospodarzy pomieszczenia w budynkach mieszkalnych. Kierownikiem szko³y by³ p. Tadeusz Æwiek (zdjêcie obok) r. rozpoczêta zosta³a budowa nowego budynku szkolnego r. (II wojna œwiatowa) budynek szkolny zosta³ spalony, zajêcia odwo³ano. Luty 1945 r. zajêcia szkolne odbywa³y siê w budynku miejscowej plebanii; organizatorami zajêæ byli: ks. Mieczys³aw Mieszko, p. Karol Kowalewicz oraz p. W³adys³awa Krawczyk. Rok szkolny dochodz¹ nowi nauczyciele: p. Stefania Guze, p. Eleonora Koz³owska oraz p. Zofia Mystkowska. Rok szkolny na miejscu spalonej przez Niemców szko³y zestawiono drewniany barak sprowadzony w czêœciach z Ziem Zachodnich i przystosowano go do celów szkolnych. Kierownikiem by³ p. Piotr Ortwein, zaœ do grona nauczycieli do³¹czy³a p. W³adys³awa Stolarska. Rok szkolny 1947/48 kierownictwo szko³y obj¹³ p. Marian m. A rc hiwu 1969 r. nadano szkole imiê p³k. Boles³awa Kowalskiego ps. Ryszard. Rok szkolny 1971/72 kierownictwo szko³y obj¹³ p. Jan Nosek r. dyrektorem szko³y zosta³ p. Eugeniusz Bochomulski.1974 r. powo³ane zosta³y Zbiorcze Szko³y Gminne. Na czele Zbiorczej Szko³y Gminnej w Kadzidle stan¹³ dotychczasowy dyrektor p. Eugeniusz Bochomulski. Uczniów z kilku pobliskich wiosek dowo ono do Kadzid³a. Rok szkolny 1976/77 funkcjê dyrektora Zbiorczej Szko³y Gminnej obj¹³ p. Jerzy Dawidczyk, który pe³ni³ j¹ do 1989 r. Rok szkolny 1981/82 Szko³a przyst¹pi³a do ogólnopolskiego konkursu Od So³dka do Daru M³odzie y. Rok szkolny 1985/86 Szko³a Podstawowa w Kadzidle wybrana zosta³a na miejsce Wojewódzkiej Inauguracji Roku Morskiego w Oœwiacie. Uroczystoœæ ta odby³a siê 15 marca 1986 r. Rok szkolny 1986/87 Ogólnopolskie Zakoñczenie Roku Morskiego w Oœwiacie odby³o siê w³aœnie w Kadzidle 24 stycznia 1987 r. Goœæmi byli: Wiceprezes ZG LM Komandor Eugeniusz Kaczorowski, Wiceminister Oœwiaty i Wychowania p³k. Marian Anysz, Dyrektor Generalny Urzêdu Gospodarki um. A rc hiw (Czêœæ Rady Pedagogicznej z uczniami rok 1965)

16 Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle Morskiej p. Józef Baj, p. Bohdan Sienkiewicz Lataj¹cy holender, a tak e delegacje ze szkó³ prawie ca³ej Polski. Rok szkolny. 1988/89 zmar³ dyrektor szko³y p. Jerzy Dawidczyk. Funkcjê dyrektora obj¹³ p. Czes³aw Kowalski. Rok szkolny 1989/90 tragicznie zmar³ nowo powo³any na funkcjê dyrektor szko³y p. Czes³aw Kowalski. Funkcjê dyrektora szko³y objê³a p. Barbara Komorowska. Rok szkolny. 1990/91 ustaw¹ ministerialn¹ do szkó³ wróci³a religia. W roku szkolnym 1990/91 do szko³y uczêszcza³o 884 uczniów, z czego 802 do klas I VIII, a 82 do oddzia³ów przedszkolnych. Rok szkolny 1991/92 funkcjê dyrektora szko³y objê³a p. Jadwiga Jechanowska. Od r.opiekê nad dowozami uczniów i oddzia³ami przedszkolnymi obj¹³ Urz¹d Gminy. Do szko³y uczêszcza³o 819 uczniów. Rok szkolny 1993/94 od stycznia 1994 r. zarz¹dzanie szko³ami przejê³y samorz¹dy terytorialne; nadzór pedagogiczny pe³ni³y Kuratoria Oœwiaty. Rada Pedagogiczna szko³y na posiedzeniu w dniu r. podjê³a uchwa³ê o rezygnacji z imienia patrona. Pismo w tej sprawie zosta³o przes³ane do Kuratorium Oœwiaty w Ostro³êce. Rok szkolny 1999/2000 reforma w oœwiacie powo³ano do ycia szko³y podstawowe obejmuj¹ce naukê w klasach 0 VII oraz 3-letnie gimnazja. 11 listopada 1999 r. dokonano poœwiêcenia autobusu szkolnego gimbusa, 1 z 200 jakie przekazano w kraju do u ytku dla szkó³. Na boisku szkolnym rozpoczyna siê budowa hali sportowej. Rok szkolny 2000/2001 dyrektorem szko³y zosta³a p. Ewa Gra yna Bednarczyk. Przedszkole Samorz¹dowe rozpoczê³o rok szkolny w nowym budynku zbudowanym dla potrzeb oœwiatowych. Rok szkolny 2001/2002 powsta³ Zespó³ Placówek Oœwiatowych obejmuj¹cy Przedszkole Samorz¹dowe i Szko³ê Podstawow¹. Nauczanie pocz¹tkowe rozpoczê³o naukê zajmuj¹c pomieszczenia w nowym budynku szkolnym. 18 lutego 2003 r. UROCZYSTE NADANIE ZESPO OWI PLACÓWEK OŒWIATOWYCH W KADZIDLE IMIENIA KARDYNA A STEFANA WY- SZYÑSKIEGO. 4 czerwca 2008 r. odby³a siê uroczystoœæ V rocznicy nadania imienia szkole (zdjêcie obok). Obchody rozpocz¹³ pochód uczniów ze sztandarami szkó³ na Mszê Œwiêt¹ do miejscowego koœcio³a, gdzie przyby³ych goœci uroczyœcie powita³ Proboszcz ParafiiKadzid³o Marian Niemyjski, zaœ Dyrektor szko³y Ewa Gra yna Bednarczyk przedstawi³a cel i misjê Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Kadzidle. Mszê celebrowa³ przyby³y specjalnie na tê okazjê Biskup Tadeusz Bronakowski. Wziêli w niej udzia³ proboszcz Marian Niemyjski oraz ksiê a z okolicznych wsi, Wójt Gminy Kadzid³o Dariusz ukaszewski, Zastêpca Starosty Ostro³êckiego Witold Pakie³a, dyrekcja szko³y, Rada Pedagogiczna, licznie przybyli dawni nauczyciele szko³y oraz ca³a spo³ecznoœæ uczniowska i zaproszeni goœcie. W trakcie Mszy Œwiêtej œpiewa³ chór szkolny pod dyrekcj¹ Pani Marii Kowalskiej. Po mszy odby³a siê akademia poœwiêcona postaci patrona, jego rodziny i czasów w jakich przysz³o mu dorastaæ. Pomnik Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego usytuowany przed szko³¹ poœwiêci³ Biskup Tadeusz Bronakowski. G³os zabrali te przybyli goœcie. By³y kwiaty, prezenty i podziêkowania za piêknie przygotowan¹ uroczystoœæ. Na koniec obchodów goœcie przeszli na poczêstunek do budynku szko³y, gdzie mo na by³o podziwiaæ wystawê zdjêæ szkolnych od przesz³oœci do czasów wspó³czesnych. Wystawiono te Ksiêgê Pami¹tkow¹, w której ka dy przyby³y goœæ móg³ dokonaæ pami¹tkowego wpisu. Szko³a jest organizatorem wielu konkursów przedmiotowych i tematycznych, zaœ jej uczniowie zajmuj¹ wysokie miejsca w konkursach na szczeblach zarówno gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, jak imiêdzynarodowych. OPRACOWA A: mgr Danuta Prusaczyk Powy sze dane sporz¹dzone zosta³y na podstawie dostêpnych kronik i akt szko³y, protoko³ów i ksi¹g pami¹tkowych. Osoby bêd¹ce w posiadaniu ró nych innych wa nych informacji bardzo prosimy o kontakt z nasz¹ szko³¹ celem poszerzenia i uaktualnienia danych.

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo