Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,"

Transkrypt

1 Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim str. 3 Chrystus Zmartwychwsta³. Zmartwychwsta³ z Chrystusem ca³y œwiat, Œwiat³o zmartwychwsta³o i zieleñ drzew, Nasza dobroæ. agodne spojrzenia. Rozmowy, które nios¹ ukojenie. I sny, i mi³oœæ, i przyjaÿnie. Ca³y, ca³y œwiat, uœmiechy, nadzieje, Rozbawiony szpak i bocian, gdy gniazdo Odnajduje. Tak e las. Kapliczki. A wszystko to w Chrystusie siê Mieœci. Ka dy z nas. Razem. Z osobna. Ka dy. Ci, których ju nie ma. Którzy s¹ jeszcze. Którzy Bêd¹ dopiero. Wszyscy jesteœmy, Razem, w tym pojedynczym Zmartwychwstaniu..: Rozpoczynamy zbiórkê zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego str. 6.: Ruszaj¹ ma³e przedszkola str. 8 Od 5 stycznia rozpoczê³y dzia³alnoœæ gminne przedszkola..: Hala w Dylewie uroczyœcie oddana do u ytku str. 8 Po oœmiu latach, dylewska hala, której budowê zapocz¹tkowali mieszkañcy, powo³uj¹c Komitet Spo³eczny, zosta³a poœwiêcona i oddana do u ytku..: Powsta³o Centrum Kultury Kurpiowskiej str. 9.: "Kurpianka" na Wêgrzech str. 10 Na zaproszenie Sto³ecznego Samorz¹du Mniejszoœci Polskiej w Budapeszcie Zespó³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" na prze³omie stycznia i lutego goœci³ na Wêgrzech..: Powsta³o Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury Kurpiowskiej str. 11.: Informacje Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotycz¹ce zbiórki folii, zbiórki zu ytych opon, zbiórki baterii, wy³apywania bezpañskich psów str. 12.: Akcja "Podarujmy rzeczom drugie ycie str. 12.: Zapraszamy na kurs tañca str. 13 Kurs prowadzi Pan Marcin Gawrych, wielokrotny Mistrz Polski w tañcach towarzyskich. Ze szczerymi yczeniami œwi¹tecznymi, Dariusz ukaszewski Jacek P³oski.: Warsztaty garncarskie w Siarczej ¹ce str lutego w Szkole Podstawowej w Siarczej ¹ce odby³y siê warsztaty garncarskie. Wójt Gminy Kadzid³o Przewodnicz¹cy Rady Gminy.: Prezentacja szkó³ str. 15 Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Kadzidle

2 Poezja Tadeusza Greca W bie ¹cym numerze "Nowin Kadzidlañskich prezentujemy wiersze znanego regionalisty Tedeusza Greca Hej, Ty Puszczo...! Hej, Ty Puszczo Zag¹jnico! Kraino borów, legend i baœni; Pachnia³aœ leœnym miodem bartników, Nawo³uj¹cych siê echem pieœni. Hej, Ty Puszczo Kurpiowska! S³ynna z odwa nych, zaradnych ludzi; Tu las i ³¹ka, piaszczyste pole, Zawsze szacunek i mi³oœæ budzi. Hej, Ty Puszczo Zielona! Nasza kochana ojczysta ziemio; W tych zagajnikach zaprzesz³e cienie Pradziadów, dziadów i ojców drzemi¹. Hej, Ty Strono Rodzinna! Rozkwitasz wiosn¹ w duszach jak ³¹ka; Wros³y nam w serca sosny Kurpiowskie, A pieœñ wœród borów i pól siê b³¹ka. Ostro³êka, 1997 r. Sen Przysz³aœ do mnie droga siostrzyczko, W œrodku nocy, w g³êbokim œnie. Z odleg³ego czasu przysz³aœ. Aby znowu odwiedziæ mnie. Z dziecinnych lat siê pojawi³aœ, Z tamtej powojennej wiosny Gnêbi¹cej bied¹ i g³odem, Chocia wolnoœci¹ radosnej. Wiosenne cieplutkie s³oneczko Na naszym chabrowym niebie, Budzi³o do vcia ³¹ki Pe³ne kaczeñców dk Ciebie. Zagra³a majowa muzyka Barwami rozpromieniona, A mu tañczyliœmy boso Wznosz¹c ku niebu ramiona. Przynios³em Ci z ³¹ki wianuszek, Spleciony z ó³tych kaczeñców. Ty w bia³ej lnianej sukience, Tañczy³aœ jak dama w wieñcu. Jawi³aœ siê we œnie jak duch, Jakby mój Anio³ Stró z Nieba, Ja chcia³em daæ Tobie Mi³a Skibeczkê bia³ego chleba. Nareszcie sen cudny siê skoñczy³, Ty znik³aœ gdzieœ tam w przestrzeni, A ja wci¹ rnam Ciebie w oczach, Choæ œwiat tak bardzo siê zmieni³. Ostro³êka, jesieñ 1997 r. Kwartalnik Gminy Kadzid³o rozdawany bezp³atnie ISSN Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, Kadzid³o, tel (0-29) Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (0-29)

3 Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim Panie Wójcie, rozmawiamy w po³owie kadencji. Proszê oceniæ ten czas i nakreœliæ czytelnikom kondycjê Gminy Kadzid³o. Ta kadencja nie jest kadencj¹ ³atw¹ dla ca³ej, gminnej spo³ecznoœci. Rozpoczynaliœmy wszystko z ogromnym, ponad czterdziestoprocentowym zad³u eniem. Warto przypomnieæ, e Kadzid³o, jedna z najwiêkszych gmin w województwie pozbawiona jest w³aœciwie kanalizacji. Jedynie po³owa ludnoœci ma dostêp do wodoci¹gu. To s¹ bolesne zasz³oœci. Zadaniem radnych i moim by³o zracjonalizowanie polityki bud etowej i ostateczne przygotowanie wniosków na najwa niejsze przedsiêwziêcia, myœlê oczywiœcie o wodoci¹gach i kanalizacji. Niestety, œrodki unijne ruszaj¹ dopiero teraz. Przebudowaliœmy radykalnie projekt kanalizacji Kadzid³a, chcemy rozbudowaæ oczyszczalniê oraz definitywnie rozwi¹zaæ problem osadu œciekowego. Wszystko po to, by kompleksowy odbiór œcieków by³ realn¹ mo liwoœci¹. Wniosek zosta³ z³o ony i uzyska³ pozytywn¹ ocenê formaln¹. To znaczy, e urzêdnicy, którym dziêkujê za owocn¹ pracê, spisali siê znakomicie, ale teraz rzecz ca³a zale y ju od ekspertów. Identyczna sytuacja jest z wodoci¹gami. W grudniu z³o yliœmy wniosek na wodoci¹g pó³nocny (Siarcza ¹ka Wach Jazgarka Krobia Klimki Rososz Todzia- Golanka). Przeszed³ weryfikacjê formaln¹. Wkrótce wyst¹pimy z wnioskiem na budowê wodoci¹gu po³udniowego (Brzozówka Chudek Kierzek Piasecznia). To s¹ trudne sprawy. Doœæ powiedzieæ, e wygrywano je w kampanii wyborczej bezwzglêdnie. Obiecywano wodê w roku Nie by³o to wtedy mo liwe. Byæ mo e by³a to najwiêksza szkoda jaka, obok zad³u enia, nam siê przytrafi³a. Nie wolno graæ ludzkimi nadziejami. To fundament tworzenia owocnych relacji pomiêdzy ludÿmi. Wracaj¹c do kondycji, o któr¹ Pan pyta. Mam wra enie, e ludzie otworzyli siê na nowe propozycje. Uwierzyli, e mog¹ realnie wp³ywaæ na losy swej ma³ej Ojczyzny. Moje gimnazjalne doœwiadczenie i przystêpny charakter u³atwiaj¹ pracê. Zawsze mam dla ludzi czas. Czêsto odwiedzam so³ectwa. Problemów nie brakuje. Budujemy, z w³asnych œrodków, remizê w Kadzidle, ale to siê po prostu druhom nale y. Utworzyliœmy sieæ gminnych przedszkoli. Wprowadziliœmy dodatkowe godziny na zajêcia pozalekcyjne dla uczniów klas trzecich, przygotowuj¹cych siê do egzaminów. W ka dym gimnazjum pracuj¹ psychologowie. Motywuj¹c¹ rolê pe³ni¹ stypendia przyznawane za osi¹gniêcia w nauce i sporcie. Moje rodzime œrodowisko, œrodowisko nauczycielskie, otrzymuje wiele codziennych dowodów yczliwoœci i troski. Jest siê z czego cieszyæ. Dobrze jest budowaæ samorz¹d oparty nie na strachu i jakichœ wymyœlonych przywilejach w³adzy, ale wspólnej trosce o nasz wspólny los. Dope³nijmy ten obraz zdaniem o kulturze kurpiowskiej, która od pewnego czasu, zdaje siê prze ywaæ swój renesans. Artyœci kurpiowscy, nie bojê siê tego powiedzieæ, odzyskali sw¹ rangê i kapitalnie to potrafili wykorzystaæ. Obfitoœæ nagród, tak e tych najbardziej presti owych, wyjazdy, wizyty Goœci, wystawy, kilka œwietnych publikacji, mecenat gminy nad twórczoœci¹, polegaj¹cy na zakupie wyrobów rêkodzielniczych, nowe przedsiêwziêcia, wszystko to daje nam g³êboki oddech i wiele satysfakcji. Kilka przyk³adów. W Kadzidle obradowa³a Sejmowa Komisja Kultury. To wydarzenie bez precedensu. Wspomogliœmy wydanie przewodnika turystycznego Marcina erañskiego, albumu o Kurpiach Tomka Lendo, monografii Antoniego Œledziewskiego, poœwiêconej wycinance, tak e Legend kurpiowskich wydanych przez Zwi¹zek Kurpiów, dokonuj¹c zakupu tej ksi¹ ki oraz fundamentalnego dzie³a Stanis³awa Pajki. Rozpoczêliœmy seriê wydawnicz¹ Biblioteczka Kurpiowska. Ukaza³y siê dotychczas trzy ksi¹ ki: rzecz poœwiêcona historii wielkich rodów kurpiowskich Sobiechów i Majewskich, genialne wiersze Marianny Staœkiewicz, pisane gwar¹ oraz tomik poezji wspó³czesnej Natalii Staœkiewicz. Wkrótce rzeczy kolejne. Podkreœliæ nale y zmianê formu³y Wesela Kurpiowskiego, które ³¹czy siê ju z Miêdzynarodowym Festiwalem Folklorystycznym, Œwiatowym Zjazdem Kurpiów, Jarmarkiem Rêkodzie³a Ludowego. Powsta³o w³aœnie teraz Centrum Kultury Kurpiowskiej, które bêdzie nie tylko podejmowa³o doraÿne inicjatywy, ale docelowo zajmie siê dokumentacj¹ dorobku artystów kurpiowskich. Tworzymy Galeriê Kurpiowsk¹. W paÿdzierniku posmakujemy nowego œwiêta, które nazwaliœmy Tygodniem Wycinanki. Zaczynamy od szerokiej prezentacji wycinanki z naszej gminy. Lata kolejne poszerz¹ tê formu³ê. Rzecz jedn¹ warto podkreœliæ. Kurpiowszczyzna jest jednolit¹ tkank¹. Myszyniec, yse, Lelis, Czarnia nie poradz¹ sobie bez Kadzid³a, ale Kadzid³o nie poradzi sobie bez naszych s¹siadów. To aksjomat. Kto myœli inaczej, b³¹dzi. Oferta kulturalna kierowana przez Kurpiów musi byæ kompleksowa. Kulturalne starania Gminy Kadzid³o s¹ precyzyjnie odczytywane. W roku 2008

4 Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim otrzymaliœmy presti ow¹ nagrodê Gmina przyjazna kulturze, nagrodê Marsza³ka Województwa Mazowieckiego oraz rozg³oœni Radio dla Ciebie. To du e wyró nienie. Marcin erañski w swym przewodniku nazwa³ Kadzid³o, duchow¹ stolic¹ Kurpiowszczyny. I niechaj tak ju pozostanie, chocia raz jeszcze podkreœlê, z naciskiem nieprzypadkowym, e Kurpiowszczyzna nie zna pojêcia stolicy. Kilkadziesi¹t lat temu Wach i Dylewo by³y miejscowoœciami gminnymi, Kadzid³o dopiero pracowa³o na sw¹ pozycjê. To wiele mówi. Powróæmy do innych kwestii. Podsumujmy rok 2008 i pomówmy o planach. Rok ubieg³y by³ rokiem udanym, bardzo udanym. Pozyskaliœmy blisko z³otych. Zad³u enie spad³o poni ej 30%. Blisko 25% bud etu zosta³o przeznaczone na inwestycje. Ogó³em siêgnê³y one na terenie gminy blisko z³otych. Zbudowaliœmy, jako gmina i wspólnie z Panem Starost¹, blisko 20 kilometrów dróg bitumicznych i kilka ci¹gów chodnikowych. Skorzysta³o na tym nie tylko Kadzid³o, ale tak e Czarnia, Wach, Sul, Dylewo, Chudek, Piasecznia, Gleba, Brzozówka, Golanka. To absolutny rekord, którego, obawiam siê, d³ugo nie pobijemy. Dylewo otrzyma³o jeden z najnowoczeœniejszych obiektów sportowych na Mazowszu. Myœlê o "Orliku". Nie ma w powiecie takiego obiektu. Hala sportowa w Dylewie jest ju oddana. Kolejne oczyszczalnie przydomowe trafi³y do rolników. Powsta³y parkingi, chodniki, szko³y s¹ stale remontowane i wyposa ane. W czterech szko³ach jest ju monitoring. Œwietnie funkcjonuje Zak³ad Gospodarki Komunalnej. Jest czyœciej. Porz¹dkujemy gospodarkê odpadami i œciekami. Pojawi³a siê wreszcie nasza, gminna konkurencja, wobec podmiotów zewnêtrznych. Rozpoczynamy zbiórkê odpadów: gruzu, folii, opon, baterii, wielkich gabarytów. Bardzo tego brakowa³o. Jeszcze trzy lata temu takie przedsiêwziêcia nie wydawa³y siê mo liwe. Blisko 100 osób rocznie, co nale y podkreœliæ, znajduje pracê, dziêki wzorowej wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy. Odnowiliœmy stadion. Biblioteka Gminna eksplodowa³a pomys³ami oraz inicjatyw¹. Pojawi³ siê niezwykle ciekawy zespó³ folkowo-rockowy Coorp. Kurpianka Cepelia ugruntowuje swoj¹ pozycje woja uj¹c i rozs³awiaj¹c Kurpie. Strona internetowa () jest chwalona i pozostaje Ÿród³em wielu ciekawych, aktualnych informacji. Fundacja olsztyñska Przysz³oœæ dla dzieci, do której trafi³em poprzez Kurier Ostro³êcki okaza³a siê partnerem bardzo hojnym. Dzieci z naszej gminy s¹ obdarowywane lampami bioptronowymi, pompami insulinowymi, opiek¹ medyczn¹ i finansow¹. Inne fundacje finansuj¹ wypoczynek dla dzieci, letni i zimowy, te kontakty s¹ po prostu bezcenne. Uczestniczymy we wszystkich mo liwych programach, choæby w programie wsparcia policji czy stra y. Chwilê o planach, choæ do koñca nie wiemy, w jakim stopniu kryzys bêdzie je modyfikowa³. O planowanej kanalizacji i wodoci¹gach ju mówi³em. Kilka wa nych dróg zrobimy w roku 2009 na pewno, tak e te najwa niejsze, powiatowe Dylewo Obierwia i Wach Podgórze. To zadanie powiatowe, które dofinansujemy kwot¹ oko³o z³otych. Oprócz tych zadañ powstan¹ nowe drogi i ulice w Kadzidle, z t¹ najwa niejsz¹, czyli ulic¹ ytni¹. Mamy nadziejê na inwestycje drogowe w Glebie, Czarni, Dylewie, Strza³kach. W dalszych planach s¹ tak e cztery boiska wielofunkcyjne (Czarnia, Chudek, Wach, Dylewo), bie nia tartanowa, remonty generalne domów kultury i œwietlic wiejskich (Kuczyñskie, Golanka, Chudek), budowa hali sportowej w Chudku po³¹czona, byæ mo e, z remontem szko³y, zakup busa dla osób niepe³nosprawnych i samochodu stra ackiego (jednostka w Wachu). W roku 2010 zakoñczy siê budowa upragnionej remizy w Kadzidle. Czy wszystkie te plany zostan¹ zrealizowane? Zobaczymy. Wiele planów wychodzi poza rok Kolejne miejscowoœci zabiegaj¹ o budowê œwietlic wiejskich: Piasecznia, Krobia, Tatary, Jeglijowiec. Kadzid³u przyda³by siê Orlik. Przyst¹piliœmy do marsza³kowskiego programu jak najszerszej informatyzacji. Wiele planów, czas krótki. Wszyscy musimy byæ cierpliwi, chocia taka cierpliwoœæ jest trudna. Wiem o tym doskonale. Ten rok bêdzie rokiem decyzji dotycz¹cych kanalizacji, wodoci¹gów i wszystkich innych unijnych inwestycji. Bêdziemy pod koniec roku wiedzieli, które wnioski przesz³y, które przepad³y i z jakich powodów. Gmina Kadzid³o jest gmin¹ rolnicz¹. Prosimy o kilka s³ów. Jaka jest kondycja gminnego rolnictwa? W jaki sposób jest ono wspierane przez wójta i samorz¹d gminny? Po latach dobrych zderzyliœmy siê boleœnie z zapaœci¹ na rynku mlecznym. Dla naszej gminy to prawdziwy wstrz¹s. Za³amanie rynku mleczarskiego gwa³townie zubo y³o mieszkañców gminy, a tym samym i ca³¹ gminê. Mamy przera aj¹ce dane. Do rolników powiatu ostro³êckiego, wp³ynê³o o blisko z³otych mniej niÿli w latach poprzednich. Proszê sobie wyobraziæ co to oznacza. Co dzieje siê z inwestycjami

5 Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim rolniczymi, z p³ynnoœci¹ kredytow¹ rolników, wreszcie z zakupami detalicznymi. Nadci¹ga kryzys. Bardzo bolesny i nie mo na o tym nie mówiæ. Gmina reaguje tak jak mo e. Rok 2009 to bêdzie kolejny rok, gdy wszelkie podatki, od rolnego po transportowy, nie wzrosn¹. Dopad³a nas susza, ale poradziliœmy sobie z jej skutkami naprawdê dobrze. Zareagowaliœmy bardzo szybko i bardzo skutecznie. Wp³ynê³o blisko 800 wniosków o odszkodowanie. To by³a ogromna praca. Uruchomiliœmy kilka dodatkowych etatów, dziêki yczliwoœci Urzêdu Pracy. Ca³¹ obs³ugê biurow¹, w³¹cznie z kserowaniem dokumentów rolniczych, przej¹³ Urz¹d. Chodzi³o równie o to, by rolnicy, poczuli yczliwoœæ, której wczeœniej, mówi¹c delikatnie, brakowa³o. Wojewoda przyzna³ na realizacjê tych œwiadczeñ z³otych. W wymiarze jednostkowym to suma, która nie rzuca na kolana, ale jeœli chodzi o wsparcie strukturalne, kierowane do ca³ej spo³ecznoœci rolniczej, nie do przecenienia. Dziêki aktywnoœci Stowarzyszenia Hodowców i Producentów Mleka, nasi rolnicy, z Prezesem Wies³awem Ogniewskim, wziêli udzia³ w demonstracjach rolniczych w Brukseli. Dziêki temu poœwiêceniu uruchomione zosta³y dop³aty do eksportu proszku mlecznego, serów, mas³a. Daje to nadziejê na minimalny wzrost cen mleka. Apelujemy do rz¹du, wspólnie z so³tysami, o nakreœlenie jakiejœ perspektywy czasowej kryzysu. Mam nadziejê na spotkania z decydentami. Œwietnie wspó³pracujemy z ODR em, któremu u yczamy pomieszczenie i wszelk¹ pomoc w obs³udze biurowej. Pominê doraÿne dzia³ania, bo nie miejsce na tak znaczn¹ szczegó³owoœæ, ale mogê powiedzieæ odpowiedzialnie, e rolnicy s¹ szanowani i doceniani. A zagro enia? Jakie widzi Pan zagro enia dla rozwoju gminy. Wymieñmy kilka. Po pierwsze, sprawa fundamentalna, ceny mleka. Jeœli ich poziom utrzyma siê na poziomie dzisiejszym, przez d³u szy czas, oznaczaæ to bêdzie klêskê dla ca³ej gminy. Bez rolników zasobnych, inwestuj¹cych, nie poradzimy sobie. To pewnik. Drugi problem, jeszcze nie do koñca zdiagnozowany, to kryzys finansowy, gospodarczy, a raczej jego g³êbokoœæ. Jeœli ta z³a sytuacja potrwa d³ugo, a tak wedle analityków, bêdzie, zmuszeni zostaniemy do modyfikacji naszych zamierzeñ. Nie mówiê ju o inwestycjach, które bêd¹ zatrzymywane, ale o losie ludzi, o upadku handlu detalicznego, wzrastaj¹cym bezrobociu. Oczywiœcie s¹ to problemy makroekonomiczne, ale ich natê enie dotknie tak e nasz¹ gminê. Rzecz trzecia, nieco paradoksalna, to planowana przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przebudowa drogi nr 53. Projekt, który obejrza³o w Urzêdzie blisko 500 osób, stawia gminê i rolników, chocia nie tylko, w trudnej sytuacji. Likwidacja wielu zjazdów, wyraÿne przesuwanie krawêdzi drogi, nadmierne lokalizowanie dróg lokalnych, mo e znacznie utrudniæ ycie przedsiêbiorcom i rolnikom. Nie zgadzamy siê z tak¹ wizj¹. Podpisa³em blisko 250 protestów. Œlemy do Generalnej Dyrekcji swoje pomys³y. Skierowaliœmy pismo o potrzebie g³êbokiej modyfikacji tych planów i rozpoczêciu prac zwi¹zanych z budow¹ obwodnicy Kadzid³a i Dylewa, tworzeniu zabezpieczeñ ekranowych, budowie rond nie zaœ jedynie skrzy owañ, bo one znacznie spowolni¹ ruch. Upominamy siê o zjazdy. Na razie czekamy na odpowiedÿ. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom za aktywnoœæ i tak odpowiedzialny udzia³ w tych trudnych konsultacjach. Prosimy o kilka refleksji na temat samego wójtowania. Jakie s¹ Pañskie wra enia po dwóch latach pe³nienia tego urzêdu. Nie ma w tym wielkiej filozofii, to znaczy trzeba siê staraæ, staraæ codziennie, cierpliwe coœ tam dok³adaæ. Czasami s¹ to sprawy wielkie, czasami maleñkie. Ale wa ne jest wszystko. Najwa niejsze, by jak najwiêcej osób uwierzy³o, e wspólna praca, mo e przynieœæ efekty. Tu po wyborach wspomina³em, e nie chcia³bym siê wyg³upiæ. Nie wszystko siê uda³o, ale wydaje mi siê, e nie zaprzepaœciliœmy adnej, nadarzaj¹cej siê szansy. Rada Gminy pracuje zgodnie i owocnie. Ca³a reszta, jak u Szekspira, jest i bêdzie milczeniem. Warto byæ odpornym na w³adzê, bo trwa ona zazwyczaj krótko, a nawet gdyby trwa³a d³ugo, to g³upstw robiæ po prostu nie wypada. yczliwoœæ jest zawsze wa na. Nawet wówczas, gdy spotyka siê, od czasu do czasu, ludzi z³ych. Dobro i tak ostatecznie przewa y, chocia, trzeba na nie czekaæ. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom Gminy, ludziom yczliwym i naszym sprzymierzeñcom, którzy potrafili Kurpie pokochaæ i staraj¹ siê nam pomóc. Rozmawia³ P.T.

6 Gospodarka odpadami ROZPOCZYNAMY ZBIÓRKÊ SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle rozpoczyna zbiórkê zbêdnego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Punkt odbioru odpadów nosi nazwê EKOKURP. Tym samym Gmina Kadzid³o jako pierwsza, spoœród gmin powiatu, znalaz³a siê na liœcie podmiotów, którym G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska, zezwoli³ na tê po yteczn¹ i oczekiwan¹ przez mieszkañców dzia³alnoœæ. Wspomniane odpady nie s¹ jedynymi, które mieszkañcy mog¹ dostarczaæ do Zak³adu Gospodarki. Dziêkujemy Panu Prezesowi Adamowi Bia³obrzeskiemu za znakomit¹ i owocn¹ wspó³pracê z Urzêdem Gminy. Poni ej przedstawiamy pe³n¹ listê i zasady przyjmowania odpadów w Gminie Kadzid³o: a) Sprzêt elektryczny i elektroniczny (wszystko co jest zwi¹zane z gospodarstwem domowym) od lampek na choinkê poprzez lokówki, telewizory, monitory, lodówki, termy elektryczne. (nieodp³atnie); b) Baterie - zbierane bêd¹ poprzez szko³y, przedszkola, sklepy (nieodp³atnie); c) Odpady wielkogabarytowe - wszystko co jest wiêksze od kosza lub worka i do niego siê nie mieœci (najczêœciej trafiaj¹ do nas zu yte opony, stare okna, zabawki, meble). Koszt przyjêcia ODP ATNIE 25 gr za ka dy kilogram; d) Odpady zmieszane - to co nie jest odpadem komunalnym i nie jest odpadem wielkogabarytowym, np. pozosta³oœci po remoncie mieszkania, wiadra po farbach, zaprawy, puszki po farbach, u el, itp. ODP ATNIE 40 gr za ka dy kilogram; e) Prowadzony jest tak e odbiór odpadów komunalnych w cenie 10 z³ za worek 100l, oraz odpady opakowaniowe 2 z³ za worek 100 litrów. Posiadamy w sprzeda y kosze na odpady komunalne w cenie 130 z³ za sztukê. Kontakt: ZGKiM , , Kadzid³o, ul. Kurpiowska 52 Grupy i rodzaje sprzêtu elektrycznego i elektronicznego przyjmowane w EKOKURP Nr grupy Rodzaje sprzêtu elektrycznego i elektronicznego Wielkogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urz¹dzenia ch³odz¹ce 2. Ch³odziarki 3. Zamra arki 4. Pozosta³e wielkogabarytowe urz¹dzenia u ywane do ch³odzenia, konserwowania i przechowywania ywnoœci 5. Pralki 6. Suszarki do ubrañ 7. Zmywarki 8. Urz¹dzenia kuchenne, w tym kuchenki 9. Piece elektryczne 10. Elektryczne p³yty grzejne 11. Mikrofalówki 12. Pozosta³e wielkogabarytowe urz¹dzenia u ywane do gotowania i innego typu przetwarzania ywnoœci 13. Elektryczne urz¹dzenia grzejne 14. Grzejniki elektryczne 15. Pozosta³e wielkogabarytowe urz¹dzenia u ywane do ogrzewania pomieszczeñ, ³ó ek, mebli wypoczynkowych 16. Wentylatory elektryczne 17. Urz¹dzenia klimatyzacyjne 18. Pozosta³y sprzêt wentyluj¹cy, wyci¹gi wentylacyjne i sprzêt konfekcjonuj¹cy Ma³ogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego 1. Odkurzacze 2. Zamiatacze do dywanów 3. Pozosta³e urz¹dzenia czyszcz¹ce 4. Urz¹dzenia u ywane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów w³ókienniczych 5. elazka i pozosta³e urz¹dzenia do prasowania, maglowania i pozosta³e urz¹dzenia s³u ¹ce do pielêgnacji ubrañ 6. Tostery 7. Frytownice 8. Rozdrabniacze, m³ynki do kawy oraz urz¹dzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowañ 9. No e elektryczne 10. Urz¹dzenia do strzy enia w³osów, suszenia w³osów, szczotkowania zêbów, golenia, masa u oraz pozosta³e urz¹dzenia do pielêgnacji cia³a.

7 Gospodarka odpadami 11. Zegary, zegarki oraz urz¹dzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu 12. Wagi 13. Pozosta³e ma³ogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego Sprzêt teleinformatyczny i telekomunikacyjny A. Scentralizowane przetwarzanie danych: 1. Komputery du e 2. Stacje robocze 3. Jednostki drukuj¹ce B. Komputery osobiste: 1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 3. Notebooki 4. Notepady 5. Drukarki 6. Sprzêt kopiuj¹cy 7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 9. Pozosta³y sprzêt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drog¹ elektroniczn¹ 10. Terminale i systemy u ytkownika 11. Faksy 12. Teleksy 13. Telefony 14. Automaty telefoniczne 15. Telefony bezprzewodowe 16. Telefony komórkowe 17. Systemy zg³oszeniowe/sekretarki automatyczne 18. Pozosta³e produkty lub sprzêt s³u ¹cy do transmisji g³osu, obrazu lub innych informacji za pomoc¹ technologii telekomunikacyjnej Sprzêt audiowizualny 1. Odbiorniki radiowe 2. Odbiorniki telewizyjne 3. Kamery video 4. Sprzêt video 5. Sprzêt hi-fi 6. Wzmacniacze dÿwiêku 7. Instrumenty muzyczne 8. Pozosta³e produkty lub urz¹dzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dÿwiêku lub obrazów, w tym sygna³ów, lub wykorzystuj¹ce technologie przesy³u dÿwiêku i obrazu inne ni telekomunikacyjne Sprzêt oœwietleniowy 1. Oprawy oœwietleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyj¹tkiem opraw oœwietleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych. 2. Liniowe lampy fluorescencyjne. 3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne. 4. Wysokoprê ne lampy wy³adowcze, w tym ciœnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe. 5. Niskoprê ne lampy sodowe. 6. Pozosta³e urz¹dzenia oœwietleniowe s³u ¹ce do celów rozpraszania i kontroli œwiat³a, z wyj¹tkiem arówek.

8 Nowiny z gminy Ruszaj¹ ma³e przedszkola Od 5 stycznia rozpoczê³y dzia³alnoœæ gminne przedszkola. Oddzia³y przedszkolne zosta³y uruchomione w Chudku, Wachu, Czarni, Glebie i Jazgarce. Czynne s¹ cztery godziny dziennie. Maluchy pozostaj¹ pod fachow¹ opiek¹ wykwalifikowanych nauczycieli. Do przedszkoli uczêszczaj¹ dzieci ze wspomnianych, a tak e okolicznych wiosek. Orkiestra zagra³a w Kadzidle Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy po raz kolejny zagra³a w Kadzidle. Datki zbiera³o osiemnastu wolontariuszy. Do akcji przy³¹czy³y siê wszystkie szko³y. Na zakoñczenie pop³ynê³o do nieba orkiestrowe, efektowne œwiate³ko. W gminie Kadzid³o zebrano 5100 z³. Dziêkujemy bardzo wszystkim wolontariuszom. (Na zdjêciu obok pokaz po³ykaczy ognia.) Zimowisko w Muszynie Dziêki wzorowej wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Kadzid³o a Fundacj¹ Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksiewicza, m³odzi mieszkañcy naszej Gminy, w styczniu wyjechali na zimowisko do Muszyny. Turnus trwa³ 9 dni. Gmina dofinansowa³a koszty przejazdu. Fundacji dziêkujemy za yczliwoœæ. Có to by³ za bal!!! Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Mleka zorganizowa³o, po raz kolejny, bal rolników. W kadzidlañskim GOK-u zabawa trwa³a niemal do rana. Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Wies³aw Ogniewski, zebra³, jak zwykle, wiele podziêkowañ za œwietn¹ organizacjê. Do zobaczenia za rok. Dzieñ Babci i Dziadka w Dylewie 18 stycznia 2009 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylewo zorganizowa³o Dzieñ Babci i Dziadka. Determinacja rolników pop³aca Unia Europejska uruchomi³a interwencyjny skup proszku mlecznego, serów i mas³a. To pierwsza od wielu miesiêcy wiadomoœæ dla polskich, tak e kurpiowskich rolników. Minister Sawicki podziêkowa³ rolnikom, którzy z ogromnym poœwiêceniem i determinacj¹ manifestowali nie tak dawno w Brukseli. To w³aœnie ta demonstracja zdecydowa³a o zmianie, niekorzystnego dotychczas, stanowiska Unii. Przypomnijmy, e w demonstracjach tych brali udzia³ rolnicy z naszej gminy, mieszkañcy Dylewa: Wies³aw Ogniewski Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Hodowców i Producentów Mleka (zdjêcie obok), Andrzej Wyrêbek i Arkadiusz Bielski. Dziêkujemy za to poœwiêcenie i gratulujemy sukcesu. Debata ekologiczna 28 stycznia w Gminnym Oœrodku Kultury im. Ksiêdza Mieczys³awa Mieszki w Kadzidle odby³a siê debata ekologiczna, któr¹ na zaproszenie wójta Dariusza ukaszewskiego poprowadzi³o Radio Dla Ciebie. Nowy napis reklamowy ozdabia kadzidlañski dworzec. ¹czy w sobie nazwê miejscowoœci oraz adres strony Urzêdu Gminy. Ten promocyjny zabieg okaza³ siê niezwykle trafiony. Wzros³a liczba internautów, którzy odwiedzaj¹ nasz¹ stronê. Napis wykona³a ostro³êcka firma "Reflex". Przypomnijmy, e w grudniu Gmina Kadzid³o zosta³a wyró niona przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego oraz rozg³oœniê radiow¹ "Radio dla Ciebie", zaszczytnym mianem "Gmina przyjazna kulturze". Wraz z tym tytu³em zosta³a przekazana nagroda pieniê na w wysokoœci z³otych, przeznaczona na realizacjê zadañ promocyjnych. To w³aœnie dziêki tym œrodkom dworzec w Kadzidle sta³ siê niebanaln¹ reklam¹. Hala w Dylewie uroczyœcie oddana do u ytku Po oœmiu latach, dylewska hala, której budowê zapocz¹tkowali mieszkañcy, powo³uj¹c Komitet Spo³eczny, zosta³a poœwiêcona i oddana do u ytku. Uroczystoœæ zgromadzi³a goœci, rodziców, nauczycieli, uczniów. Inwestycja kosztowa³a z³otych. Pieni¹dze pochodzi³y z samorz¹du wojewódzkiego i bud etu Gminy Kadzid³o. m. A rc hiwu. rc um fot A hiw

9 Nowiny z gminy Radni, na wniosek wójta Dariusza ukaszewskiego, zmienili, uchwa³¹ Rady Gminy, nazwê Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Powsta³a nowa placówka, Centrum Kultury Kurpiowskiej, której nadal Patronuje Ksi¹dz Mieczys³aw Mieszko. Nowa nazwa niesie ze sob¹ nowe zadania, spoœród których wymieniæ nale y dokumentowanie dorobku kultury kurpiowskiej. Powstaje nowa strona internetowa która ju wkrótce, prezentowaæ bêdzie szeroko kurpiowskich artystów, ich prace i dorobek artystyczny. Zapraszamy. Kadzid³o w starej fotografii Zauroczy³ Micha³ Bogdañski swoich Goœci, którzy spotkali siê w kadzidlañskim gimnazjum, by obejrzeæ pokaz zdjêæ starego Kadzid³a. Autorem wiêkszoœci zdjêæ by³ znakomity kap³an Boles³aw Zawistowski. Zdjêcia, zebrane przez Micha³a Bogdañskiego, wzbogacone o fotografie innych autorów oraz swoje w³asne, tworz¹ szerok¹ panoramê dziejów Kadzid³a oraz ludzi, tworz¹cych kadzidlañsk¹ spo³ecznoœæ. Goœcie ywo komentowali kolejne fotografie, wskazywali znajomych, opisywali uwiecznione wydarzenia. To by³a znakomita lekcja historii. Dziêkujemy. Gratulujemy. Konkurs wiedzy po arniczej 11 lutego w Urzêdzie Gminy w Kadzidle oby³y siê eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po arniczej "M³odzie Zapobiega Po arom", którego g³ównym celem jest popularyzacja wœród dzieci i m³odzie y znajomoœci przepisów przeciwpo arowych, zasad postêpowania na wypadek po aru, praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym i technik¹ po arnicz¹, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpo arowej. "Profilaktyka a Teatr" program Grzegorza Jacha zawita³ do Kadzid³a Œwietnie rozwijaj¹ siê dzia³ania profilaktyczne w naszej gminie. 19 lutego goœciliœmy wielu znakomitych Goœci, którzy, na zaproszenia Pani Dyrektor Haliny Prusaczyk i Wójta gminy, odbyli seriê spotkañ informacyjnych z kadzidlañskimi gimnazjalistami, zaœ wieczorem, w Centrum Kultury Kurpiowskiej, wspólnie z przedstawicielami rodziców, nauczycieli, w³adz samorz¹du gminnego i powiatowego, obejrzeli spektakl "Dzwonek", przygotowany, w ramach programu "Profilaktyka a Teatr", przez siedleck¹ grupê teatraln¹. Organizatorami spotkania byli: Publiczne Gimnazjum im. gen. Aleksandra Krzy anowskiego, Urz¹d Gminy w Kadzidle, Komenda Miejska Policji. Wspó³praca: Centrum Kultury Kurpiowskiej, Kapela Kurpiowska Paw³a aszczycha, Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle. Konkursy po arnicze rozstrzygniête W ramach szerzenia wiedzy wœród dzieci i m³odzie y w zakresie zachowania bezpieczeñstwa w momencie wystêpowania wszelkiego typu zagro eñ, zosta³y rozstrzygniête konkursy plastyczne pod has³em: "KLÊSKA POWÓD CZY HURAGAN STRA PO ARNA CI POMAGA" oraz "ZAPOBIEGAJMY PO AROM". W konkursach wziêli udzia³ uczniowie z wiêkszoœci szkó³ gminy Kadzid³o ³¹cznie 138 prac wykonanych technik¹ malarsk¹, rysunku, grafiki. W dniu 4 marca jury oceni³o prace i wy³oni³o 11, które zosta³y przekazane do Starostwa Powiatowego i Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego w Ostro³êce. Kadzidlanie w "Familiadzie" Zakoñczy³o siê nagranie wielkanocnego odcinka popularnego programu "Familiada". Na zaproszenie Telewizji Polskiej w programie wziêli udzia³ przedstawiciele Zespo³u "Kurpianka-Cepelia" z Kadzid³a. Kadzidlanami dowodzi³ Pawe³ aszczych, kierownik Zespo³u. Program zostanie pokazany 13 kwietnia, w TVP 2, w wielkanocny poniedzia³ek, o godzinie Wojewoda Jacek Koz³owski w Kadzidle Przy wype³nionej sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej 17 marca odby³o siê spotkanie mieszkañców gminy Kadzid³o z Jackiem Koz³owskim, wojewod¹ mazowieckim. Obecni byli artyœci kurpiowscy, radni, so³tysi, nauczyciele, stra acy, mieszkañcy Kadzid³a i okolicznych wsi, a tak e lokalni politycy i samorz¹dowcy: pose³ Andrzej Kania, starosta Stanis³aw Kube³, dyrektor Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego Mariusz Popielarz.

10 Nowiny kulturalne Chór mieszany "Surma" w Kadzidle Chór mieszany "Surma" z Warszawy przyjecha³ do Kadzid³a na zaproszenie wójta Dariusza ukaszewskiego. Zosta³ piêknie podjêty w kadzidlañskim Koœciele przez Ksiêdza Dziekana Mariana Niemyjskiego. Chór przedstawi³ koncert kolêd i pastora³ek oraz zapewni³ piêkn¹ oprawê podczas Mszy Œwiêtej. Barytonowe partie solowe znakomicie wykona³ Profesor Krzysztof Bielecki, œwiatowej s³awy chirurg. Ksi¹dz Dziekan podarowa³ chórzystom kalendarze parafialne, zaœ Gmina wycinanki i lalki kurpiowskie. Zespó³ "Coorp" w radiowej Trójce i w TVP 3 W grudniu folkowo-rockowy zespó³ "Coorp" z Kadzid³a goœci³ w Lublinie, gdzie odbywa³ siê presti owy przegl¹d muzyczny. Siódmego stycznia na antenie Trójki zosta³a zaprezentowana "Ballada Kurpiowska",zaœ 14 stycznia "Coorp" by³ goœciem trójkowego programu " adne kwiatki", prowadzonego przez Piotra Bukartyka. 26 stycznia zespó³ wyst¹pi³ w Telewizyjnym Kurierze Mazowieckim. Ksi¹ ki od Ministra m. A rc hiwu fot. Ar c hiwum W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja Czytelnictwa - Rozwój Ksiêgozbiorów Bibliotek" Biblioteka Publiczna im. W. WoŸniaka wzbogaci³a swe zbiory o 371 woluminów, o wartoœci 8000 z³otych. Czêœæ nowych zbiorów trafi³o do Kadzid³a, zaœ ksi¹ ki pozosta³e do punktów filialnych w Chudku, Dylewie, Wachu. Przypomnijmy, e kadzidlañsk¹ Bibliotekê uznano przed rokiem, za jedn¹ z najaktywniejszych placówek na Mazowszu. Promocja przewodnika Marcina erañskiego 20 stycznia w bibliotece w Kadzidle odby³a siê promocja przewodnika turystycznego Marcina erañskiego "Kurpie. Puszcza Zielona". Wieczór kurpiowski w Bibliotece Wojciecha WoŸniaka 5 lutego bohaterkami wieczoru w kadzidlañskiej Bibliotece Wojciecha WoŸniaka by³y trzy artystki ludowe: Stanis³awa Dawid, Czes³awa Kaczyñska, Genowefa Staœkiewicz. Dopisali Goœcie, którzy mogli podziwiaæ arcydzie³a kurpiowskiej sztuki ludowej oraz skosztowaæ specja³ów kurpiowskiej kuchni. "Kurpianka" na Wêgrzech Na zaproszenie Sto³ecznego Samorz¹du Mniejszoœci Polskiej w Budapeszcie Zespó³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" mia³ mo liwoœæ wyst¹piæ przed szerok¹ publicznoœci¹ polonijn¹ i wêgiersk¹ oraz zwiedziæ stolicê Madziarów. Kierownictwo oraz ca³y Zespó³ "Kurpianka-Cepelia" dziêkuj¹ Wójtowi Gminy Kadzid³o oraz Staroœcie Ostro³êckiemu za dofinansowanie wyjazdu. Ksi¹ ka Natalii Staœkiewicz Wielbiciele poezji, przyjaciele, bliscy, Goœcie z Gdañska, Gdyni i Ostro³êki, dyrektorzy szkó³, nauczyciele przybyli do kadzidlañskiej biblioteki wys³uchaæ wierszy Natalii Staœkiewicz, które zosta³y zebrane i wydane w serii "Biblioteczka Kurpiowska". Tomik nosi tytu³ "Inna" i podsumowuje kilkunastoletnie starania literackie Natalii. Ok³adkê zaprojektowa³ Marcin erañski. Ca³oœæ zredagowa³ i wstêpem opatrzy³ Dariusz ukaszewski. Wydanie ksi¹ ki sfinansowa³ Ludwik Rakowski, wicemarsza³ek Województwa Mazowieckiego. Waldemar Gnatowski ksi¹ kê piêknie wyda³. Informacja Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kadzidle Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kadzidle jest uczestnikiem projektu "AKTYWIZACJA SPO ECZNO-ZAWODOWA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA TERENIE GMINY KADZID O", wspó³finansowanego ze œrodków: Europejskiego Funduszu Spo³ecznego" w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ograniczenie zjawiska wykluczenia Spo³ecznego osób bezrobotnych z terenu gminy Kadzid³o poprzez umo liwienie im dostêpu do aktywnych form integracji spo³ecznej i zawodowej. fot. Ar c hiwum f o t. Archiwum

11 Nowiny kulturalne "Œladami Kurpiów" w Centrum Kultury Kurpiowskiej 24 lutego mi³oœnicy kultury kurpiowskiej spotkali siê w Centrum Kultury Kurpiowskiej, by wzi¹æ udzia³ w corocznym spotkaniu "Œladami Kurpiów". Spotkanie uœwietnili: Pose³ Andrzej Kania z Ma³ onk¹; Stanis³aw Kube³ Starosta Ostro³êcki; Wies³aw Opêchowski Dyrektor Delegatury Urzêdu Wojewódzkiego; Marian Krupiñski Radny Województwa Mazowieckiego; Maria Samsel Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej; Miros³aw Grzyb Prezes Zwi¹zku Kurpiów; Jacek P³oski Przewodnicz¹cy Rady Gminy; Dariusz ukaszewski Wójt Gminy z Ma³ onk¹. Radni Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, artyœci i twórcy ludowi, poeci, etnografowie, wielbiciele Kurpiowszczyzny. Podczas spotkania wspominano Ksiêdza Proboszcza Mieczys³awa Mieszkê, który patronuje Centrum Kultury Kurpiowskiej. Rok 2009 zosta³ og³oszony rokiem Tego w³aœnie duszpasterza. Cz³onkowie Zespo³u "Cepelia-Kurpianka" przedstawili widowisko nawi¹zuj¹ce do tradycji Majowego na Kurpiach. Twórcy i artyœci kurpiowscy zostali uhonorowani nagrodami okolicznoœciowymi. Czes³awa Kaczyñska odebra³a pami¹tkowy medal "Pro Masovia", przyznany przez Marsza³ka Adama Struzika. Nagrody Starosty Stanis³awa Kub³a otrzymali: Wies³awa Bogdañska, Andrzej Staœkiewicz, Ryszard Maniurski, Kazimierz Gadomski, Magdalena Zera. Nagrody Wójta Gminy wraz z pami¹tkowymi grawertonami otrzymali: Stefania Dawid, Stanis³awa Suchecka, Stanis³awa NiedŸwiedzka, Zofia Gadomska, Janina Jaksina, Krystyna Œwider, Zdzis³aw Bziukiewicz, Genowefa Staœkiewicz. Upominek w rocznicê nadania dawnemu Oœrodkowi Kultury imienia Ksiêdza Mieczys³awa Mieszki otrzyma³a wieloletnia dyrektor tej instytucji Marianna Gadomska.Nie zabrak³o tañców, rozmów o kulturze, jej przysz³oœci, planach zwi¹zanych z utworzeniem Centrum Kultury Kurpiowskiej i Galerii Kurpiowskiej. Promocja albumu "nasze dziedzictwo KURPIOWSZCZYZNA" 26 lutego mi³oœnicy Kurpiowszczyzny mogli spotkaæ siê z autorami wydanego niedawno albumu "nasze dziedzictwo KURPIOWSZCZYZNA". Autorzy: Adam Wo³osz (zdjêcia), Jaros³aw Sender (zdjêcia), Tomasz Lendo (redaktor naczelny, zdjêcia), Pawe³ Sakowski (grafika i sk³ad) i Micha³ Bogdañski (rys historyczny), Dariusz ukaszewski (wstêp i pos³owie) przedstawili historiê powstawania albumu, jego przes³anie oraz wyrazili nadziejê, e Kurpie bêd¹ wci¹ na nowo odkrywane i coraz bardziej cenione. Spotkanie uœwietni³ wystêp uczniów Zespo³u Placówek Oœwiatowych, którzy do ³ez rozœmieszyli wszystkich Goœci, kurpiowskimi gadkami. Powsta³o Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury Kurpiowskiej 5 marca w Bibliotece im. Wojciecha WoŸniaka powsta³o Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury Kurpiowskiej, którego celem jest pielêgnowanie dorobku Kurpiów, promocja Kurpiowszczyzny oraz codzienna dzia³alnoœæ, integruj¹ca Kurpie oraz mieszkañców Gminy Kadzid³o. W ramach Stowarzyszenia, ju wkrótce, powstanie grupa œpiewacza. W maju Stowarzyszenie zaprasza na pierwsz¹ Majówkê na Kurpiach. Stowarzyszenie powsta³o z inicjatywy Wies³awy Sobiech oraz wójta Dariusza ukaszewskiego. Podczas pierwszego spotkania wy³oniono Zarz¹d i Komisjê Rewizyjn¹. Zarz¹d tworz¹: Micha³ Bogdañski prezes, Wies³awa Sobiech i Adam Wo³osz. Komisja pracowaæ bêdzie w sk³adzie: Jadwiga Jachimczyk, Jadwiga Sobiech, Jacek P³oski. Stowarzyszenie zaprasza wszystkich yczliwych ludzi do wspó³pracy. Ba³amuty kurpsiowskie 18 marca 2009 r. Ba³amuty kurpsiowskie wymyœlili Ula i Pawe³ aszczychowie. Rzecz polega na kameralnym spotkaniu mi³oœników kurpiowskich legend, podañ, wierszy, tekstów wspomnieniowych, które czytane g³oœno, wprowadzaj¹ s³uchaczy w magiczny œwiat Kurpiów. Wieczór w Centrum Kultury Kurpiowskiej by³ w³aœnie takim spotkaniem. f ot. A rchiwum Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "A ja tak to widzê..." pod Patronatem Wójta Gminy Kadzid³o rozstrzygniêty Wiele pochwa³ zebra³ pomys³odawca konkursu fotograficznego Micha³ Bogdañski, nauczyciel historii w Publicznym Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzy anowskiego "Wilka", podczas uroczystego wrêczenia nagród, które odby³o siê w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej 19 marca. Konkurs przeszed³ najœmielsze oczekiwania. Wziê³o w nim udzia³ blisko stu m³odych fotografów z ca³ego kraju. Wygra³ Jan Jakub Wiœniowolski z Kadzid³a (na zdjêciu powy ej).

12 Gospodarka odpadami UWAGA ROLNICY!!! ZBIERAMY FOLIÊ!!! Urz¹d Gminy oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle uprzejmie informuj¹, e rozpoczyna siê zbiórka folii pozosta³ej po belach. Odbiór bêdzie odbywa³ siê w ka dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca (pierwszy odbiór 2 III 2009 r.). Foliê nale y dostarczyæ na plac przy ulicy Kurpiowskiej 52, do punktu EKOKURP w Kadzidle (dawny SKR), najpóÿniej do godziny 11.00, dziêki czemu jeszcze tego samego dnia folia zostanie odebrana z placu przez specjalistyczn¹ firmê. Folia musi byæ czysta, zwiniêta i zwi¹zana. Koszt utylizacji wynosi 60 z³ + podatek VAT za tonê. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle wystawi kartê przekazania odpadu. Kontakt: tel. (0.29) oraz (0) UWAGA!!! ZBIERAMY ZU YTE OPONY!!! Urz¹d Gminy w Kadzidle oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle uprzejmie informuj¹, e pocz¹wszy od 1 marca 2009 rozpoczyna siê zbiórka zu ytych opon. Odbiór opon bêdzie odbywa³ siê w punkcie EKOKURP w Kadzidle (dawny SKR), od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 do Koszt utylizacji opon wynosi 10 groszy za kilogram. W zwi¹zku z mo liwymi zmianami prawnymi oraz mo liwoœci¹ znacznego wzrostu kosztów utylizacji prosimy o pilne podjêcie naszej propozycji. Kontakt: tel. (0.29) oraz (0) UWAGA!!! AKCJA WY APYWANIA BEZPAÑSKICH PSÓW!!! Urz¹d Gminy oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle uprzejmie informuj¹, e zosta³ zakupiony sprzêt do wy³apywania psów (klatka samo³apka, poskrom oraz rêkawice ochronne). Poczynione zakupy oraz dobra wspó³praca miêdzy Gmin¹, Komend¹ Policji oraz ZGKiM pozwol¹ rozpocz¹æ, od 1 marca 2009 roku, akcjê wy³apywania bezpañskich psów na terenie Gminy Kadzid³o. Akcja bêdzie mia³a charakter ci¹g³y. Psy trafi¹ na teren posterunku Policji w Kadzidle, gdzie bêd¹ przetrzymywane do czasu przewiezienia ich do schroniska dla zwierz¹t. W przypadku zg³oszenia siê, b¹dÿ wskazania, w³aœciciela, w³aœciciel poniesie op³atê w wysokoœci 300 z³otych, zwi¹zan¹ z poniesionymi kosztami oraz przetrzymywaniem psa. Mamy nadziejê, e dziêki tej po ytecznej inicjatywie poczujemy siê bezpieczniej, zaœ problem bezpañskich psów zostanie ostatecznie rozwi¹zany. Kontakt: tel. (0.29) oraz (0) ZBIERAMY BATERIE!!! Na terenie Gminy Kadzid³o, pocz¹wszy od miesi¹ca lutego trwa zbiórka zu ytych baterii. Pojemniki zlokalizowane s¹ we wszystkich szko³ach oraz w niektórych obiektach handlowych. Koordynatorem akcji jest Urz¹d Gminy Kadzid³o oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wszystkich serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wy ej przedstawionej akcji. Poni ej przedstawimy aktualn¹ tabelê, w rywalizacji szkó³. PODARUJMY RZECZOM DRUGIE YCIE Urz¹d Gminy w Kadzidle oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle informuj¹, e wspólnie inauguruj¹ akcjê: PODARUJMY RZECZOM DRUGIE YCIE. Czêsto dzieje siê tak, e niepotrzebne Pañstwu rzeczy mog¹ staæ siê wielk¹ radoœci¹ dla osób potrzebuj¹cych. Dlatego te zwracamy siê z proœb¹ do mieszkañców Gminy Kadzid³o o przywo enie nieodp³atnie, niepotrzebnych ju Pañstwu (ale sprawnych) rzeczy do punktu EKOKURP, ul. Kurpiowska 52. Tam pracownicy Zak³adu Gospodarki Komunalnej przyjm¹ od Pañstwa te rzeczy, wykonaj¹ zdjêcia, które nastêpnie zostan¹ umieszczone na stronie internetowej Gminy Kadzid³o. Ka dy z mieszkañców Gminy bêdzie, poprzez stronê internetow¹, móg³ obejrzeæ umieszczone w EKOKURP rzeczy. W przypadku stwierdzenia przydatnoœci danej rzeczy dla swoich potrzeb, bêdzie mo na zg³osiæ siê po ni¹ do EKOKUR, i nieodp³atnie j¹ pobraæ. W taki oto sposób chcemy podarowaæ rzeczom drugie ycie, by mog³y cieszyæ tych, dla których zakup nowych rzeczy stanowi spore obci¹ enie domowego bud etu. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo, do nieprzyjêcia rzeczy je eli: rzecz jest zniszczona; nie posiada walorów u ytkowych; w EKOKURP znajduj¹ siê ju tego rodzaju rzeczy (np. 3 wersalki czwartej nie przyjmiemy); brak bêdzie miejsca na sk³adowanie, kolejnych rzeczy.

13 Nowiny sportowe Gimnazjalistki z Kadzid³a mistrzyniami powiatu w pi³ce rêcznej W ostatnich zawodach sportowych w roku 2008 (13 grudnia) dziewczêta z Gimnazjum w Kadzidle wywalczy³y w imponuj¹cym stylu tytu³ mistrzyñ powiatu ostro³êckiego w pi³ce rêcznej. Podczas fina³owego turnieju w czterech meczach zdoby³y 44 bramki, trac¹c tylko 5. Turniej seniorów Elsam zwyciê a W ostatnim dniu stycznia zosta³ rozstrzygniêty Turniej halowej pi³ki no nej, o Puchar Wójta i Przwodnicz¹cego Rady Gminy, rozegrany, w Kadzidl. O zwyciêstwo walczy³y dru yny: Elsam-Ostro³êka, Kurpik Kadzid³o, Troszyn, Dylewo, Rzekuñ, O³daki. Rozegrano piêtnaœcie spotkañ. Pad³o wiele piêknych bramek. III Turniej Tenisa Sto³owego w Czarni 22 stycznia odby³ siê w Szkole Podstawowej w Czarni III Turniej Tenisa Sto³owego, którego organizatorem by³ Pan Jan Milewski. I miejsce w turnieju zaj¹³ Wojciech Kube³ z klasy VI, drugie miejsce Sebastian Nowicki z klasy IV, trzecie miejsce przypad³o Mateuszowi Bac³awskiemu z klasy IV. Grali gimnazjaliœci W siatkarskim turnieju dzikich dru yn rozegranym 23 stycznia o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy zwyciê y³a dru yna "Ben 10" z Kadzid³a. Miejsca kolejne zajê³y dru yny "Dylewianka", "The Reeds", "Atomówki". Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Arek Pierzcha³a. f ot. A rchiwum Zapraszamy na kurs tañca Kurs prowadzi Pan Marcin Gawrych, wielokrotny Mistrz Polski w tañcach towarzyskich! Tañce objête kursem: samba, rumba, d ajf, cha cha, salsa, walc angielski, walc wiedeñski, tango, foxfrot, quistet, hip hop. Kurs trwa 3 miesi¹ce. Czêstotliwoœæ spotkañ 2 spotkania w tygodniu. Razem: 8 spotkañ w miesi¹cu (jedno spotkanie trwa 75 minut). Cena 60 z³otych za 8 spotkañ (miesi¹c). MO NA JESZCZE SIÊ ZAPISYWAÆ w Centrum Kultury Kurpiowskiej (dawny GOKSiR). Dresy w nagrodê Dru yna dziewcz¹t z Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Krzy anowskiego "Wilka" oraz trener Zenon Pierzchanowski otrzymali w nagrodê, za dotychczasowe osi¹gniêcia sportowe, komplet dresów. Stroje ufundowa³ Urz¹d Gminy. Podobne upominki otrzymali ju m³odzi sportowcy z Dylewa, Chudka, Wachu. yczymy sukcesów. Turniej dzikich dru yn Siedem dru yn zagra³o w kolejnym, podczas ferii, turnieju, który tym razem rozegrano w pi³ce no nej. Rywalizowa³y zespo³y "Leœnych Dziadków", "Frajerów", "Kolejorza", "Czerwonych", "Ben 10", "FC Fuksa", z których do dalszych gier awansowa³y cztery najlepsze dru yny. Ostatecznie wygrali "Frajerzy" (miejmy nadziejê, e w yciu jest inaczej), miejsce drugie zaj¹³ "Ben 10", a trzecie pi³karze "Kolejorza". Tytu³ najlepszego bramkarza przyznano Darkowi Granatowi. Najlepszym pi³karzem zosta³ Bartek Mróz.

14 Nowiny sportowe i oœwiatowe Grali oldboje Puchar dla Dylewa Dru yny z Kadzid³a, Dylewa, Obierwi i Lelisa zagra³y 21 lutego w turnieju pi³karskim, którego stawk¹ by³ Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Zawodnicy, wedle regulaminu maj¹cy powy ej 35 lat, spisywali siê dzielnie i znakomicie wytrzymali trudy turnieju. Oby³o siê bez kontuzji, za to pad³ grad piêknych bramek. Oto komplet wyników: Obierwia - Lelis 0 : 5 Kadzid³o - Dylewo 0 : 6 Obierwia - Kadzid³o 2 : 2 Lelis - Dylewo 0 : 1 Obierwia - Dylewo 1 : 7 Lelis - Kadzid³o 2 : 1 Choinka Noworoczna w Szkole Podstawowej w Glebie W Szkole Podstawowej w Glebie 13 lutego odby³a siê Choinka Noworoczna. Dzieci œwietnie siê bawi³y. Nauczycielki zorganizowa³y wiele gier i zabaw przy muzyce. Uczniowie przedstawili dwie inscenizacje. Nastêpnie œpiewali piosenki w oczekiwaniu na Miko³aja. Kiedy zjawi³ siê œwiêty radoœæ zapanowa³a wokó³, a ka de dziecko otrzyma³o paczkê. W trakcie imprezy wszystkie dzieci otrzyma³y te s³odki poczêstunek dziêki rodzicom i Pani Barbarze Jaskólskiej w³aœcicielki firmy "Emagos". Tabela koñcowa: 1. Dylewo; 2. Lelis; 3. Kadzid³o; 4. Obierwia. Najlepszym bramkarzem zosta³ Ryszard Kaczyñski z Dylewa, zaœ najefektowniej graj¹cym zawodnikiem Sylwester Gasek (równie z Dylewa). Turniej siatkarski w Dylewie Na wysokim poziomie sta³ siatkarski turniej (open) o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady, rozegrany w sobotê, 7 marca, w dylewskiej hali sportowej. Siedem dru yn przez blisko dziewiêæ godzin rywalizowa³o w grupach, póÿniej zaœ zosta³y rozegrane mecze pó³fina³owe oraz fina³y. W ma³ym finale spotka³y siê zespo³y z Baranowa i II dru yna z Dylewa. Po ciekawym spotkaniu zwyciê yli, w dwóch setach, gospodarze. Niezwykle emocjonuj¹cy okaza³ siê du y fina³, w którym równie zagra³a dru yna z Dylewa. Jej przeciwnikiem by³ faworyzowany zespó³ z miejscowoœci Rzewnie. Po morderczej, trzysetowej walce zwyciê yli Goœcie. Zawodnik zwyciêskiej dru yny, Maciej Mieczkowski, zosta³ wyró niony statuetk¹ przyznan¹ dla najlepszego zawodnika turnieju. Miejsca od 5 do 7 zajê³y dru yny kadzidlañskie, którym tak e dziêkujemy za piêkn¹ walkê. Dziêkujemy sêdziemu zawodów Panu Janowi Kaczyñskiemu oraz pracownikom Centrum Kultury Kurpiowskiej, dyrektorowi Miros³awowi Boroniowi i Grzegorzowi Parzychowi za organizacjê turnieju. Zapraszamy na kolejne turnieje, miêdzy innymi na turniej majowy, który zostanie rozegrany na dylewskim "Orliku". Warsztaty garncarskie w Siarczej ¹ce 26 lutego w Szkole Podstawowej w Siarczej ¹ce odby³y siê warsztaty garncarskie. Uczniowie pod bacznym okiem i przy pomocy Pana Adama Muracha z P³oszyc w³asnorêcznie wykonywali wyroby z gliny: wazony, dzbanki, ba³wany i ule. Ka dy ma³y twórca otrzyma³ swój wyrób na w³asnoœæ. Dzieci by³y zafascynowane sposobem wykonania glinianych naczyñ i ozdób oraz zachwycone efektami w³asnej pracy. Aby je obejrzeæ zapraszamy do naszej galerii zdjêæ.

15 Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle Szko³a Podstawowa w Kadzidle jest najstarsz¹ placówk¹ oœwiatow¹, która powsta³a na terenie obecnej gminy Kadzid³o. Wed³ug Ÿróde³ historycznych (Witold Jemielity Szko³y powszechne w powiatach ostro³êckim i ostrowskim w latach ) jej powstanie datuje siê ju w roku r. w tych latach funkcjonowa³a szko³a jednoklasowa koedukacyjna, tzw. Jednoklasowa Pocz¹tkowa Szko³a Ludowa. W latach zajêcia szkolne odbywa³y siê w domu miejscowego proboszcza, zaœ w latach w budynku rz¹dowym. Nauczycielami byli m.in.: Józef Ko³odziejski, Andrzej Dziesiñski, Leontyna Jaworska i Henryka Jakubowska. Ok r. mieœci³a siê w budynkach p. Józefa Schumana (dzisiaj: ul. Koœciuszki 31). Nastêpnie zajêcia lekcyjne odbywa³y siê w budynku mieszkalnym (dzisiaj: ul. Koœciuszki 25). Kierownikiem szko³y by³ p. Józef Œwi¹tecki r. (I wojna œwiatowa) zajêcia szkolne odwo³ano, budynek uleg³ zniszczeniu. 15 X 1917 r. w zwi¹zku z 100 rocznic¹ œmierci T. Koœciuszki nauczycielstwo gminy Dylewo, zorganizowa³o w Kadzidle przedstawienie pt. Rac³awickie kosy (zdjêcie poni ej), które przekszta³ci³o siê w wielk¹ manifestacjê Nocko; nowoprzybyli do szko³y nauczyciele to: p. Helena Tworkowska oraz p. Stanis³aw Kosiñski miejscowy organista nauczyciel œpiewu. Rok szkolny 1952/53 na kierownika szko³y powo³ano p. Czes³awa Patyrê, który tê funkcjê pe³ni³ do 1956 r. Rok szkolny 1956/57 kierownikiem szko³y zosta³a p. Regina Patyra. Rok szkolny 1960/61 kierownikiem szko³y zosta³ p. Józef Podbielski, który pe³ni³ tê funkcjê do 1971 r. 1 IX 1965 r. oddano do u ytku nowy budynek szkolny Pomnik Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego (zdjêcie poni ej).. c m fot Ar hiwu patriotyczn¹ ludnoœci. Przedstawienie koñczy³o siê ywym obrazem wyra aj¹cym Polskê trzymaj¹c¹ zerwane kajdany i klêcz¹cego u jej stóp ze sztandarem w d³oni Koœciuszkê. Chór dzieciêcy œpiewa³ poloneza: Patrz Koœciuszko na nas z nieba. W 1918 r. wznowiono dzia³alnoœæ szko³y w Kadzidle; zajêcia odbywa³y siê w nowym budynku (dzisiaj: ul. Koœciuszki 29). Kierownikiem szko³y by³ p. Sztorc, nastêpnie p. Piotr Górak oraz p. Szewczyk.11 III 1925 r. powstaje ognisko Zwi¹zku Polskiego Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych r. funkcjonowa³a szko³a 4-klasowa, a izby lekcyjne stanowi³y wynajête od gospodarzy pomieszczenia w budynkach mieszkalnych. Kierownikiem szko³y by³ p. Tadeusz Æwiek (zdjêcie obok) r. rozpoczêta zosta³a budowa nowego budynku szkolnego r. (II wojna œwiatowa) budynek szkolny zosta³ spalony, zajêcia odwo³ano. Luty 1945 r. zajêcia szkolne odbywa³y siê w budynku miejscowej plebanii; organizatorami zajêæ byli: ks. Mieczys³aw Mieszko, p. Karol Kowalewicz oraz p. W³adys³awa Krawczyk. Rok szkolny dochodz¹ nowi nauczyciele: p. Stefania Guze, p. Eleonora Koz³owska oraz p. Zofia Mystkowska. Rok szkolny na miejscu spalonej przez Niemców szko³y zestawiono drewniany barak sprowadzony w czêœciach z Ziem Zachodnich i przystosowano go do celów szkolnych. Kierownikiem by³ p. Piotr Ortwein, zaœ do grona nauczycieli do³¹czy³a p. W³adys³awa Stolarska. Rok szkolny 1947/48 kierownictwo szko³y obj¹³ p. Marian m. A rc hiwu 1969 r. nadano szkole imiê p³k. Boles³awa Kowalskiego ps. Ryszard. Rok szkolny 1971/72 kierownictwo szko³y obj¹³ p. Jan Nosek r. dyrektorem szko³y zosta³ p. Eugeniusz Bochomulski.1974 r. powo³ane zosta³y Zbiorcze Szko³y Gminne. Na czele Zbiorczej Szko³y Gminnej w Kadzidle stan¹³ dotychczasowy dyrektor p. Eugeniusz Bochomulski. Uczniów z kilku pobliskich wiosek dowo ono do Kadzid³a. Rok szkolny 1976/77 funkcjê dyrektora Zbiorczej Szko³y Gminnej obj¹³ p. Jerzy Dawidczyk, który pe³ni³ j¹ do 1989 r. Rok szkolny 1981/82 Szko³a przyst¹pi³a do ogólnopolskiego konkursu Od So³dka do Daru M³odzie y. Rok szkolny 1985/86 Szko³a Podstawowa w Kadzidle wybrana zosta³a na miejsce Wojewódzkiej Inauguracji Roku Morskiego w Oœwiacie. Uroczystoœæ ta odby³a siê 15 marca 1986 r. Rok szkolny 1986/87 Ogólnopolskie Zakoñczenie Roku Morskiego w Oœwiacie odby³o siê w³aœnie w Kadzidle 24 stycznia 1987 r. Goœæmi byli: Wiceprezes ZG LM Komandor Eugeniusz Kaczorowski, Wiceminister Oœwiaty i Wychowania p³k. Marian Anysz, Dyrektor Generalny Urzêdu Gospodarki um. A rc hiw (Czêœæ Rady Pedagogicznej z uczniami rok 1965)

16 Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle Morskiej p. Józef Baj, p. Bohdan Sienkiewicz Lataj¹cy holender, a tak e delegacje ze szkó³ prawie ca³ej Polski. Rok szkolny. 1988/89 zmar³ dyrektor szko³y p. Jerzy Dawidczyk. Funkcjê dyrektora obj¹³ p. Czes³aw Kowalski. Rok szkolny 1989/90 tragicznie zmar³ nowo powo³any na funkcjê dyrektor szko³y p. Czes³aw Kowalski. Funkcjê dyrektora szko³y objê³a p. Barbara Komorowska. Rok szkolny. 1990/91 ustaw¹ ministerialn¹ do szkó³ wróci³a religia. W roku szkolnym 1990/91 do szko³y uczêszcza³o 884 uczniów, z czego 802 do klas I VIII, a 82 do oddzia³ów przedszkolnych. Rok szkolny 1991/92 funkcjê dyrektora szko³y objê³a p. Jadwiga Jechanowska. Od r.opiekê nad dowozami uczniów i oddzia³ami przedszkolnymi obj¹³ Urz¹d Gminy. Do szko³y uczêszcza³o 819 uczniów. Rok szkolny 1993/94 od stycznia 1994 r. zarz¹dzanie szko³ami przejê³y samorz¹dy terytorialne; nadzór pedagogiczny pe³ni³y Kuratoria Oœwiaty. Rada Pedagogiczna szko³y na posiedzeniu w dniu r. podjê³a uchwa³ê o rezygnacji z imienia patrona. Pismo w tej sprawie zosta³o przes³ane do Kuratorium Oœwiaty w Ostro³êce. Rok szkolny 1999/2000 reforma w oœwiacie powo³ano do ycia szko³y podstawowe obejmuj¹ce naukê w klasach 0 VII oraz 3-letnie gimnazja. 11 listopada 1999 r. dokonano poœwiêcenia autobusu szkolnego gimbusa, 1 z 200 jakie przekazano w kraju do u ytku dla szkó³. Na boisku szkolnym rozpoczyna siê budowa hali sportowej. Rok szkolny 2000/2001 dyrektorem szko³y zosta³a p. Ewa Gra yna Bednarczyk. Przedszkole Samorz¹dowe rozpoczê³o rok szkolny w nowym budynku zbudowanym dla potrzeb oœwiatowych. Rok szkolny 2001/2002 powsta³ Zespó³ Placówek Oœwiatowych obejmuj¹cy Przedszkole Samorz¹dowe i Szko³ê Podstawow¹. Nauczanie pocz¹tkowe rozpoczê³o naukê zajmuj¹c pomieszczenia w nowym budynku szkolnym. 18 lutego 2003 r. UROCZYSTE NADANIE ZESPO OWI PLACÓWEK OŒWIATOWYCH W KADZIDLE IMIENIA KARDYNA A STEFANA WY- SZYÑSKIEGO. 4 czerwca 2008 r. odby³a siê uroczystoœæ V rocznicy nadania imienia szkole (zdjêcie obok). Obchody rozpocz¹³ pochód uczniów ze sztandarami szkó³ na Mszê Œwiêt¹ do miejscowego koœcio³a, gdzie przyby³ych goœci uroczyœcie powita³ Proboszcz ParafiiKadzid³o Marian Niemyjski, zaœ Dyrektor szko³y Ewa Gra yna Bednarczyk przedstawi³a cel i misjê Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Kadzidle. Mszê celebrowa³ przyby³y specjalnie na tê okazjê Biskup Tadeusz Bronakowski. Wziêli w niej udzia³ proboszcz Marian Niemyjski oraz ksiê a z okolicznych wsi, Wójt Gminy Kadzid³o Dariusz ukaszewski, Zastêpca Starosty Ostro³êckiego Witold Pakie³a, dyrekcja szko³y, Rada Pedagogiczna, licznie przybyli dawni nauczyciele szko³y oraz ca³a spo³ecznoœæ uczniowska i zaproszeni goœcie. W trakcie Mszy Œwiêtej œpiewa³ chór szkolny pod dyrekcj¹ Pani Marii Kowalskiej. Po mszy odby³a siê akademia poœwiêcona postaci patrona, jego rodziny i czasów w jakich przysz³o mu dorastaæ. Pomnik Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego usytuowany przed szko³¹ poœwiêci³ Biskup Tadeusz Bronakowski. G³os zabrali te przybyli goœcie. By³y kwiaty, prezenty i podziêkowania za piêknie przygotowan¹ uroczystoœæ. Na koniec obchodów goœcie przeszli na poczêstunek do budynku szko³y, gdzie mo na by³o podziwiaæ wystawê zdjêæ szkolnych od przesz³oœci do czasów wspó³czesnych. Wystawiono te Ksiêgê Pami¹tkow¹, w której ka dy przyby³y goœæ móg³ dokonaæ pami¹tkowego wpisu. Szko³a jest organizatorem wielu konkursów przedmiotowych i tematycznych, zaœ jej uczniowie zajmuj¹ wysokie miejsca w konkursach na szczeblach zarówno gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, jak imiêdzynarodowych. OPRACOWA A: mgr Danuta Prusaczyk Powy sze dane sporz¹dzone zosta³y na podstawie dostêpnych kronik i akt szko³y, protoko³ów i ksi¹g pami¹tkowych. Osoby bêd¹ce w posiadaniu ró nych innych wa nych informacji bardzo prosimy o kontakt z nasz¹ szko³¹ celem poszerzenia i uaktualnienia danych.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego:

Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego: Co przynie? Zbiórce podlegaj WSZYSTKIE zu yte sprz ty zasilane pr dem elektrycznym, zarówno z gniazdka, jak i za pomoc baterii/zasilaczy itp., zasilacze, baterie, oraz tusze i tonery. Oddawane urz dzenia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 1486 UCHWAŁA NR XXXVI/217/13 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 29 maja 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 1486 UCHWAŁA NR XXXVI/217/13 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 29 maja 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 1486 UCHWAŁA NR XXXVI/217/13 RADY GMINY BLEDZEW w sprawie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek handlowych prowadzących zbiórkę zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. ZUśYTY SPRZĘT...

Wykaz placówek handlowych prowadzących zbiórkę zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. ZUśYTY SPRZĘT... Wykaz placówek handlowych prowadzących zbiórkę zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych ZUśYTY SPRZĘT... Kupując nowy sprzętem AGD i RTV większość z nas nie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Zadbaj o środowisko razem z nami zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/1175/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 30 października 2014 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/1175/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 14 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/15/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 30 października 14 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/911/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo