Wprowadzenie. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe."

Transkrypt

1 Wprowadzenie Wykładowca przedstawia się i wita z grupą. Korzystając ze slajdów wykładowca prezentuje idee, cele i oczekiwane efekty szkolenia oraz jego strukturę. Przed szkoleniem wykładowca moŝe wysłuchać orędzia Premiera, w którym poruszony jest temat projektu (http://www.premier.gov.pl/media/ php). Wykładowca prezentuje materiały dydaktyczne (podręcznik, płytę DVD oraz stronę internetową). Uczestnicy uruchamiają płytę i zapoznają się z jej zawartością. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe. Celem modułu jest nabycie umiejętności uŝywania i konfigurowania komputerów przenośnych oraz poznania rodzajów oprogramowania systemowego i programów narzędziowych stosowanych w tych urządzeniach. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie potrafił wyjaśnić znaczenie terminu komputer przenośny i wymienić typy tych urządzeń oraz je rozróŝnić. Będzie znał ogólną budowę komputera przenośnego na przykładzie komputera typu notebooka oraz typy najczęściej stosowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego. Będzie równieŝ znał zasady ergonomii w pracy z komputerem przenośnym. modułu składa się z dwóch zadań. W zadaniu 1 - Komputery przenośne uczestnicy wraz z wykładowcą zastanowią się nad definicją pojęcia komputerów przenośnych oraz typami tych urządzeń. Wnioski uczestnicy zanotują w podręczniku w Etap 1 Co to są komputery przenośne i jakie są ich typy. Następnie wykładowca przedstawi prezentację dotyczącą genezy komputerów przenośnych. Po wysłuchaniu prezentacji uczestnicy wykonają ćwiczenie zamieszczone w podręczniku Etap 2 Geneza powstania komputerów przenośnych. PoniŜej rozwiązanie ćwiczenia: Był pierwszym przenośnym komputerem w historii. Aby go uŝywać wystarczyło połoŝyć go na stole i odpiąć boczną ściankę, w której schowana była klawiatura. Był pierwszym laptopem, który nie był nim tylko z nazwy. Całość waŝyła około 7 kg. Był to jeden z pierwszych notebooków, w którym moŝna było zmieniać podzespoły. IBM ThinkPad 700 IBM PC Convertible OCC Osborne 1 Compaq Portable 1

2 W Etapie 3 Budowa i konstrukcja typowego notebooka na slajdach przedstawiona zostanie budowa zewnętrzna komputera przenośnego, jego portów oraz podzespołów. Do tego etapu w podręczniku zostało przygotowane miejsce, gdzie uczestnicy w trakcie prezentacji będą mogli zanotować opis i uwagi. W Etapie 4 Rodzaje komputerów przenośnych wykładowca omówi róŝnice pomiędzy róŝnymi typami komputerów przenośnych, takimi jak notebook, palmtop, tablet PC, subnotebook, netbook itp. W Etapie 5 Urządzenia zewnętrzne wykładowca zaprezentuje moŝliwości zwiększenia funkcjonalności komputera przenośnego poprzez podłączenie do niego urządzeń zewnętrznych. Uczestnicy zanotują w podręczniku 10 przykładowych urządzeń wraz z informacjami o portach, do których naleŝy je podłączać. W ostatnim Etapie 6 Oprogramowanie systemowe i narzędziowe wykładowca omówi oprogramowanie systemowe i narzędziowe najczęściej stosowane na komputerach przenośnych. Uczestnicy zanotują w podręczniku kilka przykładowych rodzajów oprogramowania, które często jest dostarczane razem z nowo zakupionym komputerem typu notebook. W drugim zadaniu Specyfika pracy z komputerami przenośnymi poruszony zostanie temat ergonomii stanowiska komputerowego w kontekście pracy z komputerem przenośnym. W Etapie 1 - Ergonomia stanowiska komputerowego w kontekście pracy z urządzeniem przenośnym wykładowca przedstawi definicję ergonomii i wyjaśni, dlaczego jest ona tak waŝna podczas pracy z komputerami przenośnymi. Zapyta uczestników, jakie wg nich mogą być dolegliwości podczas pracy z komputerem. Następnie zaprezentuje przyczyny dolegliwości mięśni, stawów, oczu itp., a potem odpowiednią profilaktykę, dzięki której moŝna te dolegliwości wyeliminować. W Etapie 2 Szanse i zagroŝenia wykorzystania komputerów przenośnych w szkole uczestnicy szkolenia będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy z komputerami przenośnymi, oraz zostanie przeprowadzona pogadanka na temat szans i zagroŝeń związanych z wykorzystaniem komputerów przenośnych w szkole. Wnioski uczestnicy zanotują w podręczniku. Moduł 2: Zalecenia eksploatacyjne w pracy z komputerami przenośnymi. Celem modułu jest nabycie umiejętności odpowiedniej eksploatacji komputerów przenośnych i korzystania z urządzeń zewnętrznych oraz umiejętności pracy w sieci bezprzewodowej i przewodowej. modułu składa się z trzech zadań. W zadaniu 1 - Wymiana informacji między komputerami przenośnymi wykładowca omawia sposoby podłączenia laptopa do sieci za pomocą przewodów lub bezprzewodowo. W Etapie 1 Praca w sieci przewodowej 2

3 i bezprzewodowej wykładowca przybliŝa pojęcie sieci komputerowej, jej rodzaje i zalety oraz róŝnice między siecią przewodową i bezprzewodową. Z uwagi na pracę z komputerami przenośnymi wykładowca skupia uwagę uczestników na sieciach bezprzewodowych. W ramach kolejnych dwóch etapów Etap 2 Konfiguracja połączenia typu ad-hoc oraz Etap 3 Konfiguracja połączenia z punktem dostępowym wykładowca wyjaśnia, na czym polegają te dwa typy połączeń oraz jaka jest przydatność wykorzystania ich na zajęciach z uczniami. Uczestników zainteresowanych konfiguracją tego typu połączeń odsyłamy do podręcznika oraz do materiałów na płycie 2b. Bezprzewodowe sieci komputerowe lekcja multimedialna. W Etapie 4 Udostępnianie zasobów wykładowca wyjaśnia pojęcie udostępniania zasobów i jego przydatność w pracy z uczniami na lekcji. Prezentuje udostępnianie folderu nie tylko do odczytu, ale teŝ do zapisu. W zadaniu 2 Korzystanie z urządzeń zewnętrznych wykładowca omawia, jakie korzyści daje wymiana informacji między komputerami przenośnymi. W etapie 1 Najczęściej podłączane urządzenia wykładowca omawia najczęściej podłączane urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do wymiany informacji, czyli pamięci przenośnych typu pendrive, dysków zewnętrznych, kart pamięci czy aparatów fotograficznych. W tym miejscu naleŝy zaprezentować podłączanie urządzenia do komputera przenośnego (jeŝeli jest taka moŝliwość), np. pendrive lub dysku zewnętrznego, z omówieniem portu typu USB. Następnie pokazuje jak prawidłowo odłączyć dysk lub pamięć przenośną. W etapie 2 Kopiowanie zdjęć z aparatu do komputera wykładowca pokazuje jak skopiować materiały z aparatu, z pamięci pendrive lub dysku przenośnego. Wskazuje tutaj, Ŝe są dwie metody: standardowy sposób metodą kopiuj/wklej lub przy wykorzystaniu Kreatora skanera i aparatu fotograficznego. W etapie 3 MoŜliwości połączenia komputer telefon komórkowy, jeŝeli wykładowca ma taką moŝliwość moŝe zaprezentować tego typu oprogramowanie. Jeśli nie ma, to na slajdach na przykładowym oprogramowaniu krótko prezentuje moŝliwości. Na płycie znajduje się film 2m. Podłączenie urządzeń zewnętrznych do komputera przenośnego - SmartPhone i PDA, który prezentuje moŝliwości tego typu oprogramowania W zadaniu 3 Jak dbać o notebooka? wykładowca omawia jak dbać o laptopa - materiały znajdują się na slajdach i w podręczniku. NaleŜy takŝe zaprezentować film jak podpiąć do notebooka zabezpieczenie przed kradzieŝą film 2q. Zabezpieczenie notebooka przed kradzieŝą. Uczestnicy oglądają go z płyty. Moduł 3: Efektywne wykorzystanie komputera przenośnego w klasie. Celem modułu jest nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania komputera przenośnego we współpracy z projektorem lub tablicą interaktywną w klasie podczas prowadzenia zajęć z uczniami. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie znał 3

4 przykłady efektywnego wykorzystania komputera przenośny w klasie w podłączeniu z projektorem multimedialnym i/lub tablicą interaktywną. modułu składa się z dwóch zadań. Zadanie 1 - Burza mózgów Efektywne wykorzystanie komputera przenośnego w klasie. Jakie moŝliwości oferują multimedialne komputery przenośne? podczas realizacji tego zadania kaŝdy z uczestników podaje na kartce pomysł, jak efektywnie wykorzystać komputer przenośny w klasie, podczas pracy z uczniami. Pomysły zbiera wykładowca i notuje na tablicy lub w dokumencie i wyświetla na rzutniku. Następnie uczestnicy ustalają ranking i wyłaniają najlepsze pomysły, które notują w podręczniku w przygotowanym do tego miejscu. W zadaniu 2 - Podłączanie notebooka do projektora i tablicy interaktywnej wykładowca na slajdach przedstawi podstawy pracy z projektorem multimedialnym (slajdy wykonane są na podstawie filmu zamieszczonego na płycie). Uczestników odsyłamy do pełnej wersji filmu zamieszczonego na płycie 3a. Podstawy pracy z projektorem multimedialnym film. Następnie wykładowca dzieli uczestników na 4 grupy. Zadaniem kaŝdej z grup będzie zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na płycie i w skrócie podanie najwaŝniejszych informacji, które były zaprezentowane na filmie (chodzi o krótkie streszczenie (najlepiej w punktach). Potem przedstawiciel grupy wymieni te punkty, a pozostali uczestnicy zanotują je w podręczniku. Z uwagi na ramy czasowe zadania i długości poszczególnych filmów poniŝej umieszczono propozycje podziału materiałów dla poszczególnych grup. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 3b. Tablice interaktywne wprowadzenie - film 3c. Tryb interaktywny tablicy interaktywnej film 3e. Tryb Office tablicy interaktywnej - film 3f. Tryb białej tablicy w tablicy interaktywnej - film 3d. Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcji - film 3g. Symulacje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej - film 3h. Multimedia dołączone do podręczników i tablicy interaktywnej - film 3i. Zasoby portalu Scholaris i tablicy interaktywnej - film Uczestników odsyłamy do pełnych wersji filmów zamieszczonych na płycie oraz jako np. zadanie domowe sugerujemy obejrzenie filmu 3j. Tablica interaktywna na lekcji fizyki film. Moduł 4: Programy dydaktyczne przegląd oprogramowania edukacyjnego do wykorzystania na lekcjach. Celem modułu jest nabycie umiejętności odpowiedniej oceny, dobrania i wykorzystania programu lub pakietu edukacyjnego w procesie dydaktycznym. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie potrafił przedstawić nowe zastosowania oprogramowania edukacyjnego w szkołach wyposaŝonych w komputery przenośne oraz wyszukać 4

5 informacje o oprogramowaniu edukacyjnym publikowane w Internecie, a takŝe zainstalować i dokonać oceny przykładowego oprogramowania. Będzie równieŝ potrafił wykorzystać przykładowe programy do tworzenia oraz realizacji testów. modułu składa się z trzech zadań. W zadaniu 1 - Nowe zastosowania oprogramowania edukacyjnego w szkole wykładowca wyjaśnia definicje oprogramowania edukacyjnego i rozpoczyna dyskusję na temat tradycyjnego wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (tylko w sali komputerowej, do której jest utrudniony dostęp) i nowych moŝliwości, jakie się pojawiają z chwilą korzystania z laptopów (wszyscy mają laptopy w klasie i korzystają z oprogramowania np. na kaŝdej lekcji). W zadaniu 2 Dobór i ocena oprogramowania edukacyjnego wykorzystywanego w procesie dydaktycznym wykładowca prezentuje stronę Men ze środkami dydaktycznymi zalecanymi do uŝytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Wykładowca prezentuje sposób wyszukiwania zamieszczonych tam materiałów. Uczestnicy przeglądają i notują w podręczniku programy, które ich zainteresowały. Potem za pomocą stron internetowych, których adresy zamieszczono w podręczniku, wyszukują interesujące ich oprogramowanie edukacyjne w Internecie, pobierają je, instalują i testują pod kątem zastosowania na lekcji wraz uczniami. Wykładowca kładzie nacisk na ten etap, aby zachęcić nauczycieli do samodzielnego przeglądania i testowania oprogramowania tak, aby mogli sugerować jego ewentualny zakup gdyŝ sami doskonale wiedzą, które oprogramowanie edukacyjne będzie do ich przedmiotu najbardziej odpowiednie. W zadaniu 3 Wykorzystanie przykładowego oprogramowania do tworzenia oraz realizacji testów wykładowca prezentuje Szkolną Platformę do zarządzania testami - Test Serwer. W Etapie 1 Generator Testów wykładowca pyta uczestników o rodzaje testów oraz rodzaje pytań stosowanych w elektronicznym sprawdzaniu wiedzy. Potrzebne informacje uczestnicy notują w podręczniku. Następnie wykładowca prezentuje generator testów. Po uruchomieniu oprogramowania na pierwszej karcie Kolekcja widoczne są przyciski do zarządzania testami. Zadaniem uczestników jest wyjaśnienie ich przeznaczenia korzystając z pomocy programu i zanotowanie uzyskanych informacji w podręczniku (w pomocy sekcja Istotne terminy). Tę cześć wykładowca powinien zamknąć w ciągu ok. 0,5 godziny lekcyjnej. Następnie wykładowca dzieli uczestników na grupy (dobrze, jeŝeli będą to grupy z poprzedniego modułu). Wszyscy wspólnie wymyślają temat, do którego będą opracowywać testy. KaŜda z grup opracowuję po min. 4 pytania (z kaŝdego rodzaju po jednym: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, półotwarte, z listą wyboru) Wskazane, aby pytania wzbogacić np. grafiką lub elementami video i audio (te ostatnie w miarę moŝliwości) oraz załącznikiem. Zalecane, aby po opracowaniu pytań kaŝda osoba w grupie wprowadziła jedno pytanie w programie Generator testów. JeŜeli w grupie będzie 5 osób to dobrze, aby grupa utworzyła 5 pytań. W trakcie opracowywania pytań uczestnicy samodzielnie korzystają z symulacji umieszczonej na płycie 4f. Tworzenie pytań testowych. Podczas pracy grup wykładowca słuŝy pomocą poszczególnym grupom. Po utworzeniu pytań kaŝda z grup eksportuje pytania pod nazwą swojej grupy i przekazuje za pomocą sieci wykładowcy. Aby wykonać eksport uczestnicy posiłkują się symulacją z płyty 4g Zarządzanie testami. 5

6 Wykładowca w generatorze tworzy nowy pusty test np. pod nazwą Cały test i opisuje go na karcie Test prezentując to uczestnikom szkolenia (test powinien być testem sprawdzającym). Pozostałe właściwości wykładowca ustala razem z uczestnikami. Następnie wykładowca importuje testy poszczególnych grup. Po zaimportowaniu otwiera test Grupy 1 i po zaznaczeniu pytania klika przycisk Przenieś. W wyświetlonym oknie Przenieś test wykładowca wskazuje nazwę Cały test i klika przycisk przenieś. Analogicznie wykonuje z pozostałymi pytaniami. Powstały test wykładowca eksportuje w wybrane miejsce a następnie loguje się do Test serwera i importuje ten test. Po zaimportowaniu dokonuje prezentacji Biblioteki testów, zaznacza test i omawia poszczególne przyciski słuŝące do zarządzania. Prezentuje Podgląd testu z prawidłowo zaznaczonymi odpowiedziami oraz jego Edycję (moŝna tu skonfigurować na potrzeby testu szkolny system oceniania). Na końcu wykładowca Przypisuje test uczestnikom (naleŝy wcześniej utworzyć klasę i w niej uczniów) i omawia opcje przypisania. Następnie wykładowca podaje uczestnikom konta logowania i hasła, a uczestnicy po zalogowaniu wykonują test. Po wykonaniu testu wykładowca prezentuje MenadŜera testów i raport z wykonania. JeŜeli wystarczy czasu wykładowca podaje uczestnikom konta nauczycielskie, aby mogli oni samodzielnie zaimportować test i przypisać go klasie. Dodatkowe przykładowe testy w załączeniu. 6

7 Moduł 5: Przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych i portali edukacyjnych. Celem modułu jest nabycie umiejętności wykorzystania zasobów internetowych do prowadzenia własnych zajęć dydaktycznych. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie potrafił wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem zasoby edukacyjne dostępne w Internecie oraz przeglądać portale o tematyce edukacyjnej i wyszukiwać tam potrzebne materiały. Będzie potrafił korzystać z zasobów portalu Scholaris oraz utworzyć zadania dla uczniów z wykorzystaniem zasobów portalu Scholaris. Na zakończenie uczestnik opracuje plan prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych i portali edukacyjnych. modułu składa się z sześciu zadań. W zadaniu 1 - Zasoby edukacyjne dostępne w Internecie w Etapie 1 Pojęcie zasoby edukacyjne dostępne w Internecie uczestnicy wraz z wykładowcą zastanowią się nad pojęciem zasoby edukacyjne w Internecie. Starają się odpowiedzieć, jakie są rodzaje tych zasobów i w jaki sposób moŝna z nich korzystać podczas prowadzenia własnych zajęć oraz jakie elementy stają na przeszkodzie korzystania z tych zasobów. Wnioski z dyskusji uczestnicy notują w podręczniku. W Etapie 2 Przegląd portali o tematyce edukacyjnej lub oferujących bazę zasobów edukacyjnych uczestnicy przeglądają (pobierają) zasoby zgromadzone na róŝnych portalach edukacyjnych (lista znajduje się w podręczniku). Uwaga! W przypadku gdyby portal Scholaris nie działał naleŝy odwołać się do materiałów zamieszczonych na płycie w lekcjach multimedialnych. W zadaniu 2 Przegląd zasobów edukacyjnych oraz dedykowanych funkcji w oparciu o zasoby portalu MEN Scholaris wykładowca wprowadza uczestników do portalu Scholaris, który zawiera ciekawe zasoby edukacyjne. W Etapie 1 - Czym jest portal Scholaris wykładowca na slajdach omawia misję, zadania i historię portalu Scholaris. Uczestnicy odpowiadają na pytania zamieszczone w podręczniku. W Etapie 2 - Budowa portalu Scholaris wykładowa prezentuje na slajdach jego usługi (uczestnicy notują w podręczniku) i rodzaje zasobów. Uczestnicy przeglądają roŝne zasoby, np. informacyjne, dotyczące własnego regionu. Potrzebne informacje notują w podręczniku. W zadaniu 3 Korzystanie z zasobów portalu Scholaris w Etapie 1 - Biblioteka zasobów multimedialnych wykładowca prezentuje rodzaje zasobów edukacyjnych oraz sposób ich wybierania, a takŝe omawia ich opis. Uczestnicy przeglądają zasoby, a te, które ich zaciekawiły notują w podręczniku. W Etapie 2 - Sposoby wyszukiwania zasobów wykładowca prezentuje metody wyszukiwania zasobów (naleŝy skupić się na wyszukiwaniu zasobów edukacyjnych). W zadaniu 4 Serwis Zadania kaŝdy z uczestników zakłada swoje konto w portalu i po zalogowaniu tworzy zadanie dla ucznia z materiałów, które wcześnie zanotował. (np. z ćwiczenia, symulacji lub filmu). Wykładowca pokazuje sposoby tworzenia zadań. Najlepiej, aby uczestnik wyszukał swój zasób i na jego podstawie utworzył zadanie związane z tym zasobem (gotowe polecenie). NaleŜy mocno zachęcić uczestników, aby utworzyli zadanie, które będzie gotowe do wykorzystania przez ich uczniów na zajęciach 7

8 lekcyjnych, a nie zadanie czysto testowe (zadanie takie ma być efektem materiałów wypracowanych na szkoleniu). Następnie wykładowca pokazuje jak utworzyć etykiety i listę własnych zasobów. Uczestnicy tworzą własne kategorię i przydzielają do nich wybrane przez siebie zasoby (lista ma być równieŝ efektem materiałów wypracowanych na szkoleniu). Wykładowca prezentuje interfejs ucznia wykonującego zadanie (zwrócić uwagę na kody dostępu) i przeglądanie wyników po wykonaniu przez ucznia zadania. Następnie kaŝdy z uczestników loguje się jako uczeń i wykonuje zadanie, a potem jako nauczyciel sprawdza wyniki. Na zakończenie wykładowca na slajdach omawia moŝliwość publikowania własnych zasobów (prezentacja tylko w formie informacyjnej). W zadaniu 5 Portal nauczyciel.pl utwórz własną prezentację wykładowca omawia powyŝszy portal, a uczestnicy po utworzeniu konta i przyłączeniu się do szkoły (kod przyłączeniowy: #trener#2008) tworzą własną prezentację. W zadaniu 6 Przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych i portali edukacyjnych opracowanie planu kaŝdy z uczestników opracuje wstępny plan przygotowania i prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych i portali edukacyjnych w oparciu o zgromadzone materiały i wstępne pomysły (zadanie takie ma być efektem materiałów wypracowanych na szkoleniu). Moduł 6: MoŜliwości wykorzystania platform zdalnego nauczania w pracy nauczyciela Celem modułu jest nabycie umiejętności korzystania z platform zdalnego nauczania na przykładzie platformy scholaris e-szkoła. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie potrafił wyjaśnić, co kryje się pod terminem platforma zdalnego nauczania, wyszukać w Internecie przykładowe szkolenia dla nauczycieli, korzystać z serwisu e- szkoła oraz wykorzystać moŝliwości platform zdalnego nauczania w szkole. modułu składa się z trzech zadań. W zadaniu 1 - Platformy zdalnego nauczania w Etapie 1 Co kryje się pod terminem platforma zdalnego nauczania? wykładowca rozpoczyna dyskusje na temat platform zdalnego nauczania. Wnioski uczestnicy notują w podręczniku. W Etapie 2 Popularne platformy zdalnego nauczania wykładowca prezentuje przykładową platformę moodle i pokazuje opracowane w oparciu o nią strony. Uczestnicy przeglądają przykładowe platformy (lista platform umieszczona jest w podręczniku). W etapie 3 Przykładowe szkolenia dla nauczycieli dostępne w Internecie uczestnicy łączą się ze stroną gdzie moŝna znaleźć listę szkoleń dostępnych w Internecie opartych na platformach zdalnego nauczania. 8

9 Uwaga! W przypadku gdyby portal Scholaris nie działał naleŝy odwołać się do materiałów zamieszczonych na płycie w lekcjach multimedialnych. W zadaniu 2 e-szkoła, jako przykład platformy zdalnego nauczania wykładowca pokazuje prezentację o e-szkole, jako przykładzie gotowej platformy z opracowanymi materiałami. Wykładowca przed szkoleniem tworzy szkołę demonstracyjną, a w niej konta uczniów, nauczycieli i rodziców (pliki.csv do zaimportowania w załączeniu). Do utworzonej szkoły naleŝy przypisać kursy z roŝnych przedmiotów, utworzyć klasę, przypisać do niej uczniów i nauczycieli, utworzyć przykładowy plan lekcji oraz kilka wydarzeń w kalendarzu i zadań dla uczniów. Na zajęciach wykładowca prezentuje uczestnikom aplikację dla nauczyciela, plan lekcji, kalendarze i wysyłanie wiadomości. Wykładowca prezentuje jak utworzyć zadanie dla uczniów. Uczestnicy logują się na konta uczniów i wykonują utworzone przez wykładowcę zadanie. W trakcie rozwiązywania zadania uczestnicy realizują Etap 3 - Aplikacja dla ucznia. Po wykonaniu zadania wykładowca prezentuje sposób jego oceniania. W zadaniu 3 MoŜliwości wykorzystania platform zdalnego nauczania w szkole wykładowca wraz z uczestnikami dyskutują się nad moŝliwością wykorzystania platformy zdalnego nauczania w swojej szkole. Wykładowca stara się uzyskać odpowiedź od uczestników czy lepiej jest utworzyć własną platformę i opracowywać samodzielnie kursy (moodle) czy lepiej korzystać z gotowego rozwiązania (e-szkoła) z ograniczeniem stosowania własnych materiałów. Uczestnicy wymieniają wady i zalety platform zdalnego nauczania na przykładzie przeglądanych platform Moodle oraz e-szkoły. Starają się odpowiedzieć na pytania: Jaki powinien być dostęp uczniów i nauczycieli do platformy? Czy lepiej wykorzystać gotową aplikację i załoŝyć platformę w Internecie (np. e-szkoła), czy zainstalować platformę (np. modle) na szkolnym serwerze i samodzielnie opracowywać szkolenia dla uczniów? Jak zorganizować zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem platformy? 9

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI

Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI Autorzy: Danuta Kia³ka z zespo³em ISBN: 978-83-246-1773-9 Format: 195 260, zawiera CD, stron: 324 Informatyka Europejczyka to doskona³y

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo