Wprowadzenie. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe."

Transkrypt

1 Wprowadzenie Wykładowca przedstawia się i wita z grupą. Korzystając ze slajdów wykładowca prezentuje idee, cele i oczekiwane efekty szkolenia oraz jego strukturę. Przed szkoleniem wykładowca moŝe wysłuchać orędzia Premiera, w którym poruszony jest temat projektu (http://www.premier.gov.pl/media/ php). Wykładowca prezentuje materiały dydaktyczne (podręcznik, płytę DVD oraz stronę internetową). Uczestnicy uruchamiają płytę i zapoznają się z jej zawartością. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe. Celem modułu jest nabycie umiejętności uŝywania i konfigurowania komputerów przenośnych oraz poznania rodzajów oprogramowania systemowego i programów narzędziowych stosowanych w tych urządzeniach. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie potrafił wyjaśnić znaczenie terminu komputer przenośny i wymienić typy tych urządzeń oraz je rozróŝnić. Będzie znał ogólną budowę komputera przenośnego na przykładzie komputera typu notebooka oraz typy najczęściej stosowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego. Będzie równieŝ znał zasady ergonomii w pracy z komputerem przenośnym. modułu składa się z dwóch zadań. W zadaniu 1 - Komputery przenośne uczestnicy wraz z wykładowcą zastanowią się nad definicją pojęcia komputerów przenośnych oraz typami tych urządzeń. Wnioski uczestnicy zanotują w podręczniku w Etap 1 Co to są komputery przenośne i jakie są ich typy. Następnie wykładowca przedstawi prezentację dotyczącą genezy komputerów przenośnych. Po wysłuchaniu prezentacji uczestnicy wykonają ćwiczenie zamieszczone w podręczniku Etap 2 Geneza powstania komputerów przenośnych. PoniŜej rozwiązanie ćwiczenia: Był pierwszym przenośnym komputerem w historii. Aby go uŝywać wystarczyło połoŝyć go na stole i odpiąć boczną ściankę, w której schowana była klawiatura. Był pierwszym laptopem, który nie był nim tylko z nazwy. Całość waŝyła około 7 kg. Był to jeden z pierwszych notebooków, w którym moŝna było zmieniać podzespoły. IBM ThinkPad 700 IBM PC Convertible OCC Osborne 1 Compaq Portable 1

2 W Etapie 3 Budowa i konstrukcja typowego notebooka na slajdach przedstawiona zostanie budowa zewnętrzna komputera przenośnego, jego portów oraz podzespołów. Do tego etapu w podręczniku zostało przygotowane miejsce, gdzie uczestnicy w trakcie prezentacji będą mogli zanotować opis i uwagi. W Etapie 4 Rodzaje komputerów przenośnych wykładowca omówi róŝnice pomiędzy róŝnymi typami komputerów przenośnych, takimi jak notebook, palmtop, tablet PC, subnotebook, netbook itp. W Etapie 5 Urządzenia zewnętrzne wykładowca zaprezentuje moŝliwości zwiększenia funkcjonalności komputera przenośnego poprzez podłączenie do niego urządzeń zewnętrznych. Uczestnicy zanotują w podręczniku 10 przykładowych urządzeń wraz z informacjami o portach, do których naleŝy je podłączać. W ostatnim Etapie 6 Oprogramowanie systemowe i narzędziowe wykładowca omówi oprogramowanie systemowe i narzędziowe najczęściej stosowane na komputerach przenośnych. Uczestnicy zanotują w podręczniku kilka przykładowych rodzajów oprogramowania, które często jest dostarczane razem z nowo zakupionym komputerem typu notebook. W drugim zadaniu Specyfika pracy z komputerami przenośnymi poruszony zostanie temat ergonomii stanowiska komputerowego w kontekście pracy z komputerem przenośnym. W Etapie 1 - Ergonomia stanowiska komputerowego w kontekście pracy z urządzeniem przenośnym wykładowca przedstawi definicję ergonomii i wyjaśni, dlaczego jest ona tak waŝna podczas pracy z komputerami przenośnymi. Zapyta uczestników, jakie wg nich mogą być dolegliwości podczas pracy z komputerem. Następnie zaprezentuje przyczyny dolegliwości mięśni, stawów, oczu itp., a potem odpowiednią profilaktykę, dzięki której moŝna te dolegliwości wyeliminować. W Etapie 2 Szanse i zagroŝenia wykorzystania komputerów przenośnych w szkole uczestnicy szkolenia będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy z komputerami przenośnymi, oraz zostanie przeprowadzona pogadanka na temat szans i zagroŝeń związanych z wykorzystaniem komputerów przenośnych w szkole. Wnioski uczestnicy zanotują w podręczniku. Moduł 2: Zalecenia eksploatacyjne w pracy z komputerami przenośnymi. Celem modułu jest nabycie umiejętności odpowiedniej eksploatacji komputerów przenośnych i korzystania z urządzeń zewnętrznych oraz umiejętności pracy w sieci bezprzewodowej i przewodowej. modułu składa się z trzech zadań. W zadaniu 1 - Wymiana informacji między komputerami przenośnymi wykładowca omawia sposoby podłączenia laptopa do sieci za pomocą przewodów lub bezprzewodowo. W Etapie 1 Praca w sieci przewodowej 2

3 i bezprzewodowej wykładowca przybliŝa pojęcie sieci komputerowej, jej rodzaje i zalety oraz róŝnice między siecią przewodową i bezprzewodową. Z uwagi na pracę z komputerami przenośnymi wykładowca skupia uwagę uczestników na sieciach bezprzewodowych. W ramach kolejnych dwóch etapów Etap 2 Konfiguracja połączenia typu ad-hoc oraz Etap 3 Konfiguracja połączenia z punktem dostępowym wykładowca wyjaśnia, na czym polegają te dwa typy połączeń oraz jaka jest przydatność wykorzystania ich na zajęciach z uczniami. Uczestników zainteresowanych konfiguracją tego typu połączeń odsyłamy do podręcznika oraz do materiałów na płycie 2b. Bezprzewodowe sieci komputerowe lekcja multimedialna. W Etapie 4 Udostępnianie zasobów wykładowca wyjaśnia pojęcie udostępniania zasobów i jego przydatność w pracy z uczniami na lekcji. Prezentuje udostępnianie folderu nie tylko do odczytu, ale teŝ do zapisu. W zadaniu 2 Korzystanie z urządzeń zewnętrznych wykładowca omawia, jakie korzyści daje wymiana informacji między komputerami przenośnymi. W etapie 1 Najczęściej podłączane urządzenia wykładowca omawia najczęściej podłączane urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do wymiany informacji, czyli pamięci przenośnych typu pendrive, dysków zewnętrznych, kart pamięci czy aparatów fotograficznych. W tym miejscu naleŝy zaprezentować podłączanie urządzenia do komputera przenośnego (jeŝeli jest taka moŝliwość), np. pendrive lub dysku zewnętrznego, z omówieniem portu typu USB. Następnie pokazuje jak prawidłowo odłączyć dysk lub pamięć przenośną. W etapie 2 Kopiowanie zdjęć z aparatu do komputera wykładowca pokazuje jak skopiować materiały z aparatu, z pamięci pendrive lub dysku przenośnego. Wskazuje tutaj, Ŝe są dwie metody: standardowy sposób metodą kopiuj/wklej lub przy wykorzystaniu Kreatora skanera i aparatu fotograficznego. W etapie 3 MoŜliwości połączenia komputer telefon komórkowy, jeŝeli wykładowca ma taką moŝliwość moŝe zaprezentować tego typu oprogramowanie. Jeśli nie ma, to na slajdach na przykładowym oprogramowaniu krótko prezentuje moŝliwości. Na płycie znajduje się film 2m. Podłączenie urządzeń zewnętrznych do komputera przenośnego - SmartPhone i PDA, który prezentuje moŝliwości tego typu oprogramowania W zadaniu 3 Jak dbać o notebooka? wykładowca omawia jak dbać o laptopa - materiały znajdują się na slajdach i w podręczniku. NaleŜy takŝe zaprezentować film jak podpiąć do notebooka zabezpieczenie przed kradzieŝą film 2q. Zabezpieczenie notebooka przed kradzieŝą. Uczestnicy oglądają go z płyty. Moduł 3: Efektywne wykorzystanie komputera przenośnego w klasie. Celem modułu jest nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania komputera przenośnego we współpracy z projektorem lub tablicą interaktywną w klasie podczas prowadzenia zajęć z uczniami. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie znał 3

4 przykłady efektywnego wykorzystania komputera przenośny w klasie w podłączeniu z projektorem multimedialnym i/lub tablicą interaktywną. modułu składa się z dwóch zadań. Zadanie 1 - Burza mózgów Efektywne wykorzystanie komputera przenośnego w klasie. Jakie moŝliwości oferują multimedialne komputery przenośne? podczas realizacji tego zadania kaŝdy z uczestników podaje na kartce pomysł, jak efektywnie wykorzystać komputer przenośny w klasie, podczas pracy z uczniami. Pomysły zbiera wykładowca i notuje na tablicy lub w dokumencie i wyświetla na rzutniku. Następnie uczestnicy ustalają ranking i wyłaniają najlepsze pomysły, które notują w podręczniku w przygotowanym do tego miejscu. W zadaniu 2 - Podłączanie notebooka do projektora i tablicy interaktywnej wykładowca na slajdach przedstawi podstawy pracy z projektorem multimedialnym (slajdy wykonane są na podstawie filmu zamieszczonego na płycie). Uczestników odsyłamy do pełnej wersji filmu zamieszczonego na płycie 3a. Podstawy pracy z projektorem multimedialnym film. Następnie wykładowca dzieli uczestników na 4 grupy. Zadaniem kaŝdej z grup będzie zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na płycie i w skrócie podanie najwaŝniejszych informacji, które były zaprezentowane na filmie (chodzi o krótkie streszczenie (najlepiej w punktach). Potem przedstawiciel grupy wymieni te punkty, a pozostali uczestnicy zanotują je w podręczniku. Z uwagi na ramy czasowe zadania i długości poszczególnych filmów poniŝej umieszczono propozycje podziału materiałów dla poszczególnych grup. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 3b. Tablice interaktywne wprowadzenie - film 3c. Tryb interaktywny tablicy interaktywnej film 3e. Tryb Office tablicy interaktywnej - film 3f. Tryb białej tablicy w tablicy interaktywnej - film 3d. Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcji - film 3g. Symulacje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej - film 3h. Multimedia dołączone do podręczników i tablicy interaktywnej - film 3i. Zasoby portalu Scholaris i tablicy interaktywnej - film Uczestników odsyłamy do pełnych wersji filmów zamieszczonych na płycie oraz jako np. zadanie domowe sugerujemy obejrzenie filmu 3j. Tablica interaktywna na lekcji fizyki film. Moduł 4: Programy dydaktyczne przegląd oprogramowania edukacyjnego do wykorzystania na lekcjach. Celem modułu jest nabycie umiejętności odpowiedniej oceny, dobrania i wykorzystania programu lub pakietu edukacyjnego w procesie dydaktycznym. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie potrafił przedstawić nowe zastosowania oprogramowania edukacyjnego w szkołach wyposaŝonych w komputery przenośne oraz wyszukać 4

5 informacje o oprogramowaniu edukacyjnym publikowane w Internecie, a takŝe zainstalować i dokonać oceny przykładowego oprogramowania. Będzie równieŝ potrafił wykorzystać przykładowe programy do tworzenia oraz realizacji testów. modułu składa się z trzech zadań. W zadaniu 1 - Nowe zastosowania oprogramowania edukacyjnego w szkole wykładowca wyjaśnia definicje oprogramowania edukacyjnego i rozpoczyna dyskusję na temat tradycyjnego wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (tylko w sali komputerowej, do której jest utrudniony dostęp) i nowych moŝliwości, jakie się pojawiają z chwilą korzystania z laptopów (wszyscy mają laptopy w klasie i korzystają z oprogramowania np. na kaŝdej lekcji). W zadaniu 2 Dobór i ocena oprogramowania edukacyjnego wykorzystywanego w procesie dydaktycznym wykładowca prezentuje stronę Men ze środkami dydaktycznymi zalecanymi do uŝytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Wykładowca prezentuje sposób wyszukiwania zamieszczonych tam materiałów. Uczestnicy przeglądają i notują w podręczniku programy, które ich zainteresowały. Potem za pomocą stron internetowych, których adresy zamieszczono w podręczniku, wyszukują interesujące ich oprogramowanie edukacyjne w Internecie, pobierają je, instalują i testują pod kątem zastosowania na lekcji wraz uczniami. Wykładowca kładzie nacisk na ten etap, aby zachęcić nauczycieli do samodzielnego przeglądania i testowania oprogramowania tak, aby mogli sugerować jego ewentualny zakup gdyŝ sami doskonale wiedzą, które oprogramowanie edukacyjne będzie do ich przedmiotu najbardziej odpowiednie. W zadaniu 3 Wykorzystanie przykładowego oprogramowania do tworzenia oraz realizacji testów wykładowca prezentuje Szkolną Platformę do zarządzania testami - Test Serwer. W Etapie 1 Generator Testów wykładowca pyta uczestników o rodzaje testów oraz rodzaje pytań stosowanych w elektronicznym sprawdzaniu wiedzy. Potrzebne informacje uczestnicy notują w podręczniku. Następnie wykładowca prezentuje generator testów. Po uruchomieniu oprogramowania na pierwszej karcie Kolekcja widoczne są przyciski do zarządzania testami. Zadaniem uczestników jest wyjaśnienie ich przeznaczenia korzystając z pomocy programu i zanotowanie uzyskanych informacji w podręczniku (w pomocy sekcja Istotne terminy). Tę cześć wykładowca powinien zamknąć w ciągu ok. 0,5 godziny lekcyjnej. Następnie wykładowca dzieli uczestników na grupy (dobrze, jeŝeli będą to grupy z poprzedniego modułu). Wszyscy wspólnie wymyślają temat, do którego będą opracowywać testy. KaŜda z grup opracowuję po min. 4 pytania (z kaŝdego rodzaju po jednym: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, półotwarte, z listą wyboru) Wskazane, aby pytania wzbogacić np. grafiką lub elementami video i audio (te ostatnie w miarę moŝliwości) oraz załącznikiem. Zalecane, aby po opracowaniu pytań kaŝda osoba w grupie wprowadziła jedno pytanie w programie Generator testów. JeŜeli w grupie będzie 5 osób to dobrze, aby grupa utworzyła 5 pytań. W trakcie opracowywania pytań uczestnicy samodzielnie korzystają z symulacji umieszczonej na płycie 4f. Tworzenie pytań testowych. Podczas pracy grup wykładowca słuŝy pomocą poszczególnym grupom. Po utworzeniu pytań kaŝda z grup eksportuje pytania pod nazwą swojej grupy i przekazuje za pomocą sieci wykładowcy. Aby wykonać eksport uczestnicy posiłkują się symulacją z płyty 4g Zarządzanie testami. 5

6 Wykładowca w generatorze tworzy nowy pusty test np. pod nazwą Cały test i opisuje go na karcie Test prezentując to uczestnikom szkolenia (test powinien być testem sprawdzającym). Pozostałe właściwości wykładowca ustala razem z uczestnikami. Następnie wykładowca importuje testy poszczególnych grup. Po zaimportowaniu otwiera test Grupy 1 i po zaznaczeniu pytania klika przycisk Przenieś. W wyświetlonym oknie Przenieś test wykładowca wskazuje nazwę Cały test i klika przycisk przenieś. Analogicznie wykonuje z pozostałymi pytaniami. Powstały test wykładowca eksportuje w wybrane miejsce a następnie loguje się do Test serwera i importuje ten test. Po zaimportowaniu dokonuje prezentacji Biblioteki testów, zaznacza test i omawia poszczególne przyciski słuŝące do zarządzania. Prezentuje Podgląd testu z prawidłowo zaznaczonymi odpowiedziami oraz jego Edycję (moŝna tu skonfigurować na potrzeby testu szkolny system oceniania). Na końcu wykładowca Przypisuje test uczestnikom (naleŝy wcześniej utworzyć klasę i w niej uczniów) i omawia opcje przypisania. Następnie wykładowca podaje uczestnikom konta logowania i hasła, a uczestnicy po zalogowaniu wykonują test. Po wykonaniu testu wykładowca prezentuje MenadŜera testów i raport z wykonania. JeŜeli wystarczy czasu wykładowca podaje uczestnikom konta nauczycielskie, aby mogli oni samodzielnie zaimportować test i przypisać go klasie. Dodatkowe przykładowe testy w załączeniu. 6

7 Moduł 5: Przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych i portali edukacyjnych. Celem modułu jest nabycie umiejętności wykorzystania zasobów internetowych do prowadzenia własnych zajęć dydaktycznych. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie potrafił wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem zasoby edukacyjne dostępne w Internecie oraz przeglądać portale o tematyce edukacyjnej i wyszukiwać tam potrzebne materiały. Będzie potrafił korzystać z zasobów portalu Scholaris oraz utworzyć zadania dla uczniów z wykorzystaniem zasobów portalu Scholaris. Na zakończenie uczestnik opracuje plan prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych i portali edukacyjnych. modułu składa się z sześciu zadań. W zadaniu 1 - Zasoby edukacyjne dostępne w Internecie w Etapie 1 Pojęcie zasoby edukacyjne dostępne w Internecie uczestnicy wraz z wykładowcą zastanowią się nad pojęciem zasoby edukacyjne w Internecie. Starają się odpowiedzieć, jakie są rodzaje tych zasobów i w jaki sposób moŝna z nich korzystać podczas prowadzenia własnych zajęć oraz jakie elementy stają na przeszkodzie korzystania z tych zasobów. Wnioski z dyskusji uczestnicy notują w podręczniku. W Etapie 2 Przegląd portali o tematyce edukacyjnej lub oferujących bazę zasobów edukacyjnych uczestnicy przeglądają (pobierają) zasoby zgromadzone na róŝnych portalach edukacyjnych (lista znajduje się w podręczniku). Uwaga! W przypadku gdyby portal Scholaris nie działał naleŝy odwołać się do materiałów zamieszczonych na płycie w lekcjach multimedialnych. W zadaniu 2 Przegląd zasobów edukacyjnych oraz dedykowanych funkcji w oparciu o zasoby portalu MEN Scholaris wykładowca wprowadza uczestników do portalu Scholaris, który zawiera ciekawe zasoby edukacyjne. W Etapie 1 - Czym jest portal Scholaris wykładowca na slajdach omawia misję, zadania i historię portalu Scholaris. Uczestnicy odpowiadają na pytania zamieszczone w podręczniku. W Etapie 2 - Budowa portalu Scholaris wykładowa prezentuje na slajdach jego usługi (uczestnicy notują w podręczniku) i rodzaje zasobów. Uczestnicy przeglądają roŝne zasoby, np. informacyjne, dotyczące własnego regionu. Potrzebne informacje notują w podręczniku. W zadaniu 3 Korzystanie z zasobów portalu Scholaris w Etapie 1 - Biblioteka zasobów multimedialnych wykładowca prezentuje rodzaje zasobów edukacyjnych oraz sposób ich wybierania, a takŝe omawia ich opis. Uczestnicy przeglądają zasoby, a te, które ich zaciekawiły notują w podręczniku. W Etapie 2 - Sposoby wyszukiwania zasobów wykładowca prezentuje metody wyszukiwania zasobów (naleŝy skupić się na wyszukiwaniu zasobów edukacyjnych). W zadaniu 4 Serwis Zadania kaŝdy z uczestników zakłada swoje konto w portalu i po zalogowaniu tworzy zadanie dla ucznia z materiałów, które wcześnie zanotował. (np. z ćwiczenia, symulacji lub filmu). Wykładowca pokazuje sposoby tworzenia zadań. Najlepiej, aby uczestnik wyszukał swój zasób i na jego podstawie utworzył zadanie związane z tym zasobem (gotowe polecenie). NaleŜy mocno zachęcić uczestników, aby utworzyli zadanie, które będzie gotowe do wykorzystania przez ich uczniów na zajęciach 7

8 lekcyjnych, a nie zadanie czysto testowe (zadanie takie ma być efektem materiałów wypracowanych na szkoleniu). Następnie wykładowca pokazuje jak utworzyć etykiety i listę własnych zasobów. Uczestnicy tworzą własne kategorię i przydzielają do nich wybrane przez siebie zasoby (lista ma być równieŝ efektem materiałów wypracowanych na szkoleniu). Wykładowca prezentuje interfejs ucznia wykonującego zadanie (zwrócić uwagę na kody dostępu) i przeglądanie wyników po wykonaniu przez ucznia zadania. Następnie kaŝdy z uczestników loguje się jako uczeń i wykonuje zadanie, a potem jako nauczyciel sprawdza wyniki. Na zakończenie wykładowca na slajdach omawia moŝliwość publikowania własnych zasobów (prezentacja tylko w formie informacyjnej). W zadaniu 5 Portal nauczyciel.pl utwórz własną prezentację wykładowca omawia powyŝszy portal, a uczestnicy po utworzeniu konta i przyłączeniu się do szkoły (kod przyłączeniowy: #trener#2008) tworzą własną prezentację. W zadaniu 6 Przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych i portali edukacyjnych opracowanie planu kaŝdy z uczestników opracuje wstępny plan przygotowania i prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych i portali edukacyjnych w oparciu o zgromadzone materiały i wstępne pomysły (zadanie takie ma być efektem materiałów wypracowanych na szkoleniu). Moduł 6: MoŜliwości wykorzystania platform zdalnego nauczania w pracy nauczyciela Celem modułu jest nabycie umiejętności korzystania z platform zdalnego nauczania na przykładzie platformy scholaris e-szkoła. Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie potrafił wyjaśnić, co kryje się pod terminem platforma zdalnego nauczania, wyszukać w Internecie przykładowe szkolenia dla nauczycieli, korzystać z serwisu e- szkoła oraz wykorzystać moŝliwości platform zdalnego nauczania w szkole. modułu składa się z trzech zadań. W zadaniu 1 - Platformy zdalnego nauczania w Etapie 1 Co kryje się pod terminem platforma zdalnego nauczania? wykładowca rozpoczyna dyskusje na temat platform zdalnego nauczania. Wnioski uczestnicy notują w podręczniku. W Etapie 2 Popularne platformy zdalnego nauczania wykładowca prezentuje przykładową platformę moodle i pokazuje opracowane w oparciu o nią strony. Uczestnicy przeglądają przykładowe platformy (lista platform umieszczona jest w podręczniku). W etapie 3 Przykładowe szkolenia dla nauczycieli dostępne w Internecie uczestnicy łączą się ze stroną gdzie moŝna znaleźć listę szkoleń dostępnych w Internecie opartych na platformach zdalnego nauczania. 8

9 Uwaga! W przypadku gdyby portal Scholaris nie działał naleŝy odwołać się do materiałów zamieszczonych na płycie w lekcjach multimedialnych. W zadaniu 2 e-szkoła, jako przykład platformy zdalnego nauczania wykładowca pokazuje prezentację o e-szkole, jako przykładzie gotowej platformy z opracowanymi materiałami. Wykładowca przed szkoleniem tworzy szkołę demonstracyjną, a w niej konta uczniów, nauczycieli i rodziców (pliki.csv do zaimportowania w załączeniu). Do utworzonej szkoły naleŝy przypisać kursy z roŝnych przedmiotów, utworzyć klasę, przypisać do niej uczniów i nauczycieli, utworzyć przykładowy plan lekcji oraz kilka wydarzeń w kalendarzu i zadań dla uczniów. Na zajęciach wykładowca prezentuje uczestnikom aplikację dla nauczyciela, plan lekcji, kalendarze i wysyłanie wiadomości. Wykładowca prezentuje jak utworzyć zadanie dla uczniów. Uczestnicy logują się na konta uczniów i wykonują utworzone przez wykładowcę zadanie. W trakcie rozwiązywania zadania uczestnicy realizują Etap 3 - Aplikacja dla ucznia. Po wykonaniu zadania wykładowca prezentuje sposób jego oceniania. W zadaniu 3 MoŜliwości wykorzystania platform zdalnego nauczania w szkole wykładowca wraz z uczestnikami dyskutują się nad moŝliwością wykorzystania platformy zdalnego nauczania w swojej szkole. Wykładowca stara się uzyskać odpowiedź od uczestników czy lepiej jest utworzyć własną platformę i opracowywać samodzielnie kursy (moodle) czy lepiej korzystać z gotowego rozwiązania (e-szkoła) z ograniczeniem stosowania własnych materiałów. Uczestnicy wymieniają wady i zalety platform zdalnego nauczania na przykładzie przeglądanych platform Moodle oraz e-szkoły. Starają się odpowiedzieć na pytania: Jaki powinien być dostęp uczniów i nauczycieli do platformy? Czy lepiej wykorzystać gotową aplikację i załoŝyć platformę w Internecie (np. e-szkoła), czy zainstalować platformę (np. modle) na szkolnym serwerze i samodzielnie opracowywać szkolenia dla uczniów? Jak zorganizować zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem platformy? 9

PROGRAM SZKOLENIA. I. Forma kształcenia. II. Cele kształcenia

PROGRAM SZKOLENIA. I. Forma kształcenia. II. Cele kształcenia PROGRAM SZKOLENIA Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia czas trwania: 16 godzin Forma kształcenia: SZKOLENIE STACJONARNE Celem

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach.

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Czym jest system InteractivOS? Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Aplikacja ta pozwala na szybkie zebranie opinii uczestników lekcji, wykładu prezentacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP;

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Pozyskiwanie informacji z internetu 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; opisać budowę strony WWW; scharakteryzować

Bardziej szczegółowo

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW.

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW. KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I. Metryczka zajęć edukacyjnych 1. Imię i Nazwisko prowadzącego zajęcia : 2. Data: 22.05.2009 3. Placówka kształcenia : Publiczna szkoła podstawowa nr.opolu 4. Grupa dydaktyczna

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA

TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Przede wszystkim nie denerwuj się. Przekonasz się, Ŝe pytania i zadania nie są trudne. 2. Masz do wykonania : 24 zadania, w których

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Program szkolenia nauczycieli biologii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Program szkolenia nauczycieli biologii

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2. SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android Instalacja UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.3 systemu android Przykładowa instalacja na telefonie Samsung Galaxy S II Podłącz telefon

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poczta elektroniczna 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

EuroSoft Apteka. EuroSoft Sp z o.o Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22)

EuroSoft Apteka. EuroSoft Sp z o.o Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) EuroSoft Apteka I n st al a cj a p r o g r a m u EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl 1.05.2008r. programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna. Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009

Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna. Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009 Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009 ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI* Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Lekcja 21 i 22. Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności. Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności

Lekcja 21 i 22. Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności. Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności Lekcja 21 i 22 Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności Temat: Utrzymywanie komputera w sprawności Czas: 2x45 minut Uczeń

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie4. Sprawdzian z informatyki dla Gimnazjum z zagadnień: budowa komputera i sieci komputerowej

Zadanie4. Sprawdzian z informatyki dla Gimnazjum z zagadnień: budowa komputera i sieci komputerowej Metodyka SP 50 Zadanie4. Sprawdzian z informatyki dla Gimnazjum z zagadnień: budowa komputera i sieci komputerowej Zespół: Wojciech Furgała, Katarzyna Grzesikowska, Mariusz Pijanowski Czas wykonania :

Bardziej szczegółowo

Temat: Bezpieczny w ruchu drogowym praca z programem edukacyjnym BERDE

Temat: Bezpieczny w ruchu drogowym praca z programem edukacyjnym BERDE Temat: Bezpieczny w ruchu drogowym praca z programem edukacyjnym BERDE Klasa: V CZAS: 2x 45 minut Cele ogólne: Poznawcze (IN) (intelektualne) zapoznanie się z elementami okna i sposobami obsługi programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. program do obsługi poczty elektronicznej np. Microsoft Outlook.

Scenariusz lekcji. program do obsługi poczty elektronicznej np. Microsoft Outlook. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Wysyłanie listów pocztą elektroniczną 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić podstawowe pojęcia związane z pocztą elektroniczną; opisać budowę okna programu

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 1 i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 2 i n

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network)

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Niniejszy rozdział opisuje czynności jakie naleŝy wykonać aby skonfigurować komunikację z jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

komputerze, może pracować na wybranym komputerze ze studentem, a pozostali mogą w tym czasie wykonywać inne zadania na swoich komputerach.

komputerze, może pracować na wybranym komputerze ze studentem, a pozostali mogą w tym czasie wykonywać inne zadania na swoich komputerach. Doświadczenia naukowe pokazują, że efektywne nauczanie to połączenie przedstawienia tematu w sposób ciekawy i intrygujący z technikami wizualnymi, które lepiej przemawiają do świadomości każdego człowieka.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

DLNA Digital Living Network Alliance

DLNA Digital Living Network Alliance DLNA Digital Living Network Alliance Co to jest DLNA DLNA jest to skrót od Digital Living Network Allience. Jest międzynarodową organizacją producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić elementy projektu w ASP.NET; opisać sposoby tworzenia stron ASP.NET; podać przykłady istniejących stron typu.

Scenariusz lekcji. wymienić elementy projektu w ASP.NET; opisać sposoby tworzenia stron ASP.NET; podać przykłady istniejących stron typu. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Moja pierwsza strona w ASP.NET 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać cechy ASP.NET; wymienić elementy projektu w ASP.NET; opisać sposoby tworzenia stron

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo