PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S 086-144749. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.2.2013, 2013/S 29-045029)"

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Osoba do kontaktów: Edyta Klebaniuk, Poznań60-965, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2013/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie okablowania komputerowego Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym System kontroli dostępu Urządzenia kontroli czasu pracy Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania Urządzenia pomiarowe i sterujące Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe S86 1/13

2 2/13 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi projektowania architektonicznego Meble Meble laboratoryjne Stoły laboratoryjne Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawy, określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami; Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym; Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie okablowania komputerowego Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa System kontroli dostępu Urządzenia kontroli czasu pracy Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania Urządzenia pomiarowe i sterujące Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne S86 2/13

3 3/ Usługi projektowania architektonicznego Meble Meble laboratoryjne Stoły laboratoryjne Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 2 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: realizację zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne wewnątrzbudynkowe i technologiczne, instalacje niskoprądowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz dostawą i montażem specjalistycznego wyposażenia meblowego i urządzeń Przedmiot zamówienia opisują: a) PFU dla poszczególnych branż b) Projekt Budowlany Zamienny c) zatwierdzone przez Zamawiającego rysunki Projektu Wykonawczego Wszystkie te dokumenty należy czytać łącznie, a w przypadku pytań lub wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego. Celem jest uzyskanie przez Zamawiającego kompletnego dzieła, rozumianego jako w pełni wykończony pod względem budowlanym budynek z wszystkimi prawidłowo funkcjonującymi instalacjami i urządzeniami, stanowiącymi zakres niniejszego przetargu wraz z zakresem budowlanym i instalacyjnym przetargu nr 1 pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne (z wyłączeniem instalacji niskoprądowych), sieci, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizowanego w chwili obecnej przez Generalnego Wykonawcę BUDIMEX S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 prace projektowe i roboty budowlane wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zgodnie ze szczegółowymi zapisami branżowych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, Zadanie 2 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych w tym stołów laboratoryjnych, sza bezpieczeństwa i wyciągów laboratoryjnych (zwanych dalej dygestoriami) wraz z niezbędnymi elementami instalacji wewnętrznych oraz podłączeniem do mediów, zgodnie z zapisami Programów Funkcjonalno-Użytkowych. Zadanie 1 składa się z części: Roboty wykończeniowe i instalacje wewnątrz budynkowe a) część projektowa 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla robót budowlano-wykończeniowych i wszystkich robót instalacyjnych (za wyjątkiem instalacji wewnątrz budynkowych niskoprądowych zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) w zakresie wyspecyfikowanych w PFU pomieszczeń i ich grup, z uwzględnieniem urządzeń do obsługi tych pomieszczeń, których lokalizacja przewidziana jest na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W przypadku instalacji niskoprądowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia (zał. 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) zakres opracowania dotyczy całego budynku (wszystkich pomieszczeń). Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU z 2004 r. nr 202, poz z późn. zm.), ponadto wykonanie zestawień materiałów, rysunków warsztatowych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno-prawnymi z nich wynikającymi. 2) wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej obejmuje m.in.: a. Szczegółowe projekty wnętrz (np. układy ścian, rzuty posadzki, sufitów, z doborem materiałów, uzgodnieniem faktury i kolorystyki itp.), z uwzględnieniem ich funkcji; S86 3/13

4 4/13 b. Elementy budowlane związane z zabezpieczeniem ppoż. (np. przejścia m. strefami) szczegółowe rozwiązania detale; c. Operat akustyczny dla poszczególnych pomieszczeń/grup pomieszczeń/urządzeń obsługujących - znajdujących się na dachu budynku, wraz z określeniem konkretnych rozwiązać w celu wyeliminowania lub zminimalizowania poziomu hałasu i/lub drgań; d. Operat ochrony przeciwpożarowej zintegrowany z operatem ochrony ppoż. budynku oraz odpowiednio scenariusz ewakuacji; e. Projekt instalacji elektrycznych dla poszczególnych pomieszczeń/grup pomieszczeń/, zasilania urządzeń obsługujących - znajdujących się wewnątrz i na dachu budynku; f. Instalacje okablowania strukturalnego; g. Instalacje systemu kontroli dostępu; h. Instalacje systemu rejestracji czasu pracy; i. Instalacje systemu monitoringu wizyjnego; j. Instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu; k. Komponent ICT dla sal dydaktycznych; l. Instalacje elektryczną zasilania wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego; m. Instalacje systemu zarządzania bezpieczeństwem; n. Instalacja wodno-kanalizacyjna; o. Instalacja ciepła technologicznego CT; p. Instalacja wody lodowej WL; q. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; r. Instalacje gazów technicznych s. Instalacje próżni t. Instalacje sprężonego powietrza u. Kompletne instalacje z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) wraz z systemami sterowania dla utrzymania komfortu klimatycznego, zapewnieniu wymaganego bilansu strumieni powietrza i automatycznej obsłudze wszystkich elementów technologicznych w pomieszczeniach laboratoriów i hali technologicznej oraz wymaganych warunków w magazynach specjalistycznych; v. Uzupełnienie i integracje instalacji wykonywanych w ramach prac pierwszego przetargu z zakresu aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki (AKPiA) wraz z systemami sterowania zapewniającymi pełen komfort klimatyczno-bytowy w salach wykładowych, salach konsultacyjnych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i technicznych oraz systemy AKPiA i sterowania dla maszynowni źródeł chłodu, ciepła i maszynowni wentylacji ogólnej; w. Kompleksowe opracowanie i integracje dla całego budynku wszystkich wymaganych systemów i urządzeń w zintegrowanym systemie zarządzania budynkiem BMS, w tym w szczególności zdalnego sterowania (w pracy ręcznej i automatycznej), pełnej wizualizacji na synoptykach, alarmowania, możliwości archiwizowania, trendowania oraz raportowania; x. Kompletne instalacje z zakresu opomiarowania i sterowania dla systemów sygnalizacji i alarmowania pożarowego (SSP/SAP) i wentylacji pożarowej; y. Kompletne instalacje sterowania oświetleniem; z. Kompletne instalacje związane z monitoringiem i pomiarem zużycia wszystkich wymaganych mediów. 3) Dokumentację należy opracować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym zamiennym oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym wytyczne Zamawiającego (zał do SIWZ) iw koordynacji z realizowanym projektem wykonawczym. Wszystkie projekty wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. Dokumentację należy dostarczyć w 4 egz. w formie papierowej i elektronicznej. b) część realizacyjna S86 4/13

5 5/13 1) Pełen zakres dla robót budowlano-wykończeniowych i wszystkich robót instalacyjnych (za wyjątkiem instalacji wewnątrzbudynkowych niskoprądowych zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) w zakresie wyspecyfikowanych w PFU pomieszczeń i ich grup, z uwzględnieniem urządzeń do obsługi tych pomieszczeń, których lokalizacja przewidziana jest na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W przypadku instalacji niskoprądowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia (zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) zakres opracowania dotyczy całego budynku (wszystkich pomieszczeń). które powinny być zrealizowane wg sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego. Zadanie 2 składa się z części: Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych i urządzeń a) część projektowa dokumentacja wykonawcza pełnej technologii pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami technologicznymi: gazy techniczne, gaz propan-butan z lokalnej butli, woda, próżnia, sprężone powietrze. Dokumentację należy opracować dla układu pomieszczeń w kształcie i wielkości, przedstawionych na rysunkach wykonawczych poszczególnych kondygnacji, w zakresie opisanym w Kartach Technologicznych(KT) i PFU Technologia laboratoriów, magazynów specjalistycznych i hali technologicznej. Na rzutach pomieszczeń (RzP) należy nanieść sposób rozmieszczenia mebli laboratoryjnych oraz odpowiednich mediów itd. (na podstawie aranżacji pomieszczeń przedstawionych na rzutach załączonych do KT. Uwaga: rzuty pomieszczeń w KT są rzutami z PBz i mogą się one nieznacznie różnić wymiarami w stosunku do rzutów poszczególnych pomieszczeń wg rysunków wykonawczych. Dokumentacja niniejsza musi również uwzględniać wymagania postawione w PFU dotyczącym instalacji wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Należy także sporządzić tabelę zbiorczą technologii i wyposażenia dla wszystkich objętych zakresem zamówienia pomieszczeń w budynku; Specyfikację Mebli Laboratoryjnych (SML), na podstawie wytycznych Zamawiającego opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zał do SIWZ). Wszystkie projekty wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. b) część realizacyjna dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, szaf bezpieczeństwa i dygestoriów wraz z elementami instalacji wewnętrznych oraz niezbędnymi elementami do podłączenia do mediów. Wykonanie w/w instalacji wewnątrzlaboratoryjnych według sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. W ramach projektu dostarczane będą następujące elementy: - dygestorium, - szafa wentylowana, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką bez mediów, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów przyścienny, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów wyspowy, - stół laboratoryjny kątowy z drzwiczkami, szufladami lub luką bez mediów, - stół laboratoryjny kątowy z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów przyścienny, - szafa laboratoryjna (z drzwiami), - regał laboratoryjny, - techniczne stanowisko do mycia (zlew z ceramiki litej, blat z ceramiki litej), - ociekacz, - stół wagowy na 2 wagi, - stół wagowy na 1 wagę, - szafka wisząca, - biurko laboratoryjne, - oczomyjka, - prysznic bezpieczeństwa, - umywalka, - szafa na substancje palne, S86 5/13

6 6/13 - szafa na kwasy i zasady, - szafa na chemikalia, - szafa na gazy techniczne, - odciąg miejscowy. Montaż obejmuje wniesienie do miejsca instalacji, rozpakowanie, instalację, podłączenie do odpowiednich instalacji wewnątrzbudynkowych, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do użytku. Wszystkie elementy dostawy stanowią część technologii budynku, tym samym muszą zostać w sposób trwały (systemy modułowe, przyłącza mediów)wkomponowane w strukturę pomieszczeń laboratoryjnych. W ramach realizacji zadania 1 i 2 Wykonawca musi również dostarczyć: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całego zadania. 2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej, 3) Projekt organizacji robót montażowych oraz instalacyjnych 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej, 4) Projekt zaplecza technicznego 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej sprawy dotyczące zaplecza budowy należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą Przedsiębiorstwem BUDIMEX S.A. 5) Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. 6) Dokumentację powykonawczą w formie uzgodnionej z GW. 7) Wykonawca w porozumieniu z GW przeprowadzi szkolenia z zakresu BHP, p. poż. i technologii, wraz z obsługą wszystkich urządzeń pomiarowo-sterujących dla wszystkich użytkowników obiektu, za pisemnym potwierdzeniem przez danych użytkowników odbycia szkolenia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów w terminie i w formie niezbędnej GW do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego budynku. Dokumentacje w wersji elektronicznej należy sporządzać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określającymi wymagania dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie formatów dokumentacji elektronicznej (ZAŁĄCZNIK nr 8. FORMATY DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ. WERSJA ). II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 Opis Stanu Istniejącego ppkt Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej znajduje się w fazie realizacji w następującym zakresie: - roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty całego budynku - roboty wykończeniowe i instalacje wewnątrzbudynkowe z niektórymi instalacjami niskoprądowymi dla całego budynku (szczegółowo opisanymi w PFU branżowym Zał. 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) z wyłączeniem tych prac dla laboratoriów, hali technologicznej i magazynów specjalistycznych - zagospodarowanie terenu; Roboty te realizowane są na podstawie umowy nr 20/2012 z dnia 5 marca 2012 r. przez Przedsiębiorstwo BUDIMEX S.A., który pełni jednocześnie rolę Generalnego Wykonawcy i na którym spoczywa obowiązek koordynowania wszystkich robót związanych z kompleksową realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nad realizacją budynku sprawowany jest nadzór inwestorski, któremu wykonawca musi się bezwzględnie podporządkować. S86 6/13

7 7/13 Nad realizacją budynku sprawowany jest nadzór autorski i ewentualne odstępstwa od zatwierdzonego PBz i zaakceptowanych przez Zamawiającego i zespół nadzoru autorskiego projektów wykonawczych muszą być bezwzględnie zgłaszane i uzgadniane. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt ) 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał minimum dwie dostawy mebli laboratoryjnych o konstrukcji stalowej do laboratoriów, wraz z montażem, obejmujące, co najmniej dygestoria laboratoryjne, przy czym wartość każdej z tych dostaw wynosiła, co najmniej ,00 PLN (cztery miliony PLN) brutto. Za wykonane dostawy należy rozumieć dostawy zakończone podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo- odbiorczego. Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, w walutach obcych Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub dostaw. III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt posiadać łącznie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektant, który będzie opracowywał projekt wykonawczy instalacji: systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku dysponowania jednym Projektantem lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Projektanta, musi on posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń we wszystkich wymienionych powyżej specjalnościach oraz musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt posiadać łącznie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót, który będzie organizował i kierował zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego przy budowie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem powinna posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku jeżeli żaden z Kierowników robót wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, nie będzie posiadał licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez wykonawcę innej osoby, która będzie organizowała i kierowała zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego przy budowie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem posiadającą licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku dysponowania jednym Kierownikiem robót lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Kierownika robót, musi on posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie wszystkich wymienionych powyżej specjalności oraz musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: S86 7/13

8 8/ (10:30) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:. Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawy, określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie okablowania komputerowego Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym System kontroli dostępu Urządzenia kontroli czasu pracy Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania Urządzenia pomiarowe i sterujące Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi projektowania architektonicznego Meble Meble laboratoryjne Stoły laboratoryjne II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 2 S86 8/13

9 9/13 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: realizację zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne wewnątrzbudynkowe i technologiczne, instalacje niskoprądowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz dostawą i montażem specjalistycznego wyposażenia meblowego i urządzeń Przedmiot zamówienia opisują: a) PFU dla poszczególnych branż b) Projekt Budowlany Zamienny c) zatwierdzone przez Zamawiającego rysunki Projektu Wykonawczego Wszystkie te dokumenty należy czytać łącznie, a w przypadku pytań lub wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego. Celem jest uzyskanie przez Zamawiającego kompletnego dzieła, rozumianego jako w pełni wykończony pod względem budowlanym budynek z wszystkimi prawidłowo funkcjonującymi instalacjami i urządzeniami, stanowiącymi zakres niniejszego przetargu wraz z zakresem budowlanym i instalacyjnym przetargu nr 1 pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne (z wyłączeniem instalacji niskoprądowych), sieci, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizowanego w chwili obecnej przez Generalnego Wykonawcę BUDIMEX S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 prace projektowe i roboty budowlane wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zgodnie ze szczegółowymi zapisami branżowych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, Zadanie 2 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych w tym stołów laboratoryjnych, szaf bezpieczeństwa i wyciągów laboratoryjnych (zwanych dalej dygestoriami) wraz z niezbędnymi elementami instalacji wewnętrznych oraz podłączeniem do mediów, zgodnie z zapisami Programów Funkcjonalno-Użytkowych. Zadanie 1 składa się z części: Roboty wykończeniowe i instalacje wewnątrzbudynkowe a) część projektowa 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla robót budowlano-wykończeniowych i wszystkich robót instalacyjnych (za wyjątkiem instalacji wewnątrzbudynkowych niskoprądowych zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) w zakresie wyspecyfikowanych w PFU pomieszczeń i ich grup, z uwzględnieniem urządzeń do obsługi tych pomieszczeń, których lokalizacja przewidziana jest na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W przypadku instalacji niskoprądowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia (zał. 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) zakres opracowania dotyczy całego budynku (wszystkich pomieszczeń). Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU z 2004 r. nr 202, poz z późn. zm.), ponadto wykonanie zestawień materiałów, rysunków warsztatowych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno-prawnymi z nich wynikającymi. 2) wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej obejmuje m.in.: a. Szczegółowe projekty wnętrz (np. układy ścian, rzuty posadzki, sufitów, z doborem materiałów, uzgodnieniem faktury i kolorystyki itp.), z uwzględnieniem ich funkcji; b. Elementy budowlane związane z zabezpieczeniem ppoż. (np. przejścia m. strefami) szczegółowe rozwiązania detale; c. Operat akustyczny dla poszczególnych pomieszczeń/grup pomieszczeń/urządzeń obsługujących - znajdujących się na dachu budynku, wraz z określeniem konkretnych rozwiązać w celu wyeliminowania lub zminimalizowania poziomu hałasu i/lub drgań; S86 9/13

10 10/13 d. Operat ochrony przeciwpożarowej zintegrowany z operatem ochrony ppoż. budynku oraz odpowiednio scenariusz ewakuacji; e. Projekt instalacji elektrycznych dla poszczególnych pomieszczeń/grup pomieszczeń/, zasilania urządzeń obsługujących - znajdujących się wewnątrz i na dachu budynku; f. Instalacje okablowania strukturalnego; g. Instalacje systemu kontroli dostępu; h. Instalacje systemu rejestracji czasu pracy; i. Instalacje systemu monitoringu wizyjnego; j. Komponent ICT dla sal dydaktycznych; k. Instalacje elektryczną zasilania wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego; l. Instalacja wodno-kanalizacyjna; m. Instalacja ciepła technologicznego CT; n. Instalacja wody lodowej WL; o. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; p. Instalacje gazów technicznych q. Instalacje próżni r. Instalacje sprężonego powietrza s. Kompletne instalacje z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) wraz z systemami sterowania dla utrzymania komfortu klimatycznego, zapewnieniu wymaganego bilansu strumieni powietrza i automatycznej obsłudze wszystkich elementów technologicznych w pomieszczeniach laboratoriów i hali technologicznej oraz wymaganych warunków w magazynach specjalistycznych; t. Uzupełnienie i integracje instalacji wykonywanych w ramach prac pierwszego przetargu z zakresu aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki (AKPiA) wraz z systemami sterowania zapewniającymi pełen komfort klimatyczno-bytowy w salach wykładowych, salach konsultacyjnych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i technicznych oraz systemy AKPiA i sterowania dla maszynowni źródeł chłodu, ciepła i maszynowni wentylacji ogólnej; u. Kompleksowe opracowanie i integracje dla całego budynku wszystkich wymaganych systemów i urządzeń w zintegrowanym systemie zarządzania budynkiem BMS, w tym w szczególności zdalnego sterowania (w pracy ręcznej i automatycznej), pełnej wizualizacji na synoptykach, alarmowania, możliwości archiwizowania, trendowania oraz raportowania; v. Kompletne instalacje z zakresu opomiarowania i sterowania dla systemów sygnalizacji i alarmowania pożarowego (SSP/SAP) i wentylacji pożarowej; w. Kompletne instalacje sterowania oświetleniem; x. Kompletne instalacje związane z monitoringiem i pomiarem zużycia wszystkich wymaganych mediów. 3) Dokumentację należy opracować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym zamiennym oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym wytyczne Zamawiającego (zał do SIWZ) i w koordynacji z realizowanym projektem wykonawczym. Wszystkie projekty wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. Dokumentację należy dostarczyć w 4 egz. w formie papierowej i elektronicznej. b) część realizacyjna 1) Pełen zakres dla robót budowlano-wykończeniowych i wszystkich robót instalacyjnych (za wyjątkiem instalacji wewnątrzbudynkowych niskoprądowych zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) w zakresie wyspecyfikowanych w PFU pomieszczeń i ich grup, z uwzględnieniem urządzeń do obsługi tych pomieszczeń, których lokalizacja przewidziana jest na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W przypadku instalacji niskoprądowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia (zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) zakres opracowania dotyczy całego budynku (wszystkich pomieszczeń). które powinny być zrealizowane wg sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego. S86 10/13

11 11/13 Zadanie 2 składa się z części: Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych i urządzeń a) część projektowa dokumentacja wykonawcza pełnej technologii pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami technologicznymi: gazy techniczne, gaz propan-butan z lokalnej butli, woda, próżnia, sprężone powietrze. Dokumentację należy opracować dla układu pomieszczeń w kształcie i wielkości, przedstawionych na rysunkach wykonawczych poszczególnych kondygnacji, w zakresie opisanym w Kartach Technologicznych (KT) i PFU Technologia laboratoriów, magazynów specjalistycznych i hali technologicznej. Na rzutach pomieszczeń (RzP) należy nanieść sposób rozmieszczenia mebli laboratoryjnych oraz odpowiednich mediów itd. (na podstawie aranżacji pomieszczeń przedstawionych na rzutach załączonych do KT. Uwaga: rzuty pomieszczeń w KT są rzutami z PBz i mogą się one nieznacznie różnić wymiarami w stosunku do rzutów poszczególnych pomieszczeń wg rysunków wykonawczych. Dokumentacja niniejsza musi również uwzględniać wymagania postawione w PFU dotyczącym instalacji wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Należy także sporządzić tabelę zbiorczą technologii i wyposażenia dla wszystkich objętych zakresem zamówienia pomieszczeń w budynku; Specyfikację Mebli Laboratoryjnych (SML), na podstawie wytycznych Zamawiającego opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zał do SIWZ). Wszystkie projekty wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. b) część realizacyjna dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, szaf bezpieczeństwa i dygestoriów wraz z elementami instalacji wewnętrznych oraz niezbędnymi elementami do podłączenia do mediów. Wykonanie w/w instalacji wewnątrzlaboratoryjnych według sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. W ramach projektu dostarczane będą następujące elementy: - dygestorium, - szafa wentylowana, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką bez mediów, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów przyścienny, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów wyspowy, - stół laboratoryjny kątowy z drzwiczkami, szufladami lub luką bez mediów, - stół laboratoryjny kątowy z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów przyścienny, - szafa laboratoryjna (z drzwiami), - regał laboratoryjny, - techniczne stanowisko do mycia (zlew z ceramiki litej, blat z ceramiki litej), - ociekacz, - stół wagowy na 2 wagi, - stół wagowy na 1 wagę, - szafka wisząca, - biurko laboratoryjne, - oczomyjka, - prysznic bezpieczeństwa, - umywalka, - szafa na substancje palne, - szafa na kwasy i zasady, - szafa na chemikalia, - szafa na gazy techniczne, - odciąg miejscowy. Montaż obejmuje wniesienie do miejsca instalacji, rozpakowanie, instalację, podłączenie do odpowiednich instalacji wewnątrzbudynkowych, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do użytku. Wszystkie elementy dostawy stanowią część technologii budynku, tym S86 11/13

12 12/13 samym muszą zostać w sposób trwały (systemy modułowe, przyłącza mediów) wkomponowane w strukturę pomieszczeń laboratoryjnych. W ramach realizacji zadania 1 i 2 Wykonawca musi również dostarczyć: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całego zadania. 2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej, 3) Projekt organizacji robót montażowych oraz instalacyjnych 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej, 4) Projekt zaplecza technicznego 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej sprawy dotyczące zaplecza budowy należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą Przedsiębiorstwem BUDIMEX S.A. 5) Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. 6) Dokumentację powykonawczą w formie uzgodnionej z GW. 7) Wykonawca w porozumieniu z GW przeprowadzi szkolenia z zakresu BHP, p. poż. i technologii, wraz z obsługą wszystkich urządzeń pomiarowo-sterujących dla wszystkich użytkowników obiektu, za pisemnym potwierdzeniem przez danych użytkowników odbycia szkolenia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów w terminie i w formie niezbędnej GW do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego budynku. Dokumentacje w wersji elektronicznej należy sporządzać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określającymi wymagania dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie formatów dokumentacji elektronicznej (ZAŁĄCZNIK nr 8. FORMATY DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ. WERSJA ). II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 Opis Stanu Istniejącego ppkt Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej znajduje się w fazie realizacji w następującym zakresie: - roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty całego budynku - roboty wykończeniowe i instalacje wewnątrzbudynkowe z niektórymi instalacjami niskoprądowymi dla całego budynku (szczegółowo opisanymi w PFU branżowym Zał. 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) z wyłączeniem tych prac dla laboratoriów, hali technologicznej i magazynów specjalistycznych - zagospodarowanie terenu; Roboty te realizowane są na podstawie umowy nr 20/2012 z dnia 5 marca 2012 r. przez Przedsiębiorstwo BUDIMEX S.A., który pełni jednocześnie rolę Generalnego Wykonawcy i na którym spoczywa obowiązek koordynowania wszystkich robót związanych z kompleksową realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nad realizacją budynku sprawowany jest nadzór inwestorski, któremu wykonawca musi się bezwzględnie podporządkować. Nad realizacją budynku sprawowany jest nadzór autorski i ewentualne odstępstwa od zatwierdzonego PBz i zaakceptowanych przez Zamawiającego i zespół nadzoru autorskiego projektów wykonawczych muszą być bezwzględnie zgłaszane i uzgadniane II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt ) S86 12/13

13 13/13 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał minimum dwie dostawy mebli laboratoryjnych do laboratoriów, wraz z montażem, obejmujące, co najmniej dygestoria laboratoryjne, przy czym wartość każdej z tych dostaw wynosiła, co najmniej ,00 PLN (cztery miliony PLN) brutto. Za wykonane dostawy należy rozumieć dostawy zakończone podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo- odbiorczego. Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, w walutach obcych Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub dostaw. III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt posiadać łącznie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektant, który będzie opracowywał projekt wykonawczy instalacji: systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku dysponowania jednym Projektantem lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Projektanta, musi on posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń we wszystkich wymienionych powyżej specjalnościach oraz musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt posiadać łącznie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót, który będzie organizował i kierował zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego przy budowie instalacji systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego powinien posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku jeżeli żaden z Kierowników robót wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, nie będzie posiadał licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez wykonawcę innej osoby, która będzie organizowała i kierowała zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego przy budowie instalacji systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego posiadającą licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku dysponowania jednym Kierownikiem robót lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Kierownika robót, musi on posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie wszystkich wymienionych powyżej specjalności oraz musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (10:30) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Załącznika 9.8 PFU Technologia laboratoriów, magazynów specjalistycznych i hali technologicznej a treścią Załącznika 9.9 PFU Karty technologiczne pomieszczeń Wykonawcę obowiązuje treść Załącznika 9.8 PFU Technologia laboratoriów, magazynów specjalistycznych i hali technologicznej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią załączników do SIWZ a treścią Załącznika nr 10: Projekt Budowlany Zamienny (PBz) - instalacje wewnętrzne Wykonawcę obowiązuje treść Załączników do SIWZ. S86 13/13

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Roboty budowlane 2011/S 77-126109

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Roboty budowlane 2011/S 77-126109 1/21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126109-2011:text:pl:html PL-Poznań: Roboty budowlane 2011/S 77-126109 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71050-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 Transportowy Dozór

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych.

Ogłoszenie. Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych. Świdnik, dnia 08.02.2016r. Ogłoszenie O przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97805-2013:text:pl:html PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe, instalacje

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 Miejscowość: Poznań Kod pocztowy:

Politechnika Poznańska Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 1/ 30 ENOTICES_drur3 15/04/2011- ID:2011-054661 Formularz standardowy 2 PL związane terenu, UNIA EUROPEJSKA wykończeniowe, w ramach Publikacja formuły Suplementu zaprojektuj do Dziennika Urzędowego i wybuduj

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169378-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt konstrukcyjno budowlany musi uwzględnić fakt, że ciężar tomografu komputerowego przekracza wartość 1 700 kg.

Projekt konstrukcyjno budowlany musi uwzględnić fakt, że ciężar tomografu komputerowego przekracza wartość 1 700 kg. OPIS ZADANIA Dostawa tomografu komputerowego, analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem oraz ucyfrowienie istniejącego, analogowego, przyłóżkowego aparatu RTG dla Szpitala Dziecięcego Polanki wraz z adaptacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Katowice: Rozbudowa i doposażenie istniejącego systemu instalacji klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl Gdańsk: Modernizacja i remont infrastruktury nauko-badawczej wraz z zapleczem w budynkach

Bardziej szczegółowo

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187

Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180187-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187 Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zabrze: Przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Numer ogłoszenia: 206454-2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 58-150 STRZEGOM, UL. WESOŁA 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269 nr KRS 0000241233

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 428776-2012 z dnia 2012-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia jest budowa Budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Zamawiający. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) nazwa zamówienia INSTALACJE POZOSTAŁE 2 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47. Wrocław: WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW.ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-RB-10/WZŻ/2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa Politechnika Poznańska PFU w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Hala sportowa Politechnika Poznańska PFU w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Roboty budowlane w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii Etap II:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu - usługa

Ogłoszenie o przetargu - usługa Ogłoszenie o przetargu - usługa na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Lubochni" Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39.

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39. Warszawa: Remont skrzydła pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Centrali Spółki Przewozy Regionalne spółka zo.o. z/s w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 5 Numer ogłoszenia: 69868-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy: BPM.ZZP.271.133.2011 Nowy Sącz: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Adaptacja poddasza Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl Puszczykowo: Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Rakoniewice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S

PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156339-2012:text:pl:html PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S 95-156339 Rejonowy Zarząd Infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Obsługa i konserwacja systemów niskoprądowych oraz obsługa stacji Trafo w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Numer ogłoszenia: 153061-2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 109755-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA. Adres: UL. LEŚNA 4A ; 58-530 KOWARY WOJ.DOLNOŚLĄSKIE

STRONA TYTUŁOWA. Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA. Adres: UL. LEŚNA 4A ; 58-530 KOWARY WOJ.DOLNOŚLĄSKIE PROGRAM FUNKCJONLNO- UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Roboty w zakresie budowy dróg 2011/S 112-183794

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Roboty w zakresie budowy dróg 2011/S 112-183794 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183794-2011:text:pl:html PL-Rzeszów: Roboty w zakresie budowy dróg 2011/S 112-183794 Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk o g ł a s z a przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22118-2015 z dnia 2015-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Knurów 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową

Bardziej szczegółowo

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96419-2014:text:pl:html Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja boiska przy ul. Parkowej 1 w Gliwicach - w systemie zaprojektuj i wybuduj Kod CPV: 45.34.00.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Wasza data: Wasz znak: Nasz znak: Nasza data: NR-202-3/16/ko ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania

Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych GIŻYCKO 19-20.02.2016 Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie w budowie al. Ks. J Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa Kody

Bardziej szczegółowo