PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S 086-144749. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.2.2013, 2013/S 29-045029)"

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Osoba do kontaktów: Edyta Klebaniuk, Poznań60-965, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2013/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie okablowania komputerowego Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym System kontroli dostępu Urządzenia kontroli czasu pracy Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania Urządzenia pomiarowe i sterujące Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe S86 1/13

2 2/13 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi projektowania architektonicznego Meble Meble laboratoryjne Stoły laboratoryjne Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawy, określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami; Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym; Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie okablowania komputerowego Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa System kontroli dostępu Urządzenia kontroli czasu pracy Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania Urządzenia pomiarowe i sterujące Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne S86 2/13

3 3/ Usługi projektowania architektonicznego Meble Meble laboratoryjne Stoły laboratoryjne Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 2 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: realizację zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne wewnątrzbudynkowe i technologiczne, instalacje niskoprądowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz dostawą i montażem specjalistycznego wyposażenia meblowego i urządzeń Przedmiot zamówienia opisują: a) PFU dla poszczególnych branż b) Projekt Budowlany Zamienny c) zatwierdzone przez Zamawiającego rysunki Projektu Wykonawczego Wszystkie te dokumenty należy czytać łącznie, a w przypadku pytań lub wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego. Celem jest uzyskanie przez Zamawiającego kompletnego dzieła, rozumianego jako w pełni wykończony pod względem budowlanym budynek z wszystkimi prawidłowo funkcjonującymi instalacjami i urządzeniami, stanowiącymi zakres niniejszego przetargu wraz z zakresem budowlanym i instalacyjnym przetargu nr 1 pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne (z wyłączeniem instalacji niskoprądowych), sieci, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizowanego w chwili obecnej przez Generalnego Wykonawcę BUDIMEX S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 prace projektowe i roboty budowlane wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zgodnie ze szczegółowymi zapisami branżowych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, Zadanie 2 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych w tym stołów laboratoryjnych, sza bezpieczeństwa i wyciągów laboratoryjnych (zwanych dalej dygestoriami) wraz z niezbędnymi elementami instalacji wewnętrznych oraz podłączeniem do mediów, zgodnie z zapisami Programów Funkcjonalno-Użytkowych. Zadanie 1 składa się z części: Roboty wykończeniowe i instalacje wewnątrz budynkowe a) część projektowa 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla robót budowlano-wykończeniowych i wszystkich robót instalacyjnych (za wyjątkiem instalacji wewnątrz budynkowych niskoprądowych zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) w zakresie wyspecyfikowanych w PFU pomieszczeń i ich grup, z uwzględnieniem urządzeń do obsługi tych pomieszczeń, których lokalizacja przewidziana jest na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W przypadku instalacji niskoprądowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia (zał. 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) zakres opracowania dotyczy całego budynku (wszystkich pomieszczeń). Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU z 2004 r. nr 202, poz z późn. zm.), ponadto wykonanie zestawień materiałów, rysunków warsztatowych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno-prawnymi z nich wynikającymi. 2) wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej obejmuje m.in.: a. Szczegółowe projekty wnętrz (np. układy ścian, rzuty posadzki, sufitów, z doborem materiałów, uzgodnieniem faktury i kolorystyki itp.), z uwzględnieniem ich funkcji; S86 3/13

4 4/13 b. Elementy budowlane związane z zabezpieczeniem ppoż. (np. przejścia m. strefami) szczegółowe rozwiązania detale; c. Operat akustyczny dla poszczególnych pomieszczeń/grup pomieszczeń/urządzeń obsługujących - znajdujących się na dachu budynku, wraz z określeniem konkretnych rozwiązać w celu wyeliminowania lub zminimalizowania poziomu hałasu i/lub drgań; d. Operat ochrony przeciwpożarowej zintegrowany z operatem ochrony ppoż. budynku oraz odpowiednio scenariusz ewakuacji; e. Projekt instalacji elektrycznych dla poszczególnych pomieszczeń/grup pomieszczeń/, zasilania urządzeń obsługujących - znajdujących się wewnątrz i na dachu budynku; f. Instalacje okablowania strukturalnego; g. Instalacje systemu kontroli dostępu; h. Instalacje systemu rejestracji czasu pracy; i. Instalacje systemu monitoringu wizyjnego; j. Instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu; k. Komponent ICT dla sal dydaktycznych; l. Instalacje elektryczną zasilania wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego; m. Instalacje systemu zarządzania bezpieczeństwem; n. Instalacja wodno-kanalizacyjna; o. Instalacja ciepła technologicznego CT; p. Instalacja wody lodowej WL; q. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; r. Instalacje gazów technicznych s. Instalacje próżni t. Instalacje sprężonego powietrza u. Kompletne instalacje z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) wraz z systemami sterowania dla utrzymania komfortu klimatycznego, zapewnieniu wymaganego bilansu strumieni powietrza i automatycznej obsłudze wszystkich elementów technologicznych w pomieszczeniach laboratoriów i hali technologicznej oraz wymaganych warunków w magazynach specjalistycznych; v. Uzupełnienie i integracje instalacji wykonywanych w ramach prac pierwszego przetargu z zakresu aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki (AKPiA) wraz z systemami sterowania zapewniającymi pełen komfort klimatyczno-bytowy w salach wykładowych, salach konsultacyjnych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i technicznych oraz systemy AKPiA i sterowania dla maszynowni źródeł chłodu, ciepła i maszynowni wentylacji ogólnej; w. Kompleksowe opracowanie i integracje dla całego budynku wszystkich wymaganych systemów i urządzeń w zintegrowanym systemie zarządzania budynkiem BMS, w tym w szczególności zdalnego sterowania (w pracy ręcznej i automatycznej), pełnej wizualizacji na synoptykach, alarmowania, możliwości archiwizowania, trendowania oraz raportowania; x. Kompletne instalacje z zakresu opomiarowania i sterowania dla systemów sygnalizacji i alarmowania pożarowego (SSP/SAP) i wentylacji pożarowej; y. Kompletne instalacje sterowania oświetleniem; z. Kompletne instalacje związane z monitoringiem i pomiarem zużycia wszystkich wymaganych mediów. 3) Dokumentację należy opracować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym zamiennym oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym wytyczne Zamawiającego (zał do SIWZ) iw koordynacji z realizowanym projektem wykonawczym. Wszystkie projekty wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. Dokumentację należy dostarczyć w 4 egz. w formie papierowej i elektronicznej. b) część realizacyjna S86 4/13

5 5/13 1) Pełen zakres dla robót budowlano-wykończeniowych i wszystkich robót instalacyjnych (za wyjątkiem instalacji wewnątrzbudynkowych niskoprądowych zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) w zakresie wyspecyfikowanych w PFU pomieszczeń i ich grup, z uwzględnieniem urządzeń do obsługi tych pomieszczeń, których lokalizacja przewidziana jest na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W przypadku instalacji niskoprądowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia (zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) zakres opracowania dotyczy całego budynku (wszystkich pomieszczeń). które powinny być zrealizowane wg sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego. Zadanie 2 składa się z części: Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych i urządzeń a) część projektowa dokumentacja wykonawcza pełnej technologii pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami technologicznymi: gazy techniczne, gaz propan-butan z lokalnej butli, woda, próżnia, sprężone powietrze. Dokumentację należy opracować dla układu pomieszczeń w kształcie i wielkości, przedstawionych na rysunkach wykonawczych poszczególnych kondygnacji, w zakresie opisanym w Kartach Technologicznych(KT) i PFU Technologia laboratoriów, magazynów specjalistycznych i hali technologicznej. Na rzutach pomieszczeń (RzP) należy nanieść sposób rozmieszczenia mebli laboratoryjnych oraz odpowiednich mediów itd. (na podstawie aranżacji pomieszczeń przedstawionych na rzutach załączonych do KT. Uwaga: rzuty pomieszczeń w KT są rzutami z PBz i mogą się one nieznacznie różnić wymiarami w stosunku do rzutów poszczególnych pomieszczeń wg rysunków wykonawczych. Dokumentacja niniejsza musi również uwzględniać wymagania postawione w PFU dotyczącym instalacji wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Należy także sporządzić tabelę zbiorczą technologii i wyposażenia dla wszystkich objętych zakresem zamówienia pomieszczeń w budynku; Specyfikację Mebli Laboratoryjnych (SML), na podstawie wytycznych Zamawiającego opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zał do SIWZ). Wszystkie projekty wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. b) część realizacyjna dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, szaf bezpieczeństwa i dygestoriów wraz z elementami instalacji wewnętrznych oraz niezbędnymi elementami do podłączenia do mediów. Wykonanie w/w instalacji wewnątrzlaboratoryjnych według sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. W ramach projektu dostarczane będą następujące elementy: - dygestorium, - szafa wentylowana, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką bez mediów, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów przyścienny, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów wyspowy, - stół laboratoryjny kątowy z drzwiczkami, szufladami lub luką bez mediów, - stół laboratoryjny kątowy z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów przyścienny, - szafa laboratoryjna (z drzwiami), - regał laboratoryjny, - techniczne stanowisko do mycia (zlew z ceramiki litej, blat z ceramiki litej), - ociekacz, - stół wagowy na 2 wagi, - stół wagowy na 1 wagę, - szafka wisząca, - biurko laboratoryjne, - oczomyjka, - prysznic bezpieczeństwa, - umywalka, - szafa na substancje palne, S86 5/13

6 6/13 - szafa na kwasy i zasady, - szafa na chemikalia, - szafa na gazy techniczne, - odciąg miejscowy. Montaż obejmuje wniesienie do miejsca instalacji, rozpakowanie, instalację, podłączenie do odpowiednich instalacji wewnątrzbudynkowych, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do użytku. Wszystkie elementy dostawy stanowią część technologii budynku, tym samym muszą zostać w sposób trwały (systemy modułowe, przyłącza mediów)wkomponowane w strukturę pomieszczeń laboratoryjnych. W ramach realizacji zadania 1 i 2 Wykonawca musi również dostarczyć: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całego zadania. 2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej, 3) Projekt organizacji robót montażowych oraz instalacyjnych 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej, 4) Projekt zaplecza technicznego 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej sprawy dotyczące zaplecza budowy należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą Przedsiębiorstwem BUDIMEX S.A. 5) Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. 6) Dokumentację powykonawczą w formie uzgodnionej z GW. 7) Wykonawca w porozumieniu z GW przeprowadzi szkolenia z zakresu BHP, p. poż. i technologii, wraz z obsługą wszystkich urządzeń pomiarowo-sterujących dla wszystkich użytkowników obiektu, za pisemnym potwierdzeniem przez danych użytkowników odbycia szkolenia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów w terminie i w formie niezbędnej GW do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego budynku. Dokumentacje w wersji elektronicznej należy sporządzać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określającymi wymagania dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie formatów dokumentacji elektronicznej (ZAŁĄCZNIK nr 8. FORMATY DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ. WERSJA ). II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 Opis Stanu Istniejącego ppkt Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej znajduje się w fazie realizacji w następującym zakresie: - roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty całego budynku - roboty wykończeniowe i instalacje wewnątrzbudynkowe z niektórymi instalacjami niskoprądowymi dla całego budynku (szczegółowo opisanymi w PFU branżowym Zał. 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 i 9.16) z wyłączeniem tych prac dla laboratoriów, hali technologicznej i magazynów specjalistycznych - zagospodarowanie terenu; Roboty te realizowane są na podstawie umowy nr 20/2012 z dnia 5 marca 2012 r. przez Przedsiębiorstwo BUDIMEX S.A., który pełni jednocześnie rolę Generalnego Wykonawcy i na którym spoczywa obowiązek koordynowania wszystkich robót związanych z kompleksową realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nad realizacją budynku sprawowany jest nadzór inwestorski, któremu wykonawca musi się bezwzględnie podporządkować. S86 6/13

7 7/13 Nad realizacją budynku sprawowany jest nadzór autorski i ewentualne odstępstwa od zatwierdzonego PBz i zaakceptowanych przez Zamawiającego i zespół nadzoru autorskiego projektów wykonawczych muszą być bezwzględnie zgłaszane i uzgadniane. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt ) 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał minimum dwie dostawy mebli laboratoryjnych o konstrukcji stalowej do laboratoriów, wraz z montażem, obejmujące, co najmniej dygestoria laboratoryjne, przy czym wartość każdej z tych dostaw wynosiła, co najmniej ,00 PLN (cztery miliony PLN) brutto. Za wykonane dostawy należy rozumieć dostawy zakończone podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo- odbiorczego. Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, w walutach obcych Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub dostaw. III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt posiadać łącznie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektant, który będzie opracowywał projekt wykonawczy instalacji: systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku dysponowania jednym Projektantem lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Projektanta, musi on posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń we wszystkich wymienionych powyżej specjalnościach oraz musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt posiadać łącznie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót, który będzie organizował i kierował zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego przy budowie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem powinna posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku jeżeli żaden z Kierowników robót wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, nie będzie posiadał licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez wykonawcę innej osoby, która będzie organizowała i kierowała zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego przy budowie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem posiadającą licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku dysponowania jednym Kierownikiem robót lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Kierownika robót, musi on posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie wszystkich wymienionych powyżej specjalności oraz musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: S86 7/13

8 8/ (10:30) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:. Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawy, określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie okablowania komputerowego Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym System kontroli dostępu Urządzenia kontroli czasu pracy Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania Urządzenia pomiarowe i sterujące Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi projektowania architektonicznego Meble Meble laboratoryjne Stoły laboratoryjne II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 2 S86 8/13

9 9/13 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: realizację zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne wewnątrzbudynkowe i technologiczne, instalacje niskoprądowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz dostawą i montażem specjalistycznego wyposażenia meblowego i urządzeń Przedmiot zamówienia opisują: a) PFU dla poszczególnych branż b) Projekt Budowlany Zamienny c) zatwierdzone przez Zamawiającego rysunki Projektu Wykonawczego Wszystkie te dokumenty należy czytać łącznie, a w przypadku pytań lub wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego. Celem jest uzyskanie przez Zamawiającego kompletnego dzieła, rozumianego jako w pełni wykończony pod względem budowlanym budynek z wszystkimi prawidłowo funkcjonującymi instalacjami i urządzeniami, stanowiącymi zakres niniejszego przetargu wraz z zakresem budowlanym i instalacyjnym przetargu nr 1 pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne (z wyłączeniem instalacji niskoprądowych), sieci, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizowanego w chwili obecnej przez Generalnego Wykonawcę BUDIMEX S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 prace projektowe i roboty budowlane wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zgodnie ze szczegółowymi zapisami branżowych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, Zadanie 2 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych w tym stołów laboratoryjnych, szaf bezpieczeństwa i wyciągów laboratoryjnych (zwanych dalej dygestoriami) wraz z niezbędnymi elementami instalacji wewnętrznych oraz podłączeniem do mediów, zgodnie z zapisami Programów Funkcjonalno-Użytkowych. Zadanie 1 składa się z części: Roboty wykończeniowe i instalacje wewnątrzbudynkowe a) część projektowa 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla robót budowlano-wykończeniowych i wszystkich robót instalacyjnych (za wyjątkiem instalacji wewnątrzbudynkowych niskoprądowych zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) w zakresie wyspecyfikowanych w PFU pomieszczeń i ich grup, z uwzględnieniem urządzeń do obsługi tych pomieszczeń, których lokalizacja przewidziana jest na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W przypadku instalacji niskoprądowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia (zał. 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) zakres opracowania dotyczy całego budynku (wszystkich pomieszczeń). Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU z 2004 r. nr 202, poz z późn. zm.), ponadto wykonanie zestawień materiałów, rysunków warsztatowych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno-prawnymi z nich wynikającymi. 2) wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej obejmuje m.in.: a. Szczegółowe projekty wnętrz (np. układy ścian, rzuty posadzki, sufitów, z doborem materiałów, uzgodnieniem faktury i kolorystyki itp.), z uwzględnieniem ich funkcji; b. Elementy budowlane związane z zabezpieczeniem ppoż. (np. przejścia m. strefami) szczegółowe rozwiązania detale; c. Operat akustyczny dla poszczególnych pomieszczeń/grup pomieszczeń/urządzeń obsługujących - znajdujących się na dachu budynku, wraz z określeniem konkretnych rozwiązać w celu wyeliminowania lub zminimalizowania poziomu hałasu i/lub drgań; S86 9/13

10 10/13 d. Operat ochrony przeciwpożarowej zintegrowany z operatem ochrony ppoż. budynku oraz odpowiednio scenariusz ewakuacji; e. Projekt instalacji elektrycznych dla poszczególnych pomieszczeń/grup pomieszczeń/, zasilania urządzeń obsługujących - znajdujących się wewnątrz i na dachu budynku; f. Instalacje okablowania strukturalnego; g. Instalacje systemu kontroli dostępu; h. Instalacje systemu rejestracji czasu pracy; i. Instalacje systemu monitoringu wizyjnego; j. Komponent ICT dla sal dydaktycznych; k. Instalacje elektryczną zasilania wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego; l. Instalacja wodno-kanalizacyjna; m. Instalacja ciepła technologicznego CT; n. Instalacja wody lodowej WL; o. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; p. Instalacje gazów technicznych q. Instalacje próżni r. Instalacje sprężonego powietrza s. Kompletne instalacje z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) wraz z systemami sterowania dla utrzymania komfortu klimatycznego, zapewnieniu wymaganego bilansu strumieni powietrza i automatycznej obsłudze wszystkich elementów technologicznych w pomieszczeniach laboratoriów i hali technologicznej oraz wymaganych warunków w magazynach specjalistycznych; t. Uzupełnienie i integracje instalacji wykonywanych w ramach prac pierwszego przetargu z zakresu aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki (AKPiA) wraz z systemami sterowania zapewniającymi pełen komfort klimatyczno-bytowy w salach wykładowych, salach konsultacyjnych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i technicznych oraz systemy AKPiA i sterowania dla maszynowni źródeł chłodu, ciepła i maszynowni wentylacji ogólnej; u. Kompleksowe opracowanie i integracje dla całego budynku wszystkich wymaganych systemów i urządzeń w zintegrowanym systemie zarządzania budynkiem BMS, w tym w szczególności zdalnego sterowania (w pracy ręcznej i automatycznej), pełnej wizualizacji na synoptykach, alarmowania, możliwości archiwizowania, trendowania oraz raportowania; v. Kompletne instalacje z zakresu opomiarowania i sterowania dla systemów sygnalizacji i alarmowania pożarowego (SSP/SAP) i wentylacji pożarowej; w. Kompletne instalacje sterowania oświetleniem; x. Kompletne instalacje związane z monitoringiem i pomiarem zużycia wszystkich wymaganych mediów. 3) Dokumentację należy opracować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym zamiennym oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym wytyczne Zamawiającego (zał do SIWZ) i w koordynacji z realizowanym projektem wykonawczym. Wszystkie projekty wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. Dokumentację należy dostarczyć w 4 egz. w formie papierowej i elektronicznej. b) część realizacyjna 1) Pełen zakres dla robót budowlano-wykończeniowych i wszystkich robót instalacyjnych (za wyjątkiem instalacji wewnątrzbudynkowych niskoprądowych zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) w zakresie wyspecyfikowanych w PFU pomieszczeń i ich grup, z uwzględnieniem urządzeń do obsługi tych pomieszczeń, których lokalizacja przewidziana jest na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W przypadku instalacji niskoprądowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia (zał. Nr 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) zakres opracowania dotyczy całego budynku (wszystkich pomieszczeń). które powinny być zrealizowane wg sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego. S86 10/13

11 11/13 Zadanie 2 składa się z części: Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych i urządzeń a) część projektowa dokumentacja wykonawcza pełnej technologii pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami technologicznymi: gazy techniczne, gaz propan-butan z lokalnej butli, woda, próżnia, sprężone powietrze. Dokumentację należy opracować dla układu pomieszczeń w kształcie i wielkości, przedstawionych na rysunkach wykonawczych poszczególnych kondygnacji, w zakresie opisanym w Kartach Technologicznych (KT) i PFU Technologia laboratoriów, magazynów specjalistycznych i hali technologicznej. Na rzutach pomieszczeń (RzP) należy nanieść sposób rozmieszczenia mebli laboratoryjnych oraz odpowiednich mediów itd. (na podstawie aranżacji pomieszczeń przedstawionych na rzutach załączonych do KT. Uwaga: rzuty pomieszczeń w KT są rzutami z PBz i mogą się one nieznacznie różnić wymiarami w stosunku do rzutów poszczególnych pomieszczeń wg rysunków wykonawczych. Dokumentacja niniejsza musi również uwzględniać wymagania postawione w PFU dotyczącym instalacji wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Należy także sporządzić tabelę zbiorczą technologii i wyposażenia dla wszystkich objętych zakresem zamówienia pomieszczeń w budynku; Specyfikację Mebli Laboratoryjnych (SML), na podstawie wytycznych Zamawiającego opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zał do SIWZ). Wszystkie projekty wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. b) część realizacyjna dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, szaf bezpieczeństwa i dygestoriów wraz z elementami instalacji wewnętrznych oraz niezbędnymi elementami do podłączenia do mediów. Wykonanie w/w instalacji wewnątrzlaboratoryjnych według sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. W ramach projektu dostarczane będą następujące elementy: - dygestorium, - szafa wentylowana, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką bez mediów, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów przyścienny, - stół laboratoryjny z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów wyspowy, - stół laboratoryjny kątowy z drzwiczkami, szufladami lub luką bez mediów, - stół laboratoryjny kątowy z drzwiczkami, szufladami lub luką z nadstawką do mediów przyścienny, - szafa laboratoryjna (z drzwiami), - regał laboratoryjny, - techniczne stanowisko do mycia (zlew z ceramiki litej, blat z ceramiki litej), - ociekacz, - stół wagowy na 2 wagi, - stół wagowy na 1 wagę, - szafka wisząca, - biurko laboratoryjne, - oczomyjka, - prysznic bezpieczeństwa, - umywalka, - szafa na substancje palne, - szafa na kwasy i zasady, - szafa na chemikalia, - szafa na gazy techniczne, - odciąg miejscowy. Montaż obejmuje wniesienie do miejsca instalacji, rozpakowanie, instalację, podłączenie do odpowiednich instalacji wewnątrzbudynkowych, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do użytku. Wszystkie elementy dostawy stanowią część technologii budynku, tym S86 11/13

12 12/13 samym muszą zostać w sposób trwały (systemy modułowe, przyłącza mediów) wkomponowane w strukturę pomieszczeń laboratoryjnych. W ramach realizacji zadania 1 i 2 Wykonawca musi również dostarczyć: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całego zadania. 2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej, 3) Projekt organizacji robót montażowych oraz instalacyjnych 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej, 4) Projekt zaplecza technicznego 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej sprawy dotyczące zaplecza budowy należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą Przedsiębiorstwem BUDIMEX S.A. 5) Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. 6) Dokumentację powykonawczą w formie uzgodnionej z GW. 7) Wykonawca w porozumieniu z GW przeprowadzi szkolenia z zakresu BHP, p. poż. i technologii, wraz z obsługą wszystkich urządzeń pomiarowo-sterujących dla wszystkich użytkowników obiektu, za pisemnym potwierdzeniem przez danych użytkowników odbycia szkolenia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów w terminie i w formie niezbędnej GW do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego budynku. Dokumentacje w wersji elektronicznej należy sporządzać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określającymi wymagania dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie formatów dokumentacji elektronicznej (ZAŁĄCZNIK nr 8. FORMATY DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ. WERSJA ). II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, pkt. 3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 Opis Stanu Istniejącego ppkt Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej znajduje się w fazie realizacji w następującym zakresie: - roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty całego budynku - roboty wykończeniowe i instalacje wewnątrzbudynkowe z niektórymi instalacjami niskoprądowymi dla całego budynku (szczegółowo opisanymi w PFU branżowym Zał. 9.7, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 i 9.16) z wyłączeniem tych prac dla laboratoriów, hali technologicznej i magazynów specjalistycznych - zagospodarowanie terenu; Roboty te realizowane są na podstawie umowy nr 20/2012 z dnia 5 marca 2012 r. przez Przedsiębiorstwo BUDIMEX S.A., który pełni jednocześnie rolę Generalnego Wykonawcy i na którym spoczywa obowiązek koordynowania wszystkich robót związanych z kompleksową realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nad realizacją budynku sprawowany jest nadzór inwestorski, któremu wykonawca musi się bezwzględnie podporządkować. Nad realizacją budynku sprawowany jest nadzór autorski i ewentualne odstępstwa od zatwierdzonego PBz i zaakceptowanych przez Zamawiającego i zespół nadzoru autorskiego projektów wykonawczych muszą być bezwzględnie zgłaszane i uzgadniane II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt ) S86 12/13

13 13/13 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał minimum dwie dostawy mebli laboratoryjnych do laboratoriów, wraz z montażem, obejmujące, co najmniej dygestoria laboratoryjne, przy czym wartość każdej z tych dostaw wynosiła, co najmniej ,00 PLN (cztery miliony PLN) brutto. Za wykonane dostawy należy rozumieć dostawy zakończone podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo- odbiorczego. Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, w walutach obcych Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub dostaw. III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt posiadać łącznie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektant, który będzie opracowywał projekt wykonawczy instalacji: systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku dysponowania jednym Projektantem lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Projektanta, musi on posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń we wszystkich wymienionych powyżej specjalnościach oraz musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, pkt posiadać łącznie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót, który będzie organizował i kierował zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego przy budowie instalacji systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego powinien posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku jeżeli żaden z Kierowników robót wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, nie będzie posiadał licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez wykonawcę innej osoby, która będzie organizowała i kierowała zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego przy budowie instalacji systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego posiadającą licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku dysponowania jednym Kierownikiem robót lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Kierownika robót, musi on posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie wszystkich wymienionych powyżej specjalności oraz musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (10:30) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Załącznika 9.8 PFU Technologia laboratoriów, magazynów specjalistycznych i hali technologicznej a treścią Załącznika 9.9 PFU Karty technologiczne pomieszczeń Wykonawcę obowiązuje treść Załącznika 9.8 PFU Technologia laboratoriów, magazynów specjalistycznych i hali technologicznej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią załączników do SIWZ a treścią Załącznika nr 10: Projekt Budowlany Zamienny (PBz) - instalacje wewnętrzne Wykonawcę obowiązuje treść Załączników do SIWZ. S86 13/13

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA Realizację zadania.: Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu data zamieszczenia: 06.12.2013 ZAMAWIAJĄCY NAZWA

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opole: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opole: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 67458-2017 z dnia 2017-04-18 r. Opole: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 59478-2017 Data: 05/04/2017 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Roboty budowlane 2011/S 77-126109

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Roboty budowlane 2011/S 77-126109 1/21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126109-2011:text:pl:html PL-Poznań: Roboty budowlane 2011/S 77-126109 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71050-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 Transportowy Dozór

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303655-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 167-303655 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97805-2013:text:pl:html PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161446-2016:text:pl:html Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 090-161446

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77391-2016:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S 047-077391 Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie:

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej wentylacji mechanicznej ciągów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213275-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 120-213275 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych.

Ogłoszenie. Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych. Świdnik, dnia 08.02.2016r. Ogłoszenie O przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Generatory 2017/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2017/S )

Polska-Bydgoszcz: Generatory 2017/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2017/S ) 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:373959-2017:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Generatory 2017/S 182-373959 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie nr 360442-2016 z dnia 2016-12-06 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354604-2016 Data:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255258-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 141-255258 Resortowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe, instalacje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250245-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 138-250245 Resortowe Centrum

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 Miejscowość: Poznań Kod pocztowy:

Politechnika Poznańska Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 1/ 30 ENOTICES_drur3 15/04/2011- ID:2011-054661 Formularz standardowy 2 PL związane terenu, UNIA EUROPEJSKA wykończeniowe, w ramach Publikacja formuły Suplementu zaprojektuj do Dziennika Urzędowego i wybuduj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169378-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEROSZÓW MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 tel.: , fax:

GMINA MIEROSZÓW MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1   tel.: , fax: GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GPIiOŚ.271.25.2015 Mieroszów, dnia 19.11.2015 r. Zapytanie ofertowe opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Katowice: Rozbudowa i doposażenie istniejącego systemu instalacji klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl Gdańsk: Modernizacja i remont infrastruktury nauko-badawczej wraz z zapleczem w budynkach

Bardziej szczegółowo

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2014/S )

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2014/S ) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44762-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2014/S 028-044762

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187

Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180187-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187 Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zabrze: Przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Numer ogłoszenia: 206454-2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne i podobne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne i podobne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436306-2017:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi architektoniczne i podobne 2017/S 210-436306 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 428776-2012 z dnia 2012-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia jest budowa Budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.44.2015 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71-22-00-00-6 Usługi projektowania architektonicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Łuków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr z dnia r. Łuków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 301864-2016 z dnia 2016-08-19 r. Łuków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 301044 Data: 12/08/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Zamawiający. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) nazwa zamówienia INSTALACJE POZOSTAŁE 2 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt konstrukcyjno budowlany musi uwzględnić fakt, że ciężar tomografu komputerowego przekracza wartość 1 700 kg.

Projekt konstrukcyjno budowlany musi uwzględnić fakt, że ciężar tomografu komputerowego przekracza wartość 1 700 kg. OPIS ZADANIA Dostawa tomografu komputerowego, analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem oraz ucyfrowienie istniejącego, analogowego, przyłóżkowego aparatu RTG dla Szpitala Dziecięcego Polanki wraz z adaptacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 11 I. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Roboty budowlane 2014/S

Polska-Toruń: Roboty budowlane 2014/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345719-2014:text:pl:html Polska-Toruń: Roboty budowlane 2014/S 196-345719 Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 58-150 STRZEGOM, UL. WESOŁA 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269 nr KRS 0000241233

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128589-2017:text:pl:html -Łódź: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2017/S 068-128589 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Jaki jest wymagany zakres uprawnień budowlanych inspektora branży sanitarnej?

Jaki jest wymagany zakres uprawnień budowlanych inspektora branży sanitarnej? ZNAK SPRAWY: ZP/POIiS-2/2014 Stegna dnia 10.04.2014r. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja Sp. z o.o. 82-103 STEGNA, ul. Gdańska 2 Przedmiot zamówienia: Usługi: Pełnienia obowiązków Inspektora

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wybudowania windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących,

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu Warszawa dnia 22.07.2011 r. Wykonawcy Dotyczy: : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzydeł gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A, Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.urzadochota.waw.pl/page/101,zamowienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie prac projektowych w

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa Politechnika Poznańska PFU w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Hala sportowa Politechnika Poznańska PFU w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.put.poznan.pl Poznań: Dom Studencki nr 4 Politechniki Poznańskiej. Remont instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96419-2014:text:pl:html Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47. Wrocław: WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW.ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-RB-10/WZŻ/2012

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 109755-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo